Skip to main content

Full text of "AsfourAEskSeyasa"

See other formats


.j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra jC Ajru 
•X*4n 4- A!k~*m lyCi^khj] V-jJij^*- ':;'i*3fei 
.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra J ^yiA (^JLufc>> X**£ 4*Yl*> 
.j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 


iJajiat* Jjlall Jjia, £u* 


.j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra frlj ft) 

JaIj JfJ — luj < ^^^/j < |*^ LuAjf IjlAjJj 

: a. tf )l tr\C,)j A AjSs Afj'c idle 

« ? < LuLaJ/ Aif » 

. . . £ ( juA// <sIa ^tc AJMl// t_iL 

Jl I ^4>° ^ — *^' (3 — s 1 -^ C^ SjLuil J>at-6 fy fW 

I .ac, I J . . . <, !■ if. (jjjLsuu La aj ,r% 7 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Cili 
A Laj L> D 

JjVI oUI 

TV ^^uJIJa^o* : JjVI J-^aiii o 

ofc JSLdj— ill • , ^iQJI J-*^AH □ 

V\ <oi*J! gjik j ^JL) :' iJQJt J-i-aAJl O 

<U ! jlj^l <> <1U : &)ji\ J-u>4JI □ 

UV ^^!_^V jkL-IuJ Juj^l^-i • L>^LaJI J-"** 1 ' n 

^^^ ^^Vl^lijU : JjVI 0-uaiJI □ 

^A^ loijii^^ifiwi : ^aiui j— *m □ 

y> u^j^jM' 1 ^ : &JtiJi J-^l n 

rro s^l^^j . ^yi J— *« n 

Yoy ^*lill Jl ^UaiVt : j^laJI J-^l □ 

YAo ' Jili2jJiL«y : JjVl J-^' ° 

no !j ] a il|Ju— II . ^iiaii J-^Jt D 

m ""'.'. i A.ji^JiiiUjx^uii . iuuui J-^Jt n 

rYo " j\^jij& ■ &W ^^ , u 

ni SjjUw^- : o-LiJi J-*aU1 □ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Siitn iW 
1TA 

i<\Y ! SjjU <->J^ J^'^ .... L5j>1 u'>*-^ w yi J— *JI D 


o^ i ^a\ gix^j < v±JiiU> fJUJi ^Js 

ooi ^M&VI J* oMiiVlj- i v5Us^l 

°^ i <2>ix« tjijoi 

*\\A o-^l 3 *j>» 

"\n iiiLLujSjjL . . . <j1»VI v-»>»J) ^lill J mill D 


"Wo jj^^JI J^ Jijli J^Li, 

V* * ! iiiL-i.loLa.LLoj. . . 

V\<\ g^'j" y— " 

Vl-N iJLU! fJUII <^Lc VVY CjISjJI Lkji <> yljSiVI 


tfliUjH 3»w .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 40&4 J ^U jl » : ot&JI I J+J ^jiill j cJi I Jl jjLJt V JjJ 

jl US , ^iUa. J £^ ^1 CulS <UttSj U^ Ctjz. ^ill S^jAJI 

« ! ^Ilft, C5 IuijUa J UUjU <UfA oJL^al CuLS , <GU«i<t 
Jl oiUM Ifj-uo^tj . iiKo ^UjJI ^-0 SLaJI <j>?J cul£j □ 

f- LU '^> p tr?-* Uf^-J ' >**JI *Ll*i (j (yuaUl 6j£,^o jJillj (jt <iSL»j 

jfa. _ I4IA2U. _ ! JUL L£ _ ojft <—a3 Llj^ Salt} <jt ^jj LIjUI 

Jx. jliuJI Jj£i Jju U i uifo Li£ I j|j < Id"'.' I (p.' <ilx* <Lu«aJ}-J£i . j\ 1 u,\ 

Ci. ^u J tjAAj jjIj < alaJI jli <j jl _ jkLlLJI Jflit.o Lfcii Lu USjI^a. 

Lu dijIjaJI <-&£& Jf-uJI (>a <j| ^.in-ftJ 1 <JLL±y> jJkC. j eLcjl 

U. jSSL j^VI aLu t£ V Jj . <J ^ V f Ik. jo*. gSLUI ^ jiljii 

. ^jjkUJjl tiilj (jSLi f-b - Id 11 ^!,'^ <1aL^j 

: aA?>?^JI <j£u>U J^ ^IjsJI (jAiu Jflaj J jjjtli^t jSj 

. I^jjLxLluI <j_^jj < ajU^JI ^ > 'j~*' 
Uu> Ui*Jt£i JSj ^ISjJI £a SLaJI Jb^I oioaJ ^1 □ 

tiSjaj ^ ZtjuujjS* < jUiJI oUJI Uax. J*su US 4 jlj^dil ,js. 
iaaJI ^V Ojafc joiij Ulu , «Uk ^Alj ^ JfrtntlUjjii ^5j ^W 

! iajlJ jUS 4_u«J Jl ,^uj < <ut J^l .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JU*. » -1 - la£&« dJa £li ^! -j^b cr^ 110 <J u ' J* tf 1 ** 1 ^ SjIaJ £a»»_)UJI Sjlj^j <^l C»fl*'<M AJ « aMc^II Ij-jjj J-a«-ll <JJJJ t+Jfj 

I I ft 

CjLSjI jj _ « (_>oLjj J jft-fc ft » Jt i ul l J-naVI L*JJJJ V^f*" tl LfcJ^Jf" 1 ' 

. jiSl 3I J31 , UjJfc aajl c& H>5 ' Uf 1 ?^ 6* ^^ dJA 

(j^a alalia elttl & &jaU J* ^-al^l 6^ WjJ 

^j J«dj ^ aJI <pi», ^ < SjiiUa j4>iSl op. a*j JjVI dbiiiVI 

J^VIj £13JL &n>a.,«ftU Ol>uuJI J I4JS **yi 4laaS ^ aJI *U»jdl 
aS 4.VI 6^ u* ^5^2^^ - wr ^ M mv **"■ <> 

! jljjl ia^J Jx ixMAh JjSZU UM .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Aj» UjJa (^^y^ jAj « J<-a2JI 4JA.J <dxLuJI » <jIjS (j^ 4 a. i »*> ^jjjjuj 
jJlj 6j^la-»J> T_>ST Ci^j UL3j i\ JJkl L$uk i_aj£ 0Sj _ 6jJolji»j <jIj^Jla 

: J JL3 ^ , cA>^ 

*lxJ Li^t Jaj uij-ui . S>aIU! j dLk lijjui tg-xfl cuS! ^LV 
jLpJl <j^j 1 o£ \u iJ}UJI <jc ioakjl ^Jaj cijj-ij . cilaluJ! 
< SL>* Jit j^l Ji ^ fe^ ^ isU\ oil cilil j£& . «ui Ls^V 

,j/f .l l 6.1A JS Jaj Jja. Jlj La LoSjjj ui!iUJI q\ 4*^ Cf*^ X* 

Sale Jx. <LilLij -la-ojj < <-<-u1j 3^ jAi <( ubV 6 * J^-J 

J,' 5 "-'*'; f-l^J ' ^iajJ.1 j ujj^JI jA.1 UjJjjJ (jl£ 4-L»J » _ 

« 9 aMSJI I JJ» ^.fl'i.i <ia c^JUauoi all . . ^.!>LJI 

A*.) UojijJ Uxut «(J1 (jAj i dOXJ j 4JUS j^usaJ! JSj Jj « jvA*JI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL • t^ W*! J^i Hi ' eiL^ We^ c^j^b sl e J( 0\ d& 

^ jj ^^J| ^y , L^llcj jjUjJI Satsuki L^aJ j> Uj □ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j j^VI J^UI Jx. jlluJI J3L ^ 4ili I jIa, . JLilfjJI ^Lua* 

Jx (jjtfljJJ dJ J J Uj oJUUI £ <JU^1 jbla.1 dL* y>] ■ 

fJAuaj jja £*>£ <>j laluJI J) jJoi IfSttLfclj , L^Ijjj 

. UIuj 3*}ujj4 Je^IoaJ ^in-iij (3^wm 

<> OuuJ ^LaXI Jl /Ul (> ihjaU ttludll jl ^ ■ 

Jx ^j j^xa ft* Jj j^bjJjlio (> IIum (j^iiaJ V < £&»j&{ U-^ 

6^ N • .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JjJjj JlaiVb Sjuiia ^UL*j ij£lj« aU1 <Uu& 4a»t dJj *ljj 
. Ciljljl ^l^us JaSJS £ fSVnj j»&aLt JUiVI 

£« JaUaj « ^jVI JaxII » jSu <j1 6^ £ **J* *^*$ 

- jIja & £u*UJI oljjJOtl i*Jbu Jfc SjiSJI SjIjVI S^tis ^ 
j UJ^5 {£** jjJU: dLu ,^^1 jlill oi *^j ^OuW^ Lojji5 

JSluiA « ^Lcu J-at » ^lliL 6JfC (jtj L<aj)irt-\ < 1$ mil Jjfc .It-v/i 

JSIuJLI jl^JI <^t£J M*i, Ijli ^y«J| dlL.1 l*»lic1 Jj _ \\o\ 
J**it » uV J>1^ t^t aii « ILaJI <> ^1 , liA jc Uj u .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ( jlluJI l$ai Jjli Jl\\ <JiaiJ| lilt (_>ijLuiVI ^» '-i>*jV « ^Lj-^JI 

< <lo IIojj! J^Uj j^ixtl 60*j £-iftjj 6^ *^\} ^ go '»ft Jjt J>i j3 

D 

o^p,i ^uu , ousji i«j cA^ lt 111 a^ 1 <^ Uj Cuit£ ' 

1 <LuSl U lAloj J Ij^fc &jj& ^JUL* loAj < « «U*tjS » -1 \<? .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 1»J ui.n lj^ ^l^ c >1 oU < <^1 ^1 6li1 c^ Uo Ij^S jULk^U 

JjJJ Jj^> ftS A^-i jl « a-1£- jj- 6 C? 1 ^ 6jjo-=ut OoS La Cj^-^I) jSJj 
< 6da.l (j) Ojj5 u^at>i 6Jjjl La jUa-VI (jo*^ (J Okia-J i^Mj • v3' > >i*J 

. In 1 1 r> 

i Cfijd* ^£>. Js Jjj Jl OduaS o2£ jjSUit <L*j Jx^ _ V 

^1 j«JI jLpl J£ d*u ^ jLilcl 6^> < *^ c^pIjS J3ua.t ^ii 

Ij4j*j f^ o"^' 6^ - Sjja.VI oljltJI j Jj^l $fo Jx. cJLu 

6jI^xJI Cuts LatU£ _ « dLlA l>)LS » |»4JI jijirttj J13 ^ij 
! dUiA l>>^SJ jj ^Jl uiuckl^ _ Ifllfcl'tn-t Sj^j <1}^ t ^'u<Vi 

I^joaj Ijj^ Laic, ffr'tftl . « dlia I^jLS » 3^i\ AQtsxi \ JlSj 

jJ l^laa La y« . ^JIS a^JI I jfJii Lo j] < »^ili La j jVg-cu&l £fc 

oUj < ^to^JI £JA AJ j^j ! ,-iLojl I JAj < t^lJo £* ft *^ 

! wijxo^XI 

CiLlj^JU , Sjj^a (JjJL^Jt JSI J jf^jnUi < dJj a^j 
UIoaI CdjJj , Laju Ifl.nyt CJU1 iijUiull^ ^ojUH.1 
d,U* Jl oJ^3 ^jjtkJI gUlj £l' LS « ^>VI ^ \r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « JtoA DiS ^iij » JjS1 £,1 ^Uaui-il <$ 0* 4J1 f*}1,j 
|u , £ul>aJI jI^a £ OSjLij , ^iiU O um ij ^Ip^ Culjj 
Dot ^iiSJj < « JUa JxiJL OJS » ^iil u^>V 6ij^ LT^^^ 
djyi ^ua) oils. ^Ull Jx U^^. ^iiflj Jx aSAJiti dij oju 
CuAJ ^ul lift jj jli oiij . JLU.I uxui ^^i^lilj SjfcliJI ^A 
£ilj)lj . wi^JUIj Jj^dl j^Uli L» J I uLKJI lift £^3 J 
<Ltttf J V| 4J laJI jdj . UUt fJSiU jsalo uiaX jl OO^aS ^1 

D 
IjuUj L^lj JLa JxilL Cui ^aj) jfi « detail » U1 • 

Lojlj < « ^ i rtj (*-°Lot j^ L« djiii *J (jjjt llA (JJ> jjv£ JAlA _ pujjUlJ 

LfLJj ) <JL>1lmVI J>^L yx. 6jj jj . <fjt>jft->ll ^Aj « oIjLuJI 

, \j,^j^Jii\ <4JdaJI <j > uJLl oljlj>ll £jjIj j Sjj^jJI JJLSIxmVI 

ijjjj « ol jLJI » ou^JI jLJ"l - ( VII J*- .6fIol£ Uf^ 4^' o^J 

. <J IjS^j « <j lijlt « ojulJI » I JA Jl u .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J - &fU f£aj _ CulS ^UV* (> f if & **££!• jl J ^i JI 

iua. J I c:>^>» SjLiVI CtjtJu oii < Jl^Vt JS Jj 

' . ueJtLjIi tfcufcljlJ JO* Vi <atU #1^1 **>i 

! « detail » jfc Ita 

IcLujI JSj V < iixL^t jjL-m <> <1 J^wpJI o^ yl3£JI Id* p^jli 

l^jj -J ^IS^VIi S^VI (> 40&J <UA JuaiJI <jtej - « ^li* 
(> I+jISa £ ^Lial CtU^i« li^Lb ^ 05$ Vi < '^?- 
C5 la > i , ix±J±l\ Oljlji CiUl«i . JiJI eL-ujy 3U^ C**i*** 

jjJlS JUxiuil Olel^l iliJao «U« Uj jjSill dJj Joauj J IjUVi 
i^jpka Ubjb ,jtul i*j « £Aaal>l ObV^JI J aU^LUi 4»ja 
J^aia CiltU&JU <Uk. ciSu ob ^A Uil J < ^i^ Ji^ Ji>^ 

! JiaJUi Ja^j jl I4J* 

Sji.VI j>« JJxll IdA pLjuit j£j <^o JT>aJll c»i£ Ijjj jii dlj j-oj < ^ULStuua Idji « Jjis x -J C»»inl ^J JUS I jlj 
<Uj^j ft^ II pLuij^j Jj « Jx ^)iii-n JLa^ JjuuJI » Ciljlj^ll ^Luijj ^o .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j ^uali « « JuaiJI » fjc Vj « UJjlaJI » <jc V jJIct OoJj 

tjj£j ij]j i ^SjI-JI v_iilo jJb i_idfl! jl£ I jj jljlcV! j^JJ La LaJbda.1 

I J(j •> (_j-il5] LAjJLucijj fjjjj '() />-v-h jl aJj < diJa, J^a JUJ) i^jujju 
<ijL5-aj JaiakJj Sel^>2J Cjj^Llj-oI (_jjjl <_U^' O' "^| SjLiVI (J ^'tjftSj 

ijljjJIj (iuOaJ! Sda.j J - *~~ >^-; jl"-^t Jjt Jjx jl£ Jifi « Jij jfc 

DDD 

l() irtm't jl * ttVtnn _ \^,Ao <C1uj J I \^00 iluj j^ &l^jU ,-A 

£ujj oIoj jSj < £jjjjdl ^fj^HI ^p-JI t^'j^ f^ Aj)* (<r> CiJ^ui n .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL oUoki^ ju-o SybUJI l^ijlS SUAJi Zxaji ZajIa j^Isj ^eo 
Jilia.V Jjt>UI £a> rfUu&J Vj iJ| ^LuujI Uai* &}U]| «b,^l 

! *tiui j^iUJi o^a. JUfi ^a an cuisj « i+js ji JxaJl j^j 

£>» (> Sj ^ VO* *^ «=»S^I 0"& J Culi I4JI Oj£» IflxJ^ ) 

• ( -ua^. 

v - • 

- ( ^1V ) plliui itSjJLdj - ( N^on ) (juAyjil) SZjXa ^a 
djUilj , Soalj op. <J d,bu» I4J& . ( \ ^ vr ) j^*JI **H"J 
^IjxaJI ^jj ^A - o^suiiJI j* ^J^ tU&i tJ^Ufc - Ual J &aluiU 

( ^a*\ <iuuj t ixo aSj ) jjVi <$_>*j.i {!>£._« ^yuj^uJi oUL » lJsz, 
, cjL&ii Ioa j 14*^1 (>^ui ^iii as^ai ji _ uju u 

. L£»a& fciUfl djUJU jjSI ^A ( mv ) fi\i*ut SSjxa ^Aj 
lS *i^xi\ jJ^Uil CjLaL-u J4 i^Luj Jl <Liualo u^ ^ jl^U« W .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jaj-ailll ^a <!*»-« <a.J^ LJUouo ^j-uiJ Oda>J ^lit tlA <j-» L&fjtf 

dJ j o^j < *^Mj ^-i^ 1 J* b-*l* *^J <UJ-^ Jtf^b ^W 1 C> 

<1uJI f LVI JI Ife J~~ >V!j . c (jW*-N Oljix-u , <jl>^ 
: ^a _ <1JI *Li tjl - -Gljlt a>^?J ^ v **"* J^Ji <> S^jf^ 1 

! « ^UiiVI » 

j> SUi ^JoiS V yji>aJI 4A** ut ****»■ ^ Ji t^ J ^ 

&} _ Historia Non Facit Sabbatum ^y\l <xA j] Limits UjfcL-aj Ja>t icUaluil J O-uoli < JtlLI JUxu< Jxj < ljtni<j I^Maj JjULJI 

Liltt j>flsJ a«>*jf <jt u^ Jj^l 4jIUJI *-j>»JI djU-o <jc u.t 'Kt <jt 

(jjiatnill UJ& (j l$-»Lo| Luiiji «UuJ>Aj ' * djl ft - u i t » Jj Jx. SjA^ll 

<Jlkll j^ JI LiUt J>^j (> dJj ^ L ^ « ^Ul ^aii <> 
jjoll j>fliJ cA>*^» c^ u>43 - ( MVA (jjjj >aj>* ) ol^ A i Cli ii l L 
(jt (j^jj _ « cJiijL) Jj^xi* » ^ J* <*J>WI iuiLxJI j ^Sj^aVI 

j^^uJI jla^ j If-^JJ ,Jx L*jLi-oljl J*j (jl^LJI JL>f^ (jt J^ J-^'tj 
« w^aJI 6dA JI S>ii.ULl Jt>"*aJI 6* ^-^4 - ^ * ° ^^ ^-aJSVI 
ilLuull » JuuAj jj'titil ^jJI <jjLalxJI <jj^LI^xoVI jlffil ^"'.'JJ >A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ' L^JD J */*A\t\\ ij£l\ fLiJ o-jJU* <jt UJJ ^^1 4J.UJI V->a J| 
ijV Sda^lll oUVjJI J>i.aj < tjJjjLuixJI |kia. OaJJ <jLUI 
< I 1 < i ft j J l airtl (( s- >llA » iLS Jls < i_ )_>aJl ft JJk Jl AjjjjLxll jikuUkJI 

<> J3VI j* ISjL l«JI &jL1\ d \Zj VI ( (jJS o* J£ ) ^^cJI 

^ <-jt jl _ iijsL^i v_i^uvi <aJ jl . j^ rr s^ r u 

auJI pLu j <^»U1L ^jiS\ u+j*}] <_^ Uj] J I _ C >LJ| jl^ul 
cAcLiJ ,> «iUj ^ L JI _ ^^Jl SLS ^ts i.jt JI - Jt*JI 

ttj*. JWfc j»jf (4MJU 0*1 . ^jjQJI J JK^u js I j iAi M .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4k.Lail ^ ^3 £fila3 &>* (^jSj jl ofc £jjttJI JjLxbj , ObU*) 
Jx jjj t^^°J : ^J* oIj^Ula <Uuj J] J^Ij ^SJ - <LttU 

. jbj^J! J jt tf jUuaJI J 

^A ^jSJI J t«ni"t il o^M J jjj U jl Uijj _ LjuIj □ 
<Ul4J v, 4J^Lj pAj JJ_» 4JU4 ^J buj^A jb ^'iSImi jI&£| 
^Ul djj^Mtll Uljjj Slum ^MUl op. 04X1! oil . « oj^xJI 

slum^ mv aiwj w©i aiuj ^iLJi d,Uu u^ o*ji*.i 

< I^jI jl . LuAxj jljl el^j , jjoj Jljb ^I^aJI j£J- wr 

j^3 , <blsl ^Ji J^j 2^-JI £ ^Sjr^ s }*}*~* 4>bu dlagi 
<b^JuJI ^ <CjjUI L^iiK J culj djbu ^Aj - <tfl^Jo1 Jx^ jUuJ 
^ , Sj* j^ib U^ll J J Up^l <> £u* jo^l op. *ilS <> 
op. blrv.t<f> jl bda^J laJtt 4.ulmliVI bbvuKlt jbxa b,X^1 
JjUi.1 J* J i*a+6 <M joSibj &ib Jlja. \y\S Slum ^MUI 
tt^u J j^laJI J* £pui> > Y • » ) JbSJI ^U. Jaj , 6!iUI 
(j^ >^1V Slum ?11um $&jx* J 3t«nA> ^V * - ^o"\ (jxu^uJI 
iJA WW Slum j$±»JI ^Au» J flj-x^ ^*\f*» - jtt'tKII 
J I jVl /Aa. ffijl'Twil op. bbvi-i cboj boxi - ( '/ j t,t*>lf> II 

! flj nl ? II j* flp.n ^Yo» » * 

£j|j3 Ublau-o ) jbxl ojia. £ ^J*^ 4>bu Leal dbA . j^uUI Olji J^UaJV UL&aJI iatlilt jlS .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL c> uiLuaJI J Jijj Vj ' ***J Vi^' () UM L^^/^-i ***** 

<£>iill oUlj^oU (jo^alJL, J^ Lai dliftj , «uk jSJ ^jj) 

= oLfb 
jujll]! oLclj^, l^xuu Lis yUj culjD) Jt JSjj (j)j • n .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . CiLKaJlj « CujI^aJI » eljj (J ja-i j^i < CjIjJaIII JjC. jf^jlll 
tfljJI ** jUia . J^jVI tfl^l JJ jUi* ^1 JfJ&lj 

U 3 \^a l«JS ^IS^IJ ^jjIj^ jl IjSLu J^S? oilfl JQJbj 

. 4il^la1 QaTi^lj < 4*2Ija cJojj^ ^^^ *-0^*^ 0|i 

j oa^'a JjlU « AjLiilll Jj Oj-uil o3 o-oj Uj _ LujLui D 

oAiu «Ui1 <jt i_jIjUI Id* CjUSio Jx. <Ikiil j £jj-^aJI jJaaJ ^j^iaj 

. CiLcljj-cJI j Sjlil aI jVmil « <UJ&J » 
<G£lj < iJu^yt jj <la^ j JjUiJI IdA jK ^ ^ylwt Cu£ Jlij 

Utbda , opJI £ut£«l ^1 tf j>dl ^iLJ! ol <» Jfc^ 

tj^u I4JI fjixj < <Ua jikl J^b jUphj ^MuJI I JfJ LJpb jUla.1 
. IjL-iilj *il$* oj^JI £l>»1 jKHoaj . jljl»Vb Lp. jjSj 

Jl <JU-» V tS& (>Vij jJLuJ.1 oltlj^* jLi dlJj iOa-j ^Sa. «CiU 
_ r -aaJlj . IfjJLutj ojL>aJI JjL^J ^^^La-I Jl <£*$* f^*Jlj ■ ^J-^' XT .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ! «? Sjill c %^ ^ Ua*j jllll jl <P Cy* «^ 
ODD 

jl JoS IfJ o^Ail jl U&U (J J tfjz.) Uoa i^i5 JLlA 

. « jbiiJI Ctl^JUM » 
: iJUJI CiUaa.iU.1 3^u4 jf ^flUI **A jUi j c ^1j 

.i^iiaj Jiii ( wr) 

4J CulS JjLjuj (> l^iaJ Uj IflStmU jl jja ^j 

. Ufebj I^Ua ^jIujU OiLS obau-aiil jl <xS 

. ^.jaJI fJbdb jVI Saxu*4l tfjiSJI &tfJI otttt iauij 

j£ 4Qdj£ui l o Jaaj <Lu& « j^oLJI Jjfi JU*. » jl Jjfil jl £^JI 

lijjj - IjLuj jl Liuu UajJJ jJ UJS IfllnVtj ^1V &ui SLuiU 
. 4^ InVuHi, Lil>VI JS J* b>fc jl Yf .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jl IfJj^tJ SLoUl qujJ jtfl ftjj jj jJI J*. JjSj Lulj < aj>L jf (3^ 

6da»J I A$-i < (^iijiill JjLkjj ijl^vJl JjLkj Ij.ija'S" i jTj * l j)*tj t*tj 

Lt f Kjll LajLa J3& jl j-» H^ fr^"Os? LtP* *ajU SLuiLoU (J *? * * 

. \juc AjjajJIj <Lfl_>xll JJ^J ' JJ^aJL ^La IrtVvft IflU-^jl < J!iUaV! 

JUa » jvuil jl ti-\h Li^ui p^jlS (j) jU dJJ £a$ - Y 
j&U ola&JI laA CiLxito Jx jjjjj ti$ui U^m « j^ollil yUfr 
« dJas ju>VI cjjSL* V jl (^J-wl cuS aSJj < jjj! jl jail aJtf U« 
ujxJI cAAia <> OSSJI l4jit a*lsu ^1 ^tf^JI jl iKJi^l jSJj 
lf»1 SSjiaJlj « juslUI aafc JUa. » ^m\ Ja I4IS jSj3 4^lji.j 
jLHI ,-«U1 j£j aJ$ < 4^D Ij^jJ ^>>J ljLuaoik.1 4,ln«inu 

! JiJJi 

jl < ola&JI IJLA (^ «<4$st La ^yOJLi jl Ij£j* £*>Jl (5-"! - ^ 
UljLI j4jj LJyut < oU&JI lift J ,3^Lj^JI «U J^5j Lj 3^ is* 1 * * ' .* 
. dJa J" J 4_Lp. V^ < U^j^i j^ 3- lM^J 

<U^Li-o I4I4 £j^U> J ,-A « ^al^^Ji Sabtlujl » aJjL*^ jl 
. <uil oa^oS U jixau JxilL laAj - « SjSlaJI Sal t .li. n V » 
Jx ^jaJI ^A <Ufl ^,,iUfuiij - oUuJI JU^I *ljj LLO jir>^ 
jl jSuuV « Uaj tJirtVtft J 4j>jSla jMj iU, jl dJJ , JjrunM 
! |u>VI JU dJaj . IfllUCi J* IjalS j^£» 

juafc . iUtl^JI SjSlaJI js-ofc ^4 «d£ jwajdl jl CJS *-<uji 

< JfflmU j <La j^jSoJ IfjU-al^lj ifajjjjj Ifl^^j oU^IaXI 

ja I aja=>. Ijj5 Ji>.JJ V <iil2 oljl^ a*j lli! J| l j ,.. .a'> 1 «ulj a5j 
^j3lJI j* 5UHJI OJVI ^ Saja^ UJ1 Jiai Ui|j _ Joia j^jJI 

! j^oJI a>a£- (jf^ < 4^ £ ' <— 9jl*lll ti .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J ^.m'i ^Aj « lf£U V tSjia. ^-ii Cul»*J yiJl <jUa £>k» <^ A?J 

, *Ljj1 lit* ^luJ . ciiaa U&j Ji>" HIS jl CiiS lil jjlaal 

. a^UI ^iUI c L«i1 JslL| Jl a~*3f V ^iit co-iT l~jj - 1 

yjS (J I jaLuJI <la.j^ (jxu«J CiiljL «Lo1 till* J^iJL uiljJaVI JSU 

jjl u-uoklj < Cjlc^>illj (iUVjJi 4"" itui < C^Jlr'j ( -H*>Lr > ' SkiJxLs 

! ^juij 

!_J>aJI ia.jj JJ LT^-J ' <J^.I ^iA LiL3 a^VI JS Cxt-aU. oSJj 
. <Uo^iJI L^jJua-j (3jS^"tl Lf5j^>L j jyA Lujj < iiLiVI 

SJajXI CiLVjJIj « ilUV! yjjaJI (> <LaL.u CwiLc LutiaJjJ 
<LaJi»Jl <Uiuijlll Sj^jUIj < ^JjllJI (j IAa] Ljja- ^4-^1 CuiLft Yd .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jl < Cll^jitu j^jifc lj tm\' i "if (£^>j£JI rtJjtdl Ct*ij0^i t (jjJ^jLui 

jjJcuJI L^|j < v_ijxuJI l^l->"i jt (j* jj^t pi lAtlull 6 la (jl 
U (jjji « <tuiftj jji* jwjlill jl » Q>&* Jaa.1 jl uJ^J - o 

i-La. LftjjLajV <ili I4JI ^Aj < J^lj (jjjLfta a^LuiVI „>*U^ (j ^^J^JI 
<Jj^ialjxo| <5MLjL < <L,oljJlj <Jj^iJI l^j 1 <iLo jjlajj Ajlrtfc ££Jh»l 
^^Jaljdui Jl < (jjj-cjl jaj Jx. <dLll LujjI e^jJol^-uu (j^ <J-i-«j <JU-ulj 
UiJU S^Lilil ^1 ill Sia-o (j-^JUj ' LkiU-u«1 JX <lkil ^U'tlUVI 

. S^jllJI <JjJI 

. ^^ OU-u ^ jdaJI Ulj . C5 laij *ItfJI jlfl » JSAj 
IJA J 4J jijfcl U JS ja £aA jj : &UU J^St Jxlj 
. CujJI ttlyal Uil j , <QjaJI £»ja. Jx o£il ^o ^uoJ oQ&JI 
SjkaJS <£jj ^la. ^jxAJt <LUuJ Jl < 4la SoaIj SjIaS ^1& j^Jj 1 <r DDD 

LlaJI l^ju-ol (jl LT^-'j Lh* C?J' Cil jljl^l <ULlua "-^Jl duA rn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £^jil ^Aj \<W *li*" <&>*-« £caSj- \\0'\ i yny M l\ 

< M*W iitu iuai oUoia Iflmtt'i ^A ^o*\ £luj iuaa ^Sil^l 

- \^fl*\ Slum SZjXa jSu fdj . ji« V J Oj Ifla jSa jJ jjiaJI 

! ^jh jjla. *5}U. OJLS 

< !([ «"- 1* Lac j < !([»■■■■' (_&£. <tl(<nalfl \4jlj-1 l^JLJ <U£Lux4 Sda^j (j>£j 
iu^. ^ ijjj jl 4niiVl wnnu !jV4j « ^LuJI <jGS iji jJ (jjSij 

. jlj^lJI jjjta-o iiiij j *jOt (jjlij >^VL 

lau^yi j^Ail Jx ^l^aJI Jx Slut j^MUl o^x ^£^xa Ji 
^lub^SU yVI o^jjCi? V ^j dk >ju J^l ^SJ dil. J4-I . 4aij 
^xil c5 Ix4j < jjo^JI JS1 J VI - j-" dJ J J Uj aL ^V ^IaIJI 
<>afl j^Sj jl jAj < SoaIj <UU. J AjJaIjJI ^L-ojSU oo^ul rv .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra DDD 

<J ^}lnaj ^-aLlAlj f+Ac (> <Jj>Ja IjlH- 4 ^ U^O^ d*^ *X>* 

?...,>*> > >.~ . S^icLu^ «U jlct t-aM^lj < j-dail! <*kii« S*USuj 
aIo JllcuVI J^l fjjill (^iij^ (yjjjj-aj J^j LAj! dliAj 

lj3 fi , ^j>£JV! Ji*JI Jl ytSJI alj^ JU.jI Jj: tf at ^^ TA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL a 

Li,V„kftj < J>aaj CxBj o-o Ijf-" oJjj 1 1 hit ft <UUlS i__>uSJI •Ua^LkA.A 
jjfc aJLj jk-Ul^jl itLuuVl fcjj^^au (jufijj <Jjlj| o"^* o^j^ 

JaS <> ^^xil fJUJI J <jylP d>^J v 1 ^ 1 ,,:u v^ J! J^ 4 <s^ 

<*?-j3 J^ tf^ ! ,** « j^'j <-«^ f-^Vi gj* » o^ ^^ 

jyjjj <UjujI!u U J| JoliJVI <Uak.j4 ii j^a . 1 * c£>* c^l A ^a ^c Ud*jj 

! <J 

L-jLw^al jUhjLacL ijij-uSM Ja*J! \1a j Ij^jL" 1 U^' JS u' <^h***' 

t jNiuJIj 5-aak.jjJJ 4.1^^/ 1 j$j-o SjjJjh (^jUaJ.1 JljJ XjUudl jSJJU 
< jj>*JI «UX. i»iU& SJ u. .u, J Ij < j£„>U jjA» oala 0-udl JUS JU*mV»j 

. a4,5.3» *4;*i1 uta& u»jc1 *i/ f-*_>f^ ofJt&J r<\ .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra u*>Al tf all lf xa Jl ^»L Jlio,VI je^ 1 J*^ ^ ^ 
J*JI j>^ <> S^j <>i oLal <JI eJLuilj < oLSJl 11» ^l>kl J* 


J&iA jMHt^ J rtrvn Y» .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
t=^rff ^4 ^ $=$& <Li2j &J m j kj>a. u£ » = == »j*»» l*3laJ „» Cuts J jVI WUJI u>»JI =§ 

= ! ifilill J4UJI u^l 5,4a, = 

== Jl^yi CiUil* l#Slk ^4 Cub Hei 3mm = 

SS [ ! mV Jim »llfui JSjjU, == .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
+md^** □ . « LuJI 

I jS^4 I jj iliaJLII dia (^j < LjkOa.j Luij>ij LajU 3 ^ J*- < Jl^ ' fjj-^' <a.Lui 

J} U3a. Jbj^l J*Ii*H JS l^lt CuJUj ^1 £uL**JI iiiLaJI ^13 $ iJLkJI 
dij (j£ jj»^jj Uj < «0&jJ1 (3^ia. f IjI (>c (^^Lull iiat IfJjIj JjjJI lejioi 

^j(^lsl_>xoVI jlxuJI <Ui jjlS ^ ill CiS^ll j _ <Lajlic, Lojui2 a^i^jjj J^UlxuV I <fcJ>J 
j KTti «UjjUI jLa-jJI (j Uj (jojjjj jl->-%llj < obblajVI JS (j^> _^xa (J>a. ft>=>t? rr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^j*]! gjdiJl JUaA Jl jifJI o» ^-Kh ^ Ua f^ JI fcjjH***' °^ # 

>*J1 Id* jLOa.1 ^ll^l t+«.AAj < >">VI _>^aii ^^l Jidll ^J « <jafi S-u^ti 

< «J[ <£j^uj I4-0UUI olii a3 jjjaJI Ujdt £» ii«iU. ^Ij-alJ Sj^j c^o^ 
U > ^»j ooS c^lj^ < L-iL-^l <^^*JI LS^il.JU^ o^U^i Jx ki . A' co.1^ 

jjkJI j%a31 (jl « 0_>jLjjj (j^li » jjS j>a . Jokijj jSijj j^t Jl o>il I ,> 

Jl_ « j,J J*t >» Jl IkJL ^j - (kit* Jl 0>J> c>^> J-f v>* ' ^ ' W«* 

. « LJJI 

dJUilj dilil JiUIuil <> IS^w <Uu£u »1j ^ ill l^«Ji ob « ^^ <> 4» 
j^ljj^l^VI i}* fUUJIM jla« £ »*\j Jl} J>- -£^,3 H < ^JIaJI j S^SJI <ki_>i Cijjij _ (Jjj-u>*JI a>SJI <-iuo£il (jl ^ i^**" 4 *' *$^- i 

. 4$>sJ! (jJJljS «h-v lj < UdjU^ oljJJj 

iilOi yja <»ll <il— Jl>la oli»^ilj jLcwJI j <j2ltj <JLt jrl>o1 0*iijJ 

; ^jj-i*ll a>ll jfli o*j U Jlj , j^ j-Lutlll o>»il ^>i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL I oill jl.t,-,,.. « juiijio » <J o"^a tf iJI d>UJ u"^ 1 -"^l • • • 

« u^Un £»S>U NAiA iLuu ^tj^tJI j^4^LU u^i ^ • ■ ■ 

i^.j\\ j;»~"j - « dji<^ » juLiSj v^ 1 Sa ^ 1 r^ r 5 • • • 

. « Ljlj^ » ,^>c j Uld* J| 5*iU«j.>*ll ^iH d^J ^ • ■ • 
^Jftt'iM.I j^j Jl U a j"K Sja.jil Uimj < SjakjJ.1 LiUl jrjt>k j»j . . . 

j* q^SJ! IoA jl Jl *^>i oUiUj DljLit 4jLjIoj £* Ctj^o 019 , Io»Sa; 

Jlill ^^LJL C^iilj - JjVI <J.UJI ^^aJI CaxSjj < j>£ Ifil Iojj « U^L 

. \'\K'\ ^lc 4jjIj 5JLl^ o>> 
OlSuJI aS Sjiil j5l^> Cul£ < <LulUI <Ll.bd) tJp-ll <>0A 04IJI of^J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j S^l jStjJL JlSiiVt oUUt jk^i j^*l t> Sa^lj dJj oilij 

jwafc ljI^j? CtuS yJOJOaJI U^ 1 *^ Oi^J^ *a»KW S^l ol^jj <jli dJj 

D 

jiii - IfujLul (> c*>adl SjSAl Ui*£ baaj <b^JJI laJLuVI Oils 

(>j < UjIJ SUaJI jJ«»Jj £ UxuAJ J f.< t t i n I t ^^ ftld^luil J I jLuuVI Jtoaj 

<Ui Uj SjAUs J£S jj ^L^LaJt <*^A ^ - ^-" ^Il)Mi-iI Jl pUoJVIj jl 

<uSj>«V) Sja^il oLV^lt f+bb « <*-*>UJ. Ijiuxl ^ill pULJI Aui 

M>^ oV « j^eU-^jt » >*> LlAj! ^LU Jual (> ^Jlt LiJ£> J I J^j^\ o^>JI 

. « ^ii* » <LoS Jj-uu i»jj <Li3 ^LiiV £jl>JU Jx. 

ij>aJI j> oa.>k jJ5 LJLUj^ ojI£ ^Sjjj.V) LjJJI ULuUI ^lij] »] < 2e a -j 

. JliU! <> tJijlJIj « Lu^J) J^ U!j> t>jL>^ 

- « C^jjj » *^i ^ i>^Vt cujJI Jij ^aJI ^^Vl L>«^t jls «±lia j^j 
s»jj « UuAj^A » jc itj j aLijoS ^lUb oj^i^i Jt u«i - « cMs^ & J* » >»>J 
J* *^ ^ *^* -^y ^^ oju _bajSfc? ^^io ^-k-^1 n .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL if*** **y^ Je 1 ^ 1 6' <il ¥ ,UUI ^ bdl t ^ aJJ ^^ Jl £ iu J JI j***^ 

jUjVI Jl ^a.>6 oils Uit^ . t^jJI «*»■>• (jfi ^ u^ 1 i> ^^a**' 

! jbLJI JjS ^ui^uil 

£»%>*VI Sa^HI ObV^I £* ^^ J| J* 4 * 3 &^ *'** & 
Uxl^ <j1 « ^JiA , ji£ o>aJI fuiii. () OXi ^Aj JjJJ OlOJ ( *UUui1jJI ) 

« <U*aLkJ| oLadaJI ■_.*■< a » _j Ljlflj ^j-*"-" La '- ».>*>•> (JJ> jJ-ii <jlS ^JJI (( (_>uVlJ 
*X>A /> 1 1 ■■ j3j _ SjSjj^VI <jj£jll CjIjjUII SjIJ J! d*J Lai J>aJ (^JJIj 
ijila _ « <_>uVl J oVl » J I « Oj jlj^J » Ciij£JI JjJI JoJJJi,>JI ji-fliJ (>>J < J—jJI 

! *Lulmjlj . . . Oj^xll -ifljiaa iajLa. dOAj < (^i>^l 

ia^ 3rt"tK< iafiS yud iijiJI iLuill 4£Jb oJUu jb ^j^J □ 
c^aJI (j jJS^ tn\Tt1\& Lul j - C4I1I ^Ul «bjluul Mil opJJ 
^jjLSjUI (£j^bljj*YI ju^waJI £4 *Jij jl Jn'Wj (-11 1 »0JOaJI 

. JjJaJI ^-^LuJI 4j^?^J <La.Llo cJljlo <iIaC <juo_>i Vjl Lfil M^J 
«Ul ■% ..nV ^t^" (j^Lfi ^M-u J| Jx^ajlil ^)McV <=b.Lla Luaji Ljlj Lpl aji 

. jlsill ^UJI jLxJI 
Sj^uaSJLI ^A jj^J jJj < JaLuJ) jUoJI (_>ujj ^ iuaia. J^l (jbLJI C*iLlj 

rv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 1^1 fjLjL j] < ixuia. oLLfi Lit j I4J ci.n.tl ^^J' e^^' c,Ltl > 4 - 3 u^ 

_ j»kVI >a <jj J <Li3 Jx <uuill J«-» x .l ^l^" LaMj < Ji*l; fJ <jjl^1 SjiJI ywat 

OIjjI J itUVI o^l (3 Jaw^t (3^iil j\*^ Jc 51.15 iftlj* ^ 

5J.UJI ^.^J! d»j jjjaJI (JlxJI j flifcVI u^l^ 1 u^ -^M- 1 u"L^I -k^ 
tiS^J ijjlll iiulll JUtJin) ( ( jjjl JU » Cj^5' < f n i i->r . iHaJ ^^ . ^<>aJI \^tV4lL U( jU A Jl l ) ^iao* Juil^S SjiiU.J tf^ ^^Jl CA^I^jtl »04 jwftal ^1 JoaJI J (jti ( \ ) 

. ^^o^ <Oui Ujjs j|j _ \\o< Ulu ^i^i jj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL a*-» M*i <Uuij ^J> j3 ^IjJ.1 11a Jio c&J - JV^ 1 ^j'-Ai (SJ*M j^^ 
y^jLtij Aj^j , (^iisjJI j L p^il **>»• ^ (jl^uU I la o^i- v^ 1 4>l*- *U^I 

jloJI » J I « Uuuijail » £ « DjlSU. ), <>a 5jju»AI iif^ail &Lu*U J* **SI^1I 

SjSLaJI Sjua "■*<-< -~" jxj _ i»>=Jtj ^j-^'i ^j^l O^Loljil j&£ JS 
t^uij (^ culS ialsui.1 <> JA q] 3&&x (ja _ <LflljiaJt ipjjlUl ijjLaaJI 
jjtf J& l^JLb ,) tf >ia3 t$Jl oSti .£« < laill I (> &£U S^ t>^> <UaaJJI 

ifiUaJ) jjLuxa <ja jdufi* ^AV SjS^I O hh l u-^ l iJa 4jUI £ jf^" (> 

JjlS , £Wum jjJ I jU _ <UoiJJ jiSJI Jx Juaaai ji^t uSjiaJ) Jl Sjhimll 

. <Uifi Jjintll (j& A<ur\ht »j&-± J3VI 

(_yA JUJ->"tlb jwau CulSj , iauj^Vi J^^II >ALafc ,$A ^>*J1 ^JLaJI jlij 
J^3f«-J! jjkfc I4JI jsaaJI jai ^uj^t o^il ^tjj < ^lj j^Jl j4 I4SUI r^ .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
ijuuu uu Uui j»t tf ait jjUi i£ju>i.\ j-uji - fij*. i>M >»*** ^ji J*** 4 j** 1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E3 JUud i^jJAa ialuj Jjorf « UJ Jl () Jj j>Jb1 » jij ^ - ^r^" V* i>j J^uyVI 

j»^<Luiij gft\t « ikll » I JA u 1 Ijj UjIj < tfi*" fc'^J ^J^L^I 
(^j^Jbl^VI ^U-J) (u-fti ^44 . Stat J^o ^J tji^ ^ J*?j *Sp^ 
£jjaa£ iljj *liJ Sjla. iJjLaju « Jt. maa » j»L5 _ 4j^LcUj £j1 () J < JjVt 

oIjjI ?vifl oUbw dj'iflnVt L> jA*i Ljlaj^ui Cininl j^aa JjJa, Jila 4jjjjuVj 
Ja£i oSj U jaj U Ifl iaoia dJj Cutej < iJj JlSjbkilJ l^jctjxAA Jx. j«w 
5JbMMJl uUll Tuaj V ^A I jli « (3^>* » ^ cr^ ' « J* a ** 4 » ^^^ *f 
^iUsu^JI ^ jSiat.il J^ja.^U LajI <L*ji» U.I3 , ^mmaA (UJUI^ ijjLualiVI 

jju ixS^ UtM^ Jajj < <bj^lolj^aVI iojl&a (La^a < UuVu jjij < *J»lj«»1 
jA Ijli iusji dJu O-Uj . aJxaliuUJ l>"W O' 1 Oj'V J Af ^j iS^S ' ^*^>* 
^nVwiui L^tiiuj yti I jU ixS^a <Lla « ii n"tj , Uoxj <UojS <UuftU uai 

. <UjL3 (^j^>1 5aSjX dl^S 

a 

Jl (ijVI ^AjjJL* JAjJ CulS UJlj < UtUujaJi ^jJj^uw Jo%u jl uSj^lili 
. UjLiiJ ijji j} Ai^La.) laj < dljS j* ^j*-atl cjAloJI OJLAAaail La a&a 

.JdlaJJI <jjj1 Ljoi Lu _ SoaUII dlt ,jSj ^Jj , \<\r\ <!« SaaIju. jjp <jt 
i\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « jali.A'iVI Sjli oJUaj i <Ljllll «uil*J! v_J_>aJI <jL*P C> !"■">'*» I » a^^taJ t I JA jj 

I4.1I nit Jxa. «UiLjjJI <jj^jJI l 3- a£p <j^ C»l s jidUi i_il iu-> J>=>~« (jSj *J 2»jjJUI 6 JA (jSJ 
S_>a.ljj '^AJiC. ptJjUJl (jj> 6_>li ujjkJI CjI^Xuj CiilS . 6*la.J J[jJaJu (J»*jJj ' (J^>*JU 
Ci'ftlkj (^ JJI JjlfJI ^LuiiVI aI Ji«"»ll iAlj> rjijujJt (j-o LxoLol L*_>ja«j> J^a* lf "i ' » lc. 
i_t*>till l^jui ikl CjUUs <JS dJj jjj> cAjilj ' (jxijAa-j jtJLua^ij v-Ukliaj jliil <U» 

o^JI <La%h)jIuiI I4IU ^^ji (jjjULa. fiajj < <Ut,bUl opJI JA <jl 

£ilj OjjJl UjUl j o/aJI diA t-iji^ (jl >bj < j^ *iS*> &>**• diii 
^uijj ^Jjjdl pUIiVI I OA O! j^ ' *JtW V 1 -^' 15^" j' J^ f» ^^ 

Jb^_ iaiauij 4JLUI j bil>lnj efjUl ^U; ^1 Clival ^ jfclj jisl 
Culj- pIj^uJI L^>"J- &4UJI opJI >a. CiLujM4 0^ ^ ^! ^^ 

Jjia. (>o ^jl ^,LS Jl *.UniVlj (juLu^Vlj _ i*j$Jl\j h ,i,\ u , A \ -GUIjo^j 

t^JJI uoiU Jl _ l^MxU: I4J litLia.lj LjLaISI ^livj ^c^llj - <JjjJI 

^Jlka J«<" ■"j ^Vl iUu SjAL«-« JjJJ ^,^1^2 tf>kt <*JjJi Jl <a.UJL| jSluJ.1 

D 

it .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tejau 14^ju ^M O^ tf^ iitUi^lj iuL-tflj *H*" ctf^ 

oUtlai o*j U*i UJ oils SjtUi C«-Vj < *±~«J <u S J>iU ^ < ^Vl *f'^» 
, L*. <> i^ <USU Ufc iikUl 3 CulS iuj*J( S>JI jl '^ • ^ U 

Jju j^ittJIj ^UJI (^xlb a^>U) <> ^ JaJ J^ • J*^' ^ V"*" 

£j\£ oa* . aftljUl Jl ottL (J 1 4*1 (jiJ - fcjfc-fcj 4»«iLwj ijjLuoiSI 
. LJS Itfl U^jl C^lia.1 ^1 <jlj>JI j* iilaJ> aJj ^ bilS u$£*il J.UJ U 

OJlXmm \AjAua J* Cwla. ^1 S^kunJI £3I>4 jiiJ t^jl^a <j) jUjSJIj 

! £iuu 

<> ^Ik^l CJ ^J! ^ y^^VI ,Lj*I o^j < J^jVI j^l 0* t^tH 

Ldltj < cf liij JJ JI jLaJiVI <fJJ oiaJJ j1 < <1a jilt li-lji l^ai (3^ <-A> u ' ^=^1 
«Ui Lu iauLa Cu-uaJ .UjuijVI 3>uJI j ^l^ill Sjii q] S.WllI CjLj^I CfJ^-J 
< ^^jjluI! jjJu jJj 4-uiVI Oj;ifc LJ}L2iiJ Ja.1 (> ^Ljji» C*aJl^ ljj*-lu] <jUHI 
p,n^\» (jt (j^CLi <L&uil (jU < Sj->*tl oU^jll U i A la. Lj ^„u i C Liia. i_jjlkil f<-Aj-al 

! jl's'wnU CijcUaJI (jl^ Lo^jj 4_t«ull <j-ai>i Sf>^' Ji ^JCJ 

JjjI^-uI ^a ^ius ait CulS dii ^j^VI ollal.1 j <UJllil ^LaUI U □ 

tr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j-o jJ^J! fa , i^yvi 3j^±JI j fXuJJ ^S^ 1 <*^l >» lM 1 &i t^ 23 ' 

< O jJrw ,. U j I4I0 ^ Jx. JxfiJU Jjluil tfdJIj « ioVI {jOjt 1_J5 J £jU11 jkU! 

- <J^2 J jVw uj J^adJ JjJojj oL^Jj^U Jala, till j jaC. ^ JSj , J.nliv.1,1 j^JI Jx. 
"^Jaj tf all jjjaJI SJoj-lJI JakL* ^LviV Lft^a. Jjaj JjjI_>-ujJ Cia-lj^ • 

OOjaj SjjdaJI *L»j^JI SjLSJL JLusuiU LjVjbva di* Oils D 

. Ijxo^s oUll CiiX&jj -I4XA Lalus 

JjS j^j. ^ft ^UaujJI *5UJ| iiS^xJ LjVjU* dtJA OilS ^ D 

Oj^j , j ftimu s^i f liikiujb jij^vi j* jjJt *u lx*>h n 

JjOsdl Jft ji . SjA ^ *ljui £u$JI Jajko. Jfc tdjiljutfl OljlxJI 

<3aaJI JI f^ltjta I^SuJi jjailoiJI <> Ol^S jum Ollislj , fejhaM 

. oiLajJb (j^LuajJI J* |jj,j . J^l^uuV' 

(..JJoj Lui^ij lfiUaJ_>J (jjloJdiJI (jjjaj^l^xoVI J I JjjIj-ujI Ci£>Aj 
Ljiixo S^aUJI Ciaja-al ^1 iujaJI <iJ>jill <^>aiJ g^jljJI ^!iLJI L4I0 

A>iiil t> l»2UI LUJI iisw Lj^ill JI jI^jlII t> uj>IIj jj-iiil j jj^il 

! <CLUj JI d^l ^jL Jc Ujiij >I>?JI j 
. Julj— I Jc Ji^ J^ibJI IdJJ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL U...jVI j^JUl iiiaia C»J^I S^JoiJI oifr^J . ^" j jfl-ijMi jftii J C tMf l^ 

o-^j J! U^-s>* « oajjo?- <1* ■***' J »' W^J J^l>"4 *UX$ o^A) j^at - N < \ ° ° 
i^A J51 ^ jJJti j*^l« £* *&j*X 'j^^ 6j^f 6^ * j^'-**-"'^' u "_ v >^ V-^ u^L>' 

□ 

< (_£_>a.V! -1*J Sj^klj L^JjLujj u>aj 6-iajJ.I oUVjJIj \^0"\ iXuu CxLfttj 
Jj^-J c£>iM (Jl*JI Jj-uJ! PjjJLa jj» .«.!««. -~U fcjjfc ^LluT (jlSj < S^Vjll CiLjajJI < JLxJI OuJI *Lu t£ j-^a SqfclLaaj (_^j£ aJJAJ lijV £Si*AJI CiJlS D 

jLaJlVI {y> ^Mi-JI ^.I^lu ii)U4.^ i-i3p <jt Lj-xlt VX" idlj <jt£ IjLfl 

. JUJ! 

j S^-t'tll oLjX^Jl CiL-tajj . i_)jj^JI iu ,t() tlfi /L"f\,"t.t »ujJi (jl (jjdduaJL to .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL CuljJ » <_>iujjJ! jjoSj JjISj < olj^l^f jkis J J oUiuaJI jki* JjajJ 

■ Jf^-I ! •> > nS Vj ^J^S r,'°J ^ <j jSj ufcj 4j iuUimj <JjJJ-o jialA~» 
J'*- t * l i UjJ t-)_>aJI i_ild*l J>jt-.'l (£ja.f JjL-uj j^suSj iaJLuJI ijjj^llj 

La ait ^LjJIj , ^jixil l^aJbj I4J £jjjj>± _ (j^L^lj JjSwJ : Ujot 

. 1_lA.UI (J^^ 

<ucjj_£JI » j_a <jjLsuil <jj^*JI <x»3iJI JaL. (y> cjjjVilL (jib^li jI*j[j 

! ! « ijJjJI 

(3-^oj Jx *5Liu/}M fOj L_i*i , jvfiui cjlifc ^A (LuLjJI SjlasJI ■ 

£^2jjma (j "tfiJll 1 ill I Q&JC- i_),">, 1 11 (£^A-i JLU03.J / jLu_aJI SUsj ^ JLiJu 

L^L>! _i_l Ullj < Jaii U*l2.w>1 juUCV S^UJI <jti I __aj 1 JU-II j-JI 

. L*,t 
D 

. JLxJI jxJI pLli j Sj_.L_J.Ii ^_jj_YI ^jxJI i_ i^. i,.i .r\r i*k .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . JUJI JojJI *l)oi l-Ajljjl <TIji*>^ Sf^JJ 
. _ r <u> j^>*J X y. ■ *■ , iliac j U_o <J^liJI Ci » , niv (_jill « .>**-"< » <USUj! 

. _>jjj^1 Y^ *jj filial (>8 JjjIj-^} f^H-* 

T^ ajj Ji tu j^ jjt SlaSJI <ikia J& j^a-flL Lujjij LjUaJ_>j LfiaJjj 
(jl jjlii SjJkLSjl iLat Jjaj Vj j < LUft5> (_jSLi (JJJ (£_>— all (J "■.'"> ^ -^ " n " ' f^fJ 

! ^m.'m.iVU X*s ^l.Aull jkiLVI jjjjj < <uj*Ji Sj^l jiilct tfJ k; 

< U^luu &uj£ <L«1 dflj^ oSjajj <uL1 £j^1 (^^-*XI uJuitH jxiLtj < ?UAu 
Jji £J»j yjjl^ OjiAlj < otjliJI alii* I Jx ^uil^ ^Ut ^Lc ^1j *Jja2) 

•u^-LJ ,jj>j _ La j^ij <jLa^. (^c SJ>a.UJI <Lu^lll oUj_jLI_>j-oVI <ii«uV>l <ajLui <L-o>i 

^'^ "J I LT?^' f^*ll VvH 1 ^ ^.Li^l J^'""^ 6^ S^rsJllI CiUV^I J*. jjlS (£jL] 

Kjx* j Jjlij 6dskj u-i3j ^ jjl Ljjjui £_« ^iUJI ^UJI ^1^1 t_il»ljuj < j*au> 

a*. aSjUlj , jj>JI J^ ^oLjj) J| ^iHJ| 6 | JjA j| ji^y ^^1 <ltfa>J 
Jijj . a^vJ^ 1 J*- lj— »» ^fc aS -US jJLvll ^ - j^jaa <-«uj^j J^SJIj < JtSill 

■ <iJlL« (jijt Jl 

jStfilj - «U-fii4 4iSS oal jjl jSj 5S^| ^ ^^aXI ojui|| ^ q 
jl 4jJ Oaj^j < ^OAjjft J^Lua jt Sjjuu Cw-J 4aiU1 jU aIjSj 
4tboAll liuij ^a jjjjj jl gl&Lm O^l ^oaj J^jS J Zc\a1}\ 

. SUaJI ^oaj J^d&J ibykil 
iV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL I^IaI j j^a tjjLi j^^ill iilafc gas. J| l^oiS *J>auJ) C»alu»1 D 
(jl aa^JLI Ifbx k,tfa ji .u U (jjijull ^1j Lfli i«VI Olj oii < £ul>*H 

I JA liS^ jl JJU (jLuJj ^J^" 1 f-is^S* O* (J^VI >ajJ) J* iaiuJI 
«UlaJI jl^jl _ l^SMfcl jju (juj^uJI £L§ ^ j»L1 JoS ^jlll 

. &}«Jll Auxak xj 
USjjil CUalIa.1 Sjjja £j^ Jl j«aui $ ^Jj*J' jLuaiiVI tfal □ 

cjli JxaJbj- « jJJAjJI ^bj OjuS ail » : JIS (JJA lidLu- &JlSluiVI 
UjJ* OilSj , J La J LojXj IJLC Qiaiiiiili < IfJJA* OltUjJji'UI ^bj 

. « lilsU » <fnir>ltll 

< ^bUlSUI tfj^klj^aYI ^waxII Jx LaLpj Uauij jQuJI J)j D 
: « (jjuuJja] jjj » j jo i*OI ^Sa^aVI (^uLtuiJI 2J3&A ULu CiSJuaj 
a*^» J J • « jja J* ja*j xlj <bj^bljA«l OfcLv-i] LjJUaj^j jj » 
ijjjl jl j, : « ^oj^aU fd^&JU » jfiSJI ^JUaJ^jJI uulSJI JtS Oa^ll 
Cuj j UjLc cjIjVI {j^^i «<ti>in Aj^-a Ja>j 4->t£ laa j-uj^uJI &LJ 
OujJ (jilj JjIII J j^Uu jl ajtrumi jlS . . . cj^aJ <UJLt £4 <>j)jnia 

! « Luoji v* 

! I 'ljj n j < LV>a*A (jiu^cJt Slat (jjJjj^ialjicVI ilfl.i>i« (jl£ 

& 

JliA ^ I jl , SaAiil ^Vb iliao 4liklfl ^XUJI j»UJI tf yi cu31 D 
lj lu iu (3 JlliJI S aljl _ fjbVI jJi I Jutj _ ''JImj < <JaU. ^lAS ■*!!-' i_jaoxi 
a*j dl^liuJ <Gl ^SljJIj ( sLaJI ^Ijla-! aStjj (^1^ ojil ^iivi ts^JiJ 

Jx iaLia. SjS J I _ LjjUwuil i_ijS t> uiij LLLaJJ ia.Lu J^a-«J < Sj_>UI 

• ciLJj j |iii i ,l 6j^j «A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jjl^ illS Ju^uJI &>~ r L.t c^J ' ^ ^ iUJI ^ ^ ^ 

fj ipii cj^ji ouii jj_ bi^ bu- ^> >^ W^ ^r 2 ^ ■ f -^1 . (^u^JI ^ 44ljfa1 jixju ^l $ oju UJs ttbUl J o>JI ^JUa- 

D 

o^JJt t> uej^S oixA> Jj - aA^LJI (> ^jjK cJioi SkiiJI 6dA 6i 

: L4ISJ JjjIj^uI j ^LiaJ! Sjljj jjio « jjj^j q^u-ui » J 

,< jlifl » J Jti K juUTyl » . « o^jP <bk*j 6^^ O^' u! » - 
ajiL'G <j1 .-i^j aa. ^jjJ! J JiVI » Oi o"t ^^ C5^' c^^'j J ^J^" 

« . £UIj iiXU cj^a dlJJLa JJJ _ *jj>lJI ^ujl^aJb jkiiJj L^J^ VJ*^ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^IjJIlJ j <Ut _>4t ^dJ| cLJjJI _ r -aic (jLi dJj ^-*j _ l^iLclj^uaj Sjill Jjlia. <>» 

n 

£lS jl , LI»fc 4iaA (jlS p)^uj ^Joi^uJI jloiiU ^AJjIjiutf I ^Vl >& 0^1 
OjJiAJ liiAj jk}A uiS^o jl < <>la liAj cHf^ ^J^ CM *'>",$ ■ lu"ft'« 4*iA 

SjaLa <Ut,U iUj1 jUal <) ^^ £>Laj jjJ^j - 2jlAM\ £4lsdl ujdJI jju 
jStj^ jdau S^lk Jl Sj^Uo ^j1 ^aJI ^a j,K y^ljiuiVI JSVI I ja ^,1 

t+^t- f"^ oiJ=^\ u^* 6^1 - o*j*3\ i> Lt^J tfJU^' jl^l J*^» jjkLujjV 

<*JL>J SjS ^UJ Jju Uii « JjaJJ » <ul] dilujl (^iJI Jlaill jA lift J& 

ii| W^** jioaJI jjlS Ijl c^ji^lll ^jl^JI J ntl t uj <Gl . « LLxujL » jt « (^ujla » 

^jSj tj±=±i < ^.1 ci_>lo J^1 J>* M_>L JjISjV <jji>jJI yj^-ll j • « IjIhujL* » 
tjujj Sj-^La I4J jjja-i^dLl jjti S^LUJLl Jjjjaj « (In'inij V Idjlj SjLVI JUla.1 

(jc- oiikj dJj Jjxui (jj > 4 1 il) < nil ijj^lll I4JJS ^ ji o Jl Luij^i iI^.t.'Ij 

. (jliijjuJI jUjVI «-ljl (jwrtll j ida. (■ ( ^\ (jii,i.'t 
Jj- l. o^ii jSll^ll CjJJjuj 1 JildJI ,j* (ftuitjl (jjj<[iii«tl (jt (iUj ^i*-o (jl$J 

«-"* cr*J - ^v>*^' IjjW ^»>^?-j J 5"uu « tsjt>J p jIj Jl Luu_>i CtfaJil Lojifcj 

6 > .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL - d^ o1 U^- ^J • ^ U vJ ^ 1 t^ V ^ - crfJ^VI <>VI *£A, 
. j^l ^ ^.jlll Lu.Lui Liiit ota. lJi»j 

tf ill ^ « tf oil£ » o*J3 « ju*i » u^J < ^1 J^ 1 U ^^ <* «J K ,: ' <*^ 
ti^uu ,Jul » : <1 JjSJ Jifll J ^.jl^I < 5lkl) ^1 « U-^ » -itU-VI ^tJluil 

uj <^ oi u^| .*+ji <j£J « s>*ii u> c^b « u^ 1 * » ti^ ^ 

. b^$i jS4j Cri JJ J^t^uil jl UjIJ «h'»«H ixuAJb «US dli <> fftl 

, LiL^i! JK. JUl^l I if* « UJj* f Z*l*A\ ^_>*JI jt^J! ^ iLjJfcll 
SjcL^iil OJKUI <> iLAi - <JLi^l ii^iJI UjjI>- ^^Wi V <?odij 
<ij>j J&Jtf I J^; 5 j=Jj S^ c^j^ £alj J^J 3 <jl 6f* ^ - ^^ ! **1"&J 

« j *_■■■■ » ^Lla.1 Jx SijLJI oVL-a3VI JiU. - « ojjji>?- 6e J^ 1 J » U^J 
<i,LJI L-i^i l^Lj JA1u,I oS _ ^W&il u!jd*Ji S>J> j^jkj Jl Jfil <*i f2 tf ill 

(jt A*J Jj4l>"l <i'l-Jo V?"b S^ ^J C^^' ^-^ pl ^ <- >U ^ J " ^^ t*^ * t* 

« j;JL^JI ^_> ill JcUll » ^j^>* jA* « jijt oy^ » -* I jl - o^s>^l 6^ V 1 ^ 
(" Et bien Monsieur le Premier Ministre, Israel veut son petit reacteur" ) « ujj 4<j3b . jiuill IjJjIj j\ US . tbliU j-aa rf ill Luiij* JUa.jU jjjj « >ui jLiuujS ■ JUIjy ( o ) 
0^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . UUI^a <Mj « <U^ ^a, » jAj 

D 

jjalj ^j>JI jLiliVI j* Jic tiSjIS (J o-j^uJJ j^V! Sjjiju oLcl jUI jl 

' C^*^ 1 ^^ i! Cf^' ^J* 1> t^>^' j'^ b J 15 ^ 1 ^^1 <) 

Jl U>dl jbiiV S^mOu^ j£i jJ LJS fcy&jJI jtf , jjfllUI Ua>j* Jl ^ jaj 
t jaaj ^AUkkj o^aaIj IjjIjju-uI jju , £*AaJI LiSjafi UfllS ru^iUI jlS 

. feittti <ulji j* 

'-"Ij ' t£Jt>^' Uj^l H^-'j- -^ £.' ! "■" » ■ »"> V Ujl UlcLu Ct'tftjl <jj<tull jl 

• 6^*-° J| "jj^i l$^ iS ^" 11* jl$j ' C5J^' li ^l H^'j^ fc,^*" t *"" y '-"M U* 
(> ^lA I^JtS I ili . jbSJI joj gljVimft Oa-uo? *UbJI ujaJI jl bJjl 
. dJaS 'IJoj jd jl^ ^la. , *J^ j^ vifrui gMJL I4JU jjl » l^iljisj 
t> ila.^ J 14^ ojj£« *^JflA2JI <UIwVb OlwU jlj , jbSJI J44 o^JU 
. >VI fW luj+JI JjSj jJ u^>JI <> IjaI jV « iji>> c4J5i2 jl Ja.l>l 

dJi , S^J^i,! o>>JI Ctb^ Oj4ls- (^JliJI iS A*X\ ^A I JAj- LiA jaj 
yUuiVti . i^Udl opJI iJU^il j^aJ, uiSjU jJ ijJ^jJI oUI^I jl 
4JI ^ , IL&h cJI> y^aJI Jl ^ap ^Ul iuU-JV»j ^m.Ijm.IIj <LuLa»37I 
*j' J ! J^ Sj bAfcu J) Oil* I jli < CiLtljiaJI dJA Ci!>txlaj >ha-^"> jl o^ j&uV 
L-ia-j opJI jLbl jla < IfaLj Olii Vj «bj)maift Jlsu jl uaj CjUIjj^JI dJA 
vjpJt cMiU VI J-JOajJI OlJLius Jjlj , bjda^j j^Sj ^SJ boa»a j^SLi jl 
(J3± U^ljj fLA j^Ma ^^] iJl^lsl ^fit ui>u Uil^ , S^Ua jbill j;U 
. SajoaJll jjit UoSl^fij « S^uJbi,! 44^.1^,1 Jl jl^kubl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL --;---■<' i«jJSVI oj^JI tf - &^ ^'^ ,iA J - m J* V^i 

pI^VI *oa J j . (*J Ijlsial ^ jlsa. jjfattl c^jolaUl £iUJI cWaal 

tejH fr ^Ajj Soto JUA C*m±1* . ZApjU Jl 4Sj2 li£*a jaj aJ 4idl£i 
CM5UI (>•} , ^aSj SoaJj S^i , Sj* OJI jJUJI jj^jj gJ h """J tf J>» C^ 
_ « vJ^luj^ QjSLu » - ouj>"J! jloJj J* i-»uil £ub$ is ill J*^' jt j*^ 

jadJ SjaIjui Jjt ^jSjj (> - « (j*x& j^ » ^Aj _ j^Vl CuJI £ S^ilxo 
iaJLuVI ^JaJ ^au iL^JI 5^x0,1 Ci1>W IJSA3 _ <bj>JI ojUUI <>• 

Ljj !(} ini'ii (jiijj Cx*.ij ^tLitAj jUtVI yla. giiij |JUJI ojx*ii jj^Ua. oJiS 

. Sjlj'tfl (jjiiitn Jl jC.LuJ.Ij C i 1 1 /> J (jla. AJJ «1AJ 

n 

Ujjuj , iia-jus Ct^jJl IfJ < iiuslill J^aJUl £JaiLi jau^xjJI CulSj 

. j ualxtl ^jLjJI 3 C^J^^ ^^J^ ^^ 

yl jvtj « j^fijLJ » ^J^ia dA. Jx « LuaJI tj} oJU aaI » Jlj^V j~o-* Culi 
jjjt^S Ojjajj < e£^' cHJ'^ 4 Cil>>nj < Ciiliikl aJbdJ «Li.iib(.<iJI ilajj^JI 

. ^aJI Of .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

E f. j) $ i n ,,t i_>>»JI A>fi* Ul'i-^l <jj-lXuJJ ^fuLuJI jujllll j <L>k JO^aaJ 

! Jliill 

(3 *J^£ pLiil Ctjjiu jriit (j-allll Qjill <fl4J (3 <JjaiJ>iJI SjjjJI Cmij LoOJtj 
jLiSfaJI <a.j J* I^Iij SjjjS C>VL-o Jl JJ^uJI Jiolj < L>ujjJJ ^uLuJI ^JjIjJI « <s>oii jt oeijSaJii jx i-ixs ^1 i^illuiV ji oJS Xj < aui ju.,, (pis ***$+» 

t_fc$-» _ »4>ltl tA>f?. i-fta.j SU^LL l^jki tJjjJI « (jjuialjl.1 » <_)%*■ u^J fJj 

oi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jl *UuVI jaJJ UiU ALu K <£J « u^-Jlj tilalL Ijjui j 1 * Vj < JtaU 

ja £uuj1 Ul^yya kJp-J' CtaJi-ot _ Jj-ui ^jj ^ T Cy J^J - ^Si O* 
43,Ufc iWaJI upJI 5 J3U1 flafil c j^jj^ » <^ CJ*»J • J 1 ^ 1 L* jb /« 
Oi^ij y1 jjjj dijjb . Ol Jljt g4J £lj*- ujaJI ul » : ^ J 15 tf 111 Sj^ 1 
. v> xJI fct*i ,) ijjVl ij^VI «Qu&aJI y* ^JU u lS 4itf - « J> J* «Gj|jj 
jj » : l^jj JU y^JI ^^.Vl Sjof^JI <bUc o*j UJ « jl^jMS » JLat jfa.j 
CulS iiiiaJI »0A *«" u jl£ « (^^ JjLu^j «LuU mU iuJjU* ^A o/aJi 

Jl JjVI 4J.UI uyaJI j Luxiji *1jUJ y-uj uil— 1 LtJJC yll - **» ^j 3 

y^^lflAl £Jtui« ijpJI yj » : lfc»i Jli <5Jli Sjff-^ Sjbc Jf^-JI <Aj*±\ yuj^U 

J *J tflj y* £W J^J*J lf->1 yulud J* « ju i 'fuK » y* iUaJI oAA yJLfc^ 
ju^jj «Ujau3 J ylSj < jjSl ^A U Jx (SjieLU ylS j >><">!) y&J < jjJj SMrt JI 

. j"VI J U^AxuJI jSLao idjjwia ^jtk J&S yJdJI Sjlill d^JjJ Ja«Ju| £)j^ 

iMjUlj.bjbaJI jo-iu ys lata , ijiliJI <ULxJI o>aJI c^U. jaJj 

^J < Jjl^XI duia. j iUlui Ij^fA-a < JlJftJI (j\xu y« jjSl iUlui 

^fll ja J4j , obbj j^ jijLuftaj Cibbj j«j < yu^taJI jift,^ J4 jJ^Su 
4a.ljj (jljii iiUs (>j < CiIjjIIs (^jLuj CjIjjIIs (>j < jJIju» Jx. ^ 

! jljoJ iiLb 

J^ij jjl iuliJI <J.UJI lj^sJI jLJ. i_i5lj-a ^V (ji«u u (^ aili < <Ulfc iL-cuj 

(> 1S Uilj , Jtall j ^Vl ^^1 cy £W i^l*» ^Ij^Jl Ioa J ^LpJI 

*iA jM j jiSl O^uijJ iiJQJ) i4UJI u>»JI ■■»;»«■ 1 ^ill Sjiill Jj 

jl tt^iU^ «jUJI ^ISbJI DOS! - JUiJIj o>xJI jxi J^l^aJlj lajtaaJt 

- « t^>^' J^l"ie *wUu*U i^Ua V ^J| , jlj „ , ol Jljl £lj*> ci^aJI » 

00 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jj ^uual UIij ^l^uaJI jli iJiAj , jjLat CiS^JI L >*i4J J D-> u/>1 tf,j^£ll 

■f^J^ jl ^ . ^aJlj >»udlj ^ijVI Jt JA US jtSflVtj 0*^3 d^ 1 

iiljiJI ^iifl J SjAUo (^jliaJI oiA Jl OflUol eluaiilj tS^ylS ^%m1\ 

-Jj^ : Jilijyi <$ ^ia, (j^SLu . JL13 j;du jjjj jl jiaj H* 3 -" j^ tf^J 

! JQ2JI jfc 3,.\\%itno 

D 

5&JI tJ>kll fjAj-oui CulS Jili . jJLxJI J SjJdaJI ^tiaJI ^TtSfltj 
J (^ill iJjlaJI ^A CiilS OlaljVI ^Ij^o {jii , (jjjj^uJI j jwalil 

$1*11 ki^JI ^a CulSj < <uk. ^jjIjI l^jij j) jj^YI ^'jiim 
•Lu> » ^j , oj^JI 3 j!ila_i Jaala-t .Jia. JjLu^JI J£j <LuUuJI jaijU 

Jl'^a *^j j* iftijxit J* jjipYi j^ 6^ jj J d ^ i) « u^i**" 

^iJoJI UHjuj UjaJI cflldAV C^JJL^ 1 J^^» VI 
ilS j-^ill jLi < JllUI lj\ii 3UI-.A, a i_j_>iJI Sjii oJl£ Ujic <Ul jIjVI jjj 

-j_jLUI J SjjSS ilioVlj _ jUJI JJISL 4-uj1j £>»J Lplio j!ll2 Jl auiL SjUJI j 

. *jj£JI 

u*J JjLS JJ jL-aiiVI <±uA jli JlaSJIj uJ>aJI JJJ J^aiJI (5*Uj Ujicj 
)l n-\1 tjjjil j*J"ilnuJI pUcjll j-«jJI 0-* ^VJ J' ' J' J ?^'I j"° "A>^ i. "!^ Wrt l 
jjaJI ^J»j i »4jj*xu l^afJt Uf^l (H-* ' ( j ft ' k* ll £fj^' CilitljJ-a Sjl jj oLJj^jj** 
>\»-> JlallJ IjOftt (jjjJI 4jLill j jkJ»j < LpUJUj |jjj JjjjJI ^Aj 1 UjjU* IjUfi 
L>lJLkl uJ JJI j»J» Afil JJj j Loa f Ij-ucJI j^a\lc £y> ^'t * ^ Ljjj^-uo JlliJI <jl£ 

. Sjo»HI jUI cU^ Jx (jJbUil oVI>=JI 

SL1 _ j^jl1\j <J_>^l*JI ii-aij J-Sl^l Jjiaj 02 JjijJI (jl US < j+*J ^5 jM>lj 

A3 ->t>JI *L> I- Jb ' jM' *'uJ *-° Ji ^^ o' O- 4 ^ Jf 3 ^' JfUJlJI 

(J3UJLI 4mi>^> jjLs _ jaIj J^3 jius jui jwaill j^Sj JUaJI ^ 
|^*_j buu I jSjlui a^J^ *j'j^1 fi^ 1 - t> j-aJJI Ji^ V^' <$i 

on .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £\ju»l iiftUUI 4J,ljtf I^jSj cUj jt* 4&ii . >^JIj jUil <J_» £* 
O^jjot lil>1 jl ^ial uV J^ d^^ 1 Jf 1 ^ 1 0^- jf^ 1 HP- 11 

. i^la (jjiftjJIj jwoill LjiUoA ^tlltiJ ;) 4*4 l^jLuJ 

CulS fj < vJI^LVI oia Jjl cJj"**! ojuil! jfAUa> CxAS j£J$ 
^Uit fUJt tfl^l £t*j - Luli U^b dJj uu *u>*JI *UVI j^Atoa. 
aUaVI - fii«-Vl CejSil jl Us « lilti tf> Saa^l jwVI J 5»i« 

j£ Alt {jjiaill jl > j-alll ^Arvlt J djlui jili < jjlj ^-*j' ^*»tfl» 

Jjiilj « « ol *SU «U j-saJlj , i-uli iwjfll » u'4 b&Li, V <^ ui 

,jl£ ijjlUI <J.UJ! %_>>aJl daj U Sjli j C^JJ^JI fJl*JI CiUl^a ^jj jj^ Sja.lj£ 

! <Lio jj^n'ill j 

D 

- J^W 6i» j> ^Jl3 ^A Lu jkZi Uilj. , ^l>toJI Ja.ljj. ,> ^<iS:l Uj JIjOj 

Jl 6j*j ^ijB Luial ^j» Ulj « gStulL ja^II jja^, ^i^s V uil^LVI oV dJ J 

<AJL ^Sa dJS Ol r * ^'0A>^J ^L^iVi ^Lk 6dAj , jUJI ^ ^> J* J^s 
t> 6jajli« J^j ^a^xll ^JUJi j _>l J tf j]| ^Ij^JI jljLI ^Ixlj yeSi j ^aaVI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL lJI>VI ciiQib «n^t,l uiJUaJU aiA CulSj , «UJUm <UjJ CulS 4ia j^ViH 
JiJi Ctf-Ldj o^^uJI *£ij*J, *UtU! ^l^aJI Ja.l^» CwSb. ^ill ^ 
CulS el^aj , 4jl3I S->:u , ii b uJlki ^lj jwaiJI dau ijjls JS jj JJ j . i«jl^aJI 
sUJlaJ.1 oJlMI jlfl- SUdaj iaA^ ^1 , <bu^usj &*>& CitSliauuiVI OJA 
. £dlj ol>iuJ J^mi <bldJ ^A Oil* . lJUaJ iuiiUiilj uil>bU 

(jlJI uJI^JaV! JJdaJ _ IjSLa AjMJI a* c^°^ ^^ ' o^^"^" 1^* J^J 

Jx. <£.jjuxi jij *jjlAJ! t><a*J "^i £*2>M O"^ J Ixujll* (JjSj jii < lilJ j j^o jJ^tj 

_>^iU! j^ljiU JjVI ^LAJ! ^ dfi osK ail* . . . lJ!>VJ oU->-.,.,Hj <JIUI 

D 

<l)tS; Uj^j yt <2jiaJlj '< cil^lsVI oiA Jjl <JJ~*U ciAcuJI jfMflA Oil* ■ ■ 
jjLi *■ '« ^^uujxJI oliia » Cj^JoI L£j < Jaii <ti« (jjiajJI J_>a-» (_>ujJj _^alll A*Hrt 
<U-uuaj <U^aji (jxiLluI Jx. ajSj Cul£ jvot Jx <LdUiijiJI - <LjUajjjJI ilaaJI 

<jl i-i < J ^ t ij u. u a (j^xu&aJlJu <Ul : 4-JfJ jjl-uxa Sjc Jx L^ai J^tf.l JjJj > j^&aj 

j) — I^JL^, (JA /> j 'i 1 ij «U^I itnnift (J<^aj CiljajSj L^_J) Ul ■<■>!> -U^^jLuiJI Sj^LJl 

fcJ-4 (J ■ > n i -% I I 4 Iri-^ I <L^.ljJL AjjlC. (3-u jjSiI Ajf^ ^T-^-« 3 - lj"^^ ruai (r^*-*? 

^^JbAji SjJJ SjLi Ac OjJJiU^ii 6jioJ (3 L*J-ai JswtXuil (jjJI 4JjLuJI Sj(h"iiii1,| 

. (3_>iill (3 ^ulla-ijxll <Jj^laljAAVI Sjklui Jj-Q <j\c <Jjj£- 

jl J u t_ Sj-ui ^gjinlt ui« ifill (jl (( (jJLil (j-J>"l » ^fJI J-'^JJ La ^lirtt o OJ(£ 


0/s .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <-i>*-j < >"\0"\ jjjSSI r* f-jj j*^* Jl ^*o>ill _ (^Uaj^JI j\ jjjtl MjajS Jit 
Lilijl Jij j_>L» jj LaS < 6j3(j Jx. (£>&JI k-i-uaUl tdj IjJ ULu 4jjljl <jc <J"*2* 

cjUUjJI oijj I jl <Gj »j__>jjjS1 T^ *jj _ Jiijl_>ujjj LMiiji «_» <u_ >fcU J| « jit in » 

^jjjsII . .m . t i l l ,jli , <All-k"ll oljlll Jljil £-« <U_H-aJ.1 e^ljJuJI Jx LjiuiaJI 

. a,jl i n"t i ill <AiJj 

u t£ JxilL iJa. Lj < iJao jJ ftjlajjlj « <jjJ ^jxil )) <Ui j£i L «j£Jj 

1$jI J isjlill 4JA CulSj < isjlill Jc jvotj i tfjiall u« i* II *)li j£li i d-.-O. 

jlJiVI l+oi U, oiSjJJ Jx. SjijJU jwoU*JI <jSj *Lt JjjlaJI Cwkli j^jJI ^ 

Jl <£jj*¥l <**.,>UJI SjljjJ <Jj-uJI jll^ll j^,J . Jlitl JjXLUI J*, yi^JI 

tA^f j£*t>» 6* « yVla j^"t>* u>?> » SfaolaJI j£J^ **+»(>• ^»«>^' ^b^ 
j^ip ^ l^Jt j^i Ifijjty rVAA jti, Ja^ ^a, « (joi*^ » Lai 4^^ 
u^JL <i&]l »j* j fU. o3j_ { j^JI j*j jiUj yu^ij UliJI <cLJ| ) \\o\ 

Jjb jU2cl faj , t #u,\ fa Jjf jy/ ^ 0jt3ul f ^j tj^y ^^f ^ 
* . Jioi// (jt. Ijjaj elidl ^j^ CuijvJI (jl <jli\ y tj£« , UL«| 4^/ *i» 

*Ha. tfill jwoiJI o*4 4j131aaIujI3 ^j^all oXuJI c*JUm ailSj 
li^i , 4atjJlj iaaa^ olStiaiulj oJUw _ jil J4U tfl JjtS oj^ftto 
J 44^ 4^ ^t d^aj (>lij , jUjuu-VI (>» 45jj» v^ ^li c»*JJI 
<J>*5 ^ jiJj , 4ifaj Ji)j ^UiAVI Ja*JI Oiilj (jli 4i| |x2 ,'fJUJI 

o—vi *iA j*. n^»t jjjjj rr fj-j-" J j^i tf jji " tfJi ui ^u=ujj ^l^j 

^^ Olj^u ^ »Lfcjlj .u J4S tf oil ^Uxdl (jl *U Ioj JxiJbj , *55Qj| 
iulkjjJI ol^l fiU Jl ^ 3U3I Jl C U$ jju Jus^i jili .'l^Ua.^ 
o-» Jjift JUiu J iujAjj 41*1 UL p Jia ^ ,'^^uJI SU5 SotlS fr 
CJl ^1 Jil J tf-Uuj ^ULj.1 J^ 4J4ft ^Uu U ^ , S^WJI tf j| 
*jj>i Saltl J>? - yj ^jj Jjj ^ , ^kLJIj 4_,sl^J |ua5J| ^UiuJl JbUa.) j| 

liA t)i . u*.^ saitj ov^l^ usi^.^ sjjiii satis ^ ^uL' i^ui 

ttj*- ailsj . tusui c> ^ l^ \^* JUJI a«JI e j^ ^f ^| .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL >VI £5lj (J ^A - Sttill AijJi ^ulj l^td Uj - ^^uJI 

At ^J^*a Jja* JLxJI duJI jij jjj CiUaaJJI dii $ j 
jUJI JuJI jl Jj , iajli Ol^iuj jl oiAaj O^^ J*V 

D 

jJkUailj oIj-ojjIIj lniilji.il Jjjtlll <jl£ iiljjJI j 

J-C aj-\ II J_* jl Ijlnf i_Jj A*J JfjliJI JfcLucu jJt 

ja_!l JLxajjIj < 4jSjjj>VI CjL}1»W5M j£lj-*J £x-u*ijiJlj 

kytAil J^o <fcj)ft-\ n Oj>5 LoJJjC 4jjji Jfcl nVill AJj aJ 

(j <LjjjjJI (jejm SjjLaJI JjijIjJI i— iJjLJI -la^ia^ i jni'l 

1,1 JjIjaJI jjJkl (jfti«-> <Uwjl=JI <jjj-oJI 6.XA CulSj < Iniiijlil 

Jl (^Ls < Ijj>»j ixu>jVI 3>uJI JoiJ ijiSi i-iSp <jc jluai <UV 

. ijJ,L«JI JUI jlj-uit j SjaJj Sj- 

a "U^jj-aVI <Ua.jlaJI SjljjJ <LjjjjJI (J^L^ iSjJ^i 

dA jj! Jx.j < ^^JimJ J SilVtll olfYjJl J j*" » « <J«>* » 

: l$-i *La. ( *L*n ^ : ih <£,LuJI ) 
y*£ji\ HJM, CuAJ fjjJI jjlo SjA* iullll izLuli J » 

j jini £!&>} utfj oiui j*j ) jjifijj/ j/eV' ^'"y 

ouau JAjixJI ifUaaJI <Uuu Lui £»JJI UJlj , JJJ*M 
'*jij , tju^jU /jJJfiS ^jjf CiSjJI t>«ii Jj ' fr uu i 'y iJIj 

y« Iju&ISj jbia (jJJjJ.1 p+iij* Ijiju&l ji i-ijxll (jl uji 

n. .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ma SjVL jAjiJi tyajU Ull* ChmjIjj* J S^JU JajIII t^oji*^ jl ^^il JLULU/j£l Jit Uj/ » ; ^tf(| ^^ J jaJJU , IjUmma JjjSJI (jlS CdS U» CtiJ Ujiej 
Uijj , UiLtf jj+j^I iuju^A// oU»i*»J{ tf Juali Jj^/ ^UUJ/ c»jaJ/ uittft/ 

jA (jli JUmJuVI ^ JSoii t£f Jx. eUVI 5d=k_jJ « jiiaJI » ylfl - ^^uJI jLuauJI 

oUJli»VI »oa j&Jj - 3$3 CiLaI&aI lfl>* <>j IftuftJ J c^jj cuts ■ Ijoju 

3tt \ n"\-y I Lij^iaj ya'iUrtA J ^J ut> Vt jl *.,ttVti til V - t$3)j(jtA 

jl IfiUtuJ ut i flj £*3|^ Ij^il l^dltfaxLuAj jjUuJI ^Sl^l* UaIjj Oil* 

• Ujl&jl 

« ^Jlifi J U i tiM » JlluiVI Jju jl>a>» (juLxui i.tiu (jlS _ ! « jSb jSL 5d^*JI 
« 4S*a. Saa^JI . lilfcoj ^ Soa^l JSUU ^ijjj V » d>% i-^l v> o— > TV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

gjiiU <JjJI <Jiitl 6 JA Qt.i.rtl Sjftltl *.¥) SLp. (> j>kll dJj j 

< jb»JI J dljlAVI J*. OiJ^ l>-tfl f*^ o^jJ- uW^U a^'jsf u"^ 1 

. idle, <Ut^ij Saiic* aUliAiii 

MjjjIII y>JI i»jtj « u^jf 11 ^ V*^ 1 V-^ 1 ^b ' <jUfi <3 « O 1 ^-)^ » ^ 
(> t ^ igjL] o^ t3j ' ^W j^W J f^ 1 *^ 1 <> £.j^ jI^ 1 ^^ 

<*Ij_, SjltU il^i-iiu. 4>i>JI J£ c*iS Lu>5j Sjalll ^-.Vl d <1^1j g_jf«Vj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . <J J^L >» 
lift Ifi^L ^Ul j^fjbLLik j^iiiiV ^jSj^VI ixajlaJI *ljjj (jl f-W (y"J » - 

Ai4 4 . 4*4 .<> i« *A I I H 4*t< 4 1 * 4 1 * , Aijj^jlj 

^SjJA, (IajI V t-Ut j^ciuuijl jiuii.1 aJISU Jx Jjl LoAifr ^uii IJSAJ 

« . jVI UuU 4J13 L <U oJS (^JJI ojjo^uj Jl ^Suja <U.j1 Uilj . <uJt 

dJ uui j^nuifijl j'uuftb dj^JjiuJj i t JS j i JS dJ cuS jja Hail j^niufut 
. oUaaJI ^il Jl « . . . (j^ujoiijl jiumb djjjjiu^ , lka>? oSj.fjS} IJS 

. « AjJJjSjjj » _J Jjill ^-JJ *jLt JS 

jjj^l IfrfAjl ^tutt £j yl i : %\s <uM£ « yiuilAii » flL £ 
d^Sj jl ojjj L» uiiSj jl IdcLuai jVI j* 4 * lft (j^ tf*3 ' *f*fJ*VI 4*ayiaJI 
« . UaaIjjj JjSJI jjLfiui ja ffiVu jt gjKtuii ^ia. 4nii*tj 

• d>f^ *-*% *>* '^ « u? ' ".""" ' 1 " J^ o3^' fr ^o 
oiij ^ Aa.1 Jl UL jl ^4j , ^itfjuJI ojoiU Jl fU, £aJ jl ,, - 

. ^ijAib ^> ulicl ,) SjaOJLl j^VI SUa ^ f^m j^kil *U^ • 
SjLil ^ 4k-ai5 j| fffidiU 4»ijjfiVlj iij^VI JjiJI 5*^X4 OcUaluul jaa 

. A»OA Jjj jkUsa ,) I^a^UIj 
(jV <«a.li (> . r VI ia.Lu, Jl ?SJttJ| SjiJI 6JU J^dl iiSl^ ^LjJI .iilSlj 

i>* o-»^» Jl c^JOi^ 1 <>VI <^3 ,> cUsil ^litV) te^ill {jjj ^Ij-^JI 4jJ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jl J$L. Ujifi dljj < <Jjjll ioJiiJil <j-la jj>^J <i l«"t , Mj jjl « J>ui_>aa jr. lui » 

.-ASlj^lJ <a.Lu J>a^ ^ujJj ^JatVI uA^I Uh? '""^ ^klU 6JA <> J*^ 
4$^u> £,_>*. JUj _ cAJjLlJI ., i^Vu Jl^a. j till J Jju ii»0 J>UI *U. |kJ • 

,t,u 5,U) .;.. il| 4 ja cij^^jj < ^".'^ b'".'^ ^ivj Laic, l^ lt l f .u Sj ->~U 
5jj^k*J S j^U.1 ^Vl ^1^1 ,r.%*a". Lalt aJj ia^ jaJj . <Jj dll i»UI i> J**ll 
Jlo ji c^b ^ ^jLui. liijll^jS jLo aL couo I Jli - <1*JL> <i51u« oULS 

! Kjj-.I 

J^ fLiftVI JjJI jjc atj uwu L^ij « <JjJ £L <> JS1 L^L^tl jjt <jK a^J^ 1 
* a*^ j£* J J*-J3tf ub ' *»L>>> j«e (^ ol J* 1 ** J^ 1 (J^> ' o^^J ^ 

a 

. <Axl\ L^jjjljjiuj Jjj ~ « jJjjiijAA 

J^ <jjlx. jjjt Sj03 6J%"i,U |"VI Oil* _ \^ 0~\ _ t-uaJlj i<)VI ^U-a (3j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^LjJi L^i Jj _ Lijt Jxi 51 jt o-tj^at Uilj < y. n-oS J>2 SIjI _ <>VI 

. SjSJII <jcUJI 

: CjUjjjuj-4 Sjjlj liJSLa - iL^aLc <uljJ *ujl ja. j - 4 mi'i Ja.j jUj 

£^Mtf (jl l^JJltl j , o>u^uJf SUs jj^Jba oLtUt <*# jl <uifc • 

. «LUaJI 

<bj& JiSu j»UaJ £ubj Jl <UjaaLI iojiaJI £4 Ji-ojJJ (jl 4al£j # 
. jju*3 jJu JjJI JS ? 5UV SliiJI £ *a!>m 

^I^VI (jilij ^jJjJ *<Jj\j)° £»•,$* OSjJI y-uij () 4i^flL» CiAJJ • 

C*il£ IfjUj , olilixluiVfj uJUail 6l» j £jljj juu (j£j fjj _ l||"l«U~t...lj 
Sllill ji+Lj ,jt _rux« ^1j jjlSj i UjjUjJ V <131iJL| IpjLjjji jlkl j UJljjj 
*-C^j'^l *>« ^Ij i l+iaf Ctljj L> ukl £_uoLa. Ljoi <a.iUI juJiH <j1j , IjjiJj^iaiA 
^ijj <jjj Jl S>SJI OilS (jlj ^pa. WjJ^J *=»^ LT* ^"b « ^^ LAa?" Cx"*J <fljjJI 

. 5aaJ.I |kxVI |>Jc 

<*)SaJ J^>u«$ 6j^J « dl^iyA* » <ii J>i-aj ^jjJI Cj*j1\ j -OLi I jl»j 

. 6 ,1 till ja_oV I CjI^I_>5 

<jt - f>Jlj <iji>ll 6^" &*>j - till 3 (3 4j>-sJ.! iu-LuJ! oalUjuJ *uJj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^aliil t£j^uai\ <U3*_>l=JI jjjj (jjj <3lj^o tillj Jx OdfcLiij < l4Jj_>laJ 5j.5t.ft 

<t jJ^Ju^oJk » j « ^%-allJI Jjx JLaa. » JolujJ <5lj^aJ! JjliaJ f- Ij-ujI idJj (JaJj 
?^v>*"" Ji 1 ^' O- J^ JJ£: Jjia. CjufcllVn.il jjj culS ^r^aji (jl V"^ d\ - * ' -~,'t 
*-«}/l CjIjI^SJ IfjIj jM i a" *lj^ < ^-JJL?". Jl SjLajll jjiCj ^jij^iV I j <jjjjyuVlj 

. SJauII 

Ig-liaj U£_ SjaUlI ^V' Olj^^a jJJ j»lj*-aJI (^jliu t ^io1 4J1 n.t-x.^j E . 4jIL*JLuloj <jJLLuj <J C«jl£ 
(2jj1*j£JI j <Laill Jx, Ci^fla j*J ' SjJ-caS Sjlil « .JijSlJL » <(ila. jijj < ( M V ) 

1 . nj\j « jjjjL^J^j » j <JjjU Lujjj « ^jLjlj^i » f»-i-aj ip^J SjLS ( N ^ ° ^ ) 

&Si\-ujj.j ljujj, ^uJljill olj^j Cul£ « i-ij^Jij » J^AjLLI SjLaSj LliijjuiJI <a-Lult 
CUmmI (^JJI jL-uJI oljLS^ «Ui C i^VuJ j C>Jjlj3 Oft j SjjJaJI islxjil 

jUj1 J| <vlloiy < tA>VI u-alsl Jt ji^; Cila^i (JitVI upjiJI 6fe ^^ ^ l.^il l 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . UL3 <Sij jj <1~ J L~~~* Ijsf J 33 ^ o^J ' *-**■ J* 3 ^l 

oU^Aj <"^» ■=*>»*> ^^ ^^ ^ t> < <^ ^ ^ ^ 

. c5>ll o-ii J V^ VI ^kj ' ^ Vl ^ ^» J 

^ , t^-JI sLi JU-J tfJ^-^ 1 J^VI <^ljl a- cuS-3 ji j— cuK 
S^iil 4k*-^ I^jUjI ^^ U^lcj , ^j-VI ui^VI oUakL- f U cilj 

« l^l^Jli , SjUI SaaJU obV^ll CJ3U3 , iilam ojjjIjA Cuifclj 
_ tf^ail v T «u2iJI JU1 >j - JLxJI auJI Jj^u () S^LJll ji^u 
£l J* I^A« jlS « j-aLJI >ut JUa. » jV CiUia f'ljiUI iJ^U- (jSJ 
I JiAj . JlxJI OujJI pLU _ UluUiii Ijaj a^i - ^^ '-^ ^^ £*^ 
« j-alill oj* JIaa » jjj < (^Ljj^VI o^>*-" fa rmt i t « t>"VI>i » ^ 
jju , In 11I mi aJLxJIj iftlaaXI J p(ja^J1 jljj . (J^jjjjJI Slafl j^^» 
J Uda.j jv-aa OJAtoj < ^Moil ^LIjUL (^j&uifi £lj«e Jl J>^J 
jjjU Jij < <Ut^tJI i^VI Ol^Ub JS OOuoa.1 Lif Ijii • JP&il <ULuj 
. Soa^JU ^Vl j Ml&o ^XLxJI j^UJI c^ljJI ^Im JSj . <CUUUI S^ill 

_)! JJVU US^o iijlj < 6>at (^liij-uJI jLau")f I aJ^ _ N *\ 0"\ ^>xai^j ajj jj 

■ J J^ k il t^fA^I 

nv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J,US iJ^ko oLuljJj iUjI jll« ^jJi ^lx JljL ^nt j n . l l JaiVl dij <ji 
dtlik i^ii ' oLuIjaIIj viU^VI 6dA J£>°t o* 6^ '-°4-° "^ ' '^b J »I» ^P" »I 
_ <n£l ^^J| ^UJ) £tiU jj <ui Jt iuo ^jj| cjSjJI j - ji JiVI <j1 ^ i$^ ^ 

jloLLs *ljl 4JI - ^vms J^SJIj - J^Sj <>> JQa jli <U».ti <> • 

. IfuiiJ ^ Utfj VJ «Ui flt.ii nl 

t£ j&JI j) - ^a-uo <J$aJlj - JjSj j* dQA jli ^ ji.1 ipli (>j • 

JOA IJLs < l^lilfa ^fc <Tj5 18-> II l^j^S jl jjijUjsAaUl 1 04 J tf al a« .JI 

u»^-u o^aj jli -^IbLaJLI J^il ojldxiuil jjja (ja ojuU J^is 

. ^ JS oaij &Juakj < j^i (> J*^ i J i ft^'u 

_ J^I><J ^Ijoj ^j « Cxxjy*- 6j J^il J » ^j - (^4>JI *Lu>J1 U^J « <*!>• 

4 Lj^ill iaJxaVI *ljlj . djiAJI JalaJV <^uk3 I4JI Lj^l kJ^VI <KA* <j^ 
JS J^C <LurJ.I jLLUI (jV LlJ^Ij jUI u-^/x.r. Ifil J Ja. j A£l\ <JU £lJ 

. JU^VI oLStL Jl JjS^I <j Cikaj JiJ Jj < <JJ>jJI <a-LuVI J UiJ.n l Ja ^^IjJj-JI jLaJVI f> 


nA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ot^S ut j^j , l^j- yiit d*U <Jif V J&l ?£isj* tij^» US? ^L >, _ 
^u*$lu1\ jIajVI ojSf y1 J**f J* : tf"^ <J^-> w^ ^ c *k' L "" j'^I o*" 

,> aiu o^ jiJ * i>ujUj gaii ji i*i>Ji **ej<>« ^i^ J**% t ^n* 

Aij^ L-iLiti , <5da-o £_lilV t^iSjV f.L*JI j>1I IdA ^ O"^ "-M* 

: 4 ionic, 

jljjjJI Jx Luu^ij LuLLu^j otffc jl (juloJI jAxj j j i. ruj liU » - 

^ S^JiUa (^^1 tjl jaI dlla oils j5J . . . f o^jj^j 6^ ^j^f ^i ffi^vff 

<J-JJ (jl - 6jtoJV <Ul.iv?i„i l ,iil &JaJ *J Ijl - <UjU^r> j (jl£ ^jji^LuJI aUJlVI <jt 
JA » 6_jjLluJ oJlj t> Jj^uJIj « ^uallll Jac JUa. » JeLuj <LUXI Juuj 

Jl JfAuJI ijuii , laoa^o dJj (jLS Ijlj '. }Ui (iflhihV t jlS dJJ J\ j&aj 
j1 4JUu (y* jjli j^aJI JjisLujj J I <bj,)J %/^ '^^ U^ ^l*Jt M *±&& 
Ifoij , 5U&JI &bi« (> tfjja Uj JJJLujj^i Jx. l^uiLw IjoiU ij^sJI ^i^j 

« ? 0*fJ^ aJI ' , 6^^' cH uA^l J J ^* ^J 

oLi dJ j £_«, _ ,jVI ^ dlJS JljS V IfkJj . <ik- Jl^nJI <4UI cuSjj 
^ eU jwait JiVI J*. Jkjl JiiVI <jl J - 6'^lj W^j - «iLi ajjUjV Ioa.1 

jloiy< ^^^i aa Jot vjijij |J ^^aJI jUSVI (jl ,:LiJ l (> ^0 LwjJ 

jlofcU l^ai ^ij ijjiu^t olSp^j ySJi^JI jUSVI (02- ^juj jloiVI oju 
Sjj^ Cii«3JJ .iai-jVI j^l ^ ij^Jlj «b^il OljSJI j> SjjuS 
J Uja CiSoa.1 » IfiU CilSpaJI » JA j^i^ \ ,J SjjLuaJI « ja»G djjjjjU » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL I4JS £^*JI bjyjl J-* ^iUiuiVI ^k"" ".' er^^"^' jLaJiVI j) » : (^JL 
SjJouuaU Ixj^uIa CH^' f" ' " ^fJ 1 ^ L ^^ i' Kj'^ 4-0 ^J^"""' (i' £»bk yJJ 
ol jlfl f»bt] <US jJLxJI jj » : <U$Sj <Uiik Jslij Cuxi ja ^JJJ-^' ialuiVI J^ 
^Ul« ^jj^fl! afuij jjJ £110 aai.Lt b^. <U.I^j jl , ^ufl^uJI £j|>uJLl J^j 

[^iii^ujJI jIajVI £^u«o1 d^j <^J>^' C ^ L " J^**-? is^ ^^ l&Aj 
juy Lo^ai jj^VI Jl^uJI jlS ails . IJiAj . <Gt£&kluilj iJLLa £jl»Jb 

D .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
^ 
I 
E J-lo (3 - ijIj-uj Vlj ^-iljJi <2>C^>kjJI vj^t-aj- Ij£jLlu (JJ^JI »-il_>loVI JS jjjj 

. l4Jlj;iJ 

. <^l!dl 5J.UJI ^-oaJI a*j ia-ujl^ll yl^jVI <> - (jj^l 
jJLuall Ia^Jj^ qc.1U~i (i | j£ i J^VI J>A.dJ1 a»j oll£ SaaJlil oLV^JI # <jjjlSlll jxJijJlj_^jj^U ( ( j^jSLII » 3f J ^= t " c*- 4 ' - i~ > jni 1 S ^-t't l oLj^jJI # 

. <jjlill <A\xi\ v_»>aJ1 d*J L» jJlx. v.iwal^ <a.ljJ CitOJ ^Ij « <UaJil J 
* ■ ^- LgJ UjX. <jj>£j >i2 6J->">U CjLjVjJI (jl Cuia I4JLJ _ Sjlkunll .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « VU. UdA l^j Jiaj oLuiJSljj JiUliJ (ju. LuL ^jj jjl> jjj dJa «^>j 

• "^J-o CiIjaSaj liiu <a.ljJ i-ijJ^ <M l -A>»J <jl£ jjlj 

^U*},** ' <*Lill <^L^ Jx. uijjkJI at j <S_>aJI Jx jjSVI JjJI lj>JI 
J* jjda. ailj yiii^uJI jUsVIj « JK>«1I j L^l^ ax, ^,,^1) j L-i^j 

t>> el JjjI _ ^^Jt j>vjJI <£>aJ "UjASj Jjla. L J£ fi^j < <1J>«JI i».LJI 
^laS jjLi- (jujj^JI jlaj| J! < j^^i £^LJI <iL-o Jl < SOalil jvaVI J <U3l^a 

. <lkLJI 

Jx. jjljJ«J| (> ^(JaJI SjaH! CLV^JI vJJj* <& dlj Jl . tj.nl Ljifc, 

— k «-LSj^>VI JjS <^jLI! ^_uaj » « jjlfijjl » J>3 ja. Jx <Ul I jj tfdllj < j^x. 

A j;a£ dLu c)U jJj , L^LoUii ciSSiG ijjJA. <ikl<, ^.Lol j$i _ « L>jVI u - **>j - » <j'u 
. i&^VI jJLai ^ tf UI >^JI Jx 14^,5 SjLI JjL o'VI 

OJtS - OU^uJI 3Q5 iijJi Ouuj ou^ < <fjinhmll ^SpJI () l^lj^J JUJI 

: JLUI •VV j «V\ j «. t j r<^ oUiu. yaj^l oUU oUS i*Alj» »U.j ( \ ) 

vr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <jxjSJI S^JJ (^kau _ jljiu i-il* 5-jli« li <Jj—II Sj^lllj « <JJ>*xJI 

dlLI *l a* j,t djjj « ujlHJsil » u^J • ^J "^ U^ 3 ui^ H 1 * 11 ^ 

<Gt <J U jli t^iLuiVI I OA JX.J _ jloxj j i^UJI <uu£l+ll S^VIj 

. *jjUI JjSJI *Ij*JI (j-« ijM^lj _>^ a ^' 
i> >_JiJ) j Uj^j fj^j jAaj <j! dl j - £Aoj SjAlUI jjj J*-^' - t 

<**. <> >st ju c^is uo*\ <i- (> JjVi Jl H-aJij ^°° &*« 

L^jjj t djLiu (j'j*-^ (j « ■ ! '» ' "I I tSJ^J » iaj^*-J « ^>f«iJ "Sj^J - ^' 

, j ln.Ti _ L j ft i rt' JSt (j£j jJ ylj _ ULi J3l c^^' j , ^ , ^ c j ' c. 1 ? 1 ' "" ' 

.Uinll jJkj Ci3>ll dij (j uijjJ«-« (£j^dui jMjUjdU Ljjitjj ( jjj| <JjLaJ.I (_j-*J 

jjill yLJI ru>> <ka. jjiull <jIjj^ e-ljjjjj 3 l i^lj JU 'VI -j^ ** AjIaj j_o 

! ^^Jl _ ^IkfjjJI . oYV j eV\ JaJu* t^^JI oliU yUS &Ju j JiU^JI UaIj^ »la.j ( Y ) 

vr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL «_a Sj^lLI CiLVjJI >_i}U. <jl JUL (jt (j£oj <QLi < 4jjlfiJ1 4 1 .<•>-> J, I jj 

. JiL^jJI J^ utiUJI <jK Loilj 

l.jfllri'in njllill ^(c^-J ic^ L*Jf^ JJ (J U^J ' '-* J f J J5Lu»$JI JJJJ CiJlS Upl L& 

D 

-l^j-ol Lf iti Ajliil AJUb (j <jjLkj^jJl <U».jlaJl Sjlj>l 4jJ-uJI (3^-l>^ ui 

'_yaj c SjIAll ftjjk j UJj-oU-oj "LSj^VI iiiiltuill Lljj oLl>|j jLfiaV 1-AJa.j tj*& 

_poLaJI J . E. 1 all) lfl.jj~-vi (jjJV ^IjjJ! 6 it (_)<»AJ <jo_X 1 un l 'm ^l i rtj jS AJ j,>3j mI^I j ^J < i, till bjjjlaa ^jlji'miVI Jl jcSj <iuj lilLx* # # # 
Hjjj_ji jj^a. » (jSj^VI 4-ia.jI»JI JJJ^5 (j^ g b u Hl l Jx jlj (j o l A £iJ>±*. (j£ 
jAjLxJI /» iii SI I ijuAj « qjLlmj (j nnj-\ » _>^-»&VI (jiijxVI ^yiak-KaJI (jhJJJ « (j«]l J 
)t£ (^aJI — « L yj)l\j » <ii fcj-a^a « jjp-i^jj » 4jlS_j « <( JAjlj >4jJfJJJ » *4f->^ ^ 

. ^I^jn" r 11L1 Sj^uxll J 4* i«ri» (jl Jx 1 1 nt js*. 

\\ jj^SUI IAa U. Juaj (jlJI <ii^yi J J jujlsJJI <a>j Jx <Sjj>JI j^"Vj 

ka^UJ] ^IjJI JUS^J) ^ 4j>ii» Sjjuiti Ja*J <OSJ , iiiLLjjJI i^jUJI JU 
( Li-uj}U Jaii (^jjujV jfi < aIaUL SdljSJI j^'inM jJjSjJI (jl 4J»4iaJlj 

<J SLi > »VI jAfljJ) Jx 4iiSj il^Uol <it jjc }LAi _ ^ ^'\V <lui <S>ju. J o*j Ui 

. f LVI dlfi jjiiJij i*a.jiu ? iy»vi jsj* i^ jOi aui^Ji i*»j3 ( r ) 

Vi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL aj^*o is^f* £* M * V 1 ♦ /f ♦ ptiX&JI jjjli f-Lac ^Li. fiLAc J oIjjI jSj 
CuiSj , ^111 (j* igjHI iij^tj SjLxji &5UI W • jj-^J m^ La* ty' rt *V 

• Z±lII ejuu JjSJI U J £ija leS Ijin^if i jJjjj JjjJ JjUL pli Ujic <LJlj . Sj&JI pfjaJbul j*J*j 

. 4~tn<f>lA Jl !*j '- 

OjitsUi, fru> tfiUaijjJi eljjjJI oul** J j^aLxil ^2^ dUiA tf <_**>{/ <> ) 
. (JaaJI Jjk Js. Sj&JI ^IaWui! Ijjjj LaUi Lxj> 

, ihJS gUjIaa Js. y/ JUjj fj U+Xlj . fuuilll Ija JljHI UjUU^jUj 

LuUcI SjJAj* SjJ^itl OxaJJ) ^j . ULu XLat £& <*** Xta* L> ^aj 

(>-i±L* J (Vtfjjiu uUSlh LJjut Ufib IcLkJI Luijij LuUsj^j -aXwJ tiJU, Ja (jujSJ) J ^yH (jj&uiXll JaJ-I/ ;^U(/ jLcuu/y/ ) ( J ) 
J JUUJI XLuLUf <ui Cu2 (fjll fju// j*j , CllmJI fjj J ^JJIj ^UwjjJ/ 

p^ J J«aiiy d/J 61 pjtj JjW J^tjwW jUJI J u*jj~JI Jl SjLM (u) 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL $j vajII »±a j a/j /ji*i. yi» (jjjMojjji ?4ju§i jj) . w^y/ 

^U jj.iicj J 3tftf ^ pS <UXS o«y/j £ls*j - ( ■ ■ -» 4i* /^usliaSuu 
ULkujj pUa*y a/j tjbj , *Lii// <>Uj/ J £jLia fjafci /^tfj < (jjjjiljuj^l 

jj^*j tfj>y/ j*°ji t^) tju'ivyi tt^O"i J'-*' a** 3 ^ji - r 

g^iiu* ijUtjiitj ijJUxijJI Ctljill J*£ q) Jfruj • <!J*1U o^fj^ll Jl 

: ji jjy/j o«y/j ■ 

CtUVjJt £t jjL&UI (jjjj j/aiy/ <<ja>v Lu>*J bJ^jJ ^fc* 3 K* - r 

t*vi Ji iW^Ij ^~ u^ jW/ jau./ uiijj Uj/y ^^ #& j**& 

. d/j J L+*iljJ Jl SjLbf yM o?JJ * JaJU/ ojfei OjAJ J\ 4*Uj IW HJSjj j 4AjSl L>1j . ZuA*J SIjaj £>Ai*JI cjX* 
Js. 4ju> t^Liii ujiXI jUaLjj , 4Jc Jj*UI J uHJJ*^l &1j ' *3frlj» 

. (41uejLxl JljxJIj o^l 
LtiUujj d/j jup US ULu s*LJI Jot j-iS3 yl >uy SjaJW oUijJI jj - V 

JLtij UU3 4m> yeXiJI J* <&<*&*■ IjM Ce^J^'j O^^J^ 1 

. f (jilLtUMJjSJI 


V^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jlS JJJSj , SL&) ixbOt J ^JiH/ jIjjlLmI J& *J*UI oUVjJI Cut* _ T 

: JUUjlU <Ubdl gUjuIlj ^h m 

. I^fj^fcuu/ jJij&l ZiilSJI JjLujJI f^jj CulS IJI y/ ^^aiaC 
J*i*j J/ tj5" ti*wj J JAJ ^j , ^talUaVl Jia yk ji|3 ijju/ £ajy/ 4/ . T 

^C ^^ Jt£j Jj^tfij ^ , yldjiuiyij djjill j£ JJOui JaJUe Cijda. dlil 

. fjSJlijy iiiw/j 

^ . ( j»; u*j^,aiiy ^atfij #^l j 4u/^ij ^y <u}j ^ jj/ jjif^i 4/ _ t 

U^" 1 ^^' u' »dUU*' J j , iijjiSuiy/j tf^li// ^c Lajf /OLuu/y/ ^jj JOi// 
Jt^iXwy ^ , o^J^I SLtS *J*ti s - ?*&?■ J** £lZ£*?l !te J I /jius^j 
p+b Q) £jaluijy jAj , (jJJjiMi jLc filj) Jjf// IJA jJ*W Idt&J) otjSJI 

D 

i^jUJI Sjl^J ii^JI ^Sl^ll ^ _ "J.E." uLUI o-li J dJ J oju »y*3 • • • 

t° J>^' f^-P cJjUi • o^.L« jAj JbdaJI yjoiJ ifc^uu CiSjaj _ uuijjjtto 

o**t of*^ Jj 1 ^ ^*'j fJ « U^ fljj 6* jus* SyL Jx, Ij^'G jjaJI Ifilila. 

. 4JUil ,jSaj L alii! (jkxo ^ r ~ « 

vv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <L»jt>ll t-jLj-ua J^l iltu l JjUji It's.,! j-aV I Sjjkjll CjWjJI «Uj)£-> CiIjjj 

. <LL2luJ,l 

J^AJ fr* (( 4^ Uf^^-" >' t^°i>^ <UxjL=JI jjjj (j^JI £^' '^ ^J 

&3-ft <Ujl>j jl^i. La^lxj jljj i (j^JjU ij « o"V I J jliiiji {!!>?■ » ^-^JJ-W' ^Ua.jLaJ! 

( A ). ^Ik^l ,1^1 o-iU 

ij US 1 SUtSJI jj^Jba j <Li4Jj£JI . ^JU^jJ! C>la*U iSjUu Cu^ij 

j(ji oLaj llUa j) jl » : l>u VIj jl^u>i u^a. c*%>°^' ^O^' Jii)> J^ ^ 
<-&*£ ^j3 £53 jJ Sxaji.1 ObV>ll <jt ^! O^?,/^ 4 ^ <r* a ' ^ ^ ^'j C&f H 

. « LuUUs 

Sj^ltl oLjV>1I <LujUuj j-s (_yjJ <GI » : <_^VIj ciLiilj . « oL^uiJVI 
^Uj&xj ^ V o^UJLj ^Aj < u^xJI JJ JJjUl jl jwsliJI ^ ^LuojIujI 
jSj , jSLiii,! (jiuu iL^jiiiU j^lil! OJJt J* l aA^ U SjjQ u t o ^Aj « j«a« 
C»S^J! J ju»LUI oat Jt ^jiUJI (> joa S^a^l ObV^JI ^.^SaJ ^^Sj 
«Uh&'u jmaJU iJ^u js^QJI oi£ jV j^abli ti^uj jfjlU! I i* £&Jj < ^-oUJI VA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « iajliJ) ildiJI jkbVI J^ jMsllll ^ J* (j£« Ja*^ tf^H oujUu- H J^ilc (^1 JjlS Ufl"itL~> i dilj ^t-t" JjSj _ <LJjj1jJI ln(j-Jli<"»fl V^ ^ — Jeuuj^VI 
. "UjliJI ^joitill Jx. Lflijjj SjjjS J^J-aJ SdaJill CiW^JI ^ jJ j£j A> - _>^1 

i tU Jx. J^liaJI AucvSj _ Lu^icLuj (jt S Jaull CjLjV^I jjJJLa j 6^ Wju 

UiUajjjJ J n- i ~ > ~ ^Jil < i_j_>a1I A-o *.ljju£» j Ja^Jj (jJ l(j'l^l - CiljLa. ^J - (Ji^> 

. (_jiuj . iu.ll <SjJLa uUL) ^o *IU->. II uau ,J-C Luujij 

! Ijuaju j3£1 
: oljLltl Sat J| jjju «ui jj trill ii*x« jjl£ 
<UwUuj^ ^jikjjlj ybu'V Jj^I^uI £* fUJI ^Lij^VI uitsUOJI _ \ 

< ^Sj^jVI £*>"*? U () 2jLijiQts\\\j *baj4jJI jwsLjjlLI Jusl^jJI j^aJJI _ Y 
JUIj ^LtV> JSI^S iaSbdl jSl^l (j.aju J* ^b*JI diA SjJa^j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^^Jl Liljotl & f.\Sh\ JfSI^V ^Sj^VI Jjny^l OlOfJuJl - V 
J Uj,* Uau^j L^bS Qfl&\ <> ^12^ Ja5 l^j « frUtf ^jU ,, 

u>«JI Ji-olj til «^L£j » Jl HaXaJS £jjj |^u3 ^duaJ! IJA 

>SL-i;j Iftuiy/I £/£!! () tf jSfcuft cila. t \tKttj jida-i « jjUjjjI » jlS I jl «bt 
U*bJI t> ^1*. ^jh'n. i j tfj jj jiiaJI loA jU _ ^IjifruJI jUuVI jU^a. 
> 3 i -vi i ,ii> JjAI,jujI jfi ^UiiujVI u 15 '^ ■ J^',H (> ^Hluu jl i^Ludl 
jl J4*j ^ < (^jj^ui Jj^I^I j ojxll joj jduJI jtf jjl £ik*JI iplill 

iS Soa^ll obV^il 4kutijJ JjV) *iuJI ,) « j^jji >» o*»i>JI u^J 
5U0I ^^SJI <>Vt o<*b4 &ub Jaft *fcjAa^ *L£Jb Uwbj Ux^JJ jdu»! 
.jivauilji » J±jjA.\ J I t^kubjj J$X « lil] ifc^Aax ,, ^j^JI jkuiVt l^flt 
Jl tfjjj ^JJ^U Ol^laa. JLUIj CiluibMi *L£ul » <Ufoj UilSj < « Juilj 

'% iuaLiJI oljUiAVI J* cuLa. Jti . dJJS <j£i (J JaSljx-V ^jn.ilbj 
3^""""' ^3^> <*a.Jo « t^uJ^uJI » jU < ojjI Jjj j^ialuilj jjj OlSiUJI 

• « j»i>UI 

ifiilll j ^jlS <IaJj < IjSlxo « j^jjl » I Ju l"iiti"<l Luj^ij ^^^ u' 
ijlll! jaUL <ull oilt ^J bit* S^aJlil oW^I Uj . d«u (>j aL, ^l^^JI 

A* .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J| iusU. SjjILj jiUu fjjW L £*jJi\ (fj £ , uf. M J^H.1 « JIjjA;' • V ■ cs » 

a , ^jtaic/j / ^jm'JS' iijiui* CibJLial <U jilj , j u « > < n aL J^IjujI jl » 

■UjSimll JojIjjuuJ CjLjKJ OjIS \^0"\ <xtu (( (_>ujjxJI » oL-ujiLo jj 
4$_>liiJ.I iJ>aJI o&J\ £uJ> 4-i-Ijj (£jl"** Jx. jkLalftVI (jl£ S ^' *^f* - N^£A 

« Jj^ijlj Jij\ » Jlj^VI <JjS jJ_>Sj (j-ojjVI CuuJI i3 <JJ>Sj> Jut « JjlfJjjl » ^Lot 

<JL. ^ ijauj jj_>3uJI u^b-' ^f>°^' oljSU Kjlill ojaJl <jl£j1 <jjl* o^A; 
■ (joJJL J-j L jjjSlJI Ioa (j-o <Ljlill <k<i<iII j ^^>j ■ u^fjj-'JI ^>*^ IjI J » - ' . ' . u l 

<Uo/ Jjjljuj^t £l*jJI (jus*. £}\ StA\ II CiljjjiUlj OlejlxXf 4jiaJ jjSjj » 
: ZdtJJI (joljiyi JoiaJ Jx , SjMI dljju 4JJ Lai , JSLujll 

. jj,3U iujJUl 4LA1I JXi*i ( 1 ) 

. (jpAaj intrtlill JJ^J iajj J/ ZtjjuJI jjjaJI JIjjaI ( <j ) 

jaIaj Jjii J/ l^ii eULJIj , ellxuj Jpt£ Jl jliltlj <tj*aX\ JjJaJI jIjUaI La ) 

■ oOjl Jl jjJaJI £J*j ZubUI gjiLi jtfi tfyMI jLua^JI &a* da ( j) 

ylll SjjloXI Oljilt 4^/^. J <JSyjm fjij Ja ZtjaJI SjUumJL JaLHa.^1 (U ) 

. jjj^JI if XtijuJI I+aILu u itMit ij ii^jill Lfl £uj aJ 

,y^ jLttuU £$3.1 ja J yik oo./j Oij J CtULaxJI oJA) jja jjju *UH1 ( J ) 

u .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t^'jVI ija i-i^i'i*n jj Jijtjjdul ja i_i IKi yl Ji *LaL» jja jtiirtrt ^A □ 
SaxlSJI ^A aoA Culj Ua < L-uJjAj LuiUhjjj £o JbljllJ fl^jTt I43&&I ^lil 
cLjuiJI J*. l*£*£ ^util V^^a (J^* - O^J^^l^ ^' J* (3.'^*'"' C5"^' 

. Lj"tll(v*>uit iijj ^Aj 

^oj ai$ < ^*Uo JjjIjjjiV Jft'-vil « j^aJI » o^* ' (SJ^ V^ u-* C 

lj)*nii->j aJ (jJJ'iiiijiJIj tjjj'tllijjjJI jjil < « fjiujjjJ] » j J-**ll juli.^U 

iujjLJll <jLi till a a-oj < IkaJI iiL^kllj ILaJI oSjJI j 6 v >U*1ujI *ji jt <■ <JL*luil 

JS u LuQjin-^ I42I j Ja. j <a.llll S^ill <Ljl£J Utirn <jt LpLi <j^> ^^ <SlolaJI 

a^j>| ^ SaajJ.1 oLVjJI i-tKTt (jt (j^a M*i Ujj j jcj^oIj < JjjIj-ujV jilj3 La 

. (~JJ*JI L^jLiiual alat LifcLa L^Ixa liaj jl < LfJjlj>a. Jx La.jU LjL liaj 

3.jj<Lui,I1 jcljill c»a.lj Laic Ljjia. I jj JjjIjjjkiVI j^JI <jLi < tdJaj VLucul 

^Jx <a-ml_>ll Satllll cut a aii < ^jjjJI a*j c_L-alj*JJ o^*-" UlalLI j t^o^U 

(3 « <^l>aJI » SacLSj . Sja^-« (jajV) i3 « elSj^l » SacLS ci-> 1 ■ M j < SLiiJI ^liti 

. ctLi>mj ojjL-clj _ <la..>ll *aA j jliiVI ojLill ^ >.>"\ j 
(J^aJI <cj o-^ft 6_>a<t*»4j LsUlliixaaJI j UmuiI<[ ULJl dlj j IjjLu^ « <jai*ll 

c_JjSLa. » jj(j uill (_jSj>oVI jjjlluJI t_Mjt Jj J I J*oj 6>tiiLa Jllll jkjJI jj 

JLa-jUJi sjijj ^li, <> n • vr/ yv\ fij ^>ui jSi, us _ L^i ,u j^i^ui 

. « LAJjJa. ^Ij^ Lo Jl Sa^aJlj < S^t J^LkS} ^Ll*--" j lj "l"f\ l (jlJI ^IjVI 

AT .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . jl_>3 Jju LfJ >51i-uj jJ . fr^yaJj ^jl>j cJlj b 
jl < fbtfjj 5jjl>iXI Is^laaJI J*aj <j1 <Ulf* JJJ ^UmJI Ja*Jli « S dVimU 

. t^xlbj J^fcxJb , jalaa. (jSIia CulS Jtt < &aj>a. Jft 
jtui Ujlui Jfjljxul vjUwcoil SjJ^e fr* 6^ ^ : Ji^' Ja = JI • 

S ^f&a CiSoJI 

Ujj ujjSj ffatnlnill <buibudl Siaj^aJI Jx iaJsliltl Jb^LaJI oldJJ 

jjnii" j bjlj Sjjsi^ll rt.j'C^."! i_Hcrf-.ll (jj <USJ S_>Jjil uJ>«j j^jljJI ui 

Jl c» JjJ b^lu Lu- <liljla e»L*Lajl jUi-i SjJa-A i_fll Oft! Jjt j__1 jl Of*^ 3 <*->jJI 
j iJl^LVI L»l^i <> Jaut Jl J*-xi __ Lbill j JUjVI f-\j^\ (jLi ^Lxa-b ' jl^l 
<jjl*lJI vjL-ujI (>a jSaJi tjt Jx. SjjU 4iiljlLI gjl .rtnll <jj! jJI 4$_>=JU < «Gj!jJ JjSIjjluIj iiij^^aVI 5^-k'll olfVjJI tJJJ olSMaJI j ida. L I i* ^jt £^.jVlj Ar .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL m ,3lJ Ux^ jjL-dl J~Ut ^ ol <^<o— V! iyUl LhJI jll^ll J*Jj 

i>a. t>J ' ^JL^I! dt j oUJIj kjljiLI JajkiJI l^i Ci*Ll& ^Sll 4l*jLl\ 

JLL i a^-jfijoJI ^a j=Jj J3._>J iLK c^t Lj^JI jSl^ll 6iA jjl J&*JI 
j ^uLuJIj ^^Ijiu^l jl^iJI ^ i^Lc ^ i^l^ Ijj^ ,_^ ^aJI « j&jjj 

fU &Ua* jki. » ^y/j , i^yiaJ/ jjjjy 4W p/jj/ ^ £ jj^y/ u» j/y, 

h**? i^W jW* ^^l' «ai«W ^m Ubjtiflj 3jjj*»VI JjjJI 

Jl "u- 5 Of V j^fit Jflljmj $ JA AayiaJ/ *;& J jSUi/ tf f^/ ^ jSj 
f 0/ Ui4*i3 u**«slj ^if/ uju»SJI jjjoJLi 4^/U^/j , jjuiii/ jl^JoL l^uij 

<r tfJaJX/ ^y/ J <BULa// iuicy/ j/^s/ 

: <Ui <U JjSj filjjjll iftLflj Jj Ai .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jjij Ujj , JLift// JiS 4a1c CulS It Jl tJj^/ SjjC ?J*J XjitZJI CtlJU*aJI 
. idii/^«y/ 4^3U/ jtM g3fc Jijui iiixll && jl *»0** 

<UjjS otiaj/! <LdUJ/ ^i/y / j| £tf a// </«* o/j5 *&» jl « Jjj* » iSh i>J 
Sjjc (f jju jl if xAt y etiiut j* W^W ^Lu^ii/ L& < SjaUI ^' J 

&»j*« oy h 1 » j * j^ l ,J & » °¥jf ^'j 3 ^ m) 4 ^ ja// cV y/ ^ 

iaaii ykitS/^ J jAuJIj , <U*jLaJI Sjijj CtUbtail <Uil J**J « jjJjJ* 
CalcLla.1 J (JjSjLW jjjuiUjJjJIj luAutiijLi ja jm jjjj < LafLu OleUU 
ixjjui oUail iillu oLiSjjJI oJA CijISj < SjaW jl*5U iilxJI fj*<\-\ll 

Jaljj AjSj j*yt Sjlrfl jl gjjJ CijilS j» (juaJ 4JI jjjj jLlLuujS 111 JtS » 

Jijj) ^ (S^l ^^ ' ^^*i* ( l>& ***jLi Jijj) (JJ^JX J*"?* O^J 
( gjjjUl XjajLL jjjj) gjy LI . I'm Ulna O-uti/ IjIjxmmI ( IjiljA ^J^ 
Jls jii , jjj] jjjLu iJs^) j4 ^j*- 11 ■ MMo Ijj 4J/ jJj < /jjJj y^ J& 
j/ji Jtaj jl jutauvJ,! ji 4JljLu*i Jl <Uk JUjy/ |rajU J3J 4i4jXa a£j •UUau 

« . ZijLulll (juLuil jA .■tiuit't II 

£» <U ihlSi jc « jjijj* ji » Jl *i3jj hjili « jLtl » uZSjjAijj YY Jj • 

Sjt ji £lidl yijA o/y i . «^«(aj y/ #/ J<->u «4J(3Tj jJ^S^ Ijj a*/ * 

« . fiyAlA* £lji liaa. y/j , &juu 

«ja3L /a/^k;; J/ * jjjjja ji Jiih » itxi M<>T jjWumj Jj/ J|j • 
■ ^ ^^ "Uiy L>^» i) fr>Wj £UjJI *i?J jc SjjLlo dUlUjj 

£ w ^' ^tia o/y i^uj IjlJ HjlLjI jia . jjtjijil j* jjjJUI iuLAJ/ filjl » 
J jLul LI ji dljSj dla ^tliaj UiS/j , yvijuJI SUS j* JjJUl Jl SLu jjiHi 
, iij^llhjiaa. JljJUtjji jljjjb* JSuiijjJij L LiJ£ jjuaj jl jlojjilj 

<f . IjjJI uLxiajy/ <j£*Jt jaJd 

: « jLtl U » Jl « jjjjj* ji jiih » j^l Han jMuuj To Jj 

1*4* Ifk JJU33 jl Jjlljml tfjJW yill UIWL fJtJejj&j} djjjj Ijjj » 

: JejiMoJI CiitS 
. pIjmx fr ZJjJJI W*UI JS zSL* £)j j. jjy . | .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL re . £j* J/ <Lfjuai,t Sjltfl Sjjxj gAuu iji J^ljwf Ci\ ~ ? 

jjjSji ZjVjS J « jUi/ bf .» £4 «J>^k ^^ * OS>U/ Mtfljjuuujj M Jj# 
cUzljLLJI jijj « (jmyij jluija (Jja » juuj I <\$ in o^» £LUU (< < ">■* fo | -nA « 

CtljS «_)KiiiW SjjjL* (jc cijaJ Lsoic u^j > ojJ» £'J* J U^ o"Vt<i u/ * 
t//j LoLu 0x4 J^il/ jij , JeJualb fju^ij £^aiiL» Cuts' <<'i^f> jii < j jnfn it/j 

ZiSjuill eujMi jjislla ^Lu £jj Sjjju> • 
^OJtf ^iaJ/ l^J/ jjxj Jtf , *jaJU/ ^y/ Sjhl Oaj *jfi #lii tfjJI^-o • 

@jlL*j o^ij<mJI SlJS i^t fi&jdl jj^tl J lffc* J* J^lj^j Jj*** hsy* • 

« . £j2xJI 

Jf f j£u M«V jjtlt IT J jA IJLi « o"VJ * £* « U^ ¥ » J « J^ U 
4j2 If/ JjjijuiH djaJW IjUol jjSU outuy/ Jj &j*A4 jLuc/ t_iliaJ CumjjSJI 
jSIj , L^aljill JJJAJ 4ju>j&3>. pjnirtl (^0* ^f-jtaJ/ ^UJ/ iJjJU (iL»AJ £*j£Vf 

: (_uU» taj ir jjjjja. ijf » -J Cui i i'fi ll 

& jIaj ^iitui// ii,^/ JjJaJ/ Ji/J iia y^ £UJI ^aiA O/y ^W - ) 

. ijixJI @f&, Jj jjujjuiil SIJi J 

Jl J^XJ y ifiij , $j£ £UoS Jl ljJJ*J jl SjaW fLaW qa (JtfiljX 0*±> - V 
. j*a* /y> JaJim CtljS y^ , ijjuo* Sjhl lJjuUJI (ja 'JJ* tf' *2lsJ £Uaill 
. fiUuui Cy lA^ 1 cJ.^W/ J £}ludl Ujj SjaJUl (LaVI (jjtjij cjf j;»y - f 

4<jjL jjJj^ **** &tej £lj"*M ^^ ^^J ' 4(^*4' iuibudl CtijAJJ 

Sjljj JjSj « Jj^ Cjj^ » p t uLu/ W » yXUI lUVjjtif Yl & Jj 
41 JjSLt JUijj « OjjjJ* c)J ^ /j » J' ^ ^ mi ^J ' J^^ 1 4 ^ LaJ/ An .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL UJ/j Luw tf k*j wi>« Sjij e\iu* JjJi J Lp/^5 Mi y&J ' i ^ xJI ffi^* 

. « <U jjxai 
. « Ldjjua* jli Ufa JojuaII uuIU J£ y^aj>3 JiSljuil jl » 

jtc Jjt/\-\tl JJ giadt jita o/yy uImiu/ £& u' (j&jUiU -J^tf t^y - ' 
« . Sjl gUa& Jl Zj^ua* Sjj& JLia (jjSS y/ ^jlalU iUU j^ij - Y □ ^ u <*&■ '•***■ ^°V jjIj^ j*<A 6- <JU1I f LV! ojfi IjSjbj , JifSl^uiJ 

JOtj , JU*J1 cljUil oljLSj < u(%>»Vt ^^ajjlll *Luic1 £* j^ JJ^. l^j 
jjl ^ Jjfe J| 6 j^J ^lij . iojVl tfjl£ jxoaJI uidA <jl£, , Jj4 J| ^.Loxj ^ 

J 1 "^ u«- » tAjj-VI <^jUJ! ^ ^ « yU U » ^ <i^ oVL^il ^^ 

**U.j J-IS1L l%U! - o-VI a c«e J <*- 6K tf all _ « c l^ki » j ^ <i1 ^ 
^jolii Jl U1d*t a2 , jlu , ^^1 l^UJi ^^ 6 K jiUll ^i^Ji dU^JI (> 

AV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (J I ii^oj, Sjjc dllA (jjSa V Uilj JjUj» jj . JaSl^^tuI yla-uijl Jll* <j^ 

J J^Jpj ( a]>£j fluiiii (JJ> JjUl^ul i_jI -> mm I jjia AjtUj SjSkila <JI Jj-ojjJI ajj 
*Jj^*i JjjIjjjI <j v_jJUoj La JjjJLau (j lft i ^t (jC. Sj^lll CtLjVjJI <jJj^-uoj £*2>J> iy&* 

: JjL (jajJL jkJkUlil SjSia j fla.J 

(j*di Jj < tLLZIjuiyi CtljSJI uIauuI SjJj^oj (jAp $J*W oLt^jJI jj » 

isji *j&tj*yi s^ui oL.yy/ ju , jusui o/^a/ j £*>ui i»^v £!«& u*j 

< tjuisJI J* <jAU ZJjJI JjxJI laZau ^ (6a. Jit JLxttlS CliJJ lut J 4J1 

JjjJI £j** laXc pb>! UU/ aljtXI ftU »j3j^f iyp s ^^! CiLVjll i)U 

Jj Ujj+a juJu Jijuij , JjJI (j* UjjJUj IjJ J*a /it jl J&**J ' Glj*U 
. ,< JjSaJI *d* (jU^oJ Sj*1wXIj iitljlt ifjaMI &J&1I J* JJfr Im^^uA\ ijl^aJI olj^ki c^K olk^UI o^M iij ' ^^ omjI^I oUjVI JL- k L& tf_>^a aSU S> Jl J^j Jia. JIfiL- UJL^J ^ U^ 3 Hj ' ^^' 
. 4j > u« Cilj2 ^^Uo <jl*j < ^IkilJ tjiail SjljVt 4> Jj>"" 

AA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <JI _>Li1 _ 3LL0 £L»I».I J « j^I^jjI » «Mj c£<^1 « u*""^ a»^ » 

0'). « L^kjj^ Jl &S\ U.jJ> ^vP-" 4 1 

Jjju*UI pihlMU? S k \~iUI f*5U fiLdl jgjSudl (jl IaloIj jjSLt (jl JLtfj 

^yi ?ui cks& (/J < i*i*ii Jb**aJt ji £j*jJi o^ y/ c*jy/ ija ji*ji**y 

. p/^y/ Itejbje ^jH (j) 0^ JvijW 1 6*^ **"* ^J ***** SaaJU/ 

JjjJI £* jjLiU (j) Cxxlj fit JULJI oJAjltJ Sj*UI DLyy/ jUs (jjjtltj 

JjJI Xcj&?-6j IjjJjaj LMJjij Ut%^ i£°) Xit ' M I J 1 ><"•> &j<**H 

. CtfjAI J **.M (jJ*LU pjLLt JS jUk2f duaSj ( 4jitJjJ&a>yt 

□ 

di^> 6JOA.J <Ui l(| iiij'l J-uIjjjjI klaJlj ( JulSJI Jil^lj (jl (f<i"*2 < S^^ t>° <J 
<JLa^iltl tijjijjjJI SjjLuJLl uU-aj t Uj.<tiT>j UjlA«l JjIjJ ^1 4j>la11 S^ill . ^IV ii« iSjJL. »Lii| (jAuVI CujJt t) (^JtaJI ^Sfj-VI (J"*^' ^* ' U^^ > .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t$l>l! <> <ui <iLJ.V k-i.^fc <^l>« jj « <*jVI JiU. <liia. ^LMy tf-J^*-* 4^.^ 

-jL-ui^ij Lilk»_>j jl_>Lu^.l a*J ) L*Ja.j J^l^uilj^p-ax ^ JllftJI Jda»j <jl fJ 
' *i»jC- JLj«i lillj^il Jlala.1 J! ^ Jjj Lous <2lki £J-ujJJJ ^ljj£ <jl£ - ( wj Ui ii 't VI JJ 

. . . Ajfi (£ja*] 

I j a't JaJ j3 SOaitl oLjX>JI <j^ 6^1 - yV^J^I ti l^Uj^ot iai^j I f "j l n-> 

! 1*1.1 

_ ! oljouau <> 4jjJ L Jx *Lu_ j21«j <jl£ « jjLfTyl » <jLi J^VI J£ jj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


: ^)-Aj CiljjKtll 61XA P-lj! <LcoiJ 

jjj jkJ (^jJI I j^J jlJt Jx <Lj^ot,l iuiba-JI Cub! (^04 ^| Jl » 
ijLbliJI <U3uj^VI Cil^jOJI dJJ j Uj J^IjmI J SoajJkI obV>JI 

« S <L1jiJI £uii (jUiu 

jUi. Jx Cjj«"hhI <Lj i«i 1.1 <Lmlj i nil (jl (jj jii < JLaJI jJ&l^jJa pljlTwiil (jjj 
<U^A]Lll 6 JJ6 i^L-t-j <lL-qIjjj 4n| a <jjji mil <ijjjJ! <*(lnU tdio (( JjjUui » dllall ^Unj 

l^ia jaijUj jv^o OJlS ^ill « (jljJJ » J « jOflUu-a » jJa j1 : l^J^I □ 

J I ^aJl ^^ >6 dOJU ja^VI >^'i £j£jUI £fl* j1 : ^>^lj H 
djj^uoil «bjj*JI ^141 Ja^u ^ lutM,\ ifcdlutfl £jSUVI 

(^ijuj_>JI **o Iftjlfili 1 <Afil 6J4J U<ti'i « Jjxjlm » dill (j Li (JaJJLij 
^JLcla (jU'utilj J I a&j] <j1 <a^J.I 6J4J « jyi-uj » tdill <Li_uL&£». {ja «_L LiiJj , li\ j tt« ^j a»a oUsJl dJiJ 

11 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^JjJuJI ^1111 Jo^LJJ LaU. ijl, W, . ,o £Xuat ^ , Sj^aJ! <a_„LJJ Lit liu>1 Ja2 

<iaa! UJ jSIj, Sat Jt _ « (^.Lu^ » <jVjj « j^JLuT » j <u i—UJI 02SJ.I J 
« 4^ >, ail) i^Ls fl IjSj^VI Sj^UlI oLVjJI ot Jil^ll 60A ■ »-»-<- u 

^JoAj ySaj , C*SjJI <_m*£ 1»4j £jIjj C*a.lj LiUj , J^I^V ij^l LjIj+aIj 
jlij jt < *jI*JI gjili <juA3 J « Jjjuui » cliltl ^-LaJI Jx, S.W'.h.U Ciljt>iaiJI 

! UbLuuUJbfi I4J ^* j ir* **\ 

J Ljjiia. «i^ua Jxj _ IdjJI JjjUI j fn-itrt J& <LixJI £jli *UuaS <Lo$jluJI 

(jJ^J <^uiij « jjUjjjl » (_)UJJ>JI UiLal SjSlo SjIaJI 6 jjfc j aLjjVI (jtjXuiJj 
(jJtVI (j nUo (3 <J^L"" J-^-t I4-X& ^jjl ^t gtatjVlj < (_>oUJI <tJLjujt j 4lajia-a 

: Jj L Ujii *U. < ^jiJI 

J iiU/ <jLJ bote jjuuu <iU/ ^ 4 ^f JA O* *4*" ^^ *V c^y J J" 

: Juitaii jf Jul jmujJI ytf OlJJUj 1 (jbdJilj 

(•/oilu// ii^p. tJjju/J/^U Cubf U /J/ jrtfkaJ/ &3L« £ ju>y> jUI Ml jU I 

. <££j J/ ,>V^ dijMwM ybUlutt/ £ ly * U LfCjAJj (ji 

J 4a jijj> j^LiLS ^Z ^e JIi3y/ ( j^ijJI (ft ) ^* ^ dill tf - f 
^j^JjsdtJSLvjJIJjl^JL^IW^a&t^tyj*^ 1 r K 5Y .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £t>a.J <nK<iirt cutSj < oeljj ( ( j^LiJI ^ JUa » *aI^j LajJ^ « J^**- » 

^ju j { sy*c&\ ^t-ji\ i&w di* jxj £jii» ^sj 3«>j i^&ii (> aixi 

D 

£-« <Lli« (Jt yOiJ J JjJ^Vt jjlLlm1\ <_jJ»Jj < (jlia JS j ^uJb (j*-^ Cia-lj Lib ^j^i pfujj < 42kH/ J tj^i// filSjuif y£j* iJUu^l Juaiij £uj*J/ 
dJJS , oyjUi// U&AJ jujSj J) CtJ*u>\j*eu a ) CuH \ ^ *$ *ih O* U&J 

Sjjja. jhi^aJ j4uij ) JjA pULj jmmJI £* ljf*f fil**JI JjtU 4Jl J JSj 

jj* (^ fixJI iS)jM , iSjj>\ J Jlj^VI o* ***** ^Jli** ^ l* u i> ^'' i/, f >^ tl,/ 
J JWj . JLd/ ^(SaL. ,»)iL y^ 4ii./^t ^Oj ^Jai. j-»j - CtUjlxXt Jt ^-U" .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iM* jl - ff/ULi lj ^- jjft OSjJ HI - Ju i'Ki Jjlu SjaUI C/UXjll jSJj 

«. J. / 

. « Ctf jliill t>^ f** 3 ^! 

, ijilkyJI ijwUJI Sjljj J oIjIjVI *L«X>] ^UL^t jj - Jtoll ^*ll iij 

: « dU^LSj^ ^i.1 >» j^JI jjjjfc <> «UI «u£ !s ill <!•>- « ^ u*^ » C> 

ouvi oii$j - « s oVjUUl o^i fe^ J' oAuil j— <jt «=»m <^* ^ » 

j « j^ ,,*dliil ^4* c»Lii IJI <ib ' o-f^l <$>** ^ «> aMI ^^ 

*iA jj « jaWijJ » f « 4>*- » ^~ tf ^ ' U* 3 o* <^ ctfU**1 <> 
^t L-Jj - « j-Ull ^ )» Jl <^*j <*>> *+Ji ^ « -uU^isf 1 » o^ <J^JI 

^kla. £>i>>a J* mV £u* ttj** ^^ \4«V ttui fbVI dfi <>J 

! SjoiS LoJ1 J* *u UJ Oja. Luji « U^Uxiuilj U^xjjSIj j^i^ j> tf >i juIjjj . <k.>. oi^ ^^ov «i«. ou «> r LVi at c^is 

Sjaii e;^ oaU- j> ^liSj^U L*!i* jl^ C ^A1 Jx jtimJI u^J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL •oju u>JI ye <bbj ^-luiVI 0**11 ^4 S^aiJLl ObVjit Oaa-us) U Y1 
i) yb» Ujjj < <ulfc J*-axi j»J Uj IfajJJ ^a»* a"**"* £"** <baxl! ^Ja Ho .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
! ih*U » m <l*.jl.\ IjIjj j <uit jtioJI jjjjl ^jjl jjjaJ) j^JJJ ^ L^St a oil* jift- £l«-u ^flJI £* jiSV Cuii US jju jJ ^fi < IfcJI Jlm2>1 oS £tS « U IImA » 

*La.jlaJ| (j£l\ »U3 JousVI d^JI Cuk-u-ol UJxl Jj < «Ufl ttjla Ci^nrtl 
Ajj^kl^VI fU Oils Ui AJU |J UJl ^ . <U^4Jij *>fcu«JI J fculldl 
•Ujj J dj^L^a duuu Ij^^a Luu£ Cia-uo) Uilj < 4JI <ji$fcj£ »U) <Uilj 
. -UjL^jj 44Ioa1j . djUVii <^^Uul jblll Jx 4jjj3 j 43iJb jaJjjj 

<JjJ ^j uj i u G ijjLa. ^dll « Jx. J i)iXft *» jva£ dlo "Lull CttjJ^ad <j| £Ja_bO 
Luiicj . <Jjjlo Jxtj ULi'jJjtj S^S Ji£\ oU. ijoa. y* Ijjlt UjlIc ^i-«J jA»j 

■ ^bj ^.J^J ^JL^* ^.J^* 1 t*^?J^ J?0 J* f^a-M i-J*-uaJI (jui «Gt LS .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjL-uu ■■■(]"' 4-iLaJI Sjlill 6 1ft <jt VI - uj>£*1I a>^' J$bt i3 « d^J »**" » 
,> ^iljVI d^U jl^j yilil ^iJlj ^U^^ll J*WjM -AJU2 Ji-3 <kL« 

_ I.K.* L...^ r <~t l cJjj (jjJI ^..iIjm.II ol,>VI jLaC '>»^ Uf^ 1 (le-^ 1 
CiilS yill &U1 j v_LueJI iSuL Cijl^ ji>LuuaJI 1iA JJi jj ' N ^ 'f V" Alu, Jjluijj 

uiJLauJI la* J* OJjAi ^oY <tlui jJjj YV Sj$S jl Lcul Cfa^-sj 

Uai J^l jAja Jl f^jJ OljLil ^fcxau W«Y £u-u Sj^S a^lj jSJj 

, tfj^faaJI ^llxdl Olifilj « yfc'jOJI C*lu>V! c »M 3 i C^J* L*^ ^h 

JX**.i\ *UJl <> CuiaJ f& iOUoaJlj ^rQJMl LxJ^-u LvalJjJ ojAtelj 

o ja ji v< - jt*Jt awJi ^jl^ J 4 * c?^ t^y^ &\ zy^h • J^M t° 

_ N^o-v ^jjj ^oY ^jj OjiJ U SjjiJI iic^ii Oj jyil {fit* Ujjj 

. oS^JI j^j j uSj^lj J^Jt^ ^^ ^"^ 

JjLi SjIjI SSjxa Cxj\i L*J|j < jljS &j*-« jiJ ^J ^^ujjjjJI <CS^xo j} .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^ ^ouij * J l** ^*^* £"l* ^ - Laj^j *&j*-M 0^ j J^- 1 ' u^J 

^jJ^J YV Sj^j OSS-* 4H2JJI <>J4 ^j < ^jLJ-kJI Ola ^j < ^alutJ) (_yuii 
^Uuij ^tUl^l aSfc Jl jjuuj j»U J^ifl Jl dJ^au Jl <Lial£ll l^iifyJi 

yd « <U£^ulil (jA&J n CO'lM^I _ « 4 Will 11 » Jl « S^SJI » CiJ^kJ jfcJ 

Uofc I4J « dJUlSj *ffij5> SjLtjiM » Jl « 4 Mi nil » Cxl^aJ jau^uJI jj 

D 

Jl « <Uaiui » ^j « « jfbldii » Jl * '« 5^3 » ja J^aoJI «Maft JiUk 

. jwao J <u£JI cu£p J ^auJalj Cifjaj Oja - « J*l£ ^uLiujj ^fcU'i-^l y* Icjuj (jjj <U)iill Jt*l«j oliill (> JtdAJI I J* (j^i , iauilj iiiiill ClljJJt'ill JJJa. yjSi j^ii ( ^ ) 

: tujiUUIj JUt^lj -UaWJIj S^IAS ^iUU 
b> jU dJj j*j . jjSUII I JA uUul JJAi JiUil ju gjlaJU Jft jjitUI luli.1 ^1«j 3jUU • 
tdi* JJUi I Jijk yj Ji . Sji jfJUll 3 jtti »JJ>». yjS3 u' £.'<""" "*' <^i*J < *J* (JA U 1 fcjhl" ' .' * .'" ^ :"" 

Sji 4 1 ii*>-j i> ^ <UoL^ 
fiiJjinll Sjill tALtjla (jt ytu oUJaiij Cil jJl y* 4J Lu jiiaJI jlf». Ji Sjkiu4f ^ ifaiuJIj • 

0>llja j U u^JUJj yJJjia.ll (> t^jb l^»J f^>« fl» i l>i ii l ) J* Sj lnjml ,) S^UI jjii j) ^^11^ • 
. |hfiAjLj jOUoj jl jii ju ji\^Jd, jJ (jjj (/*»• j4*>*?-» ^^ (^ ^"LwVI *UiljJ jl (jJjilJk* I4J* 
, Dljljl (> jAuaJ Uj JjiaJll {kljlll <UUa jUduJ ^1 CiUI^VIj JjJaJlj Jcl>UI ^ ijijiliJIj • 

j>a1 yi*J 4J| US _ ( ill* jkSaJI J* uboiJI J jwuUU fiUiuil ) JjfjiJi jjju Uaiu j^aj (jS*; 4j| US 
. ( Hit ^^lal JMIal Uaiut UjJkeu U^'j 1 ) (ff>^ ■'^ ^ UJ 3 ^ U^ UJ J ^^ O* 415 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL - « SjjSJI 6jL3 L> ul^ » uA^aj l^Sij ^^k jlU Sjiifc Jx IjJj^j ^ yLuiJIj 

6^ JjVI » «GU iUj Juoj <j;aJ1 jj^xuJI ^IpiUI j^Alll 444-fiU Uu <Lu£1 

U^ 4iJ4 lM^J • JjVI 0^ *il* J*aJIjj ' (Primus inter pares) ,« ^ijUia 

^kLJIj S^l Ua.j* S^aJ ^U JaiJb j . >1 uj3j3 Jl OU^I J*^ 
Liul D*U jj^oaJi ^ilwutfl (jUl^l I JA £ittJ # y> Aoa. ^dJIj 

Jx ciiU. L^t£j Uaj J,V jau L^3 j i^ua.j <u.lj JjVI ik=JJI ai« 

<Ljj uiLeyl <>_>& ^^xj , <Gl j da. j Jiilil ^Sj f»*li»j < (jiai! <> ujijilf 

Ki *-ih ^ f^S - Ujsjej « aSpJI » 3 « dL^uJI » j « <Li^JI » Ju-y Ju 
O^aiiM ^a^j Lkwlj I jlSlfil ^ Uijj , J&J J* Ja&il iU^ii «UiA4Ai ji» 

. J^iUI Jib UjJsI 

. fcfttuiVf - *&!J>W3 ■ «U^Lyi^fl ^QSja jiU«^ &u>*J| 411^1^ 

^uob«J UJs £jjj*J! <UV) o^9j 4^l&ft j»i , <US |JUJI g^» DliMt J! , Udoaj 
SOS fU^U^ < «Ldfcu> ,jUJ| ouJJ £j(jJ«» ^ ^ < iS^I oU,iia ^^ 

d,al akij « <uk ^JjJ«A) oils; JUSJI cui;» ,^a 4JU I jsaj , oj ^^uJi 
Vv p. U>1 ^ri - 4^1* aits ^)j ajj£«ii ^) U^jj^ ^i|^| a»i, Uaift 

. Sj^t ^ulai, jl 4J CuLS pI^-u SvlUaJI ..jp. OwaJj , ^»Vlj uUuiJI 
•Ls.^ jSJj . ixfi^ ojuijl oUlial «tiisu ^jVI «Oft^ CulS liiAj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^^ ¥J £JiJ • jAjVI ^ <> <uJI 6^ £>£» j| fcjUUI p |^ 

. W^I^U Jx £}U <UlaS y^jjJU 

^j Jx <x^U oljl^i, j^j^ j V^J^I SjLBJI jjjU: j.aHj 

. (Ol^tU J* ^1 6je 5ty <^l j W^aAH 

Oaa. ijuu ^ j^j , jijdaJI aIjj JStfil UajuiJ SjiLui.1 i.VI c*JJ « ^" 
CT* >J J| J>^ 4-^^u j£*Ji J*xl| lift jli , L J>U J J^pji 4^] d*J jd « Qj^Lujla (^u JjVI » J»jJI jl* - JUSJI *J3jJ UJfa. l&A 

(^1 (j^ ^jSI < UJaliLaj LjLJj^uia p % <zk\ . Cuts UjI ^l>"i < ^1 d^ailb 

. ^itjxiJI £31^ O^iu &3 < Sjill dfcl^S £»jf*J 
S^SLfl 4^l^a.) J^a jjofj ^oJI JLUI „$A Sj^jUI SjLS c > J ui^4 aau fJ £* ^USI OixJ j^l«Uj j (i(|intu (jjlinlj ^LuJI Jfxll (> yj| jJJI J1.1I111II ijAJu ylS CiS^II t>uii J ( t ) 

. « ajlijj j£uU jliil » jbui CtaJi j^l&jVI 

. ^^uJI U«a J ^UiaJJ UjUm SjU&II Lilt - IuUiu^lII £ Uiil Sjljj ^iUj ( r ) 

t^^uJI iUa. J fliiaOJ Jijiiidl SjUUI Ol* - iuUoj^JI ^Uill Sjljj j}iUj ( i ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . JLa^uV5j 5j!^ , &m^j Sjj^j &*£^Ji (> UUi Sj^ll Cul J Uilj < <fjjSJ! 

J*.!^ j ) a^.1^1 Js^l <^_^ fjA of£V\ o±i o*^» fc^ o1i ^-^ ^ ol 
<kaJ j -UjuaJ <£ij <« J^»? t"^ J^-> C-^' J^ - > ^ ^** J ' tf-*^' C»Vja^JI 

. ( l$.IU,i->"v1 

JSj < ^=Uj£ J^lwu *jQaji ^A - jJ^S ,^4*2 JSj * <£**£ j^ai JS jl 

jl . ula.1 4J14- SoaW,! vJjjiaJI c»ajj *iu jljaJI lifc? £^ j^ jl ^<J 

, Sj±£Ua ^iVtj uiJU&JI oLsj AjjJ^^oa (J*^ t^" 3 ^ ^li ' *JJ*^ t^?- 8 

. <GjbfcjJi jwU*aaj (Gialwij ^G^ SacUi jV) (^^S JJ^JJ S.^*«aJ jl.ua - JIjSJI oU.L« pljj - OJtS SSj»X\ q) Ujj 
ia^lSi!^ ^^jjiuAJI Jl Ci&SviJlj- « ^JlaJj jiw U JUJl » ^iala Cwiki; *^**«* 

_ ^*AI Ja ^SjLwJI ^bJUull Ol^w ^44 , jj^aJI ^UiaVli ^UJI JS*JI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D 

: fda Jeia. £*^aJI IJ4 £a ^fdi} 

Jfc ^^jSj iJjJ pQj aJdao £a$i, Ufa « jwaQJI oj£ JUa. » £lS Ja » _ 

« <s 4JL2 jli LaC i ifiAj ^Ui^lj ^uLum ^ Jx lumt^t (Lfi^iJu 

. jJojJI 4JLLI (3-o" l^iuti 3^ "'"*.' _A»LaJI I<1a (jl 

« AjjULIJ LujjAo «juu^1j < i_j_>aJI (jlSjl 4^i£ <j-« jo^-* fk2 < <Lu s _>3kJI <jKII (j (ju^J 

. <u^jjljlijjjU LujjJji jvj 

Cia.Ljt oii _ Lil£ >k^l ^ <jl£ <Gj> ,j£«j tf ill jlSill Ju^-^'lII <j1 dJj Jj 

. <ll&*j SjuiiLu Jirft'lV LuAIj a^j (jij 

Sjii (jii < iiilS UjjJj c»il£ <d diajjf ,jlll <uU»JI <J_>a^! (jl liflJ JwxL 

(J I N *\ Y <1uj jjjj L ^jjVI olji-uJI j aj < SjjjJJ jIjcVI S^is j aJS « (jujjjlll 

(JLa._>ll £-0 (_Lautlj| q^Is [Jx. (jxi^ojj eJjJU _ ^UIhiIIj S_jSJl ol^JJ-ui /«-*J 1 ^ 0> \ <1j-o 
S jl( | i "i <uS I J-4 J I 1— il.i.A i (jl ,3^-1' (j-* U*-* < ^- uC 'J-<^ s >^'J <ULoVI uu (jj»j 

«• {^uUuJI JaxJU u>jJki,l jIjaIujVI iaU (j& <Uu& ^^ Jl^<°u dUAj 

« I4JJC j;UAJiJI Jx SjaiJIj < (j^Ull JU1 oUuulujV jIojQwVI >A 431^,1 
(^jAaJJ 4jd&sJlj ^uluuVI f^Jj'i^ £jlt>V ^mt J^Iuj^JI jf. uaajJIj 

^ • Y .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . U*Uj fjAlU* Alfxl J& 1^3,01 f^auj < o«lill W4A- 2 J^ -> ,jS ^ ^ J*"*) 

. <L>JI <jjIjVI S^iJI jl i jliJ) jt <i«Jidl {$*] 
O-ili ^ij^ jjSI IjjU ^jll jLill &i£JI «j^ < £^1 ^»* JI iij 

<uL» J*lt to* (jixij-uJI jlOfl j «<jJtl«<»j < LoU^ 1jj SdaJll 
]±) « (jU^j JUjy, <°)^V1 Sa^UI oLVjJI j SjLUI ^ ai*j 

. jjoa. ^tUia.1^ t^-uUi-u ^t &£j£i - ^3* *&* ^^ **$* - ^** 
.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jljial Jl ^uWGJI jsulsuiJI <ui Uaj ^^S <TtUU ol^ail Sa^tf > 

jitaL Cuu JlSjiVI <j1aC (jli < L>lx <ij-a»jj . (40^3 j&0£ d.t'lluijl jfclJtaj 5U*4 
<fc$*aj.l dl» <jLi , jujlHlj 4lta-t.ll jJjJVtfl i_jIj ^j . ^ujJIj iui^LJl (> jjjS 

• tf^b u°v>^' u-° I •*?» jj^j 4^jLui <-ijji» j cii>«sj _ yLiiJlj JU.jJ! £y> 

(JA Ix^j ujja*1 <UaLJ!j SjaJI j <jlfl.«Jl <J^ajJI oI^Ilu (jt illlj Jx Jxluu Luju 
** "» ■ 1 1 »1 1 ,1 CjIjSJI Jx (JaJjJJ J^ulil (jlS[j « _fn<slill JjX JL^a. » J I ItJ-rtAmA i-JpV! 

i T n Thlio < 4j!jjJ5 Jx eL&JI (^a ViLt CiSJt L^ij^j <S!j*ll ^iJ _ Lj 1 ^ i,ut.j IuhKlu 
JLUJI •Ltj&j iJ lfj Jl « jjilx /wt5>r>.ll Jjx » jijjl 6Jjcjj <Sjjjj Jllill (j'j^ *jl>^ 

(jlS (^ ill (( j^WI JuX JLaa. )) <iU i jj,ti,A.lj < pIjjjjj j <Hla >=J Jlj Ja.j ji.1 J! 
(jauj^I jJAJl <^a.lji ^-J>& **-■ liiitl Cil^ill A-iAajj g l'u .i.u qj> Uyila. ki*»V1 <u!j ^ 
JIJhI jJai>. f.L1 f.Ujuiu, j *UjJ| (jl <jx iL-ai j (^uijiJ! ^UaJjjJI j3*JI j Jxaitl 
^"> t .a : ^j k ill (Jl ^gj.ij a ,l.l ^jfn-^ II gJa.^.^ r-LeujjJI fclisLa J t« 1 kj^j j ($•"}>* u^^?-^ 
jj • <jjLAJI < lo J. fl. a /j* aj^^a-a SUHI Jx jlauiij « 6Jtl^»S (jfi Jj^*- 4 »l\t*" (3 
(_j^-J <( w r-oLill Jjx JLaa. » (jLi , A.i.u.a.j l^aljoalU, «bl^*iniVl <Uxla ; j CiljjK~ill *La.j 

' i ' <-i*t ^liJ (3 ' i^"'» n <U-w « j-aLt aj^xJI JjX » (jl£ Jtllil j-JjJl j^a-J 

Jj « jjsIx ai*^->1I JjX. » f-lliJ ctliuft") <S_>xil <JJ^J JJU (( jualill JoX JLso. )) (jU 

ljjUoJIj ftLVI Jjiluu (jl ^Ll 4inili <QSj Jili <Jaj,v,4/>l jjju dJjj <Gl j>uxj j2 

*■ '. JnSjiii'lj (jijju <U-c»ji <Ca»uLi JoiL 
. . joUJI ojx JUa. , f Uail ^ ,> lia.1 j dJ j (jlSj < u-S jlJI <=^|^ Vj 1 ^ 1 <=kii£i ( *\ ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <UJ J J ^L^VI <jj a . Ao ^UJ <-«>*j t^JJI (>VI JU-o j « c>J>iJI (^p-fl bjSj » 

ijjjLa. i_iJl=w iJJ *L$-o ,jj» <j ■ aK. U. fJj^l J^-jVI SpUSj <jjuJoJuJI Sjoill 

junTt » : ^jjJbUiJIj ja.AH JjaJI Jlr> q j L>fl= <j^ dll* o^j 
^jLluiV ) « jsJLuj JUa. » : ^UJI ,>*JI JU-a <> IjJjlLI £!£> dliA jjLS ^ 

/ 5iU_u<aJI J! <UJL ^1 jtl^lj ' SjJJllo ^IjjJ «(13jj £>*S ) « fdlu* 

( v ). ( y^UI {>JA t) l^tfj £lS 
^c^All SjjIj j SjjjJI SjLS ouia^ ^-LjlLI <jl£ ala jaOJI II* Jxj 

o^JJI jjOjIj < ^uUJJ f+Ac jklaJI jtj^alj < ^jjaLooJIj (j ^ l.w.11 J^»JJ uuVfll 
! JlsJI j31 <> JkJt j cSjLAj « b^ l>1 f^ o 1 * 

j^A&iAj qaaJIj < S^UlaS Sj^UI ^JaU fAdUi iuaSJI Jj? (> «Ui 
AlLjkAi (UJSJI ^AaoJ,! ^Uolwl ji^lj * S^l d*J ^laiuJ! ^jl>» ."jbjS* DUbUJ 0J3i«i 4Sj«J.I JJ 6* SjjiJI ^uU* Jj>i* & t*** c)1 Jjl^l >= lJJ ^J ' UU1 -» .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t^Sj? oju^*" *J^ u 5 ^* j 1 **^ (*(! ' ' AV IjKIJ d^ij* ^ ill tf a^aJI 

<jl Ula-o o^ ^V^f* ' J^Luui Ji Ci\j& ClsjJ j£luu> IfJS ellj Cut&j 
•uLait CijjSa JaLo-eJI j> jjiiS Jjt Lajt lilliA <jl£j , <i«iuo <} JaLuAiVI jSlli 
(jl <J jjij jj l*JAa. pV>4 £J|>a. (jVj < i_i>iu-aJ! j-jLi. £&! (j^ j2 ^UUS ^t 

<> ^J iiaJI j> jjV jjl^ jis _ oUjJI (> ^ <Gt£j , |kfl V j , ^ulill jjju 
' '. 3$_>*il dxj SjuJaJI iiLuj_)lJI t) »Lfoj JUctj uiSUy 

jlS ^£A £u-u j-i hu d fi uja. Ji3 . <£jjlu» (.j&faJI ^f 4 -^ CulSj D 
JxuiJI j«3lj| c»SS& Sj^UI jjuj , <U ijij &lxu o^joju £lS dli,l <j£J , <Ull 

y±i ^l^usJI (jt <j£ %£& < f tKull (jfc OfJ^f !>** 6f^' f^ J ^ * Ualuj 
jf^Lia J jftia JI ^Sj jli « uuaJi Jaaj » pl^JJI jjjj 2j$iJI £jL3 juKn 

iolsi JjUj J%aJI t^U^J < OJjAiJI L>*0 ,i4 J CldiAi,! £l>l1 (> «Uk J>)UJ 
I>«»J <jl U^laj (jlll CiljJjiill (jLii qA yK La^_a *Uajil tiui/jjll Sjill SatU JljU 

•La.jlj (jL ^iS ^ jJI jljiJI ^A < cuS^JI till j (3 (iljI^iJI y*-w»1 (jK Ljj^ Jl^a. \^«V iiu- JI Woe Itui i>» Sjiill J ( Jjjljl j) JUwUw ) Imm OiUij JI oiu^Jt <> ^a. ( A ) 
. jljaVI JoUeJI foUU J *Ui*yi y. (Y ^ jU . UmU* yjiUij liUiVJi 

1.1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^SJ Sjjjl»JI fit*** l'"» pi^jl <jouillll J llill jjlit Q^ftl»\» « 4f"^?- l>* 
oliaj JUujI il^-jui jjlS jiJj . (J ntt~j.il! djl** 3 H^I^S SaUS ^ l^iiajj 

. Lijlla.ii 

cii A jc L pJI Jjla.ll oils L°jjj ' J^-il ia.jL>k-o i~-N ■ -~* a oJlS 6i1a J£ 

<JjAa. jj£t £jljJI (jl£ J>liJ! 6 JfJ J-AJ>JI Jui'l'll SlC <j5J < <<U,lni 1(| mi'l 

D 

JL>*>1 j Jail I ty* <J<aLJIj S^Ut Jcl^S OLpjJ SjIcV <Jlill <j^!I oilS 

. I4J ^ <JU. j <JjaJI jl^ ^l$j 

^Xtuuojj 'tj^-JJJ j&C «_ujIjJI (j^iJI _>^ljl j iljjJI 3W^ ^If*" 3 ^JJ^I JJl] 

^J <UxJj < (juljJI Jx fM-slLuiVI Sjlx *Jju U, (ja.ua jl^-ll I^A /vIjuj < jLojlLluVI 

! ^j j3 (jjLLLuj ^jtji ^'jf* t£j' J ">" p^UlujVLi < Jy^a. fie Jl l^ji ^llaj tjSj 
ul>.VI oLojla. <kLu Jl L^ iJjdJI jl^ Jx. uilj-iVI JJuil L>oicj 

j Jj^u 5JU. Jl Ujjdl ^jlj'il jlfaJI I JA L>k>»^ - J*** j diUl jL£J <iUll 

. LcLalJ <iJJ| L) «ilJ <JloIlj < l^lu Lui <fcjLualll ol^YI <CjAa_«j ^£111 

<tjLollt ol^VI (jV - eYjJI (3>S <JUu jI^SImjVI AOt <JU. OAaJ jkJ 
I jti < i_/>iv Jl t^ija* <jj» jkiaJI JUJJ jio < ^jl JV I J>l4aJI tjiS j 1-flWo jll^J ^ >Aj 
. *.|jV1j IfJ <SMt V CjIjLucL iaj^a^o JljH jlfaJI ll» j oljJ;i«lJlj 

5alUJt <-i>aJ! J!)Lk olS>iiJ1 (juj <u'G JLa-o »,,^,ul Lojjc l.^j.^A ( ^jL-a!13VI 

. l^jlifc! jj , iutil! 
oV IjIjaIu-I jv^L*J| jjSL jtkuJI Jl .^JLij UjjJj cjIjjJuJI Sjj£ jjl fi 

. kIxuJI Jx jilaJ 

^ .V .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jL^a. j£ j IAL\ J oLIj^a J[ ^ T . ki . nJ I Ca=J cut CjIjJJJuJ! SjjS <jli dJjS dU^aju AjjUsI isilj « js^aUJI j^£ JUs* » u4J&£l uSj^EJI ii& jj 
5j^aJI Ji oA^ ^'j^i J"^ USpJ £$.Aj CiJ& y ^&« yl «U yjju jSfl < SjUkkii 

folkaJI yiUU \^\t &ui y-a U&wjj O^uf 05 AiyiJU j«a«s 5SiU& C»LS 
ji « SjUUU - gijj Jla (^jlaVI ii^ail jlfa. ySJ < jwsw j£ UtLbjjJI 
tXj-iJ Has &>bu Jl H\« 4au< ya (LiUlsJI £j^aJI CjUSUka^ittil ~ yLn4iU 
<>jlj&a l&La u^AJJL j^Aa Ctaij 3j54ii »i& J^ « yuLal y^J (£& 

^JUaJ! S.CilAl! j^=uj ^dj U^ui 4jUI fo «Lma4 gll^J Jjl^i <U=t& wLs^j^ 

djjj « ^tiJI 4a6 JUa » ylSj . ^ '4j4A y^A« uf*^ 0* J^t y^WiVl fiA 
jiji ^Jj . cuJLki,! Sjjjisu jLi'i dJ J £§j , ULJii jj3 yJ LSp yl <*iUe4 £ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Cjjj ls +± _ ii.jj-all « ^oisljSjjjJI » Jx, hjJujujM JI^VI tilt (jSj ^Jj 

^o ^jjuaJU iiLljSjjjJI SLiu CuSljJ »i5i < f>J-^ f^b*^ tf.>"*i.t dji^' 

. 4jJ1 4a.L. j LotjJ Lflstaj t^lSUs <_>oL-3li>lj l^jji t_j Uju .iV 

J\j [^cj^.k <i*icj <_"'-^ f4i^ <$ 4\LLJ1 ojj alii < j-iiJ ^LSjIj ji=-> SjJiJ 

J0*j p<i?*\ <J>o JjJ j>a O-t-J la£ JJU jJj < Ci^Jij CjJ^jfl 4 , 1a l.i ,i J I ftJU jjL-M 

J* jSaj aS olja.Vlj < iusjfl «Ll £Ju*ij o5 ^^Siil ^UaiJI^ . « \+iA& \yk± 
dlSIa.1 jiyLul £o ctf'W J 14 .'^ ^U ' <J^? * ^ Jf^^'j ' S ^ 

^L- uqi tLuu^kijt j 41^^ zlLju* ju«j ^i_> ^JJb ^ Q,f jAx ^ t*^ 

. v -..-.<U jx. <\iiJ| <J JkJ ijj^il u^J - Jb> a^J Ji W*-* 

. SailjJI ol^ll cjlxxL^t J ^jJ^' 

Jjl. ^tlJiU J*1 ln,U ft ^^jiujJ l4i.> uiftj Jj^ ^ , ^ JI J 1 * ^b ^J 
I4J J^l „U ftJ oUiLlI JU-» j P^iJI o^ii Jxijj < W^ lj f»^ ^^jlh^I Jf^ 
aJjU-oj- tf jljVI UjL^j <Jjdll SjL3 ^u <^.yail 43111 *1» Cii^j . . . L-U 
1 <t3jl->. <KA* _ <jjIj- j^ <4*Jj 3J*i U\y* o'ju^I a <Lo,> 4J OJJ ^1 iKitill 6 Afl « jv-aljJI JJX- JU^. » 6Ja.J C5^' <-M' O^J ^» , ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL U» Jay JU1 <> jW U1*JI jAUilj obuUJI £. JlSil HoV &uj Oblajj 

. ^ AiVtUI Ja*JI 4^,Lu Jl jiij jdfc ^ ^joJ 

fjuLLI lie ,, j^JIj « ^jj, jjjj ), ^uj^ilj (( Jjli ^ikuoya » jj_»j£JIj 

oxjj < <j>?jJ! uIj (j* till J (jlS -ui < j^uslll I ia ?- jL Lajtj _ « ^ j.-^sif 

L>' ^ ^ (3^auJ ^Xuij jda. Uilj , f$l3 y> U Sjldj J^xa OwJ Sjjill^ 

. Ulj4 Jl ^ala>ll JfaJI Sails JUtluib ^*Ai 

(" * f&a &-J* c.J-> i3^k) ' f-kPi 4 <>*f> b£ s a>^l j^ J&j « f^jjcLu* jUiiV 

oVU^> luilja <jjI£J SjjdaJI oIjUSJI oJfl £& ^ - tULS- ^V jlSj 
£lH! ^j>; pLuiVI J^u.li < <GLl4i Jl j-tUI JS Jx ui^Ul ^.^I^IAI 

Lfl*J jt , ipl j JSLIlo dlla c»j15 c»3>JI QuiJ jj < iji»£. JSLia ttlfc ciilS SjLS qiA^o eLa&l ju» pI^uj «QakJI ^ ^UloJI JaxJI Jl jjjaL^JlI 
lAUailj U.j^ t^&aa (J^o/uj ^^als ^Jisj fda. iiiJJ ^ djiuU.1 JaxJI ^ 1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (j^ £AJ JS (jAiiliUI j1 ^j , *1<ur»rt t^^l 4Kntrt dbA Culi 
ot >1 k* > (J-s^aj pUluVI £^k (j1,3 lua^i^-% ^irtijj JOcdl jJ^jLill 

(j^jui Loji jjjUJLl (_>Axj CulS jl j i <[}j£js> CjjIS 4-^jTiII jLi i <Lalc <LLuajj 
jjj i tit JI jjill < tt<.<Vun Jlj i ^ifi J-j-uUiJI j>l]l jjkljl jl« jvfiua JSc jl£j 

lj$a.U ^ilill jUUI jtij < &»j3Aj IJ^aXa J^Vf jLuJI jtS 

. Jaj^llb 

4Ju j»b VI <GSj1 U yt, 6ljUI kjLau-ol ojaj ^JJI £ljill jlSj 
5 JJdaJI j^usjlJJ LaJLo I ja j£j aJj _ iiJUlaJlj <b£jlai,l j^ajuII 
ciLauua) <Uk Jfaoav <^aJI 4J0ajdl jls jloSXl O^^i • S ^i Li l Ll 
j^l^il bilS dl j j£j jdj _ *Ua.jlll Jfa. jfc IjalS djj jJ Jaa&lll 
IftO'tJt 4Sji<ia £*J abkjl jljblll gh'mtJ fdj . ^fcUia,VI tfjluxJSVI 
. S^lill JiLk <> QiiJj , ^GilwVt J^ j« Vf . JiJiaJll fJUJI fhboIjA J (JjjSjj^V »l>kuJt jjj (> jW jU»VI liiA i) J^-^J < JJMiUtM Cil'mtli IfliJkj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .- jOJ Lais V] jLiAlLV jxijl^ia jilxk jmm j &UiJlj jSill tuuaJ^ 
jjj> jljjJI J^J « ojjfi Jft-m » j-^idl j»LaVI jl Jl^j jt (j^aJI jaj 
l^als it J^-a-ll (jJ-al » J « j^l «Ua1 » j ii JA i. itA «Ua » Jlial 

f .ifiuu jl <U jJSj j»J &JIj jUi <Uui - jfj^' o^ J! *-k*^ ^i 
- «LuQJI £4UJI oj^JI ixj^fli tf all ^jUI jSiJI jLu ^4j < IjjjS 
AjjJb^JI ij^UI jt UUj ItUJU jtS jUUI IdA jl uida. c^^'j 
*^-H^ 0* jAiaaj <LJl Ijj L Lilt j < Luj£ U«-La. oSj < <Lu^3Jlj 

J UU IjjJ Ci^d - l^JLit Uj I4J Lu _ I4JS &M1II CjljUUI jl ^SI^JI j 
OA2j L^aA ljIjLUI <> JA j&J < Sj^jjJI JiS ju« OjLuj ^Ul *^j^J' <ULaJI 
J (jlS U (^jLuaflj , SjaU - jj^4 jJlC xia. jt CiaUII - OJdaJI £*oaJf ^U1 
j) 5jjUui,l jiu jJj . j-kl jl Oa. Jl <Ujl jji j) jl < AjJiLuu jl ^A LAJk^a. 
. j$Sj jl <uk jjajj jlS UaMSi < isUillj jSill ^catoaJI jjJI Ua SIjIJlI 
O^tt UAj . ISiQil jl UQkual 6^ V ^IaUI^ &j*aJI SjbUla dJJ £*j 

(jjjSJ Jj _ « SjjLSjJI » j« I^xalojJ ObuLaJI Jl iaUuaJI j-axj (C*^" 
j* lj)->tinj ^£J &aJLuil jSlj* Jl « SjjLSjJI » jiju <u£ ,^)ujj <_j jJI CaSjJI 

. « JaLuAJI » 

jc Ajv^'unn UsLill jk^J^JUL jjjaiLic jc '*'*W j>{iA<t (j uaral tj 

. dj^l Jl < « jjftU^ll JS ^JLusu » j « ^j^lil Jtlilll » 3 « Sj^lll » 

pljj Ij\n-I^"t _ IjpLtU j»J jl - Ijt.jIflJMfct jJ JAO j&VI (>ojuJI jl ^5 

. 4&U43 jaoll ^jJJ ji^jlJU j^jjlau &4J4ill (juJjtlt,) 

y-au: () JbJI £2|j jlij , ^dui Ua. Jl OJI ^tjMi ^>j1 dlj CulSj 

^U-fiJI^ < 6ljHI j^» \*3kJ±i& JJtt 6^J P^ll (^^UftXI J&jdti < l ^tlc . atluu 

^jjxoJll LsljJuaJI^ 1^4 JS - ^j^l j* 14? jf^ J^ ^^ *>" t^j^ai.1 

! JikJI <CajJ Jl ji^i'viit Sji& .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL a\ Jj>VI qI^j r <J>*jJI ^Jia JXi Uijla (5^jlJI jvlklJI (jl£ >iii < lillj £-oj 

JjujJI 5S_>^j_5 ^vqjlIL dK""> VI ^m f- LS J»j >a2j < Ij^jji ojjJIj f la^a^ JuHaJI 

Lajjj i (J^-ujI Ci^LaJ.1 604 j jAASllil jjt£ L&JJJ < . 3> < " jilj r-^o-ullj "UhSdiilll 
<daJLu tjj aI. ^ i ^I I (jt dxjl <jl£ oVLa-1,! 6 JU Jj j_u«"tll (jt - J«A*JI oIj j>« — LAjI 
JaJj-o (jjji^JLLll AjJaltuj CiU <u-vll JJJAJ tjl LftjlaLa-j Jla.J Lft^ol ^jjH < !■% f . J> C»Jj 

! I(|3j«->j SjaS jytaluii a3 JLoVI SjJS ^1 l>iJ dJJ *_aj 

□ 

dOA Cul£j < ibialjiAJdJl *UuaS ^j «bj;»a. (^^1 4jhA2 ^^ oL-ojI ollj 

£a liili-. « jwaUJI jja JU*. » i^uuSl oSJj . Sj^LlI JjS^oa JtLi. £u<al]| 

jaI^j YV JjS jum ^Uaa <jS3 jJ *Jelji<uJI <jl _ I4LS <U Ojki Olj^usa 

. diUI jUS aSufe ^A Soa-lj aSJb Jlaj ^Vl 
Sda.1 j 35^3 JUj ^ V >J jli jSI^JI J^m J fiaJI jti jal „ (jJ-j^xU .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J* *lj)jll o-la- OUL. £ « j^UJI AAfi JU* » ^ j^UVI j> f jj <$,} 
J j3 ^ oil ( Lib ) « ^J^o JjiftUttjf » oj luu Uk* 4Li^ll aits 

t^*/ JU*J OaJ anils' <>* f&J&J Joill Ct*« &J i$Xi *jil JmJu 
tjsjll J IjuojJuluIj jjjcULxVI OjiaUt cf *J*u> CuU Jj , J+aJtjJVIj 
?J*Juu JU*cuV ^aj . JUJLaUW <L*UI &, { j J ^X\ JbJ\ £L+j1 jja.*fl 
JLtji i^sjj , jjtjf tut ja^j j £3UJ/ jUXA j, tj4 z tj t ^xm ^ ii, 

^ij , JLJ* iAtj Sjm) SbaJ ^jj fja, jL>3 ^111 SjjJuaII <LSU!jJu ( ) ) 

pjSUt ^jVI J*JI (jcl^jjjj & VI fLHM&ll &» SjjJuall oLiltl i»Ua. ( X) 

LfjLauSI IjUjmmI Ujttl'mil fjjj Jja^j • Jjf&* Uutu <sjiu* (jb^ 3 ^ 

• ^jlftj &+H J* i">U/ &}?Z1I ffs** J} J**} L» J*J < >">>"> 

Je. l*clj}il ^W ju>l & iij^MXI 4JSUmj *Jj . S^Sit obiUf ±uB(r) 

. £JI OL&UI 

& yju u.j^ jtjiti juj ^jjm j ^w j*xiij jL~v ?*x'(i) 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL U-j IJAj . tUjjfo SUau gAuu Jjy/ f^a UsumS » JS JLuj . 4-b^iJ J jjSjluitl 

J on » (/ <jl& (jJJt u i(K f/j oaj*JI (jjilS fjuLul Jc jJa*/I Jafj? JaxJI olautf/ 

- «->j-*-" jtSui f»fioj *-4^y (jis^oj Jjiali U» tajocj JiLudl aJA j£>j*2 (jl Jjt 

yjjJUl Sjljj liukj; {J* l^LuJ JLxi j) j*j jSJj . UUJ/ f'f\lU Jc - iTmjttlf/j 
/J/ ^^ia. ( SjljjJt aJA (ja JLufjjJI Ja* OaJa U uiuivi Cut£ jfj J ijet«"t-y1tl 
^i// cAjujJWI rljliL Cwtf £3L«3U itu/lotf/ ^jU/ UixJ/ &aJS/ O^/ l« 
£j4j>jll j\ J& ^WtalnjU a<j H t it £4 (jJek* jJ IjJdUtt (jjS)j- Juiii// dijijZ 

. j\S«t<i"t»lj ^fiil'nl JJ(a 

« /jidtiG jj.tf.trti.il/ 

Silt (> 4i1 ( Lib ) ^Sdto (j£ ^^^ <jlS aaJ » : JjSb ^a^ < I44I*- «t$}Lj 

. jjftU-ylt SSj^ *j' J Jj t 1 ^* 1 " 1 . 1 

(jil < ^ r )« jj^i^JI <V » f b - UJ ^ Lof^JJ citiiul a3 JjJ'o-o Sj^jUI oil^j 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <j£i jjj . « ^a^SJI jIajVI » f«b JJJa> f*^" 3 (J Jf 5 ^ 1 ^i « J^" ^** 
^.UWH Jft gSI^JI S^Sj <lSkia ^ji} yAuijil JjUaJI u^ ^ ' ***»* ****' 
^UJI (jl SyEiL* Jm2 Cut* « juatJJI >Ufc JUa. ,, fefijtL y| (** - ^^AUaJI 

jS^a Oiil ^iaIUI CtfLxa ,) k^ata iakaJ oAllII 2±±jA £a ^i&aJI 
- Ol^ttJIj fcJIjM ^5133 ^ <GL3* jjU3j £31^1 ^ixij Jfc SjjlS OA» E ^i% nil! Ajiajlllj juijlll jLf^.J ikiuJI jLj-a. i_JJj»j_ SjjdsJI «UCj-ill i_islA 

.^j < j^..,<a*Jlj <lajVI JjJa Jx. ^LcJI JaaJJ CuIjJI cJj^JI jA _ U*ljj &U I jl 

qa Juail I4J j£ *,*u,g,l LpLSUs &jjuj Ujjl^a Sjljl : oU-aiaJJ jjjju ^Jjjs 

<Li.jjJll Sdaxuiil AJjJ^JI <GjlCjjuiJ l-Jmrt (( jvaliJI iU£ JLaa. » 1 JJ LoJJ£.j 

^nfl'i J <Jyuitj }^j£ OJl£ Lai} J <L2it CjUjIs J_»-a _/A« <j£j *J < <U I Jj la <J^*J (^S Jl y* U^J < lij&ll oja. uiJI j . j*aM\ CiUiy. j^Uj jijJt yt JmAil j < Cilj4 Sdt UUI Sjljj J>ij 

in .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL cj(£ . JjS <> <-aLt JaI£JL ia-uilj tjd {J ZJojumM <2jJLJ t£>a.t Sjj*^ ^jj Ioj 
SSjAjS OpU- AJ < J^aJI <■ Siti^ll <jljj >A l yjJJjuA\ SljJ! ff*£ (jl^J « £jl3^J! <JlC 

/.£ 1015/77 pi, 

Cuut f O^J^h^JtJ ' O^O? &?* (J^J J*J ' JjJ* &uijjl jM-uXI dlfi J&J 

: JLJLUI CiUjJxll <ui CieLx tfjuaAt 

£ji (fAj i Cu&utUJ JJltijjJ (jt^la. SSjtJu J& ujjjtAtl JjjjmI jSJ ( t ) 
tjdbjU J* u&j^l >ij* &J • u&SjuAittt lf£Lu JU\ aunt, JM t&jJii 

. JSjJJI Jt IjJjJUuIj , uuUW 

Lf UI ( SjjjaJI j*a* ) fjttJjjjjJA &xxL£ SSjvi Jc jjjjuail JjmmI (<-t) 

iSjJi ^j . jloJ JoAJtj*tl jjutU J,y^« SSjJi j£ 6jJjnaXf Jjluil (-Jt ) 
V/ Lfijt jj J ixttJbjjf Cuts Qjj iSjJJI aJAj , JjjU* JiLujj dJjj , tulixtjj 

. lf\yi ia J JbjjJjA tjjf 

(^JifJjJlSIl &t , u da .lt CitSjui fjt «ii0/ JaaJI o^iajJ uXjualt yJUt ( j) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL > (jajlojjijj , qua\j* SSjui iitf 'mi j < juxd J (jdalxJI (jutthjjjJI 

jJtj , ZtZjUJisllj *j\'~ ';"j iiai/jfi/j itwiJ^ii/ fdLaXI j£ iyoSJJ jVI 
(Jmj , yuu J| <Lu^iJ/ ^JLaaU (fjSill jjaxJI JM&* ySJ itj^l <Loj& j^JUJ 
j utfji/ <)/ . jum J ii/Uf ULl// &!*// jxu&J 4JL,_^» J^/ja« 4JI j*Jt( 

JU . ,ju . O 

« \U1/)\/Y1 
jjVj , t&jM gU+atl J* SjUL *ib3«.y/ IJA Jja. 4Lt5l*j &** jniIJ jf Jitf * 

/.£-. 1015/78 psj 

U^£) ^Jj^x'ZV • £ • £ j*^! j»Jl*" **■**/*■" hb& (fj**M pm&it J I *L» 
Ud JjIj . j3*UI jJ^^>J Cttijui jjSI (ja fjAj • XijjJZuiil J ytja*} Jlj &j*" 

. tfjiyi ijji^ui cUaUUJi 

J JLuUajjdl Sjt&udl Jjjh jx t+JI^I u^u utJA 4JL fifty I 4jJI lj+*J j3j 

. SjAUUI 

jjtf yAj , uU&yl SjIajJ MjJij JmuL SSjJi Je. j#s*tl Jj**l - 1* 
^liJ LiL jU^b &jJJI ^.luaj . j~°« J yUi.y/ SjLxJ j| iUUUt olSjJUl 

j*u yUi ijui ji . sjJ+m jt < itfii-J/ c>isjjui j 4ui»y/ jj^»yt O* \ > A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JU . fju . O 

: U-tlo 4jJ[ iJjLi.1 ,jl jJa.VI jjjSIII loft jjino iijJ Loj 

Jill/ <Uia CtfAt uiuaj (flu djjuil filjl oLaljUlj 4jSjuJ ^jmJJ tJljteyi 

, ,. <m I tit 

t* •* » « 

SjMUiudl OJM JS tjJlAfj , CMii JjZxJI iuaj# J* (^JJju^.1 Jjlml _ r 

. <£• £L>UJt 

ijj^ii t^tju jj t+sjj, j cuts jut tUesyt js uju^a/ '^i - r 

yiai// tSjjua* jLS pa ptduo J ( a^uijj JjaJ/ ^^cw fli* Jm tj^y _ f 

jjLAj J,/ JUS (tfAAM ^1// iuuLu t l l oUjlMI o**X tijt;aiuii/| JjJ _ * 
J'j^yij is*** JUjjUI J* 4*«iJ4 jLdl JJt»? ^U ^J l^Lu^ , iijoiio/y/ 
JUlCjjxJi^ Ijjjxj IV JS US . £>a>*ul) ,) jit* fuSaJI jvu JUI 4Jfj , oj* 
jj^ y jaJ » : AjljaJIJ* HJjl» AJ JS ^Ol I ^MLu xxf pj cfjtMl until! 

<^Lill jjjlSiJI ,> ^^^ J* ^Jj o,u J.E. 1015 dill ^uii c^J^fJ 
dy^i\ J^i\j < uf*'OJI Jji*J <£U! L^j^jJI jjdo 3J>a. ^Liui jl^JJ l^aS 

1M .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^a J3 iiL C£ J jjjub Ma-ij jiUj Jjjjiiii} (juJi JjIj o}U_o Lfluj < j^-m 

a 

J^^l fJalt) i-ifiiLj <lo i.iLu to JS (£^»il i_ijuij| jjluil SjIsJI 6JA j 

U-° Sjloil SjjUI JjJo J^ (^^a. ^dll L_kflll jAj < ijJdaJI 4i*Jjlj J <J <ji»>*3 t£dll 

i_iLjj L> J£ L-k;t jjlxulj , (jj^^xiixll Q>5Jt obi Jj J I _ f sii£. *-u*llll o>»JI ■ &r ■->*>>« 

« ,_>uLkill u tU.r. . o » £jj ti ia. 6ju-il->*i oils ^lll iiAJLa-VI oljbloifl lib**. i3 *i-« 

< j-2j j3 tjlS j>ue»JI <j1 Jx, « jjlij-o » J <aa!^VI oljbl»VI nlfj} <jJ5Li;l ( Lib ) 

OaJi «uk** <jl£ Ljui ^Sj b> (jli < b>A.jbi. JJ j^aji SjJj <j-a <U*.ji xJ but ^LAfii 
d3 i_ula»VI iuS^ OilS ylll 4jfilj^l (>jVI 4j£L» Idc Lai ^Jali.VI 5>>j-uJI 
. djjlll (j* U^J _>flo4 tdJ (£^i«all >Ju>ll <j1 U-**t SjjjS i_jLi-uV bic CA&jm1\ SjIjI ^yJLa.0 jj^ac Oiial IJI^ < <L£a^» <UuJ CiV^I £.U»3,J 
<jl£j , cub^U CtlSjJJI Sjl dl oJLauj acUL uiuaj jtS dtt < JVdluj^U LwL&a 
4&& ^Ull gjpi Wj < « £jjfaa4M ,, ^^^ t^jifi £jy ^1 itfiUadJ £J>JI 

U1*J| 4jjI jVI JSL^JI jta fcitaJbj . Lt^i.^ L$JUcL *3iU ^S ^ tf US* 
SjLajj < &a.!Mlslj uJ^UJI Olf^Juj < JjJJI LpJJj ) OlijAll »^A j£J 

O^J^JI^ jiuJI^ Q'tftmVI jJLuaujj < SjJOaJI js-oa jfj^liM (ij^Jt AjjLauVI 
SjAlSJI ^ LjAfJj pbj4iJI odjjj . djJjSJj JjlP^I ^Jja^wli ' 6^^-aJ'j 
Jx tjla. IflS CulS - ( £J! ^il (5jJ&JI JjLiill Ol^i ' ^j^S^Vtj 

« • 

d*J Sjlaa. I j -^ . M'u ] LfjLodio Jja'i IjaU'ift Lu4>> Cu(^ JjLuiII Cilj_jiaJ jJLj ghuiiiVI 
S^lao.uJt SdcU- gjiu^uJI 5 Li SdcU (jC iijLLijJ! oljlll f-^^- (jl (jl»,aJ < Sjlast. 
AJyaG (jl >J < (juo^uJI SliS <$>ui j^Lj (J I Ijtln'i ft C5 J J^ 6^ Id^^a (jlS> — <J^ i null 
I j \W\ n 45JJJ (jl u&J (jl£ — <jjL^sl5VI SjUjinll <Ulfl ^Aj - qujjxuII SllS <!$>ii 
(j SLaJljJo l i tiil l ^,,-wlV ft diaJLa ^inil ^jjJI <Jj^lll «JLusJ,l <j!j jljjJuuul J I 6_jjdJ 
~J JjU (j^ fJ Olj^ialll 3^^* 6i"" U^i ^°'j « lU - "* (J*^J J^»4 3^**^ U^ • NX > .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ■ illilt j* i_ll ' ■*»<" 1 

Ojjjj - CiSjJI (juii j SjjkiJIj <juj-uJI <Sa.yitl olji^lialll 6 JtA <j1 Jr. 

. Uil i,.j jl£ 1$ i A«.j j£J ^U^jI L*_jjS[1 fH& I ^jlf 

(> Ual JjIujI ^j ^U| ^JLuaXI jdajut Sjlal J $jlaA) <Qfc Jij V £biJ 4in>Uo 
Jl i*4l*V! SjbVI (> JlSltf I «bJL*J jba.¥l jUa*a J j£«1j , ofrill cdLla 
^A JU ^1 J* £jL*aJt,l oja Cut* jSJj . ^la^J fJJ jl ^J"** 1 Sjla^l 
tf^ ^1 &aaJJI oiA ^ia. JIjjV tfoll fU-H ^LLiJI j»b£J £tu,Lu,yi S^ijJ) 

^ajj Jkyji JSUiil, SjS-m Ij^jj Uj^la jLS >££ < <UiiuJI gSQiJI LI 

SoJjll ij^otl <UUui1jJI jl <Tjil.nl> ^QUI oiA Jjl oils • 
jl dJj j>Aj t SjjIuJ,! <hu^VI fdLuaJ,) jiiij ^jluill jl OJjb*. 
jl Jjbv Sj^lll JjS jm&a (} Ja.j ,_yJxl ^jAj ( Lib ) « j£j£ a&a.1 » 
JiS t'lj-Tiltll &9I&6 GilSj < <Lj*aU (JjQiJI &jui tjyui* 
jlij . jj^Ulj jj<Vill j* 5jii uuu <uib (j-aij jSJj - IajIjjIujI 
« j^£ » (5jluil I jl (G1 (jiifl^JI $ « jwolaJI oj£ Jb\ak » (^lala 
jj^jSij ciyjj djji jfj^1 jlfl j3l - £jjx£dU jjLaJI SSjtit i Lib ) 
j^J^Sj tJ^u CtLSjxAJI did pljiij jjdxiuJJ^ . ^^1 CitS^Ju pl^il 
ja jsj U JS jl dJ J ^Ixai j jl ^ - p Lot VI jj> ( Lib ) « j£i£. » Jia 
Jlilbj < sjit j&) ijjLjtjLoX\ pLu&VI J*a. Jl tfjjj i-ij^ oIpI^a.1 
^JLwaU jljjluil jus j^uaii.1 ^A I JA (j^jJj < l^ii ^uil pljSiM J*aj 

SjjJ^JI <j^jj-cJ.I 4jJului|jJI jLi ( LuiU ) « 4j^C » i_klla (_>Ai_>J <^jjJj 
I Jl j i lajlK-n (JJ^ij I d « ■ '»j3 jl ry^jj Ctft^.i jlla < **-*^- L>"^>"' OIJJ 

! Jjlj ULLiu _,w<aja. jLi dljS j-oVI jlS 

< IfU <hu->yi ^JLual.1 ooa jljjluib 4j) ^A ^tiU.i (^ji.1 J-^jYt • 
t LjJw J^-ulj ^UaJ Jx uAJbv^U ^J^ tblft g . CiJ^ui ,/^4 jU 
j^ 2^ 3 aVl S^iic 4jIjS SUi Cd^ wij^aJI dlj J «U ii^Jlj .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
dJi CM . Sj^i-oXi iuiaVl als^All „_ Jl dJJ tf jlj . £l>»VI fc^ (> OlSjJkM £ UUJI SjbVI wiiUsj 
jjjjjoi.1 otitic Otxi^ JJJ53 ^ ojV j»S oaa < dJJ Jl isUb\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j ^iL^JI J**1J LkJI h <L.J1 SjLiJIj , ikUj iai* <j-ua3JI oilS, 

- ajj! j <*JjJI ^LxJ) JjUIIj < gLA\ JUaJI JjjJj Ific J*-Li 

pV^S> (>a*.. jV$i (jxa, .talk £»Aaj , ^u»jUaIJl J Oil* £*',$*$ i-M-alia 
^aj (^ujJj < (ffiVt'iiVI (*ft-».i SaidaJI jSkf*3l^j ji ( )i < r> t 'tfl J jvgjl 
Jx ljli<«>-> jj^Jl UK II loA Jx. 0fcLu$ < <U&LjjaI Ia^aj LiuKlll 
^fluo tH JjS (> ^rmn-Vrt CulS ^111 CiUliilj ObujAI o* 4 ^ 

! Lji^a £Uu-o! 4itUi (j] J J^ (J^&JI 

(3-3 JjI^JI jjaJI Ioa £jyj t-i.ii n.t <G1 ,-ft^ i iSjzA *b,t1i»i iaolu # 
C>T> > i <t | - (JuUa^lj OA^Ldkl oxj < (JSLjjJ.1 jli-^sus yt *_ub>kVI 
OU li&Aj . S^liJI *Ua»1 ^Ijj £ jataJL (jSUi.1 AOA CwlSj . <Llli. 
(jSLuJll J* jOaia Oa.j «Uu3 <j1 &J U . fcSl^lj u*»lU,l J) pjSiil 

f JuOaJI ^fiLuAVI 4$**-aJ1 q] . jUa.VI (> J* 2 * (j) ^^ ^J 
, ^UlSUJI *UbJ| £ <U cAtulIa Jjju-o £* ^Ijj , jiwJIj 3£jJe$Jb 

! jjJaill J J ^£0J U <US dJj ^ £lS$ 

.f^ 8 6^ £ *^ ^Ji^ * aiaJ 6' ^j^' oUSjtttl <> <QIS I&a$ 

j*j Lus I4J |jj&» £ls _ « SojOa. <SJ« » j^JaJ j^VI jjojJI OOfJl 

OaSj jjdll liA jl j La^&a. Sj^jJI ^ j^aJI £Jb j^ fi 33 6^ 

. I fllufl ^ UujaJu UU^Sj < l^Jikb ija 4luijUk4 

JUa » yl ^Sl^l!^ . ^LwJI ^JjlSJl jaij^J (> j^daju (^ja^MJI jl jiij^l 
*Liawaj JaAJL J^L&j « Sjuoa 4SJb ^j jl «ujj jl £ulUi jvsatiJI jj* 
4aajHI^ , UjtSI C^a& OS S^jaJI OljbiaVI CulS J*i frxa. 4iSJ lfl">Kiuft 
« JjiniJ jldAluil Jfi tjj^b j»J SjJdaJI {sfHIjA Jl Sj^JI ji^ldij (jjiJI (}1 

^bVt dD () UJi^ j«m CulS ^1 jljjAJI uijjJLs J 4JU . (jSb Ufaj 

! Iaj^uS dJj (j^J ^Jj _ iL^ui tfb, Ijj^ < Sjji,Ar> n dKwtl oift D^i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL m ud& 6' u&<y <JLJI «ift oj- 5 - oU^I <J^ J <*t jt ^aui jjSoju Lilfcj 

•**»> ii u'jo^I <J^ - Jl3 jai u£> (jl {£*> ciijJI o-ii j lp! L£ ,.iu»>i jSLiu 

u' a^y ub^ll <Jl^ u^ < jiVI ^iUJI J*j < <u^j 6j^i1 <£L- j^u <jt 6- 
^Lill t^ dSiL ^^ J| j^s $t ai^ <JjjoJU . ^iiii ^|j j| j^; 

< <iC.Ula.Vlj LjLualSVI < WuLlJIj <jjSjuiaJ! ol^^klll Jx^a <jl£ jilj 
<JU. < oU>* ^^ J J~" of - oUlklj JUj ^tUu> ^ Lvl**. U^Lus Lj 

(V^ 1 *" ' (j-ft oUjVI lilt j SjbJsJI 4jjfc>£l] ^LluUuVI aLII (£d=J CulSj 

• ^lj a C->^ <£^' i5^' cf t '-J J <>* JfiSillj ' U^Ltj ^jk jji\ ii^jil! c»LulSL»l 

CjojJ L « £> jlAJl jSLojU 3UJV » J>JI <■"=> SJ>fllo U^ut_> Oai, ^Ul cAcU^JI 
7r^=>- J^ 4 < < Gj-Sjo La (j uSi .J £ijlj^JI LjpfLa* (j^ LuajiftA I fl i njjj .-.. A.eJ. ^] 

! 1 *iS n*i ny L»j3 jLlll <t^jJ<-a (j^ (£jjjJ! »lU*ill 

SjUlnill j%-oLc Jj^-J f-oj • <lAl^>JI <l=fc_)J.t j J3VI Jx. iUajU ljft><-> Lj 11 ^ 
<i_jLi-4j ,J*-jJii j (jl^ i.,«n iaVIj j»i-r»VI l$jjuz1\ {q&jjjm ^Li < ?ji'i->VI 4jjlni"WI 

jj _ Sjuo^ 1LJ= j^4Ji jjIjj ^j _ j^Jlj <JjJI 53f*b <U^b Sjill dcljS .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jj!_>jls a j « j^U! ojc JUa. » iujLj^j ^ ^Ijo^' u"h^ s^-* J : ^ X ^J 

<ij3_ j-JJi Liyou* ji j-i^b <^Ji ^i— UJI j 1^ £Ulj>*$- >^v 

JLaHjJI Otft/jy/ <Uj& U y*bwJ) £UumVI & jJjISj fid* £jjj £)) CXdlo Lilj 
&jjudl i*MI CAh^t £y» jl , 4Liii*J/ IpUlJj CiUa*-» j* filju, JbjlMI Jjol/ 

.jjjlSUI ate J* 

^y^la-i ZtJjCj&Jlj ^J*J*A// ctV 2^^ ^ ' ^^ 4Jlaai ^^ " ^^ D 

^LaJ LuuJ £y» 4+*jt,l LajiAA ottlMI o**l C$ &&*X M* - ^JJ ° 

Jt,<jjS)<UJI JM& Jl* > SSj*X\ OjuiLi/ &t JjiuiJ j) JjLLij • Jowl tiJlj*} 

. XJijjjllt iSjxit J LU3L5 Vu)j Q ui *>*Iq u^lJ Lii| 

Wo .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL LJ jj yj « ^fuUuJi JaxJI itfyttt t <ULuu) ^<t L&j/j < fruljii j/ ^'j' ^-f^-^* J 

JLduiy/ J/ IfJu CiLli oLkJ (^<Af < £u» ClojLuoj 'J/ Jirlpit/ ^ji ^)V . ^nUU 
."'kjLJ/ 4J ^iijj JJkljJI J jljl^yi Jfuu /lL*j < «Tn'i;W Olfa. j/ JjJJ 

liauuaij . UuuiJl J SjjIj 42j Uaaa UUac/ iijjd/ J LJjLajj/ jl tJjcl Uil 
, jmUJU SjlljJI mill *JA fjjjl^j Lilj , jjkJ (j] ^IjJ (jl gAlf\Mu'i Lu) j jtsCu 
J t^Jjw » jjj* Sriljil £*UI (jZJj . ifjjj^o /jf< ^ydllL Will Jc jiljl Lj) 

« ! « 4Lut/j 

D 

tOfi <*ljC»ll "h " J' *i»J^JJ « jvallll Jlj*. JLaa. » <Ui <jl£ ^jj| C»SjJI jj 
Jj4j olfaj Jj-ojj «U>l*x« j>-slJ£. JxilL JllA CulS _ 4j.ji.jLu ^lll i-ijULtl 

dsj £-s fill i_«j>» (> ( Lila ) « J^*£ Juaa.1 » jjlaj Mlo SjIiJI 60A j D 

(^« Jo^ajl ( LiU ) « JjJ£. X —1 "OLLLo (j£, iiij.io ^ ft.ej.ii ,jl OAJ « jjL|Jjjl » 

jju <JLSj jjjjJu£j 4 in ft! ^> II <cLJI ^Aj « <it&ll <ui o^a. ^111 c^ipJI Jl SjLiil 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JSj , JUumII Uilutj Ifj^JI ^3U/ JLk4 J JkuAi JUt/ Jay f&j(LlL) 
. . . 4iia«s jLiUfj 11* jls C LuL ^ jjjft ()/ ofV JMj ' *** f^ *V JsUy 

- j-m j j/>*y/ s - Oe^ **0 ^j f "DWV <> «JjJ»* Je* 1 "*" r*' ,) 

tj) ojjh* 4jjj , jux» <> *A" JJ s*Uj yWI *V • d& Jje* til ■ t&J 1 ** 1 

43U3U q* J}Iff jAj , oliaeLu JaJ /J/ ^uij^Jt jtajy/ ^ <Dub2i/ j/oaIm/ 

jVI 4JSJ <OUbu J JLLiM LujJi (j(Sj . <UuLa» ,j*ju J* Jjlustj . CtljJu* 
AjSj 4JSJj . jjif-iyij /0» <-*■**« Jfc** c>' J&fJ ■ ^^^ V'>*" O*** iS*& 

££. JjualAVI fr Ijjji 4Ju ^4uJ <Uuii< Jjj* iUUU JjjJ jLS (if Ut JCjajUJI 

t. Oijll 4JJJ ,jiS HI jux» J £L*jVI 

uAiil j <J^Jj < Lottie. « jjL^jjjl » ^jjju-y ( ^^ ) « 4y**- * JL^»I u^j aj 

tjj^jaJu <jUxu1 <jjLj ^ n )« jtlill jj! ^oa^ » JtLujVI ^ c4>ll a - * 1 3 

fjH.i'.l jLJI I^JjU djUJ.1 laxi j,t J^S . <j^l JjVI <^,JL Uoiji v L-aJ 

CjVjUJ. iia. Sj>m» ^aJUoj^I JLa-jLiJI SjljjJ «Lj>"*JI (J^^' f^^ij 

jj! 4jn-t,n » l^aOS i^-oj^C J LfloS p ill dij < LiUoJ^J ^ « ^fclill Jjl ^>*aj » 

<jAj « u^rf' tA)^^ » t^^j^^ •'Iju^I o^j Jl « *>*JI j^- 11 ^ ^*J » f-"'^ « c^' 

. ^^vn£ - mAVY_r\\ ^ j^^; JiiJl j , jju Lui ItlrtUt JjiJlj ' (f^At.1 S| V>^ j<uujU J 4>UAj < ftl^AVI » J| 1iU ji**^* a *-> ' o pi) 
uU^a) ^>« C^»lj • "UU*J! tJpJI Jji^ J 3y>" *J^ O* *J^* 'JD 1 (X^J ' JL^VI JJ UU^aJI <>• .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , j*xa fSaJ jlil JUcjmmJI XjjZluxII ItjjjLiSjjll jt. oUUaj CtUjJbu fldj 
li&Aj , jjjaJI JS jjLaJij jlj juxt Jl* ^JM^I JaLlt (jji Oljll dJJ Xuj 
t) jf . £ju>jXI IJA Jja tfjkl Sj* fSXlf iiUsUf t^fj f W Liuiii/ jaj tJJli 

: lj .~\ Jill! SjLaJU Ct^Vil aj < ctl -ti i /t (^Laj 

je. Jju^n dljVjdl <j£X* CW yW^-su ****V obVjJtj WUujj J/ » 

oUuJommj LJUojjJJ JoaOt/ Obtyl ftli <i/j £«j - tfkii/ J <U« oUf/OM 

£}jUfj , fiUS SIjI Jla, Jc Ut,liju>l IjcLuj ft) Jlj*Vf <>JA <> hit u t fj*J 

. ^ ifiiail/ J i.q~u.~. (fAa Ji ft] ftiaj Jii\ Us.dU 

<jjUJlI i«:UJI a J * Jx. <LAj « «ii]| jjI » c^b 2 '^ fS 

t>*uSj o&a <UJ JU1 ^ all «La.jLaJI Sjljj Jj$j Sj^ti jl OJjiJIj 
djLutb «GUUb (jciji iS*J^ ° pL ^ " « C^' ^ >!>*»■• x *^j* *bj^ 

D6partement iu^jjAJI D.S.T. Jl J tfl qM\ jj! j^au &yL*2l jSjX - » 
J*a-«j « JeuMjVI JjJUl (jjfJi J ^jlutSui* jAj , de Services Territoires i dJj Jl y^ij jlj , 1 (U, Cua uU&ll IJ4J ^UU^il «>xUI () UuSjJI »i*J J*liJI jaaII DjJ>4 ( \Y ) 

. EjtiJi i iij-m •Uajuau jfiw o u u ^^^ j^ ^^ 5 j>° J"^ a ^>" aiA (>>><" ji & i, ^ JI 

I SjjjlU Jij^ jj UJiau u^lub fuolil ^^11 i>uiJ iijil OjUj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j3U// *i*?' LtJLo Titre de Voyage et d'ldentitte iu<\\tti JjialjjLMJfja. J 3LS ddtl oic f&it #1 J>«h ylaal $ **^jM OtkluJI o*Uil*/ D 

f j*li^ Jjty ^"u»J «iLu»li>i/ iu-oaJb e^"**"" **/ : C^' J^ J ^* a- ' 
^Mila. J* JuJu 0\ '*>//<> *»* «** C> J^ J*"^« *>/ O^" <^ A 1 * 
j^al (fiSw jlll SjuJlj . t+J JUilJI 42*tij 0* ft* if** <*? du*>UM f 

jAju wj oiM 1 J j*j ' Ctsj^h o'jui > ^ju** 1 d]P*u **M~ &UI jjt 
&%* 4jj , vjiaJj ^4^ t?»h J » Ui ^J ' M Q ^ J CPM (A* 1 * v*"* 1 * 

• u*»M J ViJ?" J^ m .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , ifcitfcu^jJ/ oljjLHI gt &±2j CiH^o JuiaJ J gui/' Jl«/ JjXva^ £ahiu ^J D 
JuaJt (JJJI (jjxl J iiSLij^y/ CiljAadl SjildJ pLUI jjJ,I jj^a. jjliJi jMmII 

J tfj-u/ <_u& <f/j - jjjjiuilllj JJjIjJJ ( \ ) fkij Ujjjl iioaut Jt L2lcljl «2kU 
< t^iwj J jUiaJy/ *«^4; JJi^V gMljll j;tj£JI « J«»£> * J**** J *t>* >*J O*^ 1 
t> uO^ 4 JS* - ^' i*** 4 ' cii**^ ^ J*sk/j Q^kttA ajULZI JUoaXI Jo£. J ojcLmjj 
£4*aJI juu Juuul/Lt pjiij . ( JUuujAJI CifjjLHf ) ^Jl" ci"i«/ JLay 
<aiy/ (^uAi J J«ju tfttfj , iJjj*XI ifAjiil ( ji-nn ll ( * «UiiLu< jljjl » ) 
JuJtA jAj ( JLuujiJI CiIjjUlXI ) ijjtlll <_u£t/ J *£j*JI uf}^U IJJjluu 

ftjita Hit* LjIluIj LuUL gjjjsLa Jl Lxa IjiLu jSj . gjiJI jj] (Jm hi 

jBj i « Ctjji ai^a » —II (dlj* (ja iusuJu tjia yju hjjlujlj . Jjiljuif UljJt* 

j£ Cittfii US , (jjljJ g^jjl O* dfMj*"} £* *?jh-m U^iSiU (jLu-etiii Cult 

. « ibflijf Z^La » (jjiljaJI djSlAJf jjiAa jja l+ic JLtiLol CtUjlxs a JS t3j « J>*J !■*»■• <^jl Jf u^ J>^ J?o^ u^ i3^'j ' (3^ *-)A* - <* t ^»*''^l 

_ jfc+flj <U^ (J4 Jl <CiJLuij J^uap cb^^ < <^Jj 4^^ frl^UI <JdJ (jlSj i »dik.1j 
SjJ t ft — aLxjVI (jJiiJ (j-« <jLa^ua] jl _ « rtllJI ^j| Jjn"> o X Ctjl irt*»l (jSj aJj 

•luLila. jjLuxe IfJ ^ja.1 j^lic (> Mfti jlllJ <aclall oVLuojVI Cut^ ^r * .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j SdaJI CiL-ajj . Uauj SjjjJI Ja5 jlja-VI JLLaiJI fuJalu OjSiu jS 4jj}lfc 

<J>L» J>=^ <> ^ ."^«"' _ASt s-»^ <J tfLj— fjhVK ^Lil l>«aSli <jV ■*< ■'■•-' 
du*LJ J* 1^ ^J oUjVl d£ j ^j _ A >( « <Jj43 ^j ^^1 » ^ 

. JaaJI tjuA Lj-oJ U_.Ua OJiU Cilj'li ftld<--JI 

(jlS, , 5^ Jl Jl IjJauli <> dLu ,jl$j < fA^U- j <jj£*JI IjlAI <> dli* 0^ 
of 5 * 1 ' ^J J* a**,^ <eej*j <_4j-» uil_>Ja1 j-o oU^Uj I^Ls qj>_J dli* 
U Jl jwwJI Ij^ ^ , ^Vl Ja.1 & OJU3 J ^ JjDi^ && . Lubut 
lyitaa £jjJ1 *1$A -txulo £* |^uiii1 l^iituu j_Jj , j^VI ^Al^ls * IjJ 
• (^tfaXI 5>U«.tll ^AtU-olia yA Uj < f-j" 8 ^^ ,-A Laj < a^ju 

l^iljLt <-dcliJ a-J j»JI JiU ciUIUUI *.U j*** j ^Ikill ii1 ai^ 

. jUfiVI Jl I JiU "0*^ <jK ^^ 4jL> liil tf ill juj.1 oV 6ib - f^i^b 

a^i *e^< ^i^ 1 ce ^j 4> tx « J 1 ***' tf^* J^t la* jUai j j 

< ^^Vl aJUill jjjuj ^UL^VI J>»iil u±» i^Aj djlx.j , f iUVI 
iJjai ^^uJI jUjVI £» ^^^ Jl^*^"VI jjj Ijj^I i^j Jjbuj 
yi4t 4J1 ja iUi 6aa. ^aJlj . jbJ^U <UU2I J>^ jIojO^VI 6^i ^*^ 
£ftu : i^ubl j CulS ^ISlxII $ dij Jft dtluij « ^oA^il djbdll a JUL j*a± 
duJI £ jl ^n . nll l J jl C iLaJI J f l^w - ^^mJI jL^\ j^ ajUOJI 

>.VI uijkll oljfcLui4 ^lii jl 6e> () • Uf 1 * a** f»Jj i*^ aits - JbJI 
. 1^,5 ioV» a*i> ails- a^iLuij^ iu^ ljIjJpI ^ OJUiJI ^ta* jls tf JJ1 


^f \ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £li »uc ^Sj ji jiaj jls ^M^luiVI i^-LHI Jx ££&JI jl yt,^ , ^U oumJ 
CulS ^ < <Uou£JI £p.till Jx Ulj _ £»jl*Jt jAAUaJI jxi #) , ^alsJtf 

CulS). < u^^JI ***«* H^J^ J'^ <="IS i^iftJI <Uux»£JI jl 
JpjmU ^liSii <Uj^lb jjjS <> 04^3 ^111 ^ ^Iji ^^J^ iwtuiJ) 

flui*3 ^kjfl jjj UjU jiAt & iaaJa jJ 4Jl » : JUS LoJfc lijU-o - ^iliajjJI 
. « >•*■■-■« J 4JJ J^oj ^Vl Ulu < StHt'rt J 4iJ J^-aj LoAO&l jl (^>ui 

ijWjS&uijVf » -J ^amu jl 6^ U *** J*** tf ^ ^' l*"* 1 J « ¥ a ^ jl 

^jj^tiAJl o>ii jiiji ^ j-m j o^is ^iJi iia^iii jjI^j oils j&Jj 

i^fl Jx iUlUI <ULkJI *4A ^»li£ jxj ^1 ^^ < ctit£»JI Jx Icf^s 


^rt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^iaJ dli jU _ *LLW Sjtj oj^VJ 1^"°^ JttLkVt ^"" "J ^^ 

JjU j*ui 4Jl o&3 SjjUl £»* Of* C* ^i 1 ^ c^J- uSj^V* jfi **>** JJJ 

tJSLj jJ OlJ;l>UI * J4 Jk <j1 ^ fcSljJ • J** *±* I^JLS (^ula^ *L**1 

. l^UjI jwm vJj^LS J Uili ^j^i |kJii3 Jib Ja^ l+J 

dju, JaxU LLU51 j^m j i£jjUI flliill jllil Uxit iJSJJll f^a. jlj ^ 

■'_''»* 4 K nit I J I > iiiot - <^J^»JI l^Laf ufJJ jvm (j^ J^UlJI 1 Ja (j^a-J 

. ^dllj L^ill «^u JaiaJI 

<_>ujjiull <&>Xa *l^1 j 3u't>VI jdLuail jljjjuujl <\Uf. otjJ LsJa£j . <UiJI d OA cifSjJ J Ujint'if J^akJ <f\*fctj < 4JdbS1j 4 trtiinrti * nl-^til JLai 

it Li I 4^Jaaill <JuLil ^woLmJI ^Aju JjUa ^ >* l3^' <y^' J U^ ^J 
uLaiu JjJaJIJ SjLx <JjU_a oljJ L^l <lu>>ll '-A* jj ' (>ijtuJI « O^J^ » ^»VI 

LUL ol^l-u villa oju opU. ^1 jjA <JjLJ.1 *i* c*il$j « afa.!ilill <<»/>< » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . <jl£»jliJI J jldaluiVI <jA*j dll4 (jl$j , SJjUxulo LuJji Cul£j 
iliU. oLojlxa Ja Lju^t J <Ua*jUdl Ciljljj (J^*^ ^J^^' JJJ^I C?j"'~"j 

: JeL. 

iJtS 4if (^4/»J £)) u^Ia <ta,jj ( ai^-i jSj . ZjSjuUI jmjLiSJI j& JjiuJ,l Leu) 

ija JLammXI t+ltjajxH ^xitjLlMI Juiu jaj ^ <tjj^ , ULji\jJauij^t jfJUl 
iviaU/ _pJ/ J| Js^X) jf^aJ £j* ji/j 4"^W £?*J*M &J* £mjj filjA 

(Xftt of osm ?j , it„/t*ii j£, ijial ji*3 (ijiu/y/ (fii^j fU «ujj iu^J/ 

jy . (JU4&// JjJJb jj5fl j^JUsu Lao ji£i3la7/j t-i/nJ/ 4)/ ,*iau 3(<iW<i UAa. 
0* i\-\\\ai,\ Jc &*lLj £JU4»/ jifl 4JSJj 1 (jiujSJI JjjJj J <ulj ja*J a/ LLJI 

«. tjuydl tujiJI jLu 

,/<A4 (jU <^jLu oljiij on *t\g ol^tj CkcLii SpaJI dij Jj 

. JoLil^ j„taIuKi 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^jLAaJI *U$JI ^A iiill j . ol^iuadJ ttJ iuj*JI 4AUI Ckjliil ^III ^A 

o^koVI (ju&u ^hiSII djj^laJI £4 « j-olxl\ wUfi JUa. » JoUu jiij 
ttSj ^1 J «QLli« j 3^JI t^i&J lS aii . jAjVI £^-& £* «U JaLxi tf ill 
jl (jujLJI « (j*djj£ )> UiVI oils j^J ■ »ljJ La 1-iltnt jl «Li UaMSj < fL&j 

jl£ US LUj _ jtSLulillj ^^ujjb Jl j^Jt^J j4 dUA JJa ^ dJi £u»$ 

! jkuJiljj jaiJ Jl jj^»j 6* J a aIui I I JJJ 

6 1a olx-Luxi i *jj>jj '-.i * > <- JI (j* (jlS tjlj i 6jji.«i4" (jSuu <jl£ till j ^ ^(^j 

Jilj < iJLiJI ljJU(j1 j^a (_>jiJL» o^f*^ <1)1 ^» J ^*J JaLSVIj (jJ-aluJll <>a <LJdl 
^jj| jaoJI JjC. CjX^sJI jJaJJJu <jtj < <xk Cia.l_>iuj|j £—H>ll lift J| CulAI 
I Jjlj VUlil jl£ ui$aJI jtf _ SjJiLxo UjU Lj i ^uj^lJI vJj^lo (3 <J c»*i»Sil 

j£<u jlS JCj3a3 jt Sj*.j* dJLo* ^jjlo jfc giaSJl U Jus^ oVjUm Jl US 
SSjXa <^A £^sp,l Sjfit CulSj . j«VI oft tf ;»'*>« II &aaJI ja Ia^j Ujbiftl 
S^taaa Uoaj ^«fJj tA>£ft <-*i«jJI ^ , UjjUwi <^*fuV ^1 JjAaJI 
jSJj . u%jj yl ojV a 15 *^ £*%* *^*VI jl JtSu jl ^aJI jaj ■ SiaJj 
ifljbt Ueljj OtiUj ^IjAaJI Ja^txLII j^S 0>J* dliA ^1 lift iU15 olft^wa^ 

! <UAU j1 

. jjlj Ui »jQ1 dJjJ cul^j 
D 

(jUxaJaL Jlii (j| {ji«J «GLi < 4$>»-ll J*J jv<a-o SjjjLdJ <uUjJI <I»^->U (3j 
Su U'n i ft SLaJI Jl£. <lila Oil iiklll j <^>f^ (jlJI SjjdaJI *j£l\ ItJJk <jl 
(j-o <3lLla , 4 Mjn n ij 4j-» i A'llj (JaJlJJ SdAjuuU) < Jjja* JjALtuOkj <LLUw < I j"l llj^ml 
IfiU. Jl LjJ^ 4jj^s«J| [^xa] £-a <a.jLa. < 4ojj*J| I4JL0L 4jL<ala <liu^JI Ujjd^ *ljj 

. Ajjl 1 ^ ft W.j . 1 o ij dljuou A-UlljJI 

JSju ^ujii . ^LuiVI t^LL db culSlj . oI>j dLu oJl^ aii <K dJj j-.j 

. oLSt (j^Jj - 4J31t*J,l ji^oVI jtjjtl j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL joia^J <A**}\ iuujLJJ ^jUj.»'t (jl J> IfJ* U^ J 4 '^' O^ ^L>»J ^^* ^^ 

, jU'tll oljiil! 4.1* J. v l "*i jl SJOala >rn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
^j^Jii^! 
4jj^Jri*ri □ j^ojh J^uo ■J£.J»uA\ Afl'ulinl (jljjjtll i_il^l»t 6jtli.l &ji\ (£J^>J1 AJiiVI (jl£ 

jLiijflJI » : Sj ^ . t i l l « yuUjj » ti-ekS ^jIjj*. (j* 4^».jjujil ^fi*Jj « jLujill » jJk 

Jx, S > >kj *li]l <SjJlI1 dJU Lpl <jl£ ££ jjl JtS'l.nU olj^LlJ <U.l.'llL> &4II (>1J 

Jt ttl i nl l ciuLwiA (3* i.iunllj _ Llijj SjJtJI ciLii nit tj i_ju3jjJ1 I jjk (jl^ (jlj le^- 
OtjXI (!) Jliiil CitOJ : « (^uj^uJI £4 » J l() turn Ofljl I4JI I4JJ0 jlS .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL d n :>"> 1^1 jki- ^W»>llj *uU»^JI ^^^ Jl Jl^l 5 > ^'^ yL^uiVL 
JjS Jjj^aJLl Ol^&JI £o jb tf jJI lJuIxJI JU3LJI pUSI l^ dJi* CiUaoiu 

JUSJI <jfc USjS- £ttQJI <jtui>ll ai& J - cjij^ 1 6^"^' U^ ^ t^i 
pULdb CtttifTi ^A I jl dOJu j-ou» S^SJj < J j J I hiuall <L2>jai,| Ujaj IfJl 

fcjlia Laj|j > JjJ^jJI J-jUo Jali (jioJ Jasj _ Luujij LjUojjJ (Jl <L^a.^il jl JuVI 

<j1 ji4j «U^aS If^iij J^l^l aUj (jl » J) jl JiVI jLit jI» . L-U <iUVI 

jjijl Ja. jL-uaa I4J OJf*J j2 S JaJiil CiLVjJI jt Ifl I Jj _ lajVI SjjJ jj 

,-.r.l .X i_JUaLI <j£J . jlaiAll IjJb J*. jLaJlaVI »>U*hi" Ifil Culaj < If illUn j«a 

. £liAJ AJj - pljj^u j^ jjSjriJ! 1 t i o'tl l ^Mui £JJ fWJU jt jitj^&U jl£ 

LjSLuiC ol^jt Aj^-cu. Sjbl Sjt ^U»5 J I j^'^ jl c^JL^' U^i 

I i» (^£J - iiiaJI g;Ja. j Lfl-oLt <J,>a^l olj-oll ^eJlfll (jl (_)<9jjAU jlSj 
^ju^jaJI ?5»lnU J I 'tjirtftll 6J4J Ci-i^A jv&a jV < LajAj, |jj ajjJJ ylUII 
(Juj-* II jjj> jl^J ■ 6 J->"*il,l OuVjJI J-a <»j a l -> CiJLuo (j« LfJ Loa <jJja-uJI 
! » liAj j2 ^.1 ctlUn bjjSi <J1 dJ j (jj » .aj _ ^J^a.i J l ^t i nl l w^'u jl 

D 

L^ajir.-^ _ JjjIjjujVI ^IjUjJI (j"l-> o (J ^UjJIj <j^VI <iaJ CiLila Jf-ij 

JSjU » j^Liuijt>^ « Cxajy}- oi J^'j » *'ju^' o»£*j <J* >°'4 W^ 4 c^*' ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL yU Ci3$ll (j«&» £ i^ultuskl 2"° - f4^£ J^*f f»Jl*JJ 6^ M** \y*a>\ &ku^j4 
. « ^iai J UjoJI » (jlfl V| 3 < jfcUitl *0A 6* ^J** Jaoll ^jlI*. 

iiiuljj-uVI <LuiLxuJI CjL-ojj ^a^ll jj^ttlHj i.iiStl Anhjl) (j-a j(J)0 '" -AAJJ 

I Jo^La. AiijAa-s J| 

6VI (>J • 0) *SkiU j 4jjL-o S^S <5j51 J1«j JljU . U*liS1^ 4S^4I JjS 
Jj(^» £ 321k* AJ^Jjl Jt- J' oat (jl ^ ^V a"*?" 1 ' '** U^ ' l^^-'-ai 

<jl£ Lujtj < <£>*il j*j ^la. ^iLJI JjjjII jl jaIuiI Jx, Luij^i cul$j . J^ljMil 

J\ JujIjjoiJ ^tln'mi" <jt j Jat t-»jl^> (J I jllaJI iSLoa. Jxs. \j\jju»\ <lo e^a. J jillj 
JL-ii Jl <$^a-ll AOA jl jloV Mwi.'iIIj ol JJLj i <u>*JI 5aa>»1I <$>ail Ifcjlj (jjSu 

<iljSu GiUa jJjIij i <&jjuxi jt>t»JJ ^^Ljj^j « CjLa.Uil Jl,>».1 j iiloUJI iS^aJI 

< SjjWuJI <3Utt Jlj « u±^*l\ ja*J1 » t>oyt Jl JjUj J tflSJ <j£L<u olj^l {y> 

(jK yjJ) Jujl>"| <^1«jV J±& (SJ&* Juia- Jl £.l2aaV £^L~ <i1 j> Muai 

i j^oj, Jl JjVI i»,>aJI <J>uaJI "Ua.jlj CwiLi (jlJI 4^jl*iJ,l <J>aJ! SjLill C»Ll*fc 
CjLLuJI Jajl^a. At I ml I (j^J < inJw^D <*jlnu.t Ja&£ j^^ioJ Solium Lujji Cul$J 

. l^lj 

>eL <j>uall CiIjaJI yla^uul Jxj VI ^Ui *j£L» (J «Ci1 iijja. JUtl «_o ) ^LlUai J 
^^Imu » Jl^laJI jLil Aij ) JAljJI JJjlJI ^jj^li lj$>aJS I Jl (.j.tl.r.rt ^lj 

<4>^ tf j#U ' uuii 6^a ji Uiiij^vi v >ji ^iSjV jjLji ^^ji « j^ 

Jl ^j^i oi l^j} *5 , (jj>kVU <il^Lu<lj o-iUL SjuI^U <ii Jl ^j,p aS I4JV Ifi- Jlj-ltl Ifuuij jjjlil UUo SoaLUI Cib^l J «j3Jai ujaJl (ilSjl <1»A jjjB t^uti >» li* jll (\) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , WiUJ J£S\ \jMji Ja*t Jaa (jja J jj tjul*, jfc &*oJI Sjj^i - i 

5, \<\ 1,1 oW^ll Jj^ JLU j^oJi , olux^l ^ viljtx^l u^* ^ t*J 

. <u>*JI tA)VI Jx <a«u,l£ $>S OJJ tPlI iu^ll 

, LJ1 S^ydl J* <jSll i> SL*JI \jji] f*it SjcU <> UUJIj 4^^-VI i»W 
b\**— ^ 8 W^ ^b J ul H UI ^ ~*^ J ,J ^ t^ ,J * t' J " ^^ 

*oa J* Joilj-V l>4s^\ cUU-ll f--. J* *i1> j^ll ol^yi af*i3j 
<3jc1 jj^C Jt-^ J*i * ^»1 Ji *_H^ « um* oi ^ J » -H> - ^ 

u>«^j tf>' ^ W ^ o9i & ■ ^ w ' f¥ "^ ** r*^te <>* 
/" , f ^a// j*a«« z^^ >' ^ J — ,lk ^' • ***"* UiL " .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL •LuiljJ Ciaj Sal . Jju Loji j£lj Lo£i liLa. j\ LoJblj « Qjjj^ja. <jj » jjSj aJj 

A ft i in jjV jIjjlLluI Jx. « j^ljjjl jl_>jj£ » ^Jjxll UiU.t jl itn i ii ft <jl£ djjjjja 
IjV - lilJjS q I A » .lml Jx (jlSij i <LiUVI <a-LuiVI <j^ « (jjJj^^ <JJ » ollllo I » * *^ U IU a 1* <jl aj i jkUVI <j* ajj j ^jJiill £}Lull ol Jjlj C/>t I jl jfifcl ^)La-ua SjiJI 
oLxJu JUjIj— I ._kJ£S tjl j^a JtlSJI o'jf-* l3 S?>^ 4>*S«»- J' JT 1 ^ V \^l 

^jl.1 Jx. <il£i]l J i>~M ^jl^JI ^^LlJI (jl <y. Muai < l^j l$J J±S V (k.oJL 
6jj^J&i JLaJLuj! ij\j /f^. _ (^j^j r^- ku 4>w^ ' ^ A. ^ < ■> I i.»V 1 3^- ui 6"° '\j* *H 

. 4^ljJI <JliAl j JL± £j|j C ^U -jJUJ! j ^IjVI tfji-AI Jl 

<loUI CjjjSu JjjIjojjV (JJ&i J^-Li* AJjSU lAjl»i»Jju«l OJJl Jj5 L_ujji CulSij 
JLaVI Ut ft JcUIl life M>» £J— =»1 <j^L> ' v^' *\jO***> j « <J><uJ » <2ki» j 

<jj>»JI iU^SU Sd±wj J^x Jx JjIjIjh-"} cmUI ski < JcUU *Liul *3j u^-j 

Sjt dJL ir.( j >jlij - Jfj'^-"| j La-jij't^tllj A>i*JI l1&1» ft dJk] _ « (jtajjlj » > \ j » ft j 
<U«1 JaIjjC Jl jk j. A . lf . I j4>jA>jI J>C»1I (jla>JI Jl l^t^fJ o'u 4>4fJI *U1*JI J£ Jl 
^Aj « jXLfi jljjl » jipSHI C**jl\ lilJJ j I_>«j IjxA J tJJ Ul JjjI (jlS^ . 4jUbj J; 

^Ju j2j ( <u1l^.jjjll^JI iLliJI « 'iirt (j djLii ^^LaJjk JjuoI (jj> (jij>«1 jJU. 
. <-u«JI LljL J ^^- - ^jaII *a*j L« lJj^Is j _ Jljj V ^ll>il 6 1a cull SiS .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H oj&l jlS *S>aJll o*j Luujfl « Jiui » jl <CSuLaJ|j . Ujji >b - hijuidl 
,j£,ja ytij « b^tljUJI » j* ilLaa <blus* I4JIS3 LuiJji OAi ■ U a»a Jl&uiVI 

. oLuaftVb diluu U1±\J ^jLuj jojUj (jl^i J l*J Ja^i 

4jLJI <>> £>M-<u t> iiilkf^Jlj SjSjjxVI <fa.jLaJI Sjlj^j JSIjj i .« i t i <"^ 
(j^a. » JI « (jjlLj » jluJ.1 (j-jjL j u%>»VI jji— JI (> <J>J <£* 

^1,r* JfclW/ Hoi j^ijj If 

^j«// Jmu Juuiii// f/oju/ 1> «tiu-» ( feuiiji// Sjljjil o*Aj ) 4J^ J if jjJ 

ifXdjuJt jiajy/j Joait/ oL.yy/ ^) ^-ui id ^uu/ <# JbjuujuJi 

fr JbLu 4J (ff /j2J>/ J^j , jj^u m±4 jjjJI f+d} ciLiu L*Jjij LuUojjjj 

. ( &M11 fJUUi 

u \ Ji juti Jftjll Olj . SjSjUL Lu*j LujJj Lulkijj j} <Jj» J JSj 
jijJI U&At Ja. & Cfi* & UI JjLJ/ iuuji efjjj o^J ) O^'J O^i^ JS 4 " 4 *' 

< r >jgj» #udi jaj <jt*Mi »J*°$ >**V &*? ou^J o u i>** oh ■ ( 44^' 

CJxij . ZhUI |»Uj ^ JiU ) IfjuujuJI ItjiaJI j£ Cj& i^OJtJ 1 

■ <hi ^*3> JI Sjtdl SjSi if* ijiljiJiVI 6>j*- '^'j* oei^ 11 *•■»** •> £ UjU 'jiJJ •»*# **** w^ 1 ( T ) 

Ml .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . jbjtm *uuj/ ^jajl um c^Jt c*>> Ja^JI tfjt+U *Uiill ill** #** iiajU y/ JJjjJ 4i/ «U.jl* J^> ^ ^ C V 
jUsJu jJLo J/ 4aJi Ui/ j*i ^i J^J • j—ti ■*•*"* Uai * 4jUtf / &*** ^ 
^IkSJjjsVI yV iti «sUJ j» CO 3 *"^>" i-jSaJ/ £&j . JijJI 0* **J** 

. IujSj j-»li* Jc fjiJ £juja &jt** i*j&* 

fejia, i*W J ui*h Liuf Jpai , Laid*) J uiiiaJ Liil jiit/ y ^iif CJS (Y) 
j^laij j>ajj . j-U pUii v*^ i*^ ^""^ **>J** JS^W 1 V 0**t ***& 

. LtiSj* 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL L^>UJ! jjjj J! <a.jx f-ljo^l u^?- <+»&j i> j-**-" 3 jj-^J IV°J - ^Lo^-VI 

J fjJbjlXA JSjmJX &JJI j*°L JojLm JJU JaiMjVI JjJSJI £L&j} JS J Jaill 
IjJlS LS , Ljjuj Jc pUjmm^L XjsIjjUI iaj&aJJ cLusJI (j$l tjiujlJil tj* 

. JjjSj <>ojj^ 4V->* 

^iuA ^ j^y/ <> j^ j; j>suu iuj;y/ &ui op ' JULaJI *** J J Sjliui J ^Usj^JI (jojUl jjj^I tj.^-^l oLiSllo 4ji cjIjj « Jfjlji c5jl>j 
jjLIjmmJI SjSjj 4jjo. Uc CjL^Ixj) !jMJj&JI u .' i LyU yJacI j i i i iiJ I SjLxui q\ » 

, jualj *J> ZuUujdtj <LmJjJI IflAJI JojtxLl ZdLJI 
$ j , tsju*l,l AljJJI c Xu> Jc Cu^^lll ^ iiJLLHI CtfjSJI SjLS Of ( t ) 

4Jb jJbUoXt jl <Gflhunl J 0*J fJj . OaIui lajjA pjA jS j*olJ £1 ( y ) 

gjjos SjAisJt cuts ijiii t &y±M » uh ' zuj** 1 **f*+u if**** 1 * f^y 1 

. Zuoji U*L1 jju pJ jlwIu4/ (jju Lull » . Jailjuil uJUu j ix.>ll SULidi SjjSiil CitjU^I .&».*> (t) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jbuy( Jf J JL*jS UjaJ Jf Ipji fjt t+K 4*jy/ J J^aS ju>lj ol (-*) 

. njjJJL £cja*aj Zjjjjjjyi 

tJjLia Jf lSj&j* o^ir* ^ i£» CtijSJi uajuj Luij . ZjjuaJil ^Ij!/! 

. 4 roii i ft fgAAJ if&l ZiuoUUI 

J LJSjll £Lj&* Ljjim (jl (( tfjyj jj » jMudl Jt£j , bjjui Jf liudaJI JSjjI fii 
Cy> JjVj . zLUXl /ia Je JjiaaJI JjIaj if JuijuJI jlajy/j , 1*mjW jjJUt 
SjmjjjJJiIj iuttu^/f t^um^sJt £$ &L&JU! jSjj , bjju* J gLuajVI joojU 
tfb C*P tfytj • O^f^^t *LUi juu £juej£l Ija J SIjLXI j*f jU.nVn.jy 
J SjaHI oL»y>/f £* <)jt*i// ja Ujjimj JM*k Uti ZumjJJI <U*jLaJI Sjijj 
IJA J dUvb ^uJ 4Jlj , 41ijj IsjZa lelSJj , Ljjui J JLaJI pUoill IoULmV XL* 
Of L»lj > iUuiil Jf o^tlib JSJaJUl jjju Q\ Uli , ^Li*/ (fjui *JJux!l 
« . jljxJI Jf LgjXLOj Lfjfu JXjaV tQlji* JljxJI Jajj 

a 

j»-AjJl £y> f^'JB- l3 (J-avSlu <LS_>Juuula (jiojLi (j A muj-ftJl <dj£aJI CulS 
JL)LiJ l^jl^Ji <lo£lj la-Lu}V I (jtjjudl \njtUH* 1\\ (3 <K«(|'lfl Cul^ Jla < 1(| uit'J I (]"> »'!.<-■ 
. jka* |j 4-t i^tAo-l (jjJI 4 5-fcl lull <UuJ>^JI (jC LAj-uaJ J^>^> (jl 

i— i^lo <_yl l^-ii ^jJlLuu (jjJI aLajVI A%r^j < 4jijjlr> 4_^aUo ^LtjVI J I t-j^Jlj 

jii i j.ft-yll ,3^ Ajdal <■», ml <^-uJ La Jx. CtUftj'u nl y1 CjajJ La Luijji (jSJ 

. ijujfi £y> <JjL> LuLijil JLau (j cjjjjxlu SyW'll CiuV^I OIJJ 

« tu&jj* '-\tt-oll » ^-uJjlil f^O^ *Ltu^ 4SM£. JjC SoauJll oLj'i^JI Cjjli 
(jl Jji 4j-uuu_yill Lu^aUJI {y> <JJJ4J Jjj (^Ut ^A (_>nijJ j ySjj-oVI JjuooUI (jl$j 
J I « <ju2j^j » LaJj . <Uic (j-oaill «(j i nj^flll Cil^iJI (jit '(uti ft <Luoj» ifljj (j£ i taj (jSj aJj < <J L-^ajj jvo-» J-o JjV! 6jlU (jSj aJj Mfi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ela.j . iuj*JI <**UU fAaJI o±*i\ ( Liilj ) « (kljt ^yuv^l Jafc » AujJ! 5LL21 

Jit* ^ JJ/ j'itui/Li (^ti^j j/o*b <^j^J t>^*V oac ^ JUuiijiJI iaj&dl jl » 
_ LUL^/ JUuij J*mjW JjJJI J i**+e iJjjU J t+u£, fit, £lidl iubU/ l+J 

iad^yi jeju fujXb *J*W OLVjJI pjSj jl Ujjcjj JUuUjill laj&aJI J3 

« . i.i:.ajjlll iajiaJI Jj 3^1*.^, SjAllJI Jl^y (> (iiuJ yik « *£»),*» jUa»!jj»j. tfjtAXi JjoaJI JmL-> £JJ4» fJj 

. < J>l£j i*W U 
Jja« fculaJ f UJI (i«VI ( LJUj ) 1 flj* » -i «JL»» Oluailj , SjAUUI J 4JJUL JojUaJI J^aJlj 

uA^j tf oil « -Uiijjj » jjj jjdaJi c^i" lij 3 ^ ' j-*« J! Ji*^ « **£;.* ■ J Ui ! ^ 4* wl ^j*' 1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t_ia.ljJI jjjflJI J\j < jj^ <j1 l^ltLu 4;-^ L<-ui>i "Ijuj o^j c&£ f4> fjuJ j <U»iljdi] Uli-»"i-nl "CUjLuw jj£| £p» I j l» 1^ wjjllll j 4Jf_>i SjJkUa 

■ h 

Jl - jjioJlj <sj^ <_Mj*. o*^ - £■?■,*} SM^*i^' ^JvX^ '^*^" f^ <J*l> 

AOA tj-ii CjuOJ ! _ f ljl i-iiyJiJI CijlS Jii < A_t^LjJ! j ?~'.l...ll ^jiJI J^IjaiiiI <J>lAt 

IfJJL^J ' iicLalaLVIj <Jjiill Ljjlj>>J «Ula.ljJ1 1jKLt.ni ijjjJJ^ill <a-iJijJll 
(JJJ^VI <fJJJ (ji J^3 U'ttlrojjg I jU _ 1^ iiii'll l^ilj'iliplj i l()_>Mittl'mj L^JljAa. *-o .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jljJ*-il LjJj) , oaiLuj ciotLuj av^lL JJjt *2% JLa oil£ Ljjj 

Jt OtLu j^(>J < jU_JI j^at 4j|jj g_o LJaLuaj JjV! ^jLoaIluVI ..ifrMI (> <Jt 

oUjIjlllj oUJL^UI *li, (^i^ll. ^ujjuJI ^IS jli &JH1I Lj^ , iitli^a SatU *lu 
^r-»*JI Sj^a j Ifilj^ (j^jj « Jjjljija » <0t jAt U jAj , i^lallj tiS^U 

*J%>«yi SOalll CW^II l+Lajlo jj < ijaLalSVIj <J>£jJI Jji>ll ^LujI f<~; ^JUJ jl&J Oa.1 j^dlo j OXi jJ tjilSJ! UUJI V> JI j JLoZJI Oj^ Uj , JjVI UUJI 
' f4 .'*""l j Sj-^Ljj> 3^^"-" fj"'' >f u_>JJI Jx L*-u» Ifj lJIjIc^I Jlo <jlj < jjliaJl 

<j>*^» <jtj , JLJI ^Jlj (jt jjj*ill 1} j^Jo^al _j_J « J^>ii£ a>LuJj » 
(jufjjJI « CiligjL) of^b* » <3jJ^J yj£ (j;**. idJoj < oJ5>JI _>uib j <t >_j!jitVI 
: <J JjJL iullJl 5J.UJI y^JI .jLil _oju ja-u=u (Ji ^jLi ^JJ! ^j-VI 

J I Sjiti Lo <LIUJI tjjj>JI oUtl _^J « Jjl Ci'imK » <xuIjjj JU*J) «Lojia. jljJLi-ol 
Jl3^ 6^ f^aJI J| Jit lodit « J-uijjiu )> (jLi dij *_oj . OlfJI J^UCuluIj ajIuijJI 
(jjOj <1ij Caill (gjxuoji Jt jit _$jJ! I Jj-ajJ >°^vP> 4_»_>***i1 j^Lall Ja-uuj 1 >*&) HA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . JLj^Uj^N J_Uui *ljl 
(jjlAil ^L-JI ^LWjM ^A>a <>o S_>-u.UJ! <,r.4nlll (£ji>i LaS iuJsJI (jl£ 

: SLa_j J_j3j <( Jjijjiu » lajj . jias J>*- jj^ « ^h^o 1 ^ » J « jjUAJf' * urf^ 
(jcjlalll Lij^oaj . gJjtU/ ^>* SjAlU fJa£l ^j» JLjJUojjJI 4jjjleljJA)ll jl » 

QilUi (fjt ^i/ LuxLub fjhp) jl jjj} ■ jJ±VI J&*JI J&L CuSlJ iSU* jjSI 
^a(/J <LauIJ ^^iJ/ (*>Ul// ^^fciiij ^^if/ jlj^Vlj &jlj£JI ?aa IjjjJ jy^*-f 

a 

(j <UjUaj_>AJl ^Jj^^lal^^J^V I i.-iftU-h (All («-* .Z" " U' J . U' < *-*"'Lu,l (j-»J ' O^J"""' 
Ofa-j ,jjJI uA j^ojH (j| JL&J (jl <UJLtl Jju* (Jj t _>uJ <jLi ulJ j £-oj < j^jiJI 

. (jujj-uJ! j <jj L) Ll s< >JLo*5ll Jl <J*uiUJI Sjj-eJ 

9 

Jx (JjjJIjS jfi l^ll^ (j^jJ j 5Jj>^il ffc?^ J! ^ c^ 1 ^' SaliJIj iuiLJI ,j1 

l4_JI ^>kjJI (JJ> (jjijlik. I^jIS a j,*t^,l Af^Lcl Cut£ jUj . Sjjj^JI ^liaJU i-iljItVI 
(_Jl 1 _jla (.jUoJ^^ill ^Ijji^l ^jiil - ^ o Cilxlal^V Jj^^)-^! ^-oLi_LI 4x. i ^o^-a S^lji jjl 

j!^ij (j^ < SjUl aL^jV icuuLj 5j_jj-a auiij _ Lajj-ij <$_>*! I J^i _ N *\ o "\ <lu 

S^ul Cil ^*iK . n l <Uj| (Jj^tj Lax «_uijLt (j^UKA.1^ < a^Jiljji A \n\~t" Lu^U i_il^>JaVl 

> 'i i fi <tl_>j _ 6jjii L« ^ft.1 A _ L-ojI Ijjii jj l^>J^ ' j' L^jirt^ a^j <^,Qil 

6^1t <_>*^V < s, /y u 'l j>*iA««">ll » (jLj <ijLJLll 4»5>-fcll l^tujj i oLtjIjlllj oUJLaJjl , \\er j^uuj >^ - Ij>>^ J i»UI >i> (V) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Luj_>i <2l»U-a £ya LjUsj_>jJ iiJa, Lo .UuAlLi lift (jl£j _ « Jajj^lJI jot ^'^ *■* 

' ^yuj^cJI j ^IjjJI Lka. i-ujj JiLi. Jk*j'j-^"|j 

D 

£l J«U ylS < (frULVI 4"\wo't J* ^IJJ (jaUa-uJjiJI JjS \+il£. J<-oa, ^ilt 

Jl jj^j jLvkul jjjJI i*JjVI *Uk>V* Ju»JJ • iSj*t *^ SjLiiluil JJ iaVaj 
Ja*JI jiuifi Jasj J jljAkuVI <y 4J&" >»*J (*■• 4la*e jl »Ij£« ^^J t«?b 
, iltfiutfl 6* JfwU <ulo1 (^ujJ 4i1 JJJ (_yjLui1 Jjt j^S jAj . <&lj3^iJ o**!»jS 
« ^ J ^ \'j *'''■■■ » j«a5 Sjbjj j»L5 LotU* <uit <u1j jSIuil Uj &lt,l jJM j2 4Jlj 
4J t(jiU8"....i jj£ Uaioij AiUI iliU, J I «aJlSr>uit fkaiaM <G1j . ^tuJI fkjJt £ 

JjjusUj « <j}La£La » <Ulfc (ji>t jis < (jJ^-o JLatt Ji^ u " ' >^ j*' -0 ' U^J 

Jl j^ks (jji Ijlj < <$^uJJ <ajli L^Uajjj L^jJI okaj ^111 ajjU^ISVI <JUJ1 
CiLiuilu^ Jx. jUiVl ^JJISS iJLua dJj J Uj (jJUl ^MaJI L_iJl£> olSiS o^ 

! U**l\ aA!>oVI 

^ tl>JI jijj « 6^f^ u 4jd^ » Jl ^ ^^ J 1 ^ 1 f^ 1 6j 

JLaa. » JUioai'u ^>C IjJ^2j JljOaJI i^Ijo^' U"^ *4^° ^° t-li' U^J . A)t ^ (A) flj C»»i oliSJ) Ij*J <^iU>ll Ja^l ,) J«^ j>l« <MJaJI »iA j-ia- (A) 

^0. .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <L»Jj « « jwaLJI Jut JUa* » j <jtj£ <Uj eljjl j jjl Jj ^Ij 4$jjJ.I .A*j <a«.>aJI 
cJ>aJI <]La. ^J J-i-aj *lj£ T^ 3 AjIj^JI CutS I j| Lojirt^ 6j».ftnn <jt *Luj^JI 

^4 ^LU/ ju£ JU* Aurtaul Jc jii«y/ ^ tf^aJ ^1// <LutU/ £/L«jJ/ □ 

jjjy^ , u\s*ji ojUJ zijMi jijjij -.f&j < *<U5y u^ah* &*» •& o 

,^-ajLj Ja4m1 j} jjHI jj» ojZj jSj tSj^yi CjIjIuJI J IjjljS Ijjji't j^*j 

£jjuLU/ yJ^Leul £>Ss J5ti ^iaj . MO JJJJJJ H»« ^iihinf/ (£U £pif/ 
Jirti J3Uk tjijC jJAa fjaisjui] ifjjjjkj jSj . 42/La. $ jjAjill (jAau i"iti->y 4jl» 

i ijjjil j* idU XajJj < (ju&Ub iklSJI £211 1 J LuLul <£js JloZij D 
, SjjjiJI jleiaJ,! flaJiiy Jjjlum^Ij < biLwa^y/ J& SjLlumIIj , icLsuJUIj 
t.Ai<AJI ujL^j ■ £dL&yi 4i/j«{j jit* II JbLuj^/fj i tfjMu&S/ frfj'rt'i II SjlfXIj 

jduiu SjjJJIj jLdjLUf ji ji£nyi j* 4jjJ ifjuyi 

. Zjjus JaL , j±u*M J& 4Jyj3j ijitjIn'iW <£*[*£ j irtj\Kt\l 4j,lfa Cdau O 
(jitt-ya pLacjj , (.,u>,j f-ljill £t <GLMz qa dlj OLi Uiij XjjjW <GlojJiJl J 
tijLudl Jj*/t ^by/ J L,Uj <Ul» ti/tu ^ j// ixi^Jt IJitiSjaj. iJj**laJI SjjUl 
. futf if i.*ujr> </ ^Utaj J/ cia_i ^LU// 4jLl» UIa.j^ U* yUi^i . Ujajj SjjlU 
Cyt ^Ul ZLUJt i^jmilj , djjUUI oUaJif J ZJIjil juoLlmJI & 2<iut, eUula 
(j\ %u»l jj&ll fra jlS &jll JjjhJI j_uft!\llfj < LfilJJ tjiitiAj 4Jj goJiljJI OJISj . ^JUtu^JI <i>*il,l »ll»l (juia>i. luuSj Ja»U 4£jiij ijlji&l jju U Jl Oj<uul 4ju ii»^» CiUlUj 
. jijiill lift (j* UHiil (jjSi U juJit ■ j-otlll oj« JUa> » j-« 4ju^a2 oUj$jj ajljl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL &JJ1UI OljjlUlj , bl^l J Va±J] gjudl jjiJlJI ft , l^iJ",,,^; ^,'!,,,, 
CtJli , SJei** ib 4&3UO* ^aj if 3A <UmSlu j/jicy/ J JajL - . •■* '• f-ijlll JxaJ 

Mj* ^LLuujL ihje oULuj Ulc ^JiSja. ^1 C>Lcju>jAI ^ OJA 

rfjL-a*/ Oiiiy tfjJI f-U jUJI jJM^JI Ctljtip,! fJalc Sjju* Imumj IJI A^JLaJ 
joi Sjji^u *jm*j 45jM> qz J±jjj . ULia/ 4jLac1 Mj j^olill ju«i . /jjJ 

*l?i*» j^M it ^ 21 f^ lH^' (fP* Ujtj J^J3 y^/ 4JI Jlii , Moo Jb^i 
£JLujJI jLtu jusLxJI xlc CiUSjH <T>jTi - JdaJU/ CiLy^JI j^e £lujjm jicj 

pj , Xj&jmAII fjjuaJI ZajSLaa (J/^LcyL fji* jj£j SLaJtlt IjljS juaLJI ai£ 

SjaW ^y/ ^jii jl t^ojy/ «uo/ uijc jis\ lJjLljj <c*jh y/ jjjj us & 

(>icf tfjlljj+JiJI jjJjj n uliai «> OjjjiiS efelj > JLxJI Judl Jjjaxj jJijjJI 
(jli Lu> , «4uiiJ Jn tGfiajluj <uLAC.y <>jSi Js, tLx^olj £JUi ^ , fucllll <ui 
Jt JLxSjlt jja SjjS pIjjL dJj ijjjj 4JSJj . <LhLo} SjjjJj jljuel J Lamm 
Lfjjjjj iuoji u±*l* H**-" u^ *>l&&yi fy .«,"" ^ ' ^LUIjj^JUl J^LLjJuaJi 

. iaJudl SjiJL JajIII 

6jSj Ljjc jjJ . US/j J>meJI fJiLy 4JU Jj&JI Jj <Ula_i ^1 ^ yj D 
juu4/ ^JxiUS, jJiU.1 uJSJI J JJjli y , iJ./iKi <>/ Ai&aJ/ J/ J/ tiUw 
r (jjjjiljaJI jljlll ujfj^ lj J J*l f^ OHJ^U ul '• J^ ^>^ SjJiliJI J jjjj 
(jl*. pbuy/ j/ lJJlsJI plA\u«j Jj. LsJj La /j-Lii ^J^ , £%mJL ^JOaj j/ 
juu Lui Cult ^)/ i>Suu Lliw Jjij y/ j(£ ^jajj , odno CijLj tfjJi dLa jjSJy 
,_>J£ J tiii/^ ^ ifJ 4J/ J ^ jSi , JLUI Jj+lu Jxi . ttjttrt jSJ pJ <ul 
g2J2uil j] J ISjU , (jJJhJI j^cflj *UlaJj tUjJ Ctt (M f 4jj , JIS jU , jJjajJIj 
<jj±yi 4jIjLc jaj . JiLujJI qj dUjjjJu jbLUI d£l J Lttljcl jcLuj y 4JI 
ZluujAJ) itlLM JU , /-nj^irt OhiaI lfJ7 ui^u fiLJiJ 3U' Je j^ J> ^ Ul 
J L>i-»W o5j - P 'IjiMjutl Jl cjjj bll jUi ^^i// iuUiu^// ixlu/yb 

jjjj ^ , kuijW jjJJI j *JJU>jjjJI £3ljll jxaUj^ 4JL1 JjiJI Jl* Z*U 
(SJtdJ (jJjbU jtjS tfJJI ijc>jxi\ Jli , JjJuaj gtolui J tj \jit CtUaJb tf ifir»_ i j1 
Lfjlt djUJI o3Ua jjjj jl , UJ | nfA£J cuuu uJ JJ H LtJJ^hfJfH Cfl £** ^ CuU . j— UJI iit » £ ldi Jt JJjjJI J « yUUuji , I^UjOm.1 ^Ul 4XUVI JS jl Cuii ^U>11 o! (^ •) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jjff ijjaJAJj jl £jMitij 4Jb 4juS) j) Ujj cJjLa jSj . £bLuuj <u uijJJu j*/ 
<ljj jSjj , dJJ Jt. jMjjI 4JJ Jli 4J£/j , C)i^ L *&l u* 3Ui« tf Jj/ b tjl 
jjati tblj . &j*fcll ^jLu*fb jiaj £-lu>1 lijJkJ ikjie *j& eliaJI J j*b* 
fiSUxJI j] yjtfi.1 jSj ■ f+uiiil <UL*j Jj Ji*J ^Jj ■ CM^l J* J <i ^' 
4jy 4j ilnj-xU SjJjbJ,! Sjlldl (j* e^ J* ljli*\i jl j jijh'mn V ^^V 

&U\ juAjJI uaaJUI ja tfjji jjZSJI jl Jtij . ojj Ja^J llu-i /jj/ v^ y 
JjajLLII Sjljj j* £jUJI J j^LJI lAuu j*j jjj ' ^J^ 1 *jOj d^J&f 
UihUu iijjua ja <Ui UualHI SjUUI eja OJ/J JSj • ftlaJi/ jdlj* Ij*mjJ J 2*elj pLu&l j* ^Lu . ^j jjju j) , 0*JJ *lj*# • j^bll JJ*? O 
bjf US , d±?s*d>l 0* /JJ* dlaZi LJl JJJJ <LtiS* ill* (jAj • iu-ai*i// 
<tJL» jAUal* jl , JjJJ y 4J) JJJJJ . ifJjiJI fdUUI £y» iSj^yi Ptajy/ J Sjuuls 
^ . \jli> tnjjlr fZ*3 jlj <Uj>« juu jjISj jl jS** OUaJI u±*j jl - djM V 
fj jSJj . j*a* gjl* iuUxijjJ/ £2ljXI pAlft jJ4Jb f*&*1 • ^» o»J* 4« /jJ 
iS ilc (jjtjs. pj jSj J Ljjmi oȣ)J JJ**" ^M J 1 1*' - ^' cr^* ^i5^W^-**jJ s 3 
jSj* o*ij*2 Jj Z#*># <^Jfc»J ' cr 1 "*^' f* JI J-^J^^J t+*U J J J^ 
Uljyi J 4XtUj cuts ^la. f&jLj Ja jUj^mI cycuu fJj . O^ 1 J ^^Jf 
jjjJilJ,) oa.y ^Ju J& ihiS ^M jxjj . UlaSIj* Z*aU* Jl Oj(* jS 
, j*a* jA jhjyJI Jcai J^Lajy 03/ 4J ^^j UjJC jl&Juu fJ <Jl jxiSjjJiitl 
j! ujUiaJi qmJu J ijIxjj . itJUajjj iSljuaa jxj Jli filLxll oVtiia./ /»liif Jj 
^Juu. j/ LU3 | uJ« : j jAj , jlJu Jj yjJUl &» if?j*JI ^^Jif* 2 is* <t3 i l " ^ u ' 
jM*aj y <iL<4/ /J4 c)^yj • &t*iU J iuaLLII ZumUuJI Uxalj* iu^-aJ J/J 

jji. j^j jl Jj yU^i j^Ldt JJ* tfS uh *1 iy t ' Ut ^ 1 L& >J** m jj* 
jl£ IJI 4jJ^ys» ju JjijUl J jJil lataJ (}Saj jl J.ttilu i j t)t* 4JU , Jku b 
^(* <Uuii Juu^ 4iu y-i^l OJiS <U»a jl JJJJJ ■ t^lu u^SLtUb ^U ^*j ^* 
u*/j iu^t// *Ja.y/ JiaJ/ . ijtAjiu/ JUUm J3(£Uy/j 4<^J/ : Jli// ^pO// 
ju>u> JjAJ Sjbjj , UJUofjJ £*jJ>LUI ^ij^ll JML^b £ljw*lj ■ (Jjjj^> 
dtt JSLL cJoLm IJli . jjIjAI jjj+J JujW j* ^' pJbUI J UjjSj 
/ *jil// Vu> fjXUMjj Ujjjj U (f/ ^Lai ifitf LJ (^jImj ^/ oIjjSWI 

. jsiff y 

.Li/ £SIjJI » : JjSj jl SjjiW ^IjiM jsj . o*jUJjbJ 4i/ ^i% V j4j D 
UrjLs^ t*j*b ljj3tt*J • fcJi JS4Jj ,<US vjAJI ujij . * «0i* tfjJ CiujjJ 
JJLxU £l*~dl jKJil & J&6 tjfl ^/jAi^y j/jjLUu/ jj>j . JUaluJJ UUsjlU 
ljUma Jjt UlizLc^j 42jMj islil&y/ J <tijff LiLaj J,a» jj^Cx/<j >*J ■ 4i/j4f ur .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Juu fSaJI CillxLu JS gjjSJJL y£j j5j IffV^i jl j*au JaIj pIjlu uj*JI 
Jstiiy <Uf/y/ <LL1jU/ ii^ao* 4JL j/ufo 4J> <tcuij c«ljJ/ J ^juj J^/j . 4joj 

&ȣ&/ 1> LuU i>jtli' JUj jjta// -u/' ^Jj < iujjL> ZILxjjj lJJSJ> 4Jb f-\ur> tj 
J 5lu5 jjSj <j) fji Sja . ij&je J&ll ij» jMit till tfi&L !*J/ • « &>ja-H 
JUI 4-ujJdl ZjI&iJI tjjjZJJi (■*«* /j <" 3U15 <j^£i j/ ^ 5^ / Jjjjj&uiyi 
J 4jSjJ jllI jjVIj ' I+* ftlS ^Z Jii// £/jLau> ^ « Jj^i// -EiuiJs » J ^JLtf 
Lj^j J iJLoj J0j {iti^ll yua.ui) ji£ {/JJ/ Jf^j-" ^JL) ^v^ *"*'■' 
Jiii ^/ 4jy ^3*5 <ui jLoj Ifii iUi// ^^af <ij/ uLiSJ - ixSljJI oJA JuMl lL 
JajJu tjLaZcl jjL CiSy/ J/j J OjAti Jb , iLj-l L uA <LijJ uLLi ^^Sw fJj . J*jH 
j) <CuuxiuJt, Jx Zitjdl <L±>L*JI filju>VI /joj . LuxLLaj ISjluo (jLS Lie SjS 
Jt. 4lS jj jaj pJ JjMI 4UjLxut J ZtSmyi itatif/ <> tf t hi « yt* <CiL jjJLuJI 

^c j**^ < j"'* pilau* i (j)ut fj>&i «titu j** j**i oi u* y^ J^jyi 

*i^ J* J** * '*"*'*„* t»' Jl^ C>* '■V^ ^ ' Jt^" J J ^' t>"^" ^"^ &"jL*a 
JLL» j^LiJ ^j , oSy/ J/^9 ^^y/ pijj Ja*VI |»a*j "jJf" c>« j J* fO*^ 
J/ OJ3LUJ <u gj Lw , i»r>«y/j *yLLt/ J/ ,*5/a// 4luij d>Lu4/ <LkSj* lHjj U 
jSj . J'i"-"^ 1 Oa Jj Juxt SjiolAAli jljxluil dJJ u->ir > Jij . jusLaJ/ JjU/ 
J/ J^-aj jjc j&u oij J < i.^iJ/ <L*u22£u/y/ J(^t/ J1j < j^jx SjmmJI J alls 
f£il » : JJI2 ^Ul jjLj^ZJj . » ^UxiJJ/ icbuJi <U uLZJI dJj £} » : Lu» 
■ JJjl* £* fud*S Ui &m*JI gjljdl i t. uL i. i i (jXj iyjujLu ,j\ {j yttlnutity 
: cUjh ^Ll< £l* jjjtf J j . « Sjji yj tfSljj ir u^u y^ (j&jc if J o**li 
jjLuu} 4j/j . jjjlXI Sj*£J jjjjj , j ju i Aiti 4dxa L J t iu u i <JU < ^y> HI 4J/ » 
Jifij , 4xL« jJ^tej &J J3U , pjiMM ZtSIji lalol* J . i^ftu ?J*+H 4t*lW 
^UjjaVI tWaJL// J j . LJUcujt rfunn filjjjU o*6j jt < <Lj j4n-}U o*£j if) 

. jttMlj j*tW fjoiLAA ^ ZjJUJI 4i<\\lif\\ 

, o^jLj lyhliilj J &MI #5U J1&* Jj 3JLmJ\ oja & Uj^ 9 J^J cs^U ° 
. t^jji J ±u,jyi J^JUI CiIjSj jaM.1 ifjLuJI JojLuJI Jjj Sot .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL mujJ LuiLuil 6>>a*it (jl tj~f ' '*' " i tl<JV " *'jU>^ <_>"^-0 " |J J'" " J-ijJ>"A » Ja«J A-l 

ajljj (Jjj «LuoLkJI ,3j i unll <tlaJ (_yj|j AJ i «UJuoj_>xII Sjli.uill ij (JSjjjxII jl iti*><iiftll 
jjjjuJI Ci'jl ft'i'v l (jft IjJ^SJ (( jjLa- » i-JJ^-J - *L»J-«"I C)!^>jLaJ.I oljljlj ^aabjLaJl 

. juxt IjjM JjjJ/ jfjiVI &t I+xa* £Sa] JU\ MiljuJI Jl &L*byL , ijjKail 

•■ j*** <) ifjj^i fU^i jx*ji j£ <>Aj j; ^jit iS3U y«9ii£ jii» _ r 

uUuij ^Qlu/ J ^uJfK 4a_OJ - (fUl£( <L^eU/ £aJuU/ o/jU/ j£i ( 1 ) 

f&*j> >JSj4j , tMu^-J/ s\js jijuui «_jS*/ (jilt ^ju^isy/ jt»j( ( u ) 

luuUI gttJjJ Jia*Jj < i^AjUJI SjIaUI oaiij , &?j*JIj £»>»^// OiLo/^/ 

Juxxi LujiJ Ifrti i^tSJ , JosojJI jLJujjI Js. JjYjJI (jo J-uta jjS dilA _ f 
4xjJJ/ o/J 4.1111/ oliiLJLij (&JJV"itl t> /^J^J J»WV/j CiLuByb 
i Oljluu aid j^ollll jkt£ ^ (jjiiAt (=y_^4 (jii a*j . Jiai/ c)^" ^ ^VJ^' 

jjhJiij ciicy/ J ^j , -LjJXj lJj^j otijUs4/ Cw^U /J/ yij^oLJI dSjJI 

, ClIjuiLUI (jt &*j£± SjjC 

plS pUjjJJ (jjJIjil uO^tJ' JobJi Ja? ^ <a// jLii*I»y/ ^Sai jO«-«m ^jj^i _ I 

- LUic jjaa J _ ^4/ aSj , |»UiifL» <^4// <UsbX,| ^j H^" J^- 1 *LijSjcLuiA 
JLuUiJI jjjJill JXi ^»/JKLi JtduJ JJLcuu 4^1^/ j*j ^Ual// £u> i_ieL"UI c> axj 

\ 00 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL &J . j^ii iu>jj ijU&i j>*jj*+ ji ( ijjx y ) ^j^xi ^ ^ La ^°^ *w 

^ jjjumuj^LlJI Jrf *Uii/ 4JU J aii// t)K /J/ Uj fJai. fr dli* u*jJ - -\ 
flUi jl , jiuiJt Jj SLu jiil fUiS >W jl , luM 4mj*JI CiU^UmJI 

. (^^3 ujsi ojSmm juuy/ u* ju < <Ujai/ j></ ddii/j 

<> ,!&,! tujji j SjMut & Sji^Ji <QjSj Uj;ju^ ijjaj jfdor - v 
&jjs*Ji t> c>«^) jee* O* *y° v*^ -^"^ •¥* •** ^^ ^ ^ f ^ 

jf ^ ^ , J*iuJ/ jUAiJ/j i/UaJ/ JltfJ&Utt i*»jUJI *y4t wW t) ) 
JjU ■ J ■ O Jxoj^wxo Jui> ^jaJI Ja*JI CiUjliol irtJ (Jl JjJaJI ^ljU>JI U^MJ <s f-^J 

s>*vi tf jj o^e H ^ V ' eb J *ii - M - L5 r-L, ei^*ii ^u^^i L>uji 

^jU IfilkjjJI ol^LLJl ^j^fJI C U=JI ^»j M.I.6 l^j Lu I4JS i.^JI 

• ^'jlj^l L>"A^ "UjJj»J ^tlm' ii M U _ JjOaJI 

gli,o% L» ^j , gAuilll iT»aj yvUJ () l4Jjliui I4JJJ3 ii^ai* DljlAuJI (> .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *u>aJI 4JI^5 iSjjuj j^$5j (^itffruJI aUJVI jj » ^ ^ U^ s J l * u ' <i! 

JLlcV <Li £*-»j M.I.6 jL^a. i) J\ « Cm\j >Soj » j£ J aSj < Ld^ua. 
M 1 A Ifl-ii djlull <ka. C*«-uaj dlJjS < fkjJUaJI <j-o £.1*^ JU*1"V 

j^uSj .-j mil 4a.llo jjuC. ^v<a* j Ja*J1 ,j-»>i ,j1 « Culj jlij » £-uojl j3} 
l|] II Sir I ^^ I4K j^-a-a ij <LiLL»J^JI ol^Lai.1 « _r-&Lifi. » q] j^j ia-lj 
_>ia Jc jlvi (jt i£>nall 6**^' j^ 1 ^Ual^lj ' L*>«t i- iui^'t l Iodic 
a J4J Ltjj eliai Cijl£ ^1 « <JJ_>aJt (iLiVI <Mj » jAj (jiaJI l^aJaJj 
j-\'7 » jjjuA! >A ^LiaJ! aid J>£ JjVI J jin i U (jl£j . jv-ellaJI 
< « ojlj u'"\J> * j" 1 "^ odcLuijj «Ul£|_aJ1 6JJb <_)"^jj k_uU « (jj^xij^jjj 

i_i2ua,VI jJh njni9 j* (j > u <jl£ la£ < <jf*tli] <( JLiiuJJj^J )) <£>"<J 

. '*'■--'■ ■■■» £y±£\ I JA i UU UUS ij^uaJsl i«UJI Ol^LilU CiUiajJI t>"A> « J ^ La - ^^ > Ua -' * " l > 1JI V^ (^ T ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JjUj is ^ i JjJj jaxj L^j <v^„ <^li Jl « (j^L^L J^U » J— jjj 
. i^-VI Sj»iU clfljll Jl L^jVI j>*ill j ^LkJI L^S^ ,> LilL^ 

LJ*lj , fJxulllj j>jl ..i "tl l like oja. « jjiLaSiL JjjU » ^Ikj^l pIjo^II (j^ojj 

frlA> <JJJ J^ J?-"H» Li^^J <fiAaJI 6dA Jlo Ifcii ijaS ^JjHil j Sjj Jjl £iit£ 
fcjj^ill J j M i l l IdA <Lj£jjjVI «Ua.jLaJI Sjljj CiLiio (jj> SdJ^>i <JLjjj Ja_uuj 

: uU**^ C^-^' ^ 

^i// OljJsJdl <U^i jc fjJUojjjJI eljjjll ^oj^Jj^u (jSj^itl o^JI jl - I 
£j, iJ Utu jAj < Jauijyi J^uUI J lf5Lic/ (j^ufcaJ J I ii'ilhijjJI iajizJI j£.jj 
ZtjLajSyi Ujjlja £a £jjlji* <ti£aiU J LfiLaljUl Jxa, J iej&aJI OJA <Lij 

(jj SjaHI oLyjJI jL yJUojjdl eljjjll o^j jl*>f J* o^4y u/ - f 
djJa*^u) l^j/ XjjUaJjdl iaj&aJi (jjj { Jli\ ZjJUajjdl fiLe}/! J£ JaaJ • '■'•*■'■■■' 
JUjSjJI J^stjJ jl 1} Jatt Sj^lil CiLy^JI jli IJfJj , (fl£ y'^ i " Ji 
. jLiSJiuit/ J <jkU4.< iiijjjy/ iajZaJI jUxkl lulkijiJI 
&4j£aJI £4 jjLulUI jl jg'un l JiSj ,-i// CiLuijjJI ,H 1j lJ^u> (jtUjjJI jl _ 1* 

. jLicy/ ulojji dJJ jjSJ i-Jjwj • <LJlhjjjJI 
Citisiji-i'ii jtjij lSjuj JLjUojjjJI itjSiaJI jl J <t-L)/ J£ yj-*^ O^&l j\ - * 
jaff lJUoj> £* ijtiij ' ^1* itiuaj iujiJ/ gJLaJil <_iuLli Lu Jtilwj 4 f .i f>j jj5 

f( . . ^$^u^t/ £o%uJJ ijjjjuaJI 

JjISAI J Oal^ ulla «tl jlSj < Jj^JJ JojOui) Jx « J^UaSU » jlS$ 

. .UfljixujjVt 3^' (i* t'^' (> ^^ J^ C^ 1 ^ l^J^ 1 0^- **M 

. « jwsLJt Oifc JUa, » SjtfSj SofcL-aJI 

. SatLuaJI iu^xJ) *Uo^5JI 5S^aJ ^V) ^0^1 djU^^ 55kui,l \e>h .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra <maiii*iUi == o ItiS ^l §£±3 _ <U3oiLa. (( *-£>] <U*J )) <*JLjlA Jj" * ■ ■' w» a .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
**j*»¥»! □ Sjillj jf*Vlj JjVI Ji>-ii £^i 6^ i*J - U ^i ^^ , ^ UJ( 
Vta^J U4JV 4>3u jJ (j^^l J I rtfllnj ^ jU - «Gfc ^u-afj jl fr 4 -*^ 1 

ILL: ( ^ "\ Y Jl > M 6 <1uj ,> ) « okjD 3 tf J 1 -* » o-iA^' **!»• •*«* iXi 
SjUV « JLijU » £jl>*2«j ' -LjiLLVt iH£*J,l oljlu, eifc cut£ Jii « (^*h>JI 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL • L* 1 -" Vju^ v^ LfAi U^ S^LuuJI jj^Sj (>1j 
dJjj _ Lplj ^uJj _ ^IS c> «u^ Ljjjl ^Li, ^Vl jl^AII J& ^Lp-b V* iJa - L H o^j ' J^> £.•->"» i * kLo 6 K ■*** ' ■ k - u J^ 1 Ja^ll Uj 

&"• JjVI <fi^l^l 4jj>*JI ^^Jl l^uu3 ^111 J^lj^l klSl jA SjSUI d£ 

J a)jW ^^ ^<>Y <i^_^.l j « jjUj^l ^jU » Im.Ijj c^lil Laitj 
Ji^ Y * f-jj SjaJi.1 ciIjVjJI i^iljj « jjt^Jjjl ojIjj >, (j^jjjJI J^p Lalcj 

Oil£ ( ^Vl j^Jlj Ljjj] ) jjIUJI £l>uaJI £,jUm> <jJl. (ji (jaa. j UijJI 

iij^il luJo^JI i^J.! j itjjll (^-GUoja j « cMxfi » a"^^' tfji^j 

« JU^JJyl » ^ jLi (jlll ^UJI CiLUail <a-xu (j!ilc.l <> ^ofijjjait uUj ^t 
ijjaJI £j£jji « Q j i i i 'iij' i n ^VjI » «Uuillo Jx ^j^o o-^H i_/>aJI j«JUJ>o .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jiju Ujjx 4jj£,L*e p> jjIJlUIj jj&UJ &IZJI CtSjJI <LtJ yjii ^^ia jlj^VI 

j* <*j dpi u' &Loy ^j^ -tfj j#>yi <$**»■ a* j^ sJi u b*e o*?^ < (d i f » 

U 

._- ■ \ f ^1 iikill ^ cul^ jii < Ixx^VI (3>aJI iikuj « jjUjjjI » 1 jjj 

, <j JJXi J| Lj^xII dlio « jj*-u< Jl jj>JI ^ » ^b ' s*** *^ « Aj^L* » ^1 

. Ifla «Ullkaj l^ <iltUl aOa^J t iujJjVI jjjiJI <3kl» (> yj^ ^*-*j . JijJI 

jIjjIj , tf jj*..ill JjlA^ 1 jjL— J^ «jS^Ij1» S_>kAxu oi-u^l Lj^JI tt (> OUAuxll ( ! ijiij Jaii ) ^Uil J*-4JI - JjVI A>aJI - a-rfjud' OUU ot3S i*a.lj- cU, (r) 

•V J! .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ol idlj . yj^i . ^-M i n j ^l>^JI liA ^^1 aSj, \M\ L, jjjJLLjVI Cy \m£l 

j^jLl^jVtfl ^ft <i£j vjj^al} (^tkfjJI jjjUjjjJI Jaj ^jJI ^JJjjM j^kl^-VI 

Jjj < S Ja.!j S^> « kj^x-aij » jjt j^j , SoaJllI oIjVjJI SojLuju »>"ij - ^iyt-JI 

J^^*^ 1 J 1 *^ ' ^^-J JwaSJI Jl aUj I JlAj t « JM » jjjU^JI £-» OjVI 
J>Sjj < -Lui^a. ^aiuu j^Ll^xaVl I jlj i <U Oi <Gt£j j^l^xaVI Jx. Jj5j « JiV » 

4>*^' dh" u*p I- ** "*» II I (j*»ii ij jj-*-* L*j'j ' '-" "->* ** "'"? (j-» ^j "* — ? "7>» 

UjjI Jj CiilS ylll J^IjjujJ Oa.lj ali ( oljjaij dliA Cul5 (£_>i.t <u».li 6* 
SaaJii.1 cjWjJI ju i Vjt Lilkjjjj Luijji _ i_i>iJI Jl oJ^JJ - U3j-t±i I^Jji. liil>» 

. dij jju pLjuiVI oljjjJtAj 

j' < kl.nl | Lu8 Jx. <da-o Ctia.j <Uiot Jii _ S_>U CjIjJjvjJI frlil J (j%^ tfJ^ 1 " 
«d4 CulS dSj < « JjjjJjS » Vl>^ >>*J f * J ^ l^^"^ ■lal,'"*'!! (j- 4 <£.jo? ft j~^-« 
O*" V-A** O' J^i Jjl^J ^^^' <)J>lol^J-oiU ^.UnTi^^M j SjjJcJI ^kluJI 

(ji IIajU ^ « jjLjjjjI)) J 4WJL. yuv. J ^a5^1.I <^1_ <j%j-VI S.w'tll oLV^JI 
i^5Li.1 Jl j»>l n i. V> VI jias ^>&ij jaj >> kLllj _>ijj iSjjlo, aiT ^,1 iiJ L jkj < iilajJI 

(_>uJ>LiJI SllS <£>lu1 I^ajui'G jkj < a uij.nll jUj}M ^ ^UJi Ujl>Lii aj , 1_)>JI 

• (JUJI a iii l l (J4,>oj ij <aaLuJ,I (_>i_>^ ci^> i 'I i (jSjj-sI jl_>3 jlx. Ijj 

j^,aJI (jU p^li i ul l « _ r ^aUI Oit JLaa. » t>»ij LaOjfc jlxaJI j jj Ojljj 

<lu, 55^. j ^^ j* ^}£j! 6 | JlU j) ^ jj j _^VI f ^l <J j,K u^Vl 

, 4 n i t'>l « jjl^jjjl » 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . JhtdAYI *UUI Cy> v^b U^ jiaJl ol Yl 

: «Ldlll1 Ja_jia~JI ^ Vj^o^j >jiaJ L^K SjIiJI 6dA jjc 

iiikt! LSjjjVI SjkuJI UU^> « a.Lt <j2LJI Sjj^ll <»1*JI ^ j%-a-o _ > 
i jlaij >. .»,!-». L$Jj1j i <±*jxi\ (_iiLxVI (_><s>jlxi lj^ ' ^""oVI |J>»iJI Ac 

<lUtl j> Lfl S^iL-Ajj _ <»u^*Jt Sj-ojIU j\ji}\ j^jll (j-«j < Uu>»-" 
dJ J j jv^j Saxj\ <jj Jil (jjjjLiiL^JJ ^ joDsjlll i_4j! ac jjb jj^ j^uJI S diUJL 

. i-ijxll Jljil jljAj uila. ftl,^ C>3jJI 
< i_)>iJ! yjU. j] « ^aUJI Jofc JLia. » ilLaluil cJUlml I jl <G| _ T 

J^J'I <jU _ (jlii^uJI jUjtf I' £-« Jatxllt ui2j Jx <uiijl j] <fiLl3lj 

* (C _r-aljJI Jjc JLaa. » "" Jx. eUaiJIj < 3jj**aJ,l SjjU'l t-ija-a jJh J_i>jJI 

4JLus jjj» Lijt^iaj £_ljIiLj < <su^jJU « J^llm » dill (jt <Jjju lilJ j jjiaJJj 

. j-VI t^-suSl Ijl JlilU^Jj < Ino^.t, <ia ^^UJI j»i , o^UiVL. 

J J^^i >^^o £^joiS <U}dJI> JkiI jk iH ^ Jl.jLt IdJ J2 Jj&Jt jtSj 

! ^U«JI ^l^i-oJI iujjUa alt JiLkVI Oxtj - 5^1 (j44 JaL&J( JuaiJL 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


Jjfc S,,i->"inill (JjlLiJI 6 JJb A-o <a^ ^hi « JjU-Cy' CuljJ » JljiaJI (jl^ 

^4 Ij iA«*n Lf 2lll <d*Jj ((j^ajVI CluJI J I <Uja.AJ J^VI AjJI Ala SJjjJI iujlxuJI 

i_>>iJI j « _>ilA » J-uo Sjn-TiUI *UlaJI CjljU Jx.1 (jjL-uC J^US <da£ fs-LUll Jai 

j *LilaJI djil jxVI jilSJI ,_■.,-.•><. «uljS *L5t dJj jju fu < <ail5JI u , n b»JI JL1UJI 

<jU ft U II «_o < JjILa i_4jl» ^Ia^.1 « iU" i in Li* r jil <ildAl J I 4JjdU3) "UJliojj 
SdaJltl oLV^I IaAj < jJUJI Jx. SjLj-JJ Lffclj^a j <J JIjH] ^a-ijJll (jjijJaJI 
<lSj i_j_JL_ul (jj (J^OJJ < 6jl_>xul (J I Ja-ojJ LlA^S _ jjiiijj-uJI jL&jVIj 

. <JLa!LuiIj ^iiiU...lt 0LL..-JI j jj.oiitl j^ IkDL cdJj qjSj ,j1 VI <ul) ^jaJlL 

<lo ^f i A j U jj» Jjioatl j^c. llnAll I J-4 q\£ u3j < ^o^j't^'ill CilaLuiaJI jl 
*Luk& Jajljjaiij Luiiji^ LiUaj_>j J I jjliijjjJI jl JjVI <j-ai ^ylfc LaJJc « j^jLjJjjl » 

• t^lal^lj Cijijlt S\0"\ jxaijj fjj 

£jV>J « ofiijl » (j « JjUAJf ' » < t /^ fl <3 ifcJj-tt ^J-" 1 SjSia j « jtjlfijjl » 
JtlJI ^ajJI Jx (jJaJ^lJI jlJiVI *ljl « jjl^jjjl » JxS Sjj *■ '« (_)uLuJlS » 

/ ZaJf £<dS o^tJjJI Uljij . (0-ik ( j£ujj4 J ^ij^y/ jiintll ) Ji»jJ Jj ft 1j 
. Lyoujtft * :: ^' LJ£ ajlji^sl £*,ji£t <£±a.jLiJ/ ->j/Jj 4J0C/ /jj jj^> 4J ^O^j HI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . &JJA* SjAika (/if j/gaiui/ Jc jfii jxAj < j*J,l J SjjM 

&*j£J ^*(>t jlt xt'm il Jc fjjjz* of ufytf <y£jM CM *jb t/^jM iS^ f^ 

(JjjIaJjj SjSla fa] ( ijiuijil jjjJjiUUI jjjLuHuJ,) JaJ ) « jft-I* * jMMt,IJeA)fj 
, ZjaUI f*W J5L>. q* jJiLXi JjuUI J Ajl*21i SjuLU.1 oLVjll Jc jljju 

4Jji*i» La iSxa '^J*ii /*£/ Jauijyi fjjJtil $ Cuijudl jjjJUji Ja : <LxtjxJI 

tii^jj 4j1iA JaLSj ^jSJI (j»VI quIa* By. J ^-aiii j*!/l jl o^jii J* ^ 

. wtf>t/ 

(jc Ij0>ji> (ji fjJUttj J jjuxl jui tt'tjlJIj jjaJLkjjjJI jl jijA jiutll ia^yj 
jJb tj$\ joJUJjj SjSJu <Ajh3 (fill Jljudf ylj , juaLJ fofiuy jVJfi JVHJI 
utilj**tij*)* Of » •' J*J* <-**-»/ |»5 fff^-sii jf (jJJft : Vjl uu»li jl uaj qa » « 


(3 L^Ll VJt>3 JI yifit U JS ^c L^i^i S>»Ui4 oj>iil Ijiliil Ulxll y> J| 

nv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <L*UJI wjjjjjjJI <JLx Ij'vttlj t <LUJI V\\*~i\\ ills. I(|* ay Jjjg ^ i_)j_>aJI J£ 

oljSj < Sjjj^ u-jf^. dli* cJljLj d>UII ci^u! - <jjIUI <JLl*J1 y>JI VI 

• Jtf^l J^' U^ >-"j3 LT^' fr 2 '^' O"^ J* lfiA*4 <aJj3 <aluu> 

, 0$jj| "'m'tll jl l^ufi ^A>u lLoJt jaV £Jf j»J (iJ>>JI £&uA\ 
uirtVifl <Laauij J ^>* C^J>^I r^uJI l^ffl < *^ljl ?la> ^fj^^'i 

! ^iVI &U ji£ 

UStii (^ajjill J*a. <f">liitn jjUc (jjU SjjUJI cijaJI £V.iil u} fJ 

t£$yi\ £%m!\ § ^Utu Jl jij iUiaJ.1 ol&UAl <> *J$aJlj Q 
<>>yi c»>Ji ji^i $ JlLj Lii>vi (> u^b js oV t^'i^s-Jlj 

. Sj^UUI Jx ^IjSVb <U^if lS$£i 4,tirtii"» «Uk Sjjja Jx J^uaaJI 
oL»V>!l >^>» jl <~«^ laiAj < iu^j^yi Sjlill (j^ (3^ulII J I t>*jVI 

(j (^In'ilUVI iJJLx _ IjjujI j (joLUla Ufil=»- J' Oat IfJS Jal^«JI 6dA 
(J^^ J^ ^->* <jLjM3 £y> jjSI (^1 _ Jj^iJI j <Ult Ijj >ujjIj «_iia.j < i-ijiJI 
JjUa (^in^llll Jx. tfjijij 1 Lj£xufcj Ljjlicj I j 1 nLu 11 «f A 111" II IjjLli' (J JajlaiJI 

: £iaAYI iiJL CiLfrl^ £^s»JI Ijfrl Oil* 

(jft I^Uju IflJaJju ^J>u £iLJIj <LujU,ii1) (^u OIS5U - ! ^^il (>VI 

. Jtt&JI jJ^Ua 

Jl ^jMmjV CtfjJI ^uAi J «QSJ_ JpuJ j) 4J OJV «US l0A j] «USJJllj 

^ ( oOjI )» (jl « ji^Jjjl > V|j «£uu « aia*^ » f-»1 Oils j5^ , iiiiXI 

MA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL : « jJjI » -J IfrJSlj ^&J ^Uaj^JI UljaJI 

wila, £jLi ojo»j ua^h^u jS >Ij La <QI (*JLuuJ J^t ^ijiiV J* » 
jIajj U alt JilaJI I JA iUia <bU& Jl la±» jl 4&a. <y L> LuJi - (^AailfeVI 

! « Ou j^VI 

D 

Jx i^j^t JjaUl jU»[ jj , <ajIjJI 4jJ,U1I o^aJI JAj CjJj JAi < cSJ-"^' J-**J( 

4-ij-uuj _ SjjJtaJ! 3-fclmVI ^jLLa-oj t£,>3il 'L.J'urJI (jJJljAt f^~i tAfc^' ^>sk 

. <Ur>ti.,ll <faJ,j]»l Ja>U^. clj^ <a*ia.VI Jx. j^LiII JajlU <swL»j>j <a.Ll» 

<oililt <J>UI o^JI Sjls ^-cujI ai « <jSLjj-VI ol^jLill » LLiJ j^J 

. lDx^H LfL»Liu c>VL»_o (jl L£_ vt^' 6i ^* ^ SdaJLl! oW^lt jjA f Luul jl jaaj 

_ ii^uaJI Sjjioijdl CiUjJjlM J* J > j>usc»JI JU* - Vjl - dlJA jjlS 
i^^JI CiIjLluI laLSUl <j$ifl ^A oUjJaXI *JfJ jj*xw jiAl jLSj 

Jjaj JtaJU t i$J 5o2hlt,l oUVyt J j^ $&*> ^^uJl oSj < Ipljiui 

jLoa (jt <T_n ill tut OLajixa Jx, JjA^aJI JLxa _ LuU - dlJA (jLij 
v_u&4 ^A Ola^Jbdl >jfl jLfa. ^ jtSj _ LffcljJol JIjaIj ^LP^ 1 

. ijSj^VI %jS>M CiljaLUI 4JLSj Jl , « (jUjjj » 

jJu-o J j^^« ^uaaJtS Ja.04 jSJ ^ItS'nuM L^iVV JJ iiAaiaJI l() \ 'A 1 
^^uai Jj^a g . i t <r> a Ol^jLai,! jhm-y, (jli VI J < ^uUuJI jljAJI 
. iijI^aJI fSj** Jx. S^^a Onul I4JSJ Lpli oa, J Sjula CiLLiaj 

J (jJjSitl jwolit SjjA Aka-i jl JLaJ.1 IdA ^Ualuil opJI i-ij^o ^J 
j-» 5^a JJ1 .uil 0jUsl J d-ilL^JI ^laaa. CxlLS oii < »^Ji,l DbV^il 

. £iludl Jaa .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *_U ) « ^oiU jrj>a. tJLo » j ( c^j^' SJjLuI _>j£! t> ^b ) (( ^A>^ .A>' » 

CjJIj » j « j-v'imm< (5_>lA » Jllol (> JU>j j>c ^Li»i ( 3jm l jm1 l jk^kll S JjLuil 
(JLa^i j i^jjiVI C.I^jUJ.1 j bu-tv a . Ijit£ - « l £j^±.ji J^JJ » J « JJ*"Ji; 

! (jJoidUllj J ^jUI JI Il l l Jl^ill 

jljill Jx. ia-uilj f4"' t <u '\ t 'Ah UfU^"^ ' V^ 1 ^ 'bow ' U^A' ^i 

D 

<£^VI ol^Uil S^t ^£t ate N.S.A. ^^1 <>VI <Mj o\ fj 
j^ SjLil J£ LU^L (jVI <i^o ^i < <jjU,I ol jLucVI j Uj^u U^tj U~» 
<JLuj JSj < jJbJI J (^Jj ijja> JSj * jUJI 3Ut1 (>j f-LAiJI jj ob^VI 1) 
cUK C.I.A. *£j>.¥I LjS^I ol^UJtl SKj <jt ^| - W^J ^ f <J>^ 
t>_>b3jj , iullll U.UJI y^aJI d»J cJ>=^ dSi < !H*i cs^b S^i jjSVI ^ 

JaaJI ZLumj Lfil ^1 « oLuUuJI JjaJSj £J±o » -J jl^ J| « u^jd 2 » o"^ 1 
, Sj^LVI J>tJI JiU. ij^j-VI i^LulJ < o^jVI J* <kUJI Sjill Slab>iUI 

«j^lf}jJ » SjIjI j-. 1>£J,\ oUUJ.1 <JKji ^iJI j~*JI t^ Jilj 
Lj<:...*ll <G>*k ^-> >t t-ajxjt {j\& (>fjVI CxjJI Jl J^J (^dJI JI>?JI <jLi < LoSj 
iuyLu, cJ*^. j5 ijj^ill <^LJi\ ot v^ 1 ^ (>^»VI ^LJ ^jL3j v-^ 1 ^ 

. iuiLua. oij\j* J^\ <^-jJ J' >» >i: " ^ Lf 1 ^ V^*- tf^ 

. <j<u_>»VI 5-uiLiJI 
S^UI obV^JI iuiU-M 3jl Jl u^ - ^-j^^ Ji & - Ji>^ « U*?- » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £ \^JI 1*jJI jiail Jul giljW 3 j < uio^^jVt J* iuiiH 1 diA ^^ 

S^V» 4a,J J' ifctorJl *35UJLj . j>aSU iuliJI ^^1 %j^ I&* H j^iiJI j xIlJjih cJIoaI JjJa^j « jjk-jjjl ^'jJ » o"A^' f^ 5 OP-J 

^t ^ (c sj^ili ^ijiii <s>a » ^^^ W**i ^^^ Vb 2 «*** r u c^ 1 

SjjS <> ol«l »^ ^ ^ tf^ 1 Ci2 -^ 1 ^ ' ^-^ V ' ^-^ ^^ s v> .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL »ax» Ja.jj < ^jjJI (Jl aLiJI <u jlfi Sj^jJJ jLa« yiUil SjL3 <j* (j!S-aj « olijuj 

! (j ffl t i ni l J I « ji A i rtft * 

n 

j»*. «■ J^-v l » «_o Jx-oj <iia. ajSjJ \ M <ltu « Jjl>U * *i^lj « Cilijji) * 

13 '( LtU ) « o^l Lua , » JlS Loifcj . LflSj yllil (jljjJI (jiujj ( LiL ) « ,j j > ■■■ -> 
« olsjtjj ^°j^ » JL*^»I J^"l - ^n <ltu JjuJI jvaS tf^jjS Jx. SjLj-u <ijU. 

. dkil u ^,^ll jl.W.,.11 ( UL ) 

^ujjjlll Cilia <> ^ V )<jiAi» (> ftjafc Jlo Ujlla.1 dSi < ujjjJI k-8jt>lo (3 Ci'IjjUJLI 
J ^'^-^'1 J*-I^>il ^Ikt^A « CjjjjjS » J j^kcl ^iJI fUoill <jl£j , olxaLJI J 

»> ftltjiu.1 jjt iuJ U Jo-uyVI jj-iJlj ^UIaVI o^ - ^j^ 1 -^ <=»ljLi«l 3 
^.~~ » v iUiV <fjjLa-ll oLIaxII j dljliV! Jjj du^ ' ^^ , ^ ^"A*^ tf^ 
. JjlPaJI ol$>u. yJLLo £_» <-uul-j.uj.il yJLLs «ui cuit ij^' >*J « ff 6 ^' 
Oflil i( yJI \MA <1« <^>*i c^->^-" s J>f^' ^V ^JL*-" 1 ^ ^^ l*-»j Jjjj iujLyuJI 

JLuLJI jLSj jijJI vjUaStj ^r-aill olkSl <> jj*j ^pSlil Ifiij < Uj-oj <jVI oS-jj 
{ LiU ) « Jil^JI ^u^ » j ( Lit. ) « ^aL J* ,, Ju l^j <^LJI ^ dijJJ\ Cuoi Jij • jJjiijiJI (jjUl tvJUbu J SjaUI OUVyJ Wij t)l£ tf ill « diij^j tfJJJ » JA tfjJtj jkt (jlS (V) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (joLa. tlfiLuM » <jL <itvc > Airtj L*uiLs^Lj jiui jl>?- J a^t <j^J ^ ^ ° ^ JiJH^' 
<Mj JU.J (> fco*-a AIjL Jx jlkl (£ ill uixojll ^A dJj <j^J - « O^J^ 

« CuajfS » Jia l^jl jjJJI SjoaiJI CiMjUJI aUuI (> JOfc «Oaa Jt • 

OLaiaJl uait js-ax jj « (_>*iVlj jVl » £* Sj*£U* JajlII <Ua^ 
. S jUUIj djltb JluaWb (j^fliSU,! jU <^> j 1 ^ • l^^-" j iualiJI 
jla i_Jb\JI Jj < « t£jliil fluati » ckus^ ffljlr u$&lkf '>»^J 
jlotl jl ( jljjl j tiiJbik. b£ ) ^yJJjJull SoJL^a CtilS ^ alfr a 
. ( ioluiUI l£^*1 J Jb J* j&J J <£.** US ) ObiUiVI 

« ttUSil , uk>j IfcUt l^&Dbl ^Ul 2&>ial\ dllA Oil* <Uiil Oaj • 
*V^Aj < jjitU'iU ^jJoifUj SJcujuyX\ Ci^UJI fi-HA fja ^jtiojua^ 
£aa,a{qa uUJj^j < oKtuMl ,1 ttVi\g < GiUftbUI <laU)l ,ii)">fl$n OulS 
*Ua*J1 Ij^J *V,$A fdaxa jU J^'^J' Jj ' UjJLaa ^>» Ob^ixJU 

J ^jSu^Vt OljUuiJb jjS^U.1 (j^UjJLjJl (ja £»U,I £ jJ/** <> 

« £Uiutf !j OiusuJI Sjfal f-aji ' O liVm i U j ^JjjVI jJJ(>J j1 
(> ^>JI lafJ jjLmJI uAt-o^JI (jlS^ ( Jiill_j uili^Jl jkjl>a. (^^i 

D 

<Jllj j ioill <iJa (jl _ ^.oSUj j> J^SJl j L (*£_> _ J^l ^t Ujj^ 

wr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , Sj. A^'n frlj^.1 j 4>*% ub o%*e u^ ^ u^; £.«>* <>* '^^ <SjUI aoa aljit 

jljiL JsJj ,yJI <A$l\ CjUjdiilJI <j£ jjj£ Ja. Jf SJjju djl.nll ^Ujji* JcljS ^jj 

. UljJ Cllill <L»kJI j\J\j , liLJ JLittll <3JJI 

I^jLsmuoI (jt La jljJLu I frUj t l cu LjL— at Jx. jjjj LijJI j <i^» J£ jl 
<jjjj| Jx SjajJ.1 jftl jj£! j* (^j-uJl JaxII <if* JaJj < j^ljjij L^A ulKJi 

S iij iii l l "tJJjLa. (^JJl « Culj jjoj » —1 « (jii j i M iiljaJI JjLua » i_jIj£ I^jjLi (^jJij 

< CjI_>jUJ.I Ja*_> jjij <jjjjJI JAC. <*JjJj Sj;p.VI <Uxalll (Jl « j^Ij OJ>a*jL« » 

(^luiaVt Ja«>i £4* (^ • IjjU^I j oIjjLUI <ifj> jjj2 ^.A* ^1 Jl jxAj 
Jla J^aj jV < UJ djaj V IjUail jjyj fflUVt • IfJ jxliilukil tf J fA>lb 

< ^A^l djniVt dilft j»-4^JI 4JU . jvAJ^aj jjj* <GI J bi^ J ^A jUaiVI d JA 

6! f* • *j ( jjb ^ jw **** &*& J**°* A*i\ j3**\ J* ^^ >^ «»,$»$* 
. (joli^VI JSj *U&VI JS j f^lJI 4LiJI (> *JU 6j>i aajII ^ SLaJI 
, 4j£ji ^4 aj^f ^Jl ^ Wl jj&aJL LuLaa.1 (^iij Ujjjj fuUI duJI JULa»j 
juaLk. U.J (^dJI ^A jjSiill I JA Jl* jlS oaij . j£*t I jl <l£jSj JJ <Uk jjJIj 
JLudl UJtiujji ptjjj j^j jl jUItVI ^^A Jl <LuUujJI Olj^LUI <> 
loA jA Jlaj ^j , ^lii^uJI jLaJiU JjAt ^A « j^uJuj JjylA » jJ^*MI 
Objjluidil ,3j«.j ^ o^UJb ^ jJj < 4iirt'm (j£ «*^^ljl *jJt/^ li! J^^VI 
^gjf da. Jl M.I. 6 isUus j* &jajx4J j^VI J^^JJ ■ LiiUaj^j tc*i ^j^jf" 
C*aj jj^ju-o^j , ^Ijj^J juKfl JSj « j^uiJjj jJj^U » Jliifcl J IjmijIjj 
-xjj Ulij oS^a (>a^u Jl UJj^aj aju « ^jU jj^ » S^iLJI Jx Jaiaail 
! « fiUxJI jjJkCjjJUl jvfjl^tl » (> ^^^ J^ 1 " 

^Ijj^l U/uj <i^uJI <L«Jb Loj^J 'j •&*»•■*) xbu LajI Ol^jLaJt.1 <CJf* 
aifc JLlJuj LH^fJ CiJuusojj Jin 11^ n <^aJli < ikiuJI <bUa» J jjJlAll 
jj^a. ^r >m"> AbVI £4$ < 4-1 il^ii-* LLaa Jx Uaiftfl j^tlill J^J j^jjill 
! I j() tTij jl jjj (Jis* quUJI lAjjLaaj *UaAj lls^La. j^iliJI 

jluiill (y> fy aIjmmkiI Jl CS^JJ 4"i*jtlii ^jmJI JaxII jU dJj ,3^ 
^o£i UJ1 US . <bjui JjjaUJ jjLum ^<Vt$"t ijjjjiJI QljUtlla . ^olaJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL I jj U^ iijut Zlakjij &jM Jj>*5 JjAJ £*j ■ Sjkj^ C^^VI if* aUaLu 

S^bUaJI Oj^S iSi . 4Si^ iijIjS i^uill <#- ^' Ji^ <*! ^ ,J C^* 3 

< A ). pJUJI £ Ol^L^I S>*1 JS J 

« Zxi&VU l^lj L-Luua.1 <uLa-us? ^Jsju <iK dJJ J I &L*i>J tf,H< J"*J' 

iiots ukjj . oij^^i s^hMiu ijj**&- 1^14? H i 1 'i* 1 **- f^ J <^i 

! ! jjliJj 4*9 jiUI j$i < o*\j tfj«d1 J**-" ^^ ^ 

I £4, < ififll ol^^aUl *^ IjStS JSVI JLLUI t> « cJiJtjD e^j£ » ^ 

LuSj « j^UI JJ* JLa^. » ui>c J 0*J ySaj < Sj>JI ^ j*x* j JL^ill II* 
. <JLSaJI 4a.j (jkib UU2 V| i^uJ A>u« jl^a. Jfi Ja-J.1 l_Lu»jJI js KJ i«a 0- i>su3 jiij . «j« (j;«uji ,> jW *ftj«Vi ijJb^ 1 ^m 1 ***>• ^J >->* j^ j1 J" ( A ) 

K.G.B. Jlj iiSj^VI C.I.A. _ll l^ Ui uijl^dl *i^ ^fJ* H 1 ^ 1 «J ' :: «'^ LiJ • , S >?• , ^ ^"^ (^) \v* .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL : jllujjdd illicit JaJj JUiA CulS" 
JUa. » J* tjUjJI j^ « (^aJI fJUJI £ J, tS">i <i U Jiui » ^A 

jtj , <uil Jk i i^ali jl SoaoJU obV^ll J* jta f3 <>j . oS^Jt 

« . <Ua,jA 

JLij&maJ) oJfrl^S} tf>ul5ill jUxiujVt J'jij Mj Loy-oa. 
Cul£j . jj^jJI £-0 Lijujt (3 uj^ JJ" « u^V^' * o^J • « SjAUflJI 

t^jd* cuK _ Uoo <!«, Jiljl Jlj N^or <lu, JSljl a* Sjlill Jj 

□ 

1V1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Alkus, »Lajl (j£st I jl i_a2ja1J <1<u-xo « JUjI ^jlftft » JliA (jL J lilt | Ac Jt 
(j^i-^a. » Lafijl < tf.\< It'll ^LyLdJI *lkiJI C*SkH <LjSL*_>oVI SjLLuJI Jikl j ^l£ 

, s_>aLa11j ijSLijuiVI SjUluJI ij (jAjiJ.1 jfijjt ' T >' -^>'' '« > J. »-A» (jts (5 JJI « ^s^JSjI 
. Lj_, LLaJj> oSjJI (jAuJ Jac ^j ill « jJ!!yLjSt j^L» » ,-jIjJIj 

LAjLIcI Jx jljjjaVI Wjval 4j"_>j^mJI 4.a»lniVI 4JLL<-» {jUiitil^j .-. >f j" ..,| 
'UajIIo Sj&i J I jjlaliilj dXuajjj . jljSjJJ <LLi jo£. SAsklj 4jtLua (JjLlujJI J£j 
(j£. Jj^iJkl (jJ^iil (5 ^ . nul l ■ aU II 'UlS'if I „U4 <u Jjal^^uuJ a_a ^h^ilL (JUJI >i-ilt 

; <uic -U^jfcj « j.v,aiLlJl Jjx. Jl&a. » (Jl £«>xuJ.I 

(jnM-^ » 6Jfc L i u . <» (Jl i_>"iS (jialtilj ij-oj . I mn"n « Cilijjj OxojjS » (jlSij 

^ 'I <Ui *Lx LUxk « s _>a !> ^lSj| 

Jhlu cijcuj r aaOiiu// 4Hfj juy kS JxilL CildJ jS ( st K ijJJl iSjJu » Ci\ ■ tfj^VI iljjVI **>»Jlj <U jjua JoUUI ;> c i£*i) ^jil jljjl ^«*i uUaaJI 
j! ttjlaJlj « <j>Ut Uju , Ifi uu iS ^ Jl l40l, } ^ijl^aJI 4S^ UtAY t^^U j alijjj Ju»j (^) 
' ^wjVI tl/^l > »>^lli SjUuJI <Sjju Cuts jU , Sj^kll <> iUjdll »J4 Jl iwji COS «yO,l .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ijjj M-ftjJI Jt. JloaJ j)j , i-ijU-llj SjaMI CiU^jJI tj* JS fdluXa Jfiaj 

« . . . . JujW/ 

. Ljaj* y/> ( iftij 

Li/)Li LiJj £iaaJI £1m (Jajj ■ j*alJ uHa l> £•*£« J* C^j^ O"^ CiJijuJU 

? taja <,<■> ti/J 

y-oLi ^ (jMJ^it/ t^V JjJ* U* 0^' O^Ia ^i// *Lu5U 2;UpyL tij*** jif 
4>F JiUuy ^^x// f«Jtx// J Cuijudl l3jA jU jfXJjla pjjfj , jltfjuJI Jrai/ 
J d/J tLUjL jl 4>iAj Li j^lu J/ ^i£»j • ctio^y/ cjtuij &1/L *Lkiy/ ^jSj 

(jL ooiLj pUafi/ Luuuj J J^ij j/j . tCjjjjjudl giljjU gJLdl (jJajaJI IJA £t 
, StjLdil pji Jc jjjijuill jLaJy/ £j>j*ao 421 j*o ^hiISS'i j/ Lu cJkiy^U « . J . d □ JLaa. » < j loJj)3 < J^ljjjJ «_« p,lir>lL (JIaJI XuJI iiAjLLa (j-a>Xi « jvollli Out 
Cijl_>I aili < <jSjjj,VI <-a/Cvll Sjaj^ i«J.i-a (j-ai>il 11* (jSj jJj . « jvoUl Jofc 
^Lafcl (jA <Sia»j» ^jTu 6 0JLJ Oa»>i- - Lil>ill jl^lS JjVI <*0^lj 0*0*^' 

. jh-^ll (jajJLa 6_>jjjLj JekuijVI JjauII .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL CuajjS » ^ba b ^1 (jlS bjjj « olj^aSllI 6J4 J*^ J £^ i}* 31 ^ L " 

JjVt laaJt J^ <> JaUUIj < 435UI (> *uV S^Ut ObV^it fr« ^» 

*j^aJI ^A *0A Cwlij - SjAlSJI^ jkdJilj J aSj\Au*H Jfti ^Aj - »A»» 

£+aj ,> « Cu*** » <bjb ^uaj jl* « j^bJI *** JUa , jl £-ij . Uum\ 

. Sad^j g^iAlj O^u-st *UiMI IsjiftaJI jl VJ £ubuil jJoi 

ol^bUI *ib>i J Jj*1 JJ « olajjj DlwjjS » jkaJ jl bjb jls jSJj 

. «Ot^A^a ^AJ dlJSj < <bj^XI 

jl Jl «Lul3 jju <bjtf jlxJI fbl j^Mlj ^ . . . i.rxftjj UJ^o Oiij bit j 
. bLu « oJajj^j OJ^jfi » -J «±aJUak. U loAj _ ofiu 

J>iiJI j ila^VI LfiAi cJSH ^111 ^jLotl (> JJt j dlJ jxj j4& 

. Jo-uyVI 

(jaii J^JJJ k-MjL)JJ j ^-°^ x 'i ^*'*' ^J&J ^Ltul bj^JJ (JJJ (j n ■ A"* 4 J* ' t i lo <il*t 
J,"""; ajj 4jLu«JI a1* CiilSij . S>»llll Us-ljju < (>A*a J-C 3t . n fril l <-i>aJI 
< jljJU i.tk uLAct (> Luajo-oA. S^J*. <-»l_>i>1 «Ui djbtu « ^UaJ^ _ (j%>«1 

! <*] U-b u^Utl j1 

^iyb ^^i JMA bji jla <£ oJ! flxuJI *USt jbx. J « CuajfS » J4J0 ^ 

&jju> » <> 5JU ila^>l (jJjVI J o*J^ '^f -3 -^^ J U 1 ^ C^^'j ^ ^ ° V ?1 " 

! « o>3JI 

Jl jbj . . . a^ull Jj « J^i » j^VL ^SlL ^b^JI 3 j*IS ^ 

. SjIjVI a*ti=J. Ijlnrmift Jji>bU « <-»W » ^^ 

!.'<» bJllil oii < « JjMjjS » j « >s»>jJ1iI » *l Jfcbuu* 6d*j illS^JI iiJ>ij 
j_o iLLu o!iLuJ Vibl^l jl ljbit.1 ojjjj j bap^j Kjjit <jjboJI oljLiluu!iU 
jljj < KjAA\ ct.ftiW f5 « tikill j IjSj^VI jJbcJ,! (> bj^j cbjiJI cl^^i 
bai Uj ^SubuJ! «Oaai. ^ bi^c ^1 jSl^l Jt dlj oju « JJibjS >bb » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


I4JI _j > jjJjj *J^f Ujiui uiyu CulS iiSjjjVt IjjSyA' CiljilaJM (jt J J - IsbJ^i^j o"flj KjiiI'i _ <Ui jjM 
jiili <^ JJ) <U«ii « aiMjjS jLU » i_iljj*U Ki->m jiAJLi dJj jii jdj , ja>T jl >>J J* I^j 41»^> J* OJtt 

JaAJUj ! U&jJj lOAJJL* lj,UA4 ijiijl (jjill fV>* 1-lfJJ taJ*"*! LT* 3, J*"* <J 4jLlt fL ^' ***J* IT*" 
iWSJI <Us.jilU jSjAI pU, , iuydl ixill Jl O^jll yJiUlj <U*.jil] jiljAVI jS^ J I lAUI I ja CujI 
Jl«3 0t «Vj>«VI (>y JS y¥ yj j Ojj* )»* . iUSOil.ljJkitf.jJl CuSj- iajL-^iiUliljiya^ftD 
1*2U yUSJI li#J ^U^ll ^vUl J jJiil ^iiU JJJ JJj . l+ittij 6l.la.yi fka*. Jl ^Ji . rtl l 4W. 4J 
. .UUaJI J* f l>iVI JS oliiL. Uda.j iUS «UitfJI 4 JAj « Jiibji ^LU » JiU-j ^>*a^ 
J - < j*&}\j 44a.jiiJ (kljAVI j^t » l4-ta.j2 L«S tfu>^<aJJ Sj^u « iiiUjS jLU » JjLujj <> j? jUi • .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
! „H— If Jdfe 


Jj^utaj ^l^J ' £JJ^ t>"-> "^ ^-^J *J^b *J|>"-"i «Luo}Li. _ . „> < rf> \i <j1 (jj J Luj 

. iiSLj^oVI ijjS^ll oI^jUJ.1 Sjlal j jjjS 
Ji-oUl ^l^uaJI J^M&a ^> yJ J"** ^ ' « CD* 11 ^-H" » *** ^^ 

<Ulud,l : OltU il* £oj4£ pUlu] iQmi'tl OOaJJl < iS^Vj *ti«Lu < StMfc^ 
(^o&j Jt Jaj I4JS ciLdjVI Cutfj - UllS Ujj <LuUl*JI *i!*aJI oLtfj 

. . . LaJajj I j 1 1 tj < <_)j^&JI plij1 la.j_>L»a Jo-l«»VI 3>^' Jl*'*** U^i ' *^>^ *£* 

c^U <^liJ^ JjVI u^^=JI cef U , <i}UJr ,nUi... JjVI <JiUJI o^JI J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iSikfct J-ujVI <**» Jx. LuUaJ^j 4^4 Cil>rt> ^jJI jviu.^ll I JA jli»l ()j < « J&U 
liW^JI £u>.a3j <Uil!iJI SJAjlII i-j^aJI ujlict Jj < jjkjLuii J « jt>iL » jtj Jj4fJJ 

»«l*luAl Aiil (jt <Laiill OJajJj . S_>aU]| UjSj* <ojj£ Sj - ^ ^> a ' LfJ^ 
. I jj I J&A j1 < loLu ^aj ^J l^£] ^^° lij l^Jj^aj^flkti . CjJ*IjI . IfJ dL-uA^U 

. « jvaUl I jjc JLaa, » l^ji Uj ja* <JLaj-ui! ja IfioA uU ^ ^ ° ^ ^^ f ^ ^ 

iJUluul jA t-idfll IdA dau »Ji < « Jjt-fJjjl » Utla^j J LjidA (^6 Ajjft N^°"V 
tail j _ j_jJ-*J uS jl « CiJij^x> '^^J^ » J^ ^ « J^=»^ JJ* J^?> » W^ W J**** 

. « j^liit ju& JUa. jJJU j*ao jit p^LuuVt » IfidA jx^al 
! « Ui Jl J Jj ^S) » : ^l^«sJI (> SjiaJI dfc jU*j J JIjjV j-a- CulS 

C1I4AJIII JJAJJJ liVJjAl J^SkjJ! i>>ia>J L»jlj < O^LUI (Jl {^-oJJuJl jjj S«l».lj 
JLui Jc Laj|j < Sjla. Uljj Jlii Jjt ^1 Jl jL»« (> <S>aJl JJC Vj • «^»*J 

iacujl^ll SjjUif ixiiu jlij illaJI 604 j ^ . ftlitf . iljJ t^T < u Umj . <U-u<lj C ^ t '»" fc. V » 

j fjJJ (U < l^ltjuji Jj \i"\\ l|)jiiiLm JJJ»3 tjJJ <3iL«t SjaLJ jaoJl O^ 6, ^ 
^JaJI JaaJI Jt Cjiaio .kjyuoj ^Sa. <xa.iUI <Jajl_>a. Jx l^jtjj OJi^J L)'jU^ 

, ^^i) JUa. Jo-jj 4jL»j]oJ 

(jjji < Ifjlj <*JjJoJI (jJ» ^[j < V "">* 4 j*»A> Cj-luJ <£>>aJI fci* tP^J 

j^uill J i*Sjj*Y) iuiUutll <f'n9ii*i jLuw jjjiu JjUa « jjlfjjfl » ($* 

tf _ Uj^cua Ui - IjaSVUflj Soa^l ObV^JI cJUoa tf \Sj±» hmji\ 

^JUil J Oj^Uj ^kuXI J dj^Jj « j*aCkJI Jot JUa. » J^^J Ujj JJ Juu .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^JjJ-i (jl^ 4jt <3ljjt <C ja-> 1i LljJo je-ual^JI (jj»J . aj j*C , S"< <JuLit ILvuuJ jjli. Sjlill 

,jl Jjjj <tjlj <iZy> 1, -4 1 «aj > t >■> c rtl l (jlS Lojjli < JJjlHj <&ly> i i.aj _ <ilj^V 
. P Ij-tAll ia.UuJ <Ua.iLU <doJ^aJI Jx. <*5^o (j^j 4j£^». CjIaL^j! (jj> Jpjluu 

. J-=k.]j i_ijJk jt-'t <A]i»_a A^Lfi.1 ■**■•*■'' 

^ill jj^>JI o^l yl£ ■ « juUjjj' » 3W <3 Lfika-Mo ^<u SjjkUi JliAj 

(jAaj (^j-^u LWi iini'^J (j^J A-iS < lillj I .ifc La Lai j , <OLl«jj jjb &JJ 1~~ » 4jj£j 

aJ J* oliaa^ clkaJL J^u t»K all . oljUiVlj oL^UJI jac Uj . <5Jti 

: lullJI *ljj SdaJj <JH]I jlj^VI <t>«o^ j^l SjiiJI 6JA j 

<*i mi VfJ ul Ji jf4e j^>^b ' s^aUJ! 1&I ji <> ur.u ^Li^i jj^ • 

cjl C^l^b f-l*ia*-l <*5lc jj^iUI liU Ja _ J^liiL ijtj^i ci-i.t.nl L^uadt 

iuL. oU3Ua/ jj*j $l £ULm)H u&» 1+tjS JiM Siojj&l iMJI iaLtjU 
&mi SjJiJJI tf jjjjj , SjlAudU JMI £1*1*11 (lujS lux? j* i^/Lu// 

ca&wi fj* psi, ^j din joisJL HjAt ajis \r»i fjj ij^ji £j*ej* 

U^Uj oii,| <j1 ^iu J j . ujkll jiel t)ju>lj i JJU > tJjJill Ueljj jj^j^LJI 

hW JW ^J^J • ^V tfia. HjaX jjSj JuiaJ J tjx* JjjtaV "alkiuJI 

( ! ui^jG <«ilfi « jjL^jjI „ J^ LjiiU jx ) * • ^b^ &h 

SAY .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JjU ( ti& t) &LJI tfjuill jjAvJI ) LiLj^xj dLAti*Jua3l jSj. < i/^ 
j&J . jualil *jjuS 4jjut iajllt LfijJ *a.j 4Jlj , SjAWI <> ojil jilc 4JJ 4J 
tifj*oU Ua*ui HI Lu| UaSIS u^J^ u J JU-i dWj ' ^S-**! <*jlUI j*e>tjc 
Jt&LUI J pitt/ ^Uii)/ i.^j <L^U/ ^GU/ jfya, &£ ju tij&^i - Q& 
JLxiij 4xiu*j UUS j/jjj jjjuu dill ()1 jA«JI iJLalj . XjjjavJI JmjxII 
J** JJ& k^l jW (j^i Z^^l J°WI o*J ■ ^Jsij j^oiJ jjij jbjjy 
ZujxJI &U,f J fUjjtj ti*X*1l OiU4 J gtajUU jcjj j&i. jw^G 

.' « Xjjymdl 

J J W imf/ lujijuJI olS^JUl £ju>j* ?jJI <U ^iUU J j^oU p, oji) » 
iLjl* GaJtt tii/ . £ ^i^t/ IJA J jjm til dJ u^J „ : ajj J&S • iU*UI 
: J XM lJU2>{ pi « LujUljjiJ tit tSjX Vj < £ui*y/ *>W// J- j-aiiii/ 

J^ CuiS Uj « iikii/ J jl+il jS Lujij LuUajjj jjti til » :d1jjjuj J3j 

tijG <JjtM cVbUll *±A tip ' H>*J' £-» ^ *MX* V U/S3 til *ji 

J**JI Ija J Li&ljS iJju, p*lt i&MI ti*>J • SjaUI oLVjII £* SjjyljU 

I « J^lj^lj t+ujij ^J"a^" Sjaall CtU^I CiLmUm JoLSjI &m ^a 

: l^oi fU.j ..(jMjj^il ^j ^ i .nl l jj^jSLuJI « jlujla 45a. » 

4JU/ QaJLrfu ^ ULu jiljjj tf uwv, 4 u «tu,ttt ybsdti , IumjVI 
pjMj . ^jjJIj jjfiUJ tiSJj , OljIJ JLJjy tft lia ImmJ ti*Jj ■ UjjjuJIj 
' J** **>J CJS** W ^5W o^jU %J ( If^jUJIjjjj j*U- ) JjA j2MI 
U**j fi*yi33 t+J&lj JLcJIj ujJjUI ti^ jflS Jl E tl*j tdjl iSjj j/py ^j 
-Uic .jfcjj iAj^Ai liAiLtj^ju Ijh )mj , iSjjJI jujljll JjLu , lejloUl 

. £%»/ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL dli,) 4un% i u «• fi Lh » J* Jaju (j) 11/ juy <JU ojjiLui ja jSlj 4J) o*j&JI jSI 

(jaj . Jauijifl J/jJJI Wale jjij ^1 JUuuijJI j.u**LuW jjld JJJUm 

. jjdJI IJA ^X4u»Li jljjlj Jlj*JI £-"&■ y' tOJU**" 

IfilSXc ouujp jl Mi Sj^UI cU^I jt ( SJaM j*jj ) csji** jjjjll J3j 
CtSjJI j\i Ijj bu. djwLijjjj jjjy/ JeLuAj . 1+** ojLxjJJ jjjxmmXI <-ij*/f £* 
jideui iJjlu dJj jif jIjju iMa. J I Lau#> SjaUI aL^jJI fUuaJy Uuiila 
<_»icj . SjtoaJI *J0j tfXijJ jl j&aj j9l XjjjjumJI j) LaS , jljJJj Jlj*JI 
IjAj 1 j9l LuUeuji ajjjj La jA jljJu lMx Jf UuUtJul » (jit luojlx* la ynijil 

Jsuii fijuu JyJj4/ » jl ('bjSjU ofjjLadt jjm ) ,j»9h j9l JmAI jSIj 
-U5LU/ OjIjj « DLjk fiUUI gjhlntiy jS jmumJI ^jjj jlj , jljxJtjjjb* 
CiljcLuil (JAXjj «U*J Ja tfljJIjiluulj , (jjjjjSjjt ZjjSU 4ia£ j&aj La Jj* 

(juj^JI J*Lmj . j/uau lALJ jjj&lljjJaj (X uLlu jLujIm^oI &aj Jl iiUo^L 

Jlj*VI cmjjj jtc jcLulJ JtjjUl Jl <UluijJ j£<u as>om JLLt jlS IJj Las. 

«, JjJjjumJI J5la> ja dJJ (lL jl jtn-\uttj 4Jl iJLil aJ . JLL» 

. iaJLuiyi Q& lit l+*j& ^iit <Obllo J* jtju>)fi jjjlZjAj, jjjum dUI dLLS » 

2jd£ *Lu&f » [jC 4JLa tiijAJJj jjl+jjjl QUjLtjllt fjSlL (jl OJjJ 4jf J Jli jij 

JLiA jj ,, : JU+h dUIJJUj* ZfjjJuJI iujjdl iSLdlj SjauV oL^jJI ^ 

. * OUSjJI J i^lluijl i>Suwyj , JljjW J LfLtUX jSajV SjjSS tLu&l 

SjithJI uSjj lJjlu 4J) <Lu Ct**J jij < ij^JjJI ihl&X il^xJI JjJjm jLi dW jj 
jlSjjjtifl SSjuJ ixjLUf jaIjjJI lJJaI JSmmj ^Jjuj diiA j*j , LJLLul Jl 
J I Ijikj t L fuJljljjJI SjaUH jl 1 jiMjjHuujS SjaLJI Ul : CijjmmSI 
JaI j* 4J Sjcj Jj^>J jUoXti J crfj U ^jJl <U oJS LajJAj . djjjfjjj 
, / ,., j^jio. Jl jfl dJ 43JS U JiJl » : J Ji ObjLjLI 

U 

jLaJl! 6Laj| t) JjS>t S^Joa. Cil5"'il <JLulLI jjl jtxijJ <j11j <t>»aj LAjjI j *(x?^ 
Jj^J Sjixo IjdJ J^»J I j <A» > — S JAa-o CjIjI_>5 L4JX. jOxAJ fcLaJV! <Ca»uolj imljiii 

, Sju*j jliVl ait cJljU ^jj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ol^LUI SjIjI <> S^jL^ jjj. olj^alS l+K iJUJI jl^VI <t^^ 
<> °^ ' U%lw— J I eo^t S^. ojL j^VI <j1 >»U»llj « <j%>.VI LjS^I 
6- J,VI jsijSil! ^ii . ^1 JA,V Jl^uj f^^Jlj ^ jiaijj j^ j^ 
CtfUia.1 : ^| ^Vl tf >L«4 J* Ol^LLa jjjtt » <^ <l^j| ' 6iA 

: «_8>aJL JjL 

j-* a j^vi J* i>^ ^ ^ ^u. ^ ^ e^i^t 6* » ' " 

Jbitl ( ) ) 

fJ <j%>-VI JLj^l ol^LUI ^ o* JjVI jjJI liA oL£ <jt ^Sl^Jlj 

• cH» ( J c^ >-*^ jud^ (> jSSt >k U j*j 

^jij Jasii fciyttj ±1*1. J| Uj^jj IfL^ jiw oL*U- Jl 4Lja3 

_ &&i j»5U1 j^xa Jfcj oLuUu. Jl l^u^. Jj^jaJ fcilaluti V ^jJI ^iloAVtt 
Jja* J£j Jaka. J| l^ioA iaa^ fcjiaiuu V ^1 OUUudl £l ^ _ ! ^ ^ 
j£ ij^u Dl^jki l^uOU i^uV ^1 iakaJI jl ^ -^ j) 4x^. Ulji 

• <iw J* ^» ^ J& giijii Joji 

' ^^^i ^i^ 1 J 1 ^ 1 V^ W <) ^i tA^J WHV I4JI Cf ijuu , l^jUk 
^^iiSio 4J5UU3J ^ ? -i , , ., a l^J^a, lu SjSlla SUaJI Jauij J 5Ua! ^ Uijj ( \T) fij C*Z uUill I^J ^iMJjj) 3^1 j Sj>ii4 ^^ v , ^^, oWW , SjSii ^ . j>o ( ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 3UaJ( J- . >t. i^s^Q CjLuliMaj ^JL^» Oljin'tSn IgiS dtt jSJ - CilSjVI 
i> l^ifl SxxluA\ ^LjjJI oUUjI^ ^j'^ ^J^ J^" "'i^ J 4i*4f**ll 

^jAlJ ViUuu-ulj , Vjt)i$ bjJLua tf^iJI ClttU. Sip. £*j 4J* uljjSVI 
. jUaiil ^ J* OJlSxi aS ^3JI ol>iil ^1 ia^LJI 

a^al &&a. £ ^a <U^uIj1ujI tfV ^If^l '-J'**-" Cfc**^ U^ '^i 

□ 

(>j JUj (> oi^i: . UjS>=J j^La-o t> &**£ • ' ol ' ."" o"**" «=»lj^ 

: JjU Ifcii *U a2j _ i£*>«V1 oi^ill KjlAtl 

\oAVTi u* Ct f£j 
J Jjjj Jauijif) JjtAJI J Ctljjlaall jtik CtljjLaJ,! j*jt& J+^J ^O'V - ' 

pA juxt J SjjajH Jbj&juUt Oljill jl £2)jHj < oiJ/ tJA J SjSJI & £lji 
CtljjtSaJI <j<ajLjJ Sjjji Cf/J*4j i/OJA 1 • , ♦ • • Jlj* 4*fj&J ISJ^U (J*^ 1 uv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL l+jiji fryijjUJtj, JujlcXI Itj&aJt J* SjIcmmJI J JUj^tJ tf (y) 
Ctljaj Jtj , JjjZutaJf CtlyUI Jc IjmS Ijjij jmjUi JljLt jAj , iaJLJif 

*&«£« (jt ^iiii jAj , <Uo£u 4jHj 4jLll* eUu Jjbl <ti/ Sj^ifl iutUuJIj 

jLaul jb £422/ Li /j/ lu^uxfc <Cau>Uai &jLu iAjJjuu iuiUui (jl <i»Lufc/ 
*JAii/ CiLtXjJI tjLj i <CUjuai J 4JJJutw JUhijuJI JUSljlui^l oLjjftaJ/ 

. <U jLaa JUi e-ljA.1 (^f aaJj ji i^SjjsVf 

fjuljil SjjjJi JLiXtijut CtLtalt t-UjuA J&*J* QtAMiul Lt Ijl Umm^j , jt^Li 
fiWj D(^U> «> (fxu/Lc J ci/tU J/ ^)>L itjiuixJI SjSJI j* Slji /ji/j 
Jojiud) SMj jJa jj , ItjjvJI itjiaJU Z*mi Ojiutl Utjj . jljjh 
Jj Olji JLujV jiwj* Sjcoj Ljjui pLl (jc . <ULdl Itj&aJt Ja ixjjijudl 
Sjeli Jj LjpJi (jUau jl IJA jLii j*j . Lj&Uo Jj&IjuiJ fra Ljlrfnt f kjt^-" 
LuU U.\ji JX^a Ljjui yU Lu frj . . j^X Ijm^ju Ofeudt/ J ^fuij^ OLhc 
. ja» J JLsJI jA Ua jiil SjHim Sjjlaj 4lU cuijmll J^aJ Lojjj . SjiJI J 
<b»LJI Cy> CuijuJJ elji.1 J31 4JSJj .JUL uij^u* j*i < jJjVI U 

iu+ll Jojjjj (lijte* SjLc) SjaMI OL^ IflfijuJI SjSUI u! < •> ) 
. itj-t-M Ujjj ijjj^ JiUti pUUt CiJ^J^i ^0 OjijtjJI jU 

iftSj fU J Ojjtji <Sj*1 CiMj^l (f¥ JLmmXIU <U*j1 tf\j& (jaJ$ ( iij^la* 
CiLXjII jiij £>jZu*j JLutUut. otSja* i»y SjjLm* l+j &j*jU aljAMt 

(&**) 

: JjU l^ai fU. _ (jiuijJI J* lf^»j*J u*eVI 
«L,j^// iputLiM ^JU Oi^y JLILdl *Jj*>il ^>^Ji tf £u>ljJI &t » 

: (fit ^j&rf i±t4j Uttjt dJJJ ijjSJ lJj^J • Jjdll .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iljhaJf Jc SjM JJJU (jit^JU. jLUI e&jU, VUa JOtxW Clxljj JUj^i 
*i* tP Jj ■ ijjuuJI JMiaJ Jjmm J Sjill iejliW JHJoW fljaOuil yjj 

Uii Umm */j i j**4 Ji-» SjiJI ftjAiutf J^tjUll iJj t'lU l l fj\ JaJAJ • iJjjlall ttfjj jS^fY gJLx// J 4**11 C)V ■ *>**JI 25^ J *jW ftdklu.1 - r 
£J>j*a j* /J4 i>L L»jtai«y , £*j2it JUbdl quIaj (jljJJ JmI*<*« Jc fiULiU 

Je Jj/jj jLuLi Jj^tlff J/ ^-<Llu« jJJJJS Caflm u^L// J/ JjtA// J* j^U 
, tfjLkJjjc (julut) Jt SjajSa JIj»I pb-kunl (jfisu <*i L* J*J • ytujudt SLii 
4*a+b aXMjt ( LSjJ jic ) JLui cAuiJ/ Ju J JJtjuJI «J4 oiUi Uijj 

iillxll jjjleli JjajlUIj . ^jJUl iySJI «Jhoi Jjjii ^ft tHj* jjj < jjSl Sjjuu 

du> iijLuxii/ ofcljAJ Jt fiUbW it* mV : jhcu due ijjLutlSI Ofe/j*/ . t 

. OLjixJI Jbyj Jl Juu 

(jiuui fkUui uf\jit cyxjuoX i*u ahi <u*js cy» jjy .- j*x JUjMXt £>hyi _ « 

4oiLk (^o^j fcijLUi J iJL»J/ i^^f <L^£aJf paj fr jj^j , j^Ui/ 

« . <U|iW r" 5 ^' &» A ? J ^j* Jf *^ tMA J ms^v *M'(di icjjJw juSU y 

•W" U-ijV J (jf^tVI JLla. <xa.jU. cljo>l ULOa.1 js^aj <jlS tf dll <jLa.jUJ) omuj 4j; ^m«/j 5jt>uv< ^ujfey/ ju^i ^iu obi, j ijjtfat*; ^ j/ J*1 

j*j ItUuJJ rfjiaJI £tJ*JI Jc £jJJ yJJ*// JjlK* uiy>W <Lu i«/ tu^Z 
J ^4 (V^^J ' J^«jy/ Jt^' J/ Jjj* j*JUI JmJjiJ uwu UCi /j^fi/ jidlt l*L* (\ t) fi, oal uUsJI, |i|J yBU^ll, (JaJHI J j^Jil. o^TIa JJ jjlfijf! JUjJ JittJI' u*JI (T) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jJMvJjUlj jjiJUxfjJI JeLti LJS Ob UU jSjc} US . UlaUl J IjjjJi IjfiU 

lit J tijaJI ^tj (j^ii (j! fWI J*U J liiic Ltf*W l> U&* ^ J ^ 

. ( r >4ic Uilj Oil CJj*3 UU> &JJI J*jll <j«ij jjiu U 
, rfjdt fJUdt JLti Ja Jjautujj j jit <j aaJJI j.jLu*Li 4n«rt i 1 LuJoIujI fjti H . 4ilaill j£ ( oldJL SjaJUI CtbV^I ) ^j^-" ^J ^ '-MtVtj 


\S .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jdaJI ^rtVt giu j^la ^Jjfc ^J* jLu J^Sj j-m £>""""' 

. i^vi ^xiai <u aj(>i tfii jsyi jt ^j^ ji^J uui && 
jaujit jxju t^mii ^jiJi ei^ 1 ^! ^j 1 (i ! ^1 f* - r 

Lilian Olxfl US ) ^U fl*u> J I tfd$J OS ^1 SjiliUI iaJuiM 
JaJl"^ jJiUI jji JaaJI JSLuj jta- ( a^>ail 9Sjxa & Luujij 

j-u <>t J**^ *!&" tsi^ H 1 ^' <> ^ *& 6U Ui ' t^^ 1 

«Uj>w C**2j l4*JD^ ****** tf*J ) J^^ o*J* C*"* ^ - ° 

, ( t^J SLfa tf^a.1 Sjfftl 

jiU i&aiuJI £>j^» ijjSuudl fejj+JI : y»J SjulaaJ! ijSj^VI 

! JA\jui\ 

. « <j^SJ( » «tSljJ»-a 

D 
Ml .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL djUil ^Ijil JSJ L^ UL^ LjL^, L^A, ^jUI ^,^1 <> UIj^ 

•ok <^o«l*ilj ^Vl 4>iiJL u^tJI uhj < c^ 1 tr^U t 5 ^ 1 J^ ] u*J 

\jaL\j . -uAil^ ^1^ j^jji ^ ^ ( j^i^j ^Ls !,„,„ CjU, oLA2L£ 
t* J^UIj <S*l,li* Sjj^ jt , <^ J.UIJI ^liojj ^j^JI jU3VI g-. <SiUJI 

^" oj^Sj ^3 ^^c £Jl ^, ^ $ ^ JLSJt j^b oa.1 <U «Uili jj 

j> tlla. <^i, ojj £| 4j £] <>>_, U oV <lo, <J jj J ^jJI ^ dlJj <j£ ^5j 

• fl^Vlj (JoSVI o^ ^j « *bVlj ^21^11 i,MLL! 
t^tk^l jj^JI J I 14^, ( £ )LU^ ^Lk^JI t^UJI Sjljj JoSj o3^ 

Ci9l djjl M , J&jall JJjhM ^Jjj^Ji JjSjxx* & J\ jSIju ul+Ji tljlll of 

eljlJI JU /A* Jcj . Sj^lil oLVjJI Lujm y^ , ujJUl p, <3W3ift »-■-*■ 
l.'k 1 "': ' ^ H^"" f JJ 1 * 3 W/ W ' *» (fjSi (jLSjj lAjuj 4mmLmmj <UluI 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL fjflj jlj . juslj SjcL**j Jj^IU Okyjll pj& (jt J <±*1 </Jj/ olf*« eljUl a! 
, jjjjU ifjiA i#& JjLuJI UjduijHA* Jl jjju j\S ULIjJ (jlua Jt. jjIjj <U 
liAjLx jjjj ) dlU JjLH (jt UojI wl^i at jilt ailxj . j~otJ iii £U>j» (jlS j5j 
j)jll CtULaJI o»jJlj jju jd dlli JjLu (jt ojliit/ Jj , tlj$l aJA t ittij ( jllii 

« . plLuM flxll 

J jaI j*aa J) JaIjII tJSjXI <j) <tili/ (JjxmJu JmS *bjj^aAll L^J L»/ * 
ut\i Jl J^auu jSj^Li fji JL) jMJjixU/ gJL^J £a!jH j*e& iJt&aj • jj&jUl 
Ji J-tuu uj4Jj <4jLx±1 Sjjji jIjcL SjjxmoJI J** ImVI Ctcjj jSj . jA/ 
f-ljjUlj . jjaLmII (jl^A^lj jjjiljill Jgu «fifnm CtUijlia &*Jijj • JtAlfl 
JLLt l'ikm/* JLHLj , JLaU <ti^aj J„n^ ; ininlf Lijiju ^itu Jaojj , ujjj (_uL»5U 
^ Ci*» in*>? 'J'j > j^>A ^Mjl! (jit lusi*ki!\ j^lJ J* jjijllt 06 Sjili 
Uiijil gjiiOj Jioifij < Ju^JLJ) ^^uii Jluu kJ^M bjjiui (jj JSjXi (j*i < JCjcjmJu 

a . /jjlaa. l^V/ jj/A// J 

: <J JlS <iij « j^au » 

/ (((jjiLtui Jxai JJt*J (a*j;» JJ*J/ ^» J/JU (( ^/t^Li j* (jl « (jjlljM » jJJSj 

(jjUoU^jJI jj 8 1 II II i_JjS _ <Uic J^lll (^jJ-H l-tl-l.,11 <Ai-olt _ jljjb iJMJ 

'■ U^* <1 J>Sj ^jUaj^l <jua.jUJI jjj^j Jl <^5jj a Culj JSjU » JJ-"JI 

jf*J/ Jj^ aU/ ^-» tiaaJ 4J/ » _ £LlL// <Lu£/ Uaic - LiL ^j^J J JIS » 

<*ljJ J*A» (jl 4jjJ SjiljUl OLljLUI JMMJJ • j*0tj (J4 l^iSjlf jLSj UAjJ&J 

j( &jjj (ja&j . 4joji> ^xi ^;y/ j vijMiiy/ jsy/ ^ ^; , jula// ^ icjj 

jaj 4jJaJ iu»y dijj, jt pi , (jtijjli £* (JjUlUL <Ui £**j y JSJa Ljttt 
. « t^jJUl £«j iuA jut i t t SjjiUXt &±>ydl (jldhlt £* jjitlll 

J jtS lit j , Jbbj Mji jn' t n t j L IjM Jjjll tJMU (JitaJ/ (jl » : &jji utLolj 
Ja/ ^j , ixcjMJjJI jU> ijtjjdi ga (jjL&IL JajUI inttjiaj l^Vlj ,i^uii( ; k» . \o\T (O, OTP 4j>jJ| OjS^JI (») 

Mr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jjjta tyc (jMjvdl Jj»jj i> SjAlM Jl l^iXiy jy"/ j*j HLmj dtiA &ji dJj 
<iu3jj 4JLUU jIj*2u,I j£, j^,L $ts lit U tip! jljJu J ^ju^i jjAuJI 
ju»L Jj ?Ia Ijli . ItfJlaj Vj ijMljXil iaj£*JI iSlt u ^"' *<*"•■"* Zu^auJu 
iJLuSlu/lj SjAl&ll Jl jLmU /oAiuu ujjjudl jjijj jjSMMt . ttaljXL 
4i/ j*e>Lu 4M2JI oic (jjjjlJI jaj Ijl j/ , jaijlb jjJI jt£ Ijl W . lASjII 
^JSjll JSjL*. JSyi Ja aijc jS JIj*JI £*j&* jjiMud , ?& jjaaj Jl Jmuj? 
■ « JjL*3 fd tfjy l^Luii ^^13 (jjj , J1SL.1U J j*/ l^tjh jlj 

(^ L *4 I <$ ^^ uj v^'kj u±&*j*yi i>1 ^*j JjV j>*±? *V * •' (Sjji *JL^1j 

^itj^y/ JU£yti ^UL// Jl.^ (p. jLUilj J I ULujj ajjJI &xj 4JU IJJj , Ijjj 
(JuaJ ZJjIaaj Laj] SytUUI J SjaHI CtU^jJI jjiuu pjiL jj l^ti £jj2j 
dli J jjjj jy/ Lfjjw (j1 >iS1tj jAj . £uji Laj pSASLJ i Ju <-dbj > (j^ulil 
jjjSJ iu>ji dllA CtJiS Ijl till j , Ztldjudl Lttvjy dli Jl jjjj juan yjj , jua* 
«. IjuJU jj^u dlj jii c j>Aa J IplsuJsl jl jjla II 

. j^sLU JiaJI A-l£jJI (ji^ cfjjj *bi O^ *-^0 JZjLaj^-^I *-**Ji J* l - x t IM » 
<LjU/ &uj*JI <iXfM £* OjL*-^! JIj**^ ¥^ ZIjIao Jj±i jl* tjjjj ^IjJil 
jjt, LaIjjSI iUj JjV J jjxi 4jLi lSjScIj . LxSjla jSJ jd ^IjjSI <L*juu£1/ 
&1 £j . i^jjuSJj^y/ Jl <Gjia £5by jjL 4jy JJSJI (jt t^jMJ jjxuilj , fuZ* 
4j1aIjJI tUc.Ha Jc ut li "i II Jl j^oLi SjzLud, JjjSjjx^Ij (jjjj <-ul^ ij* ^J^> 
j! jUiLt iuL (jJj , J\l\nAI Jl i_i£tit/ SjLj jjL ipj't'i l$J jjSj (jJ it I I t il 
lij Mi nt I 4£j3 Jfcaiy/ (j»j , Leu] tfjjj ^Jiaa jlj > (jj£.l Sj* lj^aJ' £ Jt^J 

«. dill JUjaI dLa (p \\i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E ttiUJI Ojb I^La»S J tfkuw oils ^iJI Dbjjl.lji.VI ■•**■».,. oilj 
uiju^j _ Sji* oJLUI Jl Juw jj DjVI I JA <j1 JK.IW ££l _ <LJUi*J| 

^ iujX fc^ 4J* djali J^^VI &^l J Wi Ji« «"sjilJ £|jj » 
<U jojj V (( jwsQJI ^ JUa. , S abS Oaj (J a 3 , « iiAfaU » Ljilj , SoJlU 

. SoaoU ObVjJI 

jii ^ ) ^iwi 4i^ cui^ ~ u ov ^ ^ ^vi ^1 Ui^ j ou^, 

J* J J-jUi jj 4jV . <bJba tJ>? SajbJI u^JI o^jau £t a^V » 
Uji P^axij jiaJV SjAI »iA Oaij- ^tliAlllj 0X10.111 ^ ^jLaH 
. UUoika. J uiS3 ^il Mj bj^i P^xxij jLi ^J < LJli^J 

a .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL It^ « ^hjjajjSJI fluid ,2>* lj*ofc u^*^ Jl *j*"^' « JisUAii' » ^j - <**^JI 

<JLo lf>ui 1j*-«la_» (jil _ 4jjlal J jjjJjj^JJ jLS £>* < U < n- t i t> <jjj}£j (JtJJjl |><** 

« . .buijVI 3^UI <$ ttjUaJI ilj^VI *f»l,$* liili&uil Olklui 

Ji ZjlajujiU Q\ U^i, |jjj» loiSU 42j,*a. >a- 6^i < (/ UJI £ , ^ aJ( 

. « j^SJI S&jX* » iUi ^A iau^VI fr*U 

LiLyy/ ^ui <jLijj dtij (^utf , Juujy/ fr&ii jt j*^j^ t>'jj* ^ )JA ^/ * 

»A» jtfj ^Ja jlaJuj ^J £j yjj {W*lj3 y*J itjuu djAJJ (jl tfjui SdaW 
. Jtuijfi frill Jjtjjj Jt. J4Uj Jilt LjjjVj LJ 

Jju/ uWI jaii Jul Ml LI j . ^V/ ?jl 11} Z£j*U j^U UuL Hi fJUU 
$1 fjjSin $ psja.j j&i < o"j^^ f XjjjIu.jJI aljjLW ujLmI full 

r • fiM -Ulfa/ (Sill 04JJHJ1 JLvOu,! Jl £>IJ**tl JJ**1 y 
<a.jj Iji ^j31 C^-^ ^J— SiAailll C»li^l <-i3>* oij ' ^J^^^' JcljiJl tfiltj . jjj-i jluu. » cj^I »>«*1 iS 4" « JJ^Ji 1 » i^ 1 5l ^ aJ '»* :ul ' , ttiJ 11 " i rM ***** C 1 ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL XueJL <Ul JL3j « JiUI j* jljj*Jl » -? ^P^ ^ * ajWAJf' » J^J 

Sjl JS £ opJI Sja^l ObV^Jt iA*^ J** « »•»"** *aS*^ CiULIsj Uttb 

« ? axluojH j±J6 Jl uuuJu b^ti {ulu 

^j aUuJI *l>^1 J d^rfrtVt jj) jjjj dil » : « cMj » j^lluJI JLSj 

fkjlSJ jl <jjj IaA^I UmjIS Ijl ^ia^. O^SJ d^uij < JaJdll j* i)*Jlj 
fjuia ^j but (jj^laiJI j»Uj &ojJ4Jb liuiijy £*-« illaJI aiA ^ -^Vl 

. « OSjJI 

jl^Li iikla Uji •JjxaIi jl (ju^j-H C.*h1< mj - <bjl*JI «b>*XI jUIaI 
. SoaJJU CjUV^JI £* jjUIIJ SuXJuluia 4Ijj <^V <Lla 

l^ Uj _ «USj^VI S^SJI J^Uuj J£ JUaIujIj j^jJI (jAJ>j& - Y 
jl^ofi t£l Jj-o (jiijAJ^iJI J I p jajJI jjJ- <t^lnit,l S^SJI ^b ^'tm l 
Sjhjuill c»aj ja] tJijia jj» » 311x4 1 J jljaxll <Lo^u <Ujj &) Jjt 

! « ^>uji au^u ajikJLi ji < s^imi 

(juojjjl "Ulc (jijJU Ljl'tVniil Lc.Lal^.1 jju^aJjSJI Sic jj^jj ° ajj lij 
Cj^Ld*lJ! OAJJ oLiiSlloj <ifji» CiImiI^ JAJJ < Ja^ujVI j^tiil <( b] ±xa )) jjlfijjl 

: jjjjkafc dJj j*j « jjL^Jjji » jAjIj . i* — YT .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iitii ji iu^di asw,i j $^jx\ ouv^J) *u**i (> bat t*j d E OS S JJda. SSym jl « j-aLiil Oat JUa. » ^La^l ylSj < SMj ufc^J £*>&« 

^t *£bfj*3 cwlij , 5jji«i«JI «rn«i\» sptu aJlj u «G(j>Ai ails 

. ^111 ^uii Jfc Dlj^^uaUl oiA 

, s> ^11*5 <> c.1-. ..,->i j3 j^u^i ^Kj , ^°v J^1 ^ jsy jj 

Jl « j-UM ^ jl~ » o^ - W^' ^^^ &>-" ^ ^ ° jltJ 
<i^ S^Ut «u^ ci-i 6t S>* JjV j^2j < UijUi Ji -=^ ■* ^^ J1 *^ 

<3Li , . . <1^X* Ij^ J-IS1L -Gir^i a3 l*~ H^WIj Jj^b <^~-^ 


\<\A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j£ ^»i/ .- tlLu ,*-u=^a tTu in f <DLud <JJj4j < jMjjjudi dSjJLt J (Jjktu'i/ (jj/ )j 

Lkj? Llaixj itjiiMjUl jcljSj , jp>a U lypjxx Ails yij < JjJaj J f / rtia-i jfinVi/ 

iajlAJI fclj^aJI J^ljt a^ ' C^ &1j)*^pJ MJ ■ iM&iH jj^Vj j;UaJ/ J^ju 

^iaaJ/ jjLuaj jUOaJ <jy/ tilifc jlfl td/jJj , L±JJj| <> 4iiaaJ ji 

lJ^uj SjjjS £u}£i tey-M o* ^fV^ ^ ' dyijk^ I "tf"'" 1 O*"^ l"»i/fy ^'^v-' 
. Ufit^LJ ^ tfjji jleLLo (j J Ct n i .f i iajiAJI SjiaJt (}j , ^iSJJ UjUil JUj 

(ji (jjjjusii jU>j , £$1 (J 2ja^uJi jiajyf jml»j tJiu *j;xis oyi&£i jua cu »j i 

J L$j (JjaIij IjjjUj jxJ Sousjk .iftt'ultc ] Uu£Jj • ~ ■ -»■->» /a* a LLiic (Joi^ a^J 
Ijjjfi jmJj » jj^ai// CutfjaJ dOJLuw tfjSS <Oi/ Ijakjsi tfjll £Jt±!l fdUUI 
t-tj*JI jjut.fjjJjJh (KfrloLujI ij^a LaLu ijycf Ctudj . dij qa ji£? *fj 4.1 hi i L) 
jSj^Ae J (JjjcjmmJI fro /jjfi ^)/ (Tiia^y ^'i'i<f « 4"J!^" Ofaf^aaJ/ (fjluuo Jc 
IjJjIaj , 4 j tit tt II iejlWj ifilbjll ijujsJI J iAJjaj Zuoji frilxliuo IjLuJu 
| i^Ls /jj£ tlfglf / jjj / <uiiaj/ JaLuijt Jj oLISlll qaju Jj ~Q m .l* t ti\"., jlAUl 
Iftil 4SiiaJ/j . ^ItijuJI jL^jy/ Jxa Jj jlali; LjIj • 4.aSlz.<dl (JjajSj iJjujj 
tLu! Lu ji$i3ja ij) Ijjj^sj IJ! ^J j/ojLLu/ ^ LilsJ ^u jSUw iij! y 
U3Li j^jaj/ y . (-y*// jf jjjjuedl fruCjMJill iiUa. J^jSj J/ jj^&u 4f^*4/ 
LmW y^ii ^ Ijixi Ijjj . £h jjtij «U// UjAidU y ^/ ^Juulj , £$l jxjjLa 
(_»/)a,y/ joe L»ji<» jA«i/ o/jj/ ^o/ Diiula , uJUJ/ J J$Li« ^3/ y jLlL 
j£ CumjJ gji , Lixt-a J^Sj £>f (fi (j jis t U lj , jJujjm Ltj*f oJAj < tLzjjulill 
jLajy/ iLLa^i ^jX/jJJ j^j+aIja J jjjSl frJj , Ijlo j^ia-j Jjl// ^ £ayj 
^Ju/ ^ , ZilAldJI ^JaJ/ J t^l-Wj LjljJoyi L> AX^J fyuuj CuS XI J , Lf lrijujJI 
(JjoJI fk^lSjusjj JLuii^y/ tfjUd i^A if ia£,) j^ii/ dJj if ^Ldi , Ojj^j /jy 

. tfOaJJt/ CjL^jJI fro (jjj yij^ll jixaJt 
Jij , g; , i>4<ff /aAj < jljJjdl &*fjA J jJJJ Cuia l$J! jJloH SjaHI CtU^jJI 

OjW 4J CuLSj , i»LaJI J , ntx ? tl J ojjjSj dJj IjJIS- ^f5jUt IjLaUI jL^iijual 
i^.J /> b&kS (jixJ 4J| tjjlj LJU JJj £a , f4}i*\ IdAj ^Umnl JauuJL &jljJoJI 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . (kfjUl ZjJLxJI (Jajj , iShHI Jt, SjJommJI ujJJjJf j** 

? LULaJ fkfiaJuil ^A L : j$l liut&Jl Jluij a l LUic 

j*i £lij UuUI <j*j!j i 3Ui Luic jy/ LfJjUii ^j , ituAVt i^jaJI - ij\ D 
£j>£> jl fu . <dxi J f^ini'u JjLmj fjlj , 4i*4J Us pJtz Jjc. UjiaUa qjSj j] 
Ja jjJJ CtijJI Jljts jjj>l* jJ^J ' 4?.W ^^ i*^' j(j*2"»V ^" ^f?*J 

Om.il IfJiJj ilSUJia *i&J ' LfjjMJuj 1*ai/ *Aj . iuLaiiy/ t-JjaJI - LuU £7 

J* LjLaHI M&J CtLJiitl tLuljj ^fZjHttitlj Wjjjj*JI j* CuJJa jSj > i.itio 

jlio-v >/ 4+*ljl SjmxjJI jlLlujJI ,jA ajAj < ujaJI jU-ajJI (Jjmma 

j*dl J Lijui 4jjuijUj pj)j . (j*y/j jjluu /id j « Ja/u// Ja Jt>*-" » - ^U O 

SSjXll JiS (jjMMJj&ltj JoIaJy/ uj*j IjJjA jSJj < IJ** Aji £La±U luoji 
tjjji SjSJI uUjjj ii^UI j* J Jjfo \t fd Uj . IjLuij Ujxjj UfiUiilj 

pC jutu Jjc iljLx* j4 iSJaltl J j9l SjaM CtU^tjJI <JjLaJ U - Lulj D 
^Jjjdl pJt*JI J &jMI LifM* IJj Lu/ ^J , UjmL 1st ZtJ&eJ J*J • ftta>U? 

^jhltni y <ULuo <»i4^ < JLjiy/ ^3Uii ; ii/j jju (yJyJLJj &1II La- LujiLL O 
p*ua* JjLS jaj IJl . <U*ljll oUsUIa^I JS ja\ >y> *Ul Jc y/ ^ joSxi ^7 
fjt tuLu MiWitiit {ye) oltljAJ JLLs cmijW > ^^^ ^^"^ J^J (y^ J-**M J* 
(JjSj (jl (jioj y JILJ 43Ijaj iiakiA'ill jxjui.{I j] ISLui,! . <tJJA Ju^aJ 

jt. jiju jj] lJjjUJi *ja j jjhiini y JoauU/ ouy jj i j/ ^juntij . IjjaL 

. IjjaL HjIS £)IS Ijl y/ Jiil/ jxIwm Ja,j 

jf tfjtiiclj , JjjIjjjI AILumjj ulAjVI £%m dLiA Jtaj JUxC^I £%ji JAj 
^Uj 4ju> t uti,/ CjSj Jl ^UaJ _ umjjuJI &jX4 j) LjJ (jja U JS jaj JAIjujI 
. <LdjjJI IfilAJLaJ fUu LojI Jj*jj • &ajL$JI &j*XI &jXuu Jc IajIj* 
JA • *eljj iSj^ *ji JJ<*J JJ C£*I*J jl JS"V *j*l** Jj d^-^y UjfJ^? Of t* jaxII JJ^JI iic j>>Sall 4121 Obai *Uj Jij^H 1 J>^^) J^'j ' ij^ajiVI uj^^ "'jj>" J^^V ^ • .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JjSIj^L {*&*£ ■ SjaMI oLijlt JA JjIIjuiV J*2*J,I &yW *u*>// ciiiaJ/ 
LLs f^SjUj , UJLuajj LfiMj &*jM iLxjil J j^J^ ^J^J ■ W>*J y+dK 

£UjU iLu,jjJA fja+ll 0! ■ t UJl ^ &J f ^ U '^ • tf* UaJ ' <-«taJ/ J* 4JZ IJA 

J/ Lijjf*-» ij^ii *Jjte |*a^j j^S/ . (JjaJlja* Jjii j/ J/ -Sl^Lk J UJ/ ji2*/ y 

. LjIjjc (jj&f 

JaIjJI J LUc (jjSJ (jl . tLLxljJI I'tfyiy ^ V-" ^y^A uil a**? *4±y Jjl 

oUxoi 4jLjj J IWVi Ijl . (jLtjjJI jA fjjij uijut JUdl j^udl *Uu . JUdl Audi 
<JL£ 'ijL&sh.yi jA JUdl dud I . *JjJ*j ruhlui/ Lulj t yijir* LtjLoXtt j/ 
Cuuii LumJj 1 JjVmm ffJoSJL l£fj*1 ? SjjaJU LijcLuu (j* f JUdl dudl jlu 

«fu'i>yj gJLuzlt jljjiujf , CtUdidt , ji urt'ill . teljJJI jJjtoJi &yLx4 J 
UJS aia - i^i// {ujjl SjLcfj • ^xUl&y/ JjaI/ jj£<uJ/ jIjaIujI . jju\i«t/ 
gjl* &ui UujcjJ J% y7ij , Lijjda, JaIj J LU^Xxi (/^Li . £u^a»4 ^^-^ 
J^ ^4 JjH JLjjjuUI (UjaJxi IJjjIS Ojdt^t Jbjjxudl j) tjjj Lajlc . JjjaJI 

. uu tWi j*ii tui Jjai j/ jj 3W , ^^^ jr iicUi^y/ ^^ j*j 

J/ Ijjla^l ji$Jl ^"ttiitiAj tUJe fubjljl , Uj^Jt J iZtJuJI uja lltUI : i^ajjt 
Jl £jmi1 Ubjla dJJ IjdAj jU i Ujjut J ii&adl JLjiuudl CtLSUtiyi SjjLuit 
£±i^>j ujS Jilt . ituuJi jj£ SjaHS uj£ LajI JLIa . f^J h-Um) Ijaj , jjj*" 11 
JJ& (jl juyj / iSAaJI J qUjlnull J£ o* j*S\ H***-j u/>l J Itial* jjlL 
tfji JLL» . If/ pjjl y oUjf J tjJu lojjZ* y J ; niin J^aj i»^ f+x* j**» 
Q) gdaiutl i yJJl *Lu£&JI *JA Jf luKitm , jji JJ ^UaJ (JAJJ < ^*-» *>j±& 

. LuJI t i fiA £f JaIaj pjjLtjLAj jSJj i LuiiUI jjxljjj , j$l LujjllLj 

J Ijjjjjj jjij UifiLjj jjulj (jl tlxicj , iititttl Cilj&JI 'Lu-aj) JJJ jaj JLlA 
Jb^JI CjIjUI . 4^»Ju.y/ D/jLi JS jjjLuLi J/ ^l?J/ t>Lf ji/ . j-J>-J/ 
J/ oliAJ (j*l& ) jLjt-dl 0<£ t»y i±*lJ (j* CiJJjJ cf JSJ . Zjj*-dlj jljJaJlj 
Oj-ii Ijl (jiJl £»**J ■& ' Lfj^l <C^Li fat . (jiijyll &»lj£j 4l*lj*J LmU dJJ 
J ujMdt ifjiuiXI Jx. jSi fd IfJb Luu*a JijJtl ^u) dij ^uui , j9l CtbUUI 
IjLe&l (jlS fjtujudl jUalil ^L £$1 gjji (jilt *[*SJ\ jrjij lltj , iSj*X\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t-tj^JI 0)tjLa-» j**e I^JSJj ' £J ">"*> jnt£ l^»J ' JJj Si i tte - iaajAj tut i hu i 

jfJe (fJJI JLjj^U filttitl CtljSJI CthUa Jn {6*1 jj fJt&it jo 4Jf LJuJ Odaj 
JLti Ojjt^i? j) j&ju Uo ji£) « jJJdl » (laa jlS J& . &j*XI J fkfJLfl^J J 
IjJaj j) j&j < J^lj^j <&£* f>J?A J* *JjJ^> Lt iS ^a] . f^jfi JaIj ij] 

JSJ Ijux* CuJie . ff&» jiii j) j*j*9l j^> Ud Jjyj. r bjj jOj JfZljviJ 

JS <UjJ jxgJuj fjxiS ULc JLL* jt CiijGj < &»jjUI tijih ll J LiiljJA 

. <Uic JuaaJ j) juyj (jjjj JiliU Jl gixaJ j*jj , <"' "^Cdl*^/ 

JjLkJ Jc £!kui £JLlcls LJjlc oljZUoJI <ua U* HxiUu £-u-» jt <j£»l» j] jjy 
- Ijjixijjfj ZlloS oIjjLLJI . £%m Ic-I±lo fiLuJ la-»tjjj Lt x u p j jSj • jjjaJ 

oLyy/ «ui Ui ^uj/ fjittiMj cps put* ^ll* . ^jjij^i jijla LojJ 

jaIj dtiA . utAjJ Lul cdS jSj Luu (jAiUI yu* ^iit i Jjt* jSj , Sd^JXI 

jij « r hi * cju^ -9 £ iu ' t& j^ t^ 1 ^^ ^^ j^hs ' ^ i^- 11 * 3 ' o/i/L 

oyLaU/ oi» jj/ ^kft/ , OljSUo j) &jlj"> £»±° o* U&&J (jl ^ <£/Lu ^' CuM i S 

(j^uxauJIj %jic tJj*i// jjjjlaaLI jtaij jf Jjyj < JL»iSt<4/ LLa.jJ^JS3 ^j» 

. gjjIjuaJljj CtljilhJI gLiJ} itjui fj* f*1 &**■ lj*j ■ ty* 

jl Jjy I ''''<< J . izjlta Lfj/ ijjtl ttlj . ibjUiZJI ioJuiVI SJL*a LJul dLA 
jMjMiS J?J (Jfu/j < Sjlll Jtaw» J Jj&tjuil t't'iiHM IJj Lcjlj LlUuj dlaJ 
, pIjSslU iSjjM £%mJI ^A &jLu&l ^>Ju/y/ j\ 03*3*1 • ^ tfijJ**"? 

. ££**<o JjSJI jl jiilj 

jlfra. tlujjtf 4^tj£ UsjIslL CiXLOJ jSj , CtUjJjLt Jf £LiaJ j^a <US IJA JfS 
Ja IjJS Ijtt* ojjJ tilj < i^»y/ tfjSjV OljjLMI <U(Sj Jmu J& CtljjU* 
j! Lij^j aft , Jti/jj/ J/^Liy/ oyjL^ yuwD jtcj , ^(. i Kj j CiU>L«4/ £** 
jl i^j < j^At J XjluiIj olZjJi f+J J^ljwl >Mtej • ut^Mj^h J^^y^ 

. 4JS dJj <L±ljJ 

JIjjaI Je Ijjls ljl$* ojjuaJl lf J*lj < ^aijj jt Luj^> IjljA ajjj y tiij, tfjliJI ouj> j^jSiUI <Uj>^JI ixidoJI JUwl Lpij Ohttb CM (\«) lll.l,lliJJiJ.l.lHJNIll.l„l.ll,l»,l.l.-U,l„l.l-|,IJJ,I .I .IIIJ.I.l HJJ.Il: 

ijlll j3U// atjAJj da Ja IjjlS (S ^dl tljiuia ^jZj jl jjj/ LJulj . J^lj^l 
/joc dij £$1 qajj , oLaJy/ IJA J 4j (jxjL y Uoju lixki Lul . l^JlSjsu LLifj 

, <Lu£ LgJ CiLijJuui IUtn*"t &lj&uUI fra 

l '"I* ij <■<«*■ o^ij <J^«< ^A// &jMI W^ < JftSlifinff Jac oyLa^ <*oa J£ 

ojitfj ^jJ«-" (»Jt*J/ e^ i^ 6 ****** ' c*** ' ■ iU * ^"^ ^^ **V ^ ' ^-^ 

43lf**ij t>j£.L!iaj 

jLvjy/ ZjjLl* filcjl Jl tlAja, Jjuil IJAj . jjl+ijil /Jaaj U^ 1 tej* tf->l 

, ami j i dj^LL ji**j &xj jjWjiij . jsi yjj&i y r*b? ti * <$ ^j^j? 

: jhJJulj J, UjjiuJ IjlfS . Lull fi^tj *?«W fu^oljxJI JS Jc jjJj jAj 
£] Uul cJSj . « 4a// Sj&j Ij+Aja fSjJI « JJjLojj, » p^ju $1 ajjj/ IjI » 
UiuJul Je. <*MJ j/ Olj&Lut AiLi tf JUy y QAJJ < J*/ Jl C/ljCJ 4a*i 
jA JtaJI , tliifi JsxsJI jA j9l ^J^l Jlajy/ (jl ifjiV 0^ ■ OlJf*J 
JoujjVI JyJJI <L*lj4 (/UljhlM-IJSjl Lfa^-jjtfija/ ?JLu 0&&J ■ J^lj^! 
, £j9l Ja± i S*h u * li jLaj y ; Of <J°J J** •J**{p«MJ aiJI J 43liAii *<aj*J/ 

j^uu >aj/ j/ jiiAJ^; ^k 1 '"* y ■ tW W >"- J* ***"* r**' J >•* JL ^ 

^^iij « jjc} / jaj » 4J/ iiAC 4/ Ciisj , jjl+Jj? 1 ^ J (sib tr^^f u? Jj^i 
j>' JiJdl ,< jj*JI ZJL* » jli ^lj 4a^> ^ji Jx. 4i/ MU Jt. jj .' SjaIj C**-> 

Zj^jti a4 ^f^j; ^y ay/ 1>; w; ^ . y » .• 4/ oi«j , , ^-^/f 47ia , 

jjjj ; tfjjijjJSMJ cJS^j , Lul j eijjl Jjj±u*J <-»j" ■ Gijlt AH J 4tf 
JS ^.A^i ^if Oflj J/ £liaJ r>aj . CuwJf ^ £,9 1 LmmLmm jf (^ JLajIaJI 
rt-ji 4J/ fa.ii* »j- j«v.-. ^ tJljl jju jl ^y 1 / 4lxiJ L> joa. . «X^' VJ^ 
^UJ/ J^iiL . j-ao 4>ju/ «Li!ac. 4/?u-» j^/ >» jj^Je' ?axfl U ? J> 4^ tf ^^ 
IJjLl* Uljl 111 j , Ujaj j~** ujSj3j t (L( - {+** Ijcltalul IJI 4JS ^jjUI 
i^J/ (jl Jijl dJJ £*j , fJUij Ijp dJil £2jjt*f J/Ofci ^Xa. 4>Iac j/^a/ 4>Sjjm./ 
Liolc oa*A// JLI« . Uii jj 4i<iaJ a/j 0*j Jpu jtiaJj - tf<*Ai JS^» jj-y^ 
O/jtfAu* flluj-> J Jaaj jfi . jjjLuijj jcjj j/ J 0/^" U» . J j^jh 
4oaia. J| Li/ ^ujJ pilttij] /^i*i3 y » : (^ C*iaj « Ifl ^LLxJ Sjj&maj ^JL> 
juijjj.ffw tSflf/j/ U pA' dJLudlj , AbjjiZ 4/ tfjic ^ JS . ^ ^r Jj,L4ajj 
*jLi{f do<8 JS f-' — ^ /JUi« , Jjvilui LIS /j/ ? *oaJU/ Obyy/ hj^ JjAJ 

i « <• jjjjMLtjiJij j^iyf j»i>" c^My 

jjjj , iJ^L// 4>>U/ iijU-.OJjJ 4i/ ^ J^ii y» Jjtilun JT . ^( J yj^ 

."»Jhi.M» ^^*1>J/ ^y ^>»/ ^^* J *t, V^J kjJ^J S** fy 1 ** .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL • Vji>« J* ui** ^» • c*>> v jw«u j**Jtj uiui jus* . « $jiii£tj , 

D 

^>*** « JAM}?,) a**** » L*j'j Ai ' hi^ &k>i « oiUAjj' tojw» » jjl c**3l 

Jj US *iU « j^ ,, j,j . ^i,1 oi> tfl Jil jLjaaoJb I44JJ <+»pj 
CitdJb i*Lu) > ^UkuSb <Ulfc Jua^j 4I ££44 Ua 4i)lih* (jluk « jjlfjjal » 
^^fll ^io^JI iuuj « ^ ., Jx « jj^l » Jjj . StUuJI <Qk£d i^xu 

. i*i*</ JjJI *JA fr Sx>lj J/ J JJUfy/ Jc jiiJ (d 1^1 dJ Jjil j! mVj 

, uujaoJi jt j*i*ii c>l***ji j** y*y/ ^>4 yj«« /jji <f/^jj 5>u/ c> *t?yj 

SjeLtd M+aajti OxU» Uaic </b^y/ o*j*ijiXI 4JJI U Jyfcu Cii/ jl ytf 'J/j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (JIjjjlU JLuaI &1 _ jjjjj jl _ Jili »J^u dJJJ LuXcl jja* (jl jttcf ^jj/ 

'• « jL>f-» » — 1 J>V « JtjUAjjl » Jjlaliiil ^u 

ti' J 4^'*? jl*!*/ <j\ jll» (^lJ 4j/ a/ jsjt (ji jf £aL± j <jjsi y jSj » 

UjJf tyj» CAi tut iff (jiJuj (jl SjjjaJt iWittlunt ajji'tutA tUjj fjl jjhlml 
Ujaj ^jhluit ^i// iiLtuaJ/ CtbiLSLajj . jL*JI gkSj jUajJL Iff Lij/m/ 

<*iii*iIIj <U£l£ £ya jjSI « Jt^J » Jl « Jijlfijjl » yllai. (j* oljiftJI 6 J-4 OJlSj 
aOCj i Cjtj^jialll <jJ5Ij-»j ^UiliVI : *jlj3 U^ ^J £-°J < « .T-a^l £*£■ JL»^ » -J E Jj^iiJI J) (joUJI <j>*xo (jl » : ( '4jL*jj j « jjl^jjjl » (jaujJI Jjij 
(jliuiSL^ <-j>«i.lj JUjI>u-Ij jl^*Jlj <jU?Ij VSLhj ^ah u^ : 6* !ilS jlj JbujjjVI 
j^ajk : j^ji iiklll J (jldL <5}l$ SjLj (jfc jjIaI <G£J * o-ipj (jl JjuJIj <jj>«-uJIj 
_ « LjI>> o£» fJ ypuUi-JI £lltl » (jV L»u>"j j*** Sn j>J ,>*> • oAj^^j Lijo^j 

! « 42jLj] 

. 4. . I » Coucul Ijoj£ l>*lj Cilitt'iml Sjlill 6JA 3 j«*4 (jl jklU C»i}UI (j-oj 
*l£L».j « Lju^aJjSJI jj yljjJIj jJ-jooiJI j uUt *LAcl (j-a JJfc (j«j « j^lfijjl » 

^Uo-uiVlj « 4j^jj>». » >»-u*11 Jl . > •" > ' » l l4fi *j>?«js» - oLlilJI *L*jJui < oUV^I 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jlSj < « < fjifllu J| Zijuull JolujVI (3>*lt &aJ j^iuij » djbifcb jifdl 4cii J 

fjfJi Uoaj j^w J « JJ>uja )» ^-a5j , 1 jjj' tf JjS iu>ftj| O^jjIj 
IflflA ,-UI Zij&X\ CiUufl^jill <UjLuJ « jusLill Jot JUa. » <Lblia Jeuli iUli - 

t5 i ? aaJI ^vu4l jij*J! U1 j , yiiL* ^^ jij* I4JI dAiyUI JSj IjaUS 

IfJU-^J J^" <^=>_>L*i I jm i ^" L^J^xS (j!iU.J j 6JJ>lo CijIS l^ta, <()''<jj « jjlfJjJ 
<k=J ,,JL)t jl* Sjj jJI Ja 4jj>uJI tuajUil OJlSj . « jJjlitiljj » 

J jjj^iJI jSjUI j> <JUj (_j;^uat Qjj^ j <Lu£o j « jjjLiijj » y t .,iU JaSIcuI 
JjuU SjAil** iUit^UI ^IjJJI o>3 Jl Ujuu ^jLaJI ^^»VI J^ialuVI Iju« J*. Ciiilj l^ltj&a (j' tr^ &■*** & J J J^^fJ J^^ ^ ' o^y^ &**i ^ u^ l -' aA (^) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4^,UcJ! Jii ^^ ^ ^ji,, jj , Ja^jVI JjjJI ^\AA <xUJJI ^L-SyVL 

^ 6f^^ ' ^y o±* OIS5UJI fffcJjj ^i^i (junVt () tf^xJI » <j%>oVI 
*Jjfc$ (JAcoau dJiSa . dJjJ S jtiiin j^Su ^ jSuu ^Ul &Uj*JI jlaJLII 

jxj ' ! iS xtiyMi\ jla^^i j* ^QJLjj < jwa^J £*> LiajjJj LjjoJ jbujl » : UA 
dJj J Uj 1(]jir>lj1 If. <bjSmg, o^UftiUj j&l^ajL SjViU CaLV^U ^UuJI 
. ( ' V| , i^uU! ^IjVI J* ^^ ^J^^ ,J >^J f^i 6^'-^ *»W3l &* 

^iiJb i^laUjIj CiMi-al j&la , 4_iixJl re-da. <Lu-o5 (LJjJxua Jaaj <j) « j^aJUu » 
jl£ < SjjJila OlJLu ji<.Aj jjLaXI SjJJiia JojiinO Cxaui £lj « jjl^jjjl » 

Jx Ci>tr>t ibj^j^fctMJ 1 j* » i>»W i> ^■^ , oVISj cJSi Jllll jkjjJI jj 
«DcuJJ J&aJ £jJiJI jx D^> ^a^V< O^SUJI ^JkaJ jV $0^11,1 OLV>ll 

y-s iJUjIjidut ja\^j (j) jj^> g,'"" *-i^*" ^Jl 3ja*>M mVI Ct» 1 <bjftXuill . JauijVi jjjui u^y^ 'k**^ 1 ^j 1 ^ 1 jijj j*Uim ujjj^Ij jiuJ.1 i*jjs SjSi* (^'^) Y.V .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^ () jU*i«iV1j . iS *#£l\ hUui\ iUjlia Jt Ufa> (jlibu <jlaLll 

! « iauijVI J[/&11 <jlS$ « jajluilij » iafaj « jjUijjl ?0A« » Oau f*l ^iil Slaij 
4af4j « j| jaj lAU » C*aui IfLa fiill <U>*iJI &U\ ojIujVI t>u^ »jUiJI 
4*S>* ?Saa yjjVI u^i • U J jVt &»3 t 5 ^! o«ft4 ($J - « ^W» » JUJujjU) 
uijJiSJl ^tthmltH -^^aylt ftfs^j . J^l^u.1 ^ 4$»-^U Jsjki J^Ll Jx 
«Ui jkiaJI <Uakoj < th_>^t t l iajaJI tij^laJI isj f£^J « 4^-» (> 4Jl&t4 jfJ 
. fJdJI jLaiJV djf£ (> j&l Ufa - t£ja>1 ^p»LJ ja 

JaIuu jUt j «U<u£UJl S^ujVI (> f^UJI ^jill Lij^ls (jl £Sj*aJlj 

C»l 3 ^flnnHSi - l()H< <ilji.it JjLu (jj ojjJjJI jjaJlj < tjl*!^" j Jj^laJI jialil 

jJJj . jSiilj uiitadJ Luui I JA jtSj . <oa UfcjLu fetilmU <> <u&JI 
< ffJ lia. 4J$Jlau Uj Ijfa. iJUaXI <> (j^a'tinj iilaJl ai« !>>l£ 

«iLaJI Jt ^JjjVI abjjkl^VI £Ij«xj Ualij* Uj^lo <>.yi oju . fite) 3iU ^A«r j-> t ^u jjifij-i j«WJ *j^»» y^- 6^1 tf^ 5 ^ ( w ) 

T.A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £j*1 yUfc (} (jjujjuj « JuaaS » £^ftJ jIoxj $ cA>*f 3*^^ (A)* 

U^Mt Oils Vj < <L»Jj 6f\A" Of? oUftbdl jS3 ^Jj < « <0jI *uc » 

. SjmLu jl ilfuj yj*Jlj (ya^uiV) fJbdl <USjj bv 

j^SlL at J OAJJ < J^ljMJ^I ^J*J' ^l^*"**^ Obloj jjaj -V 

< u )« **»! JO£ » dit,l jlij , SjfcJJ <bJU-o OllaJbik-a^ CiVLi-ajt £ l*jo 

^iuxj j^i U JJU^ \MA (Out jJauJi c»>a> Jt OJ1 ^111 cAj^aJI £ 

. <tt}Q Ujjj jjUJU*. (> hiinll j^un (3xuJI SjLuS Jiklj 

, <Q^L i> &aJj U-dU^ j SjalfJI ^uduJLII £"^1 ttjaJI 
_ (£jj&JI tf jail lajLuD iUHJ! <La>UJI j*j . c?j^1 <La.U» (> ( Ctlaib 

. (>ftlJI JflOJ ^iJI j* i( )U«J jl (jJJl 

_ <Lu»LaJ! rfoJUbuaj 4jLa.j^Jo <U OJlSj- « *ul J-it » dUI J^J 
(^jiaLiil (^oij < (j-aSUIj JjlVtll <UjLa-a LlA tiua^Jlj ) jjUj 

, ^jijJI SjUs aa^LJlj «Lm tf ^S1 ails cij^iil jsJ ( iaSLUIj 

^Jill J (^V) OaxuXI ujI^jI Jc « AJbl iU£ » dilLl Jbafcl Cf>*J « -ill oat . 4«jl oil*^ . jjall li* *if+*i3 •ji'** (f#j* *-*•,£*• J! (i*^ ^' V 1 ^ tf J"" i#**^ r ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jam ^ « *fci *u* &* jiUa » <jj <>* i> ^*%H tA^ 1 Jj - * 

Oils l*Jl ^ . ^j^jUI fJUJI ,) ^j^l jfj^JI Sj3i dn aiti . laifij 

diU (jlSj . iiJfffitJI JjjUjtiujVt obj^l^V) 6 l Jft 4i Ju*a3 

Jja £j> 4j!)Ua MSjI J! *>fc£i CulS 4ij|^sj < ijJj*Jt <Lm$&JI HjaJii 
dJJ jV ^Sji <JJ* - SoaLiXI Ob^l fA LuUaj^j - tfjjSJI u^xll 

*tiueJI Ujjj , jjjVJ £u>JI iiijl J* P^biutfb « JjSI^I 
JSU« JJ ^ij^lj oUJUl Off £j>^l »^> tf •*' ^i ' ^ V*^ 
gu. . Xju^JI Sjjliil J dill Sjlfa 0^ - Sj^ut oi^uSxij Sj^ 
j ?l „l,l DUift Jx 4JJJI SjUi *Sp> £& J S^JiUI «Cu^3 
. JLoljaJI jj^t 4»4IS C»S>Jt c> *»-* Ojaj - ^V) 

uSijS ^u^ dui ul » : J>*f « ^ Ul ^ J 1 ^ » o^j • u^^ JI ^ SiAsJ| j 
^ ji I!* o^j - « ^'jj ^*^j vjj jU^-a* d>Hi ol ^ f 1 ^ ^'j^ 11 

. I- "- -^ LL-<3j j±& 

^^ j jIja^ ^»1* Jl f U^iU ojjVI Jx Li^ll o^J cx5j Lj^j 
Otijl o^j jLLu ^U^^JI Sjlj^JI o^j « 6^1 ^^ » f U J ' ^°° ^ 
o*Jail Jul 5^*AJI Sj^ dill ^l^U-l - « J?* » Jl^^ 1 ^^ , ^ vl SJ* 
<ikdl j ^iL^J! j^^l u1 W-Jsf u- ^ j1 ^J • J,J ^ ^^ ^^ ° JjVI ^ 

J^^ll >j ^JjVI u^ 1 JllS ( U4L ) « v^ » J 1 -^ 1 ^ - ^^' ^^ 


r^ ij.i,iiijju.i.iHJNiJ.i„i.ii,i»,i.i.-u,i„i.i-i,ijj,i .i .iiij.i.m jj.ii 

« J^-ua* « dLlil (jlS \^o"\ <i^ ^-«j>^ j o-^j+J^ «£>*-« ci*2j Ualtj 

JLo=. » <J JU li**i .-ij.Aj ^1 clllLl J^U ^j . « ^JiJIj *Lu>JI SfciiJb 
« jVI dJJ t> jSSl jjj1 V lilj , Lax- dilfl £1 Jytl ^iil » : « y^UI J^ 

1 Jlxo )) ,_)0>iJ 6XlJ/1 Jx. Siail.1 cUV^I J ai i A (jlSj « N^ °V <1uj £-uj jj 

jjjjVI j o^*^' JO"* 2 ' (t ^ j j*-^j u 1 ">-■•> » o*^' , ^- L " < ^ tf ^' (< JU^AJi' 

<Jl£j jvolic J£ (jt j^.^'tll dJj Jx JfiUuj , -CLojLLo i-**^ t*%>°^' J**^JI (jl 

Jl L^Lujj t tf -.^I...T J£.j Ij-.Aj.q1j Lf*Ai> jVI ^ i5 ^ 1 - ^JD^ J 1 u^^JI 

( _ > ua.1j < LflJiSj (jJjVI j *Lu>^ L^J <( t^Jj^JI (j UjI .ii » Jj-uJI (jl^ 

J^JL ^oY Jj_>j1 "\ (».jj- (jllc ^Lla.1 i> ciujj i -Gjljj Jl <4^.jJ.1 J?>^Ij 

: (j/iillj 

&a>U, J LumJj , UijjJIajj r '""_\ ,u o» Jja3t.it/ 3fjM LISjLm LU uj*S Lul » 

« (Jjjij £* Jl 

: JjJL jJk Ijlj « jjlfjjj lajuo » Jl 'tljia., j J^-ajJ 

y^ioaJu ^i// jfalc J y/ 4a>jjy£IJJI IJJb 6&Jj , £tjAJI & ujijaJj pfi/ » 

(ja^oa. » JLj-uJI Jl >ifCj « ^jjJljLIJI {j Ujlni )) Sjljj ^Ajtf Jj^|1 ^ ^ f JJ Jj 

, <u (j^UiJI CuAaj <jjJjVI olj^VI JS d£Jj < Sjjda. Sjljj LiJtu « (^JUJI 
1kU4 J^aSJ J jo iu ^fjlnf. Sja!^! - <Gjljj ^jl » <ui jil*3 LjUj oja^lj 

^jj| ,_ijK"i1l J>jS (> JUI |».jJI j jjiclj « c/JliJI » Sjljj J^ii ji*3j 
Sjlju Ju^All Jj^I NT pjj « jjuJI c^ilaiJI J^t » Jf«*JI jl^' C^J^J f "^I'J^ 

. Jajj-iij Ljfi djLij (j' <fJJjVI 3jjJo>JI V^^' '^'V 3 S^^ 

OcLwalJ oUJiJI jj'jjj ' u J J^I j »^1 J^- jjj^I (jl^ 
Jj^l M ajj «*lJj (jl^j i SJii.Aa. Sjljj tJuJllj « (^j-ill Jo* » Jj-uJI i ajK'i (jc .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ji"'> » '•■•■" <UjjU_>j ^juayb <xu 4jjjj) *J'JJ C»AJlj JUjji i c ajj (jj 

•doLtui ,jAju (jjaj dill (j^ <ju3^JI oiaa. l+K ou^^JI oLlSlJI aiA jMa. 

j^MU <j*. (jL»fc j <l>lfi1j < MjJISIuAj £uu dli» (jxj • L»j|>i-" J! - (^JJjVI (jSaa-11 
ii"tifl",,,l. iIiajj dliA (^aj < (J-^J-O Jl V^HfJ < <J-uai* djij »jJ>iJ « C^JUA-J' 

(_f jJI (jSljaJI (^aJlj < *£j>^l 0I3SJI jx» tfjiuifc fl** JUia.1 JQA 
. « j^jjI 1.u« |kU fejal\ £**} « ^jVI J* Sjku-JI ,) S^fttUI 3A 

jUc j « jjl+ijjl 1jf» » -1 &0a>J <jl JfJ 3 ^ IA>**** JJ*** (>i»lM>lj C»il£j 
jfcLUt Lfj (>UjJI CwtSj < « Jl J*J Ola. » J - UjjE fit J^i - l^i ^Oa. U 

, <i*SJI y Uj J « jj«-ui » dill JiULJ <i. Jl frim <> « Ji>iil » o-eJI jU»J 

« (^..it » dUI jUaj . « (^J4$ iuy. 4jii ^jij ^UJ yL » JU US <ika*aij 

^ £ljJll it^uu V 4Jlj « ULmm <j\ jLajb dOaj J^uu <>J yJjVI jj » 

. « tf nhi.itt p^V 6>»A. 4Ji*i* J* **J VJ J^i>«J 

jlfJI 3^ ^ o-at^» i&yW Ji»^VI OlS>k3 oLii^ « « jIoaj ^il* » 
« jJLai » JUlijUl i4f4 JjS (> OUii US , Ju^iSJI J JauijiXI (j^*l 

□ nr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL OaadJI J dJj (> jSSl Jj ,»»*» fc*J f J* <^d* u*>a JljU #UL> tf 

olSjVI J 0>f^' <j* »>** » t> *'-> *-°J « J v>*^" B ^^ jAu^il j^uft Ioj <i1 LS 

SmLW CtUyjJt fjt. Vl***jI j*j . Utjjit 4*JM«&" *^U* «-*"* JBum 

^aVI Ja^JI bl> dlwV ( « *yuM » dill ouaJb ) « UU, » jU Ij^ dli 
^Ul ( « jw»l4JI 04£ JU^ » ^o2j ) iiJjjJI i^^JJI cuU jlo»l t^iJI 

<JjU^ j fja Ji c^b *j^*1 o' Sjlill *o* d « jL>Woe' » jIjl» 1 ^b . iVi >» IfJ; Jij , (>I^IUU JUi.^VI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL L»!}lc.t j <ijjjJI J^^J ' ^>*?^' 4 ^* J "UVY 4-aSjj o^'^' ^.'.^ J l>"^->" 
J-*- v>*b l( Ji$UA!y' " u^ c^ - 0-K- - D.E. « jjlfijjl » J*^ i-ijL>* <*jj1 

jkX»3U £u,^/ ^i" 4^ '->?-" i ^ 4 *-" C'^V ^^J L^ H>*'j ' 'V 1 * 

4aj j£.j kutjVI JjimJI J &?jL?JI OlijIoUl £> JmuUI <SJ5 jmj^jJI i/Jj' «*»J 
Jjj it&AiJ q) Je i*suj* SjaHI CiLyjJI <j\ « . JIS ju . Ljjw J u^y^aJi 
CtlijuJt Jjj pi JJjJ y Uu&J.. 1^-LJL)/ <U JJAa-* (flu ,3*'>< £uiJI ^> £Uait/ 

« . « » ; 1 JiAfi » j**5tl Jij ! Ils^I jfLL uj/ntl yali-iVI WLuy ^ J* -AS 3 ,** ' ^^ 1U .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
ji^i .ij> 
□ j-ujlj^JI (j^itja f-^y\ jl£ L«i < &djaJI <Ufc^jxiJI Q/A Vj < C5 Jufl^uJI 

, Lj^ikc ji UmUi.ii UJ I x\m <irt -JUi^uJl jU^jV jif jkii 

i^jSJI ^a <f^>Jntj I j^ai jjSYI tSjzM Cut* aia < S£leaX\ <UaiJ j* 
^tiJI itjA^o ^ujj « 4_ix.UuaVI CjL3M*JI £^*»J u^i ' ^al^m iLjalSill 
SjjjaJI <^^flJI ^laj . ^ac^LuJI (jt '^J ^*^" U3*f *■* ^ - ^ S^jJJU 
jUwVi (> j^S&JI cSjJlj (jS3 jJ . *UfcliuaJ! jS^tj u^l £ * ^j*J' ^LaJ) J 
citing _ 4ijAj U jsJiauj jLS aSj , ^c^iJJI jS&JI £fc jf^J' Vj < i^*^ 4 -"-" 

d JA jalo (UaiuJl Jl SjtLuaJI ^moUxJI jl jxj < 3&UI ^j'mii Vj d&uuJI 
U^Si Jx oicVI ^LUI jlij , Udjllt Slaxtja ££2 fd - SjJiaJI (^^ilt 
Sjjj£ JSLuJL i*Jjxu J^la. (j£ i*t*v ti (^oJI J^xJt J-hUsJI yt> Ui^-suj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


ajij CMkJo <ApfcJ <itafc <J>aJ <> jll] UjU. (^liij^uJI jU",V! 6 1 * 

<K>U CaxL j3 iJLiJjJI Sj^jJI dlj Lu^ jjSi ^Jj . JUU«tJI "Jk^l jx 

<ajL-u "U-a^iJI q] « jjjjJ » ^Ij L djfcj . l$"J Jj aifc j*j CiilS Lit j < AjJU^utjJI 

ljja flj-ai j^VI £J»lj j jfcjSj <jt L$j1c (jl£ <JjJI iJal^jjjij <^U « jjJtL-u » SjL2 

(j^il i_jLAjVI (j-a ^fjla lj-^a£. <KjVill Cul£j < t.ftilKlll 6dA *L1 JJpJ *Jj < <fJLt 
j d Ka ill d<- I'i ■ ^.11 ^Llj ^a (j^aj « (j i ll'ii ii » fj] uj . 4j-uia£. > mj (( (J^jLLui )) uuu 

jLvjVI jiij . iixiJ.1 Id ".h*. irt'j LdJLiatj < iiillll <JlUJI i-jj^JI c*U- a3 

ftjSlj^ aIti-i i> JJ-a^J (SJ^-J ' ^JUlA' "U-uiljl y-o »jf^ ol -> l ••" > (j^J^^ 

JLiujUl SjLJu SjirtVitl <jjji»*JI jjijj^Jlj i_i>»JI Oflilj . SjjjUI <j£.U-laJI 

J^LikJ « (jfJlluu » jLcj . £>>kJI iiJlj <JU. j LfcLla.lj LjLualil jj^ ViJ 5 ^" 16 - 

ojISj « a-itj ^JLiiVI o-ii ^ vjJL-VI cu\$j . y>JI <b-J L« ^ Salt I 

. Jilj ■ 'jlK-'H t^uii ^ i ijll's'll 

JJ J^UI >_o3l La^J ^ ' <jj£"**J' 5>^ o>a31» ^jt (jk*j o^ ur^j^' .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £_c S_»3jl j SljLuil tyilisj i JjJaJI (jIUJ! OO'j^' J \JJ J u'- oa A> ' *^ i3jS->"i 
jjjkjj JbOaJ ^UsixJ (jiii^ujJI jlaJVI (jL« < J**JljJ .<j£i>oYI SjaGll CjUV^jJ! ^jjxLuZj (j ^i" ft" (j^iajJSLII j "tftiJI J*. oL-aiJJJ _ ^Jj^LuujVI <CkLu pLili.1 JAj 
jjj <j (jjJiLiaJ.1 cdja. jl CxM LfJl La£ < LflSj CiVi v_J>aJI jjjjUjI jlij OjlS 

J^ SjLUI A*i» JI^Ij . j^'G Vj l*J oij V JMJi j>~ JI ^LxJI ^1 *Litl 

(jSU . « ui j^'ijI La ^ja.jy* » _yAj < ^Jooji,! <Qiiia.j (_y>l-*t,1 « jjJtLm » iit<Jj JaX. 

lliLi. l^JU jjAjjJt JSIJlj < ^jojLjuJI i_u<Llt j <K>aJI o-vft-^l c<>lU « ^JIj— » 

<jjSi oMfclij - £»Ja3 jjl JjV £,l£, _ C»Jja.j . i_>>JI oLtUVi <oii JI Uj,t..i»j 
*^ 6^ <!»>*■«> A*J JJ^J « '-jb&jJLo » JoJLui I Ji*j . IflUUlj I 't< ft ft Jaj fJ <jjl jj 

i*^tjjJ « *^_s£ jai, <i1 » _j ^ojLjjJI i_jjSHI aUI « ij^lc! » ( « . «j<\.ll » ), fj\ \ 
, ui£ jj£ <clWll JSLiJ. <Afi ^,1 L»S Jo^lio ^.Ij^l JSLU. <^fi ^1j , Sjlj^l 

'j'->* (^uljuuJI *_uiLI Jd-u<a1j _ « ijJj^^joAl ^« 6*Ufc1 v-jJJoJ lilJj Jx pLj <j1 » j 
J>C tjt tiiJU jJi « <JjU^iJI (^jill jjjj . - nr.'ift JjJU « i_«jSjJU » JI <Ui Jf«j 

• ^J i'J ' 1 " fi>^ J^ »J^lj ShW~>*^ <laa~<> SjIjU Ua"><n Liyl ^.u^'ill 11a (jc 

^jjxSJI ^j^^ ^LiJ-iJI i_u£i! (jJcT (jla. (^^1 ^ j \\ <.u1 VI (_yAL«j 
(jii^il » j^j « jjJllLtu » jaj ( _ J liij-uJI jLaJJVI j J^_> tS^St «i j i i <-.* (jc ^paijxJI 
o^ «-i»S <JLi» j ^LwJI t_»jSJ,l j^Jj fJj . J^.IjJI tj-aVlj a**xl>iJI jjjj « Ljjj 

, |j_jj ^i-J| JjjLlIj (_i]£ j^ltij^JI (jijiaJI jj-o J'_>J^ (_j-uLi-uJI ■_ "^tl p Lala.1 4fcL5 

. Sj^la-a Sja»j*. t} J*i"^ J^<J 

<£.>luj (^jiiajiJI j iaiJI J| M.su IjJOa. U>j (ji N^«0 <1lu j I Jj j 
^jLv (j-« l ->«"0 JlSI « ^-ijMijjJi. )) (jLi dJ j a-«j « « i_i_jj±.j(_>a. I"u^j*i » jj^j <jj;ia.j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,jl5>j < <l ^ aJ ' O'k'tj i 6jjj^a (_^(>* <j£ i-iSj^l lJ_jjjj_JjA ^jlS P I n'i-%*^) Jl^t>J I Jills 

:t_>jj|j Ja2JLj If-jLua <uikljjl <Uuj!}La , iAilAJI iALxJI .-j^aJI Jkj « *-*£&■ )) JLAjjLU ^*j < o*^' j ^f^ 4>*^ 

^..^■1 1 SJ£.U Jx. Jll"..uj « ui&>a. » _S . <J <OjJ (> jboJI L-Sj^aJ « eijS>a. )) 

j « ^..u-i^uJU » j « «-i>J>l»i1 » j « u^^hAjd » J « tj^blA^ » 
,< ^^a. » JLiyjUl ^U* t> W^? ^> SaiLui*. (j^H) ■ « u *.. . il.»..A i » 

: <ui j^Sj (i IjjI^. » sjj>=>. (3 ijtee ^^"^ j^j <<ojui^i ^jb Jl Ja^i ^ill 

D 

1+1 l>Uj1 I'lu-Uu <ikUJ laiU- ^^1 J^^l a^ fl Wl 13^' 

*uiUi t u,jVi ji^^u-i ^- «*-« =^j W ^-^ ^i^^ ^ 

. 4oiliJI UUJ1 L^aJI ^jL" J^ J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « ^Vl ^jki )) fU Jlo ^L ^ ^J^ J&J < (S^ , « U=JL » <jJlfiL cii.rtf. ^ ^V 1 ^ Sj J^' V-^ 1 C^-> ^ ' ■ LiJJ J^ 1 (i^ 1 
a. iwM ^li*JU < <£^1J lj^ Vl~ <uk~ V I^jVI J^i j g^jVI 

• u^lj Wjji^ £j^ s 4f^ <ltf J ^ 
6 U , ^ J jJ* YV ^ a~ ^ <^*J! Sj^l c Uj old, Ualcj 

cJj ^MUI ^o*JI Jl>t Jl jt^l <f-j^ jlj3J» ^ : t^^'i 
J-lSJLv-iSj a5<K jJUJ! &&£,] a*j VI jliiVI IdAjuU-^^Jj « l^^JI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D 

j « j^L^jjjI » j-1j (joa.j N^oV 51^ ^ jUJI . ij.rtll dlj j lj£* 

aLt!\ <£\\\j\H\ CilijU-oXb Iflini'i CiOaj < SjjOa, oLuUuj f-u*jj > ^ t ja'tl l 5 jLclj 
JQlai,! ^iL^il jL^ajJl *Sp. SjS ^j < Jxill j£ SjjlS 5oa.l^ £**£> Sj3 
I4JI C*a5 ail . Ift-o^j 5SkuJll J^ J* l$i3j ikuiiiJI iu^dl iuj&JI ttpu 
Cui US . ojiiJ ^OuaUl dlj j^wj jUauuiiU tfAuaUl J* jjSVI Ua*$ 
UjUUs Jj^J i+toA BlSjJi . ^UaJI guijl djj*J ^ juSVI Uoaj Ifrf 

£*J>j*]| Sj^Ui *S_pJ tf^lj ^aJI J>^l »iA jM ^J • **Jf»*Jl V'> VI 
|J ^^Lll liA (^SJ- 45^1 aUu Sojda Uuijui iuiUuJ JjVI Jj£Jfcil J* 
DJtj U JSUuU CwlS 0&i < ^^ %>^ *•»** U* ^ U*f Hi ' 6a ^ 

■a^ ij^uia. (>j . >&ui uu^tj ^vi jjsaijt (> j^» J! c 1 ^ 

^^ ov <i^ u ,.u...fi j^ju >l j <ou « jiiii j^u ^j . ^^i^j fpjjU-j 

^ ^Ai aJj ^j . <SLAc1 Jl^b c^J^ f^ V^ SJ^^ 11 oUaLJI ^^ 
: J^ij j^-O* l> cA t 1 ^ 1 <* (< -^Aj^ t ^ i " ^ J ^° V ^^ N ' 
t^AZ^xJ*}) JS ^-iu 4JI Jj L*i£^ iH J^^ 1 ^ ^^ ^ " 

^ i«J" <^L, oVjU- c^j . 5JjaJI Uj^b c^^ 1 jU3V1 >^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^j^j iUlj dlift J\ CiLs^Ixa £* LujJ L> JS o^aj <^j1 V r<JJj » : <^ J>i^ 
C*3>J1 dJj J AjjlkijJ! <ja.jUJI lj\jj Jj$j jli tdU £-«j . « jwaa £ iuluaiaVl 

( <• ^4u , <->M ^ uijiJI £JLa« J liSjuu 5UUj Ij^a- A » dUiA JUt,l JjLkUJ (j£. 'jJJJlJ <LoJoX4 ,jl£ . Sj5">tno J£.lji Jx 4, 1 11 X 1 uG JAJ jkj di (j£j jJ <u£ tj-4 YYN .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H (( i i»lmi I £ J^LJI ^jJI J ) ^ . -uij) , „ ll jUaVI <SiU ^jj| « ,»|y t -jw.. » ^JUJI j ^ !-..-> 
*Li*i]1 Jl ^L^ ^ Jjl jMJU <jK . *LAaJ! ^ <J.^ UtjJ ( ^^1 
Sl^li. <SiU=l o^j - Uj^£U1j f J*]| Jl^o j d^| Jai^ L^i^ ijL^ul 

jl « js-sUJI >uc JUa. » oujiiyLJ JUi iuajftJI « i iiljmrf » jfiJl^ 

jilj , Sjc Jl ^Jj jj ^laii jls » <GL « jwoQJI ,ufc JUa. » Jj^- ( juiji 
*Xj**h iiii^VI ikaJI' jl jft iL-aa , *ja3i3 S^iiS Jtl^Ji j*^ J ^Lj 
jSij cS>uj <GsJj - olj^aiJI &uUt, pISJI J^sj 4i*Ai bj^ui ^t jSj3 ^ill 
SiaA'iU « l iihnaS ,, tf ojJj . « OVUlatf! (> djUij «U (j^ta. J1a4 Jluijl £ 
J* OVUlaVI <) «tIU« ^o^JI jQij jl iu^aoi iL-x. cjiSj 4JI » Ulj> 
<> l^y^S SjjuaJtl CilSiUJI &au ojjj Z&AyAS SalJUl j¥ JL* tf >»«* 
oil » : !Aj15 « js^>UJi oat JUa. » <Ulc jjj . « SjJjiU L^aiaaL £Jj ^ j'-^ 
K , ijUnirt » tf OjJj . « ^aU fu&aJI >u* fSJI Juijt j? jVI ^iftj ^ jka 

J I >^J!j ^t J| ^JU J j»i«.l J*. <jl^ « ^.U! ^ JL^v » ^1 < «ji-> Hj 
jUaVI jc jSSl ui>M ^1 j <^^, ^uiu j,ISj , OfilkLu.1 J ^l^ dJj jl jj jl^j- 

<iiuaJ 6JJJC (jl^j , <U-k*j ^ «U-oyUi L yiSLijj Ijjj^ j_aa^ JLli , ^l^JI 

j^SJI jill»l *U jj . yiJ^uJI jl Ju>J ajjJG j,IS JJj^j < U*£ t^lJ^JI c iLJ! 
0&J- 6jl>aJI ojS *CSIaJ,l J d^lSij j»Iau ail* L^uj J* Sjjljiil io^uiJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
JU1I JmJI jUiu uiilll ^wkj 4jj&uoJI j>«VI <Ui»Ut jl Ifljl (jjjikl oUuil JUlA OJlS Lul J < f^i JS jSj jJ S^AliaJI uUcuVI »0A 

fujai cUbij j1 ^LU^uill jljjj Jxj £almVI £Siu> Jt jiuj ^ujij £la.j 
aufacull <ji>j2 Jx Jji<r>nJt^ < <UJl3 ^Muj iaius ait jjjj jlS jai < oUUs 

^j^j (jlS <LJ1 I4IIIJJ , *f^*-^ iilxjl J^ljJ (>u-o iaujJ &lt d§ ojJdl 

L^lSj jS 1 hjj ,3 ^gjn-tU jtftmll j <lalS <jQ (Ujj « _^-oUJl Joe JLoa* » (^ISj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4-ii « ^ijSJI ,» J <wJL ^ oLjluJll jxt Jx ,r>VI JaLU SjSj- *—> 

I4J OK ^111 r l|II u a^ {S i^ ^ ^ ^jS^ji ^i,y| 6 | , ^^LJi ^ 
jjjSj o*> I Jl u3* « JUII dxJI ^li, L ^U| ^ i^tj « _^L juSaJI joe ,, 

. Sjjoa gkut 2M^ £^ ^ji^l «LLiJii» U^ £tSj 
£b « ^U ^aJ| oat » Jl JulSU! jLS jtt , JUJI ±mU XytWj Wj 

' '! 6_>iUL SJ>^J>_6 CiS^J) 

vij*2 US ^j&aJI o^ . »yA JS tf j3 ^SJ jijJI j« i-yj| dl juu-i Jjuy , li^ai Cu4j*iJI CiUUjV 
. « JWiiJI SjUiwj fc jht ..i _ i V *1*j*!cli 4JI ^ , fyyul^U uiU Jj tfiuyJI 4«lf* J H ji-ftt jijSj J^ii, 
^jfcB <Uai . UiU dAlc Jjj 04iijj UjLiui <Uai ;> AilU ^1 dit (uiaJI Ait JSUu ,> , : ISaUa (JUilj 

X Y i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL djLuoJaAl j o-j^?- 11 ^ 'j jli d*^ 1 lt^^^' jlaJ ^' ^VUiuji-« <> (^^^IJI 

. ipliJ! <*U*JI V-^ 1 

i^oJ.1 jc SjjL-aJI ^1^>.VI S>»lill j ^JuJt _ ^.jJI o^ - _>f*A>i Jj1 j 
c«^1jj L^lo NA Jx JailLi ^l^VI c^lclj - JUj*-idl ^^ & ^ <fjSL^J( 

ajjl « ^oLlJI JJX JLxa. » j1 J^J • l^j ) 1 ^ - J^*JI ^ V.'K' ^J^' O^J 

_ JL^li (> _ j£~jja J I « j^>Lt fu£aJ1 Jot » J>x-=»j ^jj j <oW J <J (JUJJ LiUtl 

. iiujU^Lj jji. OJJ jjj ^la. LaUlxa 
. LfrjLjj ■■»,fl Jxt jot AaliijjjjJI i^uL^LdiJ Sj^UI 

uluauJI 4jj>Lk>l! l^jjAfclj jjla^SJI cAfcli ^aJt ^J « <<u l a»l l jj>il£ » 
jiJI jJaLul £JjJ jJ ^1 If^ljJJJ < i_aJJU Slkiil IffljLuy Lfjlj^j < <L*LiJt 

daJl Ml" <kaJJI 6jj» j Ji.J <i1 Jl JUJI <» uk. t*=-lj ciila jl£j < J*iJLj 

6Juu l^i 11 n o JiaJiJ « <l -t St 1 r»_t ?j*Mirtll Sj^iJI Jjli« gjjj <^uj jU » Jjilj • jxLa14!/J 

4,aHi<t i-AaJ-s (.^"Ij ' *ljt 6^ ^ tf^i J wsli O^A^ J 2 » : <J d£f ^*J 

^Jut » : <J JLSj « jj>[c jkjiaJI Jjx » 1 S"i5Ct « gjp (_puj jU » d < n«v i |»a . « ^o"m ^a 
^jJI (^jiLaxJI j^aJsti , 4^jdJI O04 JJ yUJu jwaui iu>». jjjj jl ^" ' 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL X-y <J» JIM ^ ^Olll 4jl£i L l^, ^ , ^^ ^ b uJL-V| 
,1JJ Y' ^J Uaift ^ »i««*1 aSj , ^Ju Uu^JS oillj . 4cUj 

iijja. — ofiav* ju*iu «u«ai ^ ^ ^^j, , lai ?L| ,_,, r ,\: i|( 

> » I %\1 « ^U fjiaJI Jot » <jjf J « .jjjj^jyui » (Jt ^Aj . ^jVl 

^ <£>». J£, <^« JS ^»LLj Ua^ JjjI^I j^ixuj L^ji jjJL- . . . c&aM 

li^aloJ ^S , La.^ « JJ.U. fj£aJI jut » J cJj Ao j5 « ij^j^i. ), (jlSj , « Ifj 

)Juj » ; « ajHijyi )) JUj . jltiVI dJjSj I „|j1r ?U. aft I4JS f^Vlj <H> 

^ui^JI ^1 O^i ail , ^L^Id j^ju dSjjl ^1 ^^| V ^ (^^u^ 1 Jl 
.^jju dl» wijftl $ OJj^ < JSUXI ^ Ijj*. Uju Oao3 j] ditli jwaU 

. J Cjwn l u i i : JSumU ^ ^<>»1 ^QiUj LAiia ^iij » : h.^u±j «j-.k. ^,^11 ju£ » 
^a dJ J^Sl kJ^uj . Uujja » : ^IjU « ijjjjj^i. » jjj . !< ^Lj^uifc _ <bj*Lfiu3l 

. <UluM JS J dXA u»JiVlUil j-» yVl 
yUjUj \ (jjjUJjj »_oj jjca cifijAa. (jjSli cJjj-u ^ f , II i l l I I ' I I I JjLoi.1 ^ D 

rrn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 0* *^ *jUYI Jj3j < « S wilS liA JA , : « u^p. » J*U3j 

D tfj*' . SajJa. ^%-u ^Siml jit gfSjS iSj^3 « ^^ f^^" ^ * 
jJlxJI j j^suj jjj ^iU LJ liS^uJ| jLsJV' jl I JJ <UmbuJI JjLuI.1 jj 

^jyiXt j A u a ULi « j^Lc fu&xl) dot » <>OjXj . « jjJLaJ^j » j « ijyijja. » 
-UmujJI y> ^jL-aoSVI Jbiaiutfl 6^ O^ ££>**" J*^ 11 ^ «£} » : ^ 
Jx joiu ^1 : oSyt ^uij j usIoAl &M5 ^jjuio^J ^ UIjj ^1 S^ua^l) 
IfltiSlifto <L^I^J jl J - l^f-lfc <U^ (J^Uj (^ilt ^ jLaoSVI jluaaJI fy^l^a 

^4xa j) » : (I jAt jiK^H lU£ » JUji . (« <t£laJJLl & <L^§ <U^U$ ^tjtlnll 

rrv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL yuaA L$Jda £Uui S^ji £a '/Y,o UjaS S^jUj ifcxaJI ^j^ia () «u!a 
ju . ^UaJI Sjia pl^ail ,uu £u« ^ Y ^oe Jc jjjdtl JouMiSj ^aj , aljku 
4jj jSixi Ja » : 5»j15 JI^luj « j^lx ju£aJI 04t » Jl « ciyij^ » 4a*j 
aUSV» Jj f^^J fJ -til >, : itflS « ju»U jviSLaJI >ut » jjj « <? J^ fl^il 
yS jjjj V I4JI j « <uJI ia.U J ^a La ^Ui OjJL j^ jlj , f jUJ ^S^udl 
a^uj Jl^a-Vl JS J 4iJ » . ^L-il ^ « ojiiiaj Ua ^Sl U^LS^l Jaauj 

. « S^AtSJI J jwsLUI jot JLaa (> yii^Jb Juaii 

Jl^tuj « J^ulj^ » oIjj ^UuaJI J yj £Lai*l JLiA <jlSj 
Jjj « t. jma) Q^t £fc jwollll >Ufi (^Lupi JL5 I jLa » : « ^alt jU&aJj jjt » 
jxuujIj . « djiui fSJI <L*ai (jt ^ais a&J » : }l$Li « ^U -<~» .ut » 
fSjj> <>aJ . LaA oLdfti Lax LaLaj jilj j^ 4J1 jf% ,, : JlSa « uia^a^a. » 
aiA (> LaLai y^lj ^1 JJ ^iaKi £l jjjjj , jrtKUo jo5i Lu) I j^ujij £j 

. « ^jiujj* Jl LjJb.1 ^a Ola. ^Ul ia^i,! 

Sjbil! jU « ^alx jiaiaJI >ufc » £}U « wiyia^a. » J^ *LuJU Jj 
»-^iJ d&La V* * JJ JjVI ^nuVill ilxa. £ l^laAluta £flj q^S ^\ tA J-"'l 
MaJI ,, : aiu>] ^ , d ^U (( y\s. ^xi\ jjt » ^ ^ . <Ula. j^la -\Y tfi 
U^^a £jlo1 (^1 ajjl CuS J5j , jjaSUI i^alou j»SaJU (>• uaUUI (oA jl 
jjiSAU* J>aJ, £ju>$* julj j^aS jVI ^AjJol l^ ^JiJj , aUiSllaiJ jil 

< (^uj^JI SOS iS^a OJU tULai j^a^a jVI >6 j^^" LaS JUJI OuJI 
. « iajliil *LUjAI J 111 ^ui^JI iJjfJI ^A duLu jl j^usoi <>aJa 

D 

U!^ cjiLUJJj cJlal^xll f-\jj dllft Uilj . oiLU-ajt JLI^c c.uJ tfJ SJI 
oit oljLiV! (> <t>aa^ dli* Ciil^ ailj . Lj_»Ij5| jJ!^ ^ j£t£ jjl J^5 

. Cu&juJI J4jjS«i*J| oJU (> Jjljlil jiLaiAVt dUA OLi -^ 
£ujLa.V jxAjIoaju^Ij < oLuJ ^^cu> iaJuaa 4JUUI fLfijli^i 

TYA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *U1aL ^/c^u CulS- <U Jojaj ^jJI <LuUI oIjaXI^j ■•*«! U . ^ t) «Lloa)j 

. £ub|jj| &LaJJ| C5 kaaj 

UjLj] djlaj jial fu - itjuu Lj- u iflj Cu^jfl SZJjx JUa CulS _ Y 
tfV,$SjJ » jjftmil jjl Ioj ?LJu£ Jflua. ?Uul£ . £jmj1 £iijlaj 
(ju> tf^jSI jlS La « lSj$fl »— II £li»1 (>a ifulaj jS « ■ &i...t.M...t 
jiiiAfi « JacIaujI t^frt** » el^U J^5j ^a Ijli < <QLuJ Jx 4jjLiu 
^t ^oKVt jaoJ? » ; 4ju> (jjifll^JI jxij ivun JI <ja uoxlj < ja^JI 
lj)j < Ij^QiLt jt j»SJ jjV • f^,^">J <jJ loAj jUaJYI f k ^* i 3 jUaJI 
^(^A^ij • « f<Wn*i« &**? J*- J* OSJ^ '-"I* ' ^^ (HH^' 
jtS tf oil tf jt^i.1 tfj S i. nt. il ^JU.1 *^*$3 US « JicUlhI iaiLa. » 
aJLU « J_>f Uni) iafll^ » frjLuiJ . « i i u i miM hi"i » **j 4xa c&2j 
Jl u ^9&il » jjflrnll S^fcJJ *U& , aaui Lu « jolx *'<-" OJit » 
(jSaj V <»jj « (^J^SJl » j^uJI tf tj jtSj , tf ja. U <UJI JSJa, <Gltl&4 
« ui^J^Aiuj » £4 ^jf^J vJ^uj 4J)j , iH^Mtl <>OA Jx OjSudl 
^LuojVI ^SJfi?, ' <4 <*$-»J L» « (yJ^JI » J**J • If^ La.Lusul oliaj^ 
Jx LfLJj^uu* *l£ll j « uiwo'it'tliin » <Uaa,}U frc jl JitVb og.U-UI 
uxajdu jjSj (Jja JUJI jk^oil J jl jlfiVI JS^» (" < « tSjjiJI ^ » 
. ^jui^uiJI dfi^ll ^b^Afi ju» «( A u n't uluu » 

Jatill ^aJiujj SjUul dJj Oaj Oils « i.^tnTtiMiirt » <LH-vMo jSJ 

,3 <LxJUUj S^ULadl i^a (jfio&ll loA dij oJLa. Jl JlJA (jlSj - V 
< Ujaj jfcL&U ^jS Jl <j^**^ '^ C?^f 6' L^i 0^3 ' ^jbil 
j^ljil j£LuJU jtjS (jSJ^ < j£Luii,l jtjS ^> jjjSJI <US jlS Jtt 04SlUbj 
j^ OlflMxJI j Lua^uaL^. jUaJVI Ct&L jU tf ja *U1j Jl JLuUuJI j 
Jl ^IjbA « j^Lc .iij^a II tUfi » ^J aili - SjjJlus ^^i ^ftlnf S^S 

<i} *^-^ « 6^^ » *J^*-* ^J^ J* ^J^J' ^f*^ Jlil&VI (*^f i-i^^l 
« ffJ^JJ ^uj ^U » JL1«1 (^o iijAi.^>j < j-ijifl^uJI jLa-iV' Sjlfl *^ ui't^ 
tf Lu jLaJi Jjc <Gjj Jl aLcj « Ji^Jij^ » (jl US < « «Cw ^^A » j 
pUJ Jjl I JA (jli Uj . UUj <(J ^1 Jla »jj!«.j 4_jI «U ^li <Gjm1 ^4 

tX5 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Lak. 3£JL* j^JJI ( ^£ ^ LjjujLum Jx. Ll^l ^IL <jtj < j^* ^, <Gl5ilt 

. ct2>JI dJJ j <jJjjJI iuiLuJl j Sjj^i 

C^J • VC^ 1 J* ^^ O^ 1 H ^'""'"^ ^""" 1 : "" 1 tf^-^J u^ll JjAaJI SLtlj* 
' ^ CiJ^ Uj^ *%?ol a > Jijj d[ u& ^iSi < J-ue>JI <iiia. jkJ*u <U.j Jx. jji* 

l) U>% ^>" 4jUa31 jl US . IajIa* Jti» J^uj ^J^l o)aJI jl 
o& &$ ' pa •> Ami Ji£il ^^1 jla "tf ( JJ 1 ^ C^J ■ t)*"^ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E o4Jui j'l JJj . (jVI aJLxJI witA=k1 ty* LuiLuA,j ULa !*£», JIoj ^jjJo '?'."".' 
I j, J>. ij , 4xu4j jij&J pUaluj) <Qiri*.i . IfJ^^'iiul Jjouj £ ££l£* «fSin*tM did) 

cSj^lsdl »ll> o-uiuj . jlnt7«i.iiVl <I ui Ij<,i i j^VI ■HjS ti> (3 (** 3"'l * "* 0*0^ 
AjlaA) ^xAyjd\ jLLiVt ($!■■■*- fefj^ 1 t> Sfi^ '^ & ' U^ 1 tdA ^ < l^lS 
aotjj J aJfcluu ji ^A II* (J 4jlluUuuj , <£SJbUU uyuu £Ji£ Jx ^^jS 
jlj < UJiLalujI (jLusu C5 1a «nynut,l Jjoil (^jLuaoSVt^ ^UuJI JMHuiVI 

« . mu 

v 
«_a a^jLailc a,^-iJ 4*U1 ft SulfiU dllA CiJvS I jj Lafi. « uj_$jiij_>a* » CuLuj # 

«?jflM,^VI jifAiu CuaJLLa.1 UfA (jj^k^t (jjaj < Ixua ^. ft l u iJI ^Ulll 

<( , a%m!\ $j\us\\ JJ^yi ^J^JI >* <UimUmJIj \jtli ijjit. iuliJI itUJI J \M>VjMiy ^ COuJI ^>» « J^A^i lijiji » fr« i^J^I li* ^j*1 0") .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ja*u± Oaj jbxj>\ jUaIujV) jl - UI^J US _ jjjiiJ <U5uiaJI oUutfl j| » 
^l Ji 1 ^ J0 U '^J ' ojaJill oifl Ctfjlxu (ijlmHI Jl Sibil,) o^u-i 

£>-2>>U liA J UiUajjjj , Ml. LuUxj^J la. . OJJ £ *ULuil Sjhtn.ll fUj 

otjAAiutXl ^la ( yb lo , r»„ i,i U L u jl cf^^ ^^j^ ui - *y-& Z-tj^* ^ 

U1J , iiy&S* ObkJjuaa dlA jSJj , ojaluJI ^Ul £j> UuUj LJMSiuil 
t^lfljiuj <ji>ji ^ j< uuu jl frfcuu u |J UiV fr^iJ) o^xj ^ijUJ CiJ*Lb\ 
JSLuij J I laJl ^4* II4J - fLA jl jjyl ^U^J ' 4».ull3i> JlLajJb 
^UaJL ^la^VI JjU-J <>* ^AUIU J j^ jl JLUI J^ J* UJjl : ^ ja.1 
£ JSLujJI (^OaIj . Uj^i jS)j^ plixkul Jt gil^JI ^ Jaxi Uiu o^auiJI 
. ^jaaIluXI j* iiiluji,! UjjjuuJ £ulaJI oU^iaJI (^ia. ^A JjlujJI llA 
^SI^JI Uiu . UlLub Ifuiftj j»£a3 bll o^xtuJI fjt>£ jl dJjjjUxluiV) jjjj 

. ftSL&j ^jjl ^A jUaIui^I jl 111 J^ii ^l&JI 

jjt^JJ «JiUl«j| J^Ijj ^SJ , <uSI^ J yijj j) .xjjj jUjOluVI jl 
S^Sj jl fttlut VI S^Sj < GXP^ 0' dJ ^,H tjjjuidlj < &txd,l £ <LxuUI 
CiUjia. jjjj o^uJdl jl . on 'i II llA Ja.1 ja itala. *Sj*a J o^tuJI 
(jaju J CulS Uxit <G1 JjJj^ jUaIuiVI d ^jf ^ j^^ Ij^j < ^IjljJ j«£*3 
, Uj^cuj j%^4 (3 tiida. Us - Ifljfo ^biaj Uj^auj Jlaj aUj&a. JjjJI olA 

jLoaImVI jl . 00*J iJSj Ida, J^JUV Uous <Uja.j Uxlfc jUaIujVI jfia, jlfl 
U±» , (^Uiil^a. JL-,1 jl UL , dJJI Jl UL : Jxu« JS Jl UL »dSa. J 
41iL jUjLu^VI ^JUp jl ^dusj . JliJI Jl l^L Jj < oULJiVI j*ii Jl 

. A^AuJI J4 SjJyiS f l>»^ 

j ut"» ^111 < L yuyjJ\ Sllfl ^A < SQ5 Ua-oj1 J dkj jw&a jl • j*aa la. 
pLSljI ojjj jLuukuVlj ■ l^^'j Lj^u1^5 bjujl j^» Ci^ualjJLl J <Ub4J ^Al 
£aJIja ^a^Sa juu j j^Sl jl Jjjj ^i llfJ < iSlalU dlA Jx «GjhjMi 
jLoAluiVI JjJ uSjISjj jl Oa. Jl jaVI Ju^i • ol^A Jx, Iflffinj Ujliaj 
J Culfil ^111 ibSjj^VI 3jUhlXI ObV^JI (^a-J • jwa* J^ j*^^ 1 t) ^ V^ 
Ulj.5 < »jjl^i.l J) ji^Jut CtllS juu J& ld*>UK j»>?>A jt UjU-ij ^Ofc ^AUaJI 
<blj^l oUU a ; U^ . jjllftt,! Jx jjlj^l jljjl ^jjjl j« ^^ dllA jl^ 
jLutluiVI jli ^Jl <ulL^JI i.^sl i^^SaJI CuSjj- 5^1^X1 oLiiA ^1 - 
<U^aJI <>lA Jx *L-a3JI ^u jl ilaaJI CulS OAJj . Ula j^MaJI JJjJ 
(j^xu V j1 jJOfiUI jlij < jljoxJI JTKiftn jiSlJj SoaoU j^VI Ulu <U1L^JI 
jl X»V IliAj . ^linnH 5q*li^fl <Ull>a ia^ia, j«Su» J j^J VJ <Lut3llXI diA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jfc «Uu> JSULtf tfiJI daJI Jl bu^.1^ jjtf j? OJjl V UA»1 ^iSJ^ < Sjal>U 
. jl^aaJI Has* Ma^I J^° 0) cr^J^' JlaJiVI <U j»L§ ^dll jjoJI 

<t»,>> jl Ja5 _ l^olfc liuoj£ ijJL*. USjj«1 J h ftH'i jl iJOuafl jlS jilj 

uia^J £bku4 J^c $ Sa^UI ^Vl f-"^ ^ L *- a 4^" 6^ - jjglftoiJ ttjl ail 
jSJj < (j^ijj (J^ui I4JJ vJ^*i LiSj < Oviij ISj^»1 jl . j^au» J* jljjxll 
liA jtusuil aSJj . SjaI^U £ UjjJ £ua£ij < I fllha l i u iSJ j| jlS IJOi^i 
, jua^ J* jIjjjUI Juii j1 a*j a^al <ja Uila. jlS U uiuiSJlj ^j^VI jjoJI 
^J*. tU """.' H ^ (J lAf-Liia. a£luu jl Jjl^J HLfc Saaui.1 CibVjJI ^J^ >^1$ 

j^jjl 1 JA4 3laJ Sda^l CiLV>ll Cul*1 ! J>uJm jfcluij joa. iilAtl J^ 
I j* £»l£». ja <LuAa j OiSj . JLaijVI JL^J' j ^l>il *<> <Li^aJ ^*JJ tfiJI 
J^JuJI (jl ? ^Ijiil l0A ^ jj) . iouj^VI JL^' J diU Oi^ tf ^ iW 
ijjJld\ jnWIl l$oi Uij ylJI ^Slaltl <lil fJ « (jMuuiSU £aaJ> (CSlaiaiaujjVI 

. CjLsLaUI Cola ^A ^ . 3jLA=JI Jl Uaj 

t£*j*1 jl ^ j^lf^l v"^ £>* ^^' '^ <j^y ApjJI tf- 1 *^ 6^ 

jl ufc^j u^JU&ll <> dft jU Jiixjj < U j Ju^aa jJj&J J o^JuiJI £a*i uijlxiV 
ulJM Jl SoaoJll CjLjV^JI OlaJj • LxJo l$i»L-oj , *L»LuajJI Coj Jtaa 
^alaluuV J21&JI OJ J f-LuaaJI oljUSJI (j&Jj < SjSjuuj ^1>iX3.j Soj^ 
JdLu=u> (jUiJ Jaju 5a=LUI obV^il (jSa {J llAj . «T^.nll (j£ |JVI ciiiaJ 
a^j| . Jj^ljJI CiljUl^l ^JL^la j UiJa J Ja*j Cu\S IajIj < LuJjAj LJUaJjj 
j* IfJj^ <UaJij Uj Jj^jJI &a^ljj < «U ; u,<i^ (^1^ Jiul (jU ^txll ji^jf 
jj jw&a ^Aj JjVI wij^JI Oi-o <UoaJI jl Ijd^j Uj . js^U-atl jlAoSaj- f^1 
« . IjjJ^ ^jlftC. olbU IJiAj < jU ci^A J I I^J^&J ^^Xi 

JLSj . Lj><-o Oi-a SjjjI^II CUJJ La j>-JJ J J U^ I J[ L«J < Lfflt <*il^JI Ja ji i rtl lj 

dxJJbl kJ^-uj < l^iSa J4 j^jiilj j^JJ (^iUU CiLijJjua LuJ » : <^yi,jjk. .M.I.6 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £*»lf* J' tib^'J u^jVI £^ (jl »***U CiWjil <=»1j ^M^' di * C^ 
jiu ifif^aV) SoaaJLl ObV^it jli _ 6d* ^J <4J 3 <j' jU>j>Ai <jlSj . bj^ 

<LL2J dJ Jda.1 (j? JJjIj . Jjttnift ^aoJt IdA J* bj^w d-a S^l^il i^ 
£«J&aj o J jVI **jia. lK^J Cfii H &* *Jbvk-uYI &*±« yl ^J < &>U 
^jiajSaJl &*$&&) aJUlutfl £*±<> u^ O^J ' W 1 * ^ W i* 1 ^' iSl^' 
£UU OJIS aSJj . <Ubdl odA Jla i> UJiia. £U£ ^Wml V b>1 O0a.j 
Jlo ,) jLuiskJ UflJl LUlSj < «bSj^»Vt <U$SaJJ *ta.)>-3Lj {AbJI 1 04 jlioj&aJI 
Cu±j& CiijJI liA Jj . tf>VI %»bJI J I Ufjljl j^ali 01 ^i^l »4A 

«Cf*} Oil^ , bSjJ Jl SaaaJll DbV>H jfStt 4*31 bAj . £u>*JI o^*JiJI 
l04 jli ^Jl lift Jaj . *ULoa £1^ bj^ij < ^biuia <U$J bSjJ jl UjJflJ 
Ulu £^41 **£* jt Sooaj J£j jl SoaHI CibV^U j*^» U 1 * fr^' 
01 1^ *Jbt* *^>lt dljSVI fW j( . IfuoJU ^ JjISIJ <UaiUVI JjJI 

oowu c^JJI ^j-VI «UV) jl ^£j& bixJj , i»SjUt i«i^U IjliiJ b^j 

^4^ 61 ^f> ip^i - ^ j 1 ?- ^j 2 o\ • ^i^ 3 ^ t^^ 1 aaJI J! ^^ ^ 

« . ^iuvi Cy^s Sf'J^ 1 (>"* ^^ Yrt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

□ LJ-t-al^jc L}jJ| Ctf>"l <jt •*** \*J^"i <*>laX\ jUaa.VI (^C Lf^a^t ^l Sj^j-uJI 
jjaujjjJI <$_>a-o j «^.tjlll Jx. Lfl-aLi^j < LkJjud <j^ /*« C t*>^ ft" (jlll S^ftl^l 
JjjljaJI £y> dlat (jlS Sj^uall Jj < <il i*> *-"yJ >*j « t-i^i&o^a. » JaJj . Sj u-uJU 
(5,>a>-> (jl^ La J£ (jC <JjljJ JL>*^ l* ^J**»*>"^l ol^jLaJ.1 L j jift Ol ■ < ">■> j^ill <J>uJI 

. fLyJi a 

JJiSj , iiSljjdl ia^SLdlj £»j>uJI fejfejj fc^ull ^Li^JI jl 

£a dk^j Up. j>HUli 413 J^Eg/oVI iiaylaJt Sjlj^J fc**J| #IS*JI 

. « (juVlj » jjj*j ^ J-*- JilaJI (>j>ill Lj-aaAj ol>al^U oil£ <jtaJl j 

■ aU Ujfli-" Ja5 jJiljJI j Sj^ljAI lilu&l Id* ail . jIj*j i-iia. IojLm jaj J*l£JL 
djlAJI ^11 < N^ oV »U Jl^k c»>«l^ul i>A«j j oLa£U_« LpLiu ojIjj < jlaij 

<jl£ oLa^LaJ.1 oJA j fLpVI <Jjt j> ( j^»-> fc La 6^ l3 o^"JI J»jLluj dik 
, al^ trj ? ... Jju iiLoVI [AjIjjJI Opla. (jl^> < <XujLujJI <LLc.jJI J hi tit (( Ifc j '» *< ■> ft » 
, <iiSaJ1 ^ SjSLlo <sJ. J>a~a <jl£ IfLS Jx£u>J iiLa£U-a j ^flo La ^ J^J^ di«J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ji 5^1 £j>o v>^ 6^ '-Hj • S^ *^' t 5 ^ cr* s >»^l c»iK <£.aJI c*3>ll <_>«ii 
LIU jJSl^l! J* a**, jJl^i! JS Jji JU ^lill J^ ,!>LW>M u^ < ^VJI uiJfH 

. LSIj 

jujllll jjli ( A^tliJI <si->*^ GfJ^' v -*'^>' iLaljJ <!>*• j^jJI *-'> u! *W 

j^OX. <Ui j^OjH Cllkj (jji\ CjHji\ (jj _ N ^ 1 A <Lui (jtlniiilt cJ>a> JJU 
jjUl «L»LJI <JJ_)J>JI 4£_>aJI j i-dill iLlijJ »>3j IjJJ-u CtUffl - <jjjill CiLljJI 
dll* OJl£ jli i dl j LJuLa. Jlj . JUjI^ujI <JjJ |kL2 ^U-aj <-<uJ>fJI jLi Ij'mil 

. iaduijVI 3>aSJ| JJ U-lj>ij i_LakJ (_ujL&U J4>lo t_i>»l LaIjJ Cia-lj 

cujLAj <jlj , Lfji Ua. |>j i ni'i V (jjjj l^il£ (jjjjwiiLfll ,j1 : t^fJLjj □ 

j (jAiiLjJI (ji>xll Ja.j <j1 jja. ^ , JjSaJI tt±A ;> S^al) C»Lvj > iiJw1 

_ u'lft^ I I JMfJI f jo**t« £^o !*>?■ L*tjh* <jl^- « J j* ' n il tsj»>> » - jIjaj 
UIjj (jl£ _ « *ul joe » dJil _ jjL*- J t^-a-^Lfll (j^otJI Jx (jJLJI (jLi 

o^ojV I >*JI fr^Li Jx. ojl^j jj j jj^j <jljJ f 1 ^ o' : ^J^J CI 

^jjiLui JaLuuj <JLjLLoj « „n i io jS^aSj < J_jjjjJ| Cil ilmil "UALk Sjfi.l2S 

SjLv <ia.j-o Ljj>uj Jx. > Ij-uaJI Ja.J N ^ 1 A <lcu iaj^ d*J L (jlj>i (jj 
Jjl Lj|>cu (J «_5j (j^- ^jlnmlS iJJ-^ liijL-a elfJjl d«J Jl>4-ii VI ^A L . <LLtJ 
(jlS . <LeJU pl j't i iil (^.itljj (J-uaua jjl Lu l^jia (jlS <<IiiiIiii ^ (j j 5» i , i tf . LjjUj' 
jiaj . ^j^jjjJI jjiuaJI fc_i>a. <jl£jt t>"JJj « ft**^' U'*' ' ""* * ^1^' * J ^^ i-J^LSiVI 
Olj^la jjj] CulS jii . i^^UiVI f.\jj iiiLa. ^JjI illliA (j1 Uwvalj ^jl^ 5jI JuJI 
jjtjjjjJI l() i hjij Jj£, Jju uj^uJ limtj <LluAJ i_i i n\ ^jJI « ajx/^II ,. )ui\ » 

0-* CtalS iiSLijjst <Sjji (jjbj « (jjiLljJI » iiJ5Lijl jjj (jl <_»-* — w t^J*J' LS-jZ^' » 

■ >^jl L>i LjL^'"" (JlP 1 ^ l r^^ ^**" •J^*' JjLH 1 ^' (J*^ <( sJ^lj' » ^J- 1 ^ cr " 

m .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jjsLuj » e)jli\ 6jLS jLA* ,_jjUul a.12 (jla. C5_>a.t 0>^ V| <jA-(u aJj 
LJIjjs *La. ^jlxjl <jfc _>Joill v^uaj tjiUiVI I SA jjt U-*-olj (jlSj « ^jUaJl 
*J (jlll <aiUaJ^jJI ^IjJtll Jj^>u <t$>ii ^ < 4a3lj*JI iaj&aJI <iilj ^ *l>m jl j£aJ 

■ o-*f^' o^-^' ^ fc i-ujUVIj Jj_>jjJI Jill « jS-alji » <Sjj-" cjlcjjoiJ, 4 1 11 f > - i. !i o (jSS 

ujjJI )) *l,_»lll 6jU liJla i_»}Uj1 (Jjj^UuV Li ijj^a-J t*-^* 1 JM^ U**** f4i 
Jaalaa. (JJJ 3£_>aJlj SjjUil Jx. SjjS CiSjJI (joa.^l iZuuit ^dll « J5ntijiull 
k-UJijH ^f^J ' ^f^ 3 f^-=>J' (3 j«* ' 'ij (( J^uJjaiJI i-ujl » JSj ajj . <UAjUj_a 
^jijjjJI i _ . ij i 1 ni l (jl£_$ . <Jo*jLu*i J I C)JI OlJvfJ 4-aSa. (j-o^all (jia. Ij_j_$j-u (j f Lua^Vt 
JS (J C£-*> ui '' (J", 1 ?" II o' lj)'"^l (jl .' 1 "" Jai n Al l (j^ Qlfc j r > -> o jjl CiljfJI 6 3-4 (J 
Ji ^»"> <Jjl J uJj'l-0 (jjiijj Lolj i <Ua,jL>. i_ijLa ,3j *^t "* 1 LoJ A,a-v"tnM CiLMiuVI 4J-4 

Jal n Al l i_ iUjJu (j* Qutj^n'^ II 6dA (-iLol f "">_' ^-=^'J J^-* lilliA (JSj ajj 

l| j* ft-v j Sda.lj Sj^ Jl nA8*»5" bltleVj (jfJ < * x 0» a A4jL*la»j| OJtS LaJlj 1 (JjjjjjjJI 

<i,»io^jn jJaUL Join A II pVjJk (Jjj livlf.VI culS" SaSj . <uJ| C-^ ^'j *-*»iA J[ jl 
4j . ( jiu^uJI Jju L^»j) <«-»-> <l2i» j£j-a Sj^llJI Q->_n/*i1 ^ ill ^yJjjJI ,_«j5j| <a*jjll 
jjJ^aJI liiajJI i_jjo»Ji 4 1 id Jx OJlS JoLn A,ll fVJj-* {jja Sjj^a CjIxLaa. (jl 
. « jjUf Jjajjux » JLLjjVI 4 1 mi 1 11CL a.L4 dJ-o 6dfo ,—A ^ 1*1 ft J CulSj 1 ,S.\jljiii\ 
4jJjUJI l^jUaLjjl AJojjuI^ <L*o Jx. CiilS ^jUiiJI Jal nAll £ya (J^>-^ OlcLaa. (jl LaS 
dlj j ^jojSjUI jilll Uj-Jj (jLuJI Ll^uaJI «.*i.jA j>J <12 CuJL ^1 , jldi_u Ij.nl a" II 
(_yjC,j)Juill lj^J' 6^l> ' <^tLo^VI S_^*ill « 5j-oJ*JI 4iji<i1l » «bi O^.J_J o5»JI 

. « (jiil jSL> jJLi. » jLLujVI ^Aj UtiMi (jSj^. (_^j(_j-> SjLjJb ciTt" L^i5j i^jj" ' 

, <Ui,»ln.nll Cilx.lj«waJI JSJ 4J»J4J ^r.,> i «-»1 SjliJI clt j tjSoaJI (j1 <J5jiaJlj 

^L-iu ^1 jvii (3^ l- ^ • o "_'•>" 1 1 ij j^^jJ' (J^- U-b^^' tjl,>s»>VI <j>ja c*ifjjlj 

6ja^ (jl ^ i A^jl I JJk (jLiii (Ja (jlSj • 4 -t li nil Cjl^ill Jal 1 1 A l <JjLuo (_JJ-aJ CSJ^^^ 
jjj jjJ-» (jlS JJU . ' () -> tigj i_tl i n't i..\* ■./•>! Ct2oJI (_><j-4j 3 ..yalA nj 4jLij£. OLJjLLa 
Jl CjJJj (^t j J>»^J U^ U^*i f'bVI i-i^la.1 (j1 illa-o ^aaJI I jj» Jx. JaLu-AJI 

. CjUUJj A_il Oaa « i_uu£« <^ji\ oISjaJJ 

j « Jj-« n » lilUI (jj>4 CuflaJI dJj ij <Jaljj-cJlj _ AjJjAjjJIj ^oui CxjI^j 
?• UajLuilj . L>Jt>u< 'L-a^l Ijl-o (jlSjJLi _ .-iAjJI U>j i /if (j « ^^allll die JLo^. )) 
Sluulij Jl « JjjSJI (£j£Ui » o^AjJ' Ur* J ^*i J**JJ ^»- J* jl^jVI lx« (jliinVI 
Sjydl 6 JJb (jl j^-willl (jlSj < 4jjS\uiaJI OU^UuVI J i ill i ii" *JJ Ja2 (jl£ La^ [jjjjjj YfV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . (( JldAJ I i\-\ )) i_ujl uaj *j<~ ■ ■■■" 
jjjj 3->laJI jljlil <jI0jj « j^jlfJjjl tjJJ> » ^Ja SJjj £j»j , ^ujjooJI >Aajij 

Jx. (jlS c^aJI « j>»-ui » <ilillj « juLfiJf! 1 Jxo » o^ij (jdJI « j^lill jut JLa. » 

Sjj, JaJLucJI Jxiil _ (( <aJjjJI <Uc.jjmiII <UjlJLo )) J I * (j •»- j" (£L£±i 4_L±aJ jldaiuul 
(jjoiuoj Jx. fiLluuVI » J « jvollJI Jit JLas. (jt I»U*J Jj*j-u lillll 3a.! » ■ i. ^".... 

D 

oI^jUUI *JlfjJ J;^ Ifiij ^l s^l^l dtt ol^l^U ijlaj oils 

(^j^uJ) ^uUuJI £4 « JJ^UjI j^Jj j*^J » i^i ^fSfJ" 4 ^' *U^>Sji.1 

. ^ J*" ^iiJI 
ijjijjoi-o ojjjj ij _>4Jo (jl iiJ Loj < (J[jVI J-iiiiJI I dfj j^GJI Jaka. (_i3jl» *Jj 

•UJjl oVL-ajl (£>»J 1 Jjj « (j^ilSI » jluii! jA 4j£j_>*VI <Uj£jJ>l ot^>jLa-li <j^ jsJ\ 
jj^aJLlI !_/>&■ i3 IjAUa I jirtf (jlS (jj^y-u j jKifi j-^j « ^jiwiijJ! fkJj^JI Jja » £-» 

(j) (( ^iiJJjJI )) f Ualuilj . <d£La. Sjli (3 « ^SLuijiull lujI » aUIul t£ jJt (_^j_j-uJI 
Cj!_>lj|jJl eLcujj (jj> J JC. ,> j'nj jjjjj(_j-uJI A ml nil) (jx Jf^ J^Afc J-» oVU^uV <-MJJ 
iaLxba jui (jj JdCj (( (_^_>JJSJI ^JtLa )) ,, \_t i nil /> (j 'i 1 1 j < i_i!^jJI jj"'~ » »l irif lj 
iaLiuaJ! <JjS (j* (joiUJI <lo uijfJI (jl£ (jJ^j-iiC. i_)MiJV jtotVI tdJJ < cA^JI 
JLsji. » <l jniA it i t (jjjjtaJtlj < 4jjj«ail Sj^jjJI Jl aJbjciukiu JjJ-^j'H yLxAll 
Luujj (jt^ ^ jJI « ^l>uJI Jj «-» II Jul. » JoiaJI cJjil dlj J *V^>jIj « ^r-allJ! Jjt 
jLLAaJi Jo£. » Ujja Cul^j . ( (^j^uJI (jioaJI j ujI^jUJ.1 ) iijllll ? 11 Mill 
Jj!_>LlJI kJLuLil -io^xi. i im'i <jU»l v-uj^} j^i C5 HI J^k <jt pVj^k _>kj j (( r Ij-i-uJI 
J jni t I I -Ut » —J (jj < r>ll jjlS j2Jj . j^-a-4 Jx. jjIjJaJI «-Jj j_ji Lj^uJ SjjIaJI 
1 _jjjU1 Ja^L^ i tn i 'i Jx. i^j-ujj ( _ f UI 4 ft^ i All njlolll j-o ».iklu 1 j ml Via (( r IjjjJI 
£^jj*a>ya ^Xkal « rljJ-uJI .<jn*> II <XiC » jjx (joMiJI ^jt lr> ioIj Ijjj . (Jjj_>1jJI 

. j^UI ^l>uJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jl^vj *_a_j < t jjj_^_j-t*JI JaLi.iAllj (j jj i i il .l i i i ) l (jja J»i£. *_o (jjlxjjL SjjjIjJ.1 ijlSjl *-Al 
jjlauoII wjjj ^ '« ^JJjJI (>>JJ^JI ±*&- * O^ (J^J^' (SjJ+J • ^j^LA' liljjlajl 

jjj^Jlj i_ijjaJLl (£jjj^A\ ^fjtLiinll « (_£_>jjSJI <j>oLo » J j ' "" £-« <LLio « (J-<jjI£ » 

jj . Ljjjooj (3 f-L-esjVI JJJJ-J CiLjl^ol J>a. l ft d "\.' J £*.' <■ *•* M j' J J ' '3^^"*^' 
jjj ij* Ajlla.1 <Gl » : « t£jjj£JI » —1 « £y^& » j ThhI I JL3 1 n (j m jlj^JI 
4UV1 jk^.1 L?jt>i-u o1 (j-Aj ' ^*>°1 j>^ 'M-^-j ^ C-*"*""^ f+^ u^ju-"^' u^^^-"^' 

gJUj (j1 4-^JJJ ' 1^1 <^Cjf' ^H vJ^-luj (j* 1^JJ-°1 (j ti-^'j i JajujjVI j-^*^' <■> 
jj£ JjI Jl, nt" nil Jl l£fJ-ol j k t A" V (^la. jV ^ ■ uft't l JJJjjj-JI (£JjLi Ljji £Li»jVI 

*_>lj^.VI jj£t <Sj J^-* - « (^_>jjill » (^1 - <Jlj . ^L-ojV! <sJIjui (3 5jji>" 

!«"...» 4j| o , 1 ii**» ■ ■■! i . ■» A i a '>" (j l£jjj} »_o <,, ft Jll i nil "GcllVu nl ijj < 4 mil 1 1 nil 

1^j>»1 » l/*-? « c^J^J^' » "UJ • (< "V^-J >>* C5x>^f tr^ - ^ oLulSLoVI J£ ^jaSlI 

jV-tl Jjj . (i^K'iiA <jlut£a1 <j£Jj «(*-» <jjL*J-lJ jljJuLuil Jx. <j1j < i_>j*JI tsuJuua 
<J AjSj (jV S Jllnio 5 J -till CjIjVjJI » (jl-J «Lal£LaJ,l £jL«J tjo juVll ISjJo (( jjJ»lS » 
yiaJ SjLujJI Jj| » : "*J>Ai « (£jjj£JI tJ>aLo » Jjj . <( l ^llUj ^jlll oLjl^-o"if I 

6Jj» £>o Ai) i^all *+i <jt « {>-ulS » c^JjIj • « uJ>^' Cy ^^ t*Aw ^ jl**^ 

( <lllill Uf«-o ^^i J,l^ (^dll ) « ^Jj Jl » J « ^^jUI » £-0 JtljJj < <iaaJI 

j^ft Lajj « (^^>JjSJI » aJLuj < M*i La^J jI^j ■ <J^' j\>jJI j L*4^1 ^ V " ^ J^ 

JL3 iLUil 4jI jj j . JjS ^ *!jj>U t-^jjj o^j « « jt-k^l (jt^ » Jf^' >* 

tU^ia, (jl » : ( 4j^Lv1I ^jL2jJ UjJa ) <U^j La « jL&aJI (jJvlaJ )) JJjjjJLI (( (jo-iilS » 

<GI j , bj^^uj (J ^UuJI UjliMum jlftaJI ^iioJ jl jjl*4 Soalt.1 OLjV^JI 

jV 4>b.i*j<nl Jjt Ifilj , Ail* ij^ Jjirt-^ni £6 (jjUli jl lij^V jfji <-i»j-"»J 

J « ^*i^» JbLiiJI » iJISjV 4ij^" Cuj ^J^IUI OLuliaVI JS j^ai 

: Jjl5 ijj> (( nJjJjSJI )) <J Jj (jji\ i_j^LuVI (J4U»1»J « jLiaJI (jiiaJ » Jjj « • JiUil 
j*"fi* ^i dJJ £4j < jjiaibuJi <UboS (>4 LfiS^a V>1 V*>*-^ ^.'J.'"* ^J 4 ^ o\ M , 4*l«<lr>ii CiULU J OJjj US ■ jijijJI pJjiJI JJfi » DUIjjfil (>« « j-s ( \ ) 
jiii &Uij »JJ»._»JI JL4A yitfjyi jJU f ljj>U MtJJj Jjl JJU Lui « c^JJJi" 0>*^ " ■if kUt " C^°' ( ^ ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL %* oULuaI UjIj oSju <Ol » JU ^ . « iUtfcuiJI »jSj 4JV lf*-» jjUlU 
: ^iL^.1 £ . « iUt^iuiJ) ia^lii, £i^§ <Kp. J1%1 J^^'i ^jLuixJI (S-Luij^ 

. dj^aJl fJ < JaxJI pjjJ I4JI JlSj « jliaJI ^AloJ » -J 

a^o^j « jusLill oa£ JUa. » Sj^^ jl (> JjjLoia « ti^uu » JiU.1 jl j < _^eJ. 

jJLus )) Jjixll (^jS^luaJI <GLaJLj « isj\ji\ JfM' -^ » ^Jitt ^ t^'j*!' 
« (jtuJ J) Jx^2 ^iJI ( 3t>»J1 <Aa>jLk JJJJ ) « J^ J*^Li » Jj-lJI <£& Ljlkx 

Jjii j I4K o!jJ,>i! 6Ja j jjjjJLuoJI ^j^xJI ^.iuL u i I ) Cy JJJ V Cr^b 

: J^U <u* 

t^LLu jmjJI <UL»j . Ljjuj efjjj (jjj{, J^uxJI &j*u> jmmJI tf aic £-»**/ jSi 
4JXAJ oeljj itjSLaJI l&Lloj < jIj&luVI j*J« j'MAa JA (fjjuJI t^fJI - I 

. ■i r --'-'~"- >iij Xiiju^ ZJLaJI JUjjtMJI SjljjJI - T 

4jSUJI jajj 3W - dJV LilSa/ o^i fJi . ^Ije u^ <M>! Ct**l ^J**" 1 - ' 
i-J* *J ■ *LP» ^^ ^ tr 1 * ^^^ *** l^* // <^* -^ ^ J ^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . <jW^y <ti JLUUI 
tfjjuuJI (jiuA-il uiuiSjt. J&xJI i_»aai . pSIj* o^ J^jj Cfi*i V U^ '-ty- f 

D 

i_uJl » J' irfVtt (JJ1 J-Aj « (_5j^Alll ijj-ol » AdSlI 6 JUlLj (_5jjj-uJI (jtu-T>ll ial t,<.ti j* 

(jioaJJ «uL»JI <jl£_>Vl SjLjS (j oIj-»ja11I t^e>*j e^J-* a* ■-■'■^«"j < « J^ifrjifill 

*J . (jlSjVI 0»^»J>1 IjcLuu <Uuia « ^j^ijJI » (j jj a l I ( ] 1 , U a jjA <jl£ (^j^cui! 

<$_>^ <jj|^iaJI «Oj£j-uaJI SaLil! j <iiJj <£JJI SjJbJ! jS_>* j* <u.^«?vU 6 1a ojtl 
«t*a OJiSj jt fcjhliin jl* tfiJt £3$W ^t>J ( Ol^jLaJ,! ) ijjQJI rijt.Ml 

^A « ^rljuJI jjajJI luc » jbul jl j»4j1j jlij . «Ui&xll »ta jbo^ £»jlaJI 

Ijj^aj (^j^JI q*otiH J jjUJIe^Jl k\its\\\ OixjA^a ^ural £*,& 
. o^iaJI <$ S^jUl ^1^. j£ SjAltl Db^jJI 5^ JjjLalXI juaUudl p^UI^V 

*04 <>t j* (T) ^j-VI ^ji\ ol^UJ.1 <i\£jl ^^1 jjjUUI ■ i.Vs"j 

^j^Aill «^jft-v,<t CmIS (*^jJI Jl^Jb jAiwil pLalal J » : jj^SIJI J>&i£ ■ Cxi>JI 
j^i |^()18*t Jir>5t <UlA J^lj^ (j^JJUdiu (>JaJ) Jb<t<oll (j^xj f-tawiU XajIS jldfcb 

< jtuuii ULi bUui.i) JJUu JSUI oULit j£i jJj . S^SlH JSIj^j (jt ^ujluaJI 
jlSj . <bl^ 4iLaji jl ^tnlnft I4JI c$j^HI it^A^A OaSIcI L> Jlaj l^Jllj 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jc 4*a3^ _ £wJl fUoi £*£ fi \^\ _ ^is,V» ouaij £u-o$ oSj . fejfcJI 
f jUI £t j^J • ^^ JaIj £l/-» e^" * a " JJI O"^ t)j • oMmJI <uali 

^^ •>»*> t^^' tf^j^Vl ^*jJ' v> Jl of*^' Of*^) offj^ 1 

&>». ajjj (jxU^XuJI joSttj Jj^SJI t>«^^ll j? ^-ol^l j>j 

<U$£aj ^tj , &JUJI iajiaJI £J13I J* JjjSJI ^^Jl fail I jlj . *lj)^JI 

. u>uc. jLAjs ijjZjuit. oitfib l^^u jl ^1 < &ajj$-1I '^*f 0' ^! -k^*^' 
CjI^S U>^ L* 1 ^ VJ S^iaaJI <> JA ^'jJO'T -11 O^J jVn jl £**.'" Vj 

. jjjjLujJI *4 ^^Iiiio i^l^X Sjt'mirt ^j^alll 

« . (^jJij^JI (j^ata iuASjJ SjjOa. Sjlj^ JjSJjj $ <^jJ J^i^' 
« >1jx4 ^Lluijj^ » jjx « (juVIa (jVl » t-iHsj « laj-»>j » j iaiJI ja»j-« ob' ^X' Ojutj J 4J jLc joe ^(tc UJL» jjjj JjjSJI o^jJI i)1 0^ J £'.H L/ •*^ ti " ,JS > 4 

tfjAj i^jui iu-a£// oiA <j/ JiiAJ y t>aJj ^ « ^h fll » jjJj tjjttuu 
U«»j (^iic Jltu ^i// £cf*aJ.b UUUI J i>iO ' a^^ 1 u*"lj? k**^ 
$1 u&u Jyi* VM 4x^*34/ o Ju» (»b?j . ^LS Jjsjlj&ii SjUSj fljJUl ^ImJJI ji jasai ja« jkuu aJi ^isj . s^^Ji Sjijj )*W 4^' « ^a^ 1 ie* 1 » <j' v ^> ,, <> ( l ) r t y .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tULaJI tJA J j , ZtjUtuxJI CthL&ll iaS Jx f^JlAj (jiji j^JjL^j ofi pjjl / cj ) 
UtjtaJ fy-?-j tj*j ' I4JJJJ Jauij JjIa JCjJ gjk J ^>VtH inoji ^JdJ (jj£i i-i^ui 

(jjdjj JjJaJI glalla SjlS i_yOJu jl J I j -j i .uj JJbljJi diJJbJ pAjljS jj\"" 

i^jULajjl i_SjGaJ Ac (ju'tln^Jl J0U1 All OlCjA^c Oclln" nil Jj&j < JjiaJa aJ 
CittSjjj 1 (^j^udl (jHt%.ll Sjujt At Sjlcijiiill „le»tn->-ft tii->*i (Jjl <j_j£a1Ij "LuJaJI 

^aj22t Ac aAjT (^ jJ! ) (Juj^JI \_j_>^ o^L}* c>^yj t-^J u' ^""i (j*^ ^»^5ijJi ^AtUi 

. (jillll i T >* < vl,l j <*J5jx J> « j:l>^! i,u f» 11 jjlc » ^yijj ( Sj^VI <kaiJ! j <ufj 

JS <LL3 ^A _ I446 « jwsQJI dAt JLaa. » 3 - SjAl&ll Culi <U£ la* ^j 
iikxuLS ^jl^unl ^ib (L^^lll lift jlij , (^jJmJI jmJ'v U ^ iuiis^JI jUsLudl 

I JiU U^utl ^uu^l <tJil^ . ct.m-^9 LujS Mai t_UiaJt>l IJA JJU ^li < ajj JS *j> YiV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H uiS Jx. ^ibluiiU bU&^ll JaJI ^A dlj jj Iojj < £jLaJ) (> Ujt}& <UjLxa 
AlkiaJko) j-A t^*JLi dJjJ <LUui^JI CidSj < Jmmj ^ <Lm^SJI ^J*^ 3£pJI 
■_*!«*■ Jjj t.itK'tj i bj^ui Jx « iaJjdJI 3jXj.ii fill » *5UIuj| tjyn, (jm&j 
$yd\ jl dlj ^Jju jlSj ! U^ix « SjttjMill jjIjj » j* UitfJV Laj>V? ^'^ 
^uijaaJI Jin-> IdJJ . Lfjyut. dt-a ^iuia JaxJ Idxiuu jl jVI Uflitlft Ij^pJ 
i <b£ljaJI (bj^oJI JjtAaJI Jx. <bj£«aJ| CiljjQJU^ DlSpuJI CJIjjj 

. (£jAJ Ux SiUJU JjjIjxuI jSi ajj . jljS jIoloV v-iAllltj ptubjV' 

JjUwJ £>C 4lirtSftj <jLol£ SjJ-t^a ellaCL <jijj^^l <Ua.jLLjl (J-iLij J^-MJ 

Cil^Lkll S_>l jl A-« (jjLuJlj "Cjlju In j If. cij4*i<il (jilt JojlxkJ! Ljji r j-"^ ' '<*,>*« 

: Jj la£ Sj£jil aJJb (j*»j jjl^j « t^iVtj (jVl » <iJui UjjjJj (jlJt <V&>il 

(jJxuifl CluJI 
£iaQ// <>^ . iauyy/ jj^L ^LsJ/ j/yU/ J j^A&t/ ^JaJLj «r <LJjjJ/ An iiius (W) flj uliSJI IJ*J (/iti^ll JaJJ.1 ,) SjSill tU Sj>u» ( c ) 

Yit .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jfj* £LJ*i Ia*oIj fi.Jur. U£a. jjuu J/ jy/ ^3* £_ifcuuu yj - iAuUI 

. ^jmM jJdJLUt 

jluaJI Jf JjaJJt £tj ■ C?W// Ja jJjj UjjMj IjjuSjmJuII feSj fl J*aaJ,l 

. cfl [ fi* %*a o^H 

. JU^jmmJI ZjIomjAI JUlloU* L»jf* JV £**&* ^' ^iJ 1 ^ 4/* IjUj£-I < L^uh" 
'•Jjjlo ^ jiJUl Ij* Jit jiAJl ifjaa Jatiau J,J OJ^i i/j^V <*±*&M (> t>*<J 

J c#>6V L*u) J* J*y>> ****J • <C«j£aJ' J^ JfjjJfcUfcu jjjJuJ CuijvdJ idljUj 
!*j < JjCjJI fV>»iJ^ Ujl*^ CuijwJti . jiaA ^KjinHi Jatal IMj jowu Ujjui 

£a-»ii//j . Cuts *J I j* iai Jsz Cuijutll {j^lj* j*oU>um] jIxumj q\ Ic yjluu 
J jj>uj i <Uijjil JUcjmmJI SjScluu ctaJ j-U/J J*8wu Jf ^* *J$jM *J?*W 

. SjoSII oLt^l pjJllal ijtj , £js*fJJ 0?J^1 **** 0^ Xjj&i ctUi+syi 
J dJi i pilj , Jxuall /-L» J £jj>« *3u4 J cfOJ j/l J/ t>y/ ^,1* uf^JU y Jpjj 

. ^iii^ ju ijijijuji <_uAu<yf 

liaJ / &*U* -L-oji JS fjjjluAllj CuijuJI fjj^cjutifl Ji'mil jij . Sjja^I 

LjJlu J i^j^Jt OtjjtJuJI (*jUi ,>ajj . £UxU/ J jljMZutyi fjcj , Hjiull 

. lAetAjj , VtfjjAj , JSttuXl plua j*fj L(Jl jl JJi» 

n 

J,> Jt S^ia. SjkL « u«*b » ii^l \^ftY ^jak^tt U Jill! fJ JI jj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iiAjLaJI jjjj Jl ZtAjLLII jjjj fjt ixlLUI £jllA3uSJI iJLuijJI axUuS e-L±, 

J j&j jl iJJ-kj ' JaIjJI jja g , y t.i s t V I J Jal dlla L ftul <Jl til jm»j . LojI 

jt jji JaaII (jtj iMu e (jj£j (j! f.yb jSj . LjjtM £» SSJaJU jjja l$J ^Ul 
Jul ^y/ IJA Jjj fJAJj . OXJ Ui&jjSl jlli±.1j jbUd, LiiaJ iJd^JI SjtalMI 

jtjj Jf . Ij£ f£** (jljJI JjUj Jl _ dJi jaxj - J*l* J (jj&utj , jtUutVI 

. ix&aJI (Presidential « ^Uij ^J^uaj » &\jjc coJ \ <= ♦ "\ ^^jj , icill Jl <ja;UJI 
**'ju^' o^J Ji ^%>°^' V?o^J' jjjj « jjuVIj >"-k>* u>?> >» *t"£ handling) 

jljjlA (Sjij* » 

jaj jjtMjjia (jji (jt (_iih.) ^)/ liyj o"^jJI £» 4^0 ^ U/ J *^>jU &wljii >**j 
Utilj Jc SjiJl puu £)j , Ijjljliuj o**^ *»hW ^jkV J?^ t>' Jjy^ JjSj 
Jt. LSj3 J Juaaj tf itjlxll >UUc\ Jl ULbfL dJj<J^fL iJj^j . i^lSJI 
jSj . dLlA XjjLaJI Ciljjhlll jA LfjJ"' U^J^ U^* J '-**>' (j* SjJjUa CiLjlx* 
fJiALt lJjuij 1 CiSjll dJJ J dixA jjJjiMM jj^j^yi Ujjj 1 (jXtSljjJI pi t i t Jc 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ( A )*Ljjudl ZILail -tujJ f-lj^-f 1HI1 ;ji 4Jl fjfuOjJ&e Uijts\Vi (jl ^jfil . JUeSLtilj <±>j£ &>Lcj Cf\"i fiUu Ja. Jl Jji^ojJI 

- dW pA-\~tttij (jl J J»yi (jc Ifji i-tj*? j^xim dill Jl tULuj (ju^jll Claj L*£ 

Sjtii II jSj^i pit. jhu£// ojjai - lu.uM.1 Zj*5Lu'!?I (jSUyi ^La. 4iu*jj 

. ptXujyi fdUdl J *m*£JI jSljil **t J SjaJJ.1 iitjuii// 

JjUjimI p't'tAt y/ jx^J.1 fJA <Q) j$j&1j , tJSjil IJA Jl p*Ulj <-»>*/ u' (fif^J 
JjjJI dJJ fjc j Ttrtl ^j/j Jb , Ljfuu J ilal-UI CtljjkuJI J J&ji// (jG Ja&i 
tfJJJLa JLuCj JS Ha JjUjiii jkjjf bjj" 1 jO^f* u b Jl r' tV (f^S • ^^*' ^0*" 

. aJLaal f\{)i lc (jl (JJU^ ^ X '* J J± ,a3 C^y 

D 

fhSjjSjj jtluu jj> <£cLu j*j <_ijj/ Jli 4,iKrt J 4lLts (j HI jjjjja. ijj J JIS » 
£jSjjj>!JI ZajiaJI Cut* Ijl 4-ijJMI OlM*WI jJj^J JtaAJ (jf £jb~u<u 4Jj 
. Ljjiju £* t-tcLUb XSjLII ijjSj jl {i>JI*J y JAIjujI jL IjjSU jjjj Lpl Juu 
LfJJifj ■ Ljjjw d^** **-« eljifl JJ^J J( JiJjM ^*4y j^aJI oj£l£ (jA ujzlj 

: <LJU1I JetfUl 

<^0 i) ^ yjJh" J 40^?-" &Ijj1aUI <j* (pSJI SjajXI CiL^jJI jkLlu 4JI- ) 
*-■ '■ "S ' (j^L&JJI i-ijjJI jA Jjifjuuii . « Umjjj Ujjjm » (jjj Jurtl// Jj*2uu 
cjl LjtLt Jit ij) (jSUtl (j* (jli jlj , bjjui J* JUajuJI jLajy/ & ji jjj JUI 

(j* AJ?+I Jilljuil Cu-ojXJ Ijl Jbfjjeyi iUj&aJt 4(*i"uti Lo ui^JLt (jl Jjj jAj 

J ijuiu CtJtS (jajt (jjJi LUJi IjjJ jJuj y jUt ifhijudl LJtxill J/ JSj 
jS COLI (jl JjS2 pLiiL* dJj Jc jjitiu.ilj , SjJ±VI &jW J J*tj"l J* f>J?+ll Lf J $i 6^ ^ j 1 ^ ^jl» tf ' C>aj yJjy I jl Ljj>" J! ^L^ OljS J>»-J J Uljj (jajIaj Jjiljj-uJ Oils ( A ) 

YiV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Lujji £lj , ij&xll gudi Jc <L^j SacIS U±a J**U SjajXI oL^jM CulLm 

• k»" J* fJZ+U (jfjAMMJ JjjIjUllj 

Ula (JUAJJJ 4laj£* £\ jjjj HoA^tA yXji "tliJJ. J (jJJj^A iji Jfttiitiil US 
?ISJ eUuj J jlj* pLLt, / jusjU JiS iJjjIjjI if jjijuJI jjAuJI ji J/ ^Li j£uu 
jjjfll/ fj^jaJJt iji** J*j uijAJ |J iAfjIjui^l yOt/ ^/ » : <U-SU L lutftn 

f M«v/v/r<j j ^^ ^/jy/ ^ ji ^Lu/ i/u-; ^; 

JjLuiVI <_jji5/ Lai* lj*}* iaa, US . pAja. jXc cuijvJI CtiSjl Jill 
0* itilA DLuS Luijj & JUjj Ljju, $ » : JUjjjl* otU iyjli JSj-T 

ooyy/ pju Liu, . j*i jl tfi & j$sf j^i^i j* tjx* jsun <lj^vi 

£i*3 cJlj L Ujli . i»jL,yL tfljxllj XjjjjuJI i&Ulj 4ULJ jjj^ SjaHI 
J^^ * J j-ti^l S**W {uVljlJJ- jjjj Uti- IXiAYi Jjj\jjji\ &c. iadu#l 

« f » (Sjjf ouJ . IM &ts C)\s - ( H« 1 ) 

u4 o- 3 ^. ^^ ^Je ^i » : <J>3 « ojjjo?. oi » oc iUi jiLJI «ui ^jj ^aJI 

(JJ » J^ <Gl4lio JI jaixJI ^Li.1 (Ji « . « p\jj Ja. » SjLsu ylaj I jL xLfL 

SjJiLu U^jli 4le IJ j*j jjl.j^ frLjjdSj^l XMhll cuts Luj : jjLu , 
4jJj &Lej jlll Jbhlljutfl itjSoJI jjSiji SjSy> iu>U* ^Iht.) <j] Je, HUj 
jh jSj . idLAII LjjU J £L±jSU SjtSudl ixjLUI <j* isiljlt fLI jju 

^i// OUjLvo jju uJSXI OjjU Laie ^jL4/ Sijxli J ^Uli. jii ^i// 

if jiia Ja f.\jj cxtj ihW C)L JjauLua// H1m\ Jc jjJmi liJl J* LdtiJlj 
Ojj Ujjui CulS til Lc Uliu, lilt . JjUUI jxUUyi CiH ifjLaJI jjj*?l fj&iLuJ 
J CtijjiojJL JUdl i»JjJeu jUty liiali ijU <~>**-Iim *Lm£IjXI CtUj±*j* 

fi-UAtf 

e .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL fjj , jloijj jbx.j ^JUf^ ^b^ f^J ' ^*^' J I « u>-o^ isj^ » J**** 
^jSj «Gl U^i J^JL <CUj-« jc iujLk'u Jjj jl£ &*jfl J'jK> • d^^"' (Jl ^J 2 
JUa> » o**A^' ^ &J U-'k'-ifl Y"\ ^jj jj . LjjOuj j J1>a.VI jfc jil&x (S a& <*fAj 

jjH AAkll.1 J « j^uij^JA (j^i » <Uf« jlj . bj^y-u >^o * CU-wH OJ$J lj^44 
« j^luj^UA tf jJ » oLkJjAAJ J4 jifi 4Jlj . **JjJlj *il«^Jl JJ ^t^» CiV^buJ 
dJJ jlS Ijli . b,^ J ^tfaJI ^j^SiJ lafaj Olio ^j*VI 6^UI jl 
<Uu&j (^jj j < ij^iusj Jl Sjiiba «ta>b V I JU j*4«1 V (^JJLfl » I tjiurt 
4JJ (^u^ii JIS ^j . « 4i>JU jl JJjJ U < UitKH Ja 6^n j < dbA (,£>?-» b 
jbj « ^iwj Jj « yjutjSiA (jjl » Jbaiujl (jwa JaSj jV alo*^u»l J* 
JjiaJLI j« t>uAJ «bV *jj^«JI <Uu»UJI $ j*4lblia jajj ja JS &Llia «U JAuaj 
j^jj fj bj^cu J JjSliaJI (J-oSjl» jl « JLL 4fl*»A di J jU I jl » 4A4A jjSj jl 
£a.jJb j^VU <bl»i,l <Uuabdl Jl Jua5j jl jja IfrJ aisuaJ,! ^ual^iJI JS £ 
Lj^ju j(jJLJ Uoka. db\A jl ^jiaj 4Jl « jusbJI >UC JUa. » ijluel fu . J^YI 
jl « »U-..„. <QJ £4j . (( £jjjjl iAt^italt » ^ « « f , t1-vt ,l ibt^iuiJI » (JjZS* 
aiA Jia j^j U dllA (.^ujJ 4J1 _ SjuiUoj 5Su3j ^Aj - <dU^ljLa J& f- Uu jS$j 
pj . <U«SLkj ^tfaJI Jt « j>«j>UA » uijAli j1 JuaitJ jbS «G1 VJ Ol^Uj^l 
J Uujliuui ija IjJjSj OljS ^ul » : ^j^VI jj^ntll « j^olJJI »Ut JIaa » JIS 
Aal Jx j^L j^uijOAA jl CifljfcJ < j^uijjiA Ujlj ^1 ju-ol^*JI (^JaI 
<Ujiiiij ^dJI ^MtiJI jfc iliwil ijujl iousUJI *iA £ jxfLLa jjiil pljj>ll 
jfc^ < bj>«i () OjjS^^uJI f Ij^aJI JOfc jfcj < ^j^,^^! jLaJiVI j* ^jy 
jl dlj ^jjuj jli I jl Laxj < bj^ (} o>ill jjJI^lLb U^"t ^1 tJj^laJI 

: « jwollll OAfc JUa » t-iU-ilj . « S b*-ujy (>* "t 4 ?^ ^* 4 ^^ VJ^ ^J^^" 
£«fa ^IjJ ^Ul da. ^11 oJA JS Jl iaia. J jSj |J I4K illujVI *JA jj » 
ja j,^a «Gjiuil US ( J^ayjA\ jLaJiVI j* ^^L-oJI t5j^*J bj^y^ij . j^wij^iA 
o^iiJ jJl^l.1 J* ^HnVtU U • »jfi j* 4jjltiti jl Lp UUfl jSj jJ «GV JjS 
Jjt bj^«i (3j'^"' jl (j* u hits « J^LouJI I JA ^jioJ jl Vt?^' j** ' ^J>" J 
bj^utJ jfJI^il *X»jJ bj^*4i jl ^nu l rtl t jaj . < fn\-> l Ob/aJ jfil>t,l Ji 
I JA jUi j* jl « js-aQJI ^C JUa, » (JL31 ^ « . (j^uiJJ jl V 1 ^*^ D^J jUjI SjSi* IfJMj iulSJI UVU Sj^j^o *^>i^ < iiayLaJI Sjljj JuuijV £■>>• l^«)j « tfj,ji J^*»^ » 

Yi5 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Cil Jfjl (5^1 » ' jf^U ^i« *IaU» liA « j^UJI 04c Jul » ^H ^ • Ifli'ir 

. « bj^uu <Uirv,t,l jJbLaJLI ajJb f-ljl 
□ 

: I^jJ »U ( ..Lux, <i*li]| itLJI » ^..U.mM YA _ > <\ *\ ^J, ) <LUi! 
fll Ji+iu (fill £ljLSj , tfUjSj . £jjjjj4> jjla^j Ujjmu XMxZM JiLatl 

pw ^m i tjjmj SjajLUi jjjjj j ,ai„ MT q,^' 03^43/ j^j 

t>y r^O' <# £Uxuj!M iu>jiJI oj^, tx»,; yjj/ ols Lioic^ . otujIW/ 
J/ <02j t&u jjoa J/ j*j ,>a3 jd cM^lj J >J2jMJ UIU ifjLJI aLuijdl 

oyui^y iu-i/b ^juj ^je da j, ijju&j , j^ty&f y jm $ ijjsij 
j, 6*j#*jui ^jAUj rJt . js» . &*(£, iuu«; iaj^/ tf~i>3jttfi- jyn,„y 

. Ljjt* 4JLc (fill MjfUi jt jUiiiy/j ^uaii SjivLii ^yuily/ ^ ^ 

yO// *^aJ/ aLJiilf J#S JI dlj tfjjj j& _ u JJlM J &lj*yt »Lkj/ ^^ 

it . t*^tui (jftlajSJIj LjJlu jjj 

dJljUul * ■■ <UJ2j- ^^<JJ±Ji«cljLb»6i if s : ,s , yi J jiuji ( f JJjk i 

<UaAI i> J% (ji yjkll JjU Ualc I ^ee £** j^xa £ tija Lu ^'«-A L j jlu 
£wj J Jlj U 4iL „Uai ^yi cui jUOc/ Jc fiUu Jtj^ail ixJLyi "m.* 
4&J2JI dSi^JI ?ljl (jjS Ut^ JGJ/ tfj , ^ui Ic* £, J.LO. j/ o>J) 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J jvoiiaJi '""- Jz ItjS ZJef ^ £>1 j* 5 ' <t0ti C> l A A ? Ct J* J^f 
jIjjLLmI Je LbblLkj JLjl Z*jm£ &j* dtifi LtjJ^ i) W . JLj^ali itjiaJI 
p^i «*.a~ fJ 111 j ■ Z»jS*JI oLjiudl &** J J**Jlj ■ ^SUijit £"? J A 
^U fjc jLmjj , SjLlL o*j Sjtxi. (Sj^> lj#J*J £*j£> jl <r*?^ ' /,J * £** 

djcUa* f-.j£j <ua c&u <jUI oSjil tyuu dLtA Jlj L. 4J/ ^3 iild/^y/ 
n . iaJudl SjilJ f/uiW (jJJ?J ■ i**lj Ht* J\ jlj***l J**J ?A*H B s « 3SILJI ^5U ,, -CLa^ jlLI J Luali tSjw* Ujlj ^111 <^^*JI 

j ^jl^JI oljjloS <GJ^1 tf Jl JS^JL, JaSi J^I5 V JI>JI li* ^1 0! 
iat^t olj^ J* L^Lul^L - fjti\ ^a IIaj 1 LA.1 J^H Lujj . f UVI at 

,jlS Ujjj , ijljj^VI i^.jliJ! Sjlj^l 5j_^1I JSIj^II £>o^ tfJ i1 S^ 
^ » (jl jAuj _ « tiiJU JjLi » ^jUJI jjjj ^j « (jj»^i J^ » <jjof^l .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^Jii/j . jtUI J iua jjLJI ^jihtS . UU* 1 1 Cijjjl, Jl cd*»j ( 1 ; 
SjUjj iltSpi ,JJL <U*jUJf j>jj fWrfW iiua. *?*jl±JI Zjijj Jt SjJiUa 
jjxjum (jujZjJI ihlU Liiflii/ Ujxjij • gLeJI y*Lu pljjjJI o^ib* 5^xuaS 

j/j , Li*//Lu (^W jl Jsumj^I JjJUJ ijjjLj a^ljcl j* j) dJU CtAjui ( r ) 
jt iLHHI JSLW Jja Ja^jW i l^iJI J iSjjuaJI CiUjSaJI pLuttl £* itdaSt 
f-ljjj (j*£) £* JjfJLkul J tfljJI cJjIm j5j . Ljjut J SjjaVI CiIjjJcuJI 
Sjlill jo tjiij Jlj*JI Jf«- Jjj < J*^i <Mlj . Omma dill £*j < LSjj 
jj IjSLu jjSl (fiilj < IjIoj&a tljl 4jlo (jtiSUy jt IdKi ^ilj . (JjjSIjxJI 
Jt Ljju, J JjjIaJI oljjtxilJ JomUI jalU// ^Li. oeljf dJJ JJ ^Uatl 

jl jUjj JelSJ jjlai dUu> jl : liiu/ Sjju Ciljida jt ]jh jAj dIU JU) ( f ) 

. Ijjjlu J) iJLxJI jUili If ij»i i 

iiJjA// jljkJI ^iu jjU&ti jt ^lin'tjj , 4jUUJ jjJxL lJSjXI ( I ) 

. Sjajo &tjku lJj^oH jjj i j^i'nt/ <Uiydlj 

, jLuJj , LSjjj , jJjlTlj i ijljadl £uuaJt/ Jjljilj itiaJI CulS IJI ( u ) 
(SjjuJI ?Uxdl Jt. Jilj3 y i^\t«yj < itJjJUMll £*Jj*JI &±Ut U ja JIj 
u/J( J jjj , SjaUI CtUy jU 4t*~f\il Jjljllj itisJI CutS Ijlj • jJbLaJI 
tixt* JLLs jl oj3U , iijjmil JSLULI J* J J JjuojJI Jt. SjMjjt tbuuijJf 

. (jJijAJI (dt*JI J (itM 

jM^aJjl ja CtljluJ ^ tulr t jaj jA Ljju* J ^juui// ,»iaJ«y/ £} (-* ) 
Cilxdl Im jl jMMjS j-u iJLblj . jjt+jjjl lad, f\tVt ^j^- J*J • ^Jf^l 
. ZlUxJL Jax jjl+ijil /au jSJj , JLx (jl Jt jUjjtt &L*.j* J[ <J<**}<" t$S 

■ £l*J ,y*ia ^JJW J (f^J^I JJ 1 *** 1 '•** J* CJ«<iJi/ JjJ/ (jj ( J) Yor .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 3tatc jl , 3UU . Jj*k"mt« ljjJUI Jl <l*UI tjLuJ t^uj < £i£juti// J/ 4faJ{/j « . oV/A/XA 

D 

( « dJL J^U >, £. <LULI <L£ ) 
tLttjMMI jl <-*>-" *'Jk" J> « ^t^"-" * ^^ ^^ «^ kti ?' ' H (j) » 

. jJiUa (Sjjui jljjc jLa ija 

tOtl,*} pi , LiLu 4jl* Jill &&j*yt &>j£=JI oi U* jUju*! CtJS J ^J*^ ( * ) 

dlijjjjj Ujj Jlj***3 CtSj J3li UjJuj Jj^jH (jl Lu^ (***U 0** ' iLLJI 
tfj , txuujVI J^yJill J C 3Lo/b &x*M «kfijLt^ 4*JSS ^aaJLaJj , CuijuJI 
. SjjLdl (jl.iUI J JaIUm; £jtUt JuJI dij fr Sj ^' jt*tiiu<y/ faj 
£li dJj Jaj . yJjijudl dlill Jl 4»^f*" J ^-ifH* ' i 4 1Ltu »}* <A*tM j 
jjJdijsJI fJUUI SjLma LjQ*- uj**" hjJ" 4 J> oW *& L * JI *±1**JI jlj»*"l 
JjMII lb> Je &lj3 <MjiA Ctl ^ JSj ■ i^^l f^ 1 ^^J ' ^JW 

OljjtolU jjjJrfl jMJI (j£ dJj dxj *OjLjj tlaS tfZJI eljjjJI o^j Vt>*' ( ° ) 
_ d oJJjiu (j>±ll jjjjjudl ufjSljM iy y^-u u^l J. i *~ u "J ^J • Ujufte Yfif .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL o*£)i usjUj ait o • tu*"' ^ ^o^?-" £'^30 £t*py/ &*■ - hu*-* r^v? 

(jejxll (Sja! Sj» o^ijU CxAjJii jyuu* outfit tUH dJU U>j±1 f*(1) 

j tfi tfju u oh ^j^ ^^ j* uUi j*oe *v ofV J" ( v ) 

jt \)oo J Ijjja. 4Jfj . jjiJMi Xu LjLa. jLS Ua Sjxkifl tlxji,! jA Lui Ljjut 
Jjiu j) fijii « ^"•"jj . Cuijudl ItaiLuiij ttj&M£ Smco* J I J^aH bjj^ jl 
, tlaluJI ja JjAa Jjjill (juJJjiti < ttjjut ttjiaJ JJ^J dL\A JXJ pJ 4JI j*?l 

jtajy/ SjtlLUM &A4 (>AjJ>iJ fJt ' Q±fjiuiXil JA ttJAAA JJ J j^l JJIj 

tlijau jSj . (JS^a!/ gttjiyi j* l&* j**J j*^ dHI j* tJLuj jjH JUi 

jj&udij . jay IjAia ijsjt! ujj &UI &j*Ji *»*/* jijj f o^y 

Jii/Li luojt] jxJU jjxuj dJXI pi ■ JjSj cyebjJI ja *jV ^ <S±H &JJ*^I 
tfjjiLuJI jjLuII UJaa JUI tJLujJI ja *}»■ dl J^ ^ Ot4/' U> Jt* ■ ^^ Jul 
, dJLdtSU litjj . tsuLJI Luijta-i filJif J LU fijSJ jS dlU jlS tfjllj , <*j> 
oUuUuJt o* j/Ji*ti/ Cy» dm al ^1 u JIjMI iJ o*j - & jj*+J I jiLull jla 
&\ rfj*JI fJUJI (> ^> JjLlj jl UaaJI o» 4Jf dl J £* jS J . tJI^JI bjjtdl 
Uttl jJkkj jjxu, Ml $ tajiaJI u l jjjuuZ u^jil JISj . juiaj bjj** Jjxj 
JxAj Uujj JL. , (jjtLU/ <i pal $ &#**> &*i ,a ^ La f H (f® *J* m 

,)ii . ony^l o^b u^^'j -bt^l o* j£* JJft J >?y b^J ■ S JJ* 

ij&ljj Jill i&JM jl <J*gjll &J ■ tfJJJLuJI t&W Ja IjJJ* IjjiUj^i 
jdlxJI J* eSbiuiil OjJjL^i CuijuJI jl tldaJti , Uja^ Ljju* JJxjj 1 


^l/y/ J u*L «0i/,5 . ticj^JdJ LJtj* iSju^l fUOil jjSj y Ujj (A) t 
jAuJI jSj jSj . Ha IJaA £*uol jS jaJI J ^iSjilj ■ jjj*jm&JI W 
jlj . tuiij* tituil J^ej J} IjaJc fkUil «UJ Jj*jm Ml jl &JJ**JI 
LuxLJi ^JljSJjAJAUl /jfj flay/ J I jyuM dHI 4LuJ tfill fjalaJI itjxJ,! AiT, 

Yfli .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jSj . CtljSlkJI aJA SjLS lj»l*\tt £hm &U Jl jjaL2aj jjj't^ H jl ofV 
ylij . cuijudl jjjJiJI j* oUjaa* $je Jju*j ^jjxuJI dU,l &J*** li*y 
j£di £±ojll (jii , <U» UilUt <UuijuJt <£aJL«y/ ab*Ji j* jJjSUI / A» jtS IJI 
jl , CLtijuj (jJjUh jLoaI j^j^u ^ >*& t^Jt^ 1 Oh ^^ ' g:t*JJ3U 

Xujjau £MAi o?jj Ljjvi j* x&jV i'l^Ji zx-jmMi ju*y/ jl ( i ) 

j* jjjSLc ttuitit/ LImmjIjaLuU j^xj jjjaJI <j»>* jlj ■ O 1 ^ d> J*** 1 ? 
oJbi jlj . jiLLJj laljA OljjtJiM jjJjjuJI IiLmAII f+k* jSj . Ljjlu 
. 5ji*yi A-uLuyi J SjjuS <<Jkj-V Cij/J LJSJjjpli Sja Jin (Sj*j CuLi iUUxJI 
xA jjjuxtl jjjjlldJI jLuAJIj . SiiJJU Idola LbLuJ £t-\ u«t/ Lftl jjl j-Ujj 
a+Jl US . jjhtxJI jjje jm&II js lj^ f+it £*eljJI j*J ' ^Jj"^ **k* 
a jjjjudl f+u < : aILu ij , JUJI CtSjJI J jLtJJ Ljju* £Xul Jt jfLuu y 
Ljjut ( Jxa £jH <fja>l &»jS* ialSlj , <UUdl iul\\lll JUjUaJL iaLhyi jj& 
Zjj£ "•Ij u: - JiJj *J IJI 4Jl 5LS13 dJLa Jajj dij jjtij tbAjLaJI JmLu ill J 
js JAuaJI jSi US . Jewujifl J^h U^ '& i ± u ' >*■" J*^' L>P ' fiUa ^l US* 

■ JW 

JS ujtl ju . « jlfjj j/ jl < l Amc I Lijjuij , ebjSI ^iirt'i ij) » Lali . Lfjjun J 
ittjffJI 4j J j| (fjll yiint tll jLuJI (fix* jjSu y/ J Jail! j£ dJUj iju^jit qa 

. (jurijJI jLu jj /JfS fi^ (jaX^Uiil 

JJAJ jI jumi iI jl Jx. ULaj jLUXi I'tt'iajSia. jl n^ljJI j* AJl CtlSj ( II ) 
. ^LxJI iMudl Jaj , JxlujVI JjJJI Jc IJ*L JS,ib Ljjuj J JLdl pUaill 
yjf CdSj . bjjui J ZJLaJI CiULaJ^I lJSjJ CiLaIjjSI <UdJ CuiS Ijl Uc cJLjj 
(jZiiu jl jSLaj Uulj , £*Jj*fl LiiijLu J SjtXaui CiLa.lj25l ajSj jl 4±» ^*>"' ^ 
CiijJI J LjjJlu jl jjjj CiLiilxj <uj Cuts IJI Us. oJLuj . iuLJ ZLLio J yM 

. JlaJI 

. jxj Uii j»yi /A» Lulc jiSLh jl jjj 4Jj fjujijii Jii ( If ) 

« jjwjjiA » D 

Yea .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , jIjAj i. al-i. J <^j'j>J' (j ni-% ft 1,1 LcUl^.1 ji A-vJ J^uIXujI ij I Lulj L^a.jla 4»UUI 

flijJI *ljjj L*^Ji 6ji A-t L«jjj < ft *J-»J <Ua.jlaJI frljjy <Jj& f Lax^VI ,/^jAj ajj 
, jj^j^in*!! Jd^l^^jiLj < 4 »> lint I a^jI^aJ fc-JJ^JI (jl^jl <JUJk ^Li-"JD (jgU-tUintO 

. jj(jJ1 jJJj < £&uoJI olajl J frA-xTt &*SIj& J^Jua CiIjj^ 

jUA.i l Jj| JUj yjjl <jjjaJ! aj^aljjull Jl <Cj*uj SjjUs <Ujak j(jni-\ Jx oljjLUI 

, L^jI^ji Ij >lf. ft^">Sj Cyj 1 1^ nft jj (jl tduijj <jjjjJI <U£jj-Ji1I ^oA>j (-IjJjjjJI 

J* 1 IjkjLuo LuiMcj M-» iff y-jl 1 nil <tL>LaJI <U^JI jjin-^ II <Lia.^uu Cul£} 

■>t j »■*. ic jl -ic-lj 4 Uj)*> (j-a *_> j> ., n* » l l 1 li e.l_y La j In ^1 1 Lailj < _>KaJl jJh lilla ^jSLj 

! Lojj Ijli l^jj,.lr. i_i^j^JI duly Ac a »■>," < &niU . l lj < S_>j-£iLa_o ( j i t i ft j Ciil^ Yo^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

d^-aliii ^j EJ Jjo S^IaA J^i tin i.V„i Jn-A-fc.^ r-lj (_£JJI jl i rt-t II ta-ij^Jo OfrLi. AJ . \^0V <1uj t_ii__yi. 

^•ijLaJ.1^ <* ■ ' ~ " 1 1 <4^.ljJI ax^j JjJoi. (3^ SLcjj> jv^oj L^ji JI^^VU I jli < S^L&. 

LJ>aJI |U < <AiLaoaJI <i}UJi (jt j-MuuJiM <-*$_>& dLU Ciil^ . SjjJ-& jUjiM 
[fill « jS ii (jjAjL-u » AJyAULd *J i uj^jjjj (jojl .Jx. Lfjjj ^ja Lo_5 l>J^' < *J-L" l -j' 
i \jjjj-u jLc ISxo « Jj^l J ' <•» j a » o > i r»'t" <JjL*-o A_i < l(jjlr l-jIJIjVu Luuji C> «<*»•> 
jljo" nil aj < i_il jliVI dL-Q jjiuaj « J i <-» j t » r-ijJLjj ^pujjAjl ySuaJ! (J>^J AJ 
oLuoIajjI (JJ> a5C-vII iia Jj^a jlj Laj (jjullxJI jjjj^sJI (jjj La Sjli jjoijjijl i>\-> 11 
iljaj {y> LfrJiU. JIjj Loj IijIUI aJLUJI sJ>aJ1 »L3 fJi < J}UW>U (^l^uj 5jJJui 
^ _>JjS f-J^- f-Lij *-o Luujjj ij iii"h ill Lj-ljlj < Ij-tiLLa LaiLuu Vjjjjjj Cnno 
(jjUou.jjJI jjiJI AJ < t£j^ «LJI^JJ « (^*i » <-»j£^ Sjlmjini CiikJ Lplji *«ri iii n 
jj-» Luuji.r !^a«1 Jjjj (jlS t^-Al' « JOJJ*" » L*^"^f->^' J'«A?^' ^'JU^-* f- 1 ' *i_i> ,u " 
— oljjlitl 6jjk OJl jSj 4 Luujji (Ja-o LjUojj>j (Ja-J jjl i t^o'in i " C*J(£j < J^Jui.1 
. \U» <<1uj ljj^>"i JiUjuuil J I _ Lj l >u» ^ <J^i»>ll C$»>*" ^J^ ^W" (ii .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *o <->.l...U 4 m hiII iajUil cLi**J <JL*Ji±ij Sacli Jl Jjiusa J>a. Ljjj^uJI 

> £»j jjlv jjJa^Ji tji^k j v_i3jli u^Uo^JI Cj>*^» jSj ^Jj . ^^Jl u-»>aJI 

^1 SuLJI *j5>JI oLilirtl <> ^%m 1+3*4, 1+LlJU^ Sj^l oLMiiVl 

. <^U^JIj <L£JI tjj<..nll ol^UiVI 

ji kuijVi 3^1 j.<i^,uji 6i^i j>^ j^a. >*\°v **«. j±j uqi ?**- 

kOJb Cxi IS j < CiltljJ-edJ <% ■ nj\>ll i^ludl ,>* t5Jt>"^' U "J? " U^ - i>"' oJ 

3 J**: jfc£j , liL^t ^isiy liLa.1 arcs Wj£ Jl ^1 j <^ & c.w>wJi 

jbJI *».vK' Jt&il dJA (J^ajJ CulSj < jJ—ll £l_>— Jl Ja> Jl U>itu 
Jl tf j£ iu^JI £»lu4t J* oUsLujI J I tf •»$& J*Wf d *"> OUbUijI 

JjSJI dOA u^dui CutS dJJS . 4JljJtf gVI (5^J C l\t i <" >1 t^J « jjUAiilfllj 

(jlil Cij^aj ,^4 (^jaI 4uu-sU. Jl Ujjoj ^ jJ3 *jjL-aifllj < hfc l n"W l oUsUijI 
. ^j^xll j^t ^ SjjUl ojlil Sjblj , 4+xy iau»U. l^j CX^ol 

(Xjil*f oi^JJ isU^ 6* ^^ *>i^ ^tj^VI ^j*J1 i»*^l v 1 ^ ^"^ 

J& , dJa oJU Jl . JL^MUkJI «01aJ () jx^ij^uotj , <Uil (tfl> l<< iVt ) Zs*\jlcli 

-Lslx <LujS j»^U1 J I jjJtijliflLi jjjajj JeU-aJI (> ^j^l CjUja^> dLub CulS 

. SjAliJI ^vj ^»1 j] JiuiJ jJlaJLi Ixma Ifi&ij < Sjom jJtj - (Jjlw» jjJii - Ci^il ^iidl j^ft - aJA*a. jikwM u»ua-ll i) U^-oUc j^l ^ (j^J ' l ^4 11 ^^ : '-^ 

. ( SjAi (jlin> 
■ tf AjiaJI 0*ik1 j 4il S J>»JI 1Mb t+*tji fculj US tf jjiill l*Uaj , UjuJI iliill (Jjj Ci»a,U : CjuIj 

r«A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL CSjJ-jJI ' l> m^JI ^' 2uu\li\ JAXutW o^J « ^.'j^ 1 <*} A "*^ ^ » ^ JL " 
Sjj^aJI ^^oLxJI \+xa CjIoj ^3JI <UjVI ^A 4JSi £sj1 CuU o3£ ( CiljAaJJ ) 

^Ut *ULJI *<~; jl . <Liliil 4,HimH £ 4jU$* pls^ f.\y* <G$3 <J4 OJlj 

() 1>VI (j£ <OJ^)uu jiiau « ^l^uJt JUAaJI >U£ » jl iSuAaJlj . S^Alill 

jjISS < ( j^allll *uc. JUa » Lai jjj ^iilj < ^J-^ 1 c^i^ 11 fciJ*^ 5j ^ 

a 

Oljjul) eljAJj (jSijf^ll Jitmj 5 Jcl i«->*Ul JljJ^jJI ol jlnr *_aj < ^ i t i o dj <UaaaJ.I 

— j^LASiiU SjJLaJjJj <j-eu_>lLl a-ualj^ul (j| oIjjLLJL r-^LuJI ^ -\ m ij < <b^ S mil l 

. 4-a.i.ula. 4-Li.^a (j (J=>-Jj jjl viLuijj '|)J\$ Uj^jjj ,Lc fljj-aJI (jl I Jj 

( jj*H d±f-aj 4j1flf. _ \^ OV <lt*j Uu^i. <jI Oj _ ^jVI <£j^ lo jLufcl <j£-»J o^ 
<jMj <-SjJo (3 -6.il.lc I ajj r>-uJ.I Lj^j Ijl 4 ■ »t*> j3jUI ('(yaJ <jt J>iiil <j^J 

<_s>LJJ jllil i_aj(j">in" CJ lJI ^lulyll 4jU«ll ^ j^xll Jo^-oill <Aa£. ojIS 
iiLLUI <1IaJI <j J-^"a <Gli_>^u j Ui-^'ll |JJ <j (^Jjj Uu <Jjl>» jl>*JJ r^AA' 

.•>d*>ft(] ft SljjiJI Ac (Jg i in Le 4jun*ll StLj Cuu ^UaAV) jj-o i_ i^JjJ (j' J' ' ' > ^*"''' v 5 
JjU < <-ilj>lll ? iiiljin.il Ajlc (jj . <lo jUjJI ^ a j 'i^ nt La CjIjaHI ^ A^J rtlij jl 

JMkVI » ^^^iJI <La^.jjj Destabilization . ^-^.j t^ <W jlk» ^k«ll aIa 

. JiUWI 

! UUi 5jIa*JI 6 j^J S>»U. _ <JL>SJ! iJdLu L«S _ Lj^ j ^LijVI oilSj 
6jliil J-^JL o»> tf t J I <aj3 ^Sll _ oLiajdl <> ^jU| lii ^ - ttjiaJlj 

^^xll !_b>JI £11 L^i JjVI S^LkJI 1 jj3 Laicj - jLu^aJI SlUjj yui^ ui> .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^lll ui^jkJI Jl. Ljl^, J.JJL t.^^ cff oil Jxill j^ I4J ^uyuaj <j!cjJ1 »a^J 

jlaoa; jjjsji ^-lu jj jjVi <cj^ s^Ui -c^ijj ^q, , ^Ij^ji ^ jjt ^jjju 
j] Destabilization ^Ijill jliii u^ ^ ^t u ^^t d& Wo* 

□ 

I4J J^fiill <£>=JI o U . rtanuJ ) <> « (jilj^j jJU. » <U*ujj ^l$j , ^j^jJI 

£uk jot Ljoi ^ jjSs ^J I4JU ^j*!! |JUJI jj < IsJikll IfSUjjj <ku.jU.) 

Lfili llA 4>6j < (^Ixli JLu-utjJI jUaluiVI jJL-a^j JaJJjJ ^jJJ (5 jLuaoSV t 

Jl jlfc U j _>K ^,Li ^^ <1uj j jnnM j YY jkjj « Lj^ » Jl SjLj>4 « (jojUJ^J » 
uIJlL J <!Lu.jill <1jUI UjjH ^iJI (j^lajJI J>s^JI <^>». o* Sjaja. jliili jSLu>a 

jjj^ jt£. j2j < Ifj^a-cu CjLa.j-oJaJ <Jl«^j jL^'im^U «UjLjco Ajl«j5j S^3 j^Luya .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^jJI fjjj---" ^jj-ill yC^ 1 b>ji» Jj • ^^1 Aj^jjuitW V I>.VI lJSIjj 

< ipl JJI LpS^ ,--•-- <Sa.^L» J^1 -04* ^ v^ 1 " 1 ^ *J^J - «U«JaJI 
Jx ..^xAJI ^Sfc $1 J 1 **^ j J^ V 51 ^ 1 ^J*^ 6,lA J* ^^ S ->^ <^W 

. ^j^l (j*jf^' vC^ 1 J** tf^ tf-J^ ^^ ^ 

,U«JI JabJu juttj Oalj Oa-aJli *bJVI oVlSj $1 ^JJ ^ ^J 3 # 
djJ j j4i5 ^ (> J . <LX4 CuaLa.1 elja.1 Jl ^Xuuj « ^IjSj Ju> » 

LuiaJfl Ujj^us o^J - f&b** u$\y- <> i^Jlj jLAaJt uSl>1 
^jjjJiH o>JI J* jfSjiil 5jbj Jl ^Jl *ji^ dli (jiJj- b^llwj „' , " " :4-iU .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^j £t 4jaLJI <LuiUwJI CiLcUaJI £li < gUIajV * JA Sjbjjj # 
^0^1 ^A ^£^JJI oJaJI jl j^-tsuul oIaj jJauJI j£ <LAliaJlj 
rb ^ J Uojin^ . bj^u $ <Tri*rtU 43ljbi$ Jala-M J hTuj i U j^ia 
li£A_3 < Jaa^Js! J^xll^ jU-aaJJ iulaa, iajUb <Q) 1 04 la jOuali 
(HuV) u^i < ji'm^I) JaU<-3 (jAau t^'nun J43. <Ull olxUa. Qi j Vi l 

ja>£ SjJ^a ills ^i^aius 3 OlP* 6' Jj Cr 4 ^ cbi ' t^Ji**^' cA*^' 

. S^^tl Jiill 

Jl 4u£i <$Aa*» £lj pkjVtj Ioj b jl tf1 < j^bj jLuaaJb jjjUuiJ 
.'.JLai tbij*, J5UJI ^^*JI JUI &±±> &\$H C-U **H 

. <LJtf Sjjj Jl ^loiJb j$3G Sjjj ja iijI^aJI Ji.43 jk5 

, flcjVb 5lalM Jjka. ^uua) ijUdb baA^a jlS ^oJI jlaadl jl tfl 

4a.jj ^ JUJJ t*U *Ujl Jl 4jUj ja J^aaj tfill jlaaJI jli < OjJwU^a 

! JUiVI JJJ^ ivitiJt l^j* ^jaVI «jji*OI DljUl J>1 i lj^.1 J^ 4/^1 ^Vl j^iil i>bl^ (>u J rf«UuJI 3$«>. J*U3 (jU » - 
Jill jil JSL. j . jUi A oiU (4W J*Ui ,J Jj^b ,xi ii« jSjif - L;j>- 1) *W*-!» CK* Cuii«t] iUl^t 

J^uiJI ,u*jJI <0. rfiyi crfjCu yjUb jS«>X 4iVj J <">** tf'J*^ ^ ,J ^ «J U J • °b* , i*' , i 
« . UaiUH Jt. Jji«l jO* ^jUI fotjJI jfli** jtU tf All iJUill f lilj« TIT .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H o-jil J^W u 1 <aJs J ^h** ^V" 1 <> ^^J • dWj <-k»*J' ^>^e fL^L»L 
jjL ^JL* jjj^ VjiA» ,^j*JI flUJI d& • <jJ^I l+W 1 * J* uj^\ Sjx 
3j . ooifi r U.^ll Ja~.j j U— ill , tUVil ^.j-u d^H ^ I jli - <4&>\ J JL0l 

< JjJ^3JI 1.AA JaL^ SJjJX iujfc f— al^J Jl»J4jJI C«*J L*Jl>*-> vjj^>kll *i» 

: fJWI ^l^c Jl >UVI oVK, L<~1 -Glib < U2U>- 

iaiUuJI ^jj US ^£^1 jSi-fcll JJ ^jia bj^a OjUil JA ■ 

. bdaS Lf Alll ^A ol^aJlj 
jiuodl J I OjUJl bj^u jl -AJiUw j1 j^uxiJI liA Halo 

. bd*3 ^b Liul, loA J* ol^aJI^ 

#tiaj fixll CibJtial 6* ^ ^^Vl S*»OU ObV^H j| 
j5Jj , J^lilllj £il3aJ1 JS d^au £l If] £*uu Lo b,^ J £bejV I 
« bvoAa. bj^ *U*j d^au (> (JjjSjj^VI O^i^ 1 ^' 6* tf^ ^M 2 
iu^JI <bJLu»VI &Z*± ^1 6oaJj « t^lj l^tj (4i j^Silt o°J 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Juaj q\ ijj&JLt QtJdj < o3S jt ciSlj^J L>"jJf *Atl^b J j-uttj 

Jj^aJi yb L»j^uj ala3 &j£jjjVI 4ml mill .JL&aJI uiogJt jl » 
lfc> JiJkli dj Jt tf^a.1 jtka.1 ^Ijl^li - J£\ju«y\ Ja±J\ o* jUiiVI 
'pUb* jiaa. ^A J^ljuil^t ^y«Jt ^Uatfl (jlS ^ • VJ*^ fLOAl 

jjj pla. JjLtu^JI dift CilniS UJfl < J^I^juI ^4 t^° <^1 VJ*^' 

IjUiil CutS ^J$ (yia. £Ljj jliaa.1 jijia, : yJ6j SjJdaJI <ULlu$JI 

. o\ja 3lA"i c^*"*' £*"*?^' Cuin t^JA * bfr l * *' *> 

jlaaJI iaij oIjj ^la. IAjIjT^ (J-hj^lJI &j&a y* £j£i LjjS £t U 

CtljVjoJI j-« j^f^ Ouiu Cuill {U* < (£uidj jl dJaJj Sju> JaJu-oJI 
J liA < tUuodJ ^SJj (^JJI (VJLlaJI ijllaj j^jSil jjLpjjl £J[/£J. ^. t ^ > "' 
<Lio£ £« <_ua. Jl Lia ijbjiklll djinf <Ufi C^j^J t£^J1 CiS^JI jMAj 

ciuul jiaaJI IJA jlj < '-"j^ (3^^"* jkaJI f JA jlj < ^j-itlill 

^111 ^ Jaftfl 4jSjj^VI 4i kUiuJI jii jJj < 4JQSJ t^a^AUj <tl I^Jx-ali 
l^fjAaJ LojI^j _ <Uuda*-aJLI <UjVI ">0A ^a. £ IfjbU ^&a3 jl J^Lxj 

JLai.1 ^ui Jlijj Jjl*\juj\ gl Liu] J^SJj • \-tjyjjjj*aut 3A Jju\jjm\ 
. (jV' j»Aj.Afc uixua J^JI Ifililu jot g,,ti <■> 1 ^ia I44JI Sj^(|H 
Jaa JMla.b 431^5 j^»Ui < ,i*j1 S>L»a. Jl o3£j&* Of is*** ?3i^3 

. (jiiOftJb jJ&^l 

- S liU . >^aJb l y >jji 4iS I^A J ^jj yu» ^J^dl jJbvJI ^ OajJ V (^ 
jVI jkiaJI ^uu»U , 4&>XI Jj^ai Ciclixkul ^Uj^VI i^LwoJI jV 
?3*4i\j < bj^ui (> UjU _ &AaJ| ^J£ CUlaJI ^111 jlaj ^ ^i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « S 111 ja, £* 

: « j*alJdl A*fc JUsk » jjloluil^ 

ojAil <UI^LI i^^JI JjJI ^ixxi J-.JIH ^^ ^^ i^UJj,, 
»4A £ dUuVI ^U&jluij jtJjAUS JLifS < lfxtl>*. JaUJJj ^MuJb 

M 

loA JUujI Ifi ^L ^ill ^LajAuXI «C£jxuJI ^A : JjVt S^AUaJI D 

jl j , jjixij JaXfc j^VI jl >fc 4fc>uJI £• j^y-aill ^UjVIj < L-aal 
«U £Jkli jl oaa lifrlj < jiuJI J63li jl gjWn.it V £>Ldl 

. OljitfcJI 

5S4>JI difj <U3J ^b tfiil ^iLoJI laA £l : 4ulUl SjAUailj D 

C* ^ $ &** i cijiUaJb jsi* tf^Ji ^Muju , «Uj^ji djuaj 

ZkjteJ\ ^al^l (jajuj « £jik«5UI CjIjaJJj £»IjUJI (^oju £j£» £l 
. JUiSJf jlaJL UJLus £>luJI loA ££? H Ijli , SjJuaII iajJvij 

<L^o £>uii| liA jl ^A <3JI>uJ| ^iA J* ooa.1 tf oJI Jja^l JjJ»^ 
(3JI jfi , Dl^UaJL l^jJI J^ Jii\ aibJI J <bls.|jJ1 Dl^JaJI j) 
JA 4la ^5 >S"> I) aua&JI Uujj , £jlaJI £• jdfc tfl Jl lfa,^a (jauJ 
lil l^jl* AUaillj ^J^jJI JLwjSJI SSyA ju4j , J^IJI Jfc S>;»uJI 

2^51 pi 5b^fc> ^-iJu aijU aili , J>US SUa« »l^ c»iS Jj « tufc 

^fc tSj^l CulSj , JLaJLI ^1 aiS ^1 oi^iail ^^ < Jjilj^V 
< 4aiilaJI %^JI a^ <Ult&Luil (jSuu UiU LukxJ jV jlajOuil 
CJ^" ' J VUi U5Uu a»j| ois Uil j »04j1 ^aJI ^ituJI dlj ji» ^j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL : Ujjwi 0*-e> SaaaaJI *LSLi^»V» ^LubuJ! Jaka. ^ai (yaa^ 

UaaJl at aiol L>»1 &&aJI Jj , Sa^ Oual «UuJI <j1 - JjVI ^¥1 
I rtjVrt 1$ajj yVI l^uftJJ Oa^j a§ OilS £lj , <Luai!l ^L^uljiuiVI 

. LJS £fjj*JI <L«9&JI y& J^eVI baaa LJIj < Ua&j 

Cit^Aui ' ijuAA. JiUk SylLut S^JA ^LSjj^VI £ujUuJI CijJO&l ail 
*U2 tiSaj-VI icuUuJI ^1 ^A L4JI oLoja ^1 *?.'"» J < ilatS 

. ftS»>» ^»VI a-U-1 ^ J^YI ^j*il £l^l «^3 - \ 

J^a ^-ubu* a^&J aikxa Jt Uju-oa. <Ljj*JI JjaJl J>*2i jl— f 

« . *jSa^YI SoaaXI CibV^li 

D 

^1j , <SU11 S^UII J I *^ ol C5J^I o^ 1 J ( ob*^1 ) ^ *^' 

^ N ^ *L« L* « ^Ul jac JL* » L4.Uj < S^aUJI Jl atjWI J^Jii 
,> ^ *,.,,! « j^LlI a^c JL* » lay • ( f 1>iU <^ (> fW •»•* ) ->^- 
03L- J^ <J£^ <** c !j |M . Ljjl^ J ^ l * JI t 1 ^^' *> ^Jf^ <^ V1 
LSUUiilj Lilijjib a^l j J^il Ji ^J (> J2lil r ' V-LxJI V I>VI 
4^a*^ <*j3 11A5- tfu>~JI l^J^' V^ 1 J^ J Ji J 3 ^ f 5 • V-^b ^^ 

<U4 U W,1 Ijaki Uuij (^ e- lal liA j1j . «^ifJi]! p « ^j}aJI » .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 


S^S JUa £1 yuiu 4UV> jl (^j^uJt o A u M I JL jtua'i ^ IjojS IjaSti £»ja3 
£li bj^ui ibO j^fc j3j 1 jl <LJl j>a»J ^Aj . dOiuSj dfljj ti32 ^Jflfc 

OjjJI &\j*a JS ^a 4J1 « juaUJI *ufc JUa. » jlai S+aj Cu\&j . jljoxll £Jj 
^uUloJI ^Ijfl^ttJ) fxJI <j?j . (>»^.VI J*1 a* ^^ «-O ak ? ^^ <$ iS**** 

Ciljiudw j) Ujt^ f£aaJ J^aJI <) tPS Jya.j <> <tf$au tf ^ « j-aliJI *J£ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL & U& &*** ^Ji J fr^J ' J^l d ^» SjIS ju-aa ^ul^a *UkJ| ^1^ 

Ljji^J tf 4? J J"» 6aa - '*! ^ UV f^l |) ^>oy j ^lilau>l £jj J^i 
Jl J^JI * JA >*-2u 01 JJJ ^ »- u'j^l tf ^ ^iaj <LLtf op. Jl 
^li ^lji5V» liA uj « fclj^dl JaaaJI *Ufc ,, JlSj . Sda.1^ i^l^sj ^IbJ 
Y i <lusu £«ij« £ULa.l OS* l^a. 4U13 ? M J^ ^) 3 , JxsdU jjjS&i p*^ 
^ULatfl liA jl « ^-oUJI jjfc JUa. ,, tflj jtSj . oUUjVi JS <> IfcuLe 
, g_Li»jVI t^ajj ^la, <03£a iLouj^a 4iljW £Ausu jlj , jjSIi $, um 

4jj£u»*JI oljjU-ail ljJ>»J iiajJJ £-JL |»J < JJJ4III <LusJ.I otfiaJI Jx. <Jj(>uJI 

ij^^xJ! ciljill ^jj>S (jl <jjl«iaJI oVUla.VI j> dJj a*j cyl j ^ill instill ^ 
. 4;ii jjjQll Jx. <jjJSj ^uLxuJI a jjStin &*>%,_> ySa. «Ui<-»UII yjS <Cl^2 (J-ojuj H-" 

D 

Cil^jiJI <_J>a. (jlSjl <4JJb S^CJJ « j%oUI Jot JUa. )) jvlj Jllll ajjJI jj 

fS , L^^ui J £,L^>jVI (> 6jl£i1 i^jic j-Jaj . <b ^Lua.VI J J <Jj-uaJ,l <aJLuiil 

: JljJI ^Jl Jx 6jjliS (j^ 

jj^jJI la* jj^j jl^ < <ui dui V Ijj^Lut Iojo^j «^'>i ^ji" ui- ^ 

jl < 4j|jS A-^^l f I^Ui <Cl4ljJI 41IL& ^ ^jJJJiJI j*m-% II (jl - X 

Saa.^j^xcuj <uU1 jjj^III jjLusia jojlu jl < <ui Jiill aLwiSuI ^jOj 
. <UUdl <UcuLjluiJI iuuajdl ilLa, jtLuij Saj^Ji 

*iA J tSjii jl ju«J V L«-» ijjyMl\ pt.Nillj (^j^loJI (j^t-i II jl - V 
^L=Li iJU (3 ^J ^a^l JJA^if jf^uJI jt ^>< Oaj lJjj^'i 
^1j , *Ot jjuuaj JUuiluH OljIaJl 4i1 j ^lii^uJI jIajVI ^4 jl^JAJI 
Ui^ a^ uJ J ^3y^ J* VIj^Ij VI^Sj ^axU as oljI^tVI ■>*» 

. >iJI iJU j ja^ ^IjUl' L^lt 

HA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <G1 j ja ^ dJj ij)^ i JllA J I <b^xA4 Ol^S JLuJjb *$2u jl jhOA Jx 

j JsLuaJI £jj J3&JI oULuiaJl j^U ^Lib ^^ *L^lJ ^> ol^sJI 
i) <_&& £j bj ^uu ji fJUUj &*jj*JI <bSU j^J <bj *_x»U. JI < ^uiaj 

. IAOA.J «flrt"f>0 S&jXA fj] 

pt^ill £* lc.1 ft"i^ I « (^j^jJI ' ii«r » ^l^ill j**a* juumi \ i rb*o (3j 
< ">I'"U C)I^SJ1 i-Jj>a. (jl^jt 4JJJS eluact (j-o JJC <Ui djLti « j-»lc *u£aJI Jot » 

: IfA^l UVill (j« 

V 

. (jJjJjjjJI jLjVI £-« 4JL>kll Vn,.>% i,.t.h<" Iftf JJj ^laco 
^JL L^-e oLojiaJI 6JA J)V (Jjill 4jJljil <«>*J' cljjJI (> *1> J C^ 

. oVLoia.Vt J£J JojaJlJI ,> Jj^U tilJj £-oj 

Ofi *bj^ait OljSJI oja jlSjl ^fA uuLS j«o\»"i j^ >a.tj1 ^J 
J « Lsi^UI , flit* ,»U1 j^Jo^jjSI >r (kJJ (>i < J**U ^». OJtl 
ii^Jij jj't-^ll CiMSlJ £^aJ j»--aj Ujlaa J^lauj] L»j>*-u JUm 

CulS bj>" JJ ^^ftt' tAj^l 6* ^J* Ji>" V/* fc»^ U^i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , Zj&a (jJjAJI j»JUJI Jj *lj*«oVI CuLSj < *J^Oa ^^uUJ J *|j*dVI 
Oiliil OS iatu^VI Jt^-uJI $ ^i^' (jfj'i* CulSj D Jx. Vj < Jjioj Jx. Sj_jj-oJLi Lj^« JJ <5jj^J.I o%?^' d**"^ J^ o^- 5 fJ 

. « j£ Jftart » 

ojjjj ■ Uiut Ljj^* JaimjA jiali < J3U JiJu juul as SybLSJI Jx 

oUV^JI *lSa-u»t > Lxi'i j^ (i^l M10W j'l S^JiLa Ija J* 

. <Luljj iiijfcu dj^'G jj <ujj J alajl as iiiaji.! $ SjaoU 

<j£oj ^JJI J^-uJI _>«VLj dJj (j^e (4> ■ i^alS <jj— » <y& a2 <u*,L*.t 

j-U— a ^ia .-JL -lis < Ja^i^ai! jLiaJI c>*wuJ I mi' i a jtlij (jl jljt « jvoUl Jjt jUa. » Jxlj ] 

^i^l ) <i..<JLuj <ili1 ah « Ji* <*J*iJ » ir*-^ 1 Je*^ 1 ^^ J! ^^ u' J 1 ^ 1 fJ^' 

ojIS I jj <Gt » ^» iJJ J j»j « oJ^JJi' » J! « ^-»^l ■***■ * m*»J J*? - 6^J • * ^-»>" 
j^ «jU _ tf jil Lit A»V ?ffi dUJ 15J2 X> • (>i-J (3 iUi oe^j^iJI ^ »^^l iW 

,yk UJj . S^lil cWjll <Jjj— JI^»VI JS j cm^J 6 i* ub • H^ 1 ^ tfjSJ1 ^ ^-^ 

[ . « ii£>*JI <Jua>iJI <S>oJI iJ)>^« 

jUiVL iGloJ! L^^ Ja,^ c^b Sa^luJ.1 vJSl^ll oL« - J^VI JS jj 

YV. .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . Li )»juj« j%^« (j-iJ SiAa^Ju <jJUall Cil^uaVI CiAJCjl E Jljjui jLaJiV Lcjjuij « Jj>UI t^jSLi » o^>" C-^° ^ °^ Slui^ljl jj 

. tillj j i-ifc^j' (jj^J 4&J*- *4j J y ^. U i A'i V 

j^3l < Lj^ Jx. jjjoiJI Ui . A ll S£>*-o J}U.j - N ^ o V <1lu j^jj jf*i jj 

. _,v-aji *-* JtjaJi jLkjl «ul2l ^. ilUt ljl_>5 ^j^lJI *ljiji>l! <j "b " 

_^ii j Ijjo^uJ « ol jLJI j_^1 » IjuMaj* u^ucxa (jjll>j aij SjLj *li51 Jj .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
i l J iii,„ itf 

<• J A ^Jjj ^J^ 0>«jAil ^JJJJ Jl « JofcLoxol MU, » f.\jli\ jA ^-aU. di^JLia jliil j^ N^OA jjIL jf*2> 4j!oj 
j JSUI *Lftj jk^Ai £ j]| ^jS-lujJI ^tiiaJJ Jl 6jlai, ifaj Jilj jfcjSj ^£J jA»J 
f"*aJ^ U^-Uj < f^i J-" ^ *i^ ^ Sda^ll CilfljJ CulSj . ^j^JjuJI (jtit-j.,11 

^Ijj 4Jj J (jAaJjj « j^oUll ait JUa, » jlai *faj CulSj . UjU j q^jIj 
Ajaa (Ja jJ^Sj ^iaij 3 t i ng OOA jl tfjJ 4J&J^ < Ljj^wj ^uxo jjU Soa^JI Jt 
jUtLu qmM J* ^ ^SJ S4»j1l gl j , &uu ttjUo <Ujj if^l^i Oajj *l^l 
SjSi ^^euSj jlotVI I^A jl ojjjSj j)j < &ljju I4J jj^V) &ja* jl ^ifu 
^jSLui*JI (^oLaJ,! f L-ot] jjj ^uol^JI oIajVI jlSj • Ol^jiui <j<iAa. jfc JS3 V 
jl Jx ioilutil ^S\ J^Sj Jfi ftAatjJb *oJI jU < <UlbJI tJj^iaJI £ «L>1 ^ 
. l+lti Jj 3ja.jJI ijjj ^LS *ltt| <) jl^VI *J*/ *»Ji^ d*UW J*3 

JJ <&±ai\ Ciljill J>*-aj (jLi t hijju±i djaaj jaitaj j j^VI Cul£j 
Sjdala ^La-a eljl LAJj^a. <jfc f- LfljJJ <a.jL>k-o «Lj^mr <ki <^a.j^ « Ljj><-u 
(jSj adj 1 (gj^uA] (jtuaJI Ci^l j^itul jLkjJI «bu»ulj Cj1£_>^j p\ja>[ 0**J* - jjL^J.1 
jl£ j^lll Cjl£jaJlll 604 jitYil jld»lxj Jx. ^j^j-u«JI (Jti\-\ II j <LtjluJ,l J2SUI SjlS 

. I (j i f**}} I (j 1 <\'jSj JJ^JI CiLal mail jjlao L^jUi (j-o 

olclalaj ^j^jjJI tjioaJI (j JjSJI J£J Jlall ^gj^"i*ll (jiil>tl jScj 
lJuSjII ajGj < <Gljj_>^aj JjUI ^kaJI <-JUj <jjI11I i_fi}laJll Cul^J < <Lualjlo 

YVY .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jLixLuiV! <JL.- ( j}lx.| J£ JjSJI Sals <j*»*j Icj ^ jJI aaJ! Jl &*.jj=» <a.jj Cjj1»£|j 

4$>=>> J| C£>*^ ^1^ jvfr3lu« u j1 <iU-o i^JSl.ia.j Ji.1 J (jjjJhLu 1 I nCu JL! Ij^aS 
<jLfil Jjj , jv j i_i > jjijjjjlj eljLiJ! t_i5^L1 JaJ 2_Lala»i J| ^Ji->ll ^jUj *J . <la.Lia 
I jlj _ L.L. iL^j ^^1 <>Vlj < LjJl>«J (j^l (>VI Ja S>AJIj llolajj 

jJlia pjL.ru V| c^alaj y? £jWi,u.j V j^fia loa.? £t ^u vJLiJI tfl^JL 
jju Jfaaill Ja jjlill ojaj ^a ((-jwstiJI jjx JUa, » J I Iiuaa j^VI 
jdj . tjaxxi\ t([intt j4j JjSJiJI C*SaJL-ul ^Ulj , tLojUaXI «Jl^k>VI 
Jl jifllnVt iusla. S^Ua aljxl <us J^SjLujM L_Ula jij VJ £UiaVI o*&* 
ii>^i < ji^VI f»Lajj <Uuali duiuu ^ « juatlll a*& JUa> » iLlai, Syblill 
jiL-ail Sjkij^juxa <uJI JLu jj jJJI jjj iij^a Sja^j JjSjj < i-ial^U fuua. 

. Iflfl t^jj &*_£ dJAj <LlAajj 

! (3** USJ J Jf^ll >..i<riVtrt C»iijJI jlSj 

□ 

i>» ^-xillll <cLJ! j S>»UJI jUauc, j^i ^_^-uJI ^jS-uuJI jijJI SjjLU c»ilS 

*lac1 <> ik»Li» ^ iujt i^jiSj j,iSj . uoa jjUj u ^ jjii . ».^-. 

ijj^ill *UAl! Sda.^1 .^ SjSd* f w <J t« o>i»^ [£%* « (0) tfj< ■■■*!! o^l 
SjUfiJI j| » : ^^aJL J^UI Jl o*3jIj < J*iuij j> fAj>Luj Jj5 I j ca a s. L>1c I^jxSj 
Zm£}\ I^jjJj^uuu 1^4 ljj*Ji < *bj>«JI iaiu4l tf^SJIj a^f?-^ ^kuuM 

^SjLuJI ^auiVJ J* ^jIuj V Sjaj JS ^1 (^bOJ 4ia!>U3 itilSu J6 ^UJ! 
jl dij < j nlinVtn jjjJ^jJ (^ijuIj jjmm^ ijju LaJLau V< CtuuJ - jSJJI 
^»J (j ^ai jv^UJI Ij^uafi (} tfiUS iai^j (UVI ia^Uij £l£JI oUJ^lLa 
' t^^ 1 L^^ 1 Z&JiJ** (3 f^L«iiJ oa.lj jLS J| Sj^kiil iu^aJI o>fcuUI 

. ^uji jJ^ii j^^d ifia.i^j jk^sij 

fQl j£ l^j? <Laiu4l Ol^il! £±a*. |xujb i^Udl 5jLUI ^Iju US 
< ^Ji*^ »^^JI l4f^»Sj ^ill iotLsJ) oUa-I^JI jjaa JaooJ jIjaj^I 
t5 la*5 C»UjA>ij j^ljl <>• olllxi U JS JjaIL. *L»)JU jVI iia Umftj j : »iauj 
<Uu&J OfljJI jj < It&aUl I Jib j£ uujj Uf« Sj^jjM <UUJ| SjUSJI (> LoJI . l^-it Y t (> ajSif <^A uMSj j^ulaJll ( « ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL [ q Uf ia-il»3 Sj^ki Sx^JI doA ja&jj J uj^-" ^ j' ^3^ J* lK 3 ^ 
« . S^LaJI iujAJI JLj^VI o^3 • o^ub ^^Ul ciX**dl olaa 

vJLj < (jlj—1 j « j-^W J^ JUa. » t^ujlj « _>^ f^J' ^ » J*^»'j 

ai^ll «.Luic1 JSLluI *L— <loliJI <tLJ! jj < jjLu \ JtUI ^.jJI Jj 

AjlaJI Jjifc » fLfMi <J>^ S>l J UUA> (3 Ij^laj • tfjSJI <x*ila J « y-sllll J^C 

JS ,> U^t ^i. j 6- ^^^o l^Ua. (jill ^^iSil S_£Ail ^aiij IjIojj « j-lc 

« j^aliJI Jac JUa. » d..,«1j . Lj^l 5 Ja,>ll iJkj ^;jSxu*Jt (^kJ.1 pLi»c1 
Jail *^i-O^LI yl » : xfJ }tfl3 <U(-<it S^U Jx iuiila C*aa l^a-uoy i SjSJtL 

oiA <L»>ia3 Ut U-aaJb {ulaJI JJfc (> CWuu-m til j . OljSk jl ^Ijjl W 6* 
tjiH U J^l Vi - ol^iui qua* JjS Ifl (jjjJtiMM UiuJ Uili . Sja^JI 

• « "• z*^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jj iUjjjLijjJI L^jUL^3| Cmj^yj jyjJI 4jj>uJI <_j|j>a.V! jfJ a! ...ViVI <JL=» Ijiuaj 
(Jl (JjuSusJ ij jlj^VI (ja. (J^aw (£ ill (jiiljij jJLk-LLuii ijCj i ljj»»-u Ja.la <LuLua. 

JjJaJ! _>J£ Ljj^j^jj jldij i <!-> j (>iVI 4>fa»1 a^2j 4~> I ■ n1 (jt IjitJaJ aj 

<j£>iJ! jjOaJI Jx. <jjiiuj«JI jj^iaJI <ua iJGlSH ^dJI oS^JI (jjxij j Kji><-u Jl 

^ jtj f f-4^J l3 « <KH jTtt.1 »<JuluLjuluJI <Jj^loJI Ctlji,r»^ itill £yC \J\ \-^i -j; 
'j^^l >i3 A^jt L >uaJ (j^a-J . aLoLaIj ^i i/t_t « _p-oljJI Jux. JLaa* » jl£ 

: MjUb a K"m 1jj <uL«t a^_o_jaA 

djAijSj Ua , Sa^j ^US j^juj V j*£u> 4 \%*u t U JS jl f£J J^SI j] jjV » 
j^jij tJ$uJ J tttlml l oUuVI «iAj , *fitlni bUuul «G$£ jt £>aj V bUAA 
jSJj » : !^IS fAoa.? J^ . « t$J **ila S^S jjSu Ua ^SS] Soa^JI Jfc l^fi 
<buiilb ja^ljJI cxlkXI ^ Sda.^Jlj , Soa^JI oilaj «US Uj^ut $ oJuiJI 

j-uUduj J15 Uilj , c vVt i. u aJ (jj*aX\ «UVI j-Ia^ (jSJj < ^«ixa gjj 5aa.^Jb 
J "I->U (> <UJI <Ia^I pldUl Jx, bJLa£ uuj jl j^J Uaaujj Ijj^Lj <tb^b 
• « ^J^" J Jt tuft 1 1 jxIxuaU ^jU ^j-o^ laA jli 4iUUj . ^j>uJl ^jbiJI 

(^iil CiwJj . %$jlu iUt ctuiaJ Sa^jJI (jSJ « (jjj&aZj ^^cLuaj t^jaaj 

*UuiUuJI <b^UJl ^ ij^S Sat 13 j^Sa jl y> j*o* ^Lu J Ju»|^ < jwm 
t> J«AJ jl J*1 j( . ^u^xJl o^uiUl <jSj JUaJ iifcUla.Vfi ^^LuaiSVIi 

TV* .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <j1 ^jlifeli <&£* j* dJj J U jif^jj , ^^Jl JaxJI ability UJjaj 

^ <*J=L3j . « UUjIj LiasIjj Lla* Sa^JI Jl S^aJI futjj £ ojj! 
S^fij ^ J^2 ^ dij 41 Jl tfj-1j cbSi ill . dxkj ^ Jfc LJL1 

. £>*£ ^^ '^ • l*ii*i J3UI dJjb? a 1 J aj ^U , &J^aJ| d ^j ^ 
tfj &i 3 , jrf^tia <>o> Jj*1j < bu«. ^^t ^iij -^ Jjfl a ] j'jj itf 

tf* U: i* li'^J ' uH*" j»31aj at &* ;J* £L l^aa^ l4»ij y'l>« 

^Xo ^aaM ^^u ^1 ^Jiaj J *4jiaJ| ^^LJ J* : ^1 Jl^j <? Uubu, 
^bndl djUs) J ^>VI £uog jJ I jUii , Jj*3 CulS lijj <? Sdajjl j>t 

Uj J3$ui isjiA ^^1 ^ j* _ s j,^^ ^ Uj fiif <> >»j JI>- 

tfj^lil Jjut bMxj Uul ,, : iUlS isbusdl *aJ\ jjj « <? <Ufl V.jV^». «-.*..» 
Jl ( O^l uja. a lij] JCltA a^uij c^bj tf jSuaJI aMiaJLl ^Uac| ja.1 ) 
<U) t> Li* ^oll cui-Jb Uk 4hj^jlj , Qa IjjU ajLauJ Jj^ill ^jiti 

yill SjSaL. dxu-tj AJj « j^UI Joe JUo. » daj . « «Uilx» ^ g) jojIju jl 

J ULLJI S^aJI f U}j j^jjU farm* ^1 Jjtl lilj < £UojVI oja Jj« 
VJ ittul jl . 6o^j1 jl J>d VI oiA Jl« J jiW V ^li ,> ^j . b J>M 

< *i.«lr>t1 J* . (j^jJI Sabuj ,, : <j^ LL^i\ *>.] <*k2 ^ . .-...-I I jUy 
JUjiaJI Jl S^illdb Lu J^jj Ctfilj I jl i^uj u9>»j ? iajiaJb Juaij USj 

ttfl J! W ^*i LH^i VI li* (> i^tUi 01 Jjiji Vj • ^ui^JI iajabJI tf 1jl 

. « JJOauJb .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ijj^aJij (j1j < f LiaJI SjjLa J| <*-» JUjjVI Jl « j^Lill Jut Jtaa. » aJ»U.Jj « Jj^SJ! fj^jii » L yi^jji\ f.^a^fi dii . , UJiti lilLjjl ilia. (3 (3'*">J Cul£ 
<jt£j . S 0^1 <->llru ^tj^la Jx. ^JJUj < SjjliJI Jl JaLuAll jSUmj fit Ldif. 
JjiiS JJU 4jL-at1 JJLu fJi , 4lnl.nl! Jr. jiLu tf jSLuC vjiliit I A* <jt JjVI <JjJju 
^A ,jl5 JiUluuVI o^l f-Ji <iU*^ (3 *Jtj < SjkawpL (jjJlkll Jjt ^>A -Gl JjSJ 
fie. <ui jjjj ^ jj| ^jJI Jl <jia»j «jt t^lalf <^V tfJl*"*^ f^' t*Jrf ,>*J JSlill 
^iLuj ^ l _ 4 a k j ^li ^oil ^A Ol JjSjj * jiSt Ij^J IjJ ^j . (jlo^JI fit J^ Sjja.^1 
(jxijUjJI (S^i'J • « jvaul Jj*- JL*^- » J-« £_ J-^J^I ■*'**fc.»J U'J ' SjALaJI J I 
(JJJJ « j^ljJI AiC JLaa. » <jjj j\ J LclJ JkJC L» jic <»UJjI dJ J JjLi (( JJljJul » 
<j1 Jx j*-ol « j^aljJI Joe JLaa. » (jl t— 9u£^ < SjAUJI Jl Ij^Llu <J4jJI LL-iAJI 
. ,3-iu.J j <Jj;>uAI ^t_>xiJI iojiaJI g_» VI >«VI viiajJ <jl gjoiujj'tf 

<i1j < 6ju jj* edit Jui <_i2>U ^.Lj ^1 •j^jJIj « J4>sji » <j*A>^ 4jj1 ^*b 

<JLaJI ftJA (Jj i <Luilj_JI (j*. Jjljuu jt tijjI^aJI ftlaJil JfL"fc» (jl JfC- ''JlJJ'J j o"^ 
■Jfjj J^-" J 1 i3^'j IJ^Laj • SoA.jil v-iilai q^jIxLI i-iSyo ij <LtoiJ « irtj i-ijj-u <Jti 
-Ui Jlaa ^aJI i*jj| u>J <GL5iU (j1 ^j « jlkJI ^liLua » jtlujVI <^.jL»JI 
. ^IjSJi Oa. Jl J*-ou (jlJI dji*iJlj iaai* C*jl^ LjLS Uij-a « jUaoJI ^M-u» » 

J I <Jj—aj j>sjJ « J^-sllll Jut JL*=* )) -J « jUa^JI C.^" 3 * ^^ ut -°^' 3^? f^J 
i*jS^JJ (j^uujJI JUll <LLIo JaS Jljjj ylS « jvaUI JjX, JLaa. » jjli . S^lill 
^,1 JjVI <kaJJI Olo djjj jjl£ . P^dAj (j'Qj iajL^kll ^.oill Jltffc.u (jl ^Jj^ju-JI 

I Ia J j^iiu jlS J^iiJI |k d*i . Sja.^1 Jliit (> lilSLii JAj (j1 <jJt (ji>£ t-sjJaJI 
Jt V «u^Ui ^jjki u^V JiljJI <> jlaJil Jl L Jl> ui ^jj JLixl ^Ul 

J (SJ^i W l A>*i ^ (5^' « -t *i M l tsjlui-* Jx, Vj < t^jo^l oV?-^' CSJ :i - ulJ1 

«... jSb jSL Sd^^JI LJoj » : \ju*.\j ULla Saa^j < Sj^.^JL 
YVV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j!jb-a^ iSJ^^i VUla.1 ffSj* (JjjuoX\ ioVI (ji. Un <jl£ j£^£ ^ fjtf Jj 
L^jJI IcJ ^LuiC. <UjLo « (£j|j£jj| i fliUlll Jjfi. » JjjjJI *l2tj < jjllt \~\ *y ■ -■,..' 
^^Lo » jllxuVI jt (J «i J « LflSj S_>Alill j <jjjja.jj.l (jjjj^uJI LLwaJI <fcjn-yn 
J&.J (jj-a-J < iujUaJI (>> LflLo Ija. a ii U ll JUla.1 j ^Jja.j &Ja.1j . « jlku.ll 
<JS (ji^LJI (jL *,yx>i JUlrOM j djLiuJ t^Jail Lf ±±j> (J| « ^oljjl Jj*. JLa. » 
^ « jUojjJI £^Lua » Jlix-uVI *JJ3uj . SjA.jJL <jJLkj <Lojlfc SjJkULa Jl J>aa o3 

JoaI iij^uJI ia^SLaJJ id^a CaIa j&J » : «J J^L « ^aUI Jac. JLa. » o*£ji) 
. A *»•> II (j^ f -n .Lu. ft J-c I JjS (ji^j ■ « SjajJI <Uaj <Lal3Lt *(t* t « * **■ " j LtiL 

|*d ' r^l t Culiilj *l£jJlj lj )it l (|- tt Lfljj OfJJjS jjt <A-JJ (Jl 4,nllft-t «LcL5j| .~.j^.a'.|j 
JLoa. » f UaLLuilj . Ijji Sjo^jJI i tlUt (Jl»JJ a^i.ljj*a I JLi i J .j.".. .a oL^j 
jjjjjt JpUxAil <fc j>ft>lj « jUafiJI £^-"» » -i JlJ» (jlj ^>cLiil <jJ4j « ,^-aUI Ait 
yfuii J «U Ij t ft"-%j <jl Jx lj_>*^»t . t ( )'i^l < IjjC. i^j « nj-vj v_ijjjj 4JU <Lt ljLLi,t 

Jjl? f Llo*JI (jflilj • <Uiol*Jli ..i(["lft ja. (J Sjlj-ui L^la jjjlj jji i_i2jll 4,i,i)l„Aa. jjLi 

JJL oljLujJI (j* Jjj AeljJJ ^AJ J I « J^allll difc » <=>JJJ < J^Lftj JUUI l.i.rVun 

Q&^i ^Hjy* "°jL^ j^iC ^Vv>'j ' Lf^iJ^aJ ^jJl^u^JI JxdJj Ljj_^lu <La.jLi, jjjj 
U5^J>mJ>I cH> Ijac-j < 3^""^ l3 y^i iaSLsJIj (^jj^uJI (jioaJI j ialaJlU JjSJI 

J^Sk jj J iIi mI I t i t *jn^ IjJ^ Jf^' ' *"•<"''" J-V (V>"j Sj-titC 4ojIjJI <C.LluJI (jj 

(JsjlLJ Jii Ifji !^l£ ^1 j-uil^ll ^uii j _' <CLu ijjilua j « _r-»Lill J*t JLta. » 

^Jtii^l jjL Lailj « j»^ JcLLo Jx J£JI jjjiKj j^ia. JLliiAll ^^^u jkT'j -Jj . LL»j 

_)LtlJl (jjj « jUuJI ^^Lua » 1 jjj . « 4lrt-^j <LAakjLaJ| ^jjj fL& jSj . iajiaJJ 
^a^j ^f«-tu ctlhrt^ Sja^JI jstul jjjj <bj^uJ| <U^SLaJI jl » : <loK JjJL 
« jUsojJI ^Mus » ^iaj . « bj^i-u jI^^SIujI Jl djjx JjJj V ^JjiaSj * jxjIj 
«tiOAj ftS . I flilhrt j Sja^JI Sjj^o jt Jj^ iuJ^J ^jAfl . <UoJ La ^j^iJ 
UUj ^Uulia iliaiJI JiLaJ ^Ul tUla.loJIj <UjJlj 4£ij*-ll cJj^l <> 

*ji^* W* ^i^ 3^* c^ 4 ^' ^ *jf^ u^ 1 J* <{ ^j^*^' J**u » 

. jJ*^a 

« j%«Llll Jjc JUa. » j « *Uij g^?^ U - H^^ ^ l£ UJ^A^ liudaJI J I Lfji>fcu 

j^ill o! » : J^J ' <^L« J ^" U-Lbua £ijMj 4,,iftl^JI <tLJ| jj , jjjj (jiSLu .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . jg*A« f£a. 4it {+1 \jj L oJ^y *4 fA>^**^ C»il*JJ Cf*^' *=^-"J • « ^M^' 
J^b ^Sa, bj^-j^wo* J Soa^J J* ^^i ^tia^l tf>?e u' - * 

UAjbaa.ij u^aiji & ut**ej '^ Web We* jb*^i 
^i>yi js f<3 c ob • tfj^ 1 trO^ 1 -k^ 1 ^^ w 1 - Y 

U^oi« jlj < UU US$3 iuiU^JI ,) (^LLaJI Ji^OJ dfi>b jl - T 

JS jl c ^iyJOX\ Jt. » loA (j^JU) ■ SjtaJMJ JilJI £ UaLu Sljl 
l^a>^j jl "jj 1 * Ujaa (^jiuULU (juKU pLa&1 ^Jjt j JSili Sjl5 
. Ifi jtli'iifin JaiJb ^JV iuibuJb I^IaIwjJ <j<baJI u&jita ja 

. « ^Joj^ti ^A O JA 
'Mi l it'll tij a jjlntjl ^j^asH 4jjJ^k. Jj-aljj jl ynil'tll ja <itj < SLa-UlL jj j^Lo 

: J^2J jjU'uil Ij^Jkj < <_»L-*cVI 

jjJajJill j&l < tf A*i . o ll pQitL-uVI ia^ui Jx j^Siljiuj f£t) fit] Jxt\ » 
c iU> £?! jj • ^loiiuiVI Ja>& j* *iaA1 jilij V tf Jl32*l J iJQJI^ ^JQJI 
ol^a.VI ^*Sl j* 6xJI cijaj . £uuJI ujaJ Jaao yij Lljuj Qa jUsuJI 
£ iAJli^. ^US j^llu IkiUa U L^A ^1 ^>) io^U. ^> ^ . iij^JI 
OibiJiJ Jt U> iaJma Ll>.1 jjfi j) Jl uj51 JaSJI diAj , ^^aJI 
jV jIoajuiI Jc iuuJ! «j)a Ja : Vjl jl^JjJI t^ai >fc Jl^uiJ • «bjiu*t 
jUOjVI J^LSj JA : Lulj ^J Jl^u ^i S ^>JI <UaLJ^ CM£.j <UoSJ J&j 
AJ^St U jl 'f j*iiiUj ^ di j JiL Jaj . oioaJI j* £,3>aJI,$ iu.U«Jl jt 
'i*^ #*# "Vt iiJ ^a* l^a^p. jj jJI ^ ^la. ^m J <Ql*a U ^ |^1 
^Aj , (S dMM J**j I^*IS S^jiJI j) {^Sljiiib 4JI UoAa. j^ o!5 jaJ . S^IJL .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *lajj jj^JLo lj£*^ aJ dJJU MJSJj i J^'^'l (3"*""".' LT^°J ^U'-u J*t 

. idtiftJI <Gfl£S «U Jlaj ^ia, <ua SjLSJI Jwluu Sjj^lAJ^ djJt&j o^?JI 
^>a. jl^V< JbU-cdl &>aJ <LmuuiIUI iiaJJI J ^ju l^iUS jjoJI jj 

SUaJI ^ *4J4?- Ijlj^l Ijlaxi (j\* ■ j *ij>l ) t>t )j ^»"tu jl jifla Cuiia 

I JA » : J'UgJ tikijli < <L>IS AlJLuj Jij dS « j%-allll Ait JL*> » (jl$_j 

« S <U jIa*2ujI J* {Oil J^i , ^j| U 

. « duuJI uja 

jVI l^oAjli < iL*i ^.Lu-aJI j>» fJJo ail » : « ywalill j^. JL&. » Jlij 

. « jjiaill J fSSSj Iji^j (jt^> jl J^5 Vj1 I^U 6^ J « 'jl^ 3 6* I^J^J 

D 

I jli^tJI LI j , bj^uij ^ Jju Saa^l Uli < jUi «U» axi fJ 

. bj^uj jb^Jl jl - S^^JI jit J*.] J^ i 

J[ ftjjjS- j JSL. fJ _ -Glkftajj <—a.l^A C^li La*-* - I JaJ u^ <2jiaJI jj 

j <j>j <1ja* JS £_jl>i J - £jLUI j f.U>]l jo-»tj < cLSUIj c.ljS-ui*II .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^ tf jtjf-JI s*&\ J J** 'Lu* 11 l>"M t 1 ^ 1 ^ tf** ' ^ a>lJI S^ 1 ^' ^ 

^-al , : <~jai LVI JJji C b f 5 ' 6,Wli * J* ' ^ ji " tfji4i * ^ ^ V ' 
. ^t *u •>. Uj^ c l a , « jl nKm-i 4jfl tf Ul ^Vl 

jiiua Jj < ^>u*li i.VI u^sJ. ^L«ivl S^aUI! j aiajl jeL*i ° fjJ Aj 
jauiJI jA oalj tJj^u *-»^-i iutlaJI £c uuxi ) tso>^JI v'->^' o"h^ £.^?-' 

f L »!•;«,. ,V Saa^l o^J £> J^ Slil^lL Ijlji oLJLjJ.1 JASlj . ( bjlxL 

JA\ AJa^l <Jj.il Luuij « j^aUl difc JLa. » jyAP £* J^L** ^ ^ ?& iSJ^i 

< Soa^l iJjJ ialSI Jx ia^l* 4ftl^ 4laali CulSj , 9- QiluuVI tf^J 

. l^J Lhujj « jwollll >ufc JUa » ylaaJl Jxj 

. . . (jj'iiull dOJU OblAijI jlj (^ujf V (^J*J' Gfj^' 6* ^f 1 *'" (3^AJ 
^aa-jUul jjjj J' Lap '■■JLJJ 0*^H^ * c>^JJ' i ^ jUiifc » »U »«i l l i_ >1S j 

SjLtl Jl 4ala () wiSjJt! Cilj > jlaJ yt »: J^Lj « ^-Vl J ji—ji u>?- » <jSLj>«VI 
> jJf^U £ku UjIjaj <Ujki iu^laJI (^ajOA J*J < jm«1 Oaj J&U . jJtlSu 
y^J^J &uj UjIoaj iljj iiJ^AaJI <^JJJA Jxj < jk^JI ^Uuo DMnntlj 

. « Ij^jlU 

! f>^fJI l£&J6 Jx ^uLaj Cul£ UJI j < SjirtKn ^Ji4j jSu aJj TA^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
•AJLJjIlL-jLJI 


V * ■■ ■" (S^ * >...a'.lj = 

« «L_«t jt H .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

! 
□ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j>*» »*-j j* "t^v - u' u— ; tf*" s^jii jt. u3>u a i t>s« ^ii/ djjjiiiJ/ £3iiU/ j^/ (^£i£ <> s^lj/ 
jjuS jia± Jii* jjijuJ cM*j fit ijjfj , uujjil &* $ji}* (jj& ay Ort^ 

£)j , JulU ttjjAudl iiJj*JI &Mlj JljxJI o^fJ^J ' O^J 0^1 t^y YAn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iij^xuJ/ ifJjxJI iilaXlj O'ifWj tW &> '& ^f j**2 J(W JjlaJ 
iiXllI (jldLJI *M Jj JSLmjj tiuuj &¥ j/j*W J* S*xW oL^I (jl ■ J^J 
fUUI J J^sbJ/ j^yi JjJI oSifjj . jt^xll fdJjJ OjUUI J*. (^J 

. itiU* JiLtijj iuuS (jl J* SjiJl 

. dW Jl pSi* ilLuij Sjjuo J JLjjJUull 
&SJ 3 

< T >: Je US <^i l u^ . t, Llka. « J>*« » ail) Jl ^uli 

Xjjyuuli lujxit iiUXI dU 
JUlLdl u^bO 

j ^fiitrf-i i . ^<il/ gW ^U . i**jy/ J^i// J Oljjhlll JUL, fkSju 
Iftl JUL Ljji*jj*cu qm *>Ulj JUtSI (Jjfj ^ilJ Ifjc (jbbl jlll JaJeOJI £jn»j* 
&jill iJCjjjIaUf IJJt (je. UuUjljLtj . 5 ,\t "tit Jjjj*JI ijjjft^JI ^jjj! ,'nilni 
. U*xjj ifJLalt tJUutj Jill CiUjlxXI £} JU . jxj JiZumi pJ ofiljj iiiaJ/ 
Jjjil Jt. Sjjiaa. Jll t+J jjSuu, ia>jMI SjajJI jj HI £*«/>// <>rf dJi £-»j 

LfiiiM*} jciuti (jl ^itili.ii tt* /J/ t* JL-j j/ji JLiJ/ (jt i jSJuJ ijiJ LuiJj 
^J3*3 jIjmJI <Ujf* (jl cn+i jSj . {+Utj*j fUetjl lJju (jl Jl ^QaJ , u^mJI 

£}Ujy fJOiiU Ijxxji (jl Jslj , AVu (jjSL^jjL&UI /J* (jl jSjaIj . . *»±3I 
. o*j*aaJ1 l±A J fSjjjJUj (tSilJ Jt. t?Jj*Jt JjJI *JA . a \1>\» fi, iUUl^ll -ijSj^Vt ffajliJI »jtj^l f<j^l jU3»ll CiUU (Y) 
YAV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . fSUjj al pSloAa.' 

D 

Jl u^VI oaJI jl *£»>.VI i^jUJI Sjlj^l ^Jl ^ll^JL j^ V 
i+^l yL-^l 6 Ju J* « 4^*«i » dHI <> I jj j& « jjL^I » ^^Jl 
>jll jLij « jjt^jjl » Jituij j* V>*£* jls « a^ju« » dkl jl fib&ijlj 

JUJI Jj j tfLUI J bja Ujlaiil 6o*j jl^ ' >*^ « ,r*UJI ^ 

j^v ^isiij uoi <!« jj-ji ;la^ , ^ui joe jUx » tf ji Lip. s^tu. 

ji^l Jx. « jj>JI oac » tillll 6 Jlj uili. & all « jjxu* » dUL Ju^yuij <Sj^1*j 

W ■ C^' u^' H^ ^i V*>"-"^ J 2 ^? t Ja ai l^J Jj>uJI Jij jl£ <K>* 
,j Jl alu^ ouAJ\ LjL^JIj , dM ^jaJI jx. <5iL*j| ^1 L ^i Jx. J^l 

* » -i ■ Ijjii. ^Vl j f-uuji. La!X£ jl£ Jii . JL,V1 fUUI jlo i<u^a. 

(>jj jl£ 6jjaj dill jl US « (kf^i ^^t dli.1 jL j*$j jl£ « jysUI jo*. 

^walill Joe JL*. » (jl 1a.j J Jl >*SU <*l2 L*}1£ jii j3j . Jwxoj ii^yuJI 

» : Jti _ Lofiw Luuia^JI ^lijUil ctflil <j^ ^J ' dill u'^ ,3 U<\m flU 
5 . dltl ^^jj . « 4jJ8 «Ui «U ^L LuoLa. UbjA 4ju 60^ jl jjjj 
Li^a3 ^1 «L>JI jft IjjtiS ojioaij uiAil! jl » : « j^UJI .Ufi Jul » 
iJI ^AUi« j4 4jjiaJ Uj j>-aill <^Uu ,) La^a^j , Jj^l Jl^l 
i £M£i yLA\ I JA Jfc Jjjj^jJI Jij jl (/jj-,^^! «ufi JUa. tfl - ^Aj 
J J^Ll Mi jl J} tfjjj Li^ui {jA ijd\ f&l\ jl jjp. j) *^ JiU, V 
i jJI j . jj&JI U+* J4i < 4la» i.j>JI <CSIL1| J^ jl jju JSUadJ j»u-a*S 
^*ll iiiUI ^Qi SaUV Ji>uJI j-»ft ,j1 « SjSiJI »oa JiUOuil ^jj^J< 
IJtj , 4jSU| 43^U Jji>mJJ Jlaj <ta^ UJLu fUu 4iij J4 iij^juuil .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL y±\s « j^dUJI xx. JUa> ,, JUu oSj , \M\$i <Ui1j j*j dUt <jl£j 

JUsj . « Cih«iftjnit,l^ o«jljilj jiLuaXI *Uu Jfc J^uaU JI^VI 

J JIS I JU jjaIju Ja » : gj<i-vll Jj5j « J^lw » dUL Ijl - <U^jJ1 
. « j^LJI JJJt JUa. » <Ulfc <U jLiil U Jj-aliu dli.1 tfjy ^ « S ^1 
< (3f Ji^ ^»Mi IdA » : iuoaJJ 4<nt?J1 j* ^IJl <jt aju lJLuo! ^ 

. « dflito ^4 V dfla*-o £» dftJOusj 

(3& S/4JU> Cul£ aUofcxadl diA £l £aj . jIjxj dLtaw CiUeJcuLo 
cjjaJI jnfl<nl()l1 dli>l *ljfc jli < <U£ij-»Vl iujUuJI CtULauil 
4j13}Ia fjA ijj$\ Ioj - <Ubu«o1j jIoAj hJla. SUa j*fj^j < I^jmu 

JU^a. » UJu) ^a,j i C t i oft j jjlujjjJI &jJU CiUjia Of La. Ljl&j 
^tLius £ U Luji jlfl _ iikuX! £ IjjL Ua^S I jjUj « ^wotJJI oja 

<j^j J^UI Jx fkjAfJI Jl <ul] Ofaal t« jA*i> ir>d V\l ala*j uiia. 

(^JJI (Jmj^uiJI SOS ^ati jljS t>* ^^ (jjjL-eu dU.1 J*Jj • jjjfll 
iAlaHI j ojaJI L^-Jlc Ji^wj ^jJI OljUbVI «UuaS <ULJ1 Jfi {Jo 
J I Ui»ji> CtJUij dio 4JU Sj^l JxJj . JjyijJt jjLuxo Uafl Iaj LdS 
jluolit jju « ^oiUI ±i& JUa. » J oSS-vl ^111 *Qlitl on. 1 1 <Ul5 

Jx. dill (j^jua^fcjj < LjJS CjIjIjIcVI 4Jj» (J^U'kim jjj» dll* jjlS jjjj 
U-ii j_j5 ^lll Sjlill ^ dt CuLS Aflii . Ujjljl 4 ; ki)I,uh <-ildJkV l^ftj-ii ■A't 
Ja.^11 ^A « JjXijj » (jt <J5lj^1 iTjlfcjAa^sj 4j|jSlo j^iij L« ^vj ^£. « j^Upjjl » 
li « j^olll! J.1C JLii. » < ■ ajt I t, <JU-4JJ ftdcLujJ (j1 SOaJiil CjUVjJ! Jx. (jfJLJj (^ jJI 
. « ^aljJl Jj£. JLaa. > LLLtuI Jlaj ^^l fJLaJI SjL5 JjJfJj < <iklll 

j ^>kj Ut jLil ( _ f Ul5 Sj^liJI cul£ \\o"\ <1l« <>» <^>aJI oljUJI Jl^loj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *UjJMI aLJI J I *JjIjJ>J *>Sj <jV « j^aljJI SiC JUa* » aJIJ ^dJI l_< i . .ill jA I JJk 

dill £j1 «,<mu SjJbUJI OIJj SjLjJI JJUj . Ij!„>c1 JJulj (j^a*^ Cul£ .-.lj...l ■ ■■-• llj 
I _L»J l< ja^sUjI SxC JL&3. » i .ftlS j . ijju^sJU Ciliji ^j JI 0/>* I (jj jS nil « Jjl <u » 

jjjSj j2 U f Lu-uj i tiilil iLUi. <LjJj» mil J J jij-JL j-xij ^^luw As. Ljjuxo 
frl^ill jjj h^-a •i*>jl o^j ■ ^. k ' ^"jj s>^ cs' (J^ * JLi (J->LjjJ.' <i tii<i*ij < <jjj 

^ySjJIj . « jjjj^-a Ax. » i Aj iii I Ij « oljLuJI j>»I » h lwt ii l lj « jjiLc AfixJ! ±i£- » 

LulSj Uul (^jj Uxk ^L llajLcu j|j < JjJS HI £u& j] Irt^'ni U &*-*$ 
fjijs. jvi « SpLaJI Cuj » llui ^aikj (jl 4JI !>UilS dUI ulaJu-ulj . « <ui 

ijj^xtJI J ja U UJI jjjj^at,! jojdUjjXI jaxj jl : JjVI □ 
^uo^a CtJlS ^1 jlj^JaJI SotlS <L5tij| £* Ajljb £l f+J ^xi V 

j^j^JUM dU,l Jl l^j^iSil » : (^(jAJJL l^ji Jl2 « j^lx, {,&- * I I j^c » J <ji_>j4 j^iJI 

, <tu^f V La <Qt jauu ijjuxa WAi<r> ij\j • ijj^^ cHj^ 4 (^^ ^jj^juloJI 

^j*JLl ji>JI ^L-^V JLSj , y^JI iUj^ dlUI £Ltj . « J)>VI JS CiU^-aj 
« . « ^j*iJl j3 djiua jl » <IiiilU. JLa.j jLS jkLot 

D job^jj , < J_yixu dill £« CiiUuljj » AJl^icj « r » fkij UUI j t£j2oJI tUii* JLujI i) ^ij^l i>aJ ( i ) 
. <Ua.jUJI Sjljj JuJij) j ^uu *».j3 US . iaJ^I oljUJ ItUJI SjUiJI j iii^l i> &uai .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL aii . !MjjJo jvjjj jt d jjJL ^J clfbVI l<i* tl£l C^J^ Sj-»lill o. n-> 1j 

j-miVI jl£ . UilS jjjj jl^JiJI SjfcU Jja. CjL-ajUll j <£>?-J L« Jf-alij CulS 

Jj-ajj . oLijliil <jIoj j ^gjj><Mill t-i'ilnJI jc ^j^ujjJI (jojLill jjb « J ■ <■»_>« » 
Jjlio oljluj QiiftA. Sal SjcliJI itSliul J^^?-J aljj-« Jj^' Ji « J"-"*^ » Jf-°^' 
ujSj jl Jx. <1lJI J jVjJ oaA° ^ * * t 21 ^ t*^ - , ^ J 'J-*^ ° ' * ^ ^l 
L^jjjjuj < Lx-iUJj <jSjjjVI oIjjUJI J±y Jjo <n" Jx. Ij^j-aio SocliJI JLjlLluI 

N • • Joxaa ^^UJI jL*aVI £JJ JljSj jt (jijjJiVI j jS i mI I £\j!»I fJ • I jVi l j . rt j 

iuja-j laiJ «d£ j_Lll £-4j v_JlU « J<f>ji » jj-»VI j£Jj • ^j^. « ..<u,11 q \>> 11 <£j>»1 

J^aAj 6j^1 dill jJ^-oli < 6_>xLLu> dill Jl 0L-05UII (3 & J^ k-uLat. (j^ljJ jl£ (£JJI 

i^d^VI oUox. jx oik SilS .Lj^ dill J^3 dlj j^j . ^^Vl C U2VI 

: JojjJiJI t>±Jt ciil^j < jUjVI IJ4J Uij <j£j>«VI 

. Jj£IjujI tUi> ^MuJI IdA JniAMU V (jl - T 
> £_MuJI I JA £&aa jSLI tUOaJ) <b£jj*1 <LjSLuifc £liu J JJJ j1 _ V 

iajSaJI <Ofl o$ju3 joli £adfl <UoaJ >1 j itfltiVI Jl JLmaIj 

J ^j5UI JjLUI £*j |Lu jl ^lj aiJtl jl <US dJi (> u^^ 1 O^J 
djluil 0^1 (]) <UujL qo\a oLoa j S^ulLui «Ull Sot till <L5Uil 
O^b^lll (> JjVI *jzJ\ jU oU^ju S^bUJI O&Bj . luUVI 
ObV^I > dUij ^oJf ^UVI d^JI J ULujI ctittaj dUI |mib 4oJUI 
djuiJ Jffi V «IJlj < j^ao^ ^Ml jl » : OjJdo ^lj oSi < ^^Xaall 
j^ <GU jij jaj ( 4jjLaoJI j^J «U<.oa<*tJI CiLLu^JI J <tliaj 


r^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jjiatl Ity bUai. ^a^xwJI iJUl j^ J«,U , J*iJb dJJ &*2j 
t\jx± ^U) Uua^Ji dill g&y volts LJI j , dljji vJjSj fd jiJ! ■>!>.» 
- *tiuuutfl 4saj « £jb £jb >» JJ iUj J dU,i jiU-uj < GbuSjUJ 

a 

Cj_)1 j iluaUkl ^'3 < ^JjLuJI (jSLitt j^jlII JIaj (j* <jj4jj-aJ.I (_>oaj Ijjju JjU « yjLi 

(^ai>« » - U .i ni l »^ Vi> J *j , irt*j (j1j < j^<X4 (3 o}Ujl iidja.1 oLulial J^fc H*»< 

' turn d\ a a ^ a J ^ o* 'j j ^ « Jjj^ » J + t j^W 3 <JilaJI jjjj « u*W 

jXkA J &boJI jl » -. <dj2 <Ujj , «t»iJjVI L&^aUJI J dill <U>3j ^ Lu 
jl (_>i u i ft JI ^jjxii tjj* V tiS jtaO« (^ allaJJI jl ULuuj . « j_n.nao j1 (jj^jirta 

^Lafc » 4j£jJI 3A (Jjaa ki\\ii> i^iie U'ua ciuiVb jj^um b^bt* J^fJ 
(> <^Uoud1 A&1 jl <U J^SJ « jAt. jirttil OJt » * 1^11 1 iblA4 « Jjiii. 
Jjbxj < <b Jxtful JluLuil <iilU,l S^uiVI fbuut J4 ^Aj < jjS A 1 uU JbbxiJI 
^1 Ciiuaj Jlil j^ gJU« <Ului <b1j < j%aa ^ iSJ SuMCi y^£>l ^'j^^ »J.">J 

pI^ji ji ^ui jijinrtt JajbcJi ? iij . ^^1 <ui» \nr< • « ^ ^ 

ijjjjuuJl ^ j^VI ,t^y»»i> jjJJI o*^1^ • jvJI kiui&Jl^ . « y\& ^fSbJI o^ft » 
jLLiuw « joidub t-iui^j >, ^jAli jUa I JiA^ < P-^ JSj Ctij£ aS S^AlSJI <jb 
JUa.» ou^jll iblia utilo^ \^«V ^auuJ U ^ SjAlili J I diXI 
U»*J&jl\ <Ulfc (^>ftj < P^-iy.t (} tdUil Ja.J t^l ^ tfAjJ « j^^l ^ 
Jj ylij « JxLa. aLuat » djlful bui Uj idaJLlI ^Lj^ « j^-aLUI Oit JLaa » 
. ^jSukiII j^ iauS^il ijUuu ijiM ^Lv« bJ»1 « Of^ub iAlu^j » ^-iJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . d^au js-auj ?lAa. (Ja <U ^» i * ii U ciirtiij jl gaJ\ 4J (^ ill ^A « jjjlui » 
ciuijj » £uJUI ) J4J < JjjSj U J* JJjj « jtobJI *U£ JUa, » o^jJt <UlLb^ 
jj » : JUS . « j^-aQJI tU£ JUa » J* <bj, » . i< on CtOJ L-au-aS ij j^j « ^U 

fkAjl j^oJI tibJI b^j) ja ( ibitlJI ^tt dttl iajj ) 3aU> jbu,b 
Jl U<rt\<*i bUoa, u££ dill jl » : « j£«»b »-k- u J£ » £f"*J' 1M3 - « uuSiil 
Ja.Xu jl «Ui *&±j* - «b$fc «bJUo jUjjG StUuJI <Ull CilaJ jl jju j*ui>JI 
^oi^il j&lj > i$jbo jUjjb jiiaa jb o^JI {Ubd £b5V %>-e4l <Lj£aJI 
LijliJI I JA J «0&lj , 4J oifc tfl ^ jl aoxuu ji* «bj MSU dUI Jt j, 
<U$£aJI gjtViml Vj < ^L4I fW SjjJoio ^iUoll <t^ai j¥ *^"--; V 
^jJUl JtSj . « ?balil ftUl Sj^laia £u-a3 J 5la.jlj jl Iflm/tj Vj ij^oJkl 
3A (jjfi-aJb ^^ O 1 * O 4 ^' J J up* 6' ^ ^ jl » '■ « d^i i-b»Ji » 
dLui^j » £au«JI J* « jwaQJI jac JUa.' » jjj « , « bJjdd ^jSLj j| atjl ^ » 
£ Ja,j2JI ,^a. dbj pJbdl J <tuq<ua <Uj&» jfc Ouu JA » : &SIS « jfuib 
^u&JI JUj « 1 «Oa.j)j Ja,j 43^U ^ fSbUI |»U1 <Tu <•>->. ft Jl^a.1 ImJA 
jl Ci^uki <by-ai,l JLauAll <jaju jV LtAjl oSl* dill jj » : « ofMib uLu^j » 
JUa, » Jj^ . « ^IJjluil <Lua. <JJ) \ • • ^^^ j^j 1 - 1 SdtuilJ ^Jot) dill 
Oa^aJI jl Luauil jSoj 4aSJ j^u ^ jJt jpJI jSJj 4Jl » : ititS ,« ^^Ul a^t 
dUI (p. OSj ^ 4JI Oii«i ^Ul Ctjjxs tkuo j& 404ii tfjJii ^1 <bjum 
dit,l jj » : « jftxiU t-iuj^j » ^uJuJI JlSj . « jCuil <Uaujj SjUjj ajSj <ui 
4uUuJ 5QJ t> 4^lj,j «LaS J^U3 DpiJ <bj^ai,i >i>,rtl| jV Uial o^oLt 
j^ji« Jbuu J* bltuS Djlj LloA (> JjiuaUtl 0>«4 US , bU >V U^at 
: ^U « ju»Ull xi* JUa. »> Jjj . « JLLtJI -Oa-JjJ dUI IfAoS ^IJ^IujI <Ula. 
jt ^UL U^^Ju &iy*U axall j) jSjjj < Uul <Q^bJ| ^dA jSjj <b} » 
ui oij Vj ■ j^m (> dUI uuaju I JUli , <bSj^«VI JLxuaJI^ nbJVI O^lij 

fk)aa Uiijli , <UtfbJ,l Jmu j^ ^*Lu=u « jud\j!\ ju«, JUa, » jl j^jj j 

J* ^UUI <Q^I>4 j> SoiU <^j1 V ^J » : (v) « j^ub Owjj » ^uikli i^U 

JAk«b«u J**1 V ^] «UJJ JSli^ dkU u*& jl d^jl lifj , ^aoJI liA fkS; 11 4;Uji 6^i" » »>?■ l) 1^^" i^" ^iuijl J| it JJ* £U1U (> ^OV jiUtuj \ *t jtJjljJ »jii« ( V ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J5j . UpIjJ u Ji-k J* ^i J-" J* s ^'> dLl * <Ji d J* ■ &**# Vj 

tf ^uaXI IcuLail ^il^XI UlLfcl ^1 JJ^VI jl Cui3 UuJ OlolkuW £l 4J 
<> £jL*{ lit* . £U1 jl ^ ^ V Wi < ^ tfA J^ fL*c 
6aaLLi «Jjm 4JI » ; uiU-olj . « <>UJ» & Cui>jU Cu-ojt* I jjj - Uic 4SjUo1 

• J*}^ fr* »tf* J* (^ t^ « J 4 ** 4 » ^ Vl d ^ ^ 4^ &*■« 

J| ^1 ^ ($ « c#u.b Ou^ » £^l d£j . t J-ui » j^VI J^J 
d tf J^» i> ^ 'i^ 1 " ^ ^ f**> <>*** ^ ^ Vl * : ^ olJai yl 4»1j L*i aii t-j » • cal^l f5 . « 6«JI lo^J Via- J "dp H ^W 
A ..i. ..a-.. ia«, jitu ^ «tMlijj j>^»Jt ^^^ J 5 <^i^ J* 15 ^ J,at i 

^ . ASSli^ Jj^lJI ^15* >U& UU Jlall rJ JI J « J-fi » Jf-^ 1 ^J .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 

(jjlaJJI jiUj yt 5UIS UJU *J *iU] iit Juxji jj^U j«»Ull OJC i^J 11 f-^ 

• U J 4 ^ ^''jj (J* 4 •»>»" (J' ^ ^ill J-M J otAiil j^ji iuij j T*0 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL dllll J « j^UJI >u* » jhAjH oii« « Jm^ , jj^vi jjUj jl JoSj . « luji 
i^Lai b >U,1 ^1 >, : <J JIS _ ^Uu 1*. ^ . ^Ij ^J> J 14^ ^1 
* ttA J^*«< JLSlutf 0*2«* Oil JA ^j , IaaIj Vl>i dJlwl jj ^^Jl 
£.LUI J dil j**) j1 j^l ^isJ . d^ijj ^ J* j^VI y3,1 hijw "^1 
^^a. <US dlj jl cui U 131 «Ofc glu«Jlj , 41LUJL Ijxk^ j^Si J^I 
j* <LibJI *oa £ jjSj ui^ » 4iU « jwalUI .Ufi JU*. >, j J>5 . « <uliu 
is^Jkj ^b>JI J j^w dUI pliLI oAJJj . Sjilkll ^ uSjj jY ''-"' -f 
£>j jl J.U JO I*- j**UJI oofi JUa. is) - 4JV Ufju Juaui jj4VI j>ft*. 

. « jJotoUui V SoaJ « &lhUuj4 jloJLJI 

. « j^xlu » ditl (> ^4ai 4JSJ9 - liu£ « j^lll) 04& 
D 

j JO&lj (*>^>il U^Jo ^^ ^JO^J J*** Off Sda^jJI ^Lo^t ol^ki CulS 

J4J jUj| jMcl Jl jliu^ JJjVIj jl^JL I jlj , jjB jjj c^joxJIj tf > ucJ.I 

^ Sj^Ij <J!jj>xi LjUj! <^aS _ « ^^l+ll jLilfl » fuJ 0=^ jjdWI 

IJA jilfij O^SjU Ijj-uaia J,K <Jl ljuj . jLtj jla*J j jn«,%]| JyJ^JI 

,^^ 0^ « Sj^^HI i^^l ^a^fA^JI » ^UJ UjLm ^ jt « (^AiLfJI jU^VI » 

Jr 6jxitlj , jUjVI I JA fkLij k_ia.j « j^sUJI .uc JLa^. » ^U dlj ^oj _ Ljj>ujj 
jLaaVI (jl » : jl^>xll ilLL. « J*-aai » dHI Jl I4J iju <lj^5 iiS^j j <^J Oa. 

«-SU 4SjU. S^lai ^ jjjVli 3lj»JI ^ U fjjill oa-j tf JJI ^UJI ^^*J| 
jl j-jj . « ojjUI JS jjj iiaLJUl Sj^^Jl ^ Uj^Sj ojUl£L UJS <Lj^«JI 
J OjjuitkJ J^l^uil jl U^fl *U JSU, «UiaJLI ^jill (> olAJ ^LiVt CiV^i 
JUa. >, jt« < 4uk oSaljj _ jLaJil^ jail ikwl^j _ aUiVI I ja jUi 

3'^' OH *f i^J »i^ tA^ J J^» 6' i> ^b j^*e H « S*^ •*#* 
CiilS I jl ^j . ^UVI Jl S^kuk jA OLujiUI jft ^laaJI J^uj . jjjVlj 
liA jiai, jl uia^j < A )»LiVI oVISj JiLuj J^5i US oMIj aS JaSI^I • « ir^jVI yS'j* 1 ' jUJVIj Jjilj^J » tfj* Oaajjljii H ?A J i« fj, ^jj JJulajill iJlij Jaijj ( A ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . .-.ss^f ijjjawj 5^1*1 <jt ^A <US dJi (> j*aVI (jji 

. « a>x«j » idiil (> « ywallll Jot JUa. » j^ui jjljji N"V j>.jjJI ll» o*iJ j 

« ^L wio-jj » £juil! j>^^ j <d JUj , N<iL\1a Jl ywo^ j^JL- dill l& j d&i 

yiLi ^jJ/ yL»jj iiuJ/ jukSj ) Jut.) iJiU fU Sja JjS Oft Lioic Jl uLy » 
Lib tfjjjuJI jjijj juuJI ) ifJLtjwJI &*j2j ( jlj*M ***jL* Jtjj U^ 

(Sjhlij- (OJjVI *ljjjl Luij <&) ytlijilj±*MJ (jjUl yiljMJI ^UuJI 
(jJiit^J > i}lj*JI dit Jusai (ja iiUuj yjjxklj , jmmL) biwjki gf&ll j j i Aii 

• jLajy/ /Jtyj ^-tirti/ y jjli dldlj i iJUl SjLumm^I jL pj~tyjL*j 
if JA ji^JI j»U«ajy/ £jttun1 y U£ / uhU/ pLuiJl J ^tu// <j/ fcdajuif yj 

£/l«, ci^ii/ - £uu <uuw jiLoj ^ jj/ j^y/ jjia^y/ ^ j*cj ^-Ai ja/ y 

« . jjiiull : fiLAtj . k dill 
JiiJI L^tjJ (jK ylil iiil^j^JI Iaj£aJI cAxl.i\ OluiLJI ^.LV I lilt jj 

<ilolll Culij . (jltl^uJIj jva* ooj JjOaJI Jx. « t-u^a. » <ikU JiLlvV ijjljj^u 
<UjJ ,jl Jli « Jjii. -5)1 Jot » JjLuJI ^Ij , 5jft7t«U Jajl w >aJI <j JjSj L Jij iijMM 
<UAjS j S>ftliJI j tiiaj t^>?J • <fil 4>J« <iiaall o^ li ^ 2 W^ J*"^»- C^J^-t lailjA. 

JUa » ^Ijj . <ikill Jl Ajj^-m cjI^ jiaj ^tj dtia ^IS, , ^J, L <fa.l>» 

Uji» ui^ 4JI » : 4j1j (jUj . j»LjVI JJ3 J 1^4 £>«3 ^Jjjdl ^JLxJI pI^I 
^' ■' """ :> 0' y»f V l*il J - bj>« ^4 jjaS ^ joaj Jaxj jAa 4oS |»^5j ^il| 

, (jjjUil j ^_^ yt j^ j*. Sii;> j| j^, ^^ji ^lui^vi 6 £ . (( jl^ii^iU 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (JtUJjJI JJumJI Jf » 
JAJ 4-d/ CtUsij t+J} IjSlJ fjaJ' *Lu4 tULujJI alt tfjjli.u.11 jiit » 11 ffitli t t 

« HoA/r/rr . pij***tj £a*xi £» 

Jjjlui diXI MX* j* Sjjlj &*SjJ » 

Jill 4iafb. juoLJI jjc JUa £!// o"£$jM JiuJI Sji^xA 

j*a» jjhit till di^l C& V^^ i* ^ iJ3iaJ/ Lj yJaJlj ^V/ <»JL uJii Ct uff , 
JSyuiJJj < Lt uJu Jjaj U qu£j1\ jmmJI L yuij Jjaj 4J1 y'ttijtj . (jljjmJIj 
Lu Ctaiuj (fjJI JaJI IJA Jj j*lfl IJA J ciiiaJ/ Sjjj Jloj j) ^jh pLu* 
£y/ sj^j ju^y/ ajh fiUj* ?JiJl jl ci^t/ 11a J ^Ij & ^' */j*V/ 

, l^lu iiiJH/ JaJ JUjjif fjKi.ll jljjjuj) itj&xJ dJ!Lu fjEJ US - o^V 
K JjAlM .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E JL&a. » i„i->"")Ij 1 S A jj|_)AS Y Y ajj Oiajjj Culf-lj S^a^il ,Jx. pu£!LbuVl aj 
"UiTuI tf iJI yXuiJI £_• Sj* JjV diJauj jv-aij! ii^i Jx « ^uatiil JiC JL». » 

jtLUL JiU ^ il^i Jj . s^ ^^ ^ ^f fjJI aii J j^aUJJ <jL»lki 
! Jl> ^L 4 <^Ui1 UiL <J Sa»II fjill <iji J| « ^U! ^ JL». » Jij iiLaJI 

J I W%>k 3*^ <*>l* w^ olj^u, otjj j3 L J> ui j»JUl JS J>ij J\ <j^ ji 

UAy. l/ Stu»jj <Lau}L ^lij jAj « ^Ul Jot JUj. » -UL^j . 4alt <*]kj <j1 Jjjj 

<*Lki , : « £ |^J| j^J| ^ , jUj (( , ^.^^ ^^ ^ s . ^^ ^ 
<~»* JfjT tf ill t> ^l j d^ J.J ^j , ^ dil j^t lit (jm ^j i 

•Oiil t> ^Jji* dHI J , j^l^.1 .Utui) .Uuil ^u» 4J J^xu, aw ^1 , 
fr tff J-31 l0A iuAIjjI Jju-lj , oJU j^VI J* Oil <1 Cu^i) ^lll .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <fa.lj-o (3 lj*i* ii-lj < <^il^i j* « _r-alill OjC JLoa. » (jAfi) 
IfSjljj Jx. <Ulleu <jl_) < Lfljt j* i«aUI t JJJ jl <bJI ujAUj « £l>uJI JxaaJt Jj*, » 

jjj , > K"u « rlj->-uJI Jj «*> I I Jf^ » jl£ <£.Iuj >.iio'>lj . Aft.i„uj rijj < I J "I ■'*■*■■■ -j 

. <*Llio 

( "': « ^Ij—JI Jj^sJI wUfc » JlS 

^LJI ^j&uiaJI ol^UXI ) i^HII <UxJJ! ^ j*xui aui ijlSa. jl » 
Jx. ttjLtdl 6M1II Ol>u*JI Jl^lo ^.l^uJI ajasJI oj£ tfuljf jl* 

l^utli jl JJU A^jlfl liflj . ijftnrit j^^JJ I4JS jijUhhafl j»L>] dutt 
. iuliJI ^juAJI Jl S^JiUa AajUI Ijj^fl oViUil ■ *'"~" (> 

jjlj jjL j* Ljli ^^uiuaj jlj LaLl^. S_>a <lLLil (jJLtJ j^ujj dlill jl 

« <J jjl Jx» yijjlu <Gl elilll IdA j J Jli dSj . OjdjAJ Jl <JujJo j jl£j 
: <J JjSV <ajM« <j-o>» LpOajj . llioi JjjI c»j£ Ijj ^'uuj <jtj 
^OaJt S>» Jj1 6J4J < dUI (jif^"- (3 cAJa^.1 lil (^la-sLui dlill <J^U. L 
jjjjJI ^J^ jvii-oj V jl d|^2kjl (_ Sjjjj /fjjl till* if^K) ' ^° £■* U^-* 

• Ijjo uj i3 ' j^j lj^ 1^^*^ a^ aJ V^"""-' f4^i f^ CxA&J « f^i a^*^ 
(j| . aS'iw li^jilr ljln-»-> ( _JlJI aJLIL IjLu ^dl (jl Le£ < U_>a-v jk^jLftjujU 

(j^i < dJj ojjj oiS Ijlj . (jjjoinljll LjjL^j (jl jjjj litt *4i1 (^iil 

i Uj_jjlu ■■ ft->j (^ JJl jJl ^j^luJI (jitiaJlj 1 ^j_jjjjJI ;j"'~ " /c-A I'n'll ftiA 
. <lJI ^Lj^J La J^ 4 itij-% I ^.kaj (jl » >U"> < iij V jAj j±&& ^jy-" j L-i»M<llj 
SdcLuLO jxdJLJ (jl ^A lilla aLmuj LclA <JLiicv JcLuj (jl dJjJ Q*>S IjLi 
(jlll JI^VI JS (jx JUil CjIjjLL i-jjj-u jl 1 CjLjLjJ <l u">\ : (jioaJJ ■UuJI d>a.j jj_i U>ij . 4ju JiiiSIb CUL4UJ jij 1 ULuiJI j^S j « jv-dIDI jot JUa. » u CuS l\ •) 
Lx» ijjSji,! Jji^UUIj J ibuti Jlfa j»U1 o^jil Ulj^ US J W^'jD J d J> ^ 6' « ^.'j^" Ji«a II jut 1 

Jjain'ill Ijfl jjjii (jt iljiu ^UuJI dliSj 

r. » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL f}U! 3jK,i j^lu. ^1 f£l aibk oi^\ j£. j«JI j l+b4>-*» 

liui ,yuj CiiSl I jl Ut dJUul oi^ (^u! » : J Jl3j 4^*— <iliLt *,j^>ij 
dill <JiU L , : <J cJij . « tsjyJ\ tA«JI j* <slH— 1 c# f-k ' ^"^ 
j VlSus dl juij jt (jjjaCLui-4 jajj < (jIa^j cjiJI ^* <s jy^\ cA^' ul 
^Jj < <J oli U. ^\Jum\ «Gt dlLI Jx jjj jJj . « oacLu I jl j & i mn JS 

J .At" j Cj5j {^! j Ijc^ii L.ij^*i<it jV jl JxLujI Jx, ^1 <U olij . ^LVI 

ilLu_>j Llla»ji < IjJO" J-"» <iS^aJi 4^,1 1 1 -\ II «Ujl Sjjj (3j < Jij^u ^*^J 
J^aJ y.>a- ^jlSjt y-J^j ) tfjj*JI '-i^ frljUlj W Ifcii ^Jfc Jj dill j-» 
li« tjiloj . SjfcjJI CuijJ LujaIujIj . (j-oLjJI j <GjjlJLo Jl ( ^Jj^j-JI 

^iLuo J-aIj ^j^jJI *l^lll ^Ijj . Sdsklj iljil^j y^kJJ jt ,Jj>5JI (^jSLui 

SjjUqJI jLum ixi. jjjujJj rb *■» < "ji"il SjjUo ( _y>ji<i'%*i uJJeuj jljaJoJI 
j tiul l Jc^ JJaJJ *J Jt>*H Jftjil jfc Lj_)i.Gj 1 (^LjJI (J I I'iIk-v" ..ill 

l^&jla 4ijllll <L&uiJI jAa j* £^i1 jl JjSj < JjUI t„t.A'>\ft Xiz. 
JjE (J cL ) U j« fcijj oBi 4JLUJI fLJVI CtftSj jl CJLbl jUs-iJ 
Jl SLai Ji^sj aS bijj f Ijj^ t^j ^JjjQ jjJai OiuJI jj » : I44J 
^4 jJ^ijA jl louolj £j*^1j < iJtfUf jjIuU,l iJifaMj . <( oobjJI 
*UJI Cuifej . jjaui dill ijltj OaJ dl^VI jajj Uilu ^uxaJl 

. ulAJJ jJj <Ubkpl 

jj> ^Ul ._JL Ijj>-<j j«m (jjj 4Ja.jJI <aU>l Jx jUSVI jkt jt JUuj 
j^IjjI JJU- f jA, ^^l.- dill j^e. jl J JLSj « CLlSj . ^iLUa jl ^ 
{JkUj ^SJ iulill Ojuill j JajLi Jl <kla.tj . ^lii jl JUjm 

dill 4aj} JIj 4ii b> 0^3 <ac oLjk, lil culL, « *aic L 
ja dJJ o*j Ja^JI j^olj 43ij1 £& dll,\ jlj , aJli. ^U iij^jUil 
jl 4ift LufU ^iJI oU^lxll 43^141 U u^tlj . J445UI c>bu-»1 
itua () <Uic UjSL«j U^ jlS AauI j* dill £j£ii j) Jj5 Ja.jJI 

. jUa. Isjm 

£* OK jV 60it U ^.ail. ^jl] ^SJ <U- Cu-ik.j , dJj d«a <Llj ^ 

. LaJlj L4J- jK »a^ L ^iLkLa-L <IiK tf jJI iuliil i^uiJI LaUi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (]fj] (jl^ Ijl Lx. ^JLuij . 4j]fc jjJ>X tSj^>uJI i-i »M i l lj Ijj>" J* 1^ 

_ jjj ^AL ^ ^Je ^ ^ ^^ b-^J ' o*W J! *e*^ ol J fr^ 

6*lj1 jJAJ ,j~''« < Jljjj Lui dill J'Uulj Cut ijJhjU < jAaJ SjjliAJ 
pLI JJ jLcj Ja>JI i^JbJj . 1«j*Aj Ljouj Jx «Ua>* fjiaAj <LsJiL*Jj 
JS J Jjii ,jiJ <a.jJltul Cia.jj < <J CuSillj . gi 'ifim VI ,> <L13 

, ^^t Sjj» Ijmf.j Lijtj— Jx, dill <>s>». oc ^^i l^j ■ 6jifc L* 
r-^2 y ^Vj ' ' *j' >r J '* a- **** "^ ' -a ^ J**-* tf ^' J^SIujVI (1)^ 6*0 

« S dill JJJJJ J-i » : <J CuSj". <J>«Xi> lijjkljjJ <xUV j«»lill OiX 
< lijji Jj j Ctiinlj < lJ.Au JU*VI <jl <J CilSj < dill JJJJ La J Z->fy 

jcLuu (jV jIj*1lJ Jx dill oi J J 1 ** • ^^Lh Lf*^ J** tfl C£\) 

JS aij^l dJ JS$ , <smt\ j^l jj* tiaUxu 4iljifcl UJ ^jSj J^u 
PsjaIjjI j*U jU, ^«j4 o*jj . S^aoX! obV^U «tija«sJI Jj^it 

^^l dlill <> Lj->.<in (jjjjlujl <Uia. ojfia t^f ^li**i ^'iftl 'ij 

djih ) <LLJ Ixjij^ ^l^j . o^ (3 ^Vax» d^ Jx o^LjJI j jjoail 
<ulx uill V« • £ku dLi^u tilJj jju jlx ^ < ( Ao^'Y/oV j4j 

j ji^Jxo dij Jx o^LjJI j J} Jail (jJ^«JI ^1 6* l*>=»~"^ t^lA"' 

-ui^oLlt Y* • tV*J>^l d>.tn jlx^. ( Ao<\*T/oA fljiiLA) jjil 

j jiVjU- CiMJ Jx, (j^LlJI j JjJail t^_>»JI ^1 LH> Ij^>-u^ ^jluil 

. jJLtl IJL ,> foAl^l a—1 cJLuij . ( Ao^ • i / o\ ^ d^ ) £jll 
^ill oK.ut.ll ^ jJj < ^^i ida^ Lwilt ^SLJIj -uia. (jjjiL Y 6l» JUi 

(jlSj f-«ajlj • Jali ^ii] \ ' ' J oJjJju Lailj 4^ o^l* Y _J J >.< nl » " 
«(J ilJSj . iJ^Afc ^lJjlu.1 «boa. . — *J1 <jU «Uuill ^_uali.l <it ji^il o^ t^ 

(jiuaJlj lax isj^ ^Ay* »l"»*"iniVl yV (j^' lil^ 1 -" o^ C,.'^*""'' ^ ^l 
jj1 jj!»U JU. ^1 Jxj < <ui d>ali <j' u^e ^J l^ s>* ,iA J j»Sj OaJ otiSJI li*J yiiliyi j^aJJLI J S^jJii. £ IjjVI CiljUJil j . 4S5UJI oliuiiJ ijil> jj> j>- (\ \) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL dltl *Jlj J»3j (J L£ <m In, ft. I Jl lie JAlj J ^ijL^I JS j tflUI 
£j3ju>i ^.U-irn-i Ui^ 131 Uc ^ilLu. fi • J^l tfJ^ <> Je^ 1 •*** 

i^sLaJI ijjjJu-JI fc&UI S^LUI Otipi CljUJ <> **>*?-J n 

l> lajU fcfttt JfcH Oil* ^Ij « ftjAljil OAmI » JkjiAJ Oa^ CM**) ^111 

(jt C»a» tf jJl dliJI ,>*) ) Juiu>J j JjJaJI <jJ^*JI >^l Jf -A* J*J J^S 
• ( 6^ J JjtfO" dJJ Jx. CiKjitill y -x ii <uk*. <>*W (3 ^J^ 3f^° 
•CLtaJLttj . JjJJI ■ a-^"*-» oxj iijUJI itLujJI CulSj 1 <liL (3^°i V^l <-4x$ 

JJ <j3A.!j . JJJ1 (>a <£.LJ1 6 3-A j <la CulL U. ,,u^"iiiij lJj^ C$J^ ^ 
(j LaCjlujIj < -LI _lir»H (jA*,.) jcA^J ^itlftj j JjJaJ.1 j-ijjul lil'ull f ji 
(jl /j— » f Uajjjjl (_J JJl ■*''■ *" jjJ-o <_uu a^JjIj 1 <LujUCo jAaj CiJt^JI (_>uAJ 
<UJLȣ. CulS ^1 wrtll (jji 4x,Ljj Jjl |j I jSjkj . <Cjmu L_ft3jll i_>Cjj 1 ijj 
JA Ijjjjj^xjj (3 >-Jl iii-> (J LT°- Uj y **-C I -lf'^5 u^SjJ jii Jxa tdjj jjj * '■' ' _-~ ■ ■' 


r»r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL did I ^joaj OAk^ 1 <*^uL laUi> <> <U^j Ij* Uij . ^MMI Jfi o^V 

n 

<jl » : « j^LUI jot JLo. » ^^11 <J JUj . S^l^ll .-iLi&L <J£4j*-uJI £!% 
^ J£ <d j£a£ <j^ ^ ^1 «-i>"j ' cV^" ^ ^l "u^ '"*>"' J 3 ^' 

« Jjxxu » JUL <d ^(j^j ,j1j « «uk Jjj ^'u 6acj jS « i>-afi » c&3 ■ *>»lill J tsJLii i d«u»1j . ol%UI o>u» -ul-y « Jjj^I t^J^ » J* < 1 " >3 ^'ju 3JUJ 6* fUil t U- J&i <P *^i « J^M jJul » : «U 4a1* ajlU r<t .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ul ^1 «iHX» 441. ^ 5jU«dl £Lt « J3$5JI tfjSJi » jl aS^I <>j , u^VI 

4*a CulS Uilj « gljuJI OoaaJl OJ*. s> £4 JaSi f-^ JS ^A I JA j&» ajj 
JoUbo oal £4 JUsuV^t « fuAljj' 4*-^ » L*J*1 Uji.] "oy>Sy Jjo-oUj LaiI 
JUa. » S>5Ua u^iu ^U 1 il <U1a j^jjla ijirt't <blaJU jU dJXj oij < jl^LJI E . <^»UI J ,j«J dill 6t La*j < u^lll j— ill JJ j,LAl| pl^Vl'^ £^ 
<> ^ <> Jjl >a < >r )« JiUa » JJU.VI u^J ■ Sj^l <^J.| j A>tA 3 J ^ Lujj 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j-'*VI J^Jj . « <lj,ill J J| <a,jjj gx,^ V » : <JjSj dill ^lc jjj 1 I ytuj 
£.. oJU. « (.jjjJuJI Al J^c » Ujj^t yjli (jt JaJ tuj.1 j jvaill Jl « J^Us » 

« S jii^j J (^j^UJI <dti L <jj A\ JaI ja^a Ja » : <Uluu dill <jl£, , dill 

, JjU.J . i*sl£ <jLJ 4^1 J da. j Qt,. A ll (jtS, . oaJ jJ iijjil jxot <_wti oiuy 

iL.j <> io*if c lj dill o^b < k>^l J ^ tfb fr 1 ^ d ] « J^ » Jf^ 1 
JUi , <£jtjj dill (j! « JiU> » o-a-lj . oLLu J^» lfi« jUjjJI Jl l+j J3 jxua 
£» Jl U IjSjj ^ . j*au» Jl a^kj (^aou (jj ^udl Jj^ b Ab » : 5l.li. <] 
^ 6*Jj ' 0^1 Vj IJ> JlaJ V liaJj , UiA>*} tKt.nill 04>J 0, j;Ju 

* «-iJUj U , jUul jJuj » : « J^L „ J JL3 *S < o»UujI dill j^uau, 

•«',»*$» *j 

U,lk» J Jyb fJj . ^Ljjl Jl Ij^U -GjSU, dill JUJ C L^I jj 
j t -< " , l? - '' ^ (4> < <ejl ■ * ■ " ■'■, »> l*.jj . jnoSJI y^i <>.L. jlk« j J^i Uilj , »UJI 

S>ujV1 JjAt ^jj>aj LjSj ^t£j « J^julu Jl (Ja».jJI Ssc » JjXoVI <Ut Ji»J (jia. Jixi-i 
CuuuaJlj , Sj+UL dill jjjIj . llui *I>»VI Jj£lj < Klftll <ju-lu>s jjuLi 4^)2 f£au 

J£ Jl 144^ « ? dlU LiS s dJU a£ i dill J>5 VI <*LL V .jokAl J jiU 

fjjLiluu, <ull lc^ < <Uj£« J| <UJ|j dill f.U fj . <uUt jj^uJUJI (> JaJj 
JJ^V' (J^fJj • « ^JJuuiaJI Jl a^ » ihmllj (( (j, A m l -j uixujj )) «JjuJI 

JjAui JU ybAoj jjI J! » : « jjuuiL uiuijj » ^f*iU J>5j liilj « (JAa.^11 jjc » 

. J^ailj 
lj»^S jJll*J dill 4JiU ^1 » : -u^i ^L. Jill ax. J&\ ^jW j> jj^j 

« t5^>«JI diami » dl^l ^ ilS au-aj jjiaj iiaJ (Jj^»jj ,jil* jl>» jljJI (>j 

« i * l l all Ijl i n" i.ii n J^aj /<JujJ ^jAj « (jii-tlo (^Joij » .UmiIIj i C)IjIj->"uiiVI jJwU 

. <ullll Sjlj^ JjSj « uU^ oi ^ '^ * j .""^ J 

D 

oUj • ^ JL^^Li oa.V (jJ'S; Vj . lda.1 J^lii "Jl 6J—J5 j dill . «<Vlj 

t>» <l i ulm otjJj . <JJ Ji^i CulS Sjj^V! *l>«lj JxUul ^dll ,31*11 jUa.1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j (jlj , <j ^t L VI J«ij j>J ^1 ui » : ^ f 1 -^ '< o 1 *^ C 1 ^" * 

US < Jj>aJlJI tjj| Jx. <Uuii « jjL^JI jtx>" J^*-* » C^l fcfV 4 Qi> a ' 

<u_>*JI aSJUc.1 j Ij^LP <M okx>**J ' ^^ 3-*^' 6J -* f-'l ' "\' 

liilil jj1j . <UiiiJ !JC {-iljJ ot « (jl*jS {-\ yr\« » JjLa-J • « <ilLil 
£jS3lj , UJS <SloJU j JjJaJJ ^^aJI cHjJI £jjj j^xU j^tj < <a>L>iLj 
^jj^uJI J>4f V (j^a- j-oVI I A4 Jf^^J « (jLj'«ai' JJD-^ J" 1 ^ ft » pj ' "H "^1^. 

*Ijj>VI l>qju £jLi-u aii i Mai ojial aS CiilS iJlil j^xJI <j£Jj . <ullil 

a^JIjjjI ■_■•* ■■■ Jl JjOaJ.1 ,__>_>aJI dllxll -Lua ja,"i j2 CjUIjjxV IwhVi 
jJ-oVI i_it i iij < olfl >*>■% II jjj (jjjjjla « JjUo » JJ-«VI i_i> i ii j2i . <i-o 
cJljJJ . 4j*f% (jjf-" i gui'i I fifl'tn JS « Jt in » jjjVIj (( (j i lit 1 1 J-lC )) 

^ (j ^ ft"i ^P^ aj^ Sal <3}lc,l <jjIjJ <— u>" ' ''I'.'H Cy y* '"^ ^l-^ 3 
jL^sj c.i-n . ui i j (jjjfcijji aL^-j o^Jj • <— i*^ mi l ij (jjuiijii Sii*^jl _>fj-ij 

(3-« Sj2 o»la>. (jj-i i_il n-»r VI ojjjj aj < SjJkUu <j-iii Jl dJjJI aL>1 

■ J'jjU oLila j>» dJJI ^J L JS <±k a>ljli4i Ij1jj jL-UI fl^oVI oAju jjt dUI ^Lux J I j_Lj 
( « J^aji » jjj^U ^j^VI ^jVI ) « J io^al l *iil ajt » jjj&J J>2jJ «LtjliVii,ii,« 0^.1 
6 s ^^*i <Lt - ii « J--^ » jf*VI o^j • ^LxJI oS>JI j ^iiall j 6Jjjj V dill ol 
jjjiVI Jj^j . <j ^JLI U±i 6j j i 7r>n ,i .i « J i«->jil l -ill jjx. » «QjI <u Jxo2lj < o^»L»jJI 
L ^aJ Ji rtjftl ) *ij| ,ut jj » : l^i ^La,. Uj^i <l*Jj , <a.jli« iiS^u « J-^'» » 

LtUlvl ^.Vl »ilj j o->j.a 1j < ^L.Lla.1 coji; (jjJJI S > uiVI al>t J£ (j-^i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL • >-i2>U ^ni">jl (j^^l J I ^jalll <ulj a>*Jlaj « Jj-aji » jf^VI J I <u"j_^ JLujjI 
(j^j )l«">" > '*&» < *iju >«VI t>o J (j^J » ; L^ii JLS "ujSjjj « J "•»,'« » jJ-«VI Jju 
« 6^=^l Ai£. » jJ^VI J I IjaAJj . « J-oai _ cdiLLj l^lioH <j] ^.aikVI S <A4jJI 
jajVI j»-jJ i-jI-v'imIj . JJu "KlaJ.1 j i_n,itill <jV J^-JJJ o\ <d\ I^K> ' *iliil **>■ 
. iLtS <lo l,(j » n i i,u *J "UajjU ia-j-lj <bl-a liidaJij < dill <JI i_iAJj « (j^a-jJI JjC » 

jjjVI «ulc Jjj « S yx. jjuujj I JLu » : <u*J JLSj < ^jLpj « jjjujj » Ijjj 
j-ajl Jta*j dELj^AC frLijlj (JjjA.1 <-\ >nVt (J! « ft" i nl » : 4-I3AJ « (^>a^.jJ| Jjfi » 
(J o^'n JJ^ ^fi < ds-« J^IaIJ J 1 n_i "t dL°k.t f -llj ' (J^' Jfl'kjl S.A*°jJu 

jaj^l JL2j . <uic L-w-olx, « Jj,^»ji » jj-*VI (jL dill jj^ . « "Uj^uill 

*i£jx>\ J£Jj ' <-till <i Q^Mj ' iiilaJI <U Jjjj <Cjl » : « (JAa._>JI JjuC. » 
fr I ' T i l l 6jl i ti'wun Ac « (jjvik_>j| JjT. » JJjWI jjjAa. (j dill (J-olj . « (£J4 La 
<IC.Luj J*J_} . « Jj)< 111 _ ( _ > oUjJI j Llul 4-2w$J )) : 4j-ii f La. 'US^J <( (JjjjjU i-SUujj » 

jAuJI JflVn V /."tfflM.rt dj^Jfc JUb » : <Uoj (jlSj « J"\ > * » J^- ^' 6-° -L^' *L* 

JlS «j2jjj dill Jju . « J*-oa3 - JLa-jJI Jiiluj iJj^taJI UfJJ Irt'na j . jVI 

« jjjluj _ dlfcjj auIj LajlII 4^5**£ < 4^! ^La. fa jaj » : Ljji 

< I o(|*i J J jlj La JaJj i-i>*J >Jj ■ 6JA.J dill frill i_dloj « J 1 A J i » J-uajJ 
(3 yjJ^a.jJ.1 « jj)T, i,i,i Jl » (iljjil JS aj u-»-> LtLala.1 JJicj « J 1 <i_i i » jj-«VI ^JJJ 
Jx ^Jl Ilnl aJi t jjjxi jLualkU dill (JJJJ 'tJJJ' iaa. L a^J ^jtjtj < Ljjijj (j-aL^I 
j£ ^JLjljJ idiXI CiUaku ^r> « J^ 3 ^ » J^ 4 ^ M^ J>^ ^' t^>^ *R)i 

. A^iaoJl ^.jliyllj <Uia.laJI LL^JI 

O^UuaiDI jyu « ^G dj^j^joJI » Sjjj^. Ojflo JUII j^^jJI ^.Lixoj 

Jl AiaJI jjIujj j^juai » IflijLifc Culij < <CaUlI ^ Sjo^VI Olj^ialll t)* 

Cx^jUS » ' ld"in,\*an (j ela. <ji>J (jdil (j-o « OHJ* ^IJjjJI » <JI£j i "il* » \ j 

<UlV <GUaluj ^ J^luj diXI JjLu jU jk^oJI 4j_Uai,l iiiLbj^JI jjLuail 
<"'»■*' « Juaofl » jA«VI jJ^-elj ' UjIjluiI J IjJOii UojjJtt Jj[/*aJI OlS^i 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ijl ^jjjlliaJI ujuill <Ufl jJjL LiLj <UiijJuJI ^ CtKm"t ojjaa. 2>jlj>l Luu^j 
CiA-tusI SjJdaJI 4I49&& jl » : <Ufl JL5 Ltbj 4£a if J b £.'^J ' «&•$*»* Jujj j^ua.1 aij i <ilalll j tS^H '-* t^*i (j U'nt ilj j « j^l^Jjjl » (juA^S u^J 

dLll i_u£ oJA <JI J->3 L j^ Jj ULJI di*G JaucujVI Jj-ill J> jyft\ j,t 

U;L4A. I>aj2j ^SJ , (jLlJj (j J J^'j jb*-" £-» jjL^ <jf <fJ' te^V « 4>**- » 

. « SjaJLtl ^jaJI <Jj^-<iaJI » |»-uj| CiaJJ <2kiM J 

^J 1 ^* (J J *=4>M) <l»lu»jj| 6JfJ Oa.ti<'tl ^ill « JjXmj » C»U>uaj Ciil£ 
oLX>JI <jt Jlja.VI J£ j jS^ilj . <J%>»VI iuiLi^ ? <t ,„.IU &J& iodm <jjSa 
• (J-WI l) Cya. yill CiKjauJ|j clj^LUIj oVL-s2VI <> SJljJu <£3 pj S.i*UJ 
. « Juaoi » jjtaVI <UkV 43lkLu <> « J^yuai » dill JjUIj Oflilj 

: ( 'l^oi ('La. SjSlo *iL1j « jluiLj^a. » 

Ji* tilay M ?] l+> fJt J*, V* Jfii . oj*. Jut oljjtxUJ L+, tf W^J 
cO*J ' ,/«*• i>* / '** , V ^.O" £(>*»/ ^A ui^/ Us lii.oUu oils JJ y cf>*y' 
j«»ii . ULu u^ixJL Utii jpu IJli _ .tut* ^> jjaw AiJ iiu-/jj ^^oij 

' • k4 -y VI 3^^i J^- ) « OJjlfljj » jjxicJI »J3S ^ UL^ J|^J| JJ^ I'M .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « OJjljJuj » jaLljA) i_u£ jJ^Sill lift jj . Jlxil j^LaJI <Jlj-u* j>fc «-uaj 

ixauLaJI Jl iujjU/ ZlluLlJI CiltiJI £jua OayJ iijujti// iu».Li// J* j> 
J £u>laJ/ 4mUuj <ri->(Alf/ lfl4 <// ^jj ^ t>i/j < 4"^>*-" »J*y 'J^V 
U±U <Lujdl SjajJI ja (jjjUl ^1 iuuJI ljja AiJ/ jlj . (f&ifcaJ jtuu/ 
o*j <-i>aJ/ ptSj . M f r iiu< p^/ Uoic tfuLujJI <l+*tJ# £*5U j* LijAj* 
jjjUSjJL 4^U»y/ u*jj . jlyUlj Ujjmj jjjVlj jImJ J ^ £ Jl^ ^^V d/J 
, Ljyst J iuUjjJI SLaJI Sjjt j* di J JM3 Uj » 1 « f fl* J JfittkuM I tfjjuJI 
' tfjj^l ifjj**! ifSlj^yi u>/> ^w tiujJ/ <_i)a. <> <L»j#"M i** < 't H da^oi/ 
£>j , jt«uJ/ &au/^i(/ '&ikf/ ja ju»(jut ^oj XjJISjjIj i-fj^ 4cUa. j4j 
tiuuJ/ <j>»j g;L»aiy/ / J4> jt e i f&UUI fjti'iM ui>fj . t^H^' -H"^ J 1 *** 

jjihju j* AuLj jtc /ojo^ fjlait/ /uaSjm < MdaJI £ . <y»~t ll IJA iif /jftLuai 
fjuxLM Ja Zuu+JU UuJji LUS ^^u , ^^a// c^ 1 ?^ "H»** O* **** 
jjjjgjuJI flaJtiyi j1j . Ljjui f-LaJ) < *_IA3. J «(luJ/ j^lJ^I j mi M i n il 
, bjjutjj*** Jl JTair..y/ Ji ***«*// Ctia-A// a/ J J Ui tffcit/ Jl tfOjOiU 
<Liiij/j^y/ ijutijjiit iijolajy/ jmjuJI SjtUu 0*J CuijuJI JUtA jLtjjIj 
U*i**Jlj itxJI cj>a. (Jmj JjJaJ/ ci305y/ /i» ^ Li *pi/ OJ/ - i^e+aJ.1 
JJjj ( Jjill Jl dJj o*j <luij ^au ^ - jj^ii// J *ijj** jjIcum ) U* ajUii/ 
t>c >-J j5 M »A ?U JiljJ J UjljAlj^i.1 iialJ/ oLlilW tf (&* u ±* 
tfjuull LjlUfJIj £t*dl aXtiljji li* j*J ■ VJ*^ dff t J* lJJ( ( 4 S ^ **?>• 
JUUj UJjj Jill JLUaJI dJj 4Joju jl J») Jc Ijji juxt £* ^Ujj^fl Jl 

jJJJJ < yjjLUJjUitt// jjJt (jjjjjuJI fijJ jim* 11 JeLtxJI jSti 1 1 a A jjUj J J 
l+ji <ull IjLujj SjAVUt J j-sli £» JLtljj CiULIaI jlxJI cfjj^JI i**JUI 
j*VI *&jL Jj . <jl>s**U SUiL> jjblll /A» jlSj , &MJI ^UjjI jLfc (jl 
rljj fjlij jl <Ulc"jjj¥l ,}Ji1 j* jl* 4jI j* - lijjuJI OlfilXUI j~oti <j*i> 
J JUjUJI i*e.JI pAj y; yjjjUl lf JMMJI jSill iiLoy/ SjmuUI Jl jZuu 
, SjaMI i">x// iij^^aJ/ fiUiJl J* ojJj«*V J* 1 J ft i>J • *ttW SdAjJI 
. (Jl^JIj itJuJI C& ifjj^ 1 J^Oiy/ iojj^i o^J ' f* H***^ m 3 u^J 
?+l*Jj > LtjjJM J i*j£*JI J* llttflt j»f/ <jj& jl Ij*£jj tixiJI fiUsj j\ 
JoluJi j\ l»i , tfjjllljvolJ ?U£d ULu) cW/ ZlijJjjjjI j^-xi j] J IjjZi 
J»Ui»y/ jyuieuuu JuaaJ/ ^M f+***J J ^ lj**SM CfjJ^I t^*? J/ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL juiaj pud ^ jij* c&jM (y ** # £*>*'■> ' *&*"*" &■& D 

4^ j* Ji>ii4 fW jU* J* <#• (** •** » «•* ■ ^J 4 ^ **4H ( J 1 * 4 

. awl jj yiwJili £ oj^^Vi 

j»LLj i 6,iftL*» <£?>«VI <a»jUJI jjjj « o«V1j jl^ji u>?> » ^j 

^lij < akiii j s-ia^it <sWjii *i>- #*»• <Ji tf->« ^i 5 t^h 1 (< tfj^'j 
HAM.J hiMjyt jjJUl J <t&j»yi cMuH *HL» ^J y* 1 * 

JUaut/ ^u^U/ £>jjm*ll »bJ JoaJU/ Ot<y>// ^Lum 

j *,taiJt/ ouyy/ iuUJ 4m*l*¥i jimvi of <*P ^j^ 1 s j>jj 01 - ' 


rn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL sjLcj.1 DULkjy/ £A i ty j 4hW 4"^" ^j*^ Jl <j j &j • ^'jyi Jt^/ 

pJLxJI jc glajll 3Smm J &L» ^i/^^tUj ^i// , j/jjL JLLa. £144 jlc ^ju j4 
CiLy jll ^jfcuxn y (fill j*yi , UaJLuuj JjUjujI iJijAjjtAlb <^u4jj < jaJI 

*Ij*i , Ljjjl Jj huij*/l jjuUI JjuZi J2i O^Loljt Jc SjlsauJI jjaj jj- Y 
- 0Juf)[t jaull Jl fyy'dl JjjZjJI <-iuO/ Ju^ jt jl ' (jajj^dl SIJS Ju^» t>c 
, jjtf/ >aJ 43^11/ J| ^^>y/ jdUcXI^jju , SjAW U1*A1I SJxudl OaJ 
JaJu£ iuijUa ja [$ Wdj £x£j J ^y/ SdaJHI i±*j*-ll JUjj^uJI J*-*f dlj jli 
djaJj jl jSioJ JUi^y/ /a* J < £u>*J/ tf^' a 4 K^J SjaJUl CtLfijll Jt -r <Lu^// 4jjj&ji «LLi JjLo// y >uy/ i^a, ^u , <LJbJ/ uij^i// jj - * 

, ClJjjmJI jLaal Jl f$*JJJ < ujxJI k&xu iitLoa JJ Jl tfjjj jl , SjaUI 

Him* fift^i LtA j*j 1 I'tuiiiu ti ixjLU ujLul J CtljjjiW <j£*f uihT/ IAAj 

. Sd*lXI iuydl itjj+AsJI £* LutiUc » 1 iji\"t » 

&5JA ffSjjSLi Jjaj JUkA LtJlj • LuuiUuJ (jujLuif jj j£j SjLcI j*VI j±laL> Vj 

l) SmaXI CtlJ^jjJI jj> juu 3du>J jc gljiyi jti 4*1&J 1 Sjjybait 4u2>jij 

jj^uuj 1 SjLaUI Jt. iuajyUI Jjf&H o^i 1 iji^'ij • SjaUI CiL^jJI 

. j*blaJt CtSjJI J (fiuj/jj (jjAJ , ifj±yi CtljIoaJI 

, 4*Sa Jc IfMtiJ OJsj jS , SjaJUl oblfjJI jUj^aLi ^jjj jl J tia^aJ Ijjj 
dljj iiiiaJ/ lyj.VJI jli , dojjui qaxjJ tbLaJtiMiU jIjjCUuI Jc j5fl l^ilj 
. JbltijuJI ittsJIj Sj.<UI Zjjj*1I JCjjjfAaJI jjj oISVjUI J Ijjji jjSlut 

CiLauijuxi j* <Uk JjitMjj 1 JjA^t JAJJI IJUb j£ jjloj ^taJ jUia./ jlj 
t±*j&M CtSLeJI jl <>Luu Lu. 4<<ti'ij*oLi j» oLm^u Iflu- ^wsuj jc SjjLuo 
Jt. j*a* £4 (jajUut jl Ufj*JI <j&ij j* Ujji* Qjtlutl jS Lutj^j j**4 Jmj 
, JjjLU/ oLyy/ jm CiISXmJI J Imm»J jli iJiAj . ijjuAl JajyiAJI (juLuil 
SjUJ Jf - oiJu/' tfJtl Jx _ ^jju jl jiAj , SjaUI iu^' £fjJ+A*Jlj 
Jt jju* ^ J/ JUhijuJI JLjjaJI oISHmJI lMxu>j Jj ^ . j+UjSJI J JjZJJI 

1 Ujjmj j>At jjj SjajJI SjSi &o*t+a Jl ff}~H> ItJJfA Jloi jl | -»1->\ i - " 
j* dJj Jlai jl (fXilij , JJJ^JI ju JuaU Jtajy tijjfa. lJSjjj jl uau Hj 

. iilcull J VuiiAum umuA JjjI 

j 1 j \<*. li^jLL (jjS Jilt jl US , <GI jiJjL* ljjJUI djLlu JLULh ujS JtL»j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j*aa jMtxo JaSi jjSj fji Sjt-% it/ <Lujx// JCjjj^aaJI J £au4j 4// y/ Uj/j jijj 
J < ijjjjdl i^jSJI £jjL±* LJul J^jutit (Ja Jaa_« «J^u< Ui/j , ju»Q *&* CtaJ 

dUAit/ <Luja// 4u*f*?-" t#* LI* 4 ' 'j/^/ C^f^V lik W? > i^ 53 ±4j"Jj- 1 

, ZujJdl aLj&aJI JS Jt. tyJiUt IJxk 

iiu jiiaj OLjjj nyll J <Jl US , JUSLzJI CtjJjJi ^ua p&a. hjL*t Jj (fJJJ 

lJjui (SJil ifJJjW yStydf jtajy/ XjjSU Zuoji jSjU2Jl ^jLuj iilfii/ J j 
. (SjuaXI (jfjjuJt jLaJy/ jus SjaHI CtU^jil jojU jl* Jjtsi^.11 J jaLuj 

J JMjiLjkjJt SjajJU CiLyjJI CiIAjlJ Laic ljJJ*<aA fjh jj^uJ.1 IJAjj-V 
. (fjtio i_*buLu 4JLofL oUlUJ Ci/JJLi <fi< <£1*j JS ^iluj , Imuj^t Jj-uJI U$3 <J ijlja. L^jL^U ^va*JI ^^ j> (juklat Sj2 <JSLiu» ^uiu (jli , (2>kJ|j 

. x\y ki'i I j .J 1 »l "1 

JJjlll <ja SjiiJI Ah J <jui\jluA1 ^iilll <JLaJ) r- jAf Lo J^ (J^ LajJCJ 

. J3L Jiau _>kkj V <JjOa.J tJjL^ J jS^ Cia.lj Ifrit JaiAiJIj 

Sa*j *Jjj 4*121 Jl Sa^ltl obV^ll ^Auu ^1 aajjil «U *UjUUI dUUuJI^ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ! ! SSJIula 

D 

CiUV^U y^Ai (jlJI Sj^UI *ljl « j^l^jjjl » Sjjp. jfJoj C»5$JI (illj J CiljLil Jx. 

jjjlij y*t»lj ■ OljjLHI J IfajSj j-oiJ (j* u&5Lxll SjjiS UsJoa ^1*1 jl » 

SjltoUitlt IjJAJ) JUfi/ JjJA <UdJ jl (jfljSj fjji 1 <>Uljj jt &JjLaX»J *it''~' 

ijmjJ 4Jl jj-ifjJ jUj . « jilt » jlS US LoUj oi< jju /jJj Jamj^l jjJJI Jt 
Jijuj jjllAjmUI jtf , <US Jautjyi jjudl J* JjIujI Ijl 4JSJj , Lcjmm 

: (( jjl^jjjl » Jj U't 1 i n ai 
*tln"\tti'i jl <LSJ ikiiLun t'ttii/ Ijl UulS^b jl '*""„' ( o"^fl>> ) j^J* y' » 
: jluijid CtlSj CiSilj Jtj < lit rtmn Jtc 4jj*£> jutaJ jJj < f'mtLi Jl dlffium/ 
. « j^JLiiij elJA £x£i LutSj jjxi y/ i»jt£ jt« * 

iiijjf oiA 4'unlu.u oflli J/ <f ji^j< » tfjJJ duS JJU Jfjcj y ^u) tijiaJlj 

. £±>JL± ifl CilSjaJI oja Jl»j , IJlSujIj iuiaj iSj* Zuj*-ll <U»J&I jj » 
iuJLaJ/ fja jjSJI fjuiu diajj • I4 t\<ij JzyJ SjSAJI <LujL* CxJjJSI Ijfj 
jIjLJI J Qjii-i-kj jjJJI jj^UaSyi £LuJSl Jjhli in 4J1 Jip.1 j*i < tLuzLuilf 

« I ! UjiJI tff\ji1 « LJjtMJ^A » -J 

fUAll (jaj , ^j*Jt jJLxJI JA it jt&a J fnintiiii Juulai/ tljmj JaJ jl Jjy » 
. « J*A1I Jl SjS <U jjf^JJj/ /jlu jl j infi i( CalJ jl 

(jlW ^j/ ^uij < J*i// Ja jMjjlfJjjl |jlu j/ oloiy iJSuuaji jjjSJ Ji jtliJ y/ » 

ji*aJJ j'il i^ojxa itb/jiajj <LjdJ t^t 4JU < Luua fj Uo&j dUt V dh 

k / .' jjJLAtM ( JjuS (fJtJuUI 0*^V j ^'^ CT^' CiboaJD/ cuini .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

□ uii! . 1 Jjj (jl dLiijj <Uij < Ja-uijVI jjjJiJI Jx. f IjaoJI (jj» AJjJa. <Uav_>J (jl t£j.Ao 

<?-> u'i's <> IjJLSj <jJ J-JiiJI I ia IjiJj ojjJf (j^ 6jjJAJ 6^5 • La.jL-o Joiill ij\£j 

|jj& (jji SjjulaJI <l=k_>il (jli aJ (j-oj . <U (j_}jAUaaj Le (jlS l.n$ ft f lju-ill 4_u( fl '1 
I^jj> ^jJl J ' ,a,a 1 1 ,*-% ->, A_o ^u-uliXl "La^jiiJj 1 <LJj-ui&JI 4juU (JjSj i__S_jjjj 9 \jte\\\ 

■ S 1 

iLijJaj Cui^J-uil CiU'iKnl 1 iifiCuin (jl SjI&JI tiXli j j'^ LvA (jj <lauj 

(j-o iojlill iia.jJ.1 JjSj (^jJI ^4 SdaJil CjLjV^jJI (jl (£JJ (jl£ • <«u , »f j Sj ,1 t i lt n 
< ftJLaJiJl Suiuil OjdJ.oTi (jl ji-oj 1 jVI (_P^- (_f4-> ' SjJia. JoJaaJj t 4^-=J^ll 

jaj L^jutTfcj < (jVI Lot J . ^^pJjjjiJ! j jl^i! (^JJI — (^uijiul -JiUsujjJI _ ^JJaiiuJ! 

t^Sj^u MjIuaJI bj-A (jl aJj 1 1,^.5..) I.H Laj L^J <2ilc V 6J->»A». «L>ljj 1,^,1, «,&,'> (J^JtJ i-Jj-'"" 
jAaJ (jui J£ (j I fljah ^1 CjI 1 n'v'tti t>ai>*J U^ <Jj^" Ljia.ljj 3 Wf^ uAj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ■_« j^jj-oV I (jl <4jJJ « j^allll Jjx. JL"^ » U^ **** ' LS*^' 4^^ U^J 
fcjLaJil (_gjJ! cjjjjjj JJklj-uij L-ajm-** ^ '<L=tJ^oo CjU&3u-a Jl r-LlaJI Cjai^J-uJ! 
JjLk. » 4- uu i j u- )_>^J i "TtS t aJ i_>J>aJ1 IA^-i . Sda.jJ! (jj (_jj_^iJl ifZ-jJ '"'I' oj^JI 
(j^ rtj Lsj|j i aLaJI f LoSkVI Jx. L^jjA. Sii2k.jJI Jx Cjjjj-ojJI 4,i .uliX (jrf « jjtiljSu 
JS iLuaj < Sj^wjJJ <Uj^)aJI <Jj_^_ioJI Jj^a <lualjla oULu jJiai (( Lujjj^a » 

<_/>aJj _>jiVI J^a^? • i**^' y>^ Ui* ^*i U-"^i J-**- tiJfiL"* (jjJl i_sl>UVI 

Jx <f j^oj> i'1'ttl jj_^La (Jj. ftC . » 4JLi liixjjl i_j">^ ' <' «*>J 4ji Jl C£ Jl9" u '" ' {jX.j>ti7iill 
4jJj».Ij » <uS _^aui (J aUojJI yl iljjj ^jiJjjJI ^jfcju?'" ujJ>sJ' Aljjl jjj-<xj (juUjjI 
JLask » ,jUi liLlj Jl 4jjLloIj . « _^&a iil*u dll<t"t -— HJ l 4j j I ja._^jUi I pJI moll 
Jjj -v II JSj JjIsvj J),'"" 1 .' j „» i tu ^jjjjjjjjJI jLvjVI (jl j * i t i _t (jlS « ^uauJI Jjx 
^JJ-»J J-"Jf ^"^ *_*>• J^-*' <j^ r^S^I^' (j^u^ll '— mum 4jJx 4jUsJuJIj ieLLjJ 
(JLSicij 4jX.j|i Mill C)l-o>h'v">H (jnfrtl htin £ya cilj (j£. jcaj Loj < 4jx.jj.uiJI dl nth*t*tll 
<j"Lii$jjj Sj£,jJ i_iLaJLujl lj£-Aj . IgJLv (3 aSLJJ (jjs ililaj jjuLoaj < LfrjI'inf.V 
. *1 ^ A JjjjI j^l >i.ljt j <J <JJ"-"J SjLj Jjl j }Ui jSjjj^o Jl J^ajJ < <a$U 

(3 <ju « j^olaJI die JLa^a- » 4 lns », ^Ul C>lia*ljJ.I JLxl JjJa- (jl *-3ljJlj 
<j£.j,,iiull uljak^l <Gji£. i^j^m jju^js jj^ JalSJLt .-akjAuxa (jlS jS i i ^a J I 4ola.j 
CjjLS . <JjJ"UI 4la k jj»Jj L^jLxiL-lu JojU-> <lo Ot>. i Allj t ' 'LjJjj^s j 4jjjJLll 
« j^aLllI JjX. JLoa. 9 l"^ki=>>J ^Lj^J-^ ij-WJ J-C' AjSj j^jjU,! la^J <J__>jaJI C)lji_>Usl 
UbuoJ I jl SjjJaA ruuu (jl (jSt^J (jli> L^jLi ikiJI (jj J^iJ < 'tuaUk iijlij 4^k.j {ys 
^jjoCjjuuJI (jx (jju^U.1 <UL5jj-ol 4a m n't Jx. *Laj 4j 4xuIj i hS ^JoJjjoiJI jLaJljl 
: JUJI j^JJI Jjc tiiiQJI oLt-ua>JI aift Cul^ . y_>*JI 

4JUaJll Ajj-y J^ ■ ' ' ^^j" J I iJf-H 1 "' ^' < *-^-° ^' J^-'lj J - u l Z 1 - p ''nil (jl — t 

. <JJ^iJI 4jjl.a.«"tniVI rJLwail Jj-a 

UkjjpG (j£. JjJ Iftfl.fl 4j1j j 4 til-ilx. 4jyuuLajj SjXJ 4jJ v >aJI Sa^jJI (jl _ Y 
j^lil <ij-uJJ (jjSa (jl V} 4jJUJI i_ajj^' l3 C&*i y (J^'imIIj M^ilaLaJI 

«lLA (jN 0*1*1 (jlj < I4-1 i_jlljjX,VI P>JJ (jl i_i 'v t 4jX.jai"iII cjlj-^-VI (jl — T 
i>Xii Cul5>j J . 14K 4*aU'tl,l ^gj " 1 n , n Jx. I d *u t (J^jUj ( j_t'*t->'i (jjs tjlj^VI Uj^uij jwat (j;U Sa&^JI <UUI ^ yifi^jwJI ^ftjj^JiJI ujaJI jluJu UleljJI « Ijil^i » »^ja> &j^> ( ^ ) 
l^oi 4jfc_fcuiJI ij -»nfil l <G^ii_j ^A)^ l) £ji £Uia>VI Olj^i* (jt j^il* ( * ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jL!frjfffiTajjyjB„t *■& *£*5Uiti iAwalJ3 CijiSf #jkauhU ^Luoull *.t t^ l^vf * * JLii 4*4*1! 

j 4j*^ai ^jatfi ( r ) « %^*Jt *a*ai ( t ) - j^«i ( \ ) 

c-ijp- J**»yi« yg^ JU« j£, ^Jj . **,_>*]« <iiSS J*jO«* jl j^1j idJj #ljl 
jaP» J* USL f +MJ cmK Ujj . *J>£|I il-ljall of--. ^^.^ ^> f+ *k*- 

■ t^h i" 1 *> J8» j\ Jen cJS, jjLai ^i^i 3 i^j , y^ 

*U*yi j,*, a-UP ,50* jtlil IjljU c-ij^ 1 u^» ' f+f^ >j 

*i> JS 1^ j^« i^jj jyai Ji! J c^K IjU^JI ^U , JL* U j±j 

f U JS cjL. _ ^jSUfj SjliaJI ^ ijle ^j j^ ji^ _ iJUl^yi ^^U 
iaOi SjU^P ijj^ J L^ . ^SS .jft Uijbill iktl. caK <**»>!( 5U _ S^L^I 

J** » J \*&a j&j . viuan oti^*j« jii^ j* juayj y^L j^Jui 

^jyt ^K lit U <iX!4 . La* JUII o«JI tJL> i. 4^1^ ^1L . ^tkij j^ 
<4«J ij-il* *JM tJ ji ^jo* a^% . * juii; J ?SJ^ai j!4«i«.1 jn ^^bi^Jl 
4* l J^J ■ C-* 4 "* 1 ♦** ijA «=**ij*-U c^ olj « iAOaJi ia*.^l 4J,a j ^.t.^ i 
ffeoJc^MJ J q^^JI ^^ , iyijt <MUI ^. J ^bojl <JU« dtu c^K 

c^jSW saw A-j^j uyi # ukii iuy ^ ^vjuui ,>^ H» .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jli , ^w&a Ji uUoJL f$<s\*} joij jl Lxiaiuil o3 Lis I jlj 
0A jlS Oftfi < jjjl^allj jl^ilaJ) LaajJjoSj (jt tJlVn VI j^ 

^*JI Ja-suj I JU » : uij-ujj_>a* <JL-u SjL/>11 jfi-VI fjfll ijj 

VI >s-jJI oUvVu da.! j J3VI Jx ^j?lJ\ SjU.1 IkL V 1 3Uj 

pJI j£jj < (^"^ £"£ ^yJJj » « ^r-^Llll -iJ^ JUa. » Jj3 _ « ilia 

i (jt jJjLSj JxaJb ^£oic Lift Lij j Cuiu oSj « l^jlj^iu ^1^ 
Jx j^Liia Liu] uuiiaIj < I'lfljn u^xJI jli SjbdLSj < jQJ 

>JI Cuoj LaS- l^ 4 ^ ij^f f^i • 'bljf^J Likita j£j jjj 
1 Jsl jauJ 4J1 , t£jifc1 Sj^ Cull £-jLi>ll eljSicul jlS E ,LuJ jlli.1 I ou-> £I>JI j LUkk ^jj « jjLpjjl » {£* (J 

M J^ill oal^ J«iJLi 'u*- 8 o 1 ^ 6^ L^b < « J^-* 1 » ld ^ 

9- j 0*u Jlj U jAj « j^LiJI 0*fc JUa. » <U*p 05 all jUJI 
, ciljlui J Ci\y*Z o3 CiilS « OjjfJ » luLollI £<u-sUll oi 

t j4j£JI ^l>uJI J SjSJllj . <JUiJI oIjLlIII JS ^u <^lj-> * lil 
S^iL* u^j-JI &>*i *K5UI Sjlill Jj • J^uyVI jj^llj ^j»lt 
,UJj ol^l^llj w^ 1 •rO aJ b ol^.Uil oLi**l Lu-jSj lj£>- 
Jl ol^j-i LLiJ ixALk SatU }Ui dlj J^S <> ^"^ W^ ^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^li , Ljjj^j jv«-« on i^-^k aJ^ 1 *±iJ*^ Su*-*?-^ ^^ o^-J 

i t --. ; jM»ii«ii 6i* JS dis*i o* ^^ j^ 1 1j m • ^ o1 ^ ^ 

Jl SixHi <x.^*JI Oj^^^Jl ^Li j,1 _>*x£3 olae - ^JL> U ^ f^ ^^ <J^ 
«3LJIj . ^jxl\ <£UiJl ,> jliJ £1". J fc>ld l pUc^II u^ ^ J jb f^ 

^UuJ uA iL> J^ <> ^iSU 6^^ J* "0 3 H CT^ 1 5 ^' di * ^ °J^ 

Ij^ {J ujj?& ujfj^ 1 u^ i> o 1 * ^ ^^ Jl ' ^^ ^ *W^ oljLllal1 

L-oj-^vi < ox^j J jo-VI ^U> <]«•»->•» l" jjSI li* u^j ■ « SoaHI <Uj^*JI 
u- Jf>J' J^ J 1 ^ 1 o»jh J* j^ 1 J 1 ^! ^b 1 - 3 s ~>^ ^ ^Lia c^lS <ilj 

J iiaLaJI i»ijj*VI *£JS>U Cl^liai iJISj j^Ut JS CuAJ 

j^IS « U&l > pI^I JJ Jl Juaj iuluiil Ol^la^U IjJjSj jl 
,3^1 ^ CuSJ1 ^SJI JI>aVI iwS jaS- Ofl^JI dJJ ,) yJl^UI ^iLiaJI 
( x ). 0^1 (jJ^^ S «" J^^ J^JJ uifi* (jjtwAa. jliAj S a u jL umI I 


T'^H .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SdfcLiKu ) « ^-HaJ ( ^j1 •j ^AA . rt » Lgi i ii m l ^111 <( S^adl j*ao » 

j^at^l Ififcl Jl jl^a j^j idlilt,! diA Cw-aa Oj^xt jaj . 3 gait, I 
iiU^txa o2>!1 dJ j J bpla^a Jjfc £jj1 La ujfil (ja (jlSj . jwoo Jl 
^jIjaUI (J (jVI ^LtuJ u .t . ui ll » : I fl i guM (jJjUfi J pIa olSiUUI j^ 
Ji)i ) (Sj3*^h ( J***VI jfjj ) ^objJUl » j_ « Sa^aJb uSJfJ 
« jwaLUI jj£ JLa^. » j£ jjljj^IaS bj^uj Jl jljiLuj ( cilijVI 
ijJjJi. ^Luuxi.1 oIjlujjJIj < bj^uj (j«ajt obulbul 4-ulSLnl Cta-J 

CikijI taxi (jl tiLip yjJI <$>*il £)\ jWb jjj^tMJI jjc SjiiS {j* l-> i^lj (jl£ 

D 

i^l^yJLL ^^a-Il Jji^J! t£j3 (J-° jval-i«-ll t>^V £ , ' J ^ ^°A (_>ujLo YA j 

i_i « 1^ ilf SjlaTvll pUlILi jl i ^jiai\ j^.\^-i l.(|.i<aljIcLi f-lj-uj J)itioJ Jl <l^a.jjj,l 

jba.1 jjVl Jx ^JD^ lJ £*?*L> j*- 1 ' CjLojl ht» L,I JjUaJ jvjuuIj . CiLojLusj _ ££_>aj 

jl_y*>i n.ll I (j<aji,n\l LajLa. «LuiUjil (£_>ivl Sjj <i.ni*i fti^Iijj j J^&f pb^liVI iJx. 
(jiiftfl II (_£^a. AJ . (_>uAJJ JSJ Siia.lj SXa Jx, <Uj^_a^JI <Luibj J"^a2j (_J jJI ^jJUaLII 
Sjj) « (jj>a,aifi Jf^S )> _1 jJlaJia (c-^- JL^-^- ^' J^^*^ C^J^ ^jV' ' ^"' l uUJt ^jLi 
r-l (ii nil jt^JujjjJI JjAxj <J| ujo ^jl <u£ IjJl (J u-ilj^'uVI ^m in (j^J • *^^ 4 - J - u '-'J 
(^LjjJJI (_>uJJ>ll jiia. b.A.9 Jbu^J ^^ill <kSlll i^.ui.tt'i uJ> ilulS <uilj Sjju (j*yj>U 
•LojVI *•!* Sjli jj . « ^j^aJI SjLjuJ )) ^Jn i l l jJbj « (j j» n i t i J;i-»S » (Jf" t^^' rr ♦ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . <iL« tki. _t>l» <ini'ii u^ U^'j V^UM rfJ i« J* IfW jffcj • S^^ 1 ^J* 11 ^aM^ 11 f 1 ^ • * u -HH» 
Cc;— -■ -» u*l»» .&>" JJ *J <■** fr^" <***" *** »J**=f ^^ i ^ iua ^ 

„..">.■.■■« JtiiJ ^V1 «Jc u& •*** « *."^" ' » ^aJ**» <> ^**-1 <-i^ f U o^ 

JI cijJI u-iijj. <f*jL*H VJ^ 1 «> t^J! ^^ jK •*" J**"** ' ^' 

. J-^jUU e^Vl ^Jl J^A Ji d^UU o-jL-JI u^y-VI Jjl~-Vi £ki o^ 

v..*.-. c^lj ^Ul ixiUxlJI i,jVt j L-.Lu.1 Ijj^u Jjk«,VI 4>" £»«*»* f4i 
Jjt ^5 . <I«AJ> *a» Jjaa^l <>■*% J*^ « a***" 1 J^ » at >^' G ^ Jit 
.jjj^J jjJ V ,^1 > : <ji J>L ii«J>iJI i> .oi l ^aa-l Ji iuiaj « Cxl**^ * 

JciaJS J*a3 Jx jjli {^0*J u-uj J>a.j <> jSUI fJ I Ji ^i^J « J±>^J *•** 
-j^ijalll Ija kijOa.1j . « >-*^l>il *i«iJJ ^jf>7in>1 vJ»>"ii < 6^^ <JLaJ.I SjJOaJI 

Cijaj ■ * uJ&t ojin't » 3tU*VI >»j ■ imlj^Jl Sjli Jj^jj j^jluidil JjO*IJ 
^1 4i£Jj| < Cio^ J-»ij^ J^J • <J* ^i^VI Uo»J j>ij CjU.Lais.lj oljAUi: 
L^l-o <1LjI£I j^^a. ^ OA jjU A ^ii « jiUI Gilj ^ jjSI l^j j ajmj <j1 ^U'n . n 

^umIj < <*£_>Uil ^»i>».l Sjit cylij . infill <»ii <e-jj J^Li^»e f-L) • u ^ ^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J*j y1 o-aj^l J\£j , SjadaJI tuuljjl oLLklil el^a.1 dt^a ( j = t- k J I <Jj£uiil 

• J3f^ ^^ J*J OfcjU li» 

fej - -GUUJV Sj^LJ.1 j^LxJI J£ <J| ojU^lj « <^^ Jx<£ ,, ^^ 

^ (jLJ I Jjj . u^All JL*. j ijjjJI olj.f.jUl .l.t.-tj « JaiLia* JL£ » ^•■'»;"l 

$«J.mc jl « (j^«-4wi J^ » ^tal c»5^l j-aj Jj . UaVI Vs>i JI <iU 

Ljoi'jL-j « jjUijji » uuojjJI J I <JUmj « ,jyuujj JxaS » ,_££ ^^f S^j 
Ij^^^-aJL, <uiL <j£j ^1 SjJ.1 o 1ft jj . « jjUTjj! Idxa » J liij <G l ic.Lu J L« JLla.1 <jc 
Uilj , ^UiliJJI ^k^JI j ^jLull yij^VI JjkuuVI gJaSj 6>lka *I_>=J J*, 
• U^ (>VI kiaJ CijjJJ J I M*i ii%>ot CiljS Jjji ^A <Ulk ^IS 

D 

) a2* ^jiJ! ,>VI ouLU j. Llvl Jl « ^jj » L* j _ ^L U ^ tf t _ ^^ 

- ^ LjLJI l-^UjI jt _ « jjjja yLiuij^ » a^Lluoj , i^jUJI jjj^ « (juVI j 
jlSjl <1ia j> « jiijt^. » j « jfJ^U: » oVI>l=JI (> JS ^ jlui*JI ^iUJl ^j 

• ^»>»VI ijjSbJLI ol^.UUI <JIS, ^.u « ^Vb o^i » ji*-llj 

EaLj>liJI ia^UII ^1^ cAlS-l S>AlkLI (> 6JlSi| (jlal Laltj . o-m^ 

jLkLI Jl <ui jkoSj ^IS ^jJI ^alill <> « jjj^u^i » &Ja joiS ^ oljiUJL 
jt Ajll ui> j5 (j-o>SJI <>VI o^L^ ^Ul^V Jij Laic « j^Uijjl » o^« 

fYY .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^ JjlaIL f-^jjuuj r'j-o (3 4" l»^ l$-!S> £>jLaJI oLuu^-a <jLa < <u«Ij_>J! ij <UjL JIj^.1 

j^l » ^Iju . uLIjJ J v_a3>LI <j«a>*j tjjj jl (( o"^Ij 6^1 » Cy « jjUAJf ' » 
cul^j « jjUAJjI » o*<A>JI Ji « oi * - " '■ " J^ B l>° H^J^ <JL"oJI 1>^ « <_>uVI J 

a-ftj!d«liJjl « j^l <uti Jjrf£ » J IjAil OfdJI (J jj iii '^ aJIj jjjjlkj^jjl £"* <-*»*+ll IU1 » : «UjS Oils « jjtfr&l » Iflao-u ^lil *LJlUI *Qaa.5Ulj □ 

j miaous! jk$J Jlj Us , ^u't^jjJI dljluil f^i'l ^lil » : &aa.}lU 

■ « t£>»"1 *UU.aafl LuUjfl La) J < *LaLJJt,l 

^ Lua^j-aJ». ci5ji,l Jx Sjtijuil) J otfui pljill «Ualx3> Jjli JjC Aaj.i l ..t 

D a- 4 d& < JjWJjJl » vjjS oUill IJA (> tV iakiu» ,)j , jklluJI ft^aJ» » (jl>Uj 5^^111,1 43ljSj« & ("\) 

rtr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JLS La -lie L-ojk-i-^ &Jf=* (j « jjl^jjal » CuSjl <L^Ia 4 jm l im ij 4j-^_ijUJ CjjLiJ-<aAJ 

SoajJU iu^dl ^jjflft^H j^xoui ^LaS pljt j* IjS^a U^a » <jl « (juVlj » 
i_ji]o Jx. <u}& jvaSj ,jt « j^Lpjjl » <A\ t ^Waj . « (jla u&JI Y • (Lua £l&H 
*it uila. (Jl i (jLijJ ij ^^=f_>j *^i~y^ S "S^fj - ' cil^s JLsCh V^" v"-y o^ U^sf 

jjV uijiti^U JaxI! Jx. juintl JaaJI J 1 Aij <it a) j>o Ulj « c >u'ifl j <jVl » (£±Aj 
■-■« "~' I^j I jl 411 LaS . LajjjSI i_n ni» 1 J*i JjJj jaTii.nj jjl ij£-°J i_i^cu£tl J-ojuII 
(ji jJ-Hj ■ ,. nfcr t£J^" **■" ii'ilu ''*j' -~~- <t litii jSCJ (j'j (j-^ 3 - ^^ f^>Ji 
( jiai^A JLi^i Qiji-fiLJ I jl » : U^ji Jli <k=k.^Lo (^jj1 jii < a w> A^a ail « jjUjjjI » 
CulS L44 jlait LijxAjJI j»Ot j1 (^sj < jbla^ JUifS uSjx^aJ fJ I jl j 
ibj^aJI Sjljj jUaikl <Q* oiL^ « ^IluIjj » JljiaJI J I C&JI j»j . « uSI^xll 

. jllJ ^ djiiia Jaxj ^Ifill d^A&j 3aJUajjJI 

0_>JJj » jj^J^aVI j jt mi l jjjj frlU dsu OjjJu Sj_jj-aJI (jl JJJJ (JuJI AJJJl t3j 

liA flUJI I ja jj . (jlllJJI ottxaJI aiU « LjLfii jl,>i » *1>UI ^j « eJ j'mK L 
(3 Sj->11I <fJ>«JI ZjjiM "-y II jji-<-" « i_Jlx jjo^.11 Jj£. » j ji ' nl l <Ll1^ jfj^ 
jjiuaJI J^Jli jvl I Jl » : « ujL^-i jl^i » pI^U Jl3 « djIlJlU » ^^ - ^-XXi 
fjki iJ^uj jujjLuJI J^tauiVI j|A ' ^iJ^? l) ObljiaubVI %?-l^« c^ 1 ^ 11 

^IS <U3 ja»^» JLafcl cb^ iajlS Jx JjlliJ j iialaJ.1 olj^^lolll £*Aj « o°^" J » . tfjSJI iwJUM Jkuijl J itJ>« 4i* Sj>uo dliAj iijuaXS ijajlaJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL : I4JJ <d Jj2j ( a )« ,J^*X\ <_>4tt » 4jj_>^' Jl < £"*^ * & <JL^>j i^J - N 

JL** » UUuj -uIluj « Juyd.\ » 4«,>M ^^ <il « ^^ 

J^jju Jx Jiljjj V <i1 4jj>J! <3kt JtUI fjjJI JJ • « ^>LlJI Aie. 

. >l,„foVL ^LjJ j^P <ili <ija*3 6^ j>J^"jJI 

^jjuui* ), jj^I ^Uj . jjliuUll ^ tr 1 ^' 4^' •^ ^^9 - Y 
J* Jl2 ^j^L-j j,1 ^jixu V Ol » : Ul j> JULuo <*Uj ( S>aIUI « (i j ^>«V! jjji-JI Ltd ou^JI ul ^ ^>=^U iJlill dlaJVI jtS ^ - r djj>jJI j- Milil ^ft ifi^j SjAUJI JJ iuu tf ill « oILt jLuaJI ^fc » j#iu«JI 4jJJ 14^ ,»U ( A ) 
ja.>l US , JUajUJI Sjtjj Jlu&jI J tfi* liwi JliA j . ^ ^ oA jjU YA >4 <j1jjJI »iA ^jjCij « ^^.1 » 

. tS^S^I <J»"''» uk^ijl 1) C"" "-"^ <>* it *>*? J 
tjill « Lij*i ^U » J^JI Je U.uu « j-pUJI j^c JUa » o^ji\ USUI IbUU) t) jb Ut SjSi« ( ^ ) 
14^ ^ oluolj *^U1I <JVI J* dlj djw oxJfl o»j . tfjSoJt «±>£u «^j) J *ftJ>* ^J - *^ If? 3 * 
*i4 J*SU dliS - tiuJI cIjjUXI 5jla[ JJj < iO-»,l ol^UJ i*UI( SjUU) JJ j . **?.jUJl Sjl^j JJ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL LjiUJjJI JLauJ JjLuuuiI aj . « <Uiuoi]l <LojSj»JI *ljj '('nil ft oLaljjJi Jn->"u 

JUS « j^oUJI >u& JUa » jj^ . « f iajVI ^V (jUJ j iuijbdl 
£i*k db\A jl j>uxu daij^yi ^<;->Jt OilS 131 » : Ja U ^ysJJLi 
jl . Uai j^oaJI IJfS *-"^J &tU*uUl iuijUJ,! jjj <U^ujj4 
j JUj^J ££&dl JJ^aJI J4)Luu tfJ 1 Lua £jSjj*VI &>j£»JI 
. jVI JJLJ! lift J Odaj Ufc Ujji JjS <UjJmu UjI ^jjj jj - jlijj 
iajSL* Ji ^ i a . i ) j»JJ) ^li alj j* f La, jQJ <Uj1 J ^^all JikOiJI jl 
JMaJI . £jj£ ouij ^^i £4 ^^ j*^ "^ ' ( S*^ 1 ObV^t 
&tsul,l jl . [AjmU Sj^^il Olj^lajJi JaUjS *j%*VI &3&aJI j] 
oiJj . SjkLbuJI Jx j^jj £^»AaJI JjSj jl oaip *fcji L^aj LJS 
jLuJ jl Luaj] Cumuj < jLuJ J <Ui lift SjS^y^i <Uj£aJI Cuuu 
oJuiUI j^£j jl jsoaj ^L^jV' OiiA jlj . ii-sLi £Laj1 4J olilb 
j) j5L«u ^Ul U M&j1\ I JA (Jj . UsuIjIa llmlulo djuiL .JiLvdJI 
£j£jj«VI iojiaJI Oil* Ijl «li1 dl jjSla J^£i - « <Ls;UJLI ^ <daij 
j^usj t j^s jUuJ ^ <LuSjL«i,l jjjj Lluj oVU^il dLJA jl j^i^iu 
j) <LojbUI ^oJ J»>& jl gjInWi Lul jjx-ajj OJli I J|j < ^^b* 
S jtf jQJ J iubjUXI f bxj jl . IkaJI J jbul dloa , Ljjlfc JoJucu 
. « 4jjj^2j (^OJI ClXuJI j»Lj| Ij^JJ Vjl f^lj^-mj ' j^JJ^w 

: « jaA Jj>«jj » jjti«tl J>JL « j^aliJI j^ JLo^ » Jj U' i n lj 

4*3Vi j ji« j^f t^^i 6! • ^^ i! W c> * i&J * 1 1> t*¥^ u 

fkfilslj . ^UdJI daw ojSl ^JJI ■ Jjw3 ^JJI ^Uoil did ^A UjJS 
, ^aoJI l0A Jc j^Vt OjU I Jl 4J1 cJSjAiJ ^jJ^ . dJJ j^Aj 
vUU jjSiw J ? jY>ll jj . tKiftall Ja» jUfl jiUaVI J* J^J vJ^ 

. kJj^JeJI CulS Ufa 4^0*, Jiijl V b liftj . 0A.I>l! jla^l fUul j*J 
j»j51 jl jjj3 jjJu aldxL-jl Ja daAj jbitVI li* j^ (^>^ ^^ 

jl CdjU DiSJ ^ii^il JS jQJ ia^jia jS3 jJ ^ Ail dl aSjl j m .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JJ j J*it j? fcjlaiwl jz) jJ ^il (J xa gy dJia) j . ^HdL-j ^^1 

. <( qui] {Ti8 J i <t j 

**}1 $ JijUb Soa^Ul *uj*JI 4aj>4aJI f**> ^J < 1/0*^1 
4J$3j ^ JJI IdA j£|3 £U jiSLijJ CulS I Jl » : jVI dJM lilj < jUJ 

,< . « j + xmh ) jl 0Jj1 tiU « (5j3Jjlj » 

jJLluilj . <Ullu Lu Uolii yjSLf jl£ Uulj « <*^J jfluJI t>l«J (Jj 

: J_ji» « jvolil! 0o£. Jloa. » 

Joint djiiifl af^j fjti ji jaJj ^3i1 Lx* JjUi jl ^A jVI 
J* f^S lil Ioa - <U4UI <Uj$U J* jIa-jI 04-oSj Approach 

. « jldftluit 

v 

y»j t £dl £> J^V *l*Au»1 j^l : JtUI J*Uf J* ir^jj^ 61 » 
&£jUJLI >»j «Ui jaVI uijklJ pISousI jaJJ . *Ll»IJa1JI fejlaJI 
jaui , djUJll ifaJI I Ofc» f jli jl J* fMHj lij* • j^ J *uM 
ill i^oJI Jfcjj < jtitl J &4,UM *U*j fc* J^tfi jV jla*W J* 
j* » : y> dl 4*>4I Jl>j • 44JVI J* 4! tf •#» J3 DUjli* 
«lljj uiS^J iJjU- J Lula djiUtf jV jIj*W Jfc *f%>*VI io^iaJI 
><l-l >1 £*/ £>*»-» L*-ii ^jfK idj^uia jjiaAJa (k£il « S »UjJI 

« . <UllaJI 

* jkuilj Jt lj>« <liil «-A>«o < <j^aVI jJU j^l j^ 1 " ' G , - ft " < ^ o! » 

J jlj.^t". J^ ^Jt>-aJ j dtl* Cul^ I Jl La*. fil» ^uJIlm! jt Jajl (jiilj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL >^ . CiLill Ciuala. I jl Ja. j| J^^JI ytu> || £* «L*t ^1 V » 
SSJli iloS dllfc ^ tf J ^1,1* , oj^ j iji^Ji objaJt ^IxJli* 

^^J J,* 3 * 6' 6VI CJ^ **^' 4CSJI »i* $ **J* ^J • 4uLj4li 

> C^i aiij . j^ltti ^sj uil^LVI fU iuD>JI julu jl] . J3UI 
»JA olfii *ljLI| jjfc jj j»U J^jS <UJi dUA jl ^'il.rtj U JS 

*3i*a. *ujvi J 43Uj^a ji ^ , ^^ ^u ^a^ ^a , iafti 

^lldJI ^iaaJJ ^l£S 4*3^ jl ^ , Sjjfc Jl>1 <> Loj gt£p 
% . Jf^olti Ifli oa^i dJj £aj _ 4lafa J^tru 

D 

C*illl fj , jlxab 6t_>5j . « jULj (jl » <be2jlui <ull MladSj < (_><ujVI CliJI j 
LiSj < > i.'"^ 4>a-"i S <GjU (> IjL jlu jt da.V j£*u >_LS » : ( N ')jUj I4JI 
r ^Lfji jjLj jt <GfcLkL-ol j jl£ u&uuSy . SfUS ^1 cluj jJ «OUj «uk. aftl»j 

cA>* v 1 ** 4 <X U u^b ' J4? f-b jj -h <^ ^h? >^*4 J*! "*•>«> uf*ej 

« . ^.fttft-v *^£j 4jIj A I I Ml j] 

5aj^«JI Ajj^jvaJI L^ji |k4Jj SdaJHI |»-«VI j ^jIm. <a«jia. f.j2» <j1 C»3>JI ^aij 
SjliV 6^Ja. ^ac <aJ«tj j ji l Luut JLujIj , ^UJ (^i j J^jiJL Sj^T.U 

("VI Cux> « Sda^l.1 |^VI j >Ui ^ji^LJI <-i5li» otajj . <ji oUljU.^VI 

Jl <a.jl> ^lj-° ^ JL'^ '*'"'.' <( <4>A> a ' A ^' J » f^' LajjjjS-uj ■ «»K' SdaJllI 
Jx. tllLl4 i£ja*J> L ^gj-tVtl Si^'itl <^>*-ll <jj^_attJlj > (j^M Uf^ JjdaJI <£kld 
[J y 1 '(J ■ (j-aVI (j uK n Jx. <Lus.jAj / « jJj^ujaA » ) <ull IjJ^j a02jj i <xukil 

jlil aU » : Lfji JL5 <_oU <k=>.Ma jl_>ill 11a jjdjua oju "GLj^jf j « juU^jfl » 
Ji L*^ 2 ^ s iS J^j! J* O^J 1 *^ H Saalil j^VI () j-sli aij jl ^Jl>^l 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J*KJL i.ft.^ft o^j < jbH« A futt Lh^ J/" '^ <3^j • « juW^Je 1 ^b-* » 
^>x L J^US <^_>-VI V^jUJI Sjlo>l if^-JI iW ^j • W J>-All 

. < >N ) t UJ*VI la* j 

: Jtlll ^1 J*. U^ll ^ 

JLajLoJI Sjfjj » 

SUA 
. ^y/j tfUd, J0*i/ *^u*// £jat/ : £>-»>« 

- tX^Lj jjjuu// _ ^y/j ^y/ - ijAjiaJi jjjj - <j^A> i( '■ *'*»"**' oi<yy/ ^ 

pfjtAJl tf (jLuJ J SjU Ct\uAl SKJM »i* Of Jf il^J ' ^^ ^^ 

JjVI pLUI J Aljj < £u*j> lJjjIo (Jf-.fAJUL J ^jjtLud J-> turn dljh 6 </n» 

J*aj Sjfuau (juisJiJ pKOjH (jlj afcuu jj*-«/ aM « OJ>// dlt JJ*j . ii/LJ/ 
iuy Sjji oxa Uij& LuSJj . glajjc lj*l jtlJ JI &?SJj*1 £?j&luc alji JLujI I JlaJI fY^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjpaM JU tf / Jcj . Jax J& olji JLuJ JLua.1 J ^Ul jxiW fjj ^ia. 
. 44HJU/ itjSwA// LuljS jj* (jjlxJJI <j1 Jl j^jy/ jLSJtj . Ui *a-»l!i OuuJ 
4jj «jU2£/ Jj . Lufe (jj£ oj(£ ( ijuSLtjilflj jjjJUsujjJI) IXfjiut Jmjj 
uub £40j J lii/ JWj ■ pJjiflj Qfid J\ CiIjjII) JLwjfc Js-}i~ill ttxle J^*i» 
. Sjjjlus XaLhIj oLIjJ y< c)'^ L ' ii«' 4tf'"*» l* At-* j* 

Sj^J ^fi JjuudJ yia, Jusj jfi LuUa JLi4 j/ ^UUf « ^iiuljj » J/^IaJ/ Jan£j 
Ctljiito •Ujjl jl £jj6M tJuLu/j J| y/ Jtfj . jjxxJJ iL^aj 4i*iJ J(£j 4u»& 
, ^ r >£j*ui1 JiLi J ydlf J/ tj/>i ylki JUjJj OJjWj i)li*/ J/ « ^i*A jSj* » 
. iAjMJi 4aj Jc alJUa jjjj JLSIjjUt <UjS*JI jl - &&>& > Jlj±?JI J* ^ 
Jl LjjLt^l LuSJj , lutiji ijjJA J (A1 iJJ ) CiljJUo jja i^tjut UuJ (jlij 
. j+JU) J j¥jj jjjlt t'tiHi (jlS llu a?UL $ j-°UI (jJauiif j^ui J 4i-n» 
iiii/ £j3Lt» 1 e <U tuning j£j < 4tyuu CiljlUaJI *JA u&u jjjj Jlj*Jtj 
VL*. J Jljdl J oljlUI jl dlj ^ImmIj . uSI l^u. ^ JL*,/ &iMih'i y 

tff Jcj . 5aait/ CibyjJI J liA Sjja^c IjJjLxJI gJaS jti dJjfj • (fd/oaiW 
i&U O^uai J jljxJI Jl Ctljilh 1 j I £u U JLujJ Hmjmj J frjSi jSi JLx 

. Ajdlttl 

Uj*jh"uin IjJIS Ijl Uc jJJ^JI <ULmj . jy/ j2a CiLxllo tjMh fd fUtJ < OljiUa 

if3U lJjU J . jLulJ 1 j 6jjSU t X -jJl& jSjA Sjilh SjJxt ^Ui Jjj*3 

dL JS Jj CiljiUo JiitJ JLuuJ ££dl & £jSj jS 4JL (jujjjajludl JjJ fjj^ 

. ( (jajJI SjaMI tibyy/ £*<iij) uJJaJL pjSZlf fj* £^^1 1 jj^c J 

JL 4jlL) ■.£))( &ji** SjSi ) (tfoi p\a iH^iU jjj>" <^'j 

. ^ 4jj,ia-» d^ii j o/^iUs 1 - t frt JLujI ^j^aSdi ZjaaVI 

(jjjWj £,tld ,»*jj jlit 4jLiaJ/ ijiit j* 4jy jljUi aj^i tu/ 

^jUojjjJI AjLlVI oLtilS^y jU* jULLI ^j . iaj* JUtudl pi : u^Ji J&J 
^firtl ^JJI Ctljilkll Jjt (jjjiljxJI t-ujjj jtj 4j(£Lfi/ jtili/^j JfjiaJI (jf>i?fj . <bj < in I I SjtUui.1 gjl^J (>j-o 3 ui U JawjVI rr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjSi ) ii£/j J* uMjSfJI (jplji < jjJ^tj^l *lj** <f pj^j jl Cfi^i 

CiSj £jjA J JtjjJt J\ <UIaj litJUJ jl 4ji* 0} S^O 3 JOJ^ O^fb* 1 J& f& 

#0/ ^Wi ^jjui jujy/ o*.ta/ ui/i iuu»y/ jij&l <qi L ^ J it jisj 

SjaJUl &U.I J 4iHUjj gJx>lji Jtj^t J* up > Sd^UI i^dl *JjJt*aJI 

. iAjuMJ CiljjUaJI *JA JJjJJ J& Lfc» / j i nt„i jl 

£juu Ja £&j*¥Ij ioLfcujjJ/ ijj&utxJt jjju jjIajJI jl Jl jfjjll jUMj 
SjjiAJ &J*2JI (jjjjtcdl j* jl o^A^I J&J • iutlut &Jjla* jaj pJ jlj*JI 
JljlaJI o^jijJI tftSiuii pi . £jnbjM IJA Jja (i/U, j» y£*J Jl itjA 

£* 4jji*j jl fjt jiliil <Lu <_»ikj • ft«i*y' jjl* <& j& u'^ t&'tjZ 

. jIMI J -^Suic CiUju J3ti j* jJjYIj U^J JO* 1 ' ^j^^l CtljJdl 
J &jmJuII CtyiuxUiU djJUajjdl OjuJI ^yujij * ^J » Jljfltl £* JmmjSJLj 

« . j l n'ut ilj 

D (j^VI (j<>K I a^jUq » I »">■>! J J « jjL^Jjjl » LcJj . 5,v->"il 5fj^«-ll <jj>^4aJI 

J JjUj jsicj 4 ol-Ul <aUJI j !iUi ^Lla.VI jixilj . o-af^M CujJI j (j-»>5Jl 

*,L*j JL«j/ ifjjJ&A i) tjIS UuS iJft) Vj , IHIjS J*JJ uJta ojxoJi jl » 
jaJ jfi pJ . SjajXI f*yi Jl ojJjSl Jji£j*A f>iij jl jLii PjjJsV Jl Jj^uiVI 
£jh"\ttu LuW Xj . ^oj jIjLaI (fJJI jA <tJ£Jj , j»yi (j>d*j> Jj LLiA J jjJJI 

fu . <u alls (fill (jjjiy'ill jaj ^'"-^ J^ ^ SjaUI p*yi jl UUa J*jH jl 
Jjl , *yj»S J jjaim j%l jA Jaj i^LusJ Jajjj Ja 9 LILzjjja ijjJleJ,! jA U 
jjJ+JW JjSI CuS ai/ y i^jlHI HIajj ^m jA U pi , iJjcl y (joia 
/ Jaaii/ ^ ja^iaA '^jJf jl <r*9^* f^i (juJjudl J I^Jajj Lmc jtu u'i jaJIj 
« . 4m jJ>j*9t jJaI CuS U*4 Jejjil jl JJjl y HI J < f+ii-Ji &M Ijjj*? jlj 

u .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4n i i't> S J -> "t 1 1 jvjj>J aUJI jjjj 5h* ii l l « jJjxaijjilA r I J » Jj-oj jjJjj \A ajj jj 

jit Iffij . v-iAJaJ 4-Lx*l<uu Ciil£ SdaJlil oLi^l <-ojl=k <jt <3jiaJlj t djijJJ jl 

^SUIj . « 3-vluiVI uUj^ji jl JiuiUI JUtl j^ Ja& (^U SjaHI ^LujaJI 

jlSl « jwslj » _j $L <Q1 old£a U « djTuKU » <U JtSj . JjVt 4xUaJL <UJ1 
yjli < jjjiVI <^lj jlS L44 » : <U^Aj « oJ^uijAA » «Ult jjj . jVj()ill y4 
jj <GI » : LljJ <U J^SJ J < J jh\j U JS jj <LLlS <LJjjj3J juolj £4 £idaJtf 
IJA Jx jIjaLuAj Ja mi l JLu j) jjjl Ltlj « <U *lijJb fklij Vj *(,$£■» ^JOJU 

« jJjji_>jJk r-lj » _1 LaJjSlj *l Jfi Jia. (jLljJ •'Lui L>"f<> f^' J^J' fiJ^' <$J 

jSj < »LaijJI <LojjSJLi SlteJLo Sjjj^ <£*£ J^kjj « jJ^jJjj^A » d ( _ f ^.ji frldiJI AajJ 

: LAjI < u ,., u't j.aJL) (^jUoill djj^l o**h>1 tli^y <( tiJj-^'j-o-* » 0*1 i lj ■ « ()H** 

JiuiJl fcjlki jjC Ijj_>3j djjjjjii ij Sdaoil j»-«VI _>1^ (j-« (_piJj aj • < *JJf fc <_p»-**f 
<jLjjII CjIjS JLuijI Jl SjVtll ji^VI <Ui^fiJ;i'jljAJI cljuj O^fO « JLaaJI Jj-ili )) 

; <ui <] J^jj _ ga-wilt <jjj*J! ^*ajj "•? II Jt« »r* l ^- a cgj ^ ■ "^ dt£la.l ^1 ^Jjj 
4»j^f4aJI ^j (> l^Jjili DlJJSU U Jjfil V ^1 • 5*4^1 ^ujJ»J' 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D 

j a.jj J*J Lajhi LiJiiJ SJjJu jljjj « jJjA^*^ » J^ 4 j«-> i rtl l <laaJI Cul£) 
<iU-u=Jlj < 4j%>aVI iflU-i-eJ! ^>ijV! i.mhV>IL» lfc±i CiSjLi .iSj < jJjj ^j£ JSIjl 
dis < 4_iiij V J} '■-*•; ,^*-"iJ « dl^uijJiA » <jl£j . ^ t n'tlU VI (^^ J* ^^Kj^' 
Jl ■ •"< jSj . « «f > n ' "J CiL^a-JJ )) U*ljj ILxaJI 6 JA <j1 4ojjaJlj i-i>JU ^L£ 

J ^jjl » : <Ui JLS ( W )lj.rt^it. LLki. ^LLj^JI <^?.jUJI jjjj « jjjJ <jjjii- » 
v lit1 j c^lj ^U! JtbJAJI oLjkill Jl J^JL. cuSJ Lu, Juiit ll^i. gjyil <£1 

(jla tfjLSIfi.1 Jkj i-i>^ij < f^J V <& I SA <jli liUJ t"J • Cjiji\ JU^ *^<"> J* >^^ 
. « <G*. Iji>ajl (jJdJI t^jA jkUl Ljjlla JOJJ lJjjjj aJ«u»1 1 JoaJI 

« <_>uVlj » f> *I«A*J1 JjLijJ ololiilj Jl « dJ>uJ>AA » <U.jj jJjj V jijJ Jj 

<ull <LojS i_aio <tljj Ciaj J-o^J « t^uVlj » -J Ijlj < (_jii>oVI <Ua*jLaJI jjjj 

<XJjJ«JI ^ 'JJJ "7 M (j-a JlnTtll pljlnf (jc <luaioj <lol£ JJjlSj A »< \> <Ul )) : MjLS 

JLS aj f <_ilil j ol-> tn-»ll (_>Aju unlyti « oij^uj^A » »LSj . « (jLlJ Jl Sj ->iU 

(3 Ji.jlU JjjIjjjjIj o'j^'j ^wHJ (3^J*^' 4>° i, -i>*>f . .Li. ii A Cx oS t <*3lj SdaJlLI 

till j Ji2 <kLJI J| jLc ^3 olS: ^dll « J>?ja » JI^JI u^ ^ i> J^h ■ 6^ 
l-dY- J <jK lij <i^ l*|J J>ii Lul%*j SdaJj.1 oLV^ll (> J^ Jl &*j (U) Jj^ 

. « LAj^J IfJ (JU^ U^ "r*?^ Luj^i (jLi « Je»-ujjVI i3>uJI j Ltj & i. uft Ja.jill J r " . \VTA 

^ j»jj Jjaja ^>ij . illAl u>y Sjjft luuji (jl Ufrjyj. £/ o*»iiJ li-Li-o JJ*J • f*aJI **JJ Au*.VI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

jt ol^oS ,l^b <^ N^OV <lu. Jl> OilS i£fj-*l LjS^I oljilill 

Sjljj J! SjSi* « ^Vb «j^ » k«^ o3S J3j • Jla« J J^ 1 ^ U ^ 1 
UaSS JLJIjJ! <*£=JI JUS1 Jl cu^t yill oLjjlmJI Jl l^i jUl <^j^JI 
, ja^SUI II* j *U.j . a^-^ 1 **>» & J^M fr* tf"^ 1 iA* 11 &^ 

^Ul ^SI^JI J&jiaJI J iijSMAll oUi**il ,**> jS3 aSj . l^lSitl jS 

. (.^IjVloaA '«ftlfaj JoSj ci^ui oijuJI jl J dUb <Gti < J ^ JI 

^ tijjiuj jJjISj jl » • Wi U j^>5lJI li» 6- o-* L5jl JiJI 1) ^ fi 
.uxuJI ^ jl Sj^VI S>JI (J S^ (> jM OJJj J3 jUji ji4«Jt Jtaii m .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £ ^oiLwil jjiitli £>JtthJ fJ I jl 4JI » Sj£ jll a uii j* ^ujLJI juJI j *U. ii 

* tlrVmu V .iajiuri ^U1 Iflmtt't daJt ti^uj SjjJwaJI £a^£aJI jla j>*mJ| c^j_jj 

J£_ti jii , cilj Oaj jn>$ i*il jl_>*JL V jt , m i ft Jt « ,_juVIj jVI » (jl J^J 

j CiSkjLi (jL)*^' <3 JL>»-VI JC Jirtin ol_>jli-o jJJkSj JtljxV 4jllujj» j«! d<-j»^ » 
jlSj}M (_>ufJj JU. L i M . ft j . Aja^LaJI Sjlj^ Ol_>jLaJLl Sjl Jl I4J-0 5 JJudo CilliA 4ju-e_j 
r-jLijj Cj'__>jLk-o j-iji-oj i jjri 1 113 1 d I jjl ~h ft JJ Jtcj < juuaJI Olj-iLi-o _>-i Jlo_j < <UiUul 
j^J (l JL>*1I J ; a" i n o Jx ijJou » <jljjc jj>5j JJ L t ^ a a. Ij^IJl j5j . jljJdl 
(jl UUa jL>*J1 i3 JL*J! ^LuJI J^LSWtfL JalilajU iuaji JliA jt : <LwxLL 
<ia^jj S_j3 jSj^S jl < *ljj>U (_)uaj_)S «s.|jxu MJoLJuJ (jiijLaj « .Ui nil) (^ji^J » 

. j uiul l *.|j|J (j* oLuiUjuj 

c> *cr?e ^^ t3 , J* JI J* ^ V1 >= JI 1 Jl JiJ^S J 1 ^ 1 f* 

Jj-cuS £j}UJI d^IXI i-ill V< Ju-i Lj^uij jv^o L-uLa. ja &alji$-ll u ^*'iMI » 

Ol^l (jl » : Jj La (jiLuJL ^ysLaJI JuJI $ ?La> JtSj . Ijka. 4ia £fjl» 
^iUI Jx Sjjli ^ji*. Ol? 1o ^ Uaot j±u ^Ul <Q3l^dl <bj<un II 
j* ^a-ft 4^3 $ aLJI jt £tfJI Ja SjjIS j^Sj Ujjj . JaUI jaVI Jt 
iifll^jJI ia-LJ,l ol^ill SjoS jl jo£ . Sj^LaJ.1 ^ajjaJI JjJI j^ tj\ uuLa. 
J Sofclniftll ^iljjdl jnj-% II ^£.j La lilj . Sjjji 5^5 cu^ f LiaJI ^ Sajoa^ 
. JjjaIII j jlaaVI J Sjitn^ JSLula <^I^J ufl^uifl < OuAU ^jLiw c^j^* Cibiax 
e>S^Li ujja ^J^ CiUiajdl ^jiiM J SoaI^ ifl^ (jx j^*S1 f.Uj| jc jaJU Lajjj 

Jo"->ll JJ>J t JIjaJI l3 >-i3>ail Sjj>ia. oljJdB dllA jl tillj Juu jJjj V aj 

. U 1 nj Vl (JJl^jjJuJI (3 _H>Jj (J?_>^i J^ l>! "^J^ ^ CjljjLaJll <JlSkj iLajJkl jl 

D 

jLi Cillri-i 111 (jA«_< (jj . Jl Job (j p.Unill Ctu C5j^?-J ^Jf-^ e-Luijl dllA Cul^ 

Sj jj">j <jjjtx (Jjje. (^V j^f (j^ • ^>* cjIjLJjLS j^jU p-Uiiill oaj> (Sj^ji jjl^ L» 

6 JJb (jSJj . jl u ftln *^ I J>=>>-t jJj ^^IjJ La ' &l mi's" ml J2VI JjC. JjLs-jj < <Ua-oJj jl . iiSj^VI <UjS>U OljjloJ.1 JUlSj (jt jjLus ^4j Y^t jUj CljjLaJll jjjij (\\) 

rro .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jjfttll yUfc » JaxJI jjl£j . « jl>*VI ioUtAll » f-uil "Uuiu Jx. jUau <J*\j*^ 
jii . <jL&JU-o jjirtn jA Sja^jJI <UjdJ (^j^-uiJ! ffiSV! j <taia.ljJ1 jjjj « ^l>*-uJI 
jjIa _j$jZ> JjIjI j « j**a\^\ JjjC JUa. » £-0 *UJ Jl (( ^IjJ-JI JxaaJI >U£. » J-usj 

^UiSJI (>-S) jjiUxll (jxiSlj*JI JbUAJI j>4 (jjiiSI jl » : c^^ JUj \\<>A 
ltj#A*l\ oils lil Uc d^Jluij < <u l^iuail aS jj^VI ^ Sjja^U &»3lj*JI 
ftfj . <( (jjljxJI () Sj$ii \y\A La I Jl ^jjJLuJl jIoaIujI Jx SjaHI <Li>*JI 
yijJI jj&aJI La^jU ^tkuliixll jJOA < Uaufl , j « ^Ij^JI JjaaJI »Ufc » 
JUa. » 4Jluuj . « cijlt jviLJI Oifc » jSjJI J^xllj « fu<A3 fajill JJ£ » 

« ^l^-uil *U«dl >ufc » JL5j . £uJjVI *L»j3*-uJ» J^OaJI Jt iiflSi £ j < Italia 
jfcj , £1^x11 £ outfit *l^l *Jj|>le (> *VL"i (j^5lj*JI jjM i nl l <jl 
ju . ajfcluu jl (jiaj ^Ul idjJIj £»fj*Jl t^^ 1 j*J ' * "^ > ' OtuliaJ 
InQtlr 4j JjJ jl j£<u laoi «4^>i U^^' 6* « ^l^"* 1 ' J^aaJ' ^ » V^» 
« jUiLdl ^ JUa. » jj jLSj jkjLSJI £^^VI J L44*- ^3* J* ^ 'j* 14 

: Mai Sjfi J Ijjaa 

iSjjkll (jt ^jUJI j Ida.! JUuj V (jjJaj Ja*J j>.^5j tjl JjjJ ^OJI o^ - ^ 

Ijka-^, ^,1 ^jU IjiS I Jl L^SiLOb u^ 1 -^ js** 11 <> ^ - Y 

J J«-*-ilj JLa- ^ J^ t^ ,A ^'' SdaJil iwjaJI iij^^-aaJI t-iSjJ o^ - ^ 

<JJa (j^ ^lj*« (x?-^- V 1 *^ ^ t.l-'Aj! o . 1 ' "" * *' Jl t - i,i k? J-* 11 J^ SoiL^a 
(j1 oj j ujK'I^IIi J(-^l J^ Jki ,jt « j-'^t ^ J 1 *?- » ^^i 1 6^ fi 

^}U-..n ^ OJJ olj^HL, fJt Jx ^Ijj iu^j !>lt jt , U^c JL^uVI IdA jji. 
. ^.] j] jaJ Jc Ljai Uaj^la ^^ ^^ "^ ' - 1 " 1 "-' U^ ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL AjjiJI Joe » (Jj» JSL jj*l\ Jt»ll j <ilij j*j « ^IjjjJ! .uo->ll Jj£. » ^fSillj 

(_>^*f ^ iSJJi L»Jb}l£k f" lj(J ■ 4uu La I ofljl j (J^JJ « <-*jLl. AjLuuJI JjC » j « duuiti 
« r-ljjjJI Ji n-\ II OiC- )) LcJ Lax Jjljjijl (J « jlj^^VI Jaljioll » rtj >h\*i ^>t Jjj-olilll 

<j! jJjj <jl l^ii J>i> « jvotlll ^uc JLoa. » ,juxiji\ J I <JLai_>j dJj jaj cii» u (jl 

. <UU Cilj^taj 

D 

^U*. « r l>^JI JxocJI .uc » <lL^j Lo£ JxilL jl>vVI LLuAll ^tfeiS <jl£ 

J| «Qka. ,jfc Cu^xuj S& CiLa^lxll <j-aJU jl ajc.j £ShJJ j^ d*-*^ ^ J 1 ^ «**J • ^^ 

Sj^ Ujotj < ...-H ; Sj^ Lil jl oLuat 4^LUJI lojVI Jl L^K jlkiVI J>^ <j^ 

. i_>lja*VL <LL-a jtfJ OJl£ j-a a j.mj < ieuLua <jLs 4jI^>3 A iAj ajJ&jIiI jl£ 
M ajj ilxi L* jjjul J;iS Sj^jJI ikij f^jlja-l t,-^k J**^ ^V^A (jAaj aU 03j 

. ^ *\ ° A ( JjaJ ) jJjj 

JC_»aj Ijjtjn^ CiiLj « ^jU^)!^*!!! ^jjJa^JI i-J>aJI » J « iy>L>*-*' (j^ JJMil l <J>^JI » 
JS i-ija-QJ dSij . ah] <J^u ajjtu Jfc^o Jji g] < jJjj ^ N ?*«?l l ajj oMSJ^I 

i_j>JI (jl jJiiU oiMJI <>j . JjVuiitl j 'GUJajjj <kLiJ liij I4I0 y>. 
^jSl^aJI o-iifill jjjjLaa. Jl LfAjx SjjUI JjJ5 ULj a^oj -tet « (^j-Sl^*-!) ^ajjoiJI » 
il>Vt Sjii 6^' '^ <3 o^L%. a2j < (^j^iil JaaJI <s»Luj &L>lil Jl <ui L^tju 
liA a^aj ^JUI dij ^1 < ££jlald j! <U^oa oljbui jljjj uu^ » Jc j^UaJI 
UuljlxJj qua!o uluo Jx ^u^aJI jl < iiJla^JI ^pJI SjlS (ja dl J jl ^itjJI 
. « <UJisjJI ^^laJlj 4jjjuuJI jjrftU^ll JL-aJ jlui j^ JjiSillj < <LuuLuVI 
2^ SjAij ^1 J J S^toJI (j^ l^ixa IjJiia-j iiajkliUI <>JA Cuts oSa ^Jalb^ 
(jf5 . « jwoLUI a^t JLa^ » Jt <L^^UI (j^^ < Sa^lXI ^LujjUI «bj j()rt-xl l 
o>JI » Uy^ jiiL-iJ jLi Sj2aXI aUiaJJI dU j ^ o>JI jl ^ol^l 

CulSij < (( t_ijLt a^LmJI Ja£ » j « a-ujU AJj^il Ja£. )) j* JS LjJUuaj LaS < jldij 
i-J^a. (jl^jt o^JJ JLilclj < Jjji_>JI j^ m* n Jx. P^LtLujVI jjA Ljji S^ki (Jjl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « i » 

Uj$£tj SjjjJI dALiu. !_ftlct « cjUwjJI » j^ali <i»LVI <5jdaJI Odfr^j 

Jj^j « J-ua^ » dlil (jV SLUI dt <Ui ."rj;' I4K d<\\ \ 2jjuft\ Ciil£ Oil . iij-J 

^Ula.1 jt^ukaJ SjJtiT JJ ^LuJI (J l^iLuij <jt Ij^ ij& « <JVI Joe » jJy»V! 6J$X 

,j! s> iuJI oU^^ ^ joh i 'i l_i>3 Lfit j^j • Jla*j i-aLv J^J <-ail! ^jluu» Jx 

t/UI o-^JL ^iKil JaaLAll JJ j|ii| <j^ ^UJI j.LjJ| j^ flS, . <li.| J 

Jjlla JiUab !j! jii , SjjLiL Zj£S\ LL^ o^l? • « >j^jJI » j^»S J^a. jLoaJI 

JS I^IS jjadJI Uj|_>i1 jLtj <^U>I S>uuVI Jl f-AJa.1 Ji,Jj , iylltl jlj-luil 

. ^. m" .,,iVI jja jL* oILa ^uJ <cL JLjVI j^aJI ^ Sla.UiL (jjjja/u Ijtn?' 

« J—aji » dill ^jILi <jj>LVI -CJLda. J I <fJjil ^^^1 <A.Lu J I l*xa^ Ija^J 
« ^La » Sjjj>VIj « 4jJjx » SjjwVlj « <uni'i » <SH! 6 Jjuj « -UVI J^fc » jxaVI <uL 
^ .tiAl l Ja.t dJLjj jJj . ^^-oill ^ak o^V .^(jn.ilj « -<J"if I Jot » jj^VI <JjjJ5 
Sjj^VI »l u" i n U liAfta j> j I" 8_ij n^Jl (jiLa^l <uid* «tajj jj* I jLi « «LuiiJ (JjjjIUI 

j £i\y I I CilSjj . SLaJI JjLii |J L^J^ij 1 Sjjika. ^I>a-i Ctu 1 ^t ,jiJI « *L» » 
j >J >l nyl \ (ji»Aj CkaLS ^i « ^UJI Sjljj j SjjoJI S jL2 ^L« Jl ^p-aill CjIjLmoj (£ti^| 
« <JV1 Jjfc » ja-sVI <5a. g_ljIJl CtflU't \j , ilaJI v_4>a uiULb £jl>-£JI j 

. ^Uoll Zjjj 5jIjj Jx. Ifiikj 

Lojit « <ia.J » _^i Jx. JHI Oju {j* yjA jS « Jq,»„i nil (5ji>J » 1U111II (jlSj 

jjit LjLa ituJj aJj « LJiljx, S jj-i-u ^jiijiLa j jiij j2j . (J^LajJI J^M ^y-^ r"'" 

^ J^) < <jL3jyua1 <_)A*J Cuj JJ J^a^JI J^la. j^Mk 6>o1 1 iiti^'tl *!i 1 oIxLlu 

La.L^» L«jLJI <fi.LJ| Jj . ^UJI ijjj J\ ^IVI >» <Gl?. cJiij . aUII Jj^>kll 

. <SJUI SjxuVI jl>it Jjio Ui itu (j£J J;il5 ,i*j 
ja Jl SjfJI CuLij . 5U.U1.I jjjlij fJUJI ^ SjaiS |u^l^£ OjlAlj rrA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

I 


□ jl jAj JJjIj (j-a 5^_jliJ J_jVI (jtjijJI J-jJt ofa-J • ^°A jjJjj N i rLus (Jj> SjSjJJ 

« j^ollll Jot. JLaa. » (jL$J • A*J *J]o jl <jSL» jJ >a-ill (j1 (_^1 lUnn «U4U>UJI 
(^il! « jjjj » (jijajjJI Jx. I &n < -» l^AA J>1 jjHil « liijjjj » !^ULxA j Lajlj Jju Jlj L 

(*()*-» iJ-C-J I *Jl*JI Jk^Luj AC J»lft-> II (j (JAAC.I_>JI J£J ^-Uijl £."?"' (Jl LiiLui_ja.JJJ 

jj^iili jjo_>aJ A-a (jlJUuJu jX^jUajl ^Lii S Jlx.1 (j-« 4-I^Uo (J (jj't^o'j (-. nlu j j(>oJ j 

m .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jSajLjjVI Ja.Lu Jx <llai,l « djJij^JjJ » J I l^-ajlo 'Uj.I'iSLiiVI (jx « iijaJ! » 

. ( <UjLaJ^JI <jjLoAJJ! <AjjL\ji*i I ) « ^jjjujuU Jl » LjjLl^j 

< ( | lj*ft" C^^?^ « J .>,""^ -" » J « CvLU » ^j-lJL (j-ajfc Jx JaliSiJ JjVI fjJ! 
Jl <jiiLui^a.jJI iflUjJI Sjljj <Qj>a. Sjj^jLIjjloVI JO^aS (j^ jkjjS jv^S ^l^jt Clu 

Jx jjLi JjAX « j^iLII JUX JLa. » <jt£ JjVI AjJI tJAfl . AJ4 Jjt <j* l^Ltui otdi 
<i_>£ <jLi IjSjkj < iiilliil! lajVI Jljla S^AlU! j <k..tjj ^l£ Lx Ji-aiL <jl 
j Ciftl'j Citu ijl <UaLi. Sjkj$Li OJjU OJlS (jjJIj « *^>»-ll » S_>a.L]l Jx ^Im^UI 

. ( *LiVI cX&j <> i^U <LKJI l«ikJ! jji ) l»Sji 1Y <k.jJI <> J,VI j^jJI 
I4JI jl (3^1 6-° lj^ *^ ci^uii S_>aLSJI ^ <uJI olinjl ol dJL <u3>j Ifjjj cul£ a2j 
oS % Jfiik Mil yU£ » «Lutjjj gljjiuil iajia. j] Ujlia cjLjLu Jx OjIaJ 
4J] t() tin ^ JjoJI ji^ Jx <LiijflVI Cit^SLaJI j-j Jdt ^a dVLuajl Oj^l 
3Si\^yjA\ <U^^J| jLi < JUJI ouJI cLu J ^^ iS^^ J* J" -2 " j'j 1 ^! p 0i 
JL&a. » ujjIaj (jt^ j2j . « Jill I <>Ua <LSIijb &ajla IjmiVi ji'h'i V jl £>jj2 » 
^6 UuU] <UjUJI JSSjud,\ j] jflaa » : Ul^i Iodic <j^>JI 6dA Jx « ^aUI ^t 

A0£ » <ulj jjl Ujlla CjUuIslL SjJtllll Jl £uu *J . « tfjHilin^ jJil J Lull OjSl 

£u»>fl ^jic, Uu^fl Lul . oLuacVI f JOA ^^li'irtt 4Jw uljlSVt Lul£ (j^j^i 

. « JxJI »Uo ^Aj < l'tiU->. (J-uaj U ^k&t 

4j(S!j la Liu a-v-v jjji 3^^ jt itij IdJ < j»JjJI Jl^> <UcLlu f^ua^il (jlSj 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *Ua ij,1 ^IS jJilL 6J&U3, <j| ^ , f »J! j <^>oVI LjSJJ ol^LUI 
JcLii £ U5> Ij^j ^ ( aLo^l ) <JoS!^VI oU,LUI ^ JSp ^SJI oL>dl 

! Jul! I jjLu v ^3 Ijjuu dlia, JwJJ SjjAx <kL cjLIjj jjk <u>%j 4 IU.fi 
aL^^ isiK o^Lill ^^J.1 ^d^t oiLt <k>U ^lill ^jJI jj 

<> 0^132 ^ujLJ! ySj^VI J^tuuiVI gJ»2 ^j^u <jL jjAuVI jskJI ^t (( LjaJI » 

JUx » tf |j ^l^j . < iJH uJ\ ^j^ja j^L-j jx jjj VI <JLuoJ! oik yill 
<K jJLxl! J ,LuVI oVISjj < <ik* ^1 6 V I4J ^b V JL^I ot « ^U! a* 

CJJa.1 CxLuijl olcLu daaj . Sj^li.1 <JUjf*l\ djjjfl *~ l| L-uljj fifc^- c. MU-,,.. MI 

c#l> u^j • UjUjV jUcVI vJSlis tjiju jUkl CJ is: l^jL2 J,tj « ttilill 

. <J ^1 J V dJj Jla ^1 « j^iliJI Jot JUx » 
□ 

oLpjll I SjjUi dlJj cjISj < jJLdl dial Jl JS «jLli ClilS I jjl* f LIujVI 4ka-a 

<jlS JSJI ^1 VI ISjU Ioj <iklil J ^IaJI LJS^il ^1 ^ 4 JI---H olj^kUl JSj 

"•CSj's^" Ol j! Jxluil jjalo £y, ^jlS jilj . <kaJ (j,) j >s-iij wl5 OLa.lii.1 yt djjj 

JL^. » j_« jSSi: « ^ A jj^ijjJI » j\Ja (>> luali 5_>jIL oi^JI JljL dll* oilS <it 

I^J <JiaJ ^1 j Sj-ftLSJ! Jl IjuLc l()lfl"i.,ij Oxaj l_lAJj iosk « jwaUl Jjt 
. Jsax. Jx. Sj^aJt aIa Jjlo lJj^I ola.LLa OiA*>Sl L 

- ukiiJi J ^ J Inj'o CiiSj - (_fJ Jj^sjI (jjLSj j^^J <Miola.ll <fctuJI Jj 

SjA.U| jx oVL^xiVI ^jjuxji j^ ij^j - « tij^-M iS^^ o*"** » Jj'"H 

« <J,>a-H » Jx, Cilxl JVI JoLSjJI ika-o ^ (j^*^J ' <1=K>H 6dA j « $J>aJI » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^ajj-aa. C;La.jil j ika. JliA J^^J jl J ftl^U (j*i « O^A^' -^^' J^ ^"Jl (>• 

Lij^iui (jl^ JaLSiWI jV J^IS ^!iU <j<aj ^j^j (jiu *J fLi^l >i>»j <j1j 

l^ifcoj jUxs Jjj . CiLa^Lui <UJJ CutS I Jl La 'UjJct jj.t. a,\ jIL ai Jl , ^."*j ) .-■-> )*ii|j 
,jj {y> iijlkj^jJI <tl JVI <JJJ> CtaJol JpUj "^J • J^*-° jldia jlka <jLi ijjt <Gli 

jljxJI J 6ja bjiuifc U^SJl » Jl jyL ja» Jjt .aclalj , ^jUJI LjJUjI 
. « tf jjfr**. j»UaJ j»L5 ykl j , L^ LSum j£ (^iii.1 ^UdUl jlj 

. jUxuMJ jl dJAi JL^> dLa oxi jjj 
D 

,£. Sjlj 1 ulL (jntjtj jjuj (ju^ijW L^oi iojli j Jlll « LSjjjjj » MLi cuts 

jj Jjj < jljAJ <£.l jl {y> JjVI ikSlill SjLiVI jU Ctlft-v) . >ajJI ^(j^Lii 
LLi JJ Oj >>»J < U^ <J*li1 (£^\ JjVI JjiJI t>HJ ' (_yi-»J jUa-a j "Lil^l 
jl Ifl'iKI (jjjjjjJI r lla. A.UI iujI^aJI <bjli L-iKil Ind i rtl l J JlBj . « \&Jjjjj » 
i^fi ujL (j^ OoJJiij . JjUJ (jj$>ij tjl ^^JU • £^j' Ui J < U»3jJ lJjS i-«>«J V 
l£j « ^voljJI Joe JLaa. » o^ ul>' Jj • £»L>* * Jjt Liiii 15^> v>M' ^jki **jj 

] OJJuJ • "t-ap ^*>*J 3^ ^^ (JI>1Lja1I |J^ OaKj . j LjJ_>* jjl ^js^j i AjuuJtJJ ijLu' 

li ^4 JjVI o8ji<"t jlij • <-«<i>*JI ^Ijj L" ■-*■'""»"».' o' di^i *tej ' LpLJ^ 
LJill oLcLJI jjj < oAt Jx Lg]j £SkUI oiii iJ^u jIjaj $ Sj^ill ^L5 
2 - <H«aL> j Sj->">U obV^lj - uijxH jV <LxAla ljU^.1 afuiJ as ^tjlill 

^lj*JI OJAaJI JJt » (ja «LX4w< U JS SjUIuj) ^4 ^IIJI 4idAJ jlij 

) ^^uaftJI cUtlUI £JU j^tl (> JjV *UI ajj jju aJUUI 4i>idu jLS ^ 

>4 yS, J oj£« J* ^^uo^ll jjiJUl Jl fUj . So^Ul iujxl! ijji^» 

U31 jISj . S^AlUI ,) « ^»U j»aisJl ^t » -J dlu-ojJ ctitoj yjJLuaJl 

fit .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ilia. o^UL» ">jIjSj 4< 1 tj> j( j , SysliJI <j^ « ^-Jt jot » Ci^us ^auj 
•OlijS 5>uluJ| iaSjj i ^ia. pjj^, jk^jJI &,*. J^j ^ . « iijaJI » S^UII 
jlS CjLSjJ £Jj1 j|ji"iin) SjaTiLI <Luj*1\ JAjjtfnyW ^u*U L»U» ajjiaaj l^jifc 

(^jJI o^)-" J^-^J^ <t -^J ' JoljiAll J^.1 « _ <r ^oLjJI Ait JLoa. )) j_jjC.jl.-ulj 
^>fJa Jjt JLujjVI < U-> o fv>2j ^^jSi « (Jj^JI (Jjsjua jjjuia. » .Unill J I 4jj£ 
uJJo 4jjtj ilLi^ 4*jj1 jvj < j^jill Jjfc £_ljj (jla. SjAHII Jl <j jljjtflj « <iJ^ » 
AjjJI JljJa J ^m i a Jj Sjdftlill CiLfcl jj *j5j (jl V^Kf UfAj ' L"=»jt 5jj»UJI ijt Ij-lliiiji 
JjjSj Cilct JVI A 1* (>> jJjj <jlj « JjLi Vjl jIjaj <a! jj ijc- jJ-uaJ La J£ Jiiu 
Jjuiaa Jl iixj Ij^l^ ■ jb*JI (3 Sj^ JnlUI Sa-.lt I <m*i\ Lj^fAaJI 
OljUaJI ^a SjJiUU JSlcuaJt JSj iULc oVti^ul *1ja1 uJiaJ SjAl&llj 

4oJMiluil a Lc j^GJIj , Ailj^i J I ^1^1 JaAlll ^Xi jl v yuuiL JfStUI jIjSj 

n 

3Uai (_>-a « j"t>" » ^jjxU^JI ^_J» j-»*tl La.l„»i,g> i ft n->') Ilj <\ tl mil <Lc.LcuJI jj 

(j i£y>. Loj iLl <uj : « jvoLlll j\jj£ jL*a. » _J JUj < L^ii jikAJL) jjtS! j^lll « I^jLu » 

jl daCLcul Jx. "Lilj < 3iji<->f, CjLcL-u JjC JjJLo lixujVI jj-uiJI (jl j3"tj <j|j < 3'j*^' 

JUa. » jSllj . <Jl.t«">inV I J«.*i « ^ujujJI ^IS Ijl jjill Jxj (jVI fj_faJ L}t 

J| £_>^"tj ' <-aU.ull t£&Ji J'jj "^ U^ ^ -^ <JaaiJI 6i* j (( j^oljJI Jut 


rir .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <Jtf *^ Jjl (jtS, . « l^ija^ ,, ilLi (> JjVI j^JL y^il 4j>£ J] ^iJI 1 1» 

SjjUo dU3 jlka.1 ,_Jiaj . j^ill Jc^wa* J I J^aj <jlj 6jl_ > 3^4 « j«sUI JaC JUa. » 
y^jltlj . (jjlfcLu cjjli j SjJklill J! v> i ii JJ jIjxLluVLj <J <2iljJJ P^jl^JJI 

Jl Lfikj j ,3^*2^ ti^Li, j>ijjJVI SjjlkJI (jl » : ^IjU j^iJI Jx « jjjj » o^jM 
>^l ojfV ^ 6Aj^' J\J* i> Sj^j SjjLL jkLSj < olxLu j^LS Sj^liJI 

j Ja*«jlll (jAxjVI ,>a»JI j^ fi < ,jSjJ>J <4a.l>LI VjJ jlka <> (jiuLjjVI 
Sjja.j a^SUa (jj» (>s}UJI (jlj La>uaa. < Lfj J^tUI (jSju V S^LU-a jA j^oj, alaJl 
tjlj L^a^-aa, < UjLla-ual j <Jtlj S^ tfV <1$juj <AaC (J3SL1 <jl <j£aj >aaJI ,5>i 
_>a-JI <Sklo J^ ^jaj SjjjS <jja> Cil^aJ Jl jJoiu lf£ (jVI Jp ^lll olajLtl! 

S ^ cffV <j£<u iU . fh-L-ul 5>lULi Sj^aJI (jt « jiij » ^1^ (jlSjj . « .kiujill o^VI 

(j-u^oj-lj « <J>aJI » : £-L2 SdC. a-uaj <lili *a.LfJ <jl Ij'al >-> CiiL L*$-o 
£-]a2 o^A^I JJ*2 u' t*>» C^^' & J^* '"* dic ' ^l (" ' ^ Ltf2iiljJLl (jjjjj^-ail 

J| <jiiiL«»a.jjJI ciljji.iil (jj> (j^"jl .t'ATt (jl Jx. -< >21ujIj < LiiLu^a,jJ <j_)L*j 
jj& <jt JjS ol><> Sat jjjH iJj-lu Sj2 ^t (jU I jljkj . Lail^aJI jj>«IJ <iiliJI 

JLo^ » jiij . SdaJj <fcj )o^o >=>^l ^'>«t 3^*" ^>*^ t^** U" n ' :> ^ cA>*-^' 
<a»iLLI (jl jdL (jl^ <Gl ^oj . 4j1j j « jjjj » £A ^iul iu j }Ll2 « _^ollll Jjfi 

JS i3 ^>ur> 1 i u cijjjj <il j£j-ol> jSi ( (jj-ojf (j* ^j^ j^^ 3^*"""" ^ «ui>uj (MaJitj 
J* Jkj ot <^iuiiUI la".U-> ft <lo-il^y « <j_pJI » s^UI j+k &* cy J^VI 

S>aL2JI j (jjjj^-uiil Jl l^ii ijai C.l$a.j ^MjI <> olajJ (jtj < ijljaJL JLl^jI 

, <JiLil| (jc Jj^jujil ^j^ail (£jslA\ JjlilLj « jvallll Jit » ^yoiJjJI Jj-ajlj 
ol^adllj « <J>aJI » S_>a>LJI (jjSu (jl <ull cJlaj « dxiila » ^jikaJI ji-^' JAi 

. <jSL<u> <LLaJ i_J_>Sl J J^»^-l Sai'tmn IgJ 4lilji,l 

< utl^tl iiji. (j 4jla (jj-uJUJI a_a i_4J5jil ^ytljJ oVLala.1 JS (jtitl u r\j aj 

• « J^ JUL* "rf Jl>^ * O^A^' f44A> 

rtt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL El til l^a.jl« « jjLfljjl » (j-aJ^JI (j-a^i jio . « £ JJ_>jJ! » cW*ij L^L) (jjVlin 

— ^j K't i ti lj CjjJjIj i t i o'il lj 5_>jic <jjLaJI (j g] i *)JJi (j^ <cLuu Jajj . j^*- -*lj 
(jl^J < 6jJj-uu jl>a-J ^ it I" 1 1 J J - jljAJ ^*AAf ' »'<VtHj <UujLuJI <cLJI tf] 

(-JJflj . <( Lufla? jwdtj JxijJ^jSJI goto qa IJA j,$SLi £l juV » : ULu> 
SjSL Jx. «U u <-> 1J -.-j . t l 0*11,1 ikUl oi.gij j2 oL3_>Jt (j-a SjjjS <cj^t 

ct ^Srt.i JaxU S^ALa, «UjjiJt bjt;j1 ^ ijjajJIj «b>aJlj ij^l .ifil^aJI 
|ki . dJj ju»VI udixi U 131 £J^«JI JS.JIU S^UJI DljUl (>,} < Jljt^ <tf\ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^ui,\ 3 CLifljIj UUus *UjLuJ| itluJI £ ^£i\ (^V) c>^?^» fcUia.yi Jj 
JMi «Gljki J [y* jSAi ZLOji <UtiJ ^Iiaj <$ jjjj ^<jfl >fc 4JI itflS 

. « <jji+JI 4iU Jt iaSlj LJdil » £L « juVI J jSmij* (^ » ^uaj da. ^fc 

J3j . kLo <*jLJI <fi.LJ| <J jyii\ ^^ill ^Vl pJaui ^LO^V <Uuii ^^a 

O A'"-*^ '' 1 uf^J v^ d[ ' <*kiU j SdaJU.1 oL^I oljliuu (> Sjjljll 

Jxa£ » (> ULuj Ija^.1 ^ , « jjlfijjl » Jl JaUi J^ « JjXijj » dill Uflj-?J 

j <£ j^jJI jliil ^1 j ili^VI oljill &js*S\ JkjUl I4J ,_Jkj ,< l jyu^u 

Ij^jUJI Sjlj^l hjuA] ^jIjjU ULL <^UJ| Ja*JI ^Aa.0 jj^ ^ £,£, 

u*4y Jf if** » 

- (JLolAJI at tl<«U 

jjjSUI ^At D 

L6 . OtxM J LjSiu* SjaUI abVjII Ji.jU ILl^iljLW ic^sdl CuASLj 
Uuaj ilaJil CuaAlj . JajUI ^j£ Ja u2jH $ JSuu ^1 jl^9l Uul Cu&Li 
LuiLmJ (floju (jfAwj i_iife dii j! jLticlj fjVui J JajIU jjjjlaim «. « (ti « i^sLL 
jf.jJ i* jAj < iajUb jjjj !*ii j/ ji4j jLul J JajUI Jt Li < JajUJ UJjJtS .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjLa Jjt jjS3 Q] fr^ljl JljJ&JI dJJ J ojjIj ( Jj+jLLJI Sjljj oljjLLa ) 
' JjV J* Ji(W Zkujtl CiIjMI Cya lAjiij A "i _ ij/ aljttle fAuu tiSj ^ 

jjxjm dlil fjjJLuijj Ult. fj^LajLsJ,! JojaIj . MjUaJI LJjjJoU jUjtl jjjjj 

(jfS-t^V) (SjiwJI JShjJU JjW <Lij*JI J uJUj , jjjum , dill <jl Jlj^i J/ 

Ijj 4JI dUI (*jj jj^U <Lu(l//j . , ^ JSjl+4l » JT/j - i^jy/ £^A// J Lu^, 

jhifi - l jL\ <. s \t- <uU] (jjSU jj 4tJU , iJSjU J UjSui£ SjaW Ciby jJI JajH aJ 

. ( « SjaSXI <±>jjdl ZtjjQAsdl lAu» Jl JSllu j1 » 

utijl, ijjt^j JajUI fjc £iiuy/ ^y ^jSJmxII JkSUI Jc pU JIAjI dL* jiij 

j ^j , L»oa.j 4jjj*// jju// j> y ^^u lJjim Sj^ui ouyjJi jj& j\ _ r 

Ifjflxujyi jjLuJI J iiii^y/ jc/^ai/ £-u-a3 lJ^uj . fit JfcAi (flS 42kit/ 

. jlrvy If ZLojJui 

oic £j£LuU ^oSii SoaILI oLVjll cjIj^kj Jc jUi^y/ »'■■»■ jj^u/ _ P 

. jaJUi/ *Ui/ ^m J uLS ^0^ <Ia>bJ/ 

Jl J*A1L J^Oi /jji ^jLuJ/ j^Eji^y/ J>L«iy/ £l £ili/>i J/>uU/ ^ aSj 
e^tjJUl j£ JfjJiU Sdx* JotxL l^tJ ^UjLtl y/j , jfcu*^U/ jiujy/^auJ/ £^fi 
. j^y/ j/ou»/ j> 4*tu» 5^ ^^lij/ j*j dltxis jj^/ jrpy 5)«Lk ^^ , iiiiiii// 

(^aJ SjajXI jswy/ ^ <OiL) jbu ( / Lituti* jjtS Ijj Lx. u^JjIji j1l*4I JeLtuj 
, Iff Ljujtla (Sjjjla fiiLc JLu8 tj^ij Ajaj isjimxll JajUI iA&t. i^iaJ 
'OuA/ 4J ^^ij jS iSji*XI eUaJUl IJA Jit J/ (IuJm jjujjS JL <U// jluuIj 
jiljJI ^ycuu jl JcjLxXI j4 4Jf dlj Jl IAma* , ^jaJj&JI Jxi jj ijutUL 
tjLuJ J lMjV i) &uj*JI JjaII Jajj jL Jj&JI Jl <l>H jS jUUUI J iyoLuill 
. 1 1 o 1 Zuu (jujjuJI J ^ujiJI {fjUeujdl J±jUb I^Wi jjij Jj^u/ , Jljdlj rtv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jthjj JUjjJo jja-iu, <jjll jA ^jaJ/ JijU/ Jlbj $j OJjt+hj jjiuJI JlSj 
yu)fh ) jjjjil Jk LS , iit/j J (jjuijJJiA jIujXI <xa jtilj . lf liijudl Jxill 
ivdl (jljj . «L4L* u^p. o^Ai ^ Jt. tfjbli JLSUI jl Jt jiljj 4JL1 
i.1 CtSj cf I J 4+aI JJ l*& jVljLaJI /i> <aIjj j} (_iau Lul „ : jjuyjia 
p> Lit <J£i jJ ^#£11 jJ* (lIUII jt lf.±i. JQa jl JLiiiJ J,/ tiiic 4/ Lrf 

Uj t . yt .ii. jLS (jt O^jj < Joxll <CjA3^> jj^ « jjlfijJ » tj2 SSjj 
jl_>ill Sj^kU \Jal Ijtj Lulj , <jj| Ljj^jj AJJa-a oLu-ajj Jl \jfsu 
JJJJt* |>^"> I JJJJ La (joiLaJLuul <(J IjSjjj (jtj < A^jLiSlla <LaL1 l^u^JU 

c£4aj o' o^i j^VI (jtj Lajj-iiiL « <j>V! » SjLjb jc. •Uj^IluJIj J....!....!) 

. 'UlU. i_i_>a. i_)jjii 

D 

Julij )) u"S (J I (J=fcill (( Jjjljjjjl )) jlS LoLoj <JuLcuJl 4xLuJI (j 

lOJjJI (_gdC-l hid da.1 J-^ miIJ . (( jLoiiJ (jl )) "GjJJjSjjj i.'lSn (j <jj^IaHi IjjlS 
kl (( jjLjJjjl )) J I JJOJJ i_r>Stl (_L^J I n'u> 4JI 'GljSilo ij (( j±i\& » j lml .1 j^J 
j^iJI Jt. (iljjlj < ^LujVlj i_.LaC.VI f-jSti (jfli* j Jao (*-Lc1 » <GL j^l Jx 
a** « _>£l£ » QuL-aa.1 jl£j « . ojljS JJ J^aj >AJ» « J^lfijJ » j! S_>kj Jjl 

-uJI I JA $ » : ' Vj^JI t^il J j <GIj^1o J uilS « jjlfjjj! » jli < jJjj Uii 
k jt dj^VI SjaU aStil ^ (y^a () ^L«1aI J* ^jLuIuu «X^&a^ O^tJ 
0i Sjiljla ii^JI oU^ixll ^1 jl US . t^a ^ jS OS^I dVU^I 
lid oii . <ua <dai1 jl 'Jt. ^iiu U ti^l Lilj ajIoj Ujj dJJ jlS oS^ 

^sJ) <> «UU Jl uiS^I ^Jjj £i*J ^SJ jQJ () OliJbj i Ja.jl» jl «ui 
jjjSj^VI Ufc>JI SLa jl ^4j < &Ji& & J** J-** ^^ jlSj • ^idtuiJI 

. «jki. () jjSj OS jLmJ 

uil U iuiLooJI jj> ♦i^jiu iaJla-o (^j f LLua <JU. j « j^lfijjl » j^J 

: o-alJlj c»3>JI elJj J <!Lv*jj J v^ ^ « j'j 5 6^ ^ rtA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D 

: 5liU 

. ^Li/ iJ/^. jwsQ* .ikw/jj ^ uttSiy/ jj jSji LuJ SjiljUl CiUjlxV \ » 
jA OLS IJI Uj . p+j j~oU ZAu* UJ £~ejj £>L>jU* fit I ^ja dLu y IJS ujj 

JoUJJI i> UojLo yUuiAA JIja a l LJUj jSj . 22jSJ CiUjIx* £*a iuaji 
gjLL aljSJI <> cbjlx* LuJ CumjJj ■ JcUillI Jl ljha.1 a5 ujxll jjJIjV 
tlil±l JiS iXj . It&UU tdlj* OljS U q\&* J jajj Of J*1*AI u*J ' J /aij 
iJljXI OljiJI »JA Jl* f>ja. jS jiXuJ/ tfjjj tiljjj jMijj J^ti dUI 
Lid* Ltf ^iuia dlil up ' ^J 3 Jj ^ o* - te^J 0*J J* - ^^ 
IJJb yJaXJ u 1 fljMnn 4Ji uLxt jJutlfJI jL»jy/ J (jJUll J»jll Ojl^tj 
Jilt ^iljJdl oijiaJ/ oIjaj Jl U U& Ijteljjjtlj} JasJLjA*} jSj . 4j*jUI 
Ijjt jXa jjfiaJu a J tjSAt UM ^1 Jl »J^u y liiS/j / 4rfUU Sdtj* Ujj^oj 
ill* J ujjjj* & JJ</j filjjjH u^j <jf JPM <> W G^jIjUIj . j*yi 
ZLaJI J3Ua/ J I ^joJiH/ t>-i*JJ UjijA JLeyiJI jjlu jS AJlj , S±tAJi gLA 
J j . jljAI J £1ju> CujSJI jM^u oJ Sj a J JJLUt frj . %JjSU lujkll 
IJI 4jI Lijjioil Jlaj < ufljxJt />«£j j Ji» oi5y/ u ) jjx*Ji JuS UAJjI LmJ 
jjuij jjjLaJi u l . £u*u ^ajui P^i JS <jp ' ^"^m^J ij^ Ltj**"* J*^ ^ 
^■ftj^ jjli £» djLaJ jSj , iijliJI Ct*2j (glA ooJLui fJ LuV Sjujui SjIjaj 
. « rii,n'^ Jjjj u 1 1*1 j , J3L2j u ) Ul <LJj t-iifaj - ulftS f-ljUl 

(> uiHw ^j . AjoJi ^JSilU,) j^xu4 dill (jl UAil 111 JU o-VIa (jVI u! » 
JUL oj^jui ^ls U^a *Jla Vlj < jIj*j J b^uit Jijli 61 ^1^ ^-^ Ji J 

« . « JajlU 0^ a5 C%J! (jj » • ^^ ^! 

| _ >tt a.1j « "i ciSjJJ (^ul^uJI lijJ>K t - -^ U 1 ^J 3 W » : ^^ J's^L. «UJI 

« jjlfijjt » CiljSi« i> ^V' iai«> (V) 
. ^jjSU «Lu>ll -U^cJI JiQa.1 Jft Jfllju-J j>^*uai Jl C5>1 SjUJ ( A ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i'uln»"> jl tills Jjjt jVtj • tilfitfc** Jjj1 £-±loJLt JAJ-K>i » : ^-jU Jji5 . "UakjlaJI 
Jjj . « Ciji_jxiJl J*i Jj jj£j jl jX<u < tjSj i jU±l (j llla.Jj CiVI ft"t?> V ''II'!-" 

(lO'rtl^ < ol JJL jtjjjj bSjJ jxi ig-ajAI ojj^jJI OljLuiJ (j^Juj < ^xbolt 
j£ CiS^JI loA J <L1,U uja fUS ^jIIj jj Ijj^uaj I jl V| OxjI Jl IjaAjj jJ 
jLiikV' liA Jia Ui^jf Cui$«JI jl jSiJU V jt* jfj < ffl «LuI^a jjSj 

J*A1I jj jtf , jUJ £ bj£u*fc Sa^oi.) CibV^il cJajj I jl » <i1 « JUuji » 
jj^j < SjhAaui O^loaJ (_^ijJLiJ J&a < <L»Uua i.ii ii^ j j] L.t> > (£ jii ^A <c^>»-H 
«La,j j L y±*yutl\ 5lJi J&Sui jSj < JjjlJI oojIjI Jajloak Jx ^Lti. JLiA jji» 
gjWmn V ili^OJ $ ^fjf (j^ JJt j^jluj iditl jl laaJI *^u ja 4Jjj . Ljjil^j 
jjjlcu^A |\^imVi1 j^tla^i wi^ui jxuUdUjJI jl aj < UuAcLmJ, lliuj JjUu jl 

. « fvfljjja <bUaJ CujSJI JiUa.1 SjUl Jl 4 -'^J^ J ''•^ LI Liij J5J8J 1 Jjj < 6jl_>3 jjlaaJ « jjlfjjjl » Jx. j^JI nU-j 

: <-uaUJI 

Jx *£& IVtMthmj \Mo Slut jlai . j3jiaJI ijt^* ^! 0^' bl<-3j a&J » 
ja ^t^c <b1 j^JJ '([ '**• Lujliini jLau-ij < Jj^joJI £-jba J j Jj^-o^il Sjj^d 
JfbaLu jl Luk. jli jVlj • jlal I Jl U&Lu dlj ^jVaj jl^ . <JjIa ij) ciJL>. 
j^illlj JUI ol'tihfl VJj < Jjiy>' ddA Jx Sjkimll (y> jvolJ ^loJ ^i 
Jx Lt <UaAJ J Lult jLS jil . ^jaJI jJUJI jaajj j^ Ifi jSUlt ^1 SjAilj 
. « jVI &a£dl »!« J I lliuaj aflj < ilSJUl oJA 4aI^J jl ^J^aJI 

« Go Ahead » : 4j MjIS « ^JJjIjj » Jlj^?-ll <bab « jj^jjf' » ^^1 f^ 

. (_gj , s:< im ii ja.jiib u*&jft jij^ J^fj < dy^i^i ^sh^* lV^J 

n 

*'jO> U^A-> « j^-oSLa >4jL>L* » jl£) < i_U^i.l J^ j ji.tl'H (_>">?■ J J « 
oUL> ij (_>aLa. JJ>«J l(j l> mi <jjLa_« (jfJjVI jfJ Ojljj . j_jiuJlJl Jx. LjUaJ_>j 
j^ilU Uij «UoJ Jx. Jji,aa.ll AJ Ujifc <lo SjjJt Ciljii tij^a. (5_>A. jjiujVI CulA\ to .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . IfliljJat C»Lfa.jJj 4jJjiillJ1 5jjLaJ,l (£ja** jU^^i 

( <ijia-o Sjli ) <fj-"^l SjuaJill 

{ iJjOa-o j^LfJjjl {."$& (> Al"-" ^ J^- <%k" J^ ) : jiUaSU ■ 

(^jo~ <K) : jjl^l Q 

( i-ijjuvj <US ) : jiUaSla ■ 

I j Lit. I Ljaxuj (j (>uii < Ljj ,jl*jf Laji <J1 IjaLu (jl a^Jj . IjuJo : jjl^jjjl □ 

(jj> jA.1 <jl£-o ^1 j tf.^? »•(_$*■ C5^ f^fj 6^ *iaaJJI aJ-4 (j* 
. dllj ,> ^!iS1 Ja,^. (jt k>U7> ■ ..j V dllA £--ajll (jl . jJUJI 

( cijJa-8 <K ) : jiUaSL ■ 

( iJij^x* <K ) : jiUaSL ■ 

. _>jS1 Jl iS ^\ (3 Lfclj CmJ JZ\ buJo f£J J^SUu . (jVI U*-* : jjl^ijjl □ 
Jai j_, <uJt jjjij ^t <j£*J U lliiSlij i a VI i_i5^U llua_>Jiluj| dil 
_>i£! iiloaJ (jVI UUVt (jt liiic (jl^ Ij^j « i_ij^tl j (ju^ajjill 

(j-* jL>* Jrf*^ Ljji>m-uJ *^ f"^' (jlkiuj ij t-^Ju (j] (jt i U*u*t 
AJJAJ La JJ>JJ j (_>u_>akJjSlJI j llolol JSLlua dllxA (jl . (jujaJ»j£JI 

( t-ijja-a <K ) : jiUaSU ■ 

JjivlJI <aj Jx. uj^tt V >»VI j^JMiJao <laaJJ| 6dA j : jjlfijfl D jl (pbi,! "Uul jai . j ^uuijj) ttujA. () JiS (> 4ijiaJ>l CiljUxJI LS>aij J^^ Sjl^l ^ LT*^* ( ^ ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^t pLLtl j i_»fijt V L»1j . UjJU o bla xll CuSjj CiLfcLuj j^IjVI 

<• L>SU L>lkk <i^>Lui Ja (jVlj - \*A> : jiUaSU ■ 
<Lk.Lt <<iiI-t. Jl jcjj (— s_jj-u Oil . Ida. i^jj-" f^-^y '3-Aj ■ **J : jaIajVjI D 

. t^xLaJ,! |JA jLLul daa iaVI Jl (jlcl jl «La.jLujj . (>VI tj" 1 ? * 

/ tjjla^a <K ) : j^UflSU ■ 

( Liji^ <K ) : jiLaSU ■ 

jkU 1't-^t.rtl &jr> t . uiS>ll ^^kl I jl : J_> US jVI <Ui jlil tfJJI : jjlf&l d 

i <xo^UI l*'~ 'I ■ -~- ' ■«-- jc J~"'" Lai : J) 'II »"■%.! i^.1 
<UaL_u i_jJla|j ( (jujakjjill JJ i_*A jl jl lie QjSjmi — Lajj-ajj Jl 

- <Ulc (jLCVIj oVI j Oil I IJA Afi Lx^uj jj . L-ijirt'll 

( iijia-a SjSi ) 

( LJjirw. <JS ) : jiUaSL ■ 

tft j Vj ■ fSIji Jl ^tiaJ yl. <kaJJI 6 JA j cJjtt V Lit : jjlfijjl D 
H I*? Jj> JjMi < JLa. ^1 Jxj i <£.jjmj liijs^Ln UUjiXi t (jl^-o 
«_ij^aH i_i»iui eilj JJU iiO^J La jl£ Uj , j|„U~mVI <aa! Jx 

. jVI 4^fiJ Lo Jij 
(jl vj^j La <j-A l||""j; i&ALLa . Lk <U£ lia Jl jcOJ jl Luk : jiUaSU ■ 

. J££ _>kaJI £* J*UlJ jl LjjJfc . jVI llo^j 

Jaj i_ijju LlxJj . A_ci>jJI jj» I j^j <kaJJ| & 1a j-o IjLucI . UJo : jjl^jjjl D 

jl dJ_j J ftjjjjjJI jj jl jilfclj . j>«VI 4jJI jjJojj i_ Sj-uj La 
. 4ft-v.,«-»,ll C»VLaIa.VI 6dA J_*a- jjiiijJI Jx. idaJU Jl l+J>a-i ^Aj Scrambler jl4^J JJ> ^Lk j>ulj jjjJo (jc ijj^* Cu\i lt |'m <Ui jijl » l l dLSjliU,! (\ • ) .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra S 4-obU dltda. <j >u ^ ^k-^ tfi <Jj£ I J*-° : U^faSLa ■ 

4tLu ^J^ j d,l<,^»"mj 3th ■ <•>&• ilLijj <jVI JJI v"'*^ ■ " : j^UaSLa ■ 
Jjt L^J^Jit ij] »-ilxL-ut V *jfJ^ p-Lj-iil dli^ . jjxLtLuj j\ 

JJ Ij^i Iplo-tj (jt Lift jkSjjiuJ d3Uil*3 -Lfclj < dJj Jail • fuii : jjlfijjl D 

liil Jjcl Litj « l^iLij JL^it Jx. Jkl^i * oVL^I tub U : jjtfJ>jl D 

^juojj £< LjjiJllI CjLaJ.1 |vlla, j <j^jLaJI jjjj Jl CiUJI <_>uJJijJI (jf » : d*^ 

£* ^1 <QI j^jJf uiLol^ ( iijjcw- SjLfc ) <J JUj ^Ikj^! pljj^il H 'JLaa. » J^uaj ta l ma . Jtf^l Ct Um't £-« <-i>*>J ^ilfcVlj J^J ^jSjjjjjII Cul£ 

(JUiujUl j-» LjU dliA<<> JILujIj - (jAjj^j s jjJ=»- «."^ j Ji «^Lill Oic r*r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^LjojIj i Si \->"l l <UjjaJI <UjJj n-\\\ ajfc jjUjjj (jtjjjl : <JJ>^ oIj^Jj *-Jjt LfJj^- 

. uijL<-o_ya.jj aJuC. (jULijj 

<ijjla_o Jj LLj \\it~\n (jlS» LiiLuuj^.jj j CuSjllI I AA ,jt CjUSjUi,! (jxj 

4UXI j ( jj__>^ail ,jj \^sJ\ (jSJj • (JJoJjlIuIj Cu3pJ « (jjLtaSU » j « jjL^JjjI » 

A*. L$J£ jOll! ^jllua (jl >— S>*J ijSLj *J ^jjjtjf SjJ^aj 4ij^ 1 1 i>l^>ll <UiLu<aJt 

_poLLil 6JJb iu <j£Jj < S jjjji^Joia-4 idliA (Ji l»jfl-^ iJhjjjSj (jlS . fui3 (jl liLij 

. jlill jOillj IjAa-o <j£j jJ Ifcji (>IUI _>laaJI oULajlj 

fljj ajujIjji o>a. L^jJI Ijim LojJ£j . « ^fj^JI » S^uJI Jl Id •>*!« rj-^i 
J] I jjLc. i_ijll]l J I « jjjj » JLiujU! ii>>j 1 Ltljj (jl inji^Jl (3JI-»j £ < <juj-lu 

. J^at-jll bl J»"kmIj <J IssJj LfjIjUu-o <j>a^ll <Jilill £-Lii Ciillatj < y^JJjf 
JLui (jx <5JajII fcj-4 j plft.nll Jl lijj taj di <*jI^>JI <j\jl1i i-JJ>«-" 6^ 

4jL4J _ (( <JJ^JI » SjjLliJI JW*. Jx. (( jr-oLill Si£. jLoCfc » v_i2ju ' L*^*^J J ^' J 3 *^' 

J^jj < ^jj^ fr^Li oxulj . jliiVlj jfcLiJ.1 J£ Jx, -tuiii 0*0^ 6^ 

r\\jj 1 Ifljlr ^^iujjJI r-LiaJI j ■ *^H <i>C. (Jl SjALjJI nUn i (j* « jvolill J-l£ » 

^LLi (jj> JLSii'ifl L^j^lLujI Jj1\ Sjlill ij IfJt ^ikj jJj en n->* (_ylli1 oIj3_>xI! I>L 

. « <j>»JI » S_>^.LJI Jl « I&jjjj » 

,jAi . Citjlftf, <ijL <Ux!u Jl « <J>aJI » S>=».LJI Jx ^joijjjJI rlj^»-ll J>^4i 
J^alo j^ j jjSLjjLjjjVI £l><>1 J^ Ulja-6 j oiK S>L.UI (jt£ _ <j>Lii 1*3^ 

□ 

cJlj L» <jjajJI ililiJIj L^jlil l>^jjVI _>^jJI cu2>1j jJjj N j^sJ J>itj 

cJlj L « <j>»JI » S_>kUI oilSj . <JJS oULm .JJa j Jouojjlil o^jjVI >>^il 
jx Lji-UI oVL-^VI ..r.<« yit c 1 ^' ~>^ ^ Cr 8 ^ * ^ SjLS j^^ J^xi 
v ^5 <ull»UI 0.^1^1 Jl <f%>«VI ifjaJI ol^UI Jbin <> ^J^l dj^ S^.LJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL S_>i.lill jjLS JaSI _ JcLiUj jSLill jxUw^j JiL^ J4-J , ^ JL iJ — VJL>*^ f J 

jji^H (£^xa!I Jajl i All (jl <J Jj-LxJ « j^aLxll JjX. » ijujajl] <Llia <-ill"»J « «U_>aJI » 
JS Ac J-ol5i *Ui»| <JU». Slclj-a rjISf ^^-"Jj^-Jfll "U-uljA-ll CiIj^Ao SjLij ■ «KU 
jjA*J IjJ-uaj jx^jI 'UlL'! JjUJI Ij-A <j\ i_fiL-i|j . « <J>»JI » Lfji L«J <illll]| «JaJ) 

filial <> J£ l+ltS l^K iiiUJI tkSj JtfUl J>j . c5^JI t^LLl^l <=tfjl— 

Sjjji.1 CiliJ f.Loi^> <JU-ullII <cLlu]| jj . aiiiil >>-iJI wln.m Jx. (5j3kJ 
k_£3j3 t,t->"l » J^Sj dlj-ufl»Vlj oljUiU Ct*JJ *\Y aJ5j J^aJi (jlJI <AJM-uj^a.jjJ| 

(jxuijJI t> <L»U £Jlu«j Jasj 4ljj-aJ( SjaLJI Jj ojU JLujjl ojjj - itfl&ll 

(JjUj (( <J>aJI )> jJajj d" 6, U>"'^' ''Lr^jAj • « J* 6 ^' >^ 0"^S/ll Jl jlu 

^J^Li-u^a.jjJI JjJuu tj^J • (< ^J^' * lij Sj-ajil (jj> JjJJI *Mla j (^JJ-uj > a I ,,>*> at 

^jiaj <*jjjoJI LjjI^jiJ! CilS/a^ Cilj-usl (jV (j-ojU ' J ^'-' *^ \'" t>jl *J-A ljjlla.1 A^at 

« jlu » <JLuij cuts i3 J '-* J ^*-?j • S1U1 1 oLiLi,ijLo (jjij « jUjj^JI » Sj^^t-i Ltdioj 

j^jJI (j) I^jSjj V c>1 aSwIujG] _ ju>li (jiiijjJI Jj jjjj j-oajjJI y* » 
Olj^ialll dJU sjmZi jkoJI - jVI *»J-J| (ktUit^ (^oJI daJI (>^ii) Jl 
_ l^l^lj ££aj jaj jj j^JL» jftuJI &Lolj4 oVLaI&I - SjjaVI 

• « >*^ - J>JI 

j^jjSjU I4J3U jSj . « jIij » <ULuij 1^ Loalc — « <j_>aJI » S^a.LJI ^t- « j^sljJI ±ic 
jlij ^jl (jial ^ylil » : « jvdLlll ja& Jl&a. » JL2 aj < (JjISj ^ ' ^ > } c*5> » II.'.ui <uSiSll« 

«JaJ5u jt * tU'iin" (j^J « SjUjaJI ^ ' I JJ j^J SjjUs ^"JL^' Lh° j j 1 1 """.' u' ~*£Ji 
JLaa. » j <J»jjjjiJI ■U. t i. i l i ll Cid"l'tlj . (( C>lx.Lui i^U (j j^^d Jl jjJjjjj <j^ <tiLuii.l 

: «U^ki « jjjj » Jji I Jj Jju « j^aljJI Jj£ 

j) Cij^S - f^j^J ^f^i Oftj^ - ^lu o^J^' JJ j^^-JI 4^£ J^ (> » 

: Lfj-oj « j^-oLill tUc. » —1 « jjjj » ^ t5_>^! <JLuij J^=^ u^J <( ^->^' * 
too .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL _ CiLujjUI J£ OiikJl _ jwslJJI Aj£. jmj^jJI Jl ^jlu (jiOj^JI ja » 
£fijwJI <f njl^f. SyUa V^J jUa4 J j^Siuj - ^*$>j-* J j f^^i^ CJ"**' 
, <Llika IfriV *bpJI 5>UI l^jli jl ^j^jl fuSilj 1 31 - pjaxu 
- CilcLu ^JUj wijls ^ LIuJI Ijlnrul ^Salj-sAa c^^^i JJ l^iftxu jtj 
djA J j»5J 24* iij^-ll J& SjituJIj oVlj-aJVI t-x&a jl uijfct 
^ii^uaj Qtu Jj-cu jl iUfl^Lu^A^jJI <bjAjJI ja Ctiltn - eigjlaJI 
lai dJJ j* j^jSoJ *U,I J* ^VjJVI alalia ja jjiu/* joS^Ua 

_ >£aJI *L-ua dljl jl J I 3^^ j* ^ "^ - if*3iJi M ^ju/^' SjaoUj 

■ (( i¥* 

D 

<Ut-K^II iajidl (jillj (( <J^>JI » SjALJI Jx. S^^iJJlj oVL^u'ifl ojSj jl£ 

i CtflS>ll aaA JjLuj j* Ueu* (^iffi JLStk-VI Sj^l oIjjj . ( V""-^ 1 
O^uVI jajJI J iiSU^VI 4*I.J»J1 J* J ftfjljlail *JL* jiUI Jl jjuij l*JS} 
CiLSjAJ J oa.1 Ifl'ih^j jl jiaj V CiljLul dbA CulSa, . <bi>»JI ^ib 

CJ&j . ja* J! &U» ^ <> ' A * 4il O^ 1 J* Lp^j Itf ^" Ua f^ JI ^'J^' 
O-iiJ £ « jualUI *u* Jb*». » Jl J5jj *bJVI CiVl^J £»L£tf (> J*^ 1 •** 
JLaa. » jlSj . (^Jiaaj SjAUJI ja iaaliJI 4jjaAII c»L3jJI ^a oS^JI 
S^ia JAoiia <G] Ioj oUiaJJI j^ju jj , »UiAb <US 1 JA IjSj « ju>lill Oifc 
J$5j L>*a\)Jb _ b?^ « tfj^i JjAs^a » jjii J I - bl^a, • fijaly* i) J^» 
Sj^jdl jLLLa jt J^VI « >»JJ » aJLuj yifi ilo 4^ ^J3 SjSi 4joJ jl LU 
wijlS & Sy^lSJI Jl «051i j? £&u ^1 ifcjwJI *U»iat SjillaJI jt j « >a^Jb 
jl 4JLj Joa 4J1 Ul J^»J < LuJI 4jjSAj ^jiiil t)*^ 1 C'j f* • oltLu ^^ 
Cui^iduJI SjUJb '(} «a a*. < > jjjxu Sjbj ^ ^^u^ J{ ixjjmi\ S^jLLJb ciAOJ 
Aa. Jl qi.^j iajVI CmSUj lil U iJU j) fAbl>» J* S>SiLu uSjJuu ^S 
^kui« Jl Soaiil obV^JI J^a jt djaaSj jlSj . *bUuiU SjaJI JUaIwI 
jl j « (J iu£ud\ 0S3 ^ Jbvll «Uit jlS bx, iJYW't jajl^ J^f {tkui.1 Ja*JI 
Jt Lubbu^. jjSj JIa Cui^uJI bl>> lji« v-9>*J jl ^ (^jjL^ 1 6* 
Jabj j? Sj^ksJI (yi iajoJI dJA J* JI^VIj o5I*j V *bti ■ j^ t>"W 
AJI^u jlSj . «U.^J 1^,9 (^ILsJI Jx .JjjOII j* aaV bjl^ , J&* JiL-^il 

iv lJ^»*f jl « iS'^ ***** » ji 35 ^ 1 db >Ji • ^'j 351 d ^?b 6* ^ 3 ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL : « jwsLJJI jjl£ JUa> » jj jLSj . UuI^j dij jju <Uil j^ajj , Lau j^VI jjjij 
fci&a. ja {MjiSVJ li« uJ31 <Lu^U,l olfcLuiJI CUfaOfl iJli < L&Lx IJA » 

. « «Lul^a. 

« ^--olill Juc JLaa. )) i^]j Jj/jj CjIjLucI illlxA CajIS . Ijjlial (j^X? ^V^ jlK^lj 
t SjJ -v , n jj^iHil rllll Ca3>I1 <i$-« OJlij . (£jyjj| Jl j£.jS jjJL»mO tilLl* Cul£!j 
Jx j-aVI *>*-J <LoLaf Uyua>j£j < ,_yuxijl\ <US (_) "!•>.; (£jJI i.„, ">*S 1 1 J I Ijjt !ji*j 

dj| Jiit]j , jLajjLulw juKII (jl » : « (5J>i » jj^dll <i JUj , l^iMlkl 

jl » dij JJU OjljS jlS j*j < ^^s ^aj <4J'^J '^> iSjSdl ULjLo « jwollll 0J£ 

. « oAdij 4ubt J* JSjii 

^Jo Jx. « j^voLJI JUC JLoa. » _J OJtl (jlll <CjjjISjI Cilj^J (£_>a.l S>«J 

. SdLS jS»>» J| « _^oLill » <L>uaJ.I S>»dl.l 

aocjil XA iLa.Lt IjC^a oils OS ^iuu^a ^ (£}Lu$ajjJI jJ&'"H jlS 
jausuj « j2jj » j* ilLu^j j>ai<ill 4jlL1j « cij^ij^a. I"u<i't » ^iii^uJI 
£5lflj SjjLb I jxt-oj jl j£aXI (> i> jifJLiliiij jlu JLuUjUl jl » - JjSj VI>uj 
SjAlill Jl Ifj a^aa ^5J js^llll jj* <j-ujjjJI uSyuau Coji ^ ♦ i jj ^j\Jo j* 
iajl jIsLm ojnn JauujiXI (JcoojVI ^akjJI ^ift <Uj2j &Hr»"tntV IjiaJ Ijji 
jl < jlxd J bj5U-uC Soaall CjLjVjJI Jijj jju Lojma Joui^VI (3/*d1 
< oULui £»!>15 J Sybl&Jt Jl V^ jUeut <> 4ilu4l glaS gj^"" nl « jj ^3 , Jl 
J L^juikC SuZ\ ^1 lJI>VI JS jt J* <Loi iJ^ ^jAu ^ULuu 44A) 

t>*j* J* ^f^^" ^^ •> 4 ^ l 4^ 6' J^ 5 ^'j* aiA ^y* o«^Vt >»jJI 

: <UjS JA j ifl ii t il Jx « ti^JjjjjA » Jj jlij . « LfjlSj ^S^ I^Liuil a^Jt 
^j < iUait Sjajla « \ « i jj ^i » »]| LujiUs . diU^Jjua ^t^,io| ^JSJ » 
JiUat ^ . ,<IaAi jjjaLmj ^ SjAliil Jl V# > <ULuXI ^ Jx Sjii 
V^J jUaa J I ^JaU Ij^i J&ui^d j« SjjUaJI ^L&j y\j ±AyM <G1 « ciyij^i » 
£A 4lLlia ^l^Ja J&ui^a (j) JiUajAjaJI jtiuill tttJUJ • ^ISj jsit tJjto J 
3 « jwalJJI Jj£ JLaa » ^Ut <^uS^ «^u^J « jxu » o^jil J| « ^>^jjS. » 
« ^^LJI oofc JLaa. » lAljij . itLu uiuaa ja JS1 ^ « jwbQJI » SjaoXI ^^U 
jlij « wij*ij^i » Jj 4l« SjJiUa illujjd « ji*j » ^f^b j£ dt4UJ (jl jj3 ai .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 01 l^J J-1 Uoi* >1j . ^j, JI IjSU ^^ J jVI ^iil _ fliuttt 

«UL«j J*. f.Lj Ofa.>»j « (^JJJJJ *J»J.>?> *Lj-» Ji « j^aljJI » 6/AjJ.I CiLuy 
ujli UUlJI dllftj . t+1 (jijoUl ci>kJI Jit gali ^aJ - »LuJLl j> I Jj*j LfUUj 

JtfJUJ * u*%*J^ » ^?o^ JdJdJ « aujfAj&b » 41^.1 j jjjjy « JUJjl£ » <j£li 

J^-V jj-SJj Jj>Luj (joI^jujluV ZitiLijllI (^ula-j • « dlj'nti^a. » JljiaJI 4jjjjdb 

ja jaiuAl ^LiJI Ioa J^usUj j jfcuil oaJ U jiSl Jxlj < OljiUJU jJjVI 
JI j^jS j4 l^Sujlfl J Jj^I^uiV tf>*JI J^U OjJ£ <LiUajjJI OljjlkJI ji 
. jloLUL !>tfi- JuaVI j jlS utf^ J& UU^I Ijka. dJJ Ijjj . jUt jUw 
« V i ^ ^ » -JI S^jUJI cuts jSi < £j>jlu f-llt. JI dJJ oju ^tft-^ll ^fcJj 
£j^SI JA « ^Syji^jL » jlS . C*3j (j] J ji^^fl JI (jjiUaJMJ S)ALa. d mfl^uJ) 
Uij5 £,$£» ji ^a.VI >* aljt 4JV jiwj* J « jwoLU) aj£ JUa. » _j ^SIL ji 
. 3Uj£uudlj <LuiUuJI <Uufl^uJI SjLSJI Sj4^! JS j^ 4ojV» OUaaJ J tjl£ j2i . (^^aJjSlil ol jLSj *L2iWI (jjk <JllJI « j^jlxjjjl » ijLL cut 

<J^» < t^uj^J^I *Lifit JI iJkali (jl JjS jjLoJ J oljSJI CjJ>J Ijl <G| lJ^l 
(jJa. ij^^JI j (ju^aJjUl j.tij J| ^Ua^j (jt£ Lojt <l*Jj . SjojS <K.tio •La.l.jxu 
4a.j «GU J*ULj . Ij^a* .lij^ ^ JijiJI jlkS ^Luul (>_>£ uij^Ji olja I J .1^ roA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,|j1 ill ^ jJlaiwI j? : ^Hilj - Olid 3 ^ji«i*JI Ji-Jllb • JjSj oL^o^i j « jiLfJjj' >»• ^ •&* ' t 1 ^^' S"* 11 ^ 3^f *-"**» 
itUxJI £ Uju u.'.''' IU JJ.'" ^tjluil tfl tjyutjixA j^Jl O uu .tal jSJj 

D 

Ja ^(jj^ jil Ifl (jji; (jl (jlaj <4jLi* US <j] j\ Intervention « JLS1 » l*iS 

U "\-^ » ^ia-uJI ajl.tnuiA (jxaixulj . Stationed « jS>«2 » <-aK JLulLJ Jx. 
. JljiVt <Jut *jj (jc. p.Lil Jjt Jjjj jo« g^l Jj ^ <^ u^ u^ *^-»b « ltO^^ 

JljiaJI <iLt Jii < <ilak* CiJlSij <A « *.J\ f-Si (jt jlj^VI Jjl ^La-J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^jlak ja.jj V 4j| £-°j- LjJia- N £ V°V UjIjju ij^Su kJjxu jjJI _>a-i ^^la. (tjjLLiJI 

i-J>aJl jl£jt ^jjj* U^ ' WJ *LajLi« ijJ^" ijilial J-£ JjVj <Lj1 <Jaa4JI ai* 
. Ci3j (^1 (J Sjj^juaJI O^JAJ I jj ajjujJI jjjjiilj <lka> ttlllA jj£i jl (^jj <Sj"nhll 
«J%>«VI <J>?JI CiljjJI Jl (^jlajl^ol jl^-al JJ o>JI jlSjl .*V* c'-^ 2 ' o^j 

N \ • * I^jI^jUs jjc jJjj <Jj]\j JjVI LjoAJI ol^S ol jJLj < 1%>4j Ijjo^ i3 
»-4jj j3 Sjoj^J! S^UI AJj» Jla Jl ^jliij ja] j^j.rt jl <utj jl£ aii < <KjlAll 

jLi JUJuj i JjVl J«ii<» jji Lax AjjjjI "USjjjjI hU^ 4»J (J^lj^l Jl Cu^J-uul 

JL*it JJ (^Jjj Cjli>u<aj Jl d^jLtal j2 ^(^isLk rfc""""l J-g V^' N^** J J J J 

• jVI LfJ fjjJV 

»j^aJI jtSjl jjoSj Jx ^I^jj «(j| » : JL5 aj j£L3 j ^LA « jjLpjJ » j£ij , 
j^uLauj J)ltVtrt j* Lajl j < ^uif. ^Itn'ifl <ja dJj J*i4 V <^£J$ < tepifiU 
J « jjIjI^j » JljlaJI <UuiLij . « Ja& Lai jjjLa> ^ CuijwJI i-&jAj <y** 
jj^^luiii oUIoaJI OljLul Ja j^ CjLcLuj *j-aj J jj'rthlt o9 Cui^uJI » jl 
Jl ja^Aiaj JA JJJj - « |kfuu^4J JjLaJ » Uul dJJ OJU jj^^uxuj < Ujjja 

(^dJI js^LJ 34 ^Sja^ll jdA jl - (^j^b jl iiu-u^j < tti-> II I ->04 UiS^a 
. OaiyJI £4 ^IduaJI ^flLkd Jijii jJ lit) jla CoJ J jojj Lui U^alf 
ja alt <*il5j| JjUJ j) jjVj < Sjjoa^ jj£ ^SpJI J iijA <uLju <iUjj 

OJlS I il Ua « ^iijl>» » Jljl?Jt Jt« i jjlfijjl » jl ^alH OftL j 
JljiaJ! Jlij S ij^ DUilial *j) l^jto'dia.) o3 jQJ J oJji y3J! oljill 


n .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL loA » yU « jjLpjjl » Jjj • « *L»j>» lKJJl* *JJi>*>* « of* J^ » j'jk 

lj jjjllsj^jjJI jj«i nil « JjJk » JjjJ <jJI l(j l«"» ASj 1 < Ua._)laJI JJJ(J (( j_>uV I J jij-uji 

1 JjLjjjJI &JJh <jc (jjjojjJI (Jl Sj£>Xa 'biJjj*^! <Ua.jLaJI jjJj V^J ' clh^-^lj 

' ^: Jj la£ « (_>uVIj » Sj^io (j^aJ (jl$j . « jjLflijj! » J I <& t_iiJ,U iiiuj 

UAuifl Cat II - jmajjJI » 

( tijj** SjjjS Sjii) 

J/ki. jj jj^I OS /J/ La jU oJte/ * J^tt/J J| <*Jj/y/ ibiil/ iiuuJLi 
<> jfi (ifrifriii Lul jjjt Jjjil CdS J&J , jLhJ Jl Ctljill JljJl J Lbu jjiJUajjdl 
djlujj y jl JuzAJ j^Jj 1 Lfl l\lnln\ Lti Lsjjiii JiAiiij 1 jjjjAla •LdoxJI 

. jiSl LMIjj Ij+i « L#i jjjJLtxtjJI 

JjjJJI &jmL1 iS"^¥ ' ' tJj£ ^-^ ajSjmm Liu Li /aaSLi ^JjV/ lj fki ^Ixli UjJj 
/1/j , JLaJ/ tfjtitilll fititf-i-i 1 } ^(rtiiit Vj LdLaj *JJJa i/Luu tfi* jLi J^it 
U^il aj&\21I ijjLutA. dUI (f LxJ jl jtjhuu't Lul jvbLdl CtSjJI J &J t ^Li 
£*J ■ (a^ ql<i<AII <_iJU» Ja 4i» (jo jjjJUojjjJI 4ajj2I La Jj£j jl Vj , tidh 
£j j 4jAjLaJI Sjljj J Lj» ie-juJI <Laj Jx j»yi Ija qujJJ lJjui Lu La dJj 

, « jjjjiutxll 

*Lu^' a^Ah 1 ^J^* •>* J*^f CJ a' "" > """^ cV ^ « ju^AjjI » ji^j 

JLueu'al lilA (jC <jL-ojj (J « jjIjJjjjI » l_u$j . « (j^LjuoSLo jJjjL* » (jiUaj^l 

iiabdl SofiLuJLb bJL ^ <G| ^iALI ^iUaSU £l » : <u^ L J^L tr i>iJUI 
1 (jjJLaJl olhi (5^Alf LdJ^ ^Afl Laijx^u Lul <ti Ciiflj < ^iin^j j^JL&ui J4 

1 jUJ ^ Ijjca jkAJJjJ V Lul » : <U cU5j . « ^jSLi^aI Qiayju ^Ji^Ijj Culi 
^u . « jnllift Ciljii jJjVI JJ d>aiiJ <UuAJ o3u jl jVI Ji-aiVI l> «L»Ji 
jl <Gotj fu" . « buk (j^Jbl^ld Lu) j^u (j) ^Luu V <Li{ » : 4J !^ulS Oi^l 
Lul » : (Sj^ *^° ^^ ^^ j" < O^i^'j jldaVI J OlotLtxui 3J\ <U ^JAJ . \^»A JjJjJ ^0 CJjlij iiSjj-VI «*ayLaJI SjljjJ iijuJI (}iU^ll ift^*a* (\r) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL * il^a*-a jjx J jaxi jiU«SU obiL jSJj . Ill tiiia. (jt JiuJ ^ IjJt (> 
4ijiui« <UUt JiLi. Sd^l j Sj* <CSkll,l JS '-it^'in aj5j jl <jVI Ll» oj^j j$i 
!j\ . bj>uj ^I^JI Jj al« Uil j , ^jjjVI jl Ud^j jUuL ^aiSj V *i»SS 

D 

J-sljxlL «U*»L=JI "GLtajjJ « jjl^jjjl » ^^oit _ JjJjJ \ ° - ajjJI lift »l inn jj 

43Jbdlj , <L»Ju4/ Lij/^5 Jim 'mil J I Uj& t*Jf J^&j *«" J( £j4 Jj/ 4J4 j» 

jjik* a.'j^i/ q^jxa jLuJ jl (j J y ^iif tfiiaJlj , Gunboat Diplomacy 
. 42u/L3j <> ja ojo^-j J/ ^ttnj JJj < jjmmjJI Jjaj jJ <Jl Mxi jl&l ji jjxAuii 
< jLui J iSjzj Loji yjjjuail j) uujjlt dljluil j£ 5LJj dhl y ^ii/ US 
(jjJA J) <LJ>jju> 111 <£jjjja gJLoLa dtlA jl (jjl CiluJj . [jljxJI J aSj Laji jl 
<L±jj>jac j$i jjSUIL f Sj&JJjufJI fjaljx2jM^I /jd dJk>.l l j^li jjlj . jjjUII 
gjJaJL . giit nil J& (Jj3>i U*jjS} jA U ljij*j jl ^IcUolutl ^ia , cuijudl 
ii'i'tin J jJju j$a , 4"u nt u n jjJu (jl Jj^j^sLi jl . j^sLJ jA (JLriLaJI ^SJfll jl 
&Cjuu dj^Li jl pjln'uit'i y JUaljiojjJI UaJUU lihhi Sd*2ll CjL^jJI jL 
<Ltla£/ jl j'H <dx») Lu JjJ i_i/LU/ J i yJul . <L/jaaJ/ ^itfi^rt ^*^J f*^^ 
<f . Zijjjdl jiUJI JJZkjM 4nt-\ (JiSti - ) Jjt-^J jA L&lu jj<a1f> i>jL) 

JoaJI ^ iiLHI J ojJJI iouUoJ <Uuu^JI Safilill j) ^I^JI (> » 

. « ujiJI Jx Sjrtjurtj (Uiduiaj <f<jmn <Uij«JI JjjJ) ^IajI Jx. 

D 

• u j j^' (Jl Ly°j±* c!>° (jjj'ilUj^JI (jjjlhill ctljS Jii o^% "iKitio ot^>lo (jLLluIj .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 


D nr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,jfc SjSio CiM ^ i nil « quVI J j1uj>» o>^. » ijjSj . i_i2jil v-uljak JS <_>«>£. isja-j 

^y/j LuUuj;! ^ (Sjx^ji & 4ji j* tm jij . djj jus u^*ua»"/ j j^y 
t> je*^ did -on. u tuUujJi i.bj«y/ ^Lii <>y/ ^Jb*. j ^lJ *u// jy/ 

■ j * itA// w* j j«*» ^ *^ti« <*/ i*^ t^ cr 1 * u*y 0»±** 

<*^ J i*fS *1 ** &L fUUI J Utti/ lii/ ^ui^JIJiA^j , jat&Jljjill lj# 
t««Uj«.| j*Lui ^ tup jjSWLj . ijjjxJI jHJI J itleu// i.j ol«ji4/ 
t>/ OJa. tfi J ttSljSSl J^Si J/ .uy ^y/ Jtf, . Jtli/ /i, j J&ljjiJL 

j j«-a/ j**j /^«j , iu^/ £u^a// p^ ijjji, $ ci4*j*ui /u»w 

&jj**** ts^i liA l&j ' o*#s J 4«y **iy «•*« *Uiy j^irf /j^a 
4U*u> dti« ^/ ojoi; j« ^s 4i«y» jjjuu// ^; ^y/^ijj . 4^ oi. /ju 4i; 

Jc Jy**JI <p*1 jj JUjjjumJI 4jjjjJI isl^l Jj Ijji t+mi 5j»U JUjl Uljl 

. (iijj*4 SJi) 

O/jeLu* JU) (jjjjgj pAj , Jj^y/ Id**, J ^ 5j*W oL^jJI mjVL 4Mjt 
djUt UjU^^^j3S J j L yLca(kAjULiclJti Ijllj L f+i&lj , ~fiij*..s:..U'....\ 
. JLtAJI £J}1I (J4 Utjj tUhjJI J*AJ dJJi i i»fl ■ ■ 'j '■■■■ ISjjJit i y~ t+l*-*j 

JU Jj . QHjauj&lt £* Sjki* Sjb* jjULL jl ^yuijit Jc ^Jj tfjllj 
&4 Jjy (jlSJbuvjW auVIj3>oJI J LuLJa* jU aljbjeVI »JA fr 4jj yuAJI 
£4 .. tftu i Qj/ jf^/ ^ Jii dL/j ^j . JOJ j£ Sjuula tfL*S 1+ajjSj . ( \\aS jii# j^i it^aj,) ijia^VI iL?jLaJI »jljj ^J (^t) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL dLU #Q fJj , &*■ J»'J 4"%*" ^'j* 11 OtSjaJi j£ j*j* £*** (Sj^J 

dUf *+ ij*iy jj»j (j* iUM aUjiMl aiu dijsj . iUi oUjLu y/ 

JWmtt j) 4a JLaW fa 4al jjjfll j& Jij ■ OljUl uJfa JJ 42*4*1 (jatMA 
yj JW i^UajjJI ^JJmJf Jjp jl J* ljju*1 4uLS/>«y/ uV Lal*^» 4>ill// 

Jj CtXJUt JjJA, &* &JJ* TT' ♦ /ftfi fijiMhjjjJf fjt Mji oi^" J*"* ^J 

. /ja <ctti £*ii ^ji/ Cfi&^K *&>** ^MMt oljiil Cf J^ •«* J*n>/ J 

oUmj . j^yiiW &*mi o3tfcfi« U>* >yy t^^^ <** ^* iaJ ^ JSlii" J*l> 
Jj £j**jAI /J* 4JLa./ J* tfti/ jJj « IflwU V 1 **"^ JLu> ^j*JI JjfijJf 
jl £U* Ut Jiiii vi^uxi 4JJ JJjJ &jJw jtHcl J J . *lj*aJJ iSjJJUt OaJJI 
< OfjAjJI J Olji LuUu^ti . <£i duuUI jy> Jjy JUIj» dL^i , pijaJI <Jjij 
tf (o*tl<i) jfjjlt jSJJ . -Okit/ *M o& £U±U CujSJI £m2 £* iaiUJtj 
jlj^laJI jUtu J U ffj&utii jjajj iOAa J< JJ**" dUI j)L uilxj £u4 jjiitill 

<i/ ^wsy/ ijLftij . Jwjy/ j^t// pj&j tf&tfij o?.jm im ^ fe»i*t' 

UUai dJJ mj ujjyjjlj , jua ^uoj J J3>j 1 X (jljjj tfjl j/jSj fit yti'tj 
(jli , <ii f£.-\"i (jl l+JMS ^ihltiii (/If/ aaJf jjt. p+jji Culj IJli . jiiaJ 

JUi»/ J UUujj Jul o*xjjJI £* J2U jjjJ fejLu J* ^Ul^y/ ijUJ Jj 
CA*^ $ <U JJ4J&J , £jyii"i &l a^i/il 4iuu pJj . puijl ijUe J J/^iuiy/ <jls jij . yUiU iJljAI < ^iai . I«j3b. ,> Ujjj^U Uijji) JUi j *UJbJI JUaJ ^>^ll ^Vl (V«) 
Vfti O^oi^ 1 *i)^- CuUj , J jVI i^jjAj <USLij4t UuJI OJttj . U JjU ^ 4i^ij , jjL+jjjI > 

• u'jildu 5 ^ 1 fU^l^ji«J^ OJuUji CujUS jAi$*». JJjlaill AjAjJlaiUloiA^jjl^ijjl ^,IS (\"\) rn© .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


iSiIjjII 0^1 ^i^ Ji ^?!>" U^ jU°J>l J <jj>l_>il £ JJ l^fJI 't*^ ' « J*l&ji*±* ]) 
<3^ ^J <i^U| L^-ilSj <*-*j « j^lill Jjl£ JUa. )) J>>J . dtU i_ftSjIJ a~> < Sjjyll 
t jjjjijjjjl jLvj^fl ^Ijjj O^J u^ij (( (jLjSLiA » jJbj 6jUaIil (J ^jijSH < no 
I <)()■» oj i K.G.B. _ll <<_i"jtjduJI Cil^jlaJ>l <liA iy^J « t -AjL>^- UJ » JLA^'J 
J] oljLxuJI a*frt C\Q,y\\j . <jjjjJI <iil! j gjjl i rt-r t^l f-s^jjil (( (-SLiJjjjjjj » 
JS (j- <JUJI jl-> itiVI <U Ui->" jjti irtj^ol <ta.Lui J I Cil^Jj « UjJiiJlS » <jji.L-a 
yl » : « _^alill *UC JLaa. » (_>*ujjU JlSj < Aifcluj (J| « (jLjSLjy* » jJeuj . t_uLa. 
t_tjujjj < <L*.!jJI qAaj (Jl (jj> ^ ""■'*' 4^^V f""lj ' U^' L&iLua <LujjLuJI <£.LuJI 
. « (jljj£xa » <_fljj^j| aj . « LoLoj Sj^uiUJI ifcLuJI <_JjJuj_>a. Uj\u i3f4j^' (* ^ ','?.' 

jIoaIuVI oljuj^ij < ijl^JI 4$_>a. *Jl jj n^i i AaJj ^V a <i "i<> dli* (j^j jJj 

^all « iJt^uijjA. Ili*£u » £-» « ^T-<aLl)l <^£ J^> » ^.'-'^'^ Vf^J^" *^ j L*j U-l 

yl Utj « (5J>» Jyn-> o » jj*i£dJI (Jl (_>iUJ_>JI i-JJoj . CiIaLui fcjjl d*J <aLojI „X)itI 
<L»j JjV ll«Lt Cj Jjj . « U(yiijjL » £* jIjj <jt o^ ^ JU-^ -* fr*""^ I** U "^?*' 
SjJkLiJI (jLi ( « /eJylJI (J^>t ■i""> " » J*^ » ■»>» (J i$J^*^> j jt iii l L JL-ajVI 4 IS 1 1* 1 ft 
SjlimH Jx. (jiifJjJI Jl <j^iuJuJI 1 111 i iij J£ Jj^SkJj iij-"' <if_>^ Ctjk^l Ji CmI^ 
IjSj^ (jl^ jii < <k.^JI 6 1ft JljL J^LujU iuaU. S^iui dllft Cul^ Uj • jImi^a j 
Cil^ijiu JjLuj u*}l£ SlaJ oljJ LfjV jx*>^> t-AJ^-a j o^' J^O 4 li SjUmJI a' 
JU&. x J>a.jJ da.1 s-i>«J V1 (^ojlij (>»VI CjUI^I C*il$J . l^ ->/i l t<i dlaj V 

(j&j _ « ijuljjju^i » j-^jiU ±\2 I Jiftj , olcLJI 6<lft 3 j^^* J « ^-»LjJI >^ 

! jl la <JU. j ^"ji^JI dUlmll J-4 JL^aJVI i^-»J jv^ iiLujJI jwoA j Jli di 

j t^j-uJ.1 di^JI <^_>j ikajUJI Sjljj ^^Jb_ JL-a3VI l0A JH Ltljj-VI ^ol2l 

. L^Jj^tLLj <Jj— j c^'u <iL*-aJI ^-oi Jl « (^J>2JI » jfi^l "tr?-* 

Cul$_j i -Gjj j « (J Jjli\ x jjtmlU <a*uijajJI <La.jLkJI JjSj J^xil JaiJLj 
ilLu_> ^liU <k.lc <lueu _jlt-- <Gl » : <i JUj < U.L^a ^jJlj LujjLJI itLJI 

J I <lija L^aU. SjLl-j <JI «1**jj "-J^uj Sjlj_>ll (jUi - jSJ>l ^'t 1 ^' 6* <£$ '-i* 

mi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,3lkjj ^ I jlj < IfjJJ Ja-4> ■ L*iiljj Jx *ljjj-JI ^llcJI cJituI d3j , djUaail 
Sjlj^ Jl tS JjJ V <i1 j£xujj UjU-^' i j 4j_>^i. f^,' <-*J*£ >^ 6Ujt (3 <X>ui ^f^Slj 

"LiajJ (j^>_>*j <j1 « (jAjSJ! » j j«cnl l , \V\c I ^jISj Sj*Jj . I '> < »-> ^t « jjil^ji. » 

»_ijLuajj « ^jill » j.ifl">1l Lfls Jjjj « UjjJuIaM » j iiLi<JI jw»i Jj <d ilsil 
Jj3 j_>ujj>JI £■« ^.L'^?-'^ <jj J«"""<> a^J i^J Jaj J^ lo^U^ J > ' "'u < k-iiji.1 

JLflji. » (jl <-_«_>£. Ladle L^a^i ^-k 1 <*JU « jjjjill » j ^i iii l l 4,i, t j ft J CulSj 

. <il II »->ll j^£X& ij^-'j J^V^O < I II flu « j^oUJI dit 

n 

<cl3 J I SjjU! 4i>x cJjajj • « '-AiAjL)^ » ^^ Sji t i UJ I <cLuJI Jjj 

jjjji « jwallll tUC JL»»> » jjlj <GjU-ijj ^Jjlfi < iiJaJjJ (( i-ijjiijji. » 1 J4J , » \n"-\\ 
Jj 1 dllA Jl <iiiil <ju>uj ijjjjj-uj S>iUo tjik <j]j < <Sklll Jl <a>-jli <jt JjS 6nUJ 

S^L _>^-lo Jx aSj! o»ftin Lutk. <LulajJI <jI£ j oi£ ^^Jit ^LisJI » : ciL^1 

t _ H axxl ^j^ iti <a-a-J a5Lxo IjJa^j ^jl jJ> Jl,ni,i (j^ ^* J^'-jJLjJ 1 »SJ jfaj) ujV«»\t V 
jjj ( « t-ij-tjjj^i. » aLoI <Axajj ISjjAJU 6jLa (jiilSj Adiul J^l J^lj • (( 4£Lauuil 
Jl CiilJI AJ . « (^Lol (j-a lilA A-Sjl » I AukkJI (_>"JJjJ iuU SJjU.1 Jx. « i—SjojJjL^a. » 

j»Jt1 L»1 . Ijjj ci/ii1 V t-tU ^4 j^Sa Uiit^ »: <1 Jjii « ^voUl Ait JLoa. » 
o<il->j u^ lt^I <j^.tlll Jl oilJI fui . « djaoit j»jial Ui1j < (jajlo j»Iuw dJl 
J dOAj d^^a.!^ j1 ^ tf.uiJ (jlS oil » : (jJ Jlij . Utj « (jjjl » jjlS Jl Ljji 
4£^jiJt,l jli !a4Jj < u>j*JI ^liil l>j ^Awal *Q1 oi*J*f f^ • O^VI >^JI 
Jl jLitj « utjAjjL ), L^JtS . « <>jjjj oLiUI laA \Aj^a ^ui^l ^^1 S^ilaJI 
o%*> Ojxil (Jul » : JUj iuinil aU-L <uL«1 Lj^ SU jvj . « j^aLJI Joe JLa. » 
^Ad ^ . « o^dl J^IS uiikjj 1 ojA-JI J 1 <■>">'>) <oaJiJ < ^"^*-" ujJUuiJI ^Ui 
j&i - n-JjLtll ^lolaj (j^jl (j-^J ' '»»J* II ij^ j»-lij1 V W » : Ji^j « <- J bAjL>^' " .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL olai Jl « ci^j^ » J^aj fu . « jjoJI *Uj| JbiU j^jilxijj < <bJotjSujaJI 
,„s)|jju cilalaaui Oil < ^J Slalia CutS ($ljJ>JI Sj^S (jt »: JlS ^ ijl^JI 
dU^Slai Oa-u-o1 Jlaiu (j) jl S aloiu jJJU jIlUu iJia. jVl *i»1 j^-al» J44 
J, JlS (jxilaJjJj lil jjil & liS Uaifc . Mj^ia f^SjO* J&J S jto*J i-ila 
JiOi uiy-ui < jJaall (ji^ui iawjVt (JU^' £ ^i>*J 6^ ^ ^^ • JJ » : j^' 
MllT' ' ' u > )u " JjlLu-u IJU . dlifi JaxIluI » : L^ojj <jjjV cJSj . « opJI 

j^U <>^sl Jj^l <> £iu ^^uJl jUjV) a!- * f*J d >*^; 0' jf* 

£/{UJl UJlj < lawjVI tipU) JjL>^ ^S**" L^J « ^^ O*^ 0^1 i4* 
#SJ,j » : MilS djikul jij « iJ^uij^i » dbu-03 « . « >ua$JI ^j4*iU,l ojAJI 

^ i 4<*i?l'>ftll «Uuii £jki tfdJI £>ui>al] <utili « iJj^ij^ » Afo I jiftj 

L£ . ttlu«]| ju>1 J I S>aLSJI (> SjJ^II LjlAl\ oUjjJI JL-j* CiLp> jlatl 
Z;~.^ J frU. j3 (j^ c*^' ( ^Uf^ 1 jj^ ) « 1 - i Jt* J - u » Jb^' o' 
J^aj ^IS ( « J^Ji>?. » ^j^ 1 JiJJ Cr*J * o^j%« » fr* ) L*-*^ « «-A>AjlP> » 

: l^li <> « ^r-ollll Jot JLa^. » jki <^j (>*il<. o^J * "^^^ til 6J ^ J^"' 

Wj J^ SjtijMill \A^a JS JiJ4 J^uj l^ilj < AJj^laa. ^ t j f li ^ 
b^ 4Jlj .">aJJ ^'ixJI ^iUuil ji^Li jl Jj53 V IfiV IfJUil 
JS uLuatl iij^ dO^a. JS JaJ4 <J>-i 4Jli_ f^JI- «iaU» JJ a^*J 
. t *Ja± ^Lu Jl j^VI £»* f4^u 01 J*4» ,aSj Li, ^ VI 

fLuujl Gilj JxiJU ojjj a2 CiJlSlj ) SjjjaJI <;i2l>«JI SjUil fr « -^ a ^ 1 'V 1 


Y"\A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j £&> Jl^uxJt I o^i <LtU « i_i$uij^a. » Jx « jwsUJI Jot JUa. » jjj 
<^1 ^ t^^f &>*■*■ J 5 ''Uj ^ J^ ^ i U^ 3, VJ*^' ^ t^f C^^' UaaJI ,ju& 
jJdll Sjlill pV^A (>» 1^1 *-A>*^ ^ » *^i « ^y&Sj* » — I lP j»J . ^Jjt jiaj 
. « *fia da^U 4jUa J (jjilj H^ ' ^l)*^' SjjjJl (j^jju j ftAjUui] Jdjli 

Sj^UI ^ S^u&JI dli^li Cul CuS I jl » : « JlyZt^jL » -J JUS aj 

#1 jLj^jJ Uai* jjudl U$jl« j-utflaj jjLj^l jU ' J'^H 1^» ^JJluu 

6l* j (j-al^J < ilftl^JI v-ijL>l»il j ^J^' **VI j ^JaAll <UUJI jtj < 4^>*JI 

JS t£aJ oLxiLUIj JLaVI (> j-ujjajs jjja^ JLtA jli ail » : JU jL <kljjl 
JS £filjj ^jlail £ai Jx Sjjli &J^uaU Sj^iJI jl Ioj Ul* < ^^t ojui 

a&l j* V^H/* Jf*4 **)!* £*ls>&5 ^'j^ - £»UttJ»M j* lK^^'j 6JlP^' 

. « , hi fatal jf*jj 

^lSLII <>j jLjij ja Jjl /*J^J »: « <-A>Aa>^ » — ^ « j^=>^JI >^ JL*=k- » Jli *j 
Ua JiS,) Jaifi j^jJ ^IluJI Ijffl < £>j!^=JI £itjU iaJJJ jba-VI tyoJu fr 
Jaaj (jaJ gjtVim'i Ua jSSl Oi^il ouij (1) 4jl Jj V 1 ^' uLusfcl 4UtVt 
LgJLa. Vj jjiAUaJI ^3**- ^AJ jl fctlaluu V Lx»1 » JKiftQ jSJj < <Hiij^uu 

. « 4JJL4II) JMxl jf^Sa () £,J>luU 

Jjitfl <Gl Jx, JjJj « A^-a » <aK JLoJlLujI jtj « jv^aljJI iii£ JLaa. » Jjj « S 60a»lM 
4l»A.^La « i_4jAiij(_)a. » (£jJlJ • ^aj^nJ! ^jjjSJI 5$_>aJ <xnaJL 4jIj1 jt ^>.ti«.lil J 
4S[j^. (J[ya. « (_>uaj_>1I » UjIj] ^111 JSLid! Jaj ^jJ! jA « AjU'nll » jl Lfttj^n 
i_i"t u cJljLa « AjlVull » SjSi jU « j^-oLjJI Sic JLas. » Jj^_j . <Uj^jui <Li^ill 
jltal j LjlWi « AiUull » jli t JLi lilJa »-<ij < ^J^J) Ul^ll j jlial jfc l^n.ft'il 
jlkjJI jA dilj jl «_« < aLxJI ^^j^jiJI ^Uaxll (1c t-it in <ULi SOi.lj <JjJ 4j£.j^Loa 

Lula au»ja. ^1 » : JU ^ . 4JS ^^*J1 (Jl»JI J <jjlaJI CjiUUill <$>J Jxill 
jjSj jl j^jj wdJ Jj IIa^jI aii diiJa *^j < SJjdJI aj Ja. rj^a- A»k*>" ^ jj^f V jt J^. 

. « S (Jx&IIj «,Lu-ujlo Li Ijl >Juii < aIIuijL st .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tS^jxJi jSJj • *U*m Jl ^ij^t jju dJJ 6oaj jl ^jjl oiS jlj < jIjaJJ 
tyj La j^Ja < Sjaj j;Ju jjn i ul lj jjUSJI jajoS ^jSV jI^wuujVI >A jVI 

((.^p-pllll jja JUa. » i_iLi>tj . « bj^-uj j*A« jjj Sd^aJI JiLua Jak JjLaJ 
(Jj^^juIlJI ^UJOus'l jl J£aJI s-^du jaj » : l^i JU ^^jut ol J 4ka.}L 
^A Ua jjiU Uj^oiuu ^A UJJj < ^Um JSL-uJU ddA Ja jjlf>J V jJJjjuJI 
jk^jj » _j j^jiJI J* Jji < <lia.MII (£,>»-» « '-ijAjD^ » ff*J • « StiSx* 
utdou Laos 4aKj ^a£ lj^"t«_i jd ^4Jl j < j»fuajuj uijjull jjj j^Kon V 
. « bj^ui £ a^J £ia& U, ^j < jwaj» fa tjjuL&jii fill 

J dljj ^Jli , jAljJI cifl^iL ^Jtli Laos » : « j^aLjJI ±i& JUa. » JLs Jl 
^jLuLujj J ^jIj jL* Lafaj < i^iolj JiLiS a^aLa] jojj &LuU£ , a^&iS 

^Ul *n.i? i tl l jl ^jl jV jljAluil Jx LJli , iAlaiil £ iia-iUlj SkiluJ\ 

Ijj-sijAj (ji <("»-> jin'n <L3I^*JI Sj^lll SaLS Jl Mas JluJ <GI » : JU ^ 

£Klu« ^fuiltV 1^5^ V J±* ui>*-H Jl ^l>*-ll Jaiill ^JJ jIjAIujI J* 
ft+Jjt^u I^Jj*«ji jJ _ (Ja/ia^a. j;UJU da J* - JI>*VI JS (5 ft* • ^ JL^* ^ 

• « **■£ O^Ji f* ^Ij 
jLaJVI ciS^a S^JuUa tijJu jl jljl <US IdA £4 AJl » : uiL-it ^ 
^SuSdk jjj^ jjj jki^jII Jx jjo^VI j-o\ IJJ U ilLa. J ^l*a^tJI 

(^ iljLJ Ul timo « j^QJI tU£, JUa » ij] « Ljjoij^ » _>kj ifa.j OJl^J 

(^JJI (jl j . SjjL oLuafi-1 Jl j . OJOa. (jo uiL-afcl Jl ^Haa ju>VI jl Ojjoaa 
Juiu jl ^jln"nnj <_£ jJI ^A JauuijVI (3^uJI J jVI ^J 1 ^' H^'^' l) jim'nm 
CiLjVjJI jl aS^J a^jU^JjLa » jl « ^Syl^jL » 1JL0I J . <U^Mj J 4_>Lofc1 
fJUJI jli I ^lai I jl ^Jl j^fljJU ^JV OUioxll (jUaJ J^oj^J (^>u V SdaoXI 
^Jeujjj j^JjLxi mjISousI j-a*J j1 J^J ■ £JLxa V M^a J^Lua <U£ ^JjaJI 
Ulu <U j ^j ZqaIja ^V iUkii.1 (^jliaJI ja ^Jbu jjl^jfl jtA < j^Sl jA Laj^ 
j1 dJijI j 1 jiaJI yJL& a}^> Ltiul jau . jdaJI <-^l^> f^LJ <U&* La ^o't>^ 
Jt da,U jl gjKJuu ^juUuj aJUJI J dLlA t>ujJi ■ AiaLal btublj dlj j^SLi 
jaiiS^a I jjjj j] o->ji dJilj . <b j^j cjja Jl jAV <Uxui (jojju jl Oj ift i n 

rv. .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . «^ii1 jxuJj (.j^i&JJI j^^l i* •J^l (j&Jj 

tfb U^J • ^=^1 (Ji « j^aljJI J^ J^ » S JjaJ <ka> <U-oj « iJjd^"' » JL>i»Jl 

<la.lx <LIXa i-Jlaj < ubf^ <3 « J- .^' » J^^f J-" 32 ' cpAs-"^ jjitJI <jU J*ilL»J 
. r-U-uaJI J I jUiliVl ^,>lru.,n" V « i-ij-JijL^a. » <>» ilLuj <Uj> (jV \jj* fcLiJI £_o 

A_o *r' ■ "'I fljil ^jc (jl^jQ J^ <JL-uj jlliljl (3 »1 mil CtLcLui C11 An I j£LAj 

jju ^i < <QSv3k oU-oa. uiiffj L-iiJ^XI J j *,< r>'tf JjljIjxuI jl » . <utj ^l^j 
jj^iaj jl jh^jit ^^-It jLuaaJI SUs^j j3Sl o>*a-i vj^u ^I^aJI j) Sj^HI 

j^Jiii jji^j jj^ijJi (jA S\i\i-\\\ iiiuii,! » (ji « i_i>*i)_>a. » ^ij tjisij 

. « JJJ^Hb SoaoJlI CiLVjJI jyu* (ij C^ J if (^^1 jLutV< >*» I j^ < JauijVI 

yfi ^ijUmij jl Jx <£j42j j*iJ^ H^" u! * : * ^y*»x>*> » J^ 3 f 2 

<Q1 ^ jISjxIj < UAj JJJ () (^jl IJIj < <UjOJI iflLlaJL JaixijVI (3>iil Ji>u 

Jjjlilt Jx cm^jjj k-fl^y-u ojJUl J SLpJI tjLa iaalill ULt ^^uiaJlj <tnm^,ll 

, (jJ^Jt Jjl^^ 6* J^^ ^^ o*^ J3VI J* f jtS j^S ^jjla , IjjLiS LxAj dJJ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « . / Jj^jJ y JiA* ttUJUtu \ yJb yjjl« 

^jt ijjt jl i_JjC LoJLaC <uk. tjJu rLujVI <j£>J ' JiJ^ Ji*i (5*'J -J ' W^^J U^ 
«,i Ja.UJ| jaJjH\ IdA Jx <Gii Ha J J ^^jaij-uul! jaiuJI It J ^JJl fjjuaji] Jjda. 

,JI $ Lbj. J i lt l lS » (jx JjJU (( ,/w»uJI JUC Jl-Aa. » jli ,JjI1I i.imiTin dJ£j 

Jjyll] Oh i A jij . o^l^JI JiUkal j \£jmj iS^^-i t3'"* l ''v) ' J?"'' li' *_>jUaJI jAjuajj 
jjAj J^uuJ (Ji < ^J^' ii^alj-a y* (jSL ax t LfJ-a- _>a**Ji Jji « Li>jua » jUw J J_jiyL 
t, AJ-vl <L*juJI "bjaJt Cil^lil <jj> Aiuti> duA jjlS (C Lt^o )) jUu (3j . dijj 
(j^jj (£>a>J jjlil uLuicVI i-t>a. O* *>*■ liiiaJI !i* (jl 1 "> < fi \j yl£j « JjuijIj » 

Jl Jusj jw « ^uili ^^ ^ » J) £*au ^j# &*?,$ ' 3j3ly*l' <UhoUJI 
(ja jaj Jl OJajj USIj jli 4jI J j>_jJI ^-at J j < JxlL jfiill d*j JwdJ 
J I S^c j jjjtUxii dltjA. jlSj . A4Ula1I juaS AaLu J IjAuual jjbAU^JI 

LjSjJ J^^a- Jx. J <i\ t.? Cilj^lJAJ a_^Sj ^olai Jif^ wi 1.0.1 ^aljSj jUjilt 

5jSj| ,} Jjil^uiVI o»iUI jJJ^JI « Jj*"£4 tf Ldl » y) ia,jJ JJ ^^ JUiiLi 

Jaiia i^^mi SjAjJt,! CjUVj-11 yj » '• <Lxl^o J^ii ^U^Lij Jia. J iJSj 

<j!j < jdjV' iiLAAJ J^u ui^ LuUujj ylj < yOJ Ji(iiuj| AjLuaj 

! ! « Uj^«u Lu 5US32 yl yVI La^ USjj^ Jjil^wJ fVY .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL B . L^Lxu bulk ait! <*e>ijlt Wf* ^^ Lr 3jl ^^ 

« ^^ ,»j « j^ » c> J* Jl < J ^ 1JI o^ «* v^ 6^ « jMx^ » 

V ) : Jj U <ui *U. « jL>4-i » -J «OLli« <> IjjjE « j£U 

ii/oJ/ jj . Vf^O ^ J ♦•J***' *W ^' yj/ ^ oMj** 1 4 4 * 1 * 

J Uiiua. i>» it-Lull tfjj &L* jju . ia-^/j Sj^uaj jrUjJyi jj*J> jj+j o^ 
LxauAl Ij^jS Uljlxl jjtfi&l o^J* <& ^ & d ^ ] ^ ' ^^ >l ^ *^ 

r-j.s- ^ jiii y jj^j $ q^IjJI &* c&j ■ i*- 51 "^ ^^ j jLaJI ^tyj 
*JJ*J/ JUjjU/ j)/ Jii*j jtf < J*"jW dt^i zj"^ J* &J? 3 ^ •i'J**" 
jjji j* oh ' ^ ^> s J 2iJ ^ Lma J* V < ^ 4i v u ; is¥* **j u W 

. ^ &4*l JbZdl jilj . c>V/ <£i*J J oiJjL jSuU/ J/ *^' 

4^ji* uiS^j - -u.Wi ^iiJ (jtiA &) J i«>£ui« CtljS JljJj ^ jup jl - I 
. js^i* £^u/Li ^ui*y/ *=*^' 'r 1;a ^ ,i A^ ^ J u-xiJi. aif» \\eK ^Uja ^A e-jOi ^reiV (J, tfljaJI - ij^^VI ioyl^Jt 3jlj>« i.^1 ^y **>"?-• ( W ) rV r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jit j *\\ i t t jj^xdji ji ^ , ^u « ,. f i i i ji jSjij tjis >uUaJ jy i^j c/jja y 

J lfj&** £>LSLmJjI J l+Jj±.j JUL*lj jVuJJ UuljS Jjjj <jl jj^j u\j tf&- r 
ixulj <Lt5Lc j CiiUx jJU IlojMI jxtcj^AU jLxj Jumji £±oj jA jldl dli 

. LJdus 

« 4jjSUmxJI CiljjtUalll 4&jjjIjj jmjJj , Sd^UI 

u 

ftL&JI £a <] <LUL» (jC IjJjSi « jL,J » (j^Jj-VI J^uJI ojSj (jl^flo <>J 

4Uit Sjej 4i pjSj , <uhlL> Jf *L> t^jijuJt jAuJI $ >UW J J& • 
Ua Ufl Lfh tiuA iu/jjy/ iutifudl JjjsJI J* 4itu4 J J^Sj^ 
.- 4j^Lt ^^ic jij , SjLxll OdA JJ „t uin ^tj tfLu// M&lj • ±v^ H*tf £lZ*Z**iyi 
1 *1 > Mm 4Jb if XdjuJI jjiittll £h] <0\ 1JL0I *2 « JUfa0 4HaK/ J4 J jmjJ » 
SjjJic jjjj 4JI » ■ iwau «Lo// J JtS jtj . jljjj {JLa» ejt£ i) SjcjII 
iuA-iu i jAj « LJjtAjj* £* £UL±yt liA jfcu jf LluLh iJS IJf Uti jIommIj 

oLVjJt cumaI iji jsJj , jjus t-^ £Ui*yi ija o» cju^' u^l J ^ 

i^* f tiW *k" L»'jf J L^l* /) ^^ Lt u - aA J JM <£j ■ uuullj <bij£ll *iuA 
tJji^JL i^jj ^I^Lk/ jic ^> yjj 4JL yiJjuJI jAudl jja! oLuUI jl Sja, 
ju>U £» aijij alJUf fj^lmj JI tJjJuj^aJ Juoiifl j* Jxli ( aUUI &] ) 4J&J 
jJu fJ (S JU 4iiaa. J oLUJI jiJ . iilaW crfLw J$ ^ i^V' uW' >» <^<^' 

. « Cut Ml JljaJI Q* iuiiL) . \MS jjJjj t- £jjlu U-rV (J, ibi^JI - ifSj^VI ij*>aJI Sjlj^l JjjuJI 3iU>ll 4*j*?- (^A) rvt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
ywaS *La1 S Jifi7t^l,l jjJbl.Aa.il aLoT i_>lr>--fc < t « jv^ljJI Jj£> JLoa. » t_i5j Iodic 

, <jjLJ| OujVI »L»VI j Ck*J5j (jjJI ola.Uil oils -jfljf \ A j».jj eLuj> iiLuSJI 

SLsJjUI jj! l-Ls. . <*3lj ^jlia. (jl c4y*j JA _ AiklU j jjjl^ll U^ '-itlS'tl ^lilj 
i-iljiaf oU^utxi (j J-^J lo.i^'llj SjJaJI j* £>>" 4Jl£-« pe-milj < */e&JI (_K»*J 

lj-»l OJj >i5 jS i n^a (J I "LjjuJI « _^ollll JlaC J'- a ^ k » < '-* a U Cul£ 4j-a.u j* 
iJj.iiilU Lfji t_i2j (J lJI (jdll Ifijlj < ^jaJI *-<-ol s 5*JI j« Jj£. (3 jj l"Vtll JjU jji 

U* t>* C** ^^ ^'j IT^' *^V1 jl jJJAJ Lfilj < J*aJIj £i*i$ ilayJI 644 

j^aS <i>ui (jj <blka. j <LuxLu « j^aljJI jjx. » j£1 LjJ£.j . « uAmfVI U_p» 
<ax i±,i — >. t \~[} « vJij-iiij^i. » _j jj^lll <Jlj < JjJlILj jS-uu_jj j jlSk <LJI ^jjiuaj <ib<A,ll 

i3 _>l j Lac. J^LuulJI [^jutj ( jjjJ j <Laj-o!j LtiLAdJI culS _ jjJjj N V ajj jI^j Jljk 

4 nit'i CuijJI (J (JjlxulJI I j.6 r- jJa j3j « lUijjlujjk. » j « j^slill Jafi » ft I M-\l ^Jju Lx « jjI^jjjI » (jiWjjJI daa aJj i Sjja. ilia, ij UkjjJJ jU'wtilj CulSj 

rvo .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JUj i ^j-* <<-»ll 6jliti"nin « (_jJ>*.U (j oAj i -v » 6j J^ol ,£Jj*JaJ tJJ^' SjUjll Jx. <U 

j -ia, ia^Lui yX SjJiLia iij^uxa j^a (j| j0»3 SoajJ.) OlbV^il (jj » : <ji 
Oji Ol^S ia!)Lui j* Vj^*« ui 5 ^ '-^ l -*,H4 ^ ^l >): ^^ ftUAit jwaS 

(jjUj < 1jj>"J J| 4jj£j-u£. <jjj-s "S*?^ y 'l'** °fv^' 6' *J^ C.J°J ' p 'jj^' 
tjlSj . JaSlj^t Jx Ujj! i_d2JJ olitLuiuu f^aJ <jt jSuu JjJI £litl I JA 

J^ jJicVI aJjjiJI o- 3 ^ U-°^ jH'W ^ ^ ' ^ "" ^^ SjL),i ^ Uje^ 

1 4 Ml«'t A*j JJJ iiLSIj-Lul S>aU-o ($1 (j^ J^J ' ^^W -T^' jkl^luaJ! <_>1*J 

a 

Ujic jAaJ J I aijJI lift 4a.jj o2j i c?^>iil ^Sl^JI f^' J^ J^ tfj 1 "*- 4 
JaixJI <> lj£o (^SljaJ! JJ>JI (jlS • ^1 « ^-ol^l JJ* JL^ » J>^J ^ fcf^ 
<JJAuo » jlltuVlj < Sj>iJl SjL3 ,juia-s j^uJJj i-"^ * ^^ fJ^dl SxC » jSjll 

(jSlL ^1 Ja2 4jjl.tr> i. ■« o - Jot t- Ijl jJkU-l j5 « j^sllll ait JL«. » u^ 
JluoJI JJt )) JuxJI j>^aa1 o^J ' <J "-« "L^t Jj 1 ^ Lf Cj tf^' L^'^ 1 J V t* 

cjjoII JUjllj , L^J o^jiJl j cijLi yill Jl>VI cdJj j U. ^IjxJt SjjiJt 
2^mu U LjL ^ji aSj . l^LuLxu j jjjj ,jjJl <*\*1\ oUUjVIj < UjjLS q>Jj1i 
, Jl>VI oju j^ ujU ^j-u ills ULijl 4^lj: SjjiJI at LajII* *aJSii 

J SJjjil Ijjjj c^ll o-*i J o^ tf^l ^ « J 1 ^ 1 C 1 ^^ » i^li ' Jw ^ 1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 'L'JUfl "? ^ ci' 3'j""^' >lfti Ail jLt-aJI ja <Uj_>*JI SjajJI 4 j i Ait j ^jIUU <ULul 
JUa J-ufJjJI (j'l >l J$f jlS ^! * : J>^' ^^ til lU°JLJ ' S^ia-ji.1 <fJ_>*JI 
jli J& , ^^JlaJ J Jjij jJj < jkjJI j^Jo SjjUaJb jljju J Jja jualill jit 
j) Aa.1 jjln"n nj V Sja^LI jjj* jLj ^Bji ^Uai 4jI J ja J jIjju J I AJ^loj 
, . at" A. t |_i|j (^jj « js-aLHI .uc JUa » jlia . « du&ja* JiaJu j1 dJ ^«. v.. 
j»^jJI ^Ijj-o jIjju J <d«jj jl (jlflj <jI : « ^l&c J;iuiAa » JIIujSU Jla o2* 
Uj l^t&aj SjjjJLj l^aLs jjJJI jU . LjJ ^£| j V oU m L. u a> (jjlikj 5Uai jli » 
jv^s^j .ia»a J Oa.1 ffra^tjj jl ^Qlj li Ai j| jiaj jli _ <US dui V IjLoXil 
a^jJI loA djj jl^-^J UaMS uSU-caVlj iijAaJlj . <U9 j^iuju ^jj| 
*j . « oa.1 dJ j J ^jUj jl jjj 4J0.I J4 ^llta l^t^jfc jJJJI <uLaooV 
« jlfyil) £Mu3 » j « l ijiAfc JiiU w ua » jjJUu-uSU % j^>llll tU£ JUa. » £jJi 
jalj . jIjju j} pLojVI jt « tX'j^l JuaaJt tUfi » ja 4t.rti.ij U j<aju 
Lao-si j jli dJJ £aj , CtU^UXI d <^ <La»ua Jx « ^lftfi Jf i '\ ta » JUuiVI 
Lj^jauj jwst* J4J Sja^jJI » jl « j*^LUI kUfc Jl^-a* » JlSj . <U]j Ja <>jljJ-el 
llii^l IJI Lulj < oUuiluioJIj CiLiiaJI ja I^aoS iJoadJI aaA ^la, <*.\£ 
. « I4J Ja. V OIjoJULj j»U] LxmiJ'l jjvj i_ijxufl < 3'>*-" <i J*^-" ££lj ^' 
< £ftla> Sja^JI jl » : 4J^ jA dJj Jx « ^Jit Jj-i-lUa » JUujVI ($fl*J jlij 
: 4J9&J « j^LUI jjX JUa. » Jk,^ . « ((j.aa'it IflKUiin Jaa jU tliiii Upl j 
(Ul&aJI ^-ijjs-UI jit (USJ3 < %jlaill iia.Llil ja J^aoia J^aJI IJA Jla j| » 

D 

jli ^vl' lli J-AjJI ^Lu-aj ^ ■ nU>I Li Sj^Lc < a 1 »U.a ^IjaJI aijjl jj *Li*J| jtS 

"^J^ J* (( ^^^1 ^ JL^ »,j^ *L^*JI £_ JJ jt «i*JJ • i^i^l (^>i-k*J.I Jt j^jS 
j*^-* 1 .' « j^Llll >Jj*. JLas». » —1 La*^ laj ji.a jlS ^ail « J.ui'uti jjau-a » JlTmiVI «_o 
S*l d »lilll I ja jiJjj V j! ^fij^ aij . y-a^iUI ^^Jl Ja-JL JjjUI <JLviJl 
uliill I JJk »j Lajltj , d jijJI t-l 1 Ac 1 j* jj^^SU ^mlui-t ■-,"■■•' V "^ iiLuAJI 
^ ^jljij ^ iiJa. Lo 9 jl « J,i „t i j , u j 3^^*° » -J J^* j'4 « ^W! Jft JLaa. » 1jj 
JLaa. H ^(ja^jij , « t 3jia>-UI ^l L >^"t<'io iM=k.ViJ oj^f L* *-ySA <i <■,■<<*> IU jli 
fjj (^4*Jt i^^iuJLl JX )) ; <] J^L « J^iiul, jjjj-a » jlluiVL (( jvaliJI OJt „. ^SIjaJI Ji^lb , j-ollll o^. JUa » otisUlal (> C.ljSi4_ « JSUA yikua J*a-» , jljjl ity** I \ ) 

rvv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JJ J#*Z* jl j&u (^IjJuJt jla^ll (Jj^ma J* 4JSJj < t^pi SjU-j b 

^ <jumuu U JS fX>i « j^UJI Jot JLaa. » <a.j Jx. iAAjJI OOjj . « JjlSS o"^^ 

Ij^mI <d jJjj jVI « Jiti'ini Jjj^a » <Uj3j L jU « ^l>uJI j -ia^I I a*c » 
jA Liu1 OjJJSj () J3UJI uiuai jlSj < Sj^iJI SjbS o*^xa QUJLtj « jixulS 

£ul£ <it ■ «'< j < SjjjJI *fl ■« O-aLS (jll! i_ijL>laJI (j£ Jj « /»Ull l J^aLij (( ^-allil Jjfi 

i ijj^Lc. »^LJI jit » j « i-i^iLS ajj^JI Jj^ » o^ '-^ f^ ■ ->^b^ -^" ^ ^JLVJ 
, dlt^oaJ.1 Jib Sjj^ oliiU. iaa.t «dli 6b « Sj^-VI ^LVI J J**JL? '^1 
*1_>V1 j <>*. J* (jl^ <it 4;^ « j^>^ •***■ J^ » ^ Jj--oU]JI 60A JiU. j>j 
jjSa-j . iLJS oLfcLu JjS « ^lit J^it>_va » jIIujVI £-o 4iii2li<» *Ijj1 j La! ±A JjI] 

JJU <U»aJ <ijU_a jl JJJJ < f "' "J J g - am j « j^Liil SiC JUo* » (jl£ >a*ill iJjS 
jtL-uVI (> <xu< L jMi. (> ^>a-ii Sij L^j^-ai « iiSl_>xl! SjjjJI Jx ikaJ 
« jj-ujU ajj^JI Jofc » (jxi oLfiiUll j (_jla. j»jl2 jjjaII o^ (< J' "'"" 3^" Uo * 

JU j-^ill jJko j_» u^->J' 3£*i o^ JAj ■ I " < .""»'' « ^J^ ^ ^u*ll ^- » J 
< (*L*VI JJ SjjjS Syaij ^^ j'l ^Khui Oil Oj>uxi oaJ^ « UJ^*J ui^jjJoJ 

JlD ^afl 4JUi (>j , ^l^l Sj£S (u£j3 4JUi (> J4t JSa ^1 jV jtaaiu.1 
S^tai. ^U ^^JUaa V jl (**ay1 ^J « <>**!*" j- lM» Ji 1 * 1 " 
•<G1j ( J*£Jb «u1j ( ja » ^1 « J*iii jjj-a » JllwVI JL«j ■ « jVI *^i^^i 
'< (^3 j^Jlala jo «U « j^oLJI *Ut JUa. » ^J^ jl J* Mjl* i3*i*J JJ ^ 
Juxa &ja Saa.^JI jV <Luiixj «U>-uall ^a.1 ULsjiI 4joJ Oa,j jS jlS ^J 4J1 j 
«tiUut ^j _ jVI uljiu ^Aiu ^Jl fu-oaJI ^r^,l J j^iil <L-o^a bj^uj 

. « <Lu^jdl 5aa.^J) <fa>S>> JalaJt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jjjj La « ^^oljJI JjuC JLaa. » <Ui da.j OJSj « Lifcjjjuea I a $ U i, A-> <jl£j « _r^liJI ^ 
jkjjSJ! Joe » (j-a jixtu <£.Llu «j> ,jj> jjSI ^oJS « k_i_>lfc A^LuJ! Oit » <jli _ AJjLLa 

, -'?** , »'J ' M ^jt IojU «i «ni'i cr*-^ u^ *j>^' r^^ -^ Jj^*- "*-^ *-^J * j 4 -"*^ 

(jjiiaJ. I ■ -j'j <Laj-ul J^aj f-A_>$-J Oi^' -"Lu-aJI o»° ^J )"'> " "J (j J* aL" .i " <jJ_>iYl 
jju-a IjKni LuJ>» « tJ>jLc A^LcJI JaC » ^1j j <jl£ tiiij <jt (jxa. (j < Sj^tlll SjLS 

J£ u_m u.'u Ijbj < Sjj^UI ol^ftiJ JjVl ^LajJ! ii-o^i ^^jjl « ^lu\I f^£" ^ » u^l> 

Jl,>*ll <j^1»>JI <jj£_£J! ,j] « >_ij^ j».iLJ! jac » ^lj (jlij . 4 i<-.^ . t . JJ *^i 
. jLiliVlj ^LuSVI J! E lS»j L« j5Sl j£jil|j ^J^JI Jl ^U»j <^^*JI <^jill 

D 

jJbj i «la dsJj ^laLa. oLcLuJI eili j « jvallll JUL. JLoA. » (jjbj j o^J 

<j1 djJU jjl£ 02i < iiSl^aJI iauuaUII j i al-^ll jio j S4>a(>il jljJb uiLx JjIjj 

J»-y~ LfKj < <GLLki-«j uJjiJI JSt o* <iiSa Sjj**a <*fla*J (jl> <Li£ JjIjjJI 604 

Lj-ojj <1ac ^ aJI « ju^ JjaJll J^. » a_>5» H ' -SjK'tj j».LS dSj . <LiLI <Lw>a1J <Skiil 

SLoj ij\ f Ualtul jJ> . 1 tl-kll _>la J>a»J j>« Sj^jjJI J^LaJ tjSfi. jtdij JjjaiJ Cut£ (jjJI 

JLo. » JLIj . S>Alill J! {$ , 3^-j Jt LfUj^j JilSjJI 6J^ <U* SjlUi V rvi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E iiAj^A da.lj dL j> (jjiL «(JUt1 JjJaJ ILL ^Lala/il j^ ^.flJ^JI jl£, . U.L^» 
j1 « uijjurj^ » ^Uaiujl i-ijSj , ysJii\ IdA Jx, Liua .kuijVI Jl^mJI j iUU. 

jji» k (^"iflj ^Vl » j^ « jjlfjjjl » ^_JL SjUJISj . « <^j^*JI <u*j2JI » _j 
ULL « o^VIa Ji'\ » JUj . pj.K-tl J,! ^ jt L^j-VI oX>ll ol^LUI 
itajilt J I >jj jl u^j Uul ,, : W^jill <>V! L> uiU 4^JI ^U*1J 

£liaJI tf jli Jii\ jil^l J^a. J^l jiliJi l ^ju £uu jj JbSa ^jhlnij 

«LmUui £uaj Lulial <$ jl£j J^l^uil jSj (J ^J » : 4,5 dJj J! j-J^I ^uill 
tA*S yt> jl^aluib UuJt 4u£t ^jLj ^ ill Jl^uJI jSdj < tifcuU j LJ <UUi 
« « Jjuljiul jj-oj Jx Jaljj j) jjxi o^xJI £a ULUio Ua^a &xi jj jSaj 

Jx ^ <d« j^^xs LwUi JiSlmM jU jjl ^j^aJI ^aju Jx iUiibJLl 

: UpJL ilSli Ji.jG dJjJj < <^f>*VI l^LuJ! olS^S J* ji^ ji jVt ^jUI 
OJa SoA^jJli , iu^xJI Soa-^JIj iu^xJI ^Lm^SJI SjS () jJLu j1 111 ;f xil> V » 
&&ya. 3jujxS\ SoajJI jbofcl jiaj Vj < *E*iA JIJJ V jVI J*a> ^}jy*3 J-" CejUj ^^Ul ,>VI L>uia^ fUial ihnn. yt VU J^aJli tVi Uiu> ,) jj^ti (jLuw Ujjj! ( T ) 

TA» .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < UjU«l JjLaJ jl Lajj ' M-*-» jjl^J jl La! ^i^J ' ^J*^ ^"J*^ 
*4f^ J£j JjL* 4J1 « jjljjjj » iJLi»1 |kj . « jJj-aVI (> ^J^aj fk^Si jl Ul j 
jjj iLjA £^LiJ 6* ^1 J*"" H ^J^^a 0^3 « A^**" » «ilUI £« (^u^ 6' 
4^,i i ifl tuhftl JSVI Jt al mUu il! oJA jl » : MS13 « ouVIJ jl^^fl j^a> » 
K jjlfljjl » Jjj . « ^Lfi^JJI Jl L$J$aj £aaJ ^£J 41iali,l J jaibli ju'tm 
. j^oxa i»AJ J I jrlla-J dJI^ , juiaaJI tU*u£ <U jjuu 4-lS f^ojAI jL 

_>"u»ll ^Aj <uj£.Lui^ A&.1 Jx. « j^LjJjjl » J-o! _ jfJjj Yl _ Jtlll ajjJI ijj 

jfcj « jvfiLj )) jfi <CLLa.jLa. JJJ3 « o"VI J >»^u>i ui^ >' Jj SjSkla « q^ujJlJjd » 

fj U (flu Jajm y c>^ c»,/j < pUiAyij;tXijl*iJ Ja tfjlaJi yAj . fSjjSi* ijji 

j*ali Jfj (jl £jtn"tttt) iJuS » ,_>« fkSjJLuti (£jj Jjj jiJj . 3Ui <UJ j^i/' £>t4J 

<" * CuijuJI jxA yjjuAjJI afilSuua! jL ojUucI j* jj^'j 1 

Jjumjj . lULtUa* Jjjg-t 1 jtc 4JjacLuj juii// ?yj4 ^ ^woLi ui>£ J A&lu»y/ j/ 
ylii/ J JULx// Cit*jSaJb ^U»y/j . lW/^z/ <J/>/ Jh Ji*JI j[* £*LU/ *A» 
... gJI , IfJjJUaJI <Uij*Jf iSlatlj Jljjudlj U±Jj O^J^J VC^'j OAj^h 
CtUljjJIj CilhLujI fj\ j* j/aua ySjijuJI jLajy/ jyj , 4j(JjLi l^Jlj±Lulj 

(j*Jt bfj . lJLHI jaI J ^ujfll Uj*^ ^y 4 ^ J> Ijl&tl SjjfUl iJ/dbty/ 4JA 
4j fitiji^) ( jjij £) Ljjumj y JLUbj • jj*yi t>JA J *-b^ a j*Lai (j) (jjlloj 3U 

. CuijuJI jUm ja US 

jLajy/ Jh> oLt^A4 jltj < Lid clLijx* jlfr J<^>-fcj J/ «o*uii jt^Li J/ ^xaJoj 

Laj^4 Qtoi 4Jt US JjlaJ,! £fiJI jja <<rti<fi qiuI jAj , <Ul*Uo* J Jtjic^fl jjj 
/iltj 4 j*1 fjJUui ^ta-i Jl tt puLui £U*J (J4 L fiidl *U$J L*J}j ' 4^ ^* Jij"^i 

, Zjjju*aII SjjMm iHttijI J*l*j U jA 

SfiLu Sjaj jjjJiZ CutS til i ^J xii ixajiil £* US tUaUu ijlobuj LuLul (jzJij 
j*eL iSjU (j* JLujjl// <Lajill (j) <ti >-Lmjj Ujj . &uj*-ll ujtttitt XyYut 
lUuZJI Jljal £,utty"it JxiiH ?! Jaju fJ jAj , jjjj U Jz I JA Jj if cJH y . \\»S jjJjjYa ^jUj iJ&ij*W i^jLiJI SjljjJ ij^uJI ^Ui^JI Is,j*xa (T) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . tOj /JjJaj *jJJ*X d^J^f u' d> J C&J ' t*4H/ £bo// uLvtl 

D 

,jt JjUj ft** 2 *-" -loLiiJ J' SjliJI 4 i» j <j£j>»V! <jj*JI 3^^' Jf^J 

: hJj^laJt l+i*ajj£ Ci^LdlU ill l^luyluLa Jx: JijJJ lf*i <Uwlu>JI CjULjJSVI 

<JuS <£ iJI (i )jJ^nJI J *U.J < ^jlll (>VI (j-iaJl £.^1 Jl « Jjlfijjl » l*J • 
(jula.il tiia-j » : N'NoA jJjj YA £Jjt»J <UjUj (jt « t$l>* ojJjl*?- » jj^I 

: J I IjIilJ ^jVI 3>iJI j t^ll 

jkjJI lfa.j <> « ^VIj » jjj>ll <Ua3 j*y> (SJ^ JiJZ ( t ) 

^lajJI <4a.j <> « giiil>i » JL>M' Cy j^y <SJ^ JiJ? 1 ( V ) 

. ot^jUJ.1 ^ki <4^j <> « o***^'^ 6^' » c> >?■>* <&**"■ Jrf-^ (-*■ ) 

(jfc ( u«JJ>JJ o-aU. JfcLu-a « ^l>a. a)Ju>a. » ) J* {■>&* JiJ& ( J ) 

^jiU. (> iLlsJ.1 J^.^ll j^ ^U2u UjUVill <I*a oLiSll* gllli 
ojUII old JVt <a.lji (jl c£~ <-*& ' *X^ V 4 ^ u-jWI J4^ 

otLJ.1 « jU JL>IS » jl«AI -uk. jJij N^oA jJjj Y"\ jujllj ^-Ijj «S^>i • 


rAX .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <il£j tJJLl JJUU.JI I JAJ jgiluVill SjjJJJ-OJJ < IxiJJjVI Jjjill (3 <JUJiftjJlj 4jJ»iLfcVI 

. te±yft\ h£J.\ cIjjUJLI <JK»j cU^Ulcu^l 
: <Lcaj La ,~uLijj! <JCk.jlll i_y±& (j- (_>ujLujJ! JjuJI ij frla. ju 

dQA o u ' - 5d^L)Ll oLV>U jjjLu ojI J bx^j kK^e ^_jJI 
Jla Olj^U Jx. JjJI j&aj iJuSj < b,jjuu JLala.1 ^f^l^. Sjj^ui 

SjBi) JuaiVI <> jjiJ J* <bb flxil jjj IJA . o^ujUI IoA 

tjii ^b$JI ooA jljjluib ctillflj j^lflj^jl jli £9>jVl d^J ' ^J^* 

£1U1 I^J Ja^j Jxb ^1 Oa^UI ooa ^ dbj V bJSJj < J^jVI j^Jt 
ObV^il bj CmIS ^Ul <UujbJI Cikl>a.VI j^ J U tf' J^i ' ^** bLwJ ' 
^Aa ojAJI ^LflduaV jf^J jb £L& jJjVI J SdauU iSlaJJj jbJ j SoajJ.1 

. jj>tyj (^1 «u ^Ifcf u^ ££*-! <£^ ?>*"" 
(jt <a£j>«V! ijjSjII CiljjUUI il&j J* o^ ^ ^ ° A JfUf -rt-^ i> fJi ^ <ij • 

< iajtujVI (3>^' ti M-*>>^ J-»^ <-**>« JJ^2j V^ J-fc *l^ « JjbJjjl » (_>"A>^ j*^ 
_ ^uf^l J| *JjLo _ <j*al». Cil^jLa-o JJ>4J » (jl>"l *1>^ « <_>"VI J <j*^ » ^^ "H> 
jjdil t> jLjla _ Joo^jVI jj^tJI (j S_A>L1 |>I^«JI {> J«U^ <JJ>*J! i^aJI 6*- 
..i.ni ^t tf>1 Sj- _>^U ^J^b • 0) « ( « 0"^IJ 6^1 » tfl ' < J ^ 1 Jf^ ) 

<Uifi 5ia.Lu iaJ^k ooj« Ulj « j^obJI jot » Jblfil Ul : tjjla. Oa.1 VI ulLU . \M>A jJjj _ VM fJj OaJ ijif^VI i^jliJI Sjlj^J 4.^1 i^^ 1 ( ° ) 

ATT i^i— (>Y > ) fU, Cod otiill tJ^J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iMS fr Sajdui IujUj 415U S$3 iu^< Sja^II SjSaJ jl Cuj oaJ » . ^1- 
Jjri.nU J Uoaii jl jfcSij V ^ 5^5 l*J jlj < U}j& ^^1 H^l *^1 

Jj^ «h'tU j JUfi ( ! ! ) jjBUI JjiSuiW J ji** »ia^ fcjSj* 
jl ^ . . . . ijjs;^ iujfi *1jj i-lSV ^ilfUl c 1 ^ 1 *■* 4^ ^ t 1 *^ 

,< J^aJI >, »U*J Jl«2 ^AJ . t^oi.1 « jjiill » J^J *JJU4 Jaljft ^UA 

jl %5I^UI Sjjill ^Lua j4 jj^S J^Sj V l^jj « tfj"^ 1 jLaaI^VI » <> 
oSj " ^t^l! jj>H J *bi«UJ ap-jilj J^\ jau»XI ^4 SjALSJI jjS3 

« .... jjj^Udl jfij &±t £«> 6j*J 

jjw -«»-•■" j #>y/ j/ &j>i/ amJii j*ij*Ji J j* 3 * 1 lis/ je* - v » 

- luyUI Sj±jJI HjdJ LjLl JLUaUUI ZuJlaJl ia& Cdjlt o**^ <^J 
JjjJI Sjh^u, c^2 rfjtJI fJUUI & -»(>?/ u^*e •*>?* J**" 1 /J i ^^ 

: jj2j , ^y/j jy/ » *j£±> i> o*^ -^ is** r 

^ .jf,,,!,,,) .i^ui ir ixJi ^jj£ iftej Jl** && j-»" ^^' *J-*» 
lujjdf ZujSjJ 'olJLoSil .'t4jijj*1<il jnri J*l*j' l e*±> Al * IaaVI 
iSsJU <UM,iJj . JULijui iaJujI Js> Jju^Jl J 4*I+J Jl* < i&AM* ** 
J ^jilt ^thj^j'l J*\j»H ^J^' **i ^^ tijIXustj . o**^ 1 SUS 

, it.tS L -fi;' ^-fa?'" yU < 42i»y / JSd*j£ VjJ J& ^l^> Oj}^ 1 ? i> U *' 
Jt j^u\jjiJ jl UjUB«/ <Jj • «CU0/ ^ £Jl^ d^h J 1 ^ JQ *^ 

^; *i.icj Mis jtj . tfii.^.ft ^j « *?-iij^ " 4^*^' ^• 3t ^ / * 
" . , Ltik j»; L^ jtt ^/>« ^V >i^ ft^ 3 <^ f J* ^^ •*• .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « WZUfjW (6IJ4JI ij* tUtthttt 

j^JUJ/ jj/^ 2**JJ < »J^*W 4*"?^ ^«/>l/ klfij £»«* ^* <sL-aA// fjiu 

iiAxUlj liM"-' 8 ^ dJJJlA gLaUijjj , ZiyutM ZiajIa iu i tun eljj <Ldela ^Jja// 

. <LujxJl £uj&U ixLLLI ifj&l SjcLuaj , fljfl! JoLZullj <blcjJI JjLuj 
SjajXI LujxJI iUjjli lOi^gn dla* j) , Ijjam LjwaLi^i ^^aLi ^jj ^/ oiixj Vj E A>La-j jlj'i tJ J^*-'l jJUJI J^UamjL i-ijlaa jl <blka. j jJUJI ja u^ilo jia . jljJ£ 
JJ^i Vj ' *^J^' M^*^' ^f*'^ '""1 M ' l -»^1j • jLia-j'Sf I jkOfc j <jjjluJ <Jtj 

! iJI>U,l ^l>ll ,> <t.l I jl Jia.U 4«4> 4* ^ilfill JaJI yl Jl SjjSHI OljUVI iiabU ( A ) 

C«a uliSJI*!^ yiilijll 3a-U.I i) SjjJiAo . J>uil »iA f*U ^j . jJjiill liA i> iliUJI laAuiJI ( A ) 

hot i-iiift TA jiJlj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E H^ L. j^T jrLbj <^^J| i^i ^j| 6 ^ , ^j^ ^i^ji ^ 4 ^^ 

Ja^-i ^ ^^31, JjUj C Ij 1 314, . l^Jt cA^cj Jill jJl^JJ jj>u U*c Jl ^Vl 
(> <-* ^^ <JJj*-«JI .Aft Jj « J^aji ,, ja^VI (Jl 6JJ -L^ LlkL lJ&j 

' J"V* jt^y Ujij*- » 

jajj tfjtjajj i^^* oa/ti (fZUI pSjiud a,jSj 

<u// oiusj tfjli pjtui lJSjJH ja tfl tfdj JULiiJLjjLJ jl ^jiA tfUf jli 

. Ujjj UjIoa lASjJ j^a. JS Jjjj jj Luiaa OJc £j*b JUaIj 

U^J • ^^" JjdJI fiLujy (jt i^AjJ^a ,/uui» jt j£ OyJt^j Jl£ tjjjuu* 
jjjhj J <U ^Luii ?Lu HUc ju IJI ^Ui^y/ 1JA Jia fj» JjlxJ jl j-t"l„.-, 
jj J LJjIjS} uwu Ijj*1 djjj jl Sjujg, JjjS dLu y Uuf £SljJtj . AJjaJ) 
tyual J* friff.rm jl , l^laJu/L I^Ja. Jjjj ^ Ujaj ^jjSJI JjJI 

SjftaaJI lJjjIUI ojj> J (^j Jjij jl l#Jjj _ Sjjj£ tfjlf Jslje, ii/Lka Lufj 
4j .'tunM tfjJI ^aJI Jc jjluu ^Ua ^LujJ Jc Lujjui pUt &?jM fuij 
^jMaJI j>L*JI <j)J\ tf _ t+uUj . pSLdf j ittji j* jjjs jMhjj , ^^ 
dl title frMli Jj . ZxjduJI j^4j (f i2ij y j/ itejl 1) iKJUtj Uu JZ1* 

U* uij ' ^^ b* * aft t fa j/ $&i*i,a jcluiaj lMsIjz <LxLxaJ f£j*ut Juj^j La* 

$j3 6jsy i+oJauj , ute/j*// tit o«j j/ tnsu» j u jsu JjLaj $i ih+ij 

*3uaJ yw J* iuaj&JI Ctjij j/ ^ t trtu,,) LjjSj JjLaJ Jl » l+Juijj . SeLu Xxtfj 
&A+1 £jjja , 4,m l luAa jj^i lujxJI ZujaJt &£j*JI jL OUjul* jIjjjUL -Uuii 

. (jilxJI pUJI ijljll a,UI I^i JUJb ^Ju^j Jc 

/ ^ iu M\i JLadl J ^uili jd Sjjii tfji.1 o/jLu*/- jawJ/ (_txLu» L_ dlli jl 

U+6J . IJSJXA CtSj ZjuA J ^L-ij JJ/ JUU jl LJtJ ^jy iAJA^J CU&Sti 

■ ^* t*Jc tf^W din oLk/,51/ 4.; ^ifl/ jy j/a*w jtc ^ju , ^; ^ jsj OaAJj , ibOuAl Ol^UJ 4*UJI SjUSJI Ouijjj , ijayliil Sjljj JuJijIj ■ tfjSLiJI ijJii, Jyuijl (> .) 

rAn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4JJ <Ulj*aj ajJij Lu+lfj Lljij Ulua *Ui USij . JLtil&j iau^ji* J pSljl Q) 

D 

<jl£j < (jLlxl J I <T-n 1 1 nt J (jjiJjikAJ A-JJj Sd^lll <Lujxll 4jj^4-iaJI jjb « j jliiiitf 
(jilj^VI jjimll Jx. JiS <JJ» <dUOj£ ^JJI « ^^LJI tUC Jlfca. » ^l>"»l >* l>A* <J^J 

JUa. » Jl Llki. ,_i2S <jt ^» ^^1 cr*^" (J 4 ^^' 4 ^ x * *-* (JL)1 u^J 

: jjdaJJLi <Lii tLa. « j-jsuJ] die, 

J/ f^faj/ ^JL// ^ < ijjj+AaJI iujUj plfju pLMJ tffikitt Jx. (ju'tl'tttll 

, Z&j^aJf *^J (f* L** J$S1 pjudaJI jt*fl SiiJj iautAJi oJA (fj\ Cu£ Ijlj 
&uj*JI 4JjjfAjJ/ jlu jjaa. j^£ ^ ->>a.j/ U Li^A£ /juij i^-ii a^y ^iiU 

. jLJ+lj iSuSJUl SjaStl fAV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Iflu jaJI -Lifcau jLc ijjliudl iubu/ Ci/jlaij 42*SJLi/ ^jj+o+it CutlS j&/ 

f ' ^« j±Sil f&Lai <Ui JaxmJj , ^^xaui// jjilaoSj f** 3 ^*/ CiljlxiJI 

dJS <, U ii jj jJ1 <GUlaJi! C*JlS <jlj i LiA"y (i jJjAjaA » jfjij jOlcu (j1 Ja5j 

• jl>> i$^ U^^ J jA"=y U^ J^ SjaiLI AjjjjlI! <jjjfl,n7>ll J-ui Ulj^A i„i->.j.i 
Jj-Aj' j"^ujU L>i*J o'4> u "' 4-xa.jUi. _yjj (( ^-KD"? "*■" ■i* 5 *'' JAaj. » uUiiili j^jSjj 
( U tjj Vn,. „ t i Jj-aS )) LfJ-oaJJ ^^iJI ) «UitV>lll ^gj^ifill i^jiajii J <Kp.AU Ig-Ju^j) ^JJjStil 
flal <UM<; Jfl^j j JU o3j . Sj^lU a-<6U <LoL*JI <U*-aaJI JLafcl JjOa. ^a 
^JLxJI y| )> : &j|^aj jjuJLi. jvaui "UajLa. jj jj « (^jji 4 j < w « » j_jjSjJ!j 1 <■>», a. a , il 

. « Ujui jl&» ^ a*^i *4* J^ tJ?JJ' U^>' L£* ^J*^ 

"UlUajJJ yjjj « js^alll! JjC Jt-» » ' ^ JjT <Uitjjill ^j£AI1 >_tk,A J-C. i-UjJJ 

jlij ol^SJI aiA uUL (jt <iljtj « jx* JJ>ajj » Sjj&UJI (J ^ySjj^Vt j U <. J I <ILLL> 
ijj » : <U J^SaI « jjJk •AJj-^j » 4^! J^ a.Ij1 <j}£ ^^-fj * ^ JUf-* "^ JHJH^ Cy ^^ 

jlj jjj , <t, aUi , U j J .>?;>-o « (3j>« OjJJj » ia*ujVI jj-Aii <LLa.jtiJ! Jjjj J£.Luji 
(jJaLAtj [jSLlj 1 Si \->*itl <JJJJ«-1I ■Ujjffl^-.ll JJ '''(.ir?^ 1 ' C^ IjJjILo (jlSlj 1 I4J3J u<a*J 
( , js^aUl Jjx. JLa. » <£jj1j « S tLlij djl c)"^^' t*"J ^ U^ '^i » O^' J' 1 -^* 

<Li«Jj , ^LjL, „"i n « joA JJ>0JJ » <JI jlsuj • Mal£ 'jJJ^ ^fpt (^^ >H5 * ^^ l3 
> ^ ' ^ A-lj . « "U rj^a La* jj£t i-ijAJ jjujjjJI (jl^ 1 31. » Loj-9 4iuft* i JjLjuj (jlS 

D 

(jl <J^ L^iS jj-Aj jIjAj ^ « j«aLlll ajfc JL^ i) LaUJj (jjJI jjjlSlil c*iK 

C'-> f^ ' *Ji>^' £,vA? ^-i^a (>* 3^ * U^-?- li^ » jl«A»J J (jr^J" ^' Jji"JI T-\ jU, aau yUill li^J ^lijJI ^=01,1 J j^iijj ol^ii jl>4 uujijJI £jSj3j SJUujll J.LS4I y^uJI (^ X) r^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <> <j^ ^ J! j^ o^b J* ^J •*** ^J 1 ^ ^ f 5 • ^ ei 1 J <^ 
uiL^.1 *i . <iUlil j J2Ti.m11 <u<>^ &&*i rf J^Mf ^b ' Saa^ll lu^l 

■r— >' » «al ^i** cl J <=h^ ^ J u (( r^ 15 f*^ 1 ^ * ^ "-^ ^ (< ^^ " 

oUV^JI jl » 6^ t^W Cy « ^j»° » £>^3 * oUL t^ 1 f lj t^ 1 
^A oiA (j1j « l+*iljJ fji^J • ^j^ 1 ' *^' **P^ ^j 1 ^ S^ 1 

D 

jljjl «d f aSJ pU L.o^ « J»IS yik~" » ju^^I SdaOil ^^*J! 4^4^JI 

L^ai ^Lv j3> ■ (U) (jUi^lj J SjaOil <£j>*tt Stjji "^ ^^ 'j^ 6jL4:itl 

: j,U 

. o-ajuy/ CuJf J JjSj3jU+ll o^J J^y ^ m U^JJ* ^JW (\\»S ^uiuij ouW-il ) ijSJ^VI iuytaJI Sjljj jilij <«i*M (^) 
ijaylaJI SjljJ ^iUj 4t^4a^ J liuii 4i. J*j3 US « jjlfOe 1 » JW l>^ J >?>* S J Sil, ^ ( U ) fA^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL lWW - r 

JL? UxAMe o^jJI tfJj/j • Sj^yi ZlL*i,l jc Ijj3S | aJSii ^ 4J/ j^iuJI JtSj 
ftljU 4J1 J* . IjJ Jjskj y Jjiljujj &&uu jh fsUjy/ #LaaJ/ ja £l . Ijii 
ZmLuJI J&j , Li^jic u^/jJ/ ^JJ- JLaJ/ £u>jJI jc j^j^uu ja ^jjjLmII y 
«TKi,iU uina'm J*. J/ c/ji*y/ ^luu J elSJjj jaJjU-U Ltd l jl i. X J jl Cg^l J 

oaj Ja*JIj £»>»■" y/ uJ^Ji y j^h'tt/ ui^uuj *j3L t-uiii (j/ jjLmJI JISj 
LaJI &*jj*JI tujxJUIj j~oL ^-iW jlj . L/ju t r L±Li jjl*Jj < Sj^UI CiUyjJI 

. 4^Jj^y/ JUaljiuJI 

f-JA (JAJj ' oyjjli jaJI pJUUJ JLi Jjait/ ObyjLI o^\) J&t ^jLu^k ¥ 

. jt^w £* LsjLvj/ jjuj Loj/ Lfjj^J J LuL* 
JLULj , jjxaXI jjjijj ZtjAJI p&jLx* Jii*j JaaJU/ oL^ljJI jt u^jil Sxxij 

JjaUI Js. ^ojAJt jhjuJIj u*ujjj UxJ Jla jMj ljjjlJU fy±jtl CiLc/jy/ 
Jx, Ijjic jhu, ft ylll ^IjW Jl Jm ULbf JjIaj fJ Sd*UI oL.yy/ jjl J I 

oa* J pjj JS UjljZJ tfja*} J^IibJ/ tiLaJlj , oL*JU>f ij» SSa^A ^/u 

iJI&J* aiAj , JUau^I nljVI jiij l#iu J«li Jlj ■ Ufl^i « J*lS ^iU"" » jjiSjJI ^jl »*• ^^ (^ °) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4J/ jjit,,ll JS ju . .-uw j^J (jtS IJj y/ UjiUeu (ji ?+&J > 0»UI ^jj/ J 

IjAUo l+ijJU JAJ . Ctljiut £»u jia L$SjJ jSj , jlj*Ji J Clljlui jJi£ yJbU 

, ^LUI JU'i LjUu>j Ujl*3 LUxi JLS Sjjill Jt jjLjJI ?U£JI tf jijj , LLfabj 
Ljjaj jSj . l^a SjajlU CtLijit jjLm pa ^JUI SjAlSJI jjliu £j Jji <QI JlSj 
. . a.. ,i i 4j^ jSj i ( n Jjju dJL^j us Sjjttl jSa jxJj • i}lj*-M 0& &jwaJL {ju 

djrf J^y <U £^« koic J'J*J J £■** ^ ^^ i*-' ^J* JWbj . dSj ,f1 J £i3 
. djjjjjj Jl pint thy I ^ic fy ISIiim yii ^JJ/ SjibJI glaui Je, 

Zhjta Sjji Jl <*lh"t </Jjfj • ixij*JI jCluitll j^JUl j* Jjjaj jj&udl tjJUaj 

« . (jJdldl Juu &UHUUI J filiLoJI jj> 

D 

Jx r jI3l <GLs < ol-> m'lMl ^u'jlll <Jt inn^ <ikill j S,A->."tH a-oVt UVjjj SjSju* 

6 jjJa^JJ jjjj (jl <jJI i_illri « (^j>S Jjn-t fi » j^jSiAll (jlj < C)jl i«-i"t7 I Jjfl in" J « it'flt 

r-l^liVI I J-4 « j-^aLlll dAC JLoA. » (jjkSjj . <Ui CixJI < jUjuu 6A2>.j <j^ (jxijjjjl «_a 

:kj| jJI I '■ I* « » j * j iii ii S.w'vtl a-qVI (jf->j Jj-iJL> r> \j\ (j I » : « jj^juj^ajb » _1 iuLi 

. « Ljajj <J <1jLu V ljJ>» L a - i A3 jia-i (jt JjjJ I JU i_9_>ct Vj < SdaJllI a-oVI J 
« ^viaLlll difi J*-" 1 ?- » *J J ^J ' ' J 'J "* » *" <Ca.ljiSl (j^_>su (jl « dJjoiijJuA » J^La-J 

5..w"il a-o^U LuLu Ljjl<i SjJhliJI j ^j^ ^ ^j^ ' J '-JS L&4-6 » : <|>aj 

Cil^lil 4 n n'llL) Oft" Ju5_j < i >' -%i ni't'ilf I ol^l^^V v_u>i (( JJ^uJj^Jb » IJjj 

tlijxol -iii < (jJjVI ij «LuU=u_>jJ| dljiLl <LujjoJu LjIj < jSl itifl jjaj <USjj-o^I jiUu jvj i \juuyu j AjIaJ (^oS J« S^AlsLil <y> a jUitl Jljjl (tli iu jl OJU « Jjli ^-Alauu » jtiinll jlS / \ "\) 

4Jj (f^-u^ « jjl^JJal » u^J-H << Ii5"iii i : i (jl JjS Cii^l (jj 5jii j^Xi\ j < AoSjjjVI SjViU gUV>H J J >^^ 

. OjuIjjj CjJI^j ji iilcuil j Sj^i&ll olj^bjjl JS LJJlS iujIuVI i>Jj* Jj ajUicI jljjl 

^ Li4lAa.l ■ jl 'i^in'i ili d^-y <l i nVi i <Ui JjUi (^jJI (^jjft Jj^aj j^iSdJI <UiS US f till I j OMi (W) 
uUaj (jj^i J^jum j>»SaJI Jaij Sj^tj l)jlf Aa.^JJ i <UajLaJI Sjljj j iullll j < (^j&dl <Uwl> ijuujl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL y^ll CiJLs <LljjJI jjii . qI-n m't^l 4 j I <v,r ^ ft# ->^ ti' h3H Jjt tl)- 4 J^LJull 

ZjIaajjj Jj ^l~i->j V jjsa I (jl JuU « J^J^LJJI Jac JL&i. » (_)Aijj 1 oLuajllI *j-a^J 
j^aJl <jj^j)(] n^ II ^l^^akl (>o kliljjUaJI jj_>» JjCi^jaj jlti-v, I ^^Jb <a.ll3»J La JSkj 
IaC (£,>=>j |jl liil JS j-o}M ai J La Ciiiri^j < <jjLbjj-Jl <LajS-> II JaSj aJj . 5iAn>*tX1 

*,fl ill pjjjj <Ui oJj-uj liijla. #l5j (J jUaJ__>Ajl ol-t mV^I <Ul&£. Cuu (jl JAJJ 
IjjUI j».L| <Jj(_jjjJI *lj^.VI rtls rjl5l « jJjJj^aJk » <j1 <ilij , U_a j^ilaJllI e^uJJ 
jjLoC (j iijUojjJI CjI^I Jj^J <*** '-it lf-1 JJi plj».VI aid OJlSj . (jJOjVI 
ki.^1 <>> Sj>ill AcljiiJ \liio (-\j^l\ jtli Jx SjaJlLI <fJ>*JI <J_i>fA=JI CiiiljJ 
M-uj ' ,-V(j*ll *^-u <U4 uun'i (^dJI ijLsJI £-5j dfij . CjIjjUoJI jj+C Joclj-a (jfc 

I jiLoij (jt . .U ...'.yi aLjI ^ >L1 S j£. jju « tj j 1 »-* » tillil _»>» L«oi£ njhMl l 
3>,Siftj jlko J Jx>iJI Jx -uLtjl cJjU oHLlliil aiA o[ L^Uaj^e jy°>^ L*J^L« 

[j^a-j < £j-a>U f+i *^tj . (jUt jlko J£ «GyUaJ S>^»^u Jjju (jt ^UaiiJ <Ctj 

iluJ! aJcl.UA i.„atK"n « Jj^jaA » j».L5j ( Sd^Iil ^Vl JJ (£j$*&* « L^Li^l 

laaJ jJ tilltl SjjIIo (j1 ,<Sjia. « jlj'iji.n » <.»"< ! j « <a5IjJI J jSVu « j K'iJt ' « » 

,| « j,|;mi,ii » ijuj . L^jISj 4-unA 111^ Vj, < ^JjlJ^J' *1>?^I 3>* L*JJJ^ ^^^ 
>vu a jjj^jJI Jl « Jj-uooJk » i_jj^j < iiiiaJI J^JJ JdJ^i (( >4>A> A * » 

Ifi dJi jjjj , 6jLaJI jft iuJj^uia i»1 Jaajj V SjlsjXI i±jj*JI ^Jj^f*^' 
^-oUJI Oit o^^Jt £"JJ ;) (jl5 I il AAfSj ^Sj^aJ L^iaJtxa (£aj j^VI 

( SA )« j..t< f i,"fc ■ t lt"t< ^'*U J.k. £uaj D 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t JUJI juujll ^jj^a (jx JjV! <1*.jL\ 4jJUj! £f2>» fJ >?jj^^ ^ ^ f-JJ Jj 
'uaYi j ^aL.iaII Jjju (jjflo i ' * j-l^-aj L^_>3 jvai. ^^lii^uJI jLsjVI fj2 j3j 

Jx. dJj aju jldxJ! ^j^j <j1 Jxj < &UJ (jj>ai» JjVI <U.jJ.I jjt^ dlkftl j 

lj(_jj pJaJL jj>] <i1 ^>Lu « j-walill Jofc JUta. » >-i2j_j . UU. _^JLc (_yJjV S jl« JaLuuSl r ^ f .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

□ . <lii<-il*Jl JJU La <JLi_i (jjS-i La <LuIiI J^-H d^J ' 4*laLuJI (j »<u" i l l 
: (jxiliaJI I JA ji^fJo J-fc OdfcLuj Jjljt ^C ^a-Vfi lilLlik CjJIS jili JjSlilLj 

. JL=»._>J!j ijl^aJI jjju ^^a-o 

. Sjlilull 

j ^Jj^laJI Jx. LjjI LoJJfU i— S_>aj Sjjda. ^Irskji. J* "trig Cul£ i_fl!ji»VI JSj # 
. J!>oVI £$UaJ i-iSpJ (jl jjS-QJ V L^jij 5lUlil Jx. ^l^uaJU 

«_2l^aui (JJ| ufJJJJ ' <&>*J.I (3 LpLija-aj (jiijJj CulS i_4I_>JqVI JS>j w 

. Jjj3k. 
<jJaSj ( iajtUI dljUll JiuJ Jx t-ij»Jj jjt Jj^» ^"^ i_ilJLVI JSij • .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JioJl I j&Aj , ^^111 <UUcu (jj oSUj jl Ufa jls ujiaJI pLi»jV iuiljj Sjlxl 
' ^J*' V^ J 1 - 4 " 1 i^J ' ^AHJ ub^l >^ ^J* ^J ' tf^j^VI fUIaVI 

j-uij ja Ujjtj < p^Jal^tuJI Jx CjI,$SJI Jljjjj ' JfkLuVI 4*j-»3 Uj£ 

J^Sj oSj , 5j^kik J&) Jjii Jjjj ^J a i. i u jl yiaJ S^laiw oLxJI ,_fc _ f ^111 
jldXJ J ^^a, U JooJ Jx oIaUXI j* vJ^aJI jU < (^^1 <bu*b (>J 

j^lai , ^b lj^*Ji JljfaVI j2S1 l*ittj J^ <=»a.lj J^ljxul uj - r 
adA j-» JaUlil ^j^VI jIa « 2 u jV)j < jaJdl 1 04 Jx ^UjxJI <Ua^ill *Sj^ 
£ ^ia. IdA JS _ ^liS^uJI jLLiVI £* -^jJI UJlSMx jIjaLuuI £a &pJI 
. djuiS (j^j ojV jlint lb jmLu^VI t> ^Jbv Jojljjoil 

. <LLLo dil j J uu J a-UJI <JSaij 

D 

(jSjjjVI (j-«>2JI o-"VI (j ul-^ o Cilx-i a't-^ l Ojjil N^OA {jnlaAiiJl ^-^ Jl^jia 

<JlSj JJJ-« (jl Cjix.1 n'-v VI 6JJb (j ikakjJ j3j < « J^lfijjl » (JaujjJI <jjjIj_>j 

<JI^_9 JJ'J-a J-o SljLail idi Jx. Zjjc J_jV Uj i aaj jjlS 4jSujjjVI oU^UlcuV I 

^jUaliVI (jjUlJI <Jt^j jjio LhJI i iwAtj < iiSLi^oVI <jjS!jil oIjjU-LI 

. Jjjl 

t «jjGj Ujj-asi-o Ja « jjUjjjl » (jiUjjJI ( 3' ii ^ (jiil-% nil <l ml> jj 

j iiSjjJiVI LaiLxJI <„iti5ljo JJ JjXJ (jiiUU ^1 laSj^i Ijj _ ^OA u nUnif1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tyd+U a*lSG » : 4^> L^A*II lit j ,U j3j . O^LuVI «>i*«jjVI j^l 
oduA J* JauyVI J^l J iibJI t>t iUjlaJI £u*LuVI UL-aiJI jA. t 
Jt dJjj < ^»,$3JI (>VI j*ilaJL JjQJI hjhVtll QuJuxd Uofil ^1 feiUUI 
j^A^a ,> ^JA^ a3j . « ^oA £d£ Y^ ^JjIIj <Ull aLal SjSaa ^uLu] 

Jjj-ill j i_ft3p,l dxaa <Ua J ft<ft,n l j^.1 lcLla.1 quI^II jit „]g uti.] ^ "\ j j 

f*- 1 - 5 "Hs « ^^ o^ » J^ 1 u'^s^"^' £.j-A>* u*>j* Jjt (5 ill Jj>uAI jjlSj 

j J4iaj US _ JL2 ^dj| (juiJ^il (_>*aUJI JX.LJ.I « (^1>v QjOj^a. » <bi <Caiitl4j 
J* J^> tfjjj^l C> » <il - £_Ll?.VI IdA ^Lij j^-vo (> 4jjl3J| d~j.»| ) 

6AA Jx. « j^lfijjl » o^JI 3^ ^J • « jl JJ«JI JMSIujI Jx 4triaLa.aU J^faJI 
tjl gjhi«iM IjALa ujij <jl uiaJ (y>^SJI (>VI t>ula^ j! » : «JjSj LiSliU 

. « P(^jUa ^1 tC^I^], SjtjuLi djAli 

->*•' £.'- a ^' "^ J « JuWAJfl » o^H>l' <S^ u"li" | f , 'i ^° ^jjl^ «u«»U jj 

^jLa^jJajoijVI j^iiJI j o ^ . M I f-Ufc>JI ^Aju jjt (jj <Sju4-a Lj-ajHI {>VI pukl 

L> <ufLj,_>WI oldcLJl! jjSjj <ui <lo ulL « <j^Sj^j '-u^ll » (^jjjJI qu^-^I a - 
^ cr?-^' ^ll*JI j « t>i>t <1j_>jU » L^ia J*^j (_jSJ < uujji Jx ^jaJI JIaJI 

L^ijU^JI £aAi (j| tiiljS vjJk <j1 L£ . L^jLS.UaV <Ud3j (jt SdaJlJ.1 oUVjJI ^-ikj-uu 

« a*U4!yl » *i&* Jj^j (jLi lMIjj « <jJ^ Jjj^" <Jl JlSj • « ^>«-" j»JU-ll () 
LLUi. t _|ii Ja ,< ug .i V^ ^jjIjj « 4->£*j&> » Ji y^ « jjl-H^I » l)"^-^! 6' (J| ~y-^" 
(jjij;!^ SjcLum J I UuLJ^jjjx4 »Luul i.i tun jj^Liix« Lul » : i_i_>=JLj <ui J^L 
£u>j^j JJ ^xflJ I JAj ' ^"J^ OlojJp 4aj ^ |^jut £iLju-o Jx, Ui^lSaua] j^ Jt SaaJAI CiUV>ll S^lajiii Sjj^o J.ja. eAO jkfij tf jjiUJI ajljS « jjl^Jjj! » o^jJ 1 J*-°' ^ ( M .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL oUupi » tfw JxaJ yii ty^- J^ Ji^ 1 6* ^ ,kUfc J 11 ^ u' tr"^ 

(>• oij±& CMj* <i' li J & ^ U3uii3 (jlij . LU jj^ Sjifl *3$i « lj>xU 
^kul 111 j ». . Mil* « jjbJjjf » «JU*1 ^ « • l^fJI u^ 113 ^ '^ CiIoaU* 

j d.ld=JV! jit: <j^ i> « ^J=^ » ^^ <^ <> U^ ^^ cr^ 1 J^J^ 1 o^-^ u^ 

£«" ubel 1) t^^ 1 <> ^-^ t ^ JJt ^""^ ^° A -*^ ^ c*Aj 

(^SJj , d UUI j^a. fXJ Jx 5^*1,1 obVyJ Sj^-VI *tJJt 5jbj OjcLu 

uilUUI I Jft a! J ' uV 4 ^' a 2 ^' -^^ 6* ,Jkit f^y^ JJ ^^ a 1 1UU 13} Ua pbAJI jsLaj ySJI SaQxXI obi*xJli oVUa^Vt ^3 ^^j^' i^ 3 ^ r^v .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H jslll j-j^^aJI fjj-ojj,! t -A <j_p!jjJI S^^iiJI CiJli N^OA j Lai u n .^-^ J'^^Jaj 
aLaS^ i jjl^aJI j Sjjill r LaJ (j! a j ^ < <*>i (jl£ jSi < « j^lill »xx. JL*^' » J-* 1 
(jl fi i Mj V IjAo <ja_v«J! S_^ill J I i , , flj< rts (jl o^*f <l lt"> iii ft ^fJ^J ^J^l>?" ^*J^ 3h 

VU*^ lJ <15lu-uj <j_>j! % ^a». <Jj>iJJ i 3>luJ1 Jl SjJdaJI <U2l_v»JI <U jj fl n-y I Lij 

<5UMI JjuIu <j^L»j1 >»1£j iil* Jx Cil'^~L aS (JjSj IajjaJ! «l»VI tjli ' cr^>*-" * 

. j^^uiLVI lftt-J.1 Pyial^il J I (jJ^I £f^' O^U^ l> W-^ 
JLls. » (jLi _ .j..»j...ll <l£>»-o j 4_iiii')jJlII "Leuj^JI JJU <jI <5jJLaj|j 

(j j i j t u Gj « Jj7 '■* » JI_>iaJI j^LiSj ' isul^l 4j i n'lj AJ) <Uj^_aaJI JojjLuj jlSjXJj! 

J| « J>=ljJ » Sjjx (jl *-oj . ^iiiolAll <jj j j «■>! ! (j-* SjjAa. <Uuu>i "^jtif^ 

_>j!Jl=JI j (^uJjiJI (juj,a II Cj\jS <U Cm>Ls igj £m<r i_jMSjI (3f_>^ (j^ °>>?- <l ^ | l" | l l 

i Ti-t" (jj^j lJ>lu « J>?^J » U-^jf i^l SjudaJI <Uj5L=»JI (jl Jl jj-luj (jl^ La- 4 

6^ C£-*f 6^ « .T-oW ^ JL«^- » U^ *^i - ^^JJ^II «ljj ^ ' i i «1 I <-""^jll 4^a.j 

Jx ddJI cUi=lj V JaJj ,jJ> isJ^^ J&&L Ji\j*A\ j ^-4>JI o%?JI j*^ ^^f^ 
. <j_viljiJI SjjUl j^> JLlill (jx. Ijjli j*j jJ lA^' '^* <j1 

< Lfjljoi f^V JJi Ja3 (Ja CitjJ j2 '4j_>jIJl=JI Sj(jllJ ,^u CjI .ifcluta Cl»L£ 

^UT ,> J&t LfijLS ^.->i (jSj fJ S*\ o 1 ^>i«i>i Jjl j Sj>lII 6JJ> ci*Juul Lojicj 

. J^llo l_sJ1 (jj^Jicj &lo (> jjSL <S|_)j»J,l (jij! Jx. Sjja>o (jVI <j>lj>aJI 
(j Sj^a.jj> « !ilLj (jj » lfr.i.ulj Jxj < 4jjjI3sJI Sj^jlil LijiaJI SjLiJ! CuL^ 

iajla. J^> ( Y ) ( j.u,nu>tJI CiVl^lsJI cj^Uil Jaj Lui^S j 5- W~> . nt I lJj^JI 


r^/s .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JLaa. » ajo^eu La^ '■ »1"'\' J^J J-C- ^j i^'u « J>ajJ )) (jl£ <ji JjJI jj 
"LlIc Aj ■ Aj « ' uJ^LiiVt c/SMjla- (_5>i»1 tj "tJ^-Aj <JlSj I Jj Aii < « jv^iUJl Air. 
J l a^ » (j£Jj _ <J_>jljiJI SjjUl 6U1J JJjluXo l_A2jjs jLaJJIj Jllill jl joi i. u l 
JJ.fnll jJkUoua J£ Jji Lf-uiij J$£l vJ>lu JpliLaJI (jl ^jj (jl£ « J^^ ^ 

(jio «-jj1 j jLiJI JUjuj| (j* CiVn ft'i j < Luijji Jl JLullL jljUl (>a Jji cu(i oii 
. ^_>jI_^- > aJ1 Y* * j'a~"ll oj^Ia.1 jl ctli'tf.t js «?jii>*>^aJI cjlkLJI cul£ 

, 4,„ttn iujkJI Jx. i—ftSjll iJJ^L*- O"-)^ J^'j^' lil <( J>^? J » J^^uy 

jjljaJI <jt <jl*j J\ U*ljl jk^ol ii^aLe. SjJkUkAj AjWjjaJI A^lkjluAl <djlij 

ijlili lJj-uj <G1 (jkl O^J^i d[ J ^ LaJ^ 4j£Jj « JjVI J I <Uioiiji JlaJ LJjjji 
«jjt i—fljla (j jkj&jj-uflt* jj_>3j (j-a « (j JnlmU » (Jjj_jj I jaJ I <j£ai <Uj^l JsJ ^jjjmaj 

^j l>A i-o A^uaijj f+i] <I3)J.I ijjjIj^J! iojiiJI oUftSl ijlc] S_>aL5J! <>j 

I la aJju SjjbUJt j ^aa .n ><uj-» j « l>uL^ ol^>i » jjuoJI v_a2j a2_) < « J>a_j j » 

« jkj-uliL |»jjS » : 4JJj)J.I <*j£aJI j ^ Ijo>JI o^J ^^ ^jL*?* J1j ' (j^jJI 

Ja->o-)) tilill lj>*II illio <Ui <^jLiiij « ^rwallJI 0J£. JU=w. » (^tj o^J 

ij\j ij\^J . « J>?JJ » <^jJ=> (5^1 £.J>^^ Uajjojlo (J3-J-SJ 1 lillj (jj£j (jl (jjJ 
^'■■■''jflll iojiaJI (j-"J ' ^fjj'j/?-" SjjjJI (jjiJ (_^QjUlll (jl « j^oLlJI Oit JLaa. » 
^jjuj Jl ft iK <Jjj|j^Jt SjjjJl iitjoij « JyaJj » t-iljlfcl 1 '1 fti Ai ^jJJJ SjjOaJI 
^jlj^aJI (jL (^^iJI pU-jVI -laLS-cub Jji^ <Gt j via. j cdl j (jlj < (^jil^l . - Hm . 11 

. Lui_>i (j* t^jj V *>». 

D 

j\S jl LaS < (jljjjjJI j >_j>laJt J J ( Jj'j^-11 - LiiU^l JLa-uii ) sJjaJI t> <uLvUl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL O* (i^VI <tla.ji,l Jj^aji Jx ( JliAyjA\ jLauVI jff J J**" Off (jl&Vt Ui ji*J 
jlS ^aJI a^LjaJI &«j&*. jU SjAlaJI ola-ja ^JLa. , JLxJI Audi £Jj±*»>« 
J I ufliiATtj < JjJJI ol-u &3lij| Jalluil jLu « Jfla. «bl *UX n AUjoII l^wiljJ 
£Slaxa £ JjjJI Jx dui fLuJ IjJdA, IxjjJaa j£u vJjjju IfJl dJj 
£jjJia j tflVt Jx oUoljJXl &»? SjAlaJI t£aJ j&3 aJa, - c( jdSjjLUiji\ » 
(JJJ ^ji nVt t jsoj j1 uxi £j^uii,l iVtflTt jl ^jj OJIS IfJ&Jj « j^>jJ*fijJi » 
Jila,l ^1 jV JJi < JfJJI oUa <L3UjI Jjoa. $ jjii jlj < jlj^uJIj jwoa 
*v^M Jx jauJI £jlia >ut tS>*1 (i^ 2r?^» 6'^ Jf** J^l o^ 3j2j£>lf 
Sjj&UUI CxloaI j . <Uo^a JjJ jju (3"-' 1 '" C£^ jj j dj *^- a y* o>'" II Cilxjjuia 
^lia. Jx jaxsu Ua jiSl ^Uuj i^ala Jx c^^iali jl ja>uJI iajia, wi£j« jl 
iULiiSk jljiil j* c}jj-oXI uiJuill ojmj jl j&aj Ux iLii loA . iijU-aiSI 
Jouuj j <G1 jisl dj&Ail jLii Ua jlSj . JAll oUa oLSl£l j»l£a.1 okA^i I jl 
<> 2\i\ jj SLxs jtVxftU, ^ jitl a^LjiJU, Sy&tfJi jjj S^IJI oLu3Ui,l 
. « tj&j±uzjl\ » out Jjj^j ^ ^jlilLJ ji^bj^JI Jl jiLwu iia/ui J jJI dJJI 
CiVUia.1 J I jJiixll J^Sj 4j| ju < 4jluj|j jislius Jx (Sjiaii <tiS I JA jlS$ 

^wOA jl UjlaJ £4^3 CulSt. < <LuiLuill l^ihOjlxa SjAlill CiiiSj 
(jlSj . JjjJI oUa <LsIajI oia&Lul U I jl jlaaJJ |>d^u U^jJi jla^oilj 
L^oJI dljkJ) ^A iiiUfljjJI iajiaJI jt ji.1 ^1 ^JaJ Jx jkl*JI ji.Luia.^1 
<UaAxll oiA Jx SjA\M\ OjSijJ . JjJJI ^Lw iifllijl jvui Jx jk^pJI £ o9>^> 
4JV tiui (jb^tJIj jus* ^JLuauu jJu v-i^^uj iLSUSVI Jflli^l j? t^iala a 
lJjxoUI ^ JjDI jaLld dix <UiijflVI l^l^ajun u a J Lu^^» ^ c^f ""*>" 

jjftU-a.il jli < (jljj^oJI ^ iaxulj pI.jjlo] j«au» <L2jbu Cu Aa.1^ 
^4 t^AlabLi Jlajl ^illj , jjza p bjfiSu *sJbUla CulS ^Ul iiib^l 
- ji-Vl Jx SloJU OalS - iaUJI <U4j*il iia^l iijaU iij^-aAl SjUiil 
^Jbl^i (jx *fjJdaJb frl^VI OS^ial^ « f^ap-il J ^«jl* CtljAUia OjLwj 
OJlj^ . (jJjaJI viu-aJI Sjixj uajfllcn ojiJI J is i 5 t 4 ^JJIJ^JI iajiaJI 
Sj^ (^^ dLlA jl La-ualj Ijjj < jx^LjiJIj SjAlill jjj J^fl^l JlSiJI ^Sja 
. <L»^lji ^1 dJj ujUuij OJli Ufa UfiAL-ll jjj itiSj Ci^ O 1 *) 1 ^ U^J"^' J 

aJ <G1 ^JiIj^^uJI pIjJ^JI o^J « Jf^ ^' ^ » Jf^l ^ij 

i. • .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^jl"u j^ ^ Ijli < <jljy-JI J j-%a"tU ^ Ui' M I uiSjJU ^fa>l^a *jj&a 

aSLaJJ Jx.1 I uiK n tJdlj < <jl JjjJill ij iLLJI |iLoj Jjj j2 ^1 JjjjJI JiusJI J^l* 
jLc. ,alau <U^jj^iVI « j- ^ '-LlJ^if^ » ^^J^ l ^~J ' ** "* ' '"' 'I Cjl^lil SjLS juS aj-cu 

. (ji JjojJI J ^ "iaJI jkUojJU cjjlaj jL J«1 C*jI£j < <c>ujj S_>aII]I CiSjajj 

(jl » : Ljji "U J^Su « JjjX, AjJhl^l » Jj^iil JJ <JLujj « j^alill JjjC JLta. )) i-u£j 

gJU4j£aJlj J4 iLJ! JJJ JflJj^l i^fJ^ JJ ^^ J** J^ jluUtlujI JX- jtOl 

^.ijl^VI SjIc.1 1-&J4-J (jf-^y 6f^ Sjjuia. ii)L-a_jLiu»j *L»JLll o^v^ ^ < « (j j t »* 'i V lt^ 
t "J - -- ■ JL*JI j,igll (■jjjjjut, &>ijj (^aII ^^ijlidi £-»j>» Sjltjj < JjjJI aLj-o <L3lij| Jl 

. (JojjuuJI nJI i/*>1 <j_$xaJI olfc_j>iiiil «LaulaJ 
&l^jill aiti LaJjj^au SjadaJI <Uj|jjj-uj| <Lo_jS^JI C^-Wal JuJI aj>ui Jj 

^JJJI oLjxiiVI (jl » • "^ *>^$ < u'^^^*"' *'juu cy^-o >j-»u « i_>La_jjI jac. ,,u->i )> 
. « jUiSJI fliwJI Jljtjj Ollj SjAlill £4 ^UjVI (jJJ J>^ •^ 

3>j nt_v 1 .ill 5Ln.ll jUal jrjU. (jj> <lalml| Jl frLi, ^jJI JjJaJI j^aJI <jl£ 

LjjjjLui* Jl rl"~>j jjlS .iii 1 j^j> «_« <Sjjui (j i—ifclj j^ (jljjjjJI J <u.u It'll 

1 <UijjiV' Lfrjl j. n . TTi .1 u. n (j UJlLujj <J t\>*-' CiJlS La pIj^uj Jjlll J-^lJ-a JoC (>J^J La 
( JL^ J\ ft 1 till q£. <LL-ai J <o£j (jl J^luJI i^i^Ia. J <Jjl UiUiV) JijIjjujI Ci 1 Si La Jl 
. JfJ^JI (_f^>*M jU=>VI (jfi C i^lin'i l d5j JjuJI AjLva ^Jjj ^jl u-i lUn LjJ 3'^'j 

D 

i (jiu>* (J Cul£ S^il 6 JA I fr'i^l j i (^jJk! Sj^ ^jijl Jl mIx^' CiltTil SUa-ij 
J| t->"J|>i ■■> "> >^ o* JL>* JJjlll tj* *_>ii jaj « <jaij|_^j tjjAjoJI » (^jvljlll (jjijjjJI jjti 
<ui j^ N^oA ,>jjj£1 N N ^.jj owLaJI (jJiaJ ^U:>>l aijulj . 4jj>«JI <ju.UJI 
. LjjjjIaj Sj U-> . I I J djLuu <uJI <jj_>«JI JjJjI 4>«j CjI Jjj < u^JjJ <jj) 1 <-»,r JjjI 
(_>iu-i v >Ji (j^ ^-°l-^ *-~} •5^2 t -A> J - u ^i u>^fj '" *^J ls-'MJ-"' i-jJ i ^" , V (jj'* ""^ tl ^LrJ'^J 

iiJjaJI JiLaJ, I j jxKu LfJl j , j^l j^ ^^^aui jjj iu>«-ll ia^-l SojIS l^ui&j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL \$jjyjj J} Jajjj L^Jl jij « jvAj ^. i T ti i . i j <jj jjj Ivta^ o^jUI amiLi uJja<3ujj 
jiiIad j^ UoJx Uo ^ua^ iajl J| j-uj^ij Jtaik»»,yi J>^^ - £fJ->W 
JLDI fjjJt J j . «finl-\ll ^ri^rt ^ ( _ f oij^UI uijjjdt,! Jl^l ohni «t t , ot >J( 

^pJI oj^xil IjjL U^jj « -UjlSj^j » -J ULLuj LjjU jlS ^ jJI « <-Aujj^ £j 

iUiiwIoJI jjJJlll J IjiLu M^lU JAxij Ujl tjjiJ^J J ^lotVLt <Ui£ jvSLak 
4 .Ha II SjjaJI ^xblia Cij^ iUixu^UI <LaySrk.ll jli . <Ulc 4Jjj . JftnujlH 

. « 4_u>xJI JTtflKll 

Cj15MjlII aJ»3 ^JL^ (J*H>* 0^ ijjaijjlll i^LcVI Sjljj Cillc.1 jj>>£1 ^ ° {VWJ 

. !_i3>J.l ji\il o^^iP <J| j-fiL^ tl^ ( ^^ ) « *kj- " i a * i>ll-=>-ll >J-i* » joj-uJI ^jj^)*-!! 

JAJ 4JU ijalj-\l U.UC 4j]j « i^J^ » £-4 J-=W j &*V (jLi « v-Alu$J yj 
. ( SjAlSJl J tfl ) jlS ttua. *lidl jjSj , ^ja J) Sj^xJ) (jAij J!ASIuiVI 
t^oJ! ^1 j«tij ^jUj ^A Lul j . jwola Jl pLaoiiU jJda jjl Jft i>a^J j»Jj 

•Ua»._>UJI jjjj <x« ^u-jj i (Jjzd Sjjs « C^j^ J>aa_a » Jt^^' illlll^ S^Lill , a fj, « t^uijj . 4il>ic *Ji« J tfj*** 1 ^^^ k -*f"jl i . Y .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J4S ,^uai 4jj ( Lib ) « Ztyj**. » (j)j ^ £^u=»^U (j^-fclfl jlS . pUUI <y. <Uuii 
Sj^jJI *b2 dJu ^rftlnt jli jjoj Lui « <Lu2j^j » j^tijjJli , j^i jblcl ^1 
Jaj ^A ^tj^J jl <L%LuJl y^ ( Lib ) « jjjuuJI (Jj$J> » «staia.lj , <L5(jjdl 
jx Vj^wu J^Sj jb ojidl (y> Loj^Sj oils <b? JJJ4J . iilaJi,! <J ujiJt 
I Jj6 j < £f£l£ ibbvluil ^Jj xlj < bSjjflf JUuii J iabdl <LubuiJi Jb^ki "^ V» 
i (c^jJ>-lt aJLjUI £ ^ftiS-ttl iljaJ) Ja.j 4 1 n9*i jjnajj ^Aj . ^5.1,^ ^jj^ l..a 
( « *boflj^j » j^l ) 4il ^S . jj)i<->"tl) I JXj b£l£ laljjxl (jJ>^VI ja i=u Vj 
6i « C£ ji* A^**-* » j^^l tP,J • < *-£aJ j^Uj « v-A^^ jj jdLo » (j1 iSuJU 
4bliMJ JJJaj *.ifa?uitl> ja-ij' < LUa. Jfruu <hi<S9 i_Auj^j jj ftJU-o s "- i>a » 
« iQ^ji-uab » jjj . « SjAlSJI (J 34 UUs (juJ$3 £a oUbbdl Jx Le^a. ^UuJI 
^^p.1 bLuaa db^a < l^ujMij jSLaj luJyiW *JA CulS I at » <QI 5bl3 ( Lib ) 
£4 <Q i aSba f-bjl J <G1 tJuS ( Lib ) « tO^uta. » ^ jj jjj . « Luj^uu giirtl 
^^xJI ^sJLxJI J ufcxuaJI t^aju jl ija « ijoSj^j » <U ^£kil « *jj3j^j » 
jjlxj <b1 « £jj3j^j » tJLol j . « ,jj}Ux » djb « j<-obJI tUX JLv* » ukai 
JUaj < j»ljfl1 ^JS jjSbJI jlj , ^jS (jjjl dllxai » <CLali juaSJ <U Lijjju dJj 
jLil jXJ . « Ujiy^ Uw Jx] <Q^Uj ialaJI Jj^b jA <>da.j juab^JI oa£ 
UoUbO dbA (jl jus 4J ^Jj ( ( <bjij^j » jl JJ ( Lub ) « tLJ^taa. JJLJI JjX » 
j^aiJ^UI jitaJI isUi^ jrtit j^ojaj &Aj , (jxu^jj J I |j Hi im (jxijj-aa 
iiAaj (jl ( Lib ) « &$uia » Laj jb JJj Jx « t^j^S » j^iSjJt Jj,3 • 0i^« 
^V^A cA° J* (jA^II ^ (5^JI <U^JLi ^bjx^XI ia^iaJI » jb « ZLuAjji » J I 

Jx L^Ijj jl Jljl « j*-obJl >ux JUa » JjJj < ( Lib ) « ii^uia. » 
: J^uj SkUiLa. jfAU^ j»U] oli^j M-^&i La^>' ^-f ^ J ^i ^ ' <t -^j^ 
<CS^aJl jl j i js^abJI lux JLvaJ Ij^ixa j^uJ 4_u^jUI ixu^l pl^J jl » 
ojluJI jfALva. ^A «fj8jSall Lujbi jl j < JjA e;1 j« j^l ^blxll <Lu^iJI 

. « Jljij Jl jljiVl JJ^a. jl jia. 3 (fijxtt t>r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E o^J\ eft J*V1 liL jaAj Jlj U « ^iL^L JjjU » ^IS yall j 

J jklklil Jollwb 6jjjSj j iLiS jjl£ Lu> Liul jl^aJlj Ljj>u Jx LJ»a/>lLi JLuijVI 

. qjjj^-JI ij « (JJjI » <Qc jjax La ^L*. is « (j^LtaSL » £)K1 ijLaJluil <i1 ^Jj < <J 
li (j»>*Jt J)AjJI ...U n li. tu ^Ik^j _ u^jJ>\ (jjljuJ <a.tla "Ulj j <-ua_>ill CulSk 

Jjuu^iii// iiaJ J jtL^jjjit C^' J^(j ■ «/*-»Li i_)ifao«/ £ j£jj Liayj i£J£ f mKi 
&la// j^ii^j fi^i>iJ j/ yUc jjo fat tin U i T tAui UJjJ LJS UjJ£ f^-^J Li^V 

i JjjIjj^I J ptiijj-aV! cVj^J yj^ * t ^ a '^ ^ IdJ OS « j}Uo£L> » (jlSlj 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL » I ■ ■■"' ij] Ojji <LuILjjjJI <jj>^-> II tjl <Ui Ci'tlf 1 I j ft i iij UUj <uUojjjJI <U^xjL»JI 
*2j> >-iij-uj Iftfl'tft JjVI <U-ol^*JI (jlj < liio V N I nfl'ift J£ <JjAa. (jjilusljfc Jjuljju/}f 
<Ui JjLiu JU"i-tl »LLj tlucv « i^ij lrt ii i' j^ » (j ^jjaSI ° gjiijftVII ajj Ifl ftjliuj 

. ( jjj^f Qj) "J ' " ) ^jl^'lj-mj I f LidJI Sjljj jJJjS-uj 

D 

*_a JjUjVI (j^ AjJjjIjojjVI <Loj£aJI CiV^n" 4 1-»l i ni l « J^vjJ » JljIaJI (JjJJ 
^J jjl ^Ji « JJJ-" (jj.ft.nu » (J>\) • « <J_J-aJJ )) (Jclia <SUo «_jj Jx 4 1 i "jjjjl <LojSaJI 
iSlia CjJLSjjI a I iri'tdij i 4 a i u jjJJI <Laj Vv , H «_o ,JliuVI I AA Jajljuujl <jfc <JUJ Mj 

C"L2 LaS < (^jl>^ ^j'j>yS Ti * * * jl cilj^iiSk o • • ♦ ^ « *k>*jJ » JfiLL* 

JjjjuU CiljJLo !_uU Jl ■ ■ « t tin II a^uIjjaJI (^y& <LuS JjjIjjjjI a iliu" t LuUjJ 

• SiJ^ Jf^* Jl Jjla-il ^jjJjjjLJI 

o^ljJV I J-jl^J A-jllu (J^lJjLj (j « JJJJJ (j JftJ ' M » Jlo (JUjV I I 1a a-a2jj <^*^J 
iuuujiJI <bjj|) n-%11 >L2j < 4juIjJI 4jm'ijiJI <jj_^jiaJI JajJLuj J I ^Jl (^JJI 
iLLkill <ii!jj5 Jx, Jin^ Ji>«VI Cijt" i ill LaJJfij . « J_^a_iJ )i &Ju1j <j-u-aLiJI 
."t'llS !JjjI^jjj2 « ji'mih ji^yjj )) jljJo (j^ CjI^>jUo «Lai«a .Jx. (_yiiJjlj (3 JjJ^Jl 
3 a 1 1 n" 6jjUa ^jJJUjl LAJdC ij&J < (JjL-uJI A.UoJ-11 A_a U QJ j2 L^jLuU OU-^jLiil 

JL jjjjj <JI^>J -i*J L«fi « JyjfJ uJ^f" » C- >J " OJ ' '->^ oiJ^^J ^iJ 1 C? JjJ 
j^j I4JSJ - Uai*J ^Ul rj.^-^1 oUiua (>t Lja^jj V SjLjUI j Jj^I^uiI » 
jl^L J4 5 JJiaJI ^luAjxmJI O^jISXI jl Cua (jl OAJ jjti-\ frusj fkLal LfuiftJ 
l()t ill (-UI « j_nnnft » jljls jj ljh.ilj^uVt Ol^UaJI Jx ^S^ftla « *i V ^M » 
JJdAJJ «UJUaa ^aJJI IdA Jx Ja^ljiail jl^ > ^ to <Cuju jla J^I^luV Lu<j^ 

D 

Idj ^jJI rUIl j^ii 1 jiajl\ (jLacol ,J|^CJj oL«^lx. dlllA Cijl^ (jU'tifilj ijj 
r'Lla. jJuii iujxll ixa^SJI <$_>=k iLaJl L^iSjj f-=».l>» <jijjJ>VI iojiaJI (jl <bi 

jiJI (jl dJjiaJI i_ijj!aJI (j r-LlaJI I jjb j^j) 1 o~ dii 1 jjibllJVI ^>-i> P^JuJ- « C*Jij(_j_> 

>Ll Jl J^l>^l £-0 (jjUUL ^jLUI >kVI r,^ 1 ' J^ j4^ c^ 1 u^' ^ j^^* 

. (( ^jjjlLwJI (j lift >-^ » <i_jiu^3 ji.\in"u (^il'j < (_5-UI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,< jj-*^ oas*.! » j^JI iAjj . 3^1^ cjLMx. ^1 j j^JL jl£ I jl Ut <JLojj 

Ui^ C»1 *^^J» ^i>J> () J^ 4J1 « juatlll jot JUa. ,, ^jiiiu jlSj 

&>> 6* ii4«yJI SbSJI ^ . Soa.lj SbS SjaaJLl aby^ll ^ oVUajMI 

6i% •**• « di J jffi 0^ jl <0,L jJ jljj I jl U^ , cjja^j JS b^a ^SL ^s^mi 
. < <baUJI «L*wU^JjJI JiLu^Jb JaUUI ciu^VI (> 

yjSj jj JaSi « OiJj^ OliojjS » _J j^JMiA JLujjV <bv.U db\A j£i jdj 

• c**"" j^ lM lij oJaU js SjAlill Jl 4jJa, jl b^a «d J^Sj ilLu^j 

J-« jjUilb tfjbij « Ui 3 ^^ » C^ 6' J*^ 1 ^ '**■* ^ L>^ ^i 

. jt-i'tifilj () IjS^j IjLuxul (34a jS JjjIj^jI 
5aj^ Ojxiu Jl iiSjj^VI 4i,«i1jmiII ^ 6j^j U Ijjb oynUi das^ aaa 

*JA jl j ( J^IjmI j Si2kiU oLVjJI (jfJ Jiftj ^^Luj cAMlo jjs. &±±£ fLul 
Cut j J » j « (j^jj^a. jj ^' J » U- u ^Jbld Jjbjj Sot jju Cij^Sj oLaiLAJI 
^J^J (> O^^f ^ c^l < £^3* \"\ ^ JSLujJI oiA oIoj jSj < « jjl^Jjjl 

J^^l ^^ « U3ij& ui » (^^ W^ liiVI ilbu^JI J^ • i3lj*JI 

^dJI (5J>«-H 3oa.^JI jbj jkLka jja l^Ial ^*aj (^^S « ^jlj » Jl S^OuiJI 
dbV^I jl <U oS^j jj ^jb:>uu » *QU « jjbpjji) » «uLt ajj . JiLiJlS giajj . JjVI <Ui*AJl _ noA jJjjSI T j»jj jo* «>jU dj$i£i » Sajj* ( V ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « . 'A"** ai^Ji V £bb\JI 1o"v(hU..i dli 

oLV,jll (jl LfeiJI £**bit JSLuijil al* *Lul >e^ 4*3*3^ £*?&> baicj U jb £ia>jb\JI Sjljj <w«b ^auij O^fcxi* £^a JUJI f jJI fo 

JUI SJbUsJI Oils aj - relatively few Lj <u JjJS ^A iaituVI <> Jj^Ijj-uI «Uk 

tf^SJt Lia^flJI ^jaj fUjy yl ^Aj < ^jSj^VI iwl^iJt J IjfiS 6iaJ V 
l^r.oj jl j-iijil *b>j j^l JSJ tfil"l ijajlaJJ j^ji 4LUL Jl Ijftd 

^ j j}aj jbi£ij (5 idjaijMiyi SjU^j) oils osjj) o«ai ^ . ^s^M 

iSjUHI ^JLusJLl IjSjlj ybj < jLuiJb p^J} ^^J) cilia jJ^HI A-& 
j* Sjki «»"•" J bu UAJJ4J jUoa.1 f Ijl *UuibXI *tSj>»Jb ^uj jJaLil 

. fdbdl 

Ojluilj < £>A^I ^^ ^ ^ S*^ 1 ^V^il *-**** CiflS^ 

! « $•> n At » 

D 

(JjbjJp. f>*LJ ,,^4/ J/^aJj J ^/j aifl . «U fxSjUxxl JjJ j>) )Jb M d 
jSj . J jujS Jjjjuo Ljjli pSJ CtiS Li jAj , iS kixi\ (SJj^l o>d*XI j*£) 
pt JLaHjuia itlal J ytlxll tfJ^I i^ulaJ.1 £j*jj . 'Cuc^ jLia/ja. if ^*M 

***j u* cr^ 0? 1 ^ W t> ; J**** *& • ( tSju J SlXaJJ ' 1 4ttW ^JJ^ 1 *>.*\. JujJij) $ t ^ iu,«JI 4UIU .Luuj j;ji iaaji U*»j . tfiSL-^jJI iiiJb ULu>JI iM ( A ) 
jlmJI l^Isj SjSi»j iolxll cljjUai SjIjJj . iiajCiJI Sjljj (> JS JJ *!. Sj>o aluyl JSj . tf j**H i«V .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jiirtit j*y SjaIj Sj4 jjSijLuy ^joa j¥jj jj^> ° • * ma^i £L*aj fkSJ/ *** 

if Jiii Lu #/ eUaiyi J £J*M 4$ jUjJja. J jSjj . fbji*AI XjaUJI (jo LoJlj 

« ^iu ;j JlSj . « jU5/ji«y/ j^L*jy/ tHJaJy £jjlkrf,l ia.a.ll pjjhtj *"> *rtW d^ 

« (jUjJj* » ju dp fas ^-^ »#* ' (Jb >lVl ^* ><f g'^V J? ^ j& /j/j ' uijirtlf/ 

<t . p/jf// j) 431&4 SjjdaAl 

jjj dJtLI^ i JUui^ak^jJI jj9<iill « jwaLJI tUfi JUa » ^Cjlmlj 
jjSj <G] US £auj Lu 4&MjI Jx jIij j^jJI j-o/S' J^ » ^ al*ij* c£ ,$**■" 
j| {ja aJbdl a^j <L*^j < jLjJja j^ftjj ,j1 ^A Uljj US ilSjJtii.1^ < <!")-> tm'i 
< £uUJJI Ujjoa Qj] Jo^l^utl If^ jjSl* Sjjujw *U*L i ij <GLajj^j ^ jV^i 
j) ^j*^-' *CiLa dJa jjju U1^ . ^juiSm jljS jta'nl SjAouxa CulS I jl Uj 

gJbiuu V U ^aj , jSI^J! j^VI D-W Jxj < ^UJI t^J^I (j^JUAl ^^lo E tjt o^JJ ,jlJI CjU.UlJ] .-, >i .. %ll l Jlj , iajLSjl ila^AlJ yJttlll Jl^ , ijljaJI 

JL>^ - U 1 ^ ^U^^l ol^LUI ^Aj M.I.6 Jl jUa. ^Li , ^^kt S^ Aj^J <„»l>,..ut 
U^V J^ I J^J-° <SLUI j <JoLiu ^Aj&j _ « jjjj ^j^a. » jAj < <GLUc ,jc Jj^-J.1 

. Uli LujUucJ! iailll £»A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < ^^moj 1 j kVi Mx ,jlll S_>Aliil Jl flj>^uJI Sjlill j (^^1 JL>^JI ol£>* pUcJ 

iakoJLl J oI^I^aU u 1 ^^ uO 1 *^ JUlA C& ^ fl A **-" SJ^t ujSj 

£ £>jl^yaJI «'"^ 4-Ja£ ^ ^jaaVI ixJb Ijljjl L»*Jj jl >uu Ut» Ufl Jfc i3 

jU»l j *...M..fc juct tf ill (^^uai.1 iaUJI oI^jLxU jlfa. >b Ufrljl jlS 

.ULiill 5^1^ tf 1 ) ^jiJI ^ jl , ( ^ jUJI j oLjkil j-«. tf 1 ) oIjjLLaU 

. « ^ £^1^ » JjxJI <j-.Ijj Jx ^U dSj _ ( Jil Jl Jl <a.jil ^jUJI 

j^VI ^U1 tf Jl ^ jjjuJI i*bdl aljjlaJLI jlf» y> ^JUJI j^j 

J«l£ (jAj^ili dLI.,.11 Jj2 (jt J*J 4jjj JI _ t J| dljj^l 5SiaJ,| ^Ij^jj <ju±>J « Jj-o^ » 

lift i^Lj^ « Ajkjl JUS » Jj^uJI ijfua Jl « Jj-oJ^ » JJJ>VI dfC aSj 

. ( Jju LojlS « Jj-ofi » tilUlj ) 
JJC <ja <iaC ,_iJLutj < <G| fttlVt" ^jlul j5 ^_>^sJ,I CjI^jUJ-I jlfa. o^J 

dlvij , -jSj^VI <i£J>\ cjI^UJ.1 ill^j UIijj < HfiULI S>^VI j> 
. diu^iJl Lull! j cjI^jUJ.1 jU-^- v^W/- J! ' <jjfJ>"*Jt « -erf •u?" -(^ » -J' 

<jjS_>il CjI^jLLLI <JIS) £ ij-oJ Jx. jSj jii < ^J^«-lJI CjI^jUII jlfa. L»l _ ^^uaJ.1 ol^LLil jUo- U^ L^ - SJxf^^ 1 6i* J*t 6^ ' ^^ ^^ <>J 

tf^jLl Jx Sj^j^ jvx^t jlfaJI liA J,Li ^v* jj . UaMJ L^lk* ^ai £K .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL dj citjiaJ jIjjU ^tSj , < U a.ua CiUja. (jj>] jUaJI IJA jtf ■ iJLoJiUj 
a^Jij ^jljj j t jSVt £Uaiuj| US , UiJouj USjSjjj oU^ixU £Aa. ctfUw> J 
^111 JjUu^JI JS jUaJI I Jfl CxAsX.) jSj , jua* Jfc j.hhtmH O^Um* £ UJ 
&ua.lj (y> jl < Ol aUifcVI *tjaU j* *l>w <LUxJ 4_ijj^ui U>U« (A" J < ' (I llu 

. (UaJI CiiU^LUj 

U j'-"^ (> j& iSj^^ oIjjLsJ.1 jUaJ jbs otajVt (> oS$ Jj 

! JjjIjujI Jala « Iji <fl,Af » 

fiUaiwVI J OUaiuj jUaJI IJ4J Cuts CtlSjVI (> OSj £ <U1 US 

• c^*^' w**V! CJU" t 1 ""' J ,ji4J f^" *^^'j ^jfo'tHj 6aaJlj 

fJUdl £ jUu ^ JJI ubi^' J* 6' ^ •»** «=»1jfe t^ 11 * Ji ^ 1 6^ 
CiIjjLLU jlfa ^ quSajI \^0A <Ulu jj ^JUJI i -fl i n'tl l J j^Jjxll 
, 4j ftC , ^ UjJI ^tjj U dUa jSj jJ jjtaJi SjAUs jjil^j < <UUJI 
i>uj « jUaJI IJA jjj jjUjJI jl SjAliaJI % <> JA jx5tij jj uifcUoj 
JbUiiJ <Ua$j (> <Uj>ui,l j^3 > «f«JmU Oljili <UUI1 SaUaJI 
dJ^wiA jjLaaf £lj - ^JLxJI J jjjjuaJ.1 jjjjSi .ux .il j jiK lt ,l 

(j^Aj^ Mjj ^ja-11 ^*J' J ffl"^? ' jl <*V^A j^ 4 -^ >*&* < *U>^jit 

< I4JA j^lftAJ ^ill jMjJI j jUJjJI JeUuaJI £j> Uj j^^Aj oVUajL 

. SjAtSJI £a dibit jU SmjAmjJ) oUUaJlj olj^VI ^> Jl 

Citj-tLaJJ Jj^uia ja jj^jSS j^uaj jl . SjUo J_$aa &L&J <> JA CulSj 
kjaa. j^AjtaluiJ I^JlS I jl Uj ^ISj ji^IVi jl jjjjiuudl j jS-JU j 

JJLJ l()niVt umVij < jl^AJ Uj^Ufi jijU < iijja jl SjkjSjUiL < jwaUfc 

. SjVtt,) <LujJdl 4jj_^a=JI Jx. dJj 

CiIlU Ujjc Uo^uxi j»UJsl (} Ijjjm Uaia £^^l '^ ^^ &3 
JW» UjMus JiUIi^l 3 Uj JUauVI tf>x* ^1 j^aUaJI ja*J 
, Uj j^j^U-a j^iluij S^aUJI Jjao jl UJ IjjU jloawu SjAlill 

JbLiUI JU-i j^ JSlJu 4la fU ^ J {»UJI ^jxJI JajJI j1 Ijj IJAJ 

^jjj ja. ^j < ^^jSJII ^ j«JI Ja*JI JUva Jl ^jjMI ^UlJI 

jj^Jb OfiUfllaVI jl *Uk jfcLu aSj , «Ua-u» jj£ IjUl JjSljJb 

. oljjUai jUal Jl <UisJU J JUJl j^^UI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^ r7 Jl SdiU <Glkku cJ*a. ( .aju Lui <ilM ) af*ll J>. S^iUI «QL*» ^1 

. <£LJ.I j ikLJI uJjSp <1-..>1o Jk j L^ua^ , JjdaJI J£J <;*kki* O^UJ,! s jjj . <jJjU*JI LfjULjjl i_iMa=J Jx. lJJaVI l(j"iftJ»n jj ' <fia.!.i]! <?ji nhuill 
. talaia d »...!■ ... £j\* n-y" <CjU jjX. •i-"Jf <La.LuJl [j IjJbUo jj£j 

. Ifljlf, LLLcu o^j 

Jl Ojl Lju-ujj _/usj> c jxi Sj^JI 4-aUJ j <G$jl i u ni i <U^aj^c < K i? m <^.ljJ U-^J 
j^ La_>j£. (j <CliilaJj '-"''J ' bbiiaj ^Jt^-"-" J ** "i**» J^- 4J5Uj — ** ' "*'' J»-J < Ujj3 
r-jwa. liiAio £-uajJI I >lA (jlSj . (jlljJj <j a J^b til>*-" (3 CildJljj « *^?^ JI -" jMjJI 

jlLi j oi£ I4M J-^j < £uj>*-ll ^•A*^' vO^' ^ ***? ^ l - uSj ^"^J 
^jk^a ^ JjLu^I JSj JjUJ <ikiil j iifijj-iJI <S_>^JI c*il^ N *\ o A 5lu, <jl4i ,> 

ej^dl jA <jjjaJI J^UI j ioUJI <JX.j > _>,.,t.,ll 4^>aJI SjLil j J ,. /!>m ($ii! (j^ 
<jj(j^_aaJI aL5 Jj3 Cilk-%111 (j^*J ^j-ii . SjJjoi Sjlj^u l^fiLi 6Ja.^JI <jjaj >a*j 

in .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , Ji*j j jjiStlll jilju, J I j^ L y^t <Ct vjjaJI lid ^^^ S„i- t -U <^j*l\ 
<uL-uuj t> .ii^jj ^^j . Uj^-j j: jU. JaliJL <i>>J Sj^tiJI (> <^„ tu IS <a*>Aj I jlj 
^U 3 Jf*f <M ^.'^"""i *jl_>J.lj JAjJL ^Lua.'iM j£ij < <i« * L^ U f U.jl^V 

*lfe j ciJj^l ,jtjA*iJI v^ 1 6^ '•&*> ' ^^J ^jU'J t^uJI J**JI 

^.UjVI oU < JjVI ikaill ji« {+} Sj^U. «£>*_<> c^ls: 6 1a <jt j_oj . SjoJJ.1 
jUSVL <^A>JI SjatlLI iia^JI ^^jf^JI oLS^a yt jyuH Jx Ifl^La Jl ^jtf 

(j^SS ._*>« , JLxJI iuJI ^ JjVI <k.jl1 "USUjI JAC JJU Lua^oxta. < (jlii^uJI 

. <uLa] l-v , j ,i n9 Vla-oj LfJ^^i. Jx, I Jj2 

4jLcj ,) iilaJI oia Olulj dtt , «Ull (jSLijj ^jMUa, jo^j _ tfj^l 

yi>*yi oJli mA Hw o^ 4 ^ HP- ^ tr 1 ^ • J^b"! ^ C5 ixt 

S>xUiLI ii^waJ.! <jx.jj-LiJI o UjUMl l JS oaLi <jl ^ Loj-^k < SaoUJI ^1^1 

J ^H> 1 ^J^J lfi>ico CiJa^i < JUsjVI ^jjiAJI lj>JI <jlfcj Ct->," L>uj L.Ula.1 
^jJ^Ij jOiilo j jd«) <JJ>»JI Sa^l <$>=J juaoa JjIaJu Cia-^i-j « L^pULial 

juilaxll 04* » jjiSM Uaj (^jjUll o*fj«^l ujjSttl 6* t*M1 ul* ^S^' l3j « Ol jU-II j>it » j-uijJI 
JU^xtl tjtjjuiJI oU4aill Jujju ,J jjSVI fAfi-VI Ufl <ilS « (JUJI 0**1 ^>«" » iU-Vlj « J*ul .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i dljIAll ^Jjlill oLo^ia Jx JJIujU Zcjjjuu, <jJUi»J 4 lji-\ 4ju_>aJI SdawjJ! <jj » 

ioflion ^j^jjJI ^jjoiJI i-j>=>JI "Ua tjIS ££.111 CiS^JI tjj . « Ljj Q<aLaJI il^pjlj 

< 43_gJLi ti* ^j£J . jLiVu-uNJ <UjU-a <fjia5 <!£>&. L*Ijj <jl£ (^jjjall ^CjjJuJI i_/>aJI 

i Jjlr>"tllj ijjjJL 6jl^>ijl Jj-aljj (jl aJsjdujj aJ ^gj . i ^ ll ^C j- ti A ll i-/>aJJ Jttluitl 

Jj J>».jii Sa^xJI Jl \jL^k^ <UiiiJ jua.j (j! \\oA Zxlm ubjz* j J^l2 j*j £uJ Ufci 

iujjJI <Uj^(j n-v.ll Ju-i "GULiJj <Glii|Ja OJJjj LjjUuj <Uxxolx. £yaj < Uisjua 
tj U i ti'u ^j^jjaJI ( jC j)\ ,i i i \ \ i_i>aJI IkiJJ • 3L>*^ L> SjJJJ' >2**3j Lajjfij . X.t-^'t,! 
«dkctj < Sialyl Lsu-oUJI Jl « (jilj^j jJU. » <a.jJ- jlj*J j JhuoWmll ia.LuJI 

1^. 1 jl L .. ) Ij < ^ l^iilwl ^)l i*ilL» Ja*U <u_t-ulj L-aji c*3>ll cilj j alaJb *l »a*t 

<£_>aJI 6^2 JJJ^J j_jIauaJlj "LAtafcj 4jlj^Ij jljl 6 jjt J^lau »VI CiUUaJ CulSj . iijJuL 

Zj* <iLlll ci«ij aii . ijjIjiJI Jji jl (^LjJI Jx. Lajjj'Gj ( <iLill j 2^- jh*') ! nr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra &oM>i»njyi 1&djh yg^gsitds ja*ji J_jia 5Ja.Ij Sja =55 

j^ d\ fjf j^ ja^o m 

« j-aJul == .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jx Ojfla ^JjM qIj !<■>•>, i till wijfcl ^ <ji^ ■ * e *-tuli ftjj&il <Aj£ 9 jlS 
IjJJ^ * (J J»a»j aJ « Jifi'n* Jjyjju* » JtLiu»V< J*Jj| • * ij J> " <jj_>*JI << i i \ jinl l r j*m* 
pilar* 1,11 Xut <jlijj-oa CjJu ailj . j_pta-* . — iuVt <iU j .i tn j j 'j^-* **-^"J L»Jofc 
JjuJt . «JJ*j j1 <Li»j -_i» iaj ^LuoiJVi 4>» £>i I4.fi £l«i Jii « JiaJJ Jjj1» JjYI 
Lj^+AaJI £_• AJskj Jl *.>aJ ^,1 JjlaJi (5ji JtU j1 ,> jSIAj to. JjVI ^jJI 
JajjUallVU <**i» C"K jlaij *t>=J jj! <JjjLaJlj . jlaji Jl jl 1 Soajil <-u>»J! 
SjCJ *|"|7 ^J» 3 0>fl*J 1 SOajil ^.V«jli <j-clj_>C jjJkLuk tlilxA Cul£ oil ( Ajl)ji! 

ij>i2£ ,j1 ^jj j- I j j^ill » j<*a\jl\ J*C JL»a. » ^ji <£>Li (jlll SjjjswjJI <kil)l ^ 
Kj*l J\jOJf\ >k jlaJftL ^jjiliilj 1 iAa,jki ut*C^ oe j'a*J j <J-»U <£>L* 

4iir>> Mill <jJaiut j"^"^ >* ^f**f **• J-* U^J * f-**^ ff~£" < J * t * '-^J 
JU£jJ( > v-iii Ciipl vdi j j <„.,ulil jtisJ jij » 3l_>aJI j <kiuJU AOa-j J>ii» lU&J 
Jl*a. t £»*?J - «U*lj*JI <*£i\ J* Cj-uj oUftl.Aa Jl £"-o>M dJJ tS J U ' * ^J^l 

j^ Jl *•*** *ii*L» c jkuli jvjj^i! Joe » Jl <JLujj oi>il dJ j j < j^aUJ! juc HV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , jl jJLj ij l ^ j lc. j jw .i -k- i JU.j l$J t^Jj < i^jj^. L|J (j^jJ Sdsklil iiJ>«JI <Jj^fAaJI 
ij^)ill Joe » Jjj . <G>3 ajaJjj <, jl jij (j ^^jia^JI a5L>J! Cjuljjj jA I j nflj Lo J£ jtj 
SjjU! i i » »t"*J « i-ijLt aMxuJI JjX. I) (j) ^jA < TlK i nft (jl ilj^a Loj Ljiul « ^luLS 

ij^SJI jj£ ) >a jl£ ^JJI cJ>ll j jlaiu j U,'wft\*>j j».U ^jJI ^ <GV <Uuiil 
iXa <_£ JJI j-* « <-ijLt ^^L-ull Jj£ » jjS j1j < <L<u-oUJI jrjLi. j*j Jijj *sl ( *^J2 

jl^j < U.njrt.a j^il^aJI *ljj>JI (_>uia_o jt£ . jljAJ j <UliAjJI jjjj <JjL. 

4jjLj « i_i_>Lc a^LoiJI jj£. » "t^JL?- J| j^j ^Lalaj lh'j^ (< j*- 1 -"^ f^fj^-" ^^ » 

jUjSJI Jot » jjllujl ^Lols-VI Ja^j jj . A.-Jmi II ot^Sll ^.l«JI Jjlill ^lij 
, (tf ysLf S>« fLal^iM <tx.l3 J J Jut j»-J < <cLlu i-fl i <Vl Sjl t-)lcj T^J « AJ-uU 
■Ji i ■ ~'' \j . f Laia.'tfl (jAAil aj < Jfill i , iin't'tii (Jl (j nK U JIaCI CiL-aj'j 

Ijl « « <jjLujj Jl l$-a*_)A« ^'jjojI (j'i.1 ^ " »1 ' Ar I ja &j^£, ^-o « '-ijLe ajLuJI Jac » 
££Lut JaS "''•*"1 jtj-i-i iclil jV » iiJ-a. Lac LuL&jXj <Ulau SjLaJI £jLuu 
^Muiil oat » Jajj S « <J-aJiiit,l oljiil j»UJI (-i^LUI u^'m (ja otie) dJ) 
ajjSJI JJt » 0»J (iaa, t/ibJll ^Ixa <JI jLt LajIj - ^j^ V^f Hi " ^J** 
h I *-- &44LI « LijLc aMuJI Jafc » 4JUoj . ^IjjjJI u^>-V t" ^^^^ (< f^^ 
iMuJI difi » -i J^Sjj « £^jJLi ^xi <( |xuL3 j^j&il 1U6 » -j I jl j < UUI jt 
l^jAka.1 (^S(jJ»J) ^iUaJI ^ i*jjVI j^l jI^S gl^ , »^«t J* eUt 4JJ « J(jtt 
( iu-uL5 »jj£JI lUfi ) ^ <*Jlj < « ^jLc- j>^UJI Jjx » Jt A-k'tli »jj|^uo Ijlx>Sj 
jj fflhiio Oajj . «Ulc I^aaus f+i&lj j>AjljS ^ I^Jjaj ^SJ ^iJI Jujjj 

,) dtaa «Ui Ija Ob ' ^' £ (| ^ u' ojV jls j*i - ($*(.# 6' <>>« ^W a^ 
. Ujju <uJI Jlx fJi ^L«la.VI c> i^ ( j»-uL« j^jSJI Jafi ) ^A £jL JiS\ Sjaiil 
J laUj ^L4ia.V< *^IS Jl jLc jl jju «(J JSj |J I JU » JijLc j»5LJI jut 4JUuj 
, ,( 4*^Ubj jJ «tiJ j) » jkLulS jUjill iUC Jj jt£j « ? 6ja Uj yulaXl jlaxj 

jljjjl jjUj jj1 « vijlx. » jj « j»-ujU » ijllo (jla. ikll fLt jjc. ^jaaI jJj 
iiLuJI JJC » >»LuiJ ■ « Jl>«VI <JJfJ ^Joo-ujj (jia. » Clip! U^**^ ^Jl-W' J' 

, j> -11 j C^JJJ ' J' J*J J^ 6 " (3 JJ 8 ^ >ft I JLi < J^JJ-"1 jju jl& jii « i-ijlt 
jlS « cJjut jviLJI JjC » jl Jl 4. nJU,n j j«-Jj Udsu « ^-ujLS |^jill J^ » Ijjj 
^ jj . dlJj Cluj Jli\ JjIj^I -UjJ jlj « Ujjjj V LcL^jl 4ak ^jZj jl JjjJ 
jj jj^ma'iiiij « J u i i . t i jjJ^a » JlluiVI f j !Uj3ft jj < jjj^jiil oIju>JI o^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « ufijtc *5lu*JI Xi£ » (j* Ojia- ii'j O^ 1 » < -'l> L)* 1 *^ 4aL1 « Culj JSjLj » 

*^> S,ia.jJ SI jLltlj < <U^£ Jx. lal ii iSl) (j-aAj £4 j*^| « «-^jbt fMxuJI >U£ » 
iUi^xil 2iij^AaJ\ <ja eljj^l jAxj J} Ji . « Saaai.1 £u^*JI ^jj^JfraaJI 

{Jj&ui » fuua] US < SjVUI ^>jaJI ^JjJQ n-y II J ^->^l 6^'i^' £^2 » 
fji l^lil » tf jll jj^uJll t> *ju^ f^l J^ « 0) « ^ J^VI ukl^l « JjjSJI 

> fl '<■] ,j>~ (3 <UhiLoji SjS !}L f-ljui 6J^.jJI *i*J />([ i i i i'l l lj^a>J ii2i ' <jJI J>(| iii i u 
. ' '<( ldJ£ 4-i-i-t>lj r nil S^SJI i_jl"> nil (j'i'J'y II ij Jall ifl «Jkj IjJl^ 

< da.1 ^ £JljJ <jt (J^ Ji'^l l^-*A <j^ S>kUJI JJ -US Ii* Jo-aj Ldifij 

Sjjj alilS jJ» aj-ulJ5 fJj^JI ■A^C' oi " ■ <A>*2 f^ V^U^ li « _r-°^l ^ JI-«^ » 
(jjlnVilL LoLsj ^1, 53 an <JJ>»-1I *i=k.^Jlj 1 <V*->*-" V°J^' oij ' U n l e - J J lib*" 
Cul£j < 1 1&^~ cdte> « a-tuU ffjSLII Jac » (_>ujLujj (jil . « ^^'-'-^b (j nl>H 

. jgiii'ill «La»r>j u"iuj JjSGJu 

D 

JLa^. » jjl <U I^Jlij « a_luU ajjSJI Jac. » jl jjjj^SJl cljj^jJI (j^su i_aAJj 

CjIj'iiiiI S Ja.j Jjjj Vj i_>IU_t V Jj^LjJI <=i.J Jx. 4j1j < aLjIjJ (j£- <j-lc1 « yuaUl dJX. 
a^J j_>jlj < fjjj&UI CuU ^SfJJ <JJ-1 <j J « A>uiui j^J^' •^ " J^J ' ij'j^' (*-° ^ J J^ a 
(Jl L^j tLtA A j ^jl jjSjj^I (jiLSu-uei iJjLi. «Uiakj-o "US^ CS^^ 31 ^ ^LlJ 4j*>V» rjj ^« 

. (jlj*Jt J (£/i/ Sjjij) iuUMI flj£ JU2a.l ija LLt £^"^ jj**&M Jjlju » 

4£a1»L» 4Jjf dO^Xt/ CibVjJI BJLLm di^ij . dlj ZtJUajjjJIj *j£>j*yi CiIjjLU! 
£5Ludlj JUL ( r h (f-tXjSJI J& jiuJij x fujaJI j5UJI JjjjLuj (jujuai,! jj j£ 

« fuulS 440 1 iaoualll »4j *J t> U tf ill Ja^ll «J1 J* tfjyill (>«' 'JH' r-' r" U ^fJ iJ, ^ ,t, > U, J 44 ( * ) i^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . ja^ii\ lift Jx. <U5>jJI CiiAa aj 
604 tjt js_ua1^JI j>> » «Gl « ^lm\2 » J aJkJa.! Jlij t SdaJll LjjjlII Lj^-iaJI 

"^■J J^ W^ J^ ' V^>°^' SjLLuJI jl < ^LLj^I SjlUI ^ l^j (^.jj <u5_>jJ! 

cUj <J1 « jLujii i»JjSJ' ^ac » o-o Ij-oit labile jjSI i^SLsklio CiitS fU . « dj_)jjij 
JL3 ^^". . t i -A J OJJJ LaOifcj . « ^jJMj^JI Jx. Jjujjj » Jx. tjAjiJIa IjjI jd-ual l^ilf. 
JSaLa » _)J-uJI ^Ueujdl j jiifcJ I 6ela> jil* < jjSl ^4 L <bjj (jl « a_uj13 » a^J 
S ->'JL> ^ <ijL3j ( N^°A j.jamuJ *\ ) ajJ! ^Lua liillll <cLJI j ( £ )« Culj 

I^jlLoj iullu^jJI ol^La-tl £l » : l^-uaj (jail <> <k.Lc <JLu_>j -uLlj , ^UJ! 
Jbl tnall join Jitf>4J <L»1 j , o^UJV ^Jf (c- 1 ^^' (i* ^£"0 Cfl ^y CjU^Iju 
n3&Jt oiULib A^SoJ 4ijuaj Ciaj bu£j a£ Ia}Iujj Vb jt j < ji*it->l) (j) 
. « SdsLUI £fjj*-H tbjjflft-ill £« aLaal ^1 , Sa^j £ ^1^1 j»LalaJV ^^' 

iSj^i ^»Lp- j^ ^^J*^ J* "^j *Ji^ c5 Aw ^ ^ u^ii &** ^ » : 4^ 

^jjSJI jjx. » J JUj , oIjujJI as.! al=Jj • « ililfi-aJlj (JjjjUjuujVI ^->l ' o l, 
OJtS I jl ^ , (^^tj&JI J* ajjJij <jfc 4ia f!>l£ll I JA jjaua J^iuu » <Gl « |>uuili 

I'tihliiit Vj « ^t^*J Ob, <>• ^>i jJ jVl yla- cPJj < iiAljit w^ 

f-jjUl jjub. » ajj . « yiUI juwdl i> lj>a.^ jli c^oJI Culj Ji|U ^JUaa^l 
<ul£. objfc aSj < LjjjS $jxl\ jjIaj Li^ui « ojIj J£jL« » j^l u'4 « f-"^ 
<^>aA ,, jj^iJI ^A^ , 4iiLi ^il c^l jaALoJI ^uil j«*1 ^ISJ 04t 

. ^I^dl J I^Ji «Cu» Oi^Aj ' tf^l JfiLji:J, a^'je J^^ 1 61 o^ j 3l_>^J1 jai^ « j^slill jac. JUa. » L.j Zja\H\ Jl <K lift J^aj Laitj OjiuJI jjjlSJ dJiSj . JjU-sliill j jJili^JU iiila. « tfJJ>» uf 4 ' » JH 1 J,ji ? l) ^^' J^ 11 J^ ( ' ) tx .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 411 j . <Uit O^iuJIj <Q*jUUj t^^Saj uVi c*>?e u ^b* ul fc.fr"" "J * 

4&121J jI^OluI J* y>j . dJJ fu-lS jijjiJI .ut jljl lil Jlaij Jl uAij 
|iUil *}jj uSLj fJ lilj • 3^1 Sj^u lijljifilj < 4J lijjofc <Lu£u ^uaL 

j^ i jj « ^b-i-ii 3^ » ^ rb • « *»oHi ^j*" ^^ J* u j^ 

MausJI jdaxa (hfluj < 4-JlaJI 4u>*JI j^ilfa.>i ^ ^J* Of^ 1 **> 
(> Sj±a* jlofiV OVISIcI Oja US , #1# U Sj^aj I^IS jjall jlja-Vt 

&.»» o^a. (> oiu^ 'L^ f^^i ' 'k^ 1 Cy&*&i 6^^' o^^l 

Lb ,> .xiuJI ^ . i^jLaJI jJJi « ^-^ J 1 ^ 1 ^ » Ji^^'i ' ^^Vl 
jvjjSj () jkfi JaJ fA . « JfAa. jjU^a. ,, iQuiVli « <^--aJ) jfji « ****** 

Jx ^>lj <iV Ij^Li U^»j jlij IIa (jl$j . L^Ua. Jjl; iu^JI tyll»lJ 0%^ 
. >u.\» (jHoj jjiua, ifa-'j- J c 1 '^ (-f^ 1 tA^ J >>w je^^-* ^ 'j^jAj « f - " - ^ , l^jt Jjil. UA j^JIj . j^ui U UUi Jail>« 1*J1 (> JSLIj ^il jw»LJI .UC JUa. yujfljll UJi* JJ *i« i r > .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jl^jOkl f IK" i ill (^jJI (J r. - j | j i 7 ) „l l <_ijjaJl (jl ijl^aJl uJuu jja l-t irtlj liij 

. <ulfc ILUJI «Lui S_),U.u,JI Jl J-u«aj 

4 i ii S*i ighc] JJLS i LgJ JjAa. V ajI^^j iliULaa. i-jSjjJ (jA i iuJI (jiuaJI r\jj 

**-'."* ' "^ CiLa^LaJsl die (J^i' iJJwJklj CjjajJl (Jual&i 3^i ' l>"^' J^ oAjJuI (3^* 

,3jU » Jjiull i_iu«<aj JJSj . <U-oLL (juJLa-a (3 CiJlS <j|j jjla. j JljSVIj C IjVI Jx. 

(^ i^^y^-i la £jl » In ni't i3 <tJj5j ^L**^ Jl>^ <QJ\1ju-uI i_jIjS J « ^jIj^LuJ) 
tjl OJjJ <Q1j < (j^lka ^^fcu-u (ȣa> y!>UV tJ^-" jjSj <jl VI yiaJ V ^1^1 
ljja« ii (jjSJ jl (J^jf J ' J^IJJI ^J-^fJ LftoAJ j^jlaj ia^SLaJ Ij^Ami {JJ&J 

D 

jjSLj jJ dJj (jl jJjjj . «ut£joiJI <_il^*.*VI (jliA->| J| « ^tS j*jj^JI Jj^ » j-ij 
<aojaJI <£>aJI j illalt. Jljj V (jl^ t^-f^JI j^*JI eft ' j±& J J^ 2 J ff^4e 

SjIijkiII « -It-- ,AiA Lj5 I^L*- Jo-uujVI (3>^l J J^-"^ <j^ u^-*i LT^' *W_>*^ 

<J I iiiiaJI «OLlka. j £-oL « yv-allll JjC Jl-^?- » I.JJ ^ *\ ° A ^a-ljt (> *ljl>lj 
aJ^Lj *y <jj^xJ| ftjiill Jx. ljJd$J Ifji (£jJJ ' jl J*J Jx. (JojA jj i mI I Sj lnjn i^la-a 
j i_jj£ jii i jdjj Laji « j^jl^jjjl » _>& i_flJ5ijJ.i 604 Cn&lj . jlaxLu/iM jJLwxa jJt 

(j(S IJI Lac JpLuj/ ^^Ji/^ ^ yxifjuti// (Jmuj j^Li tjuu ^^03 jj4*fl jl jjjj » 
• ff C^J i ' > /' ili J u' J^ ^^' t>t^ • ^a^t' J LJ*lsou>/ £fJ (JjLa. ,^1// Sj&ll iJa 

LJA. ^I^JI 4-£u-ol*JI j al>floJ IjljJ ^ t^b/^ Lf^J^ 1 ^' V-)^' ) « SJjj )) i_jja. 

<4a.jLaJI jjjj JcLuj « (^jJJjIj ^^JfJ » -i ^*^ 6^ (( JiW^Jf ' » JL>^J 
_>iLuj_9 . <JUjJaJI Jx. j>oVI CS-^^ (J^ <J3JaiU Jl JaaajjVI J>^l oji>^ 

in .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^J] J^lij £ - ^jiJI o-VI o-laJl t 1 ^ 1 ^ ^-^ jUj * tf-H^b » 

XT ^ ^L- jSUj j^j S>-i£ <jjUJI <*.L«JI j ^ULvVI jju « j^l+ijjl » 
&\ « j*l+ue» u^ » o^ 1 ^ t^ t 1 -^ 1 ,lA <> (V)S -^^ J* <( ^^ * 

/J-^ V ^ , ^U £6 -LCLUAI Jm*& O*** Itfl*/ 4i\ tfjjJjIjjijMV JS » 

. <UjJAj ^ <£ftU tf>i*j £»j/ J5t^ <L»ib 

yijjjyi jjiuji ,> 4jt4t</ ^ Oh w^" ' ^j ' J0* J/ i if*j± Jxi> J* iii " 

Je^Jf tfjJ JljJ y 4iy 4£t»0i/ J JJUJ U9>« j-»tJ yS/j , J/^*J/ t) ZfCJMJtil 

£j*z>jti lS Aif cj& *&j • *je^ ii£ju "y^V *0* 5ac iiA JIJM ^ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ■ ( &jlu »j*») 

— ^ dww *J// d^ji// act, . ^ ^, *^£Cw 

^ *?. ^ •* -r*^ <**; ^jJTJJ, 

« ■ *ib & c>^ 01 •**« (/ -u en o*i yj - « j/y) V3-JJ as^l, up.1^1 >£U ji^ j ja.il Uo<\ ^ ^ 3j 

c.vul.1 ^ « jL ui jj ^, l^, vl>vl j, C ^ J ; < ^^ ^^ 

J ^ tf W IjW , ^ aJl^ » ^ ^ , ^ ^^ ui(>v| 

^1 ^SJI „| >V I J^ l^V S^l ^j, ^^^J, ^ ^ ^ 
JJ f-*^ l^U , djj ^U Jlj , Sj ^ ^^j| tf jU - ^ ^ ( oUsS 
fr~~ <* '- 6b . ^U*JI ^Ui ^^ ^ y ^ , JUJ , ^ , j 
(^->JI at ^u ^ U dJaS . « ^J^i »j , C ^ UJ) , ^^ a ^^ 
-■-*■- J* •jl^ ^^i| J| (( j,^ JlA ); Uj (< iA ^^ ^^ ;> ^.^ j| 4 i <-» Tt n iU .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jl£j . « ljil_>J » SjJ^J Lbl^awJ Oj-^iJ <Ujl£jj J>^o LafJ i^loSlJI ioa. jAJji.\ 

Ai « i_ijoij_>^. » j 4\\nn 4jiii_»jjJI SjLSJI (jl ( 3 ' ' • ti Aj SjJkUijI j r-jj*aij lift \< n 

. ujJtll (jjjitjJLxiJI *_« Ulc. i 4fl"t (jSJ "UjjjLxo <U^jA1I (jl Oda.j 

SjjjiLl Sj^aII aLVI t>> (J^iuijj SjJkUil Ijj aii < <L»lS[ SL*.LLa *aa <J& ajj 
J.^~" jjt . .U~..." ^_>jS SJ>jLa. ijl^JI ij L^_oLo1 (jl _ Sj_jjJI a*j jloij J| IjSjLcuj 

Itii2 (jijSLj i_ijj-u Jlxll AuJ! JjjjsIIj < (^pjijjjJI j-MjJiil S a-vu I <Uj_>*JI <±jjq <*? II 

l~ » l*ij. I j ...a'.l ,-■« ■-X-j AS Cul£ S^UJI <j1 Lusk^l iJJj (Jl i.jjirtlj . I^aSI^ Ac 

£jjj Aflj . (^ji^J JcLiU ioLSl ^ <Ui JjVI S^kaJI Cul£j < (£AU Jj>1o Ljjjj 

. Pj^a^ll liAa-J Lila IjljAJuuul (J^J ' j-oj> Jl <*aj <fJl^-o| j (jlti^uJI jlajVI 

''!«!! A,\A~y i to Lf l»J«J ot ^jU'mij <G1 « twi^iij^ » j±a JjI^iaJI AAA J o-^ » <j^j 

. <» >o>, 1UJ 

AajIj (J I j»-"" « i_ijjilj^i. » <jl Ij^aa (^»*^>l »i3 « j^UJI J^- Jl- 4 ?- » U^s> 
J"»H J <LoLa. «UcjjaiJI i_jlj^.VI jj-a I^Ac. (jlj Luaj-uaA < i-jj*JI (jjAC. jj i t i .i l 
, iu^aJI £a.jl£JI <LikJ1 Jjua <aj,>*JI ^jjl^^J^' f L -*ff ^V *W-" ^"^ ' ^^J 
jU'.l t , i j.^i , .JacVI (jjo^lll (j-a 6Ja.lj iijLiIcL ( _ f IjijjjJI jLaJlVI i- tl ll -v a i-inuj 
jjt "biaJJ ^4 jIjjuxuL 6uUi> J t'tnn (jjA\ i_i3jil tjlij . Lfil i .i o tj JjI&xII jjC 

Jj^jt ij j^xujJl jjftni^JI <jjIjjj A>ff « v^ ^' k ^ dfc J'- <Li ?- » u^ L«>iifcj 
ia.La. j <il _>«jii ; i ol$J « ^-ij-KjL)^ » t* t.>- >-u ^ , ' '^* &** *4^^ <>* ^»* N ^ ° A 

(ilJj jj . Ljj>lu j (^^a^ L JS dAJ <jlAij^uJI SjLill J[ ftJaJ <fa.J ^>*i Jl 
^JliI 4jlfjJI i3 <J^Jj ' VO*-ll Off^Jf*^' i-iSlj-a <jui3llo « \-iyiijjL » J^U. CjSjJI 
Sjiil ^jLA^JI (^jlaJ.1 ^1 « jvollll Ait JLo^. » <J J15 LoJic Lua j i rt^ « "U^ij 

(jlj < LfjLjL <% i <i n"> o <aj^*JI ^-jj c't i l l (jt US < (j^LJ (^jia-a^ S^>>*J" V^jill 
. ^jjJI ^UJI i) JMLVI J^ L^J J^31u« V aUJVI Jl <->n tfJ Lj il 

(fjiljiull i_*tSll J>ij*»f. (( i_t^jjjj| (.j-fc.fl )) JjiiiII (jlSj 1 * OA jinlini^-iii (jj 

j aJb jjlj Inniil ,t j?iljLa-a «-a 1 Aj AA (Jj^^ji ul) «ua 1 fljlAJI (ju>j < _^oi, Sjujj a_)jLi 

£Yfl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^IkL^I ^J ,^141 <itj < ^i'jijM , .l l <x»>«JI oU^yLall s^Lu'tfl J I dJJ ^jjj ^t (^ukj 

4j,LJ ^ LiijA (jilt lJjjjjJI (J aaj JjAjJI Jl ^bjjitl ^>> jjiiii /^3 gtuwf 

guJiljll fjaj . a£$t3j±af ja Oj^j < j*l& j^All £»J < {&*■* <UCjLxa jejj^aJ, 

XjjjfAaJI ja ¥1 duXi. ja <U jxj pAi , p£j jjii* kJjiidJ! if ^-' Jj^j-M jl 

. pSdk J 4*Auij *1j L> J&j j* jaj/ Jl jjU jSj , Sasklt,! &u>*J/ 

i^h-a JUS juSjjLiJj i_iu/3U J gAuu pJ jjuH jli , JLdl 4"«jih,i ^j^i* 
^£/ UuuLla JLUI CtSjll fju^i] dxU. Ifuij*/ jl Jjl Sjii J Ojl^L p5 . iJjjjjJI 
Jl pljjjj jjut^i ^sljJI fifjioluu Ja &*IjJI tJA Sjji Jx JjntstlU pfJtjJ e-tijil 
tftijJ j* jjS^ui < 0?l dJuMlJj dlj jlS Ijl tjLSjM JaLm j£ jl . fjSJI 
£* pLVI aJA JSHI jl (jtjc ijii . Lu i^ljll Sjji j^-ali jlj . dl&li jl ^jUu 
Cuxauij dlj J Cuij Ijia . Liij jtel j*JI «fuA jUj&II J JaLmJI Jl pjUl 
jl jjjl fjt £J n ?>J ' dividual j djjuil £j Lull jjiA-\tt dj£jl yjli • dijjH 
Zjj^yi isldi^JI j£Lu4 a£/ ^^il (J ill iJjJJjll /.J"*" Ji^y JiJ . a&JLA Ijjifili 
. JaI^I! JJ i^LaJI dJil J j*£>lj < ,-i^l^ini j±ll+* j*& SjIjA 5b jjiaju *£JI 
alA $ ^s>JI C xuiiS Cut j . I^JLklu4jj i^ljll Jl gl*a^ (j&5La>y Jaxj ja JS jl 

. lJjjAj XaIjII 

f£ju> cJjaJ Lai* ^y clj&tl 'jf» u^ 1 &*! ^J^l L if"^ &*"' (f'h 
jl f^jjl^J CtJlS Lialt Jl ?&y*l £* Zxtjll j» Sjl* eL*2J ?S2j*Jj < *j* >»? 

cuts j . pSjL IjyjUu jl ^jLoiuiil j;i* j* J*^ *?yV v 1 ^ ^*y 

O/jUSty/ dJLU mu pJi j?l LI . JfctaJ/ dlj J <T-inir > UjajjIj ^xll oljUteH 
*U?jft IjJ* a« pSLull pIjcI jjjlhjAiiU . la-iA* Ijmumj jj>I jAj < jjaj 
JIjjUI SjjS J| JIaj )j> filjj /^diu jl ft>lc j&j . ^JJV/ jt^i/ i) **** 

. jUxiu-y/j ubjstDU ij^ijxi ifjbjii jj*ui 4&* ey**i w* vhm ^ 

fSLult Jf.1 & *^>bXI jljhll (JLeJ jVljJ^f Jj^l ?*jH L)l UjjjM J J 
. fSDeotj HUxtf ifdjJ j* dljj , ifibjJI JM£u*y/j <> ii^i* CMS* <U^43- (> 6JUJI *.>aJI J tf ji*ll iuii* i^i)l () J>»>* oUaaU J»lSJ1 (>xJt ( A ) 

. Jf~l...t l alj&U iaUJI SjUiJIj , iiajliJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i) db (S SuJ) £l J*1 OJS (j}j i iLusJu JZLul,! aJA J liXt^JU dAc Jai/ tfj 
gt&ljJI (j*j IjAtttitia (jy JUI ULoSJI ^ju J utdaJLJ ^ , t-tJjUl JtiunU 

QjijAjM <U&J tfJJI jLaJI tfjjJI JhSZmyi Jc JjLaJI j£uUI JjSjj &] j*Jj 

PjjLayi j1 ujLLsJI I dA j *Jf=»-'^' C)ljL*JI jj> « j^oljJI wUC JLaa. » tiljjlj 

. <jLLi. jx S_>2lJI 4JJh (j Jj(3 L>£ < <*-0 <Ui3ljj jl L-»Jjij_)a. Jjul 
i-itjl j£jjjjx SjLT>I JtJJ ^ « J-aLt f^ 3 ^' ^ » U^ ,*?J-^ ->4-" 1 Jj 

JcLia jix. _r-=i-o Jj)irt-> Jl «*>->! (3 o ^.'*'! ! o"sJj i (JUJ! a-uJI jj tijVI < *-la> w A1 

OjV Sjuda. Sjjlala <a*L-ul <iim lilliA CulS <J1 La£ < ^jaijjuJI jlauVI j-o UJ^y 
(JLaSk » (j-a I Jj jiujjj Jl <*J « jjLc |*jSt I I JJC » (jAaj • 4 - _ 1 ' f - (,>^>jLilll j^ 
^ » <Lj| « j-_a>Lill Jo£. Jl*a. » (_J_9-3 <Ui sLa. « i_i^iiij^a>. » t_iLkik J^. « j%*allll OjC 

<Gjj , 5j^"tt,l ^aJjaJI ^jd ft Till £jl^ j^mJI |> thin iij V (jAljJI Cii^Jt 

l-u^I jij < j£-lu>o jjj « >oL a/v-v 1 1 j^ » jLcj . « jli^SJI JaI^uj fja liaj jlst 

JL3 (( j^aljJI J-i£. JLti> » J I <Clo Lj^'tS « ulli->. (( i—Sjjijj^. )) << ln*»j < < > lJr» La J£ J I 

(jj LfljLus j^lj < iiij^ta jLtldVI ji it^ff, ^a JjSI ^j) » : <lo Sjja.VI Sjiill J 
aa.ljJI jaj^J.1 ofi^> oIjjSI jl VI ^j^JI J,>5"tMit,l J iia^JI dj^j ^1 

Itn t <jJjhlii i_*)S ■ -lU-L » (( L_4_jjJj_j__vi. )) i_tllf>"> [J-C. « ^%ouJI JoC Jui^. » JjJ 

n 


trv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *l*tj ,> Ijat o^ ' SjUJ^j . iu^xJI Jufija-SJI v* 1 ^ 1 Lf""^ JJ ' J^iy 
V >J! Kip J oVli* UjAj « I^L* » < «.'*» • ' ^ f^ 1 co^iij - Ij^S j>i>ll ftl* 

, o^w? cfVvj-"^ ^j^ 1 v^ «Je> JuJ, j ^W j*^' jU *-* 1 ^ 

J l^x^t <i^ jj ^S^U o>i-^J jl~o* Ji >«JI J <i j\iu« JA « j—Ull jjc 
Jl ii^JLi JA <^=.jill 6 ja « j^cAS s^ JU* » j|iilj . ^Vl cui>xJI t^Ja^ 

: 0*)« ^v-allJI Jot JUa. x 

S.i^W JLujxJI *jj#*.? II J **jS*JIj pX} ■ (ffjll &^Ji*i *?** ^J 

i»i» jjf« OSJj Oj^j J ^tlil// ^ej^/ y>" *La— Jj - -^"(W 
;*j'> ifa,>j J) J*aii iSjSJi iuJjjlf jifijuJI ^J^JI ujaJJ i^Mjil 

juas y lis j« ^u*a// i.,,^ Lmu; u^h && u ±* tr^J • v> iJ/ 


itA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^aJj , iXuijuJI a^uaJI J jJXu U oSju> IjIj . fAJlL i) Vjdl Ctljjt 
olaJ j?l <Laii,IjuijJu j^fijuJf jLajy/ u ) *Li*i> /i^ • J**t yl j** &*w 
. tUAljlt LijjW ^i4ua J Jiaii 4JU a/J c> j*Jj« • plbjll jj^UI SSj* 

LtLaj I'll*?"' JX£u*yi IJA J* tijjfij < o/jjO*-» Ctljluj jlc y/ LjJXalu,! Jc 

Jl tfjjj Jljut OjJJJ tJAj , <L*Uulutl fjh U /jAJ U) gVtui i 't ^V yJ^*A. 

ULxjuJe dll £,1 jJj ■ jjj& Ux* $ uj*3i p&ti < jjJ)frUL*l*iL4j*uJUJIJuJI 
£jjU*2utyt tfjiJI **o UtiLkj ^i// 4;U4/ *JA J&1 £h ^^ <jl* U 
Lu/j , £u>Li. £bt/jf f+J (pUJilt djUUI aJA J±JJ fl Cy*X ■ JLJUjmWj 
pi . LLuU &> JLniVI JjJj o/jj lilj . i^fjSLj UX&wl <jaj UW UULij 
«■ ? j>*y J*-* 3 Oil Jj '-b*! CuMii ' ff" 1 ? & ^J 3 

□ 

S_>UxJI jl.Vn.ii> ^Jj ■ « j^UI ^ JL»^ » Jl « i-ij-ijji. » 6* <^J^> <H— J 

l^jtiij < iuo.jjJ! iiilL « k-ijoijja. » iJLjjj ajlLujj « tsjj-a Jx. » jjaaJ! ILlii, 
: ( u )jj Li>S 1 <'^*' u^J ' ^J*l' ^*^^? ^"j J^ k^-H 

fjiuijil „\ null tsjjj*' » 

£» oja* Jh»j i J^S«<Ju» Jl *>" J^ J^^l Ji^^l £* f*^^ i> ^^ 
j; . *oaJU/ ^uj*// &jJt*?JI lJlluo ojJ^u L Jl iaLi^L . tvJ^tl 
<Luj*JI ZtjjjM*JI <Laj£* &* Jl OjJ /ja> CulSj JUI &Jj*XI ii/J»y/ 
Ctjjil US . LuMj Jmj CiISMmJI jjku oyUia/ ^Luj . h . ^-U i i (»ia% djaai/ 
fj jAj , £uj*ll pJbjH jj*Ut <**>» t> (j^J^I "^ajy «"**>" 4>* oyjU3 
diA jLti Lklu (>1S ^juij Jti» ci>^ u' e?f 4i ' ^0 J>J • JX* 2 *i^ (A 1 

(j^i-O tfjijJI Jjn.'n JLuu;1 j ^U^«JI iiiJU iLuuijJI jit l^ 'u^j JJ . JUuiJyJI UUU ilLujJI Jul (\ \) 
()w (jiuJj < ijUSJI (jl* () %*\S Ifuu ^Ju O^il jij . « Cui^uJI SjliJI jj CiMujIja . (y, 6JUJI Liill 
. ^uiy*l\ - (^^1 a^aJI yUu.1 (> Sj^ Oljii SUij . iULS Sj^all (^u^J l*iV <UttU)JI 4ia.iL. .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ajjJ dJSJ jlSj • Ixtio CtVftU, LuUjj tjxt CuLS jS <ti/ jmujjJI SjUui U jj&j*3 
, L y±jjAMJI pLI J iila dJj (io^. . Ui*lj jjuUI jljh aim jt ^UjJI J j£*£// 
(jut Li/jli djAj LfiSj yii . Ljjlu Jc jljj*JJ l^ti (Jjjju IjjIS ^tl\ pLVI Jj 
dlJ r JLjjjdl uijjluJI Z-fjA J-& jJjAt"uu{l tfjil i-iJL*. ja djlud.1 AjAjJf JuoJ 
JjijJI jjUSJI jl Ui . oL^ualllj jj+aJI ja j±&y Ijjjj*) ylJI £?jaJI 
Jij*yi o"jjjjJ mV) tUlc JUo (jXll (jji£la.)tl £"»>// U*£J& J* J*ku ^V 
fjjLo JaUlcL jJLlLj jajj . ±umjVI JjiJUI jlohJ £ijLduJy/ SLaJI J iu't^lfl 
. jlshJf 0J4J tfikjJI Jti-aiiy/ Uij^Jjj {jlll itfkj'tit 

JjajJjjjuI filjl • j in> II lJjJU US , JxUJ LiJl pAjjaW jjlxlll IJA *IH jSj 
Jb»f ja JUouJI J Lilu £&aj ylll XSjjuMi JjUuXI ^yiSUu IJS Lajjcj . 4iCt\o 
jLxiy/ J (j*-uu j) ^ijthll ja jiS • jLaJLUM^Ij ijJU^ia^l tfjS Oloj , aMtJI 

t) fkl*1j p&J&i . iallill <U*jJjjjjyi olittaJ/ J* jjiyUI ?j* Jl yjjijtMJI 
(jL AJj H»jJfj . Leul JiLutll aJA J p£jfj Wju»y ZjJu*^ dlia) jl juxmjjj 
(j^tJj 1 <Uij Ja jSj lit US jl gnaljll jaj . lij/» j&$* Ja/j tL/j j& j**j 

. gijla jjii ^ dJi J 

gUoluil dJJ £oj . Leu/ JaS ja Qiu alalia *Zt*jJjjjjyi oUUaJI CutS Jij 

tJ It-^j iSj^ *j^ 0*^ M 0^1 ujl*-*j ^ j^- 1 J* ' C^i ^J^*£ Cfl iJIdit 

(jaS t &vl3Ij SjiaJ JLJI £loj1I Jj f-jklJoJ Ijlj . HtUxt j£ ^cUi^y/ IfraUoJ 
i ylrijuJt vilajy/ jju XjjjJI CilSiUdl pbi jjjl*J (y U^ ifjj C$ ik^l 

. ZiA^jjjjjyi UuiMs. 1 j n m uj ji j%i jjMjj sjaUI 4v>W 4uif^0 

jjiut] {jjJ Uxa Jjjilf Sjjii &] jc jj\-\tj jjjaammII qa jyljUUI IJjIjcti 

. 4juta oU>5U. jt Ullu U jLui^j < Lilu 

iajSL*. a*** Citfiljj&l j* iiijxll JjjJI <U t'tilt't U JS LuLk JJJJ j^JtJ 
(jiiMttttili t>JA jl , lmH« sj^jil SjLum L dj^il jl jjlj , SjaHI ^jj^jAaJI 
£jjj$*aJt jo (JJjJI IMSjjjJJU jl (Ikk jjjj jl j&aj y j^JLjjjyi uiiLk ja 
J( CtijiXt dn Jc jjlxJI J jLa^J jl ZmJJI JjjII jij , SjaUl ZujUI 

J( Hi^j^sJf J , l^jz £,-nfl J jJyAUlltlitJ • tfi£ jf**"* tj fjjjt IMj • (VlJT iti 

di*o gL&SJI jIjlu J i^iUII a+1 """■* j aSJl jjjj MJlj iuaLL , Jj*ff flW 
jjijjLj £j<i-\ It* < LuLk ilLull i>JA gjj jl jjj LuSJj . « £djdl JUcjmJJI » 
-6/ (jjijJLi *£Jt J dJi ij , pU ttla jla jih ZtcjMJUl mJ> cU&JI j) Ijua 

j iu»wy/ ji 4aL*j ciudjUtfi jc ^js/j . jViyi* cum ija usi* &m 

. fijuijtl 1 04 

(J J*y jc i-tjcl yjli , ihjio Ciljiui Jm lS Jjiut AalSS aiijt) CuS Uj 
Ijln^ikj 0USJ , Luul !*iLukLi J Sjiill dtt Jt. jjixJI J jjJLjxaVI ^uLu y> 
j\ J&t jif (jjjLmI tsl diiA jAj . jUmIluH Ala JLoi// J LLjlL lj^uS Sjaj tr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JmJ Jt* « ^-SU? J J**3 <="<* ^ ' i***" J 4 * 3 if 1 " t&JP* 1 JJ JI ^^ <> 
idLjuiU ZuiuiUJ,l (fjSJI SjajJ Zjjj*i> <jifl dO* u*J pi <*JL Jjiit j&u Ja 

jXI yl* ttf-iic ^ai3 y U/ju»/ iwiji// 4Jaiaa. J gjJJ jl <U £j-lu pjSill q* i*jJ 
& j] yi±J y LuiJj (JUJ) J ZtjUxiSyi Z**Ldl j* UuS3 ZJUojf jJI Jjdl 

,.■■-' dij cj& yj ' teijbiw jj*u t*-=w' *j^ (f* J* ' ^^j jj^ 1 o 1 ^ J 

i(/ f/oiW t>* £j>U y itJ^i-'/ Jj^l l) teLdljlljJI (jj /OJA kj^fcj yAJj 

jju o>i4*j i^JJi ^uuiL-xiy/ £>» <>tt c^ja *dait/ obyy/ jj , ame 

IjaLJI li'mttjfi uiij ^Ui JjjJI & CtlSX*Jf jLuif jAdlj(j» ^LuVI pfiJAj 
, riffllint/ jjJill JjJ £#J CtiSiLxJU j->y/ JuaJl IJI £u>t±j . j^fj= J Jbat 

. j~-~ll />i.J-> t^Jj^u JLti%Mja.JJ jjLuxo J I lj k i 'u aLu/ dU» J)/ cJjAJ ^pJj 
JOua// / JA J ^jj , i*^ 1 ^ J* *)£*yj CijJJ iJjlAt (jC tLtuujiJIj ijjileajlii 
uijfj ^i// ijjjsyi oJA J I (jji+L? ^Lt< |»-*J • (jlfiju^l JiaJy/ /*^Li f^mfi 
i/jUo <jl J/ ui»AJ oU»4i y < f-ybU*- *I+2I JJ f^yUaJl uijfcA ^/ C>AA« 

lyuijii Jjm (jt iuoaJL fj^Ji eUc} £ Ijij IjJjL* US L»Uj « Ctjij,udl tljtidl 

tr\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL >fcxit/ *V.W **JJ4-*? Jf ***** f+teJ &UI Cufijudl eljxLJI UJjiJlt 

u-*auJ ^/j ) tfOaOtf Z*Jj*JI &jJ+**JI Cuts ULj , SjjiJI iuliy/ ^/j*/ 
^J JSj dj^Jl &P ' ^J^VI CM* J tfji Jlaj Jlj2 y ( Ua5UF (tdfeflijbi 

^ j/^iiy/ c>» ij^^j <^u -wlij^3u 4.jm/ ^>y/ j/oij/ y* f*>/>j ji 

-»iti Li fLijjJJj (&LJjj1 jii iilui^uJ/ iajiaJlj , if ltijLuJI jbjy/ J ^j^J W 
jLkJU / ij4j*JI *Jjj+*aJI JUilutl Ja.1 (jaj , jUjOu/^I Ou» JjUJ/ ^LAi J 
AjjlaJ <r^ji'ijhtAli y 4J^jytt 4^ a// jld/ ^j ( iii< Uii^oj . 4xj^_^ii/ Lj2j£*j 

t" t> JJ*M J?/ t>» 4¥>* J/ <J**^// tSjaJ IjjL MIS (SlS^hu hnvi.ft <j*jj 
J*' <> t^W 4VvW Hf^O tf>*t> ujlUI Jtuii/ JlS j£j . jUmmmVI 
LfjLxJf «L-afi// Jj^l *jjj (/jLulumW jjjil & j^LUIj , ^io^\ JJiiiutf/ 
tfjlzLXL JLJxltl 1JA if H A jSj . LSjJtj LujI u^ui/ ^jJI jj*21l -JjTpJ 
£*»-*' tfj±itf ^JAtJJIj , iflxajudl yjui// ^La. & JmaII jjjIUIj iJLxJIj 

. J it'll lljl J tjjjinuj 

■LujjcJ/ ZijjfAaJI Zej&A (jl y* if ltajLuJI jjiuttl 42jSi La ^LujL tliilj jSj 
tLxW i)1 Cf jj t . u ijj . ( jjjijiMit jLajy/ ^ iSltiuxll JluLmm j£ ojaJ (>( SjaHI 
, tr liJ^uJ/ jiaiy/ Jmu JLHSUIj JjjLeuSyi lajljjJIj ifj*.!fl u^Uii/ j/ 
Jx. djjjLc LuiJi* iya (j^JJ ■ tjjkj J/Jpj i'tnit SdaJUl 4v>W ^jM^^h 

, ^ztjjuJW jLuzityi itAJU mu i*i±h ^ jy/ u^/je -u^uij ^j^i 

J JLlklMI JIjaWj , tfJjjIf 6j}^l ifU Jj* *bW W U/J ^ 3 ' ******* 

qj^ JLiiS JLajJj jLu*y/ J aiJJ ^ , Ljjujj juxt jyu Jja>// J J**i// 
t>c LLj^Z ji/j . U0XU 5aa.y/ ^^ ^al// &JUI <y> J& ^-»^' <=<^^' try .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jxLiAyi J>ij fj <tilibJI £>jj> j) IjJ JJJJJ ■ J f l flMlt / l) ClLjJUtl Jjjjj £~UJ 

SjLuijti gJOJ <al* Cu3j3 J^jlHI dij jl jjj* j5tl j&& ■ j**ll dJJ J Jt&JI 
yjj&fuJt jiajy/j , JjMI <jA JJ* ifunl^l (fill SjxjJIj . fj/Wl £•"!>" Jl y^ 
, CtLjxmlt oJut Jltjj^Jo Jl Jjjjil uLuuyi iiljl frui^li i) jl Ouxi , Ifjuu (> 
I nj i 11 UJJtiJ (jjjlJI jjjAjJsyi ja JS Jj^^u iusLaJI CiUmJt SUIjM dljj 

. Sx-\HI ZxijjJI *'jj$"~ 'I 

jIaj^I jU , Sja&I 4m*-H JCjjjjtyU J jjjc jmJJI fyt lMjII jt Ul 
a£j < SjaJUl ixijjJI ijjjfAsJJ JjlLldJI jj^Jill Jl J^Jii jJj *J yiiijuJI 
jjijXj ills' , LLoii y-u ujl&UI (jUuu .^Kliiii Laoic , fjiu^jii SjLum L aij) 
, Zx£jmJJI jjJ> ^laSJi iuiLuj pa lifrltlt j/ ji4J y Lii/j < jjjajmm Lu/ UjI? 
/ J4 J t>^* /^j ■ V-"0^ £* i*'J J i* Xi ' ^V*^ ^^* Ltjjjju 4uituu yji 

jtajyV j^u CtlSXaJI &Lu jIjjj jl Jl J«y/ 1> <iic fujtl L^i pS** jyW ^Ij 
4'ttAiA'i U jl aLLLII J jSj) j) jj]j . SjaMI £uj*M &fjj+A?Jlj yiiijuJI 
, ttiu ftJiUuJI ">j(jJ Jl biJ^J Ljj , LLifj JfC C^** jj.nl ja iilmjil aJA 
fSLjdt i^ Jj J^' L^J < jUxiijiy/ 0^0 djUUI JLaJJI J tbjjJI LiiSiLc jjjjuj 

■ ^jVj (sM j^jMi j j*yij m J-o i_J>*J1 «UfcjjJill yl^VI oUtj JO*^» Cv>fla Udic <GU IjSLij 
tjJjfe jj i V i ll ^jSj CuuSl Ci!ilLw lf'titf.1 ij] ixih *J j>uaJl 6dA jV ,/iJLi Ijila 

o^aJI ^cjjaiJI Jjj'gJ SjS>« <1a»j xyL <ul$j ^>*VI Ijjj . lik SojxjJ,! <jj^J! .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL x. <LujJL f latl ^lia.1 jd^s <jlliSi«tf| oLSUAl d^ , ol^VI Jxt jl ji, 
- oil* jlitt J^ oiUI Ji* jiLUI JL^ cJUy , ^yoiLjil SjUJI <> oil* 
•^ f^A? l£ o^-Pe W"** o^UoJL Loj jlIj^VI j^ljk ,-.->j,o1 LS , oJjJoi.1 

! (jjjjiuiaJI j^ 

J±^A\ jLiilox* l j «.< . . . ^1 Sj^VI « iJ^j^k » <JLo,j o*U. Ljkj 

.AS^JJ <*lxj| Sjo^-aJI Jl L^Ljla^ ,-,&, , M j « c5 _ > ja^ Jx. » JaxJI J| lil^JI 
^wallll **£. JUa. » Jil <fa.j j> Ctn uJI JaIsj V >«VI £^ot _ JjaU! j^f 

i <iU*AJI jv-aS lij^i (> jjj jt jllklj , « cJ^j^k » Jx. Ilk jjj jl j^ij 

JJ>*J1 <Jj(J H j n->l l jfcLiil JjVI JjjJL JUla.VI <xuili« j LJJ iuai ^jJI JJfcuj 

. SjaJill 

>°J ' *S^->*JI S*A=*>JI J>1 j-« ^LiSJl £jjIj jfc « _ r -aljJI Jot JUa. » OJaJj 
Lawl^ll jJuJil jUo| j C£_>^ ^" Ji J-^J £ < <ij\ n*\ i,!i\ SjUimll jj> j_>ajj| Ja.1 

jjjLic oli!iU. dliA jl (jiij V <Gl JUj < (^Li^uJI ^jj-^JI y>iJ jj>Ji*Jlj 

'y* J^J i j 'tUj <Gl Jj i jjJljJjjoJI jLxj^l JJJJ < S,.l->"tll <fJjJ>JI <Lj_^AaJI JJJ 

l^j a-4^1 ^1 djjLit jL JSJ3 < jjoUJI ^Lla.VI <ulki dL J£ii , ^«..m 
kA j£t&£ jj^iVI o*J* t$ 0**y ^^ U^^M ^^ (5 J^^ V j»JJ 
4-i lJjjju j^Jj - LJJ Jhijud\ jLxjVI OlofiluxAj iJjliu OS I jlj . lldt 
jl JlSj . DottS* j* JiOiJ ^ilLVI J* lj^» la* ^ **i V Uil* - Jl^-j 
jtfjLJI gjhu.11 (jl JaL Jlj U <G1 j « uiyij^a. » <jjjj «Cuj OiLul^a JUA 
jAj , tjjiJl (5 ijjLjjLLuVI ^ jSJi CW£ V ^ia. W^ uiiLaJI *1,}1*! 
jjjJJ O^J^V (> oUUa JQA jl US . j4Jx»J tixu ixii^il JJj3 t^JaJb 
il UjuxJL ZjhJ&Uj . J±Ay^\ jUjVI O^J l^ oISMjJI ^ jl j*a*j 
JU aw aUu jl . «LjLuajSI cAijbu* jl . ^5U jIa«I «U*-a5 j^Si jl j* jJSl 
SQj^xit JLj^fAaJI j^ ciiLaJI Dlt^ C>^ *** ^ ' ^*" ] ** 
j£l dlj jiij 4iU « oJuiJI j^AUa. Jc Hit tfl*HI JUjVI j£j . So^UI 
duiaiH J dajjj SdaoJLl iu^dl ^jji^t e^ 1 i^J^J <2u*i«JI ^>*e 
LU jl U#i«" j^jSa jl ojjJ «til Jlij . tf .iSUUJI »jl^LiJ c^M *J^u»b 

t>ai Lul j .' iit^uliJI ^a ixuM op. J liuJ jaai JLULj . 4«ii 
. ^1 Ujo^oi^r. U4 ^^uii j1 JjbU ^i liil US « liiJU^ jjiuuia 

irt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL /pj »: jjljji Y A j*jj « ./%-aUII Jj£ JUa. » JI-3 ^r*^ jj • £4>» <> -H^ & 
fjj UJiUI Jj • « tibiae j^ 3 jjSfc ^1 <> <u$liuu ^ , ^ajJI ffllWt V 
/cV iiJuill J,$^ (jjJJtkua liuJ jj^j »: « j^LJI Jjc JUa. » JlJ» o»j\* Jj1 
JL^ » Jli u-jLo V fje u±;>JI J^ JJ • « cb^ 1 J Jl VJ^ 1 £ J > 

SjUaj J*-ajil j <A2l^«Jt 5juIjJI iS^ill oj>> NA^A ^ujL A ^ jj 
iljj ^uj , I j '-j • jjjui JH5 jIjj < « t_»U*SJI i-jUjJI joe » J j5« , l l 

UjAJJ . <dlL»J <( ■ flj-"ll iwjtjb^JI JjX. » -Ui*JI J-C (j^aLua^l ^^ 
oLaj Jjlo UJ J*"*; aJ t-tUjV I (JJ < uUil LfK Jue>il <kiLa-a C1-kjU 1.1l 

j>1 Ijojt ttfjJI oiiu {\Lj\ Jlj < £ol>^l <* oll) ^ l^ 1 J 33 ^l 

SiAfil j j> ()V><» <£_>». lilj^ifi jj1 US < Uj>Lk ^1 j#*l\ j f fl "? *U\llj 

. £ jUAll j j^l 

■ *■■ .>~1jl JjaijJ J P^LaJI «U»Uu (J (j"jLa ^ N ajj « _^allJI JaC JUa. )) "-iSjJ 

. « cJajU'n VJ j^^f Vj < ^^ *^Ufc » f^ 

JUt ija vJ^JVI Cjljoit ^JJJ • jUuj |».j5 Jx. J-uajil j ijU/tfl ^lij 
Cilktj . «UjUjV1 jC>U-LI £y& U±*^l ^0*i ft *U?>^I LiJ^" Ctl ln i i l ^o Jl Jj-flotl 
2»^l^ « Uj-H 1 l_J-^J^' (3 UiiXaj Lj^ i iif (jjinn^j <Ujj1 f k ' kic i CfJ^ *^' alaij <C.\ jt 

<Uiill SofiUa&il <LSLfljl /uS>u Jtil=J ^&ui^a J (^>»- c>ujU N *\ j*JJJ 

<Ua^SJI jU <U]j tS<±XJ > ^j^-ll i^>^ill Sjii <u£ jalu bU&k ^Ul&VI 
^ . jJUJI () iiabdl ^lilaJI 5jaj ^A ^UuVI Uilj < Sja^IJ UuLul Cwul 
j1 j < (3*^.1 ojIujU ciji<->"n » 4JU 4a^jIj « jwoLJI tUfr JUa » Jmi I uh o£ul 
^u . « ^JlxJI Jx. 4ii ulti n o^jAj j1 ^jtn'n <ij 4Jj jj)< rt'n ^Aj > (j^Lu «Uu1j 
Oli 4 < niii i) I4JI y&\& jUaJ^I j*J* 4^ 1, ill j 1 11 Sjj» JjV « ^iyM^jSk » oalil 
« jpLM » ou^jJI Jl jUufj} • jUaJY' jkj*. Jx. «U^aJ6 *Uo^ J4^>lj < 6f4^i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jib (>*J < ^J;iJI t)*^ (J « ^y^3j^ » J* « j^llll *U£ JLa. » Jjj 
£C ciyJuj^ £lflJ j) » : itflS JJtaj <j) J^Jt (i^«VI dTunU 
aU&V ^jAa^ jf' 1 * ^Aj < ^^ I'l'i^M V j^l lijiU 3 jAtfcjjuAJI 
^uiUi V iJa^J £UJ <>l IttJ » : Jli fi . « li&j j o«JJI 
J^5j Lai ^a uS^Jij^ (jl^j . Oibj^i jfJ^Uj Vj < OljVjJJi 

«-Lful ^nilVfti L-ijiiu^ljll jSLuaa (3 *<*>l"il,l Ciljlij ioLnJI SjLill <laUl 

iLl i_tlif%j « jvalill -Ut JL&a. » L-iijj < <LuljJlj <aJIjJI (jjlijiJI ojjJj 

iU5 j^, Jl >oVI Jj-ajD * jIjAj J j^jjj c*11j L oUjVI <ija.Uo culSj 
IjjJLfi yli i^ij-^ ^Vti in j « <-j»ji£ iMjjiJI jj£, » |Lt J^a.aJL jjjjicjjjiJ! (jAaj 

(J I olpaJj j2 « i_ijjij_>i. » j « j--olll! j^t JLai. » jjoj <ulixJ! SjLiil cul£j 

« SjjIa SljLxa j^ljf *j^ ' 'Ijy^i-oj In^.t'in Lf^LI iJUJI >_a2j <alL Sj^lxo 

. jJJ-a j'^A 1 Cy ^j'^ljl £\ l>*^ Cui^ Lftjl'j 1 <U-aL_>JI j SljLxo j& aJ l^'t^lj 

. oliulVTill AOA jljil tjj Jdxl Jl£k.l 

1 UfLU (jjlltlrii yjUUuj J^b1 VjIjJ iu \\°\ Jj^j) T ' j LfijL)J J| U^^j^' Uf^ «>>UUI Cii-oj (\ Y) 
CiU^Vtj 5jU olaflil OilSj < U>1 JJ l^ljl (> ^11 *><i yUulj uttUJI luti UiitS ^"j 1 -* 
<Ui jjjt 4U < Uu (joULujJl t^^aJ 4JV • j-oUJI ojtf. » jj jJiit (jl yjJJLujJI Jjb u » i'i i Cipl Jij < 2iuc 
Jt^Aj. I4JS i«sUI ,>4bajj ^jjl iiluyJI I4JU dJjj j ■ l^ikoj,^. tiyij^i. ,ULu J( >c.IjUja^UaJ 

<U 1^ c^^ 1 J* ■ ^J*" u^^ mm . jjiuJI yl U$ 1 jwoUJI iit . JJ « tiyijji. > iXuij .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ijt Jj ylll <L>UJ.I *yu> <> l^ii aJ&A? V'J'J ' " 1 1 *l**M ii <f>^»il V-b^l 
<u-jl a <> .jlki vifcS^JI dJ j j 6jlit La Oiit <jl$j . fjiJ! ^jLifi j yla. SLxi LpjiL 
o^S ^t.A'i <i_>c J fjiJI Jc <acjj> lj<«i ftt Jaj LfJl' ^ cJli <JjL>ill < *m \ o1 1 <»>uft* 

j £JB &jjJI uijt <jf <> ^^ j" • ^lj*l Ji C ift i Ai lj i ^j>*ll! j <m^t ,l oSjj) 

ujlkaJI IJA Jx. « j^aliJI JoC JL*a. » <j*A^' LT^*^ 'H* ■ O .""*'?^ <JaJla^> ^Ljut 
<j| J JLSj r ^j^itillt J^ilaJ tflSj . j^uijju (jjjjj-all (jgiJ-ujIoJI oLtlki. (j* *J4Cj 
iLlia J I <La.jj! (jl ^t^J < ^-J- 9 ^_^ ^Uf U^ Ci\^iL £.n>*A>M '^* J -^JJ 
(jt ^Ul.iu Sda^Jkl oLV^JI OilS I Jl » 4JLuj1 ub « Jf* -^^J » (J%>*^' jAuJI 

olxaUJ! j oeej-ail oe"jl^t »VJ*J <e%>»V! oIjl*UJI j o^U jtjiJI J* ^ 

<iiAj Ciirnl jwoi <j1 l>af^ (jl (JJ ^-La. j Ojij-uJi (j1 <f1j (jt£j •»« V^>"^' 

|kl*Jt ^ _ <jSj_>xVI oLuUJI (3 jkfJ jj^U jjjjj <_iiki <jjJJI (jj-uijIdJI jjc j,fi 
jjt eJSj . <jSjjj>VI oU-obJI J£ J J*iJL» otjj Ji jfe^ <j-JjJI SjliJI JL 

Jl Jaii (j-J <Ui i.n^jin <Glj « Sjaall CiUVjJI j (^jluu J-&1 J-t jl>> J} jrLlak-j 
^j J^uajl JllJI JUlil i SirfiTift JJ£.j . L yoajS\ CuJI Jl L<ulj c 4oa^UJI Sjljj 

atl^jSJI JS (jlj < uJUl Jx. LuL?jI I Jj Soa.lj <ii3j J^2 (jit <Ul J J>ii] « jj-» » 

<JI ftljMll (_5_ya_J 1_ S^tli <j_uij « J(jL}Jjjl )) (JJjUJjJI jjij (jlj < LajjjA (^>iJ <-<>U< 

jkUJI <jj» _>i.'Clil OS^JI lift J jldcVI 60A JS Jjill AjSj^VI o U -»laJI ^J 

. (^-ilj^l 
j*\-j' jjjij (jjiiTkUJI Jx J<"<tri cJlj L» oLuofiVI ^l^ 31 oiojj 

. 5>LLm IjJOJI S^laaJI l+Jlf) (jU^VI j«JU ,) 

. Ujit iiitSj) ou> Uk». o^l^ta ails >». i) JUJI auill Jj>u (> iullil ib.^1.1 UHtil ji*. i> cui« 
0&u IjjuS l>j JQA J' US . iuUJI 4K>ilj JjVI il^l JU*1 jiuu i>u iUIji JU ^ ^ Uj1»1 

5Ut - J5U*JI tJL^ 1 'i* J^" C^><J < J^l "i^ 1 l> iuLHI *la.jU jUal ait (ki , m> £tu ,> 

. Ijluj %lo1» laalj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
□ ^ rt"i5" Sjjj£ 'j>°1 dlia jl LjLLj^j Sj->"H oIjVjJI Cm^l jii « j^Lu£L » j 
ry^jjt* Jx. SjjI* OJj .Jill Cilji^lajJI a<1a l()"in.Uo jj < jjjLJI jjj l^itilio £lil 

(jl » ; ' '<Jjij « jjlfjjjl » t>]±i j3j . <£klal! <iaSlj I n>i<i^ o (jujLa Y* *JJ 

Jx 4laUj o*Stt Ja.f juj Ojlau &&aJI £ jwsG jl » : <Jji> « jiL-SL » 
fklo+lf -LL&dl JS jiXj ^jLL. 4a.UaVI j jVI ^ J^ ^ < ^^-i 1 f^l 
4jj3 ijlfi Jl Juaj j£ j^sLi jlS I Jl U JpLuoJ jl l^l*J < <4 ^ t^JJ' 
tfl Jfcj . Sjjjdau» ^I^xll Jib 4j|jo5 jl jJa J&£ < j*VI jlS Uj . t fjmlm i l l 
£u>*JI Sj*#J*i\ Jc f>^fll JSLi. (> j»— ISj i^UsiU <>a^4A ojI jai . JLa. 
iulill Ja jkaJJ ^1 Jl jUifcVI <> jj> Jl ( ^-U ^1 ) <Uflj Jj 
Jfc ^s-oLJ « Ttft> l » j'u 6 jUltl jc L^u. « j^LfVyl » jjj . « ^jfadl tfljJJU < (jiUaiU i j « jjl+Jjjl > CAjjUj yc SjSi» _ IjSjjjVI <Ua.jlaJI Sjlj^J jjjuill ^iLijJI ( \ ) 
. « \^«* o*JU rr- \\ -ylaUllj -ySLuSU j* OlSjUi.1 j Ja^jVI- J^l » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <j j£i Jk^uj 4Uall t>j^i - b/U7Mii"t (> wuVj <byb^ <bu3 ujyUI JjUHjaiAI 
« (j^L^L » jjj . « JoujjVI 3l^' <£ ir^A^' J^ftJJl tJLXbol Jl ^LaSJl 
J-apj . « <U iaUsVI Jl jwuiU dub j-aLJ iJUok ^jp jl $ dub » <Ul MjI 
laSj* jVtlt jl » ^h"ti n'> UJl » : <d>JL <Lue*sJ Jomjj Ja. Jl <GjU£ « jjLjjjl 

. « JLdl ^lj*JI fUSuJI oUj tft » 

Jl cut *£Jj*JI «Lt*j*LLll a*-o ju»U] *Wu\ll *£S^«JLI jl ,, : ^i^JU cJU 
*L£*1 dJj J Uji^jVI ,iL^t i> e>^ ^^-^1 JjaJI Jc Jo^LuaJI , ui\ 
< ojxJJ jUm ^J^»-ll j^juuJJ ^jIuJI duiUUI Cu& oSj . jliiu k_£l 

jjj4 US . Joi 1^1*1 vi ^^1 t'j* -0 ^' (3 L'.""*' '^J 1 ** ^^ jl ^ J 4, ^^ 
iULLIJI UjLuUuu ZlyujiA iia^JuuiJI IujaJI ^IaXIj jldjudlj jti 
SoaoJU CjLV^JI dbu JJUbtA JjJI aiA j>xti jl ^ < <LuU-ou$VI lfll^a.1 

OSjJI (j) »(5JU ^jlill ^flaJI jjj £*^ll jj » J>>J Sj^jll CjJjLiuil ^i 

*JA jbU^kd ob jS 3'> v " J ikLuJI J I jjLifi^jAll ^jluj jl jji. . JL* 
jSj . JSJbJXI <$ *bdj*JI <Ua$&UI '^^?- Ij^ ^J^i ' iiaiLaJU *Luj*JI c£^ 
^->H./tA jU UiAti liljitl til jit VI Jl 6^^' ^Lax-jJU li* ^ 
jIjSjujV i^jUJI ^^iil ojo^UI j* J15j <G| US < ojiJI ju» jijlxij 
jjutjjAllj t-ijjdl j^^ill jju ^Ijj-cJI (^j^j jl UoliI j^bvJI cK5 • *iki 
Jaj (> £tt4>L <bjljl>l ^xxj ^JUmII j^^XI i^jaJI >xJI <USj£ Jl o>» 
JUuu J jJ-ta^5JI ^4 (^jtaJUl JaLxill jl dS^I j^j . JauijVI j^/iJI Jj|j 
jSJj . ^rjKII J If^l^i jl Uuifi SUaJI ^lia. ju» iCfiji^ jj^ji u Jj^pu 
jOk^XI UjLufcb j^fLa^j Jaa jl L»ilj Uojuuj jljjl jl jVI jj^j^ utjJi 
jl (> joiilj UuJ LliLi I^J . Lj^V SjjSJll ^l^uj ^laJI JjjIjiJ Jj 
^iiaJLlj 3j^">M obV>ll t-uLk. j^ JLvJI OA^il J Jitii (j aLt jji. a)j^} ( 
jl ojMI^ <^aaJ,l J4 jlS jl j < «Ui u^ja jt < (^Ji>^ ^Ij^J i* »^au 
Ij^IjJla. jl . Juaia j^tuu J& Jloj jlj < j>«VI Olj^JaJ uaS jt ciSI 
4J1 Soaatl ObV>ll jlSIcI ^ J < P^jl^aU iaoiuhlll j£ j^U j£?j£u*J 
J UU dQA Ouuii JUL j , iliiil Olj^kuib jfiUI jVI ^b^JLuaJI , 
« . £l&ktXI ^jl^aJI iaka. jtJb jljS &) jUul Jl <UaaJJI » 

□ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^04-soil Jfc jjlSJI oJ^j ^A <Q1 ( oydl ^1 ) <d j^ua Jtt . o^iiJ 4fcjb 
. &&ij*yi J Lu U u J) oLafcl jd^j jl ^Ualuil <Gls Jlilbj < ^ftj^l jkaJU 

JajlLhj oSjJI jjxiJ Jjj < j^^jJlil nljxJb SiaJUl obV^JI Uj ^jiuu 
3 j . ^ud^JI jUjVI J* ^ix^u ^SJ <Uu £41^1 Sdaoll obV^JI Ufebu 

Aaiji^ j*i\ ^a i^»i aasij j^t^ii j . <0j3 ji Jlluu <bia Ji^yi js 

ijj>^iSl ^Jj JA\jui\ f » jl « j^UaSL » JIS jvj . . « fbVI t>» ajj J « 4 nAc » 
lYilhtjjl) *Ujl-*l.l I^jSj oflj . ^^LaJJ Sjjoa. oblb j (j-suj oS^ ^i 
t_dlui1j « . « j^jjjllvo » obbj ja <Uij Jx J^uxaU <b»L Cibilou 

. « <Uu£u tTtjinS O^J*^ (J^ u^ *jV^)J ^^^ 
t^jj 4J1 US « J^tji-ul £12 ^()>"m » <J*u « (jiLoSL » Jx. « jjUjjjI » J JU 

(j) jj djojaj < Sj^»V' oij^aiii uihii ioSj^yi i m b m iJ 3*^^ J& 

li* jA j Ji-Jj V 02 « (J^ajJ ^-"^ Luiji » (jl « (jiUa^L » Joa.Vj 

-.^JaJVI 2-» SljLUI jkd5 Jx *%>^ L^J^ ^^Je if 1 " * i ^' d*?^ <^**i 

. Sdauil oLV^ll j^J U^i j^JJ 
. « lo'iAtS jj5j <> Jj1 aAj < a|J tia *UU *Lui1 j* bA (> j^«aaj 

. aiiili JUiii, <bjw iiaJ LjliJ Uji Oiiulj < JauijVI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL dJa J « 6>%J1 » cjKj • %&>W ol^UJLI *JtSj () « jjilaul » £li* 

Utlubl <( jjl^Jjal » jl ^aJI loA ^ua.jJ J* OfcLcuj Laj . (5 .$,$111 Uj$4^a 
£a 4J$J*i» ^111 IJ4J jvlcl Mil » : L^fl J15 <Ldu>lx ^j^l SjLt dJj jm 

« jL^lj » iital* (J <Uuuji ^35* *-*j^ jj'^**l b"* <- UJtti ^ oijJI dJj 
. ^jill j^LaJI OftJ ixsl^Jt ijSj^VI £u>JI f l>a-aJI ift^J 

D 

_ j^lfljjjl )> <La3 Ctlfcl <>*>•% V <LJlill ^ '^^jjLlI (j^Vl (j ul^fl ^^-ala-a j j i tnj 
Ja^oj ^ii . ^IjjI 4jjSj j jilJ jkJJ J*J Lajj ^lj « Jjl^jjl » (j^ J! « 6^"^ 

^tj <jl£ tjAxtjj-iiJIj {jjj^jiJil u^» SjjIJI <xLlUI <$_>*JUj uj>JI Jljuiil 
S^^kj-ui <>» ^ aLuJLa < (jljjl j ^'L-ojVI jij»^ <u , " t, V a ix-a^iJI <jt « jjI+jjj) » 
Jx IjjjS «-Lj i <jjSLLi*xll cilocLJLl jj-o JfjA' v^*i >>*J ' ^'^ J^ u^Jf^' 
« jjlfjjjl » d)l-» « <£>»-t <^k.L» (j-aj . SjljLXo <a»Lu1 Jx. Jj. r»ll Lf*a3 oLIL 

I jl L <JU. J Luaj.r.^. < <AlaU! j jj£1 IjjJ v-A*lS (j'jfi J**-l ^^ ^ J^ 
,jt (jja. ^ii . Lafio JS CiL^Jjt iaiU j <>£j SOaJlXI oLj^l u^OJ « uUf! 

(jljjV SjLjj «Lu±ilj jkjSj ^ LuX_« CiSjJI (jjli a5 <Gl « j^lfijjl » jl>2j 
J*UI j^JL Sos^ilLt oLV^ll r Ul4l Li«x jS^j , ix^J! <> lk^2 »U11 JLjG 


. oAt\/> fij «W^1< -tf-iUI ,>VI cjolaJL JU^uJI jljjVI **>^* (t) 

. ^jLmJI j^xl.1 ( i ) tt\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . iSJxU.1 ^c CuA^uJI jLjuI _ \ 

UlSj l^jfl Uj _ iiit^VI i^LWJ &&LU Oljlj^l <b j»j& La jEUI 
. ^^dl jJbdl J JjalaJtl Sjl5 J& jS,i £] ^-i Uuli _ ijjS/l oljjLUI 
oltill isLujI $ L^s^aik. JlSHIj ^jUjJI IVlolifu £-u*y jjj! ^uli I JfJj 
(jl Ljji^o O^J ' ££** ^ J^ d\ LJ^^'j CilJuLaJI SJjLujIj , (jjbuijoXlj 
jSflJ j( Lui*i < &lsuXI (> S^JiUI LuJlk4J CiVlaJU »k> j tJJJ^a. J^uJj 

i-uljj jjaj jl QjIxj . iiL^il J like oUUJi j j$Sj ftj^o ^J 1 ^J 

UJ iJuuSj iJyM SMjm1\ IajLjajj £x»l^ jli ijMj'ill <Ljj^ueJI UuULuaI 
« . l^JMJLkul /%">^"u <LaUa luajij Lfc^-ljj ixtulj Ijjoa JCtA jl H da. Jx. _ (jial^ljj S^lill (jjjj £,tf}UJI j <ijjJJI <JUj jial. Lai I ^j .^A, 

Jx. SjjlL ,j$Z jjj . « (jiL^L » Jl <dJLuj j « (jjjj^ jj » <ulS ^ ill jjj*IJI 

. S JjU J^ LX. J^aaJI jl jjj Ljj L«J (^Sj jt ^J oU>k5 t> tf^ L ^ jj jjl 
Lla.}L> jiLl t>u>uJI SliS gtl&S ^ ii.o^l ,^40^ . d>klj jjt lij^S IJiAj 

^-iLljOJL j,^ULiJI jLuil ^at Ja Lui^a. l^J (jA,*!* V a5 S>kUJI jt Sj>ual» 

Lai LjJ S^AUJI Cu-i^u L I jLi . Sja^il CiLjVjJI j Loj.n^ L^aUj ^Ijlll 
pl^a.1 Ja*j iuUjj ZjuluLuu, oiUa. SjIjV <UiUi«! ji<u o^xlJI I i* <j^ ' ^J 11 

k (vjj, » ^i coxtLuii ^^o ( \ (^jU j ijsla, . cui^ iua. jl *.|j*j|j ^lui UY .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < jA>Uj L4J 7&ALUJ flJ^ < SjaUJI ijju-cJLl CiUaJjjJI OaSjIj . (^alfJI Jafa-Uj 
£ii m Jjjljxxit CulS (-!=»■ £LJ3 j>U V] «iUi ^ jA*J fkJj . UjJjaa djjLua^ 

S^vUII jjj* j%aa oaIa <SjzA *j*3 ' Sj^lxluu J I Uluja iJUSIjidu! £^Iuouj 

(jt Sj"^ «UjIc.J 4-% irt JajJiJ <j-oV1 (j nl.% a Jl (Jj£j$Li Jt»j|^Mj| £u>j2jj 

(^ jSJI cisjX <Ltuulb lio^uai. < LbJ ifrni ^S5U JLaJI o3$JI j) j$ux& ^Aj 
SoaIU obV^il jl wi^u J^lj^l* • (>VI a^° J £j>-a*JI *U5b ^jlill 

jUjVI 6£»J ' »Jaatl *£>>*-H *Lj,9f4aJI 0;U JLJI j^iaJ) y±<j] c&^ 
5Q3 J J£**3 jf*-? Jj^ 1 J^ *^«M (5^ ^^" (>VI c>ula^ djObOJ 

4JL4. (jiT>jSn,i (jujjiuJI SOS (Jj» $th f t\jLuy\ iA^UI Jt" cHjUj Sda-UI 

jk&l 0^1 yj«JI Cuiui lf»1 <llj ij^*-** < jiaaJI • JA jVI inS ii n 
(> «-A>^ ^1 «^=>^ ^1 'J-* ^ d J^ U& (" • ^AlalMI () pQ"t*>U l 
tjA j^jiXi JjLtljufi (UU4JJ j1 ^i.it'u V ^jlalll Culii U445 < tij^loJI 
^t-i^uaj (J « j-otiJI O^t JUa. » t>lt1 dJj (> jjSI j . { y^yj*l\ SOS 
UJ^j j^Vl t>«i^ (> jl,>2 J* J^l^wil oL-oa I jl ^a* 4J1 » tf A«jj 

TA 3->i.oll - ^a^ Jjjj) \ t iuUa. _ SAo^ iluJ i.jS/1 «UjiaJI oU^lo. jwil" i*»*a- ( a ) 

iff .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J a 1*11 J-pJ& J "H « JJ>*i>ttA r I J )) Jxui U*U"> I Jit** mKiALI ujjlj jUj 

bus jo^hOJ jji ufrt J^a, j^jj (j- 1 ^^ <Tt§i5-t J ^IjULfl < £ljilt 
okJI jKilj . j-^^uJI 503 j iaiUI Jjjm StoLaJI \AAA Jrjnh'ihiiitH 

_, u .. Af. je-^b - « 4-d}^' Ja*J! <U<^<» £&lj < j^VI (jAiJbfea (j*uJ 4jjUV 

(jt jjLoJI £jjua3JI I JA iaia jifii j1 «d«Slji^pJI jJUJ) ^fcj J^^J 
< v >. « Soallsl jmSU JabJI ^LuJI >ajdb uiljlfcl 

a 

Sj «Ulc Cui.^ Jti\ iojVI |»U IjjU JljJ V <>VI o-la^ Liuj 

.a^J] S^jLxJ! jjLiJI <> LiJ>«Jj <fljjJI >^Ia^ iA>^l -H 3 *} » 


ti: .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j I ja . iWt j JjjI^jjj^ ixJalLo a.lia.1 Ju^J la j a.-x Ljjt jLlcL CiSjJI Quij 
jwaoSj (^J <oj_>x1I ^a-ljjii <uLlitl a J^J <oj JJ jji.l <kaJI (jt L£ . Ifjjlj^ SjaJlil oLVjJI ijl SjiJ; » . <•> « <iuJI J^ji=> C^JH-^-l <jlajJI (j-» <('»% <ti J>~* CullS .-ill 
,>».ljjl 4 « . U I ft . a j <GiL.I U*1jj <_>ujL«J <JJj£j>oVI Sjlt-jll jlaJil 1 Atj . <jSj^«VI 

i_jjjj Is I jj JLafc jkli o'f I ^1 (j^i J JjaJI A - . "i <u ^1 ^jl^kll CjI^^I ^A">S <u 

W^i ^f>°^l Sfeo^JI s j'Jo ^LSj - <*SL}j-VI jJl^oiL, jlj-il 6jjiij Jx. 

<J <Jyai! ?Uln i l l 6AA Jla <jV <_r^L>JI Jl «\j<rt'ill bit, Jlaj A.AtTt <j1 »'!•>" ■ •■'■ V 

Lui UK <> u^J _>o1 j^j < (j-ojill Sosklli CjL'ifjil (>1 (_>uaj (jill f. t£j\j}alL J»jj>» 

l|ij>iil CS>a>-1 ^^J 2 (5^ Ji - \*>*1 t^Ji <iKil (jJkj _ djjjjjai j <J>u«l! 

D 

^ o>iJI JUaJI jLajI ^ala.1 jSi < «UjV) Sjl^a ia.jj o*i3jlj 
j <b5Ltj«yi j^t^Jl <UbULoj ^j-sSj j^ib Ijl^S JiLitj , SjAliJI 
^ JxilL jljSJI ^ihl Ioj^ . 5oaui,l <Uj^xJI <Lij34A-a.il f^l^ 

-OUI J LUI jX^jJI ^J . «bSj^Ulj (jMJ^uJIj JOXLU j^JJ <UjJj&M<VI Cuts LjJl JJJJJ < tJj^l <UubU JLuijl J <Cu ^uaa "\ i^>ij . iiajUJI Sjljj ijuiijl j Jij&aj 4iu»1 j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i£u *oj oJx. <LjaJ£«yi ftJLM t> CujlSI i*iJ^1 *>*b JjJ CubSj 
J4S^ LjJLU aS^ , « jjljjjlil »> S^UI ^A iujxH ixisUJLl J^S 
^b pUui,! Jik>xo ,uc Jljj V ^ft LaJuj Ifiuli ^jJI jaxuJI <CSjxi 
JucoJI Jx JLudl ^ L£.^a& JGlA jlj < ^cff" ^j^***;' iS^ utfdj 
... jjSj V ...*L»V» J^5j OliiV Oi^^u "^ ^^j jj^' 
^l^jdJ ^ ^) fr oUdi.V ... fcJjtiV ■•■ cP-iV ... fbUaV 
4JU ^jLu oLj^j^jaj j^Sui<u JLudl fV^A jl US . « iaSu^aVt 
oJAil Lpflj « jjIjjjIjI >, Ojl alj . « <LjSjj^1 SjiL tj\ £t ujt*J V » 
MXu* j^j uLluj J l() nKal OaJ CuuSj jl £u£ jd UJ&J , ixUHl ^ 

. « J^xui ^ » Sj^UI Jx (_^u^uJI ^ CtSitij < « (JaISjIjA u>* » 

QJLui » ^ « (jjjpSjJt (j^^ » 5j^.Ull Jx (UJbliLI Ci&Jb Oj^jj Jj 
« Jxi^-u » La O^J^ (jliiSjj^l jIjjaLj Cjjlfliilj . « LJtfd 

. « 4>>u>a » SjatUI Jx ^UIsUJlI ^lSLa.1 CtSJb -UflJUJI ,}j 

<jjL (ji Oft If - » I4JJ J_)2u ^*2_>f « o"Ji 'Q^Ji " *-^J £ '!**' fJ^" t>*ij (Jj 

^kl^jjJI Ana <*lalill f.Ha.t J.uU"> j Ifciilj* djlil^ J ^1 <JJJ*JI JL>jJI 

. « frjibUJI i^c i-jjaJI JU«11 aUJI jUjV! frlolJ i_i_>^"nu" vJj^uj <jSjj-oVI 

<jjjaJI <iLJLlj qujjjj LjJ : ,^4 SjjJaJ! iojUJI j JjjJi 6dA jjA C*\$j 

D 

w.jil1 oUjm.I Jjj^I 6^ «^j • 4>^l tA>1 til ^0^' °^ J ^U 

pL ^alj I j| SJajJ.1 £ij>»JI Lj^D ft^t II Jl (jSjjxVI jaaJI CiUa-lu i-XSjj (j^i^aajiJI 

! U^U^I <^^UI o^» J.^n JU.1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


H ^ s^'i *ju api^-i *m o^j • >— J| ^ ^ <> f^^ 1 *u • ^- 

^ ^ »,ljj U Jl >32j . I* Wl ^j»ll J^» U^ JjM^ *«eU*"J 
IjS^ U^su jlS$ . f iL-Vl SZx* \+^ o^ uU < ^j 6 «="<e 1 ^j^ 1 ^-J 5 

JjVi i*tt*J< h^ 1 f b1 ^^ *^ J ^ " (: * wia " ******* * *^ 

^Jl^ £*y Joju II* tf j . o^JI *± Sjl^b j^xJi UuU 05 . U^i 
CwlS tf ill jj-Jb 4xaii <>* dli j^fc J»$ ■ u^l *U3 fc jj ,** igp uiSiy. 
(>VI OaJ Lftjlaa. AJLjJ ikJiil <Ua>i ,)j . alaij Ola. *Uil J LSj3 4j 

. oljjtiJtlj 

Oiiii.1 6 ( j , S^aU ja^i 4^ U*jl «*** Cuts a2» oljfV iWJbj 

^ tf>L dlSlsJ «Ubi* tbjfe jJ^ <=** ^J** 1 ^J^ • ^J 11 ^ 

jib tiiijii ouu^ji p «a*-ii •** j^s oiji- ju . aji 6* jW J! i*j^ Ji»W c- ( M 

^^ i* 6^> * 4)^' f b*-? d^( 01 t^- ^ « 64!J* W ^ ,J • ^^J ' ^1 J ^' .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iljxll jLfl < ^jjQJI^ LsljJuaJI j»l&*Uj , £*>M '^ Jj . &4J4JI SjLSJI 
. jUa^JI <U*L j* iJUj yu& CulS UojI £uljJ*l 

J <LuIjjVI <JjjU L.".i.uj LaJ-« (jSjjuiC LuVI ^^JLuaJI t-iAoU r<-^=>1 LdiXj 
Jui 4,Mi>iJLij "buuiLuii "1^.!jj i_ij_)Ja j _ « ^gjiioll J_i£.LujjI » ftluJI l^X. 
f >^=». (J-" <U]3| vjJhd* jJij < ,-JUjjuJI i_u*lil (jLi _ 4j*miH 4jaLajJul <Lj^laljx»VI 
. jLsvrJL jjxAll (>« !jjj-o <fjljjVI <JjdU (^uilJ) ^Ijil J[ i-iL-at ( (JjaIuiI I 
. jLua^JL jiiVI jA j* itij LaJu Cit*>"tf I <JjUAaJI I^jjjIjaj Sja-aLvil <UdjiJU 
Luaj i.a ■% ^LiljjVI Ol ill Jx. Sjj-Ui Uo^Lua j livi jjj < <■>> » il (jfjj* jrO-"' U^J 
!_"■'■« j_j < <jjl_al»JI 4i^laJI <JjJ U^J ' ^J***^ <j'j^ U^ £, 'j-"^' fJi^l L*iAic 
jjlSj i ftj^ja. (JjjJuj i_iilaJI Ijjk rju etSjl (j L*jjJ ^d 1 *'— ->^' Vjl>kl_>JjVI 
JiU^. Jl J^uajJI (> ixoMuuVl <i^UJI <JjJ jjjIj J>^ t^^ ^ l> lf*' i * 
.. jjllxjj^Li <JjJ JJU Lai a^j CmU (jf JJl »AJ^-JI ^ftln i rt 

Jx jjjlill j <_l-VJjllllj iiilji^JI J-al^l 6dA (_juiJ li^aluil jM < A j 'tU ( _ f jJI 

W JU AjL3 ^^ &"* « U^ ^J * U*^jW^' l< """ ^ u^J' « (£>W? » Sj-"'! olfifcjJ 
* lltTi « (jLa. L-aj )) (jlS j2j . « ^La^LSJI » Sjjjj] Jojltu J*J (^j^UJI Ju^t Jx. 

ijij jJj i iS ±j*l\ aJUJI jjc ^ila't <,<ij L jiS J^Ijjjj « t4j>it»t Li$>* » Ji jI^^LuIj 

fj] jljl Uaic V| « >I«-Ki » ^JjV « Jx. O*a-o » Sjj-il (>« Ujx^xa Sjxal <Ja^ Jx. 
, ktujVI j>*iJI <ikla J iojjSJI 4UUI jujVI uiUou> j «Uuii £xAj 

a 

<(jjl Ojju^sj « tjLa. Lij » J^fc (jx [^i jij Uj < iulill <LiUJI LJjaJI d*Jj 

jj_ <KL^ujVI j^All jiln.ft <Jjlw« Cy^ t^^-^ 1 jj^ 1 ^ (j^^ 1 j^ 1 
_>jjc, jLxk \MA <!«< JujI>u(I i^«l3 Laix. (jl^fla j ftLiJI i«ji». ^^ j^j 
^jH £1 JjJ ^^Jl tjAju alfu (jlj de facto Li*i liljicl JLjSI>uiU JljlcVI 

OV I in Cy* ^ J! v^* 15 u^ U :ltUol " , J a^? (4» • de Jure l^^ 1 l f i, > ;fi, 

t^ui jjoii <> Uaj^j u^'j LuM i> ^-^ - u l ^ :5, ^ , y j J W U^> 

. Lfl Cw-ft>xi ^l .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « j^^o j n-r. « » j^jjSaJI LajU ^Sil ijiljuVI SjjlLll jjIjj CjIjj Laitj 

Sj-iLLa «Lui_>U_« j ,\~iti" Jaj« ..all ill! Jj _ ^^xJI jiJUJI {y> 4 ^±^ lj'^ JJjllil Oullj 

d£ j « aJ » (3 <&' cjLjI j_>jt jAj « (jjLiliJl -ill <ul » LjjjLil ^ouu Ljut 

jf » : L^ji JIS "Cjja. jc. SjjL-a i*ft>uu t$jiij Ifciifc Jju « Jjaljiub (^iijjVI 

iiAjLaJ) Sjljj jfc tfrflo J y^j jilfcl ji«» jjj^j V ^ J ^ . « uijjJI jjji, 
J I j*jj| bflljitt Ol*J ^>^l i^jl-^l Sjlj^ jl » : (^oJb J^Sj <LuIjjVI 
^aluj ^iljjj 4>*4 (j) jl <U8 Ufltln iliaJll ^oiJIj iuj? Jj $ IflyutuxiS 
fj « ^jLujLSJI «ull <Ul » jl j^3 • « Ma^a fjfil J^» £^©1 OS JojI^ujJ J 
lxou-uj L*Uai ljIS l&A^ < iuljjV ij^jLaJI Sjljj Ll^j ^Jj-o j« Utilj j£j 

: «tuaa Y • • Y j*5^j bUoa. « ^^atilS » <Uil uuSj . L^iia 

^jjLilill j^ulill jJi Jxu ^LaJI JJuuJI *Jll <j1 <ijjui]| SjjAsJI iaJaJ )) 
vjj-uujj ^'\0^ JJJJJ ^A jujt*J ^jM' LJjjuill ^.ilUa Jx. Ijj- <J^JJ o*1j 

. ( ^>>1&JI waljI&Vlj • JJtiit LiljifiVI j^ «S>^I ^aSj ) J^W 

< oils <Lius ^Uj < (Jf^'j^l Jj»5 j* vA 40 c^l j^J J Jj&j ji-T 
»LAal 

«U,jSa Ja ciiUiVI c^jaj , jljj) J SjUikil Sj^l Oafij U^ift^ 

j« Sj^li) j^ liyi, ujjIaJI dLuJI jLfcj < <Lula^il « ^ou&a aaa-a » jjJSoJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL latf < Joal^l j*U jj^a. <>• JlaJ.1 £aAJl , 0jU ijA tfj+L J I bjj^l 
(yi CjUUa, dJa jju I^j ^aJjj < jlj^Ja Jl JuaJ 4JjLvill LjUjlj 
djp*X\ juu-su (^JIjjVI JjlH^JI tjji • OljjLaJli JUjJ < jjUuiU^LJI 
lijil\ rili linl JSu 1Qmm?I bjjSa aa^JI J^SjJIj , J^IjmjI jLusoSV i^jll 

jljAj! iajia. CitKj ( ^jaj Lo JJ CjijJ! liilj j <Uj_>*JI J« »l-r H Cijajjj 

C.135UJ1 Jx _J*uii]| ^I^VI J^l^l o>l*^l ^U* Jl >iJI CiiL yU jIj&j 

< ' ■■ !? j « a j* mi l (^Jl>J » C^JOi • OU?!j "TO*" U^ JO*-* L^ V"?^ LT^' ^J J J^' 
(jl » : £>»-a>ll j <aJli Lajifc <J JU aLSjl (jt N S <lui <±J„>*JI <»-oLJI a ..l ? t 

i*j? *Lul ^S^i E^' '-* 5 > i Uaa*a , f.^ tJ^JUaa jl ^ £aj V yjaJI 

Otfu^aLU jiflla &j ^Uul ^ 'jjljj < <lu»jill cjjjUI j$jj| (jjaus* j»L»t jvmIUI 

. « (^JljfVt JjL>^l fc^t *-**,£ V ."" 1 . 1 (3'^Vt o-aii 

oc ^LiaJI ^jtja ^UJI yj^JI LLal\ Cr^> Jjilj*-VI ^UVI Jj.nrill ££1 
^jW-j'j ' 3'_>*JI j jfbf ^ £ Sj^jj c**5j Laic ilio Jl j^VI J-w»j fj . <iLlll 
^15j ^ji £jU~t i i i j <iL &LiJI i^usJi Ul2j^ . jIjaj *_ilaJ <ulcLi <J\ LUc tdJJu 

n 

' JiLH^ 1 £±? *f* ^ ^j^l JJ^> J* U**^i* j-VI o*j |Jj , Ujikj 
LoJ]^. ^^Ij ^Tj^irt J^flj Jaba cUuiJ alal aa^ j LiU I isLuail Jx Vj 
jilaJtl j* iiaoii 4iaai« CulSj « (jljjj Jl Juw Jail^uiVi ^iUoJI laa 
() ija^XuJI SjliuJI 4aoaS jjjia jjaSa J Olusj « tf j^fc » jljJb (> 4*uUijJt 
jaiioJI |klS aSj . ^LL, £A±a uSV1 «iu. Jl \^o^ jal^afl \ • ^ajLu (jlj^b 
Jt « aUa. ^x« a^A^4 » joiuJI (^^i-aAl «Uwj ^Ubb ij\j^a £ tfjyujul\ 


i» .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL U* j>^ <> 4i^*j J^ja jOiAo ija j»It 4J1 £lj$io () ^Sl^aJI jaiijJI L4J jSj 
• Of ^1 j ijjiuaJI^ , iuj.1 of^LaJLl S>?.1 £u flj.nTill Ska. dLa 

oei? t° ^^ Jl u'j^ j v->*" *L>*"JI ^J 2 ^^' O^t-a ^ * l3j 

*■$-* l_$2i^t a^jIjLj <Ujj£a SjSJU <jJI !j-ai2j < ^fijla-a <J l^vjjij , <LsL>laJ| 

^jJ» Oloj (Lxa. j^V! Oaiau f£ . « iaiiijVI 3^ukJI () filuJI ^jU » 
6b4*» £ jS*i jail iabdl oUmbilj OljAj^.1 JS J djLSZ lAA\ju^\ 

t>> J Jcj < 6UiJI jjjj >a>tl j-*a5 j jI*J ijj-ui oLtUia.1 <jfc f Lit OJ Jjj jkj 

I 1 " " - 

_r-U3, . cJ^JI dJj J gUJI Sjl^J f-UJI j^oil « j^ Ciy^ » J « u^J ^ » 

£-* (j^xaiau ^SLJ| ffi-b £jjJ1 u»j*JI *I^AuJ( ^oj li^us JQA yj » 

otxiiJI ciUol ^ . « J hirti i n uiUujV j^JblSI jd ^^JSJj , Jjudb jtfl.aiu 
*UaU3 oUuiV » ujjIj^VI 0°** J*-*^ J^iwl <LJ1 *b> U 

Y« • • -Jl tfj SaJI jj J I gji* IjiiJ oljUAaJI ^jjLL* j^jUJIj 
OAJ Jaj ui^^ *Lul^VI SjUaaJI ^Jb ,« ^^5 » &iu j^uuiUJ 

oVUiaVI *a^J a<o*iuuiU Jbj j^iia Y« J*iJb jn.rt^j < ^^ 

« • jVt (> 
ij S^aUJI Jl a LiJI ^a -aLUu j>t JXui^jJI jjiuJI jj^ urt \U J^jj 

OS La.VI C^ISj . « j^aLJI Jjt » j « jlu » (jJ-uijj^l (Jju oLjlail JjLi j\ia[ 

J*t j£j < J»iJL. ii2l dS Ijl^S ^L jaLuJLl lJJiL- <> SjJhUJI Jl J*-^ oIa. 

t>VI UL-Su Jl J^o3 da* yillj - oVUJ.1 JS j l.|' v , ?..,-,U oUiUI (jaia 
l*A* « aUeS » < ij->.a oj-i: oii * oLij-aiJ Jl <a.U. j jj>VI olj (Jj . ^LiJIj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL yl^ cu^ UV jJjj \A ^ JjVI !([-.-> a ■■-, J Ij^i aLSJI LiL ^ <*JL\ 

U L C^" J*** j\J^I £>* ^i • ^j^' ^Of^ •»'•»! >>>?"« ^ j 1 ^ 
iajiadJ < Jaui 4iV tf Jl* £^054 ^A J^l^ul J ^IjJ Jjiri *Liiil ^^ 

(>i*JJ cjUl«V J^»,H J MiUL-xiS OlSjVI <> OSj J C&1L\ 0^\ 4»jS* 
OSjJb li^a £tS UiJ j , til^l umu* J* Uu* liA oSj ^j , *±>W^ 

^ul»1 i>^ I flliWt <Uxus Uj^ 4aIjj CJIJU ^1 Z£\yd\ 
45jLlu y^jij cj^oi 5UIS Uljafcl J^l^-b jjljjjj tiljifcl 01-^" 

. s^* jjv autt 

UJ^Ulu.1 Jx l{a* Sat^c jldb CiLa* ^lil LSjjil J lua^oa. tf^l 

, ^\jum U Jjljjjl ^iU 4> jLlSJI ^L^LjJI uiljltVI C.VLaIa.1 yt jjti.nf. 

* <»M^ jj>"^ S>aUJI J| « jLa. » jjiiiill ii«aj . In^ni 4jyujL«>Lj oU^lt ^Liulj 

jj^la-Vi ^LlJI tilLJI Jji-C^4 Cii^ll dlj J O'-^ J tfJjA^JI JJJ.*JI o^J 

. iu^*JI JjoJI jIju <c^L\j , ^IjjVI <^jl^il jjji £-* <UU. <LUu ^lk^- 

. jjJjj Y« *LujVl jkjj ^L^ua J*^^ <Llill Cuuj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J I Ijla-o 6_>kj oii (jt "Uk. £*a._>UJI jjJj Jj (jlS[j < «U2ljfc <jj|jj"if I "UjbjlaJI 
■_-~-l ■ ^~ » jj^-*- '"^ ^jjljxllj uW^ '■*"* "''J S J~>"»t I <LujJul <jj^_iaJ! >, fl-> 10 (_)^>«J 

iLuifi CulS Uil «U* OJU 4i4-uijAJI ii^r.11 tf Oatf HiJA OLxl iuial 
(Jill « Ljj ^i » iuu5U i|jLt Sj,$^ OjiuJ ^jjjon-^H Sojja. ij\ ^~ *M& 
&iji*ed,\ SjtiuJ) jU aIkij ( oU?l ^?o^ JiUJ c^l ) >*i- *>"^'»l aLoJI Ifolaa. 

: Laj) ^j^juxJI jA^'tit (^jj aj . O^Sj^tcJI Ct/Juj ,-111 Sjj^aJI J jAit 

^ J^JI jj^JI ciL-1 fi • « jVI yla. iiUiu.1 ^ |J ^lla j£j j . tf j^l 
jljjl {dlboa ($*j3 £"lS (_j^J' 'j**^** 4 ** £•$£»■ jl (jA iiitULl jj » : -CjIjj i) 

tiljl^a. u^iiaj I^JIjU uiVI V ^ ^^< *M o . J^lj«i! J $ & bt* 

jjjj ^a <GLUJL ^ i ajAi li <jLfJ J 4gJj».mJI jj a i nil Jlij . « <UjIjjVI >Ajhut 

Ci\ * '■ t^ 1 ^ 1 ^J 1 ^ 1 JrfU^ J 13 ( tf 4>^»^l Jf*«JI tft ) <i1 o'jfl ^J 1 * 
(jlj . l4J^ui Ui iu^l jfc^l <lfa>J J>^ ^iMml V 4^J*JI Ji^l 

^a Lulj < IjjJa- Ljl^j *tfi"J V li* u^ jAi ' J^b-*"! f Ct ^ 5 ^' 5j ^-l 

a 

4 Li Jl ftt'ir jJdaj <^».JJ <JJ> JjV <i1 « ^oliJI JaC Jlaa*. » Jaj SjaUJI Jj ^JjQj o'j* 1 ' i) S^kUl ^J^ 1 *jjjj«?ll J^ 1 < ^^^ j»>" J>*aJ » jjiuill (J>>ii f^>j Zdji (^ ^) 
. <0S jUUll J l^itL ^| *UiVI oVlij t^aa.! (> l^jUil ^1 Wijill i*r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL uit^itl 3jjJfita. » (jt iidajjj , ji.Lt i_)Uaa. j tjij I jSjkj . (jljj 

. « »Moxll <ja djj£ ^LiL^t jj^J t-*$u* «l"nt(j't jjj < ^kiuaj Sj^i 

jij < SjjJulio * LiJ I J I Lj^.j-oj Ur>p « _r-ollll bUt JLu, » jj jlS 

u jl jj.1 <->"u iJ>L ^1 j^jjj <jt ja (^ijiaJI <tiaa (j'u i a'»ll dlj j <uLui! 

<j| iLaj l(| lufl JjJj (j-» *i^J (jl (j^-*f <£U^ <j' f-*sA?J ' ^J^' <_>"^ (J AJkcVI 

^jLuVI fJLxll j (jJ^a.1 J*^J ^JUl^ O^ ' - ' ' V J jJI u^J ■ U^-"^ <i! 
^jJI j^uLuiVI <^iLui (jl jkJ . <jljj| jla. IjlaJ o^ Jf 5 UH>» UA^A* ^*iJ^ 

jjJkLtuaJI 6 14 Jl £tjJ-JU . (jlSLa J£ j <fJJ*JI JfiLvaJ! AliJU jJ> <uk 
» Jfiiluil AJ . oljSill <jyuiLjLj JMJo (jt «,., fll"n a» J UlaU Laj-aj 
J 4$1 Jt « (jjluJU » t Jxo jfjJaJ j ^fJJ*JI LuLlI <J*^ L<u « j^llJI Ja£ 

<jj>JI LiU.1 <jU ojiliJI l0A ti-a^J • <f3>ill IfiUij '-i^ H^' 
jl v ii&i _ Iflo (jij-uiiJI ',tir.'ilL cijS*3 jJUJI j <ljJ </ij lj>i l^jUMt 

<! Sj^lxow JljS V CJ>». t) jJ*J eiljJtVI 

a. Ljoujij LjLj iiJljjVI iia-jUJI Sjlj^j tij>A J - fi 'b ' <jL*-e»t-1 *LuJI Jiij 
m uLu^uaJ jkgll *luw Oiii ^JO^VI "UJVI CiVLSj jl » : o^^i 
ill IJ4 (jSJj . jljjl J 4wAI Otuiui>«iJ l^^i^LJ^sLiJI Sit. JUaJ 
ILiUUiJI %jjWj*>yi *4,$£aJI u%o #15* d^b (>aVI tf^l 

(jli (jljfl j <SJ^\ J^Jl Ji M ^.J^JI Sjlju OjA*-»1 02j 

iljJIj . IjjIj ftUiJI Jj *■ U-j < Ufic « _r^l J^ JL*?- » v^*- <J^ 

Jl SLiS j^'G ^ Ujit cjUiu jlj a2j « ^^« j jJjj Yt Sj^ <> ljfi*I* 
jjJI l^J y^j J ^lll « jj«« >» <JjL»-«j ftj^i; L Jlj j <j^ j3j < c Ul» 
£ « (jU. Li, » 6 Jlj (jt <iji*J J>»1*«Ij LuLua. jjlS 6LUI <jt fJ • aUl 
l^L.j ' i««y (A^ J* ^^ c^A 1 ^ 1 a-J-JI C.5LL-.I J uiej^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jl ojfiju JJc ^Loisl <JL*J S>»Ui cull < oLiUiVI ^j . olj^U <laljS; 

j^OaJL <GJLo ^JaSj <j| tiUj Jfc Lj-a-ujljj J jJLu *^ L ? ;1 J J-^VI <3lj*J ^Jbliilll 

n 

ILUI ^ii . 6LiJI cjUj-Mau (> Ji^m jjl JjUj Sjauil oUV^ll oilS, 
j^i^JI ^a._ *LiJI j> jjL^JI j>J| ^V Ij^iu ol^U <£>jIU <1jLJI 

£_4jj <j1 <lo Ou&3 Jiifll SjLiui j JLuliJ Jia. « jUa. j*>>-a JjAa-a » tf_>±<eJkl 

: «Uoi La ol>4Ja J J^^l <Ujj (jt <J jjjSS j « jUa. » 
SjUjuj j CuuSt JL21ujI Jia. > \~V * jjjj Y<5 <jjJjVI *Lu« 0>*-aa. » 

: Ljui oLISj alfll 
J ^jjc] j5j i JjLJ) <UiljjVI <ja.jUJ) _jjjj t»uc JiL> jj-lJI : Vjt D 

(JJ 6JJu i-iiji <JUul (^Jblj < aLuJI CiLaoj^oj SdaJ <GjiAJ <jfc \jjlu 

jkj . « Ip* f fl .'^.' ^* f-fc^ 6^ of 3 - ^ S Jjja. JSLLo a j i u,a jV qj>51-%j I jli, 

j3 f^ili < Cida. La d*j <jt » I4I0 CinQtt SjLft y^jj^VI j.jti.ull J ^.bl 

f*JJ u'jei li VK>J' tS^' i. tllVn ^U , il*i iiJa. La jA I j* yllj 
°M>b - ul^frk <*-«La. j ol>*Umj (jla. _ d>aaj Cva.lj j_aJj CjjS {y> ■Uitnj L» 
. A^jiiiil jJLuall <jLc_>J 4jaj J] cJ^aj >U CutS (jlj < tl^jLuJI JjLu 4aiaX. ieo .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
Ujit iUU- jyfcdl Jt jSI^I ^iuuS gfjUJJ <$ olji^ll ^ 
u*ib\J1 01 dijj . ?k sUuJI 6a(^ oVUia.1 ulajSj , ttpJI jiSij fU)ll 

! i5>JI £lst£j ^5Ijj 
. £>!» J^U* Js. US , gUK iaai ^m Jt^ jfc, 
IjSt watj QUA jl^l ^QJI fcUBJafc J* f jLaill £^ Lb^oj 

u|* S^* t> ^jUaUI iji^ jjj u,ufi <ai dij , j^i j^iiiiiij j* ^ 

l>ilS jlj , Uiu? jl^lj , jUaSlj jliil ^ Lit j , jljil j^ l^uuj blauiJI 

a 

UjU« O^jJI J*^ alii ^ jij , ^jt j^ ^to ^ \,y,,j| ^| ^ jj 

! J^aallj lu-ljjil l^j^ai <1U <!**_, Ua. , ULu ■ »j-^jt.M 
(> Jill j^-J ^Uuj jA> , Lfjja tijJA jLu, j fli*.VI u^b^t £«^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ! i_i>aJI J>a-a Ifcii ,jiSj Vj « LuajJ <j)ijJ) jUCl Jl j-llaj 
L^_ujjj£ (jf. oJjj -AJ9 Luujij LjUojjJ Ll^j < «"»■% (_gjjSj\ (£j£J< £>jl£j 

* n"? I Lolliu aJLxJI <Jli5 ^$,1)1 JjjJI «n^**tll (jJbj < £,A-k">U A-oVI Cul^j 
Sjlrij i ill Ijju-Ti gla* '.tall (^a ^jilr 1 JjC Ij-oljLj aJbul jimn l^Jii j_>j <L^.Lui _ JjjJI 
ijji Jx.1 <a>.jJ Jx. p^jLil lj»t inj (jl iju^jjuA\ j l^clklLuilj < «tla_j5VI <Lil3t 
i JjiS _ JoLj-oJVI *-o (jJA- — LAjj-usj j _> i ^iS 1(1 mt'l *UxuaJI 4jj1pT <jSLJ - A»olkll 
. «Ujt J£ j iUiJiVl SiAa^ <£>v Lfla J*?-^ CJ^ ^ vUj i nj V t-ij^lcJI Oclu (jl aj 

^J^a-» d^* <jt dfiujjjj IfaJiljj ijj> SjUj-l-uIj t (_yjgji.ii 1 1 J*j I Jj jijj 
<*JjLa£ £^LuJI (3^" ' £'->jl iaill (^J)*<»o J-fc <J_yLa_a jJicVI (jljjiJI ol Jj 

Jji Sjjl^-VI iajlHI oLia*J <J>i-uu> ILLJI <jj l> Ujx<.'_M C5^' Ciil^j 

(jtiSLU aiU Jli i <juM» CjJj <*J-^» 1|) ■'■a'ti Oda.j j3 SOauIl a_«VI CxJ&j 
Sja^II ^SU iolaJI iijUjiuJI OJlS- JjUaJLj <alu,Vli JiftVI u^UI 
' JL#I lij^' i_iJo>tl jjd <> jjaSj jjSI tjjjj (jujLu « Jjiijj-4 » ?j.»~ .^ 

Liiluya^j ai^JI SjLi. SjLaAil jjic JjaJI ^cj^^. ^1 j^aI! 11a Jx. 6jcL«, 
LjjuU 6UJ1VI ^^ <i*£U J^JI (> <jSjS 1^ju.j , SaVtU <jjj*JI 5jj^-»aJlj 

^^jLvo f. \jj J^KJU 1^5 ^t^i Uj^j. C^\j - u^>ji\ jl^I &>*. tf j3 j> uajISS 

<dU>jLall L_«jjJoi 1 j~>J-^jl (clil OUJJpJI ajjk (jl ol*>jiiu>-UI <JL^-J j <<^J 

. J*iJlj <$>aJlj SLaJJ JjU JjJ f.Uu (juj^uu'G <Afa j C^^ *^ <flj^ll 

< A^kjil 4^j^». cA>l it ">j < (Jfj'j^l Cil"->l Cil'u'niill JjIjI ij SLaJ j»-i 

ioV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . cu'uTt'iiil <UJLk <j'>iJj 
£llu J LiLfc JMSioil J I OUl J < &juu Ci^uVt OS ^uj^uJI jilt*. £xi\& 

. USujfll uJS $ JJOdk j^UX LcaLa-a jJjwifc oUMx ol *u Jxx j^frui VJ 

JS">m<t ^ijjil .uij £.1^* Cr" 1 '" *^J^ j4^ <J* 6^ ^^ * *^ LU 3 J 

. SUaJI (jj^Sa-i uJUem 

(^lfct (jukwict Jjl jj < C**5*?-JI JL^uJI J^Ulwl (>l£.t jjjj JLjl 
C)j£ ) ^L«JI Ja.Lu JMSljuil (jJtl (juUmfl V jj i ijJLLt J^UlLui! 

jj i ( jjuiLi LuSj^j ) IjJ*JI k\)i JiUluil (^kt (j nUi .i f l A j j « ( ji>»JJ 
jg>y>lt JMSluil j^kl (juL,. .a t N V jj « jLuu JiUluil (>kt (j nUn i r t > N 

• ■ ■ ^^ijy 
D 

j -> ^<. jialj JiLii l^ii£ <c.^*JI 6Jfj ^Jljiil Jj^I J^l oLW ;jSj |Jj 

(> JlJ J^^a^a (jSj jJ jLjUxuVI ^V ^J ' "t^-JL^ jLu»jVI flU-%j (^iJa J^iu> 

^Ul Qljntlnit,) lujj <Tji.ilj.nj iiSlljj ii J Usui I ^lia. CUli Uil j . ISIjjl 
j>fi ibaj jljk^Vi o-M 2 M tf' ' U ^l* isuLuJI SjkiwJI jLusl^JU OlSiuil 

i«A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL \yu) jU\ &» Ola. fcjUil (>V»J 1*^1 ^Uiilj juQJI jLcuSyU , juiill 
fcajijl Jl j\Je*c>T) yl (>p- J *kjlitl tf***^ Ju*Jlfl , , Vull 4JU4AJ La 

! Jail 6 J>? 

JjUS l^Uj-ua: j CuJj u|j < <i*5aJI Jjjj USLacI j SjjJaJI Lj| jLS 
Jjjjt> <jt tj^fll tjjlla.1 (> dliA (jl£ JJU « 4, ilia n JjLmjj Ul» uj^JI 

ljyloa.1 t> iilL» <jl£) _ ( 511* LiliC. j « ^J^JjSuyu. » ) 4jJjU*JI aUjVI 
yll <LuJJ jlli.1 tf ill UU. J (( LojjSi » ) <ul jj| ^^UVI jtjja (> ojfll 

<> dlii <j^j - ( ! <j%>1 &^ • ■ 0*^1 J^ii c«;t « jiyjLayVI » 
cjjVL j « UL » ) ^Sf^ J*KJI jOluilu,Vl V U <> VJf || Ij^liil 

(jaJ - If! fiLuiuiVI jt Li« Wjfllj JjUaJI Jljjl £Li dJj ^j . ( illp 
O^LUllI 6,1ft Jaa. 4iLui £jj (jlS (jlj < £Jjliil oilcUj tiliji <uLi ^ 

ju*aJI l&A £lSj . Lull j Laj^St y;U \jutA IfaUjU Jl^ftjb j^w oilij 

< LLjil JLui Olj^ alalia J iuaUl £dj£u«j LJLau dLl j £ L, j..^ 

• tf*!>VI j^aoU 4^oL (^u^uJI ^ 
1^3513, ULjSl J jyui ^JblSS 1& ^ (> SjAUJI CulS lis*, 

Uui? ^ » L^jUm j) . 

D 

oVUul dL* 6 t ^iu , ^UJ| ^ JL^ , ^ \ \\ . ^ y ^ ^ 
t* ^-lj ojU: vkc j Kji^ 6 K <it LS , LL^j] j oloJL r *l j^j f Ljll 
oKU-oL^^tl^ j 4je iis j|^ ((J ^ () c&.t'jMitjt^, 

i^ r • ^ n rue ^Ji i tfjiH-aJi fj4i ju^vi j <^ ^u, oi fcjtL 

I A* (> <>j^UI a^ JLo. » jjsdj . LL>1 iujUV oVUl^Vl"^ ^i 
««5 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jt Jo—jVI J>*UI j ylf^JI jU^VI ^ JUJLI ^i^UJI J^b Jj , ^IJI 

J t&tjlLil Jlj . jj+ll f&jLj Jl plhX, ijjjjJI JUjiaJI J ^SUjj CuS 
Ijjlaaj <j) u jliAfll fSJf tfl Uudc jSj . jjUu f 1 J JUjj^aaJI ^jlu iHyUj*! 
. f»i»«/iii dSj u:1 J Mfll J jtSj L*j*j . JjjjI (j* Jjitt ZJfVI J Jiff/ Jl 

J &**>* Jl 'jl>*-aaJ t)/ fSiSUj Jfi , jjjOj YV pjj ^f/j >JjhJijji ^xuijiljjUu 

t YA jl YV 

vjlict (j <Cj*JI 6 jfJ i-jLaaII Jjj V <it « ^/ualjJI Jot JL*?. » ($1j o^"J 
(jjij JlfJI Ifj a^Sj <LLujj J>^>j llou-o (j^-jj j2 tiUJ (jV « t-tj h i t ij^i » Sjuj 
;jl£ yiJI oLlj^ijil <jt Uf» J - tr^s^l jLa^Vlj Sdakltt <4j>*JI <Jjuf*aJI 
, ^pjijj^JI jlaJiVI £j* «_«iUJI (> £"y1 CtilS « j^^j » £-a 1 1 " m i a lia j Lfclj 

jjVi <k=jui oi* UpUsi ^ ^ • j^t *\ j i^ <jL^i ^ l*^ 

^ U^ j!i^V l^-uijju ji <^.jlAj itikla oUjV Lf^o^ju L&« < < Sj» iA 

. UjijJaj j> <kaiJI 6-iA j <dUL=J Jx SjjU 

tl 

JMil«iU sLf. i^> ^ ui>ui j-^jll IIa (jt iuliJI iiiiJLlj • 

(Jj. C5 J >» -^ SjjUl i_J>aJI ULualjC (jLi I j^Aj > fJa£.V! (jfJ>»-ll <ia^uljj 

. JMSIluVI oLut Jx 5i3ljJI SjlSJI i) JaJ-i jLj . £u.jUJI Sjljj Liuii,) J iiiuj l^« oajj US < ^jSJI <UJtM ULu£jt J JlojiaJ « Jj^J » iftuij ( \ ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Lili US I j^ju jJ juSjj&JI jV ^LUIj £*IUI OjjJ ^Saj ij^j . JM£LujVI 
^Aj < CifijJi dJj J Ulj <UU <Lua5 « ju»QJI >u£ JUa. » jLj] JJ jS 

*bl Qjt ajj jA.1 jj • S^lxi. UlVLala-lj < < ft-% i ^i I oj ni di»-JI LI irittt < Lit£ 
JUa. » <Ui J^li ^ jJI <iLu-aJI j^al Jx « jt_>fi » ^o \^V Jj^jt ^ jAj <bL)JI 

( ); Uji *U. alj i ^y^uu^l 

lit fSJjbj fLul CiLcjtAja ja <Ui Aa^u IJ&LJS ZaIuja Lf ±Ju jl ploluu (J 
, OljUjJL Jil* gstijjt LojI ^Ul jtS pSjjLj *LiiJ LuhOJ aiU JU 

Ijtjp ajtSJI j+JUl J j*a*l ijjui ^ij/ ij^AhU fuJIj . 41aj pjjju US La 
(Jlijj fiLoS £jja*ui1 Q) fj*j)j , yji/ J « ixijlajSJt » CibjZ* fiLujjJ 

So (S*3i y^* ^J u yhvi yl CuiLIujI lili . ^jjc LJJjbJj&J iiilljl 
JaSiuu/ SjAWt J iJSjJl tf cjiSI pjti _ fSMMLu dij <y& lifj _ jjL llj 

jjI« Lujj , JlxJI audi «j4 jj)! tf ^f «*JU pjjj ^»ii// j jju, ui» 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Lull j ^I^LJI ^o ( V ) tjjja. tjj jii . iU>U dt j 6jj£iil S JL >i-a sliill loA 

: <JjL 
<*Asj , tJJlji fkSiJ SjjJH ijLj^} i) (JU jguu2M Li-4 |»i/j/ jf Cm ml ^JJ/ » 

uLtf LuJ fSJjAj *Oj/ fill; j*SiJ . Li/ iiuoflj 4^oLaJI ffiu*/ If/ IflaSb djtfJ 

eji^ w' j^ 6 ' v uu < sjaW ^VvW 4u# a > ^ ^/ **>j***h j**k? y*^ 

IfiJI Jl^uJIj . cllJJj jjaJll LjjJj J ijuuSJf <ui ^oJ' £Jja±I! Jj l^yi 
Ifjik j>3^aJ J> uaj^olk <D3tf tiki Loj/^ , U^x» j' ^A^ 4ii *- i ^ liJlt ' ^ 

. 4ijjiu«y/ ii.>y/ LLZ&U (jeX&l- » 

. UuJI qj*^ ^ C>i^ C& ^^ tS^ £ jjK»J/ - t* 

. ^cUxiy/ ytc <%oii JoaJj ^juJ/ jJlfi J Jktfl £u! jy tUfa^usLuJI »JJ> JS 
OAJ JaJj . J£u4/ Uu>u KdlVt) ^jojS uii/bu J&aoJ LU/ /^JaU^U ^/ JjVj 
Ltur/ Jj . Sjkuudl Jl 4Jbj)e J -Lie LL>/ jk LJIjlaJj L4J6 u>*Jlj jj^JI t>1 

. JlixLi^J/ Isabel Jl LJUmu y/ tlikj . LLJI $ ^f*/>» u^ <>KJ 

i)f ^ju* 1 Xi ' t^iuU/ tJ^ 13 4)* J^^V ^^ h^JJJ Qj*! C>P fr^yj 
jA JUH1II SjhJJI jjSa ijjuti , LdU U/)c ,*J /jti . Jj*j jl lituiiy jtA^iJ , j± ul ± <i4 cdaiia.) ^iJ| iuylaJI Sjljj jljj) J* Jlilill 41VL« <Uii Joel aJj « ^ j^ Jja*4 , jjSSJI 
, tfj sll| iuiii* Ouiijl J atijia- ^Aj ■ iOijJI J| ifittll ia-aJU Oi«Jj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL OfJ LffJ ^ i3 _>'>=*■ <> ^ cS>?- ■" u^ *-° J^-*^ <jiliiil J±»±& frl_>lujJI Jx j-^k 

. olxLu 

(j;A3jJ-i-<aJI ^Li ilLlj fc^j < SjjJfi <UilJji1 au-ol__jX j <UJLLk <X_>jju jiGjJ J^ U'un Vl 

' D 

^ia. ,/iuJlj J^^V J**^ O^ ^^ cM iS^ ' 4*^11 (J>»-ll L^^ x ' , ^ ^ ' J f^ t ^V' ?' 
ij <Loj^-> \\j i_ti itill JjJjJu rj^ 3- l> f"^)^' '^* '-',*'■»" JAy ■ < Gj n'«"i i i,i n Jjda. 7TjL»« 
JJ s y>jj^il |> jtj^ln !^|>a-j (jj JJ •Gjjuj « jJj^J^ » —i C5 J I t£^' >»VI < Kjt i K 
CilJj AJ ■ (jiU^xiJl <S.jJ«-o aUI J I Llj^JLJ LulS ai<-»jJl I j-A i_Jjo_j < 4-aJtl i no CjISjjuj 
jj^Sj ( J_j3Ljj ■ 1 ^ ° \ <CLuj 4-ioJoj <UjjjLjojj <S__>iv. ijjl Ct^ia Jk i_)(j" jja»j|I ruj 
^ia. <j| » \ < \"\ • <lv*< jvt Jo-aJI J-jL3j Cit Jj (j1 Jju < _yaJ)UI <j£ JjVI SOaJltl |fc-»VI 

Cul^ L^j'j < L^ivaJjt3 ■ " » <^-J 4-aj^a> <j^ aJ SjIiiiiiI I (^^BljI jjV ^->j-ui <t-a.ljj <u 

5 j Ul i .u lj 1 <j,Vd">ll (jj>^.] JjI-uij <A=>Ji (jl l([_ilr (3 Li ciljjj < JjaLII jLilJl 

L^j^j^j (j-ojiiij i_i^j Cul^ j_ui*>ll rUj (j^ ' 41aJu CiCkljU liiljj . AjUjuil) 

. <LLuaVI CjLujjjJI Jx oljJJAJj olxLkijIj CiMA.Ijj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL olS^i, ic^-^J. <*JUI ^UJI <>VI Sj3 cJ^ aii , JQI J^ ^ . <JL^ L 
< l *%4> U*?^ u ^ u u^j • <l2^-il <Jjudl t->%?> t^ ^ J9H^' J^UlxJ 

I JS*j . S_>ii]l dLt j L^k jjoiill c Lj VJ ^ ^U. J| L>ac SjtUI Jl^t <J\ 

a-Lol j j!j i 1 1 ft <U-itii ^xlc-l (( l^vTilS » a.aI,i5i qC JjjjaJ.] (( jUJmi'i » (jl i_iijn i nil 
iJx. <Laj)N-» a Lai jj^,i,i<iO (_>ufJ_J (( LaJjlS » (J (^V^'JL)^ J c>"^ -J Q*'''^' t '' OvSjji 
(3 (2>ukVI kfl-kl d\ji tS^S* iJ <^t>ltll <-sj^JI 0-m3>1j . ^A^aLlJI j CwU JO^I 

oljS « ^yj^j^io » i^jik jjf=^ JJ^l vJijil JAAJJ < <fj$>il iojiaJI (j£ l$J}Uiuj! 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL U^jL-a-ou <ax$X\ tJjSJI J*j , SjlUI Jx. l^. i .i fl'i (jAjilJ jaJjSJI iajt OJiSj < }Li 

. fJUJ! j* JlllLj , 1^1^ 

oLaljJ .k-uuj \j mil C«.ia.j OI^UI 6AA (j£lj < ,>?-j£JI J' Ifl^J ^ ^U J S J* 
, Cujlii <d_}Jj iiSjjilj «Ula_o i_«ljJa1 l^i Ci'sjl iti" < <fcjl i /tin <UjLuala CjIjLuj 

■_.IU aii « J^jjjjh » j « U«>«>J » Citi ^^* J^^^' Sf ' ^i ^^J 
^1 « pIjj^ ol^S 1+& j*A&\ J I J"j2 t^l <fJj^' «=»ljUI U9& U* « lf^ » 
Sdajil f^VI jUal j j^u (jl ^iU-lmj V <Sl i^LS < J^j^A » o^ijj . \^J\ «> 
fjiVI ^JD £* u^* 1 ^ «Gl j da. j j^l l0A JUi ' J^-Vlj o^jVlj J>^VI je 

. Ifjlj Sdaull 

\jV <Jj Jl ol^ill (jl JL^"^ « ^J- ^ » L$ ^^ u* V"^J# J^ « ^>°^ * J 

J £ga. j < Ja.1 Jl jJj-uaJI J <^bl» J I £->-a>ll I JfJ SdajAI f»oVI ol^S JjajJ (j1 
. <J£^aJj£JI j <j*VI Jaia, iaf* Lfcilc (jlL (j*VI <_>uia-« (j* jL>i» Sjda-a Iji ft j n 

<jiiaJJI CtljUl Ifcjj (( U-JjK » fJ3| jL-aiJl « (jXoj-^J » <jM LoOltj 
jlji jtaj! j (3aJI <uk*j j^lalJI IdA <jt « 'fW » ^ tl ' O*^ 1 Jiirk J <2jtLJ. 

>*VI is S\ Jj J^ « U^IS )» Jl lfL> ejoia «j1 s Ja ^ 1 r VI ^'^ ^1 ^ ^^ 

. « "j-"" » Cil^j 4jSaa-LII oljiJI J-o 3^l<»n ol^ljliil Jj 
j^ JjJI J\ ^uiSj < olj^lalJI J^tij I4K jl^aJjJ cf*^ J -i Sj^lSlI C»il^ 

« jvdU! Jj* JLaa. » It J U^ lift (jtS a2jj . fjJ^JIj <jlu}LJI ,> (jlaj L ^aSli 

SjaIJ»I <^j^>*JI <jjt>f* ! ?JI djl»ij o't» « dJjjijjJb » ^ U.ljl2l J^Sj (jl Jt 
Jl qI.qj J«jJL»j ■ >>aJ^JI J i 1 * 1 ^' SdaJllI ^Vl S> j V^^l *1> J Uj^L. 
^Xjj )) J-lLJI LftJ^ij U il ■ oj C^*^ S Lmii> (j^ <J>^" O^Uax <jjjS jaJjlil 
LLua ^« <£>«a-» Jl— ij| J^ Jilj « j>-aljJI Jafc JUa. » (j1 LaS « « J jLiJI (JjJI 
j^jJI LfjuitjJ (j£j < ^a^jUl j SwiaJll ^Vl Aixu (jjiSalo uJJja-ail JL-»2VI 

MO .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL • (0)<( J* Jt*l*«,l Aoa.1 » j^l ^A o^j^at JL^VI J»Lw& ouiij 

j> cUj*^ LJI cJ-^j yill « UislS » j ^^ fl>> c^ LLij (> jj2 ot a. j2 
cui-y L£ « 0) « ^jl* ilil> » ^jiL ^^Vl LjS^I ol^LUI JU, 

j* ^j^uuil oU^iMI jl US . « U£l£ » j ^Ul oljLlol .ilLu ^1 LL>t 
^^5 ^ .^JUUI Ioa U^ £Uai«j| Oi^tjaj ,hh^i J I j^ Culi dttA 
t>iua. O^tS ( v )« £#$a » J^jSJI *Vj *l>& IJUwIjJI ^JLuaXlj CiljjLaJll 

J* « 1^>>»>J » <jl£ oSi . fjj Jjl <> j2jjJL> Ci—jI « Loj-jJ » _i <Gl2}lc, 

Vj>u« ^Uoii^^l ^ill « jJ^j^a » (jt L£ , (jauI JS j ^IJI .iLill atjtj.i.l 

J «J JUj « oJ^JIjaA » Jx. Jla.1 aii < <UL-act .ALL « LajjjJ » jjt |jj oUiaJJI 
tl>l ^jU'im i j CtljS i-illnjj Sa-> "ill a-«V! CjIjS J_>1xj ijtjju* <Gl oUlilJI aa.1 *lii1 

olj3 Sjtj <*ili.| Jl jc^L <st U— ilj (jtS, . 6ljj ^ISLo tf t j> UjJc .u>,. 

• f's*? -^ ^Ji *-!>*■ t> jj"^* jLuaaJI oliia, y1 ^*Ai jjlS « Lx«>*>] » 
SdalLI ^Vl olj2 Jat Jx U-Luij ^uiu UjIjjLu oto»j • JSlAtl ojajlJj J UfUc *Uj1 () « J jLill Mm » j « J^tUwl Ma) » u'jf^ 1 O^j^all uUmUAJI OUa.1 ( » ) 

ojaJI jlijl £ufi LujSj ^LJIj , iu^aiJ Ijjjjj SaJui.\ CljiiJ UU liiU 

^jiuift y 5UiU ^UlijJI J| jii jij , >aajiU Uiuij ^^AA <Uaaill »i* ^la. « jjjj>« » Jljj V ( V ) 

inn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JLs <JL-uj « jJjjii>AA » (J| « _/w=>LlJl Jlac. JLa^. » i_u^j . <jj-u^it Sjiil l^oi Leu 
t-\S\ jfi £lii«VI ^H^^JI dJ ^Jj*^' Sj^SJ) Jl uiiiaj jl Jl jiatol 4JI » : Lji 
^UaJ jc «uij () £>a«J ^AfXI <>iA jV SdikllLl ^u>VI 5jU5 Uj Ifr'taK iafo 
JLia. » UJ jLit Jii\ <-<^II oJl£j . « SjaHI jxaVI CjI^S dloVt ^jJI lJjJSUI 
jj US < a JaflaJ^^aJ » jUaa JMIa,L Ij^l CiMj ^Ljjx^JlI S.$ill jl « jvoUl .uc. 
icljl ftlaj <LiJ^a$£JI SaioU!) icIJl Jx eilaicuVb IjaI CiaJa LJLfc Ol^S 
^^ill J^l& jl ij^-^i < UjU^jjIojI j* Sj-vtU ^laVI i*fX 4jjLx^ CiLjUj 
jiLJI ^^jajJI *Ij^ Cy tj',9**-" J cP^lj oy-aulJ j^*-s>jJLij iJ^aJI 
jla^l Jl «U^5 aa* Jx « jJ^JjjaA » Lea U« « JaiaJ^ajaJ » it I a! (y> aAjJb 

•GJLuj j « jwalHI JjlC JLaa. » JUj . JoJJI IJA Jx JiaiJb jljS 

io^j ^a SaaaXI j^aVt Cil^jS £04* (jl ^ <Uffl1 ^aJI jl » . « aJ^^ » J 
Jl (^ap jl jiaa flfa jl < <UIU3 ^Ig-oa LfLiaj Lalj < J^jVI ^j^ILj <LuijU«.u 
jt £liaJI aJxj , <^^uaiJI Sjj^eJI *ULa. Jl Ljlaal ja aaV «UIum ^ < JlaS 
l^uiLw 1^1 jLju jl Jl jlaual » 4JI jwaLUI jj* JUa. JL3j . « Jafii j^aUI 
a^j <GV SjaaJLl <su»VI jLbl j At* nihil SjLSJI <LLu1uj £jL* %/<aJJ S^iil 
«jj iaiu (JjjjJ jijbuj O l i i l l t i n iaaik ^ J A , i < <u jl jiaa ^j^loU S^ill jl 
1 1 ali I SaViU jSLdVI £Ju £■« luaa] jSJj < Saa-HI £jjjjdl <Ljj$AaJ| <fmltui 
JUa. » {££. {u . « y*Jj£M JJ %JjJ S^ JLuijI jljS ^^jj Jl ^lliXI ^.jj j-» 
IjljS jduaj jl Jl i_ij^laJI ojHauH VI ^'inn » <>->l Mali 4jJLuj « jwsLUI ao£ 
. « yLi^J\ ja Sa^">t,l ji^V' JUx1 J isijaxiil iUjj-<all S^SJI la idua J J « uj^iij^ » t-u£j ' *L*J^^iJ1 <LaUI J I «UjVI Cil i rt j j ia j juj ^ jj 

I J_i LaSt I j ■ "»*' jli 4jn->^ iti ' ^<JLuij « j^allJI aj£ JLoja- » 

^uu/ jl J/ jaJjill £?jj+** <y 'Jt^y (•V^ J 1 ClJ JJ cr^' *^ y/ ir*^ 413 

j/jJj JAJJSJI J lJSjII CM {jjb** L^J ■ i^ojuxaJi iJLujJI *j+j pSdl 
J JbjUxiLuyi tfjill Jajj JjjjI jA jt>»ai// IJjJ ifuLwlfl <-u>mJIj < IjjA jj 
Jl cJu>J ylll OljUl SjLS Ct^unl jSj . jaJjiJI ifjJf^J JU^IJI a&UI 

Oljill C»U SjLVI dH jtljf Jt. *Uuj . s>W gJfj Jl <sjVI dlil SIjI - 
, , JjidljjjJ » i*u>Udf jUm JX*Jj t/30»L Sj^*/I iijy/ J SjjSJXI C>\yxi\ Jiaj ylll DlAUl teyL** (>lo ( i ) fJ, CUaJ ^jSjJI iuAi. ^Auijl J £J>* *1UjJI Ju.1 ( A ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i*jS*J ZtjSjil icIM &** Jc SjaUI ^31/ ixjLUI Oljill CJjlulj 
fejjf dJJj) j) US . Uicljj Jj±j (> (jy-ji** Ujtiuu £*«/ US , U2tjix» 

, ujjfg yu* y j**i j* 0*4" j^j^ 1 J s **zv r*' 4 d * 3 ijy-^ 

Ulljjj (S*£j (jaauulj , jaJjSJI ZjjJ+a* &*jS*J 1jj+» oUjJ-a3 jjjSjjJJ 

o/y yuu^ , <>y/ ^^uIm jiji jt ei± f+jju aaj o*«»j ^i// o/ji// 

jtJUJ t>y {/ulaM ,> i_tilxi J/ jjltijuJI iajSjdl CijjS <US IJA Lf Mul Jtj » 
(jli pi (J4j , [f\*to« gAMi (jl OAJ jaJjfJI J JoaJU/ p»*H CiljS SjUS 

. SjiiUt jaJjSJI iijSa, tmiji^S CtAJ ii jKi nt II 
, fx<uJ VjjSj U*ti ULujit *o4 J SjjIjJIjlSJVI jW ui o*W '^ L J*h < &jfhbyad\ jloJJI 44A.J J^i&J Idftiwu « jwaUJI oo* JUa. » jSLj jJj 

J £U*JI «Ub>VI JjoJI Ol^ <> U^j ij^Ll Dlj&JI 01 Utiju jli aii 

jjAa, Jl J*ilU DJLoj iiiilj oUljua j lijla IfuJu XaJ li^ui ^AJJ&JI 

<lLoLi tf ^3 « >iib « ju»UJI 04* JUa. , o^l aiJj . « y#y » -I 
4Sp. J* lajjjS g^a dIoj Soaoit j^VI SjU5 ^ ^ ^-^ U*W 
(3JJL 0*Sj < ^L^ J* >^ ^i*i ^P SdS > CiLjUa l^aJ jV « U«^ » 
J^jJ f UaJ| J uijj li«i jb jkjj .ixi Ujj Jjji « v-e^> *f* fcV* » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JjSj V^ < <Ula gjlVw ii j V e^ ^^ <$ O* *<***» 4ijLa-o CtilS) 
tf>M J jojtill ^ >Wu im V IjALui O^J J ^-*^ cr^ ^ ^IjiiiVI B yUl Cil^UJ.1 JaLii (jc iuaUJI ^u^jiJI <iaJJ ^^UJI JJ>UI &da>2; 

Ji(* ji/ . * I^J^jJ ijMtjjL » JL2£y Sj*IJ* JJ+J? &*JA* *UjI CdUS i'tyUt jl » 
if l»j t ZtjSaJJ UlxJI CiLjludl J 4jIju>1 jJjjj * L±»jAji » j±e tfjc JLLi a^jj » - ( ySUis JjVj ) « OJ^'* 1 * >*•,» » - ( Ii>-f2u* i.Vj ) « Ji^ jUli » - ( jUuii* *;Vi ) 

. ( un .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^■J J (j*^ *J < ^>»y » J**jJ*U» J-* JlaJ/ i^we , : JO// ^ao// Jc 
J* eUuj . « L«-^y » i> ^»\1I/ «Jl»3/ js« u„jW ^; JL» jj^L// jj*a// 

U 

Uoki . iJlill (JUJI j Sds.HI oLVjll 6^ J* jj-HJ ^^ ^1 oVjUiL, 

. JjL-^I J£j « j^IS Jjji ,, IlLu£ JjE ^1 1+l. Ljlko ^l£j , L£ 
«ui l£i>.VI <il*— *JI oil* oS, j LjS i^L J I Sjilill <Gljl, Jij, « tLuuL » 

V^>* J liUU Jl « JD^IS » Ja.J dSj . IL^UI (^aJJI ^jj <3U>Jj <d ^ — •» 

^Lit a^l <> j+A* -d^j £tS , ^^Vl u«^tJI £>&+*> <OLc ^^liil 

lo't m i l l ^aJ j>AjJlj SUaill u-uaJI SjLuj (_>*& j <xa £(£ Aii , JaULj . JjJfU* bl >» ^iVI ^j-VI Jlil! ^ L^ < « afli JLsuel » jjt^U <*%>«VI 

j t 3 ^ fj • « >«Litulj3. » SdclS (> ijSjj^VI ol^iJI *-iU>j <JUoIL »*lJj £^1 j»j 
>lij <^a.j j> cJjJ! idJj j jilij V <jjki jykj « 4j it ■till ^j.rtlL t_ilj3cVI ZAxL 

t> oJia. (».Lt jklfc ^Uua.1 j <ij2j tilJj J* H jJjjJZ. » jljj < <j%>j.VI iu»L«JI 
5jSjj-»VI SdaJUl oLjV^JI £* djlitl ^Udll SdAbba <iu>J idu«li < j^jJkLoaJI 
lK*A-> l3 U^i "''"" ■■ " Sdskill CiLV^JI Oil£ ^Ij- « IIj-ujLj » JI_>iaJI £* SJjSjlLI 

l5o>" 6^ Sj^i-ua UiaJ ULliu j^illj < U*J*J « ^lilli^ » Sdcli <y. ^MaJl tv< .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (3 t-i$UJ.! j\j!\ Ija. Cj^aka. OiLj • SjlAJI oJJfc j Ijjka. JjjJI *-i2»il (jl^J 
<la.Lia "ij^Lj aJscVI jjJJ»5jl <JJJ CiUM*JI Ctl.rtj jli . Lu,>»J jJLxll au*a\j£. J£ If- ili SjLj _>j! Jx. jdacVI (jJJ>iJI ofJ (jUi C)VLala.V \>4-t> *JUJ! (jl£ 
LJjjSl <JjjJl iaiJI *UJ (jl£j . \^0\ <lioj SdajJJ C>L/S^JI Jl « i-ijjat£yL » 
\ °\ 0*\ <1lu _>^'j1 (j&* • S^'i iU" j^j-ujJI 3£_>*-a 0*j La Sjli tj Ml>" l3 LvjjJfij 
^g j" i nn jLt LtLaIa.1 ^i-i'ittj (jiu^ftjjjl Oau JjjJI iJSjjLl /j) « i_i_jjij_^a. » (jlfcl 
jUs^ (J <Lai!l f LalaJ ajj (jl (_>oLuj1 Jx. j-IjI3MJ « j^Lfjjjl » i— il-v" i n)j . <LaJLll 
(( i_SjjJij^i». » (3^ljJ ■ 5 jVU I j»-aVI (j (jJbOjIjJI pliofVt a i Al (jlj < Stla^Jll A_aVI 
fjj> £jj~>A\ jJo^VI jjljalil OfcH-Turit aj < ^lala/jM JuiH CiSltl (jJuuaJI <Knn <j^ 

jjb i^jaXcual I JjS tjlS.^ ■ (j^J-Sj^- 1 "' JLaJjU (( jjlfjjjl » (jjs *jLjj I (i * .'■" O' 'jL^* 
J uVTtl lj < (j > i ^> ll (J^ 6-" O" ^"^ fJafiVI {jllljdJI I j'uWj fjll\ <J»2*J.I <LLiwftJI 
<j5L *J « jjLpjjl » (jlj Lua j i nA < «Lai]| * Lal^l (j Llau^j LuUoj^>j ctlljJj^il <j-» 

. LlujjjU I i i n > j n - i i j qI (£ jJI « J^ajJ » JljiaJI jjiaJ 

elcjlj < lij^aV « kJtyjuujj^. » SjLj ^LojI Jaj Luij^ij Lillsa^j ia^Li-o <j^ 
jjjjj ^t _ LihIjj <-aUI £Lh»! Jl^t JUii (jjlljJ Jx Ijia. Q-fcJirtl <Jj,iJI iaill ^1 
jjjj <*-uulj oVLwajl JJU jLBVI fJJ . ^>i.l Sj-a jkUJI flaiVtfl Jl - yO-uttJI 
(_>*ii_>lj (J ai«J t-i>^ iitL^JI Okili IcLaiaJ jj1 (^^ljjIjj jjJlJj j^ujjjj (jkLwilj 

. nV ja La i iirtVu (J>^- 

<jxill J<t>a ^) U">'tj jjfcj ( jujjjjiit jUioiVI (JJ> ^_JJ^ j« itn jJIaJ! r Iju 

JjJI jJ-LU! jjl^ . j£-<-u>l « jjLpjjl » SjLj lilJJ a*j UtJli i-i^u ^hJI.) < Sjjcjil 

D 

cjLVjJI olicl aii < I4J <_ia'C o5 ^jSj aj iajt Jx <]jL«j (>> |JUJI <uli SlaJj 

ai , Lip JLa^i j^ Lpl^jlL is^-l cjii Lpl N W • jjU Y ^jj SjIj^VI Sa^'tll 

jjlwi^xJI jLvjVI ^Ijt j ciUSm a3 jj^Si (j1 Jala^j SjjLUI a 1a (jt (jLJI tiL-ol 

dJj j <j11j < Lt^ ml i n , n tjLijJI (jlS . Ujjuoj laA. (jfc Lpa.^1 C^- > ^' (J* C^' <J^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL OI^LU! <Kj I funrt ^t , Y _ tf » jl> (> LSj^I ,..„ ? :t SjjII. CuK 

t»1 « >-4>Ai>* » vJL-il fi . ^srail j«J! tfi>4 J| ^ilLluiVI yiljcV <j&>II 
fJ l|iU « ^£ , ^ Jl cJ^j Lulj < C LJI J*l l^JL> «> Jjajs (J S^UJI 

*t^*.1 j IjJI J^uajJI ^Ualuil tPfi^u. ^jjL-a <ku,fjj r.Ui,,.! Lilj , Li..' 
ub • U^\ J**} *£*4>«*11 Crfjlj— H tf "^ tf u>~»£ SaaJll oWjJI (ji: fJ <JL 

« v-ijjipjui. » tJLilj . « j^U (juWil^i » jjljlSil ^» <u*J J ^Ji LaS < u >' 

K£& ~>^^ L»>»*u* Lujj J <fcll» j^u-i Ja^} jlS « j^L, (juj^uil^ » jLkll J\ 

ii <j^i>«JI <jjl*-*JI c.Lii*ll_ <i%>oVI <jj$^l oIjjLUI JUKjl t-^- — 

<£jll1 K j»jL>^oj1 » SjfcU <> JjjJiJI J>la J* yliijjJI jlaJ}U iujlaJI <ikill 

uuj ("-J-^ (l)i *S^>°*' *^?oL^' *j'jj (J^ • ■■L»a « i_ijlaj jjl (_5jj-u « jjLjjjjI » 
CjLojIxJLI A-oau <AfrA* f-S^ (J*^L» CjjIS « jmjU (jiijiii'il^i » S^jlio (jl "Ui (jl*J 
<jjLJ1 r-MuJI *■ jj CtLtUla.1 j Cui>uJI Lf^alt (jllI CtULJI (jx JiaJliJ <jjaJI 
S_>Lj>J |Ja£.VI OfJjjJI ^Lil OJJUJ L>"fjLi j iaUl fill J^2 dlJjj < i. iti^ . j 

. jSLuujl « jjlfjjf I » 

<U jJ j^lgjjjl j1 ,ja i.n«*tj 4jI » : M^l2 ^L ju^ j « u^yitjjL » Jjj 
(> 4j1j joi 4JI » : wiL-ol ^ , « pliijwJI JU3VI Sjbj (> 6oaolJ Sl^aJI 
^ih'tno V ^ • 41& O-fJ *C1 OJuSl ^ Lual ^Uj <QlaJ glS OAS < jj^^ 1 
d jjj3 <^04t <*J . « ^AjiJJ jl J^S 4aiuA4 Jfi j n i ftfij Slay iiUVb Ouaj ^1 

Uat>* j SjLjyJI 6 0fj ^LUI ^jL <i1j , jSL-4* SjUj>J ld«luu> Jljj V <il » 

D .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
S^VI leU ii ( 6i*^ ) C^ 1 0°* i) luJL ?' JJJ 1 * ^J 1 ^ U^'j* tjyut iuU-aill JCkaJLf odA j| j < jtiW <Cuaoa lf»jj *U-ai *ia*4 4JU !*-»U 
g_Ula.V SjjftXI 4£aJJI ^ ,) jk^U *Ua3 I4J- J«.j4$ < o^J 1 * lW* ^ 

, yZ$L\ JUfcl {Jblif ui^ui 4uli djloil JAj {d lil 4J1 ^*iu . L> a«*aiil Sjitfa 6jU fr ^44-pi jliifcVI- ^ ivr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t^sljVI 3^ j.im.ViII JUfcl *itS uiS^ U*w> ofalll - T 

l^loSoJI ^1 j^uaJI (j^JU <\iji*fc 6* « <^y"3j* » £j^ f* 
: «U itflS « ji^ijfl » JJ S^Lw 4*»oa. <^JJ « jji^ t>»auulji » 

fVf .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « SbaJI $\&a> ija SAjAa jc jii*J V SoaJUl obVjJI ij**^j j| » •' ^*J 

oJio) Ljli jjl » : JUj iaill J fjj&jluA) his Jl <jj.a*. lf».j-o « vJ^uij^k » jjj 

Jl <ULtuob jLulj « Ja.^1 li* <Lubj £a* ^d'l'i'i ^Ia <U5JI ya$a Jf^Ut 

. <Uuliu| jiij^j <U£ jJLxJIj £uilaJI ja Lajl^ jlt&uil *2 « jjL^jjjI » 

^jLuj . <tL2J! yL jj> £>*-j Lfl^3 _ « ^iui^a Jl dj^fcj 1'u^u.i J&J » : <d J>L.j 

<&al2ji jAj, j <U liaJ Lojifc I ftj'i^lj < ^^Iju r-j(_>kJI Jj <( j^L^SLo » j « J_>a»jJ » 

jLj . LujJjj <jl£ j iftp Jl « (jS^aijlJL » JLiujlil £* <^.J1 <d\ [j.,ir&\ 

Jj3 <JLko J J « JjLfJjjl » i-i^'nij |J I jl <G1 <1o Umujl *Luil j <jUJ J I (jlliVl 

• C ' .*""" i3 jSdui^o Jl IojIc (_>iujla J J ^ '-Ai JUJ ^^ ' rl,"<->ll 

*JU j5Ub Ijl^S (^jb j« joust bul j « j^jjI » jJjju fJ$ 
jtfj . fJUJI *b>,l () S^xlU iiij^VI afcljill JS J tf ^uaSJI ^^jl^lflJI 
4iJb &UI j^l «tuu5j jl ^| M , SaJiJ *jliJj ^^Vl fUJJ ^t^JI 
£>*>> j* jiaaJI uijiAJ <Ula£ *|jj| J « yjyjs^p. » <Uuu| ^jj| ^y^b 

. 4j|j da, (J Qjjvjj) 

6jUaIil j jl£ jUJ.1 jj , Q»iJ^ « uj^ij^ » jjlfi jjL \ A fJJ ^Lu^ 

. i*2JI j^> JLLiU I^U. (JUJI <iU-^ jjJi*, u ^, rt ^L ,,1^ j Ofl Jl^ 
- U^J J>?^ ^ fU t*^' C»lMu*yi JS U» )» : JUi idaJL f^U ^ii M 
jjUjjjl «Ui.^t ^iJI jua^JI J3I4UI ^ls jifl , oUii 05- jjU^jjI (^jj 4JLU 
jt dJi>» cuils ^111 «Ouibj Sat j<imV<H DbJLafc .JSjJ djlajQu.1 ^4 

: <Jji, j .'.' «->' ■ •■ I I Juisk ^U dlj Jx, « ij^ij^ » ujS&j . « t>^JjVI OluJI <]| 
^.JaUiiJIjj^JiJVl j^Vo-u^' uiS^JlSUal alfil Ol"'tjS*j JLyS » 
cilia J&J . j^^^UI Jifl ji^UaJI J ^lu Jl J1«1j J^, ^ ojifcl jl jLi OjS 
JS J* fjb jV» Wj « ^^^ b >, 4jjb1 jl LSj^I J dji 3l CuS Uoifc ^L 

ci^oij iU, ^.uAlb Li^sl jl gjhi il V bli . wius^l I j^j l^ji «iiijb Sj^ 

^1 jk5 « . jxLJI jaaj J^ ^ ^kJL| J| Jiu^i bjifc ^a&JI Jl« 
jLaj (Jj , dj iuj J45 Icj^ « j^UaSU >, j « J^ajj ,, ^13 4ib j;;*---" 

D 

jSj , S^AlAJI J L^jj j n itn1 ? « « J^J »» j « j^oLUI ,Ufc JUa » jlS .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J I p\Su jUjVI <^y *o3JI j*a& (ytj . ^jb $ &oa U aLjI UfJI Oi^j 
j-ujJ filudl liA jtj < ^ka. J ^bgi {ALuJI jl «Ua jV^ij &UjYI cAlaSyi 
£&£ gj IfJS <b>iiJI J* j&3 < ^kVI e^J ^^ ^tf^ u^J ^ 

f.|i_>iJI <jaiLkuJI ty it i ni JjdJI i_iutjll ij jjj-uJI jL^jVI ili-k.tl Ij^i jj-oVI ^"l* - 

oLi*c jIjaLiJ Jx, SOaJUl oLjVjJI jlj-al <jt dlj . <^j>»VI Sjaai.1 oLV^ll 
j di*J (j1 uaj (jlSl <UJjdJI aaaJI (j1 jIjaLluL bjlaj <fa.J (jl « jJ^-ujjaA » JlS 

. Sd*HI r VI jILI 

iia-jUJI jjjj (jlfcj lj£*j < SOaklll CiLi'ifjJI <jljb ^Jjijxii jl^>3 ^Jl)A« <Ui.Laj 
(_y&j£- Oji>S <CL«yLa» (jl (j*VI (j " li > ft CjIcU'i^I j ajjL Jxaj (jt£ (^JJI -JjijjaJI 
Jx , JjJI uiS^Ll j>ajj Jl Jli%> ' <*ill >">» jlffjl Jl Ojt ^iJI <*jVI 

Jx (jj»V! tjiil-^ ft ^niU ci^"'ilj . ^^aJI jjf^ll <^ jLajJ S,\t">ll a*SU «ul*JI <ujLAaJI 

J>ta3 (jl « >U*iii>r> <Ujji^ujl rcjjljj^xll (jl « jfZjLAjjA » (jlxl JJLi < i gjA a J| itift 
(jiiLa-o j (jijjJiVI ojjiLI (jlfcl CSJ^I <Ua.li (jaj < aJIaJI j <AAJ (_jl i_j>iAllj 
LaIjj 4 Ij i iij ^U CiLe>l*>ll Jx Jjni*fcll <L-<al^x Jx 4 nftnin 6jMj jl (j*VI 

r-^LuJI ^^j CiljjLa_4 (jj j-jjJlj-uuJI jijJI i.f\ m'tl jli « CtLcljllI Ci»^ JUJ 

jj ••■■"i- Ij"— I ■■■- <JLLlo (3 <JJ(_5-aJI O^JJJ^ <J-oLaJI nJjIj-uoJlj ujjUvjJI (jj ^ l iii l . n 

. ^jtjiiiLlI Uj-%1,1 Iojlu) jj tfj- J^° 1 -^* 

jLaJJVI (jt JfJjf A ajj (jltli < <xuoUJI (( eJ^uijjA. » C»l -tj < r> cJIjj AJ 

. J»i*.jVI 3j-iJt J ^>jo. JljuiV IdifAj ^^LJL 

^jlt! t <a-nalj <jSj>«1 oljJJfll t>o>«Ja Ijj£ Ciil^j < JfljJ ^ *JJ Jj 

J^wajJI «jU"tnir> (jjJI £jjlji*JL UjS jj^-uj ^lii^uJI jUjVI jl « i_i>»i»a. » 
. ^jjl^^JL Uj>uij ^j-1 JfJfll cA>*jj Ijj* 6^ ^^ Sj^HI oLV^I Jl 

. « Jajl£_>1 » *\j±* o>5 ijAilSVI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jtu»ulji * (jSujxVI J^kJI <U^l,->-a jiuj>« j £t\ A* (j i i Un i r I W *jj jj 
biSI^JI jl » : <ji Jli jtj^ajj « ui^iij>i. » J«llj • u *>"l l Sjjlia OjU) « JUjlj 

. J«lS tJljifib JjoJ jAftill J « jjjlj jimiiiM^ » lJlSjj . « 4£u&aJI 

Sjalil oLVjU iiiSlki! ol>»UJ.I <> ftljSLi ^^Lij^JI jLJVI IfaLat u^^aa*** E ^Lia.1 Jl j^aJI f^oj fJLJI *Lfcj <> Jdt Jl « ti^ij^ » Jitjijj 

^ « 4>«>*a » u&j.jLLj ^Ul f ^LJI yV So^jai r ?AJ U*JI <> ft? 1l 

. j»X-JI jj>2 Ja.1 (> JftxU ^^ ^|ju*£ SOaJllI f-»VI 
j Jkj <j1 ^jU' i .n V ^i « JjJ| OSjll ^LStflU JJa^ .Afcj* Jx. jLCVI *1j ol 

!> <1Uj cJ>ll (.^ j (jit LS . t,UJ| <_„^JI ^U%l J J---I l^xi -uk «JL tvv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « LLjilj Ja^ujVI (JjuiJl^ >»jill 
ui^juij^ » *-a <5l5iUi < <Liijj> iuiljj (JL>LskJ « j*-aLill *uc. Jl-** » <jl£j 

,-ijaJI flj-uoJI i_ ia < < l i SjjjJu pi i til?* \ j it'i Cul£ l^ilr 1_>Jo ^ill J "H 

ifij Jjt J ■*•»■*>■ « (jjJj>a. (JJ )) (jl JJjJ J^j'-"' o Ut i rt i.ijiiijj ( j»<lLuJ.I Aju\jjlu)1\ 

jikjl oJJil JS> ftLaj Ljljjjui l^lj-a t-aj-afc S j-»">U CiIjVjJI rt>« J*>* til IS - 

. jLaulfl A At uii^a fkfxu&V 

' JU^J '■■"' 4"n8fi U £tiU* <£/lu/j lJjimJjA ja JJj/ aJ_ t ;; 
>jd Jl4j <£«!*// *LaaaJI ^Ul^y eLuj^JI jjlaa jl jt IjiHt duJ- Y 

jji* Jl ljL**Jl dljjjxt jii > jajJI /i* Jte bJji^A ^> »j£«y ^fftJ 'j/- f* 

f LtiaJu CiljIjS JUL <u1a jujJj jitiluij y ^4j / ^lu j/ du|^ jl£ jJ^Hj?* 

f . AS lJjujJjA 
^j « jjjj » J[ <jt_>J « j^UJI iifi JLaa. i»*J ji oil 1 11 ° ^.jjj 

. 4jmjuj J Joai{/ j^y/ jUal J fJl*JI uUail ^LuaI JjJj Jj^jM j/- ) » . <LukjlaJI Sjljj ui^uijl j <U< Jf\m'i Oa^JJ . tf^fJI fj i ii't i i joilj) j JjJI jAJ JmI (1 \) 
Jjj1 j 4Jj J.-'tMU J^>ij • cjjifll iuila eiiiijt J « jjjj » Jl « jwallil Ait JUi » <ULuij Jus) (1 T) 

iVA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ays iji uajaj jd&cW jMjiU j\ , *j*j jiJjh^ii jfc»J3U^y/ djit y ^ djjjj* 

j#i dJJ £*j , £tf/j* JUcJj CtljAUiAj <^aIjjj . IfjJIjLJIjji til djjjjp J *jja.j K \&Jk »J G < ?*iU,n p-^^I^L : t_»>a> <JLa- j <J^J-« - S tia»lLI i»-»SU <jjUJI <UL«J1 <UjutaJi 5j_jjJ 

oij-m <Jjj o"£j C xi""'"* ^J* Cy ^^ uH** 6^1) • *LfcP>^ <li«kJll ij Jj^l ^^"ju 

5j «i m.« O^ 2 fJ jjLUJI (jlJ < >»Uiil Jsjluj! t}j . C»I>«!^J.I oVLaia.1 Jl |iuuil^ll 

: JU Lai»a. LliSa « Jjjiijjjb » ol$j • u^il^il J >i^b *Lu»Jl>JI <> J^«JI tiifJ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL • ue^VI 

(jjjj < SOaJil ^u>VI (JOJ lijU dllA (jl <Jjia *i.j ^jSLj^VI L»j<-> II C*il£j 
U"»J^ J^ U>^ ^^ «''— "JL)J' <> ^^1 ''A* (jl jJlj <U.I>1_ SdSklLI C*L»V>il 
JaSljJL jlA lojlj < Si Wlt l ^aVI (^^° J^-' J Ad"i8'(1 *J'";~J (2>J H-* ' "4%>*' 
6jtA Cjjl^j < Wi^J ^J^' S-j'>^ J ^fjVLojl aL«jI itirttj ,jJj j^^aJlj lJ^u 
<i| <jkiuilj j 5JljJbiJl kjiaJI jlkLl Jl dj^joJ ^oiJ^j JjLS C*fcJ <J£jlJw 

jjt>* v^** • ^j*^ i - i ^ - " fAP *^ J ^ J^ lP^ju ' 'Lul'iuml ctlUlni Jj rl^j 

(jj£j uijJJi ySljil *jli n"t~ (jt (jjJj « *^S!>*a JMa. <Gl j Ja> (3 dLuJ^JI ijSI>a 

. M^LiJjt^uA Jot* (j£-aj V lii£. 

i_"iKftj <J4j£jjjVI JlafcVI JLa»J £y> cA^ 1 ^*}>^l J* J*^* I* .Ait *i_i*JI jljj 
Jxl Jx. oVL^V iua> l+Jj-la^. *+ft < AjijlL JLaJVI <j>JjLaJ <-UJI oliiUJI 
• J^VI Jx, £^LJI £jjj JblH^' *lj**" J?-1 <>* tfjl"" 

(jt CiJa.j CjI^UJ.1 SJ>fa.1 (>» cA>^ ^JLWJf^ J" c t=t ^. iA >*** cJ(fi\ <J"iJ lij 
j-oa.j < i-iSl^l ^MkiiuV Lfl JA« V l^aji Jl«u jJaoJI ^kiill ,ji.UJI ».«y t || Ijjk 

. ciUjVIj i_a2IjJlI Sjlj^b <a.jJ (jul^Sj < oL«>l*il 
jju>» j ida. L dAJitiftt . Ijjji* Jjoll t_i3kll (jl£ jju < idia ojL* Jl 

(jiijm'ilji » <La£La_aj . (jLftjVI (3 itL» **J^- 'jj^- Jl>» "^ Cul£ (jtujL j <La2JI 
U>a.l (jtSj < Lf*jLSj tSjJJ Jl JJ V jajjill iil Aa.lj . Sj aLu i a Jl jj V CulS « jjjL 
r-Ulil JaS (^1 < jin'inii NV ajj ^ innlx. <ij_>kjj Sl^i ^ t'lTil « L-ojj_jJ » (jl 
i 5j t" i ii ftj Sjl Minn cJjJ-ll <jLa-u3j iilj|jjj^j <iLa_u^aj . iLl aJJU <LoUul **_'* *7 " 
^LlkVI Sjli J>a-a Jx. jfc>a^JI j jL*m jsJ Jl jLut Jjt o-» <Ljljt l f*i> | l j 

^LVI JJj J 4a£J^ U^ ^^ lt^' <\LJi <JjLui ^IjJ lAjfc-j «1* cul^ 
oUjxaj j cifift'i iili < I4J jcjj U dllA (j^j aJ (jlll UjjIui^JI jJbUoj L1 

(j Ijljj jUk Ijl uLujj^I jj^ JJt ,j^t (jrtirtl (jl « lU'tniJ V <i1 A>f^' L>**? 

« js^UJI jac JL*?> » ajju *Ubj frLuj^l *Vjj» Jjl j^ « i-i^iij^k » (jlSj . jjliiJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , aj-u.u «j£i,>*VI wj» All tiUI o_>jicl « jljUjjj! » f> WyJ J*^ (j^ 1 <i»^l 
Jx. u>»jSj oS ufjf^ u^ L 01 -* 2 ^L^ <> ^^ ^^1 t>elw u^ J^iJ 

A^n jU Soaoil j«V» tf *J fkSloJI Sda2Jll <U»j*JI ^Ji**^ 1 ^ C" 3 ^ 

ju>VI CitxUI^I J] * tf aJll,5 oUJJI ^ oajI jJuuj Jb^loaJ ^jSI U-©>»3 JX*J> 
jJluu uiSja 4J (jijAJf tf ill jixaJI (jl tflj 4>if>H O^Ji OP ' Z**^) 

^i^a » o»<-Ji j^jVt ^ijoi a*^j J^ 1 ^ « <ti^oi* Sjiij ^«j cuts ^jxil 

t>JiJj ^4^jdl fdbdl J ^U>jVI 00A iu>> j&* ijSLi^VI Oa^oJ! Culij 

J 4i.oh.nj <U) cajU JJ < S^UsI oLV^il ^lot o^uJI ki^UV <Gbbu 
^A^ < <blu^UI ^Jj^l lj> <CkuUuuj « U«J4^J » £4 iftialxia ^j < >aJJ&JI 
. 4±i ^jbdl J ofilii,l SjUl ^tj Jfi dui ^jj 4juai_ « J^IS » £- ttfeUia 

D .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL >«VI ._il l nM <^UI JSLil! (jiuu dlllft C^K <Glj L-aju-aA. , 4^»Ll!I j olja-VI 
JJJU « Jbi* O^^J^ » -J (l>J<»li£lj j CullJIj . iia.jUJI Sjljj £_o Ifufritlt 
J^jj <j1 (j&u ^ jJI CuJI jLia.1 j <£*U <JmJJI 6 dA yla. dllA CulSj . Aj^jLiJI 
<jjSa < ti . xn .ij i ioUJI AoauuaJI olfcU'^l j <£ljXJil JiU. « j^lill Jjt JLaa. » <ji 
J t-M> ■ ^J^' J <>>^l oLUiui Cuils US < 4iA?J^ J J'■ i;a ■ £J^ , "'.'.' l l t OA 

K 0uj\ j c > 'tl < <ij » 4£j-l2i <jt \jS < « JJ^Lil gJ>J » j <Uit Uxua « juallll Jot JLa. » 

^ul » (jjftj (jlSj . iSLill ^uii j Lfijlj} o'il>fl a"fb *&*£ ^ L^jt £»*■»>£ 

« jwaLHI -Ufc JUa. » j) (^ts) Cua lij Lac « jJjJA jbiuujS » ^JJLuij 

. Si^UI ObV>JI J (^Jj^uitl (Jojj <Qjj &JU CiUjLaJ, ius^i dJj (> gj&ll 

(^ jj (jlij . « dj^ijxi a>^iiiSi,ii ^oJI J^iudl Ioa J UjJAijj <UuiLUI ^n»/>1 i 

l^&L (jl ui* 5 ^ J5V» Jft Lu^j c)J^»J ^L" '=» , i ftJ ^i 1 d\ dS^^i 

. Sjaiil juiU 43jL}j (> tf«LHI iJJUU JlatVI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL IjOi-aj j5j . JjaaJI j*e. JaJJ SjiSS %>$* iaJwil dtlA <j1j < AJJJ b>>« 

^ , ioUll iiJCAaJI JLafcl *Lu1 J |»-*jLo. lji>^J CJ OJJsjLall ^Uoluul jl ^fX*h 

j&> j uj£» <-A>" a«^ u±* - ctjij— II ^^ Ji Sj1a o>^J ^ lji>L^Jl f*j1 
<*JL£. clLu dljj^oj* u l » : <d>3 ,y» S^tiLlI <Jaa.ililj . f^ij ji> <3iLt l%>*1 
One man's _ oa-lj Ja._, jjj ojSl u t (jiaj V Sj^lil ^Vl {£lj < S ji < ,>,.. j Iuu 

'i ■■■''■ OLul^a J£ Ciljjuato ujjSj « Jjj£>aA » <jt fixj <it i-iL-alj . « ShOW 
j^SJj , ^ItAil J+aJI li. <> « (jiuL. » ojja. oij < "bllo j <JJ J£ ^i*ij <itj 

j £Jl>1> fJ <^J SjLp.^1 SjiLill <y» 6dA u l » : <JyL «uk jj « oJ>*i>»-- » 

Sdalll jkJ^U |kUJ1 jjI^LuJI u I » : JUj <Uu\j « jJjf* 6^» ' ;» .£ » >» fJ ■ « ^Lja. 

« Ida. (£*>« ■ . J^Aj-a Ja.j 

□ 

»_Luu culi (jill «t,j*»>l ^m b^ » ^?>jjj « fi^» » *V* Jiv>^ o^ju y^Lwaj 

Jiij . Uj^> j SdaJil oLjY_»U Sjji— « jjLjJjjl » Lfl-Ljx. ^la. 1+a.jj J1b «iL_uaJL 
iJj>lT OJSI (^JJI « IjiU )) jJli j « oHji » yj J*-ajl Sda.lj <cLujj » Luu»H J£>» 

LoLajukl <_£Jj1 <d j-ijj^a (iLiisJI Ac li*-« oj£j 6' <3 £lLol olS. IjI ^^jJlujj < <ji 

Jx. ^1 ^Jj 6^J- « l>"^' j U^l » ^ Sla.LUI CulSlj 1 <lc 4ll'Uuj . (jjlilj 
6 j Lie L Sj^kui! wiirtl <uSjjj»V! <Ljj^jJ.I Cjl_>jLiJ.I <JI£j J^J-ai < i-uvjl qii ShI I 

^^>1a » cuj ) <1jj ij <j < _ f SlJI (ji (jl J* ' "j !— ij-^j < LpaJI jIj-luV LcJjl.i.ua 

• ( « cw* 1 

(jV) » jjfJ m'jJI ij (c^Lu jljo. (J I aJju Laj < dLiaJI SjjLa iuwka. j^alj . Ljlu p-La. iu-xi-i CiUaa.5U ift>»arf OljSil.1 ^> JjVl 4aii-aJI yiuU Jt. CuJS jSj . « o"Vlj u^' » 

. uljto. £tfj[ ^ fyJfcu J4i , tytf la jiuiji o>?. u* *al>J ^^ t) 'j^S ■-"% L>«VIJ (tf 1 Cl| • 

. Sdalj iUa, JjSj ^ Jii (^JJyi jSi; <U1 <Ul.Um1. £ U1oJVI t^a*JJ 

. jljAkuU 4^jSUu Ajd*3 Jj >-" 4ij . ^12 -tJ* *jil" ^ j*l tjf*— .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t> oafc^U ^*xj j,1 J^Uj jAj s^ ^ ^^4 t L^jl ,, ^ ^ 

- 4' ^ i M « Ua^i » ^ V Llil ,, : ^1^ <J cJSj « S <2U^]| <> 

6&ij . *ij»>la jot jjjj 4alij«xi (jAju jU ^t £V jIojuwI J* 
f\*» Jjl ^» "^Ij tf Ul Jjyid.i ,Ji»M ^ <duai fru V dJj 
j ^r—lJ o-A>J1 tftj >* L. » : OG j&f Jt>-u £jl -U.J4J « . J5lSiu,!MJ 
(jjJ^jJI » cjl c^Jj (jl^j « S JxilL <J Ujj^ «L^Ai jjiaj Ja, « jtjluilS » 

« . <^jj}UI tSLji^)-*t £jj Jl<u LlLj Uicj jjuu <> 
*Oa.j -Oi ) jl » : l^jj JIS l»lc &*.%» oiS L Jx « ^Vl J J,VI » <-**j 

<>o jA*S JdJU <Gjli3 Clu Jailaj tJ$uijyA. jj i»Vj ■ fjlill 

L»Ijj $c Sjois oUUiJ oVI JJ* dtia jl » : J>a-.l fi • « ^iljVI 
Ua lu 4uiuuj ( ^^uA\ jLjivi UkLu,! jail ,.,.. ? -» SjiUo jiu ) 
^L. ^^lt «tcUil dLiAj . jjlf&l o^AP' ' ^ |X> ."" t£<Ul •^-H JI 

fJA (>a p-^jol *tiaa. I jl 4Jlj < Jbdl oujJI fQJ jjiJLl g^lJj^JI (jz jj>»IIa <>jS4 (^1 j . <Qaj J oils LjS jj* iiUt (jl c***j j^Vj ' u^ 1 C^ 1 ^ 1 (>J ) ^ A^ £■»"*>* ^' J 1 ^ w* .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 3^1 SShaa £ jljSiutfl J^ jl JA f^^A jl j^waaj jl cia-J Uul » : Jjlj 
j»j£> ja>oa . fj^Sjdl Jx Jj 441^1 J £*Um QJ ouiJ 4j1 dJ jSJIj . JbwjVI 
<Ulj*1 jixt ^ifc aL Liil j>al» V jl 4j?>j1j • «2iljftluJll <> jaSSJI I4J 
. jj>5U 1+ajSi ^iiJ CiIacLuU JI^J Jl j^Sii* £^1 j^ii , 4aU«u 

<il » : Jlij < dj^jjaj J « j^UI a^. JUa. » i*UI £j-i>« Jl JiLlJl aj 

•LujJf-aJI oUUaJI j^aaj j1 jJju <Gt gutXduoj 1 JSlAo L*i£ t-ijxu <j1 *«'« . ^ 
Cjlj^Uit (JJJJJ51 lj>*JI iilkll j1 oSjJI tjuij (3 jJju <j£Jj < 4k ui» ol>»Uii i^jJjj 

>Aj « u>"i>J » £x oVL-a2l J UI»j>5 vo«JI <Jkll 0^4 6^ <-*)*■ a3j . <J Sjj>« 

Sdj> ol^Alk* j ^uUI (> £j3JI lift Jlo j^j , Jj^jjii j Sjjlj k.^*^. ^j 

<JI i-Jl^ , dj^j^i ^jj jjj^u <u*il» J^l d2j . ,^£ J£ o^i. jl j&u ^IH 

« . JSUo. idaJI V (jla. jw>*. upttjlii «-i>M»I» j1 

£• tf ja. US, . £^jj| iila^l () Jlj^VI JJ 4l»^ JSttl jxi 
J Jl>a-Vb Lu^« « j^VIj jVl » jl*- ^LuJI ^jJI J « j3j4A jLkk*jjS , 
t^j JUfcl ^ oj*i E U ilU J jj^ua. dUI jl » uiui jSj. J,^ 
" Up to so iUUi oUj^tui £ ^ _ dUI tf 1 . 4i1 3 . JUJil £ |^ 4AIjX5 
£'> Jl^l j^iJlf £l>-il JuaaJI oac {^h ^ many fantastic ideas " 

« . <JLttl j* ^i^L JSVI Ja jl . JUJll 

^l>U 4i^^ ^^ aiij - ^l^l ^ Jl^VI jt JI>JI Jl JBil ^ 
« ^WJI iS>»JL>1 U^^J , <iU ^l^l ^Ij^ ^j <( ^yj ^^1 j^ , 

.Another Lumumba in slow motion _ 

6* « o"VI j (jVT » cJLuJ < dujcJI J s^ j^V « o^ i^ IjiK ,, cJij^ 
« S *ii -d^ ^ jjii J^ 6 'VI yk >,, ^J tfW Si| ai^ii 6 t «> » Jli L. <^* 
o^ jaii tf l OuA^e ^>*- «acU^j jji«K oV » v 1 ^^ « o«VI j jVI >» ^ 
t*" 1 » : ^ Jlij w^ 1 ^ « o«^tj a^^ » cuiaJI ^ « . « &Lj ,, ».i y.,... j| <us 
^ ." I do not think much of him " .L^ j 1^ aSSc! Vj /jji-.K o^l V ^1 
ia^. Lio^ ocUUI SjUl jt jij^alj ^LJI ^^u dtia . jl',, : c_iLij 
■ « tf*>j*A o^lj Ua^^Jj , ,V> j- o^l j jja*-^'. l^ljj ^ jju\„l, 

j ^s^ii i^i^ ijj^^^ u,^ ^j JjI5 6t j^^ ^ ^, s . ^^-J, ^ 

ll» Ob ' Ojii cJ^J! jl IWx^l ULa. J^aUl J l Ujjcuil'li^, - j*±£\\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL v ^Jt i) j^£l\ JL^ tf o^i £i flj . ^ j^ ^sL^ ^^ jL ^ ^jji 
^~>~ CJ j*Aj < ^ J>3t <j? ^ , j^ U J^ L^k^j j 6 VI <G£Uj , Sj_>UI 
^5o^>j , LAjt ^*ii ^^ liiLi , dlu l^*L ot ohj^I JjU I jl <it o^JI 
. « and believe me we're going to be pretty tough S^uaJI jr.. J ^<-.,.."|y > | 

JUa. » Jl (J^C <+*&* AILmj <j] |jj UJ, , Ll^ill j cjLit *J 

JL-jUl 0Vf 44J3 . *^ idUJI jJUdl J>9J ^ f jH ^ 6 VI g*il 


•Gki. Jet o3 jl^j . dj^JjoJ Jl j u'tim YT jkjj « jvolill JjC JLa. » J*«JJ 
SjJa-a J«*U <ild*| C»jl£j . <+>\ja. Jxj iaUJI <t«, ft? ll ^LiaJ j OMi JfJrf ^ 

: JUI j^ill j* 

Jl * J^ fLusuj , iaLaJI Jjin ? | | JU*t J djtiij j] jjjj jli _ ^ 
. ^IbJI *!>LuJ) jliiV *SaLua iJjLx* $ jf>^1 J^f* 

a j|_^j » j « ^ijj » £* Uoaju olplsJ £ CJ^ O^ ^ jk* >4i - ^ 
t 3j ' " H$ - l^i^ii-a J,.'"?" 1 . 1 *j^-^l jJ* JjaJ1 ^,$53 jl Sjj^-o 

JiLa. £a £?jkJI hoA Jx Dl^ia^ ajSUI flat VI jli^LII j»tVim"i ^J I jl J* jf s J aJ ' <j* *» i *' 6' >*J' tJi <U t^iJ CujJl ^ill g^JAI yt oliill (> fiijil li»() aajA^iJI (M) 
C K . m y j\ Cu\j U (j^ij Uiit Uaji^ai,. djj ^^iic yijiJ JJI^il |>aJU (jSJj . iijI^aJI J ( ) ufi^iftjjj ^1 iAn .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
l) • 'J 1 ,*? J 1 >^ ^J tf^" J"* ^' "V J' li ' aa3 rf ^^1^ 5j^i-exJ) J dIXua. AjjUSj jJUJI 
^jllll jiuaJI dUI I no' l JI J . ij^uij^a. tAli. j^fi liij (jjjk .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL uM>VI ^^ (kij tf jj33 OiljU ^Ul £»i£HI £u>*JI Dli!>GJI 

. 5j^t Mil && Jl J^ua^il fJ* J* 

g_llr>1tiM jl^ < <U.^J tf*j « jilfjjjt » JjIa* jl ^^ «C05 jlS ^i_ i 

^JuJlj . SjUill jot JjJJ £--ui>o JJU>1 jLAfaill Jx. « j^J » J « JJJJ » 
J| J^xj Lijj < iajlill CiLi^UJI <jiju»"> jjt ^iuuJ jJ LaJhf lil (jSJ « U^iiJjA. » -J 

, r LVI Jl cUiUI UiJu <jt l-^jj^o li olj fJ I jl <Sl Jx U+ill j LUJI ^lj _ 

n 

<jV Jj£Llu1I CiVLala>V (jo^UJ |J cjlj < I JaA* « JtfU-0->' » t* <tUia.l o^J 

oLLiliVI 55>»- Cti tSi ' isjh tf ^J J-*- ^ ^J-^ 1 ^M «=»y*3 i ' 

<jVj <jx ^_JJ-iJI t^ula-a J^X « (£.iu£ (j^a. )) J < (£JJ4 *-? - N VJ^' 6*- ^A>* 
j (jl5i « j^lll! J±C JUa. » ,jl Jj . ^jJol^laJdJI cj>aJI <jx La_ui_>« (julLujoiuLuLa 

^^Lj < (^jjiuJiJI oLiLi jx (jaiiVI tjfj SjaiLij <+a.1><> jjIj ji <i»LJI <LUI 

^ ji » ft -r. 1 1 j^.A-»l « jjlfjjjl » L^l ^ (jill 4ji>fj^ <3 < Wji>^ u '' '-iaj^b » 3-^ 
iu^UJt Sj^JI JLxl j 5SjLiudJ l^alfi Ijdij (j^oJI (JUJI ^Ufc^ pIUJVIj « U*JI 

^ULj.^1 IoA j ^^a. U ^Uj c^ojVI CuJI JjIjj Ja*uHJ . <-UJI <f**aJU S>.i 1 t 
*AJ»J , ( W )« j^lfljfl » J tfj<nnll OcLuJLl (( jluiLjja. » JljlaJI Lj^S SjSia j 

: Jj U (^alllj SjSoLI j eU. jsjsU (j-fijJIj jjl^Jjjl i>^l u^J £Uia.l jft 5jSi« ijSLjj-VI ifeylJkJI hW ^J^ 1 ^jJ' (^V) 

iAA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JUiaai 1+jjcL*4 JmjcLi <*£<& y/aii ua>i iiu* < ,»jul// jJLt J i£JU JUatl 
OmlJ ZtitilJI iJjxXla < JLaUIa^I 4jaUj1Ij gt&yi <>» £Jt* ijj^xc CtbjM** 
Jl jiaJ iiim/ ^/jJW/j iaJU/ jljhJI jju i«3U// Jitaj (jji iJIjujWj . Xa> 
^» SjajXI p*yi jl jt'uj 4Jl (jjljjjjl ) (jiuijlf JlSj ■ £uLt4 £&$£■ £ju<a5 J/ 
jjSj jl Jl 4j /ja. t?*U/ ^» / JA y/j < r^y/ <JMJ JSLUI JjjtMj J fotajdl LxLI 
jli jlj i <£jJ-a-4 iAxil JjjlaaJI Sjjj jjSiJ jL ^4Mij /^a 4jUaa, J| Li&ij^j 

cAjijJI UAtjS cr l// SjjIjaU ojjjSj jt uljuXL 4lioa, ^ ouJ^I l>UJ 
jji 4jJ Jlij . 1 1 tf 1 J***JJ i) &>** JJM £lj**JI Jj^^J SjaUI f>*5U SjaJM 
Js, dlj jju Oja fjiJI fijujj i^Latl jl HiU yic j& jlS jlj , Sjjlp,! eiA 
if u*j jtSj^aL JxJj ) SjaW pfll JUj*j jl , : jvotj (juiljJI J* J • U3U31* 
elill OtjA Sjc ifUdl lift SjLudl ^olW <Jif SjaJUl fuVI £t *fj*3M LL» 
iujx// JUjj+taJI (jl j, ; j^stj yuAJI JLij . , /ua, UlJu <bjau Cut* ( (jbt&iJI 
JL&aj oUj AJSJj s>¥l JLI jj fr j*JjSJI J Sj*2V pM J,LiJ Ojjl Sa*UI 
J UWI aUaa^j . JbjaJI aljIhXI J30a(j ZjaaV ^1 pb&J 4a*> 
S*olJ q*6JI tJLol fJ . < jj^jajj&l SjUuJ olil^l t+J* ajaj , j^Jjill 
jl eUaa>yi ait Sjjk±j . SjaMI ^1 cJU j* eUaH oiijuauJI adA jxLc/ 4JI 
fJU J IfW J Sj*W pjiifl Js, J4i*j SjaJUl <k*j*JI 4jjj+*aJlS SyZ& IJldh 
J ytii JUj o/jj Ubjyi {aW jli , alijuxUI o ja Jl* ,u, VJ j?lj . fjjl 

Lf*yi Ol » • JAf *&UI j* *i^i« J «jlLubjja. , JljJiJI jjhl^l (J 
Sj*UI {* y/ olji jl if ^uJUI fr<GJ»: 41 jb j^\j ^juijJI Jc jj (jjl+jjjl ) 

cutsjij , Sj*ut r yi oijij J4»n jl j^jiij aybji^tuuj juils c&a y 
r y/ oLUc Jj.>j ihj, jsj ajju. js iiu.Hj Sjji J 'sjJill aLijll 

&J&I J aljlUI jXcL S**UI r */l 42jj^>l tf ill ^y/ j "uw/ jl jtij 
jujjIdJijJ* fjJLMjl jli jSi , tuijvJI etjxxJIj iaJuiy/ jju>j £i* jlS 
J Sj*W f«y/ jiaSi Ujit 4JI jm jl jjyj . SjsLUI fL»Vl (j* ^ jjj 
jaJI 1+JUjJ jjSj jj ju3U_ jajjSJI J iaaj Li. SjjjUJI ^jill & oyia 
jl jjuuj <jii frULj . fUMI iJLu^J ^jj^ y> U t+udiU IjjjSj jl J ' 

i^ifi jl if* 4*u*ijii Utizji ji jt, , ^uy/ jj*. , an-vi u*^J #r,y/ 

(fill jjjJUI pji+JI ,.y± Jt ti^iAiy ^Lai jl LLlIc j^aSj (fill f^l JljuJI 
i*£* 5j*UI r y/ iJti* ja , j* Sj^UI r VI a^ ^juJI jLkjy/ 4iJu 
t'^W'JtJI^Il'itJcUutiuijAtjjj, <; t pi UlUa.1 Zjy^j ijji 

i ■ * SjjxuJI dJJSj SjjjSJI {l»$U JUmllU ixtlo .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jj , : JjL £Lis*y/ pllSj j* di J jxj <Qj&M J * j*"L>jj* » JljiaJI ^j 
JLU jlj , pLalfl J I itjuij JjaJu ULtjil jL *jt£UI & Ml j*elj (ju^ijit 
O* fif^i (Si J* Ltjla. Lbljjcl j^iu jAj . SjlSJI J tfjaj £*Lu> O/jjjUAj 
<£j£ jtxiUi V jl i^ljJIj > SjjUil ut^aJU iJljAt LSjjil j* J*aj jl 4iLfi 
SjJomm </J o*jU> OJOaO)/ <La.jjt.yt_j. LjjjJ jl Immjj jl SxlUI CiLijJt 

<r . UjJ£ SjJomm if I ijOjUu US , jaJj&JI J& &***>Jj 

jxi ciLMii* j* jh U (Jjji < <QjSm J « jmjiLjja » JIjaaJI JjLmmIj 
pi , H a r JOum il< £5LuJI CiliL* ZuoS je. , j^ljjf ju* JL* i j , jjl+tjjl » 
\l*r jtU. £u 4jI j*olJ yujUtjll JW » : Jjill Jj4jjSJ*J « jMmUjja » Juaj 
Jjaj tfJJI jm^jJIjiUJI jlSj . SjaW oUyjJI £* JUtL CtUbU J ^jj JAj 
OJ5L iiLjJ in U t il lit t-Jis AJjjuaLJ JSj . Jjtiljuil Jf JltJJf jIjmmmU dJj jjj 
Jl laJu*l SjaJUl oLVjJI £»ji dJj^j. <ulk joiji lilul^l oUa+H j* 
<OtjS U jl JSj , &&UI *JA jjc (jjVjfl) o^bH J*£j ■ J^lj"! 
dJj Jc j*oLJ cyuijil Jjj . £u;Uj iaJUul jj** jtS JjiljuiV SoaUI CiU^jJI 
J« (jl dil jjj dj jj jaa + aJ I ZjjjLuuxJI 4jjjaj jjlf(jh»' OfV o\ ^J&f 
CiLlYjJI UmjS JUI iaMuVI £lji1 (yt /joc ,yuMj . Zuja* itjS If/ ialut^l 
O^jil Jlc pJ . ^ I < "I jLa & jIjjjVI £*jjc £il>it,l (fiuj < yU5/^y SjaHI 
te«iaJ fW uii. (j jit jaLxJI U5/j yA J^ljuil &L JjSJI ojSU Jl ju>Lt 
UaXS jajj , uju&uj ifMJi joj iuLiliyf iUaJ/ frtLh <j/ JUj . Uull^U 
nluox.1 {ye ijjjjiii 4\tj n LiaA IjSu 4Jl Ui , Jjiljuil fiLojtutl J iSj^i 
(jl £u£aJ <U+A pj . JoaJI Jjle Jt, Jjiljut} ±>p (j^fj^VI (juya^jUl 
(jc jaxj t*4jtf tjL jl£Uy/ Jl JaJxa 4JU , itjiaJI jA quJ ^jaJj&JI 

<» Jf/ «>U4 <LJ/ Jtij , j^X ySjjtVI paill CiUlau, Jj j~olJ o»4jil J£u/ ,*J 
^LujA/f £tjj+A?JI jf IjJjijJ yujAJjiUI J nUotl hiii UoJ£ -tii/ , tafi-xu)/ 
jjjju tULMjvjyi jLIjAJ £Uudl4 ^yW j-»i// ^ ^ioS J/ (fUc JoaJU/ 
, ,^^1// /J4 (jJj (jaijiui 4Jl f JjSj jl <(>irt1gi <-**ljJI (jli < QtujuJI SLi 

JjLoJt jl LLtkj < SJuuj Zijluo JlKttui tJA jl (jjlfjjjl ) Qtuijil Jjj 
j* i_iik ^ . JjIajjm <Uti , <U tjlxit Lajij f tMij JA jjlj . JpJ/ J/ c/ji^y/ 
4ajj ^ . Jjjoa, i»/jj ^c j(>i«J/ U£m Jli /j/ Ui« ^£ii jl j*aLJ o*±>jM 
iu^*J/ t^oJ/ Cxili IJI Ut. jJuixa Jljuu juAJ uujijil Jl (jjl+ijjl ) iytAjil 
j'u Ijilji* XjS dUkA jj » ■ djij jualj jmijjJI Jjj ? Jfil^j Jf^ ^0^ 
dJiL, oaIj jU* 4J£ jju^u fJ 4JI lAoJ>I fki . » J£ljm\ jjMJj Cxj^Ji hW 
juijj J ^^iSj 4j/j J JaJI jlj . jauJI J l+SUUI jl , J&ljuil jxajj (£*+" 

. sj^ui f*yt oijij iV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tjlnutkt y (^aa^fi o-; £>SJj , bj*. /jlu J,/ fj^J/ u**^ &I £*tj J cJ/ <Ujb 

jjj y^Liiiy/ ijj* IjtaCl IJI Jiiljutf J} IjJJ*? (J U**t /»*** j*Sj ' U^^ 1 
, af^jJULLu Luu f+Jl jSjju 4Jl » <Uj£j 4jJI AajH I JIJuJI j£ ju*tJ Ly^jll 

' tS^Mi 4 1 *W" U** 3 ul U* y^V u^^l ^^ '^ fcW<W ft 1 "* 3 ^^J 

J^a. -LuflQj Ojij^ . « i^itaMitf J/ &>*' tf J Jfc OH** *Vy JS 1 ?* 3 4 ^ 
<Lj^i« u*j**¥l fjaJI Jl « jlwLjf*. , Jloj , JULilj^VI *&>j*yi OlMiUJI 

: Jjb u&i *t£UI & 

pa Jlo£1 CtlSUc Jl £Ao2J QJb ju»LJ u^fb 11 Zj^ (jjW0-}l ) o^V ul » 

Ujlieu jSfkjJi jifftiiit J uyLuajf Sj^UI *Ujj*JI tbj jf«i > i l CtljcLail uf^ 
iji tjujuat,! jj » : 4Jj£jj<j>U' o<uiy/ Jjj . u±»j^LI J* i'™*4 H Jl I^UoxmIj4 
CiSj J LUc Cuiyudi platf <LJ] u^ijJI SjilJ Jl Jlc/j . „ Xa.y f^fj^ ^J*^f 
<Luw CtiMHc Jmui j/j,«J< ul Jt jAj . e-jiMll SjjJtM *->j*JI £*t 43l2Xx. <ui Cuts 
u& ul * •' j*°U o^jJI J& r" ' ^"'>Sj ^j^V ,ti<lT..i . (jl ■kj*' u* j ii " n V f 

. r (jlf <J^V ^'a/' ^<^/ *&? i) £ * Att u-tb ySjj*yi u^jB-ll UM« <_>uy/j jitu^ 
^ ^Uj f^-/ dlj a lS jiJ » : MilS UaZUI *JA J (jjbJijjl ) u^JI ^jJelSj 

4J/ » ; 4JjSu s-olJ JjJ S u^jW J & >'">."" ^** (jjhtyl ) O^jM J*t"£j 
£» CiljjIjJt J (jaa.iii> jai ^tj < ^icUj Ctlfiljat.1 XI u J J^^ *0I ^^ ^ 
ul Cilj*IJi,U . u J J^I J*£j±1 tJjfa {ft £*jl < SjaHI CtLijil £t jl , uvjjM 

£4 u t±i j jt < jij*ji j ji ■ choifi j *** ^ y *j/j • *u* ji ^ 

jAj i Ijjjjiftt'uj OjlSiLi y^laju jj^IJ/ O^JM Ujrta ^/jlii/ oJ4 J 4J/ 4 n I fi <>1 
iujjt// JLjjfoaJI jtlal j urn yl JU& y 4J/ * : lJL6I j*j . * ii^ntit* i-^J y 
/ &/o4 JUcI jf , &LX2JI gtjle u& dJJ f-Ly, fjl jjua ui^ ^>y SjauXI 

. „ us^i, j^uij ^ ^jaj Sjiji jati j* ^ i>/ y/ i^Lu,y/ / j* ji< j 4/ ii£j ju 

e-LiJ\»l <^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

□ J all Jl jaJL* >u*ll jLail J! <*ij csJJ1 ^ <**UI *^ Jl M^ u-l—^1 

. <Clf^.ljJ. ^a-lj i-H** jLakSl ij£y*> Jx. 

LSj^t Jx. Sj>u»i« o5>JI dl J j « ^Lll ^ JL»» » (Jtlj^ o^ 5 <4) 

. ju^uljJ! ^yllxll ^jxJ.1 Ja cJ5>ll tdJJ j I^uju CM±>i Lj3j>1 a' f*J- 

Sj^l CifcU.Lu.1 L JJ>S, fufij&l i-»>i Jl <a.UL ^ -dk^j < ouj^uJI 

. o-j^xJI j*j U Jlj l+Jfi Jl« <J UjkVil l jt <3fiiJ 

oUijlllj oUlU-.il <> Sj^ JLA Jx UjUiilj . cLylutH J£ J* 1*^*11 Vju&W 
I+sUISJj l^Uj ^jxuu L Jl ULJ l**>~> Jj - yy&Wj LjL^ISVIj V^ 1 

Mr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL aUMI J-. ^Ijill Jl -oe^jx^J! ^ lJ^UJI Jl _jIj»JI j Sj^ Jl_ 

^j L ^lal i- >xoV I iakall $ lo£ ( 6d*u1 Jx, JjjIjjj] £* ^Ij^uaJlj la* J£ _ j^liijjaJI 

< j^* Lt jj^juJIj (*f c -^b 4jla.1jJ.I Jl <aJLll I^laJL <UuLusb| (jl£ aUj 

Jclilllj 4jbi_»jljJI olj jtVill <jl ^*w i i VI Sjj[>i-aj Jjlid (jtiliii -t l »_o LojIj ijluoij 

< oj-i^JI 5 ji^> l r>aj < uiUjJVIj < ^Ijiik^l : ,y» « CyU JjJ » i^jj^u 

. fw^LuiuiVI jl jL-auaJJ 4JjjjU( i^JJaJI 4H f* ' f 1 ^' *Lel>«j 

<4-l=w (_£l JJ^J _ l (| lAt^i Jl i f»" *3 I jjj i_j jj^ I I a J-4 (j S iu"t (jl Jl ft">-> I »J < jLuaaJlj 

. SjJJila uj£a» &*IJU ^-Hi fk»l22 <^> L^J-""' jl irTuI Jju (jlSlj 
Uj^ £.jL^J <j^ 4jjjJI CiL^-iaJI (jL 4 1 i,l M,.at ylS \^V ^lui^ljl Jj 

Laat (jii ^t JL (j<i ^»l lj < &*Ly U^jj (j^JI VJf?^' ^ oV.'k i.ijl^ Jx. Ojlc j3 
4jlsJjJJ Cil jlnr , (Jj ^^ J| « ^JjL* J^ » 4-«o>J-« (3Ai T^"'"".' 4JLi (j^'j — 

4i_>jus 4jjlj ji ^\ ^jlsfc <kLuJI ,3 ULuii Jli\ 4JIIJI Jtlj'n.ill CuISj 

4JLS U laJa ^u^.1 (^lll 42*1 i^jaui Jlol jjj* L_>3 4jj|j LS < 43ljLuj 4llx J^'u 

<t ^ J - u Jl>" < ^r t £-" ciilS jjjaIIIj Ajxalllj 4aa.IjJ.I Sjj_>xii (jU 1 La JSuiuj 
^ 4j1 £*) , c*5»JI ol J j ^kxVI uf<>iJI jr° oLi^U. j 4-Luii ^jj^»j N ^^ • 
ojjjSj ^ ai!i_ aJj^'G^ U ajia->1I JMSiiaiVI J^.1 ,^» ijj^^^ oIjIuaI UIjj 

' Ji^AJ^b '-jjAju-*- UfJ H^W jljliL 4li3 JjJI ci3ti.l jIj! Jilj 

. « dJjJujjiJb j- 1 J » *UJ| LajaJJ^lm tilia Jxj 1 S,W"i,l *^VI 

SjjaJI oLcl ftl-% I j^iifirt ^Lul j dj^jjjjj j olj ^jJI ^aJI <UJl! oiJj Mr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jljjj i -Aj juj SjjUJI >_>>aJI r}^j <j\ aj^-III a^^U <ul*JI <u*joJJ Sjoit <jui>>l^ll 

j <JU>1I AJjjJI i-iljJoVI (Jj-oajj jj1 ^jjt^tiJI <> <i1j < iajlSJI <k.>U j SJj^ 

*"* f 'JUL? U^ J-^J ^f^ U^J^J < '^• 4ft 3^^^ ^-> <3 jrU-aaail jj£j >Jj 

. JiiJIj U.t.Vill 
□ 

Uj> IjjjOSIi ,jt jLaLJ^I »Jfc *Lxj (j-a JJfc Jx £>">' ts^l .>* u^ tU 
<UiJ1 (jjfijLUA Jx CiVLoj^I ijUVtiiil Jl <Ui <jjXJJ <LcAjl1I iia-aail _>lj2 £j_>A«j 
« tajD^j » 4jl* djluil I j^Aj < t/ lii>uiJI jLvjVIj SdaJill dLV>H oii 

: <tuaj <LoUJI <UxAaJI 
iaUJI 4ox*aJI x 

i3 ~ o>l*JI <i<fl^H S^JI *!» Jx. JUJI ujy»-i IfiLu J^\ JLVL isjltj 

t <j£j_>*aVI S,l->">ll oL^^I (jiyjj (j* J£ (j"» ila^ Jj^ *>1»^ : ' r '^"» 
' ii \j »J ol 4j&tjlwi'2f I <jjji_jxoll CiLijj^ na.ll jLaJi! j *'jU>" "'~> " u^iJ-UJ 
liLlj &}jb i)*- 3*"*"'.' '-■; t '^.' < Ij^f CulL&jI ^JIJI L«^jVLuaj! Jj-^?-J 

<SLdlj SjojSil 4jjjJI JSLUI Ja. j 4lic.j (> uAiJJI !AS <lk.1 L. 

« . dLbOjlii.1 4 1iu i^j 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JjjU » jjfcSj . UL^V ui^f <-*>"' Ui < (JuLuj <jlS[ L° o^J f IklJVI £y> f jill ItAA 
JUa. » jxU <^>1 Lfa^ <*xA: <jt <tlU| j ^I^JI jxil Jl AJ*i6 <> U.jU. 

JjjU ^44) » : JJ.US. ^!>u }1512 Ajj -ull o«j ^ Ijj £ « j^UI j^c 
^>°V ^Lj-» JL-u! <Jj] jia. aS LAj! « ^»Ut joe JUa. » ^,1^ □ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjLjj fti UjIc dJJ j*j <cL-oi J*£lJ jSj « 1+c.Lijl <> -yj 2 Jl 
45 «< jji^is » jttj • « (4> u 'i^^fA^ tf ^ 3^' i> « J^ 1 * » J 
^yi *tf Jb <ui J> ^ Ul a^aJt 6V d&s* & zy& ^ &\ JUM JA 

r ! ! ^otfJI 

fctt <Jj>JI 42-U oiK tf ill « J>?e J » JU*^ l* 3 ^ ^ ^ O^ a 

JCU&U o>j£*JI j-oj j^jlo o^jLiUlj < *1*UJI V-"^ 1 k^ 1 m"' u;> ^ 

tf y> pUUI ^"jM U ^1 CPS ■ *** U*^ ^^ **** **i 
c UaJI Jt ^Ij 4J1 US , jJiUI JLattU dJLoa £lb ofcj « J^»J » 
^b jl . ^UJI (> Jjijfcfi Ctttt* n** O^ 1 6AJJ 1 W '^ 

, ^LA^I jlall j *jic j^ ^^i t 1 ^ 1 Ji ^ <^> J <jK 6'Vlj • ^1 
J U : : jJUIj ^aJI j: <«11 i^^i <1*>J\ f LI -ukxl yil j^L. jiL^ u' j^'j 

,> I jat Ifi JLH1I jij^ <J1 <mj « "<i^ » d— 1 Jl •**"* ^ ^^ u ^ 6li .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H j <Ujl<n"unVI JjjJI J>4^>- Cul£ ■ jjjilll r\-tJ *la"-*l 3 f^^lll «U_)LaxLcuVI JjwlJI 
jlkJSVI 6 dA Jji u-ijijJ o^ C5^' jLaaluiVI jJaJ lids ^jjUoj^j (£_>a.t ifc)Aa_o J|j 

Lfa.jj SjLill uLacj (>> jac ^tj j itlJj (jt^j . ixujJ^JI <*-Uljjt < SfJiV^" 

. J t J 1 1) ft £-*J-» (j - <3jLjj OljJJ^ <JI qC 

«uLl ojI£ (j^b ' ^J^ 3 ! 3 Li^j^ j^" ttb^" - «i»^i -pljj d*"** - ^f^i 

: l ( ) Sj5-t"il ^ i i n v_il aJbVI ^0 <£.j)ft-vn <LoLo1j i pI irttill jloJI ja5^J> J I 

jkiol (j1 (^1 « iJji^ts » <LaKJ t Jj i -M , ^ ^a^j « ^jji » j « ^_*ui » 
MV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £tj < « SjjJt $A » ^uiV'i_<j^ir>"i £31^1 £ jA ( Ljj-^yi fljj^ O^J ) 

. < f J L<ru « iiaj^al ibjj £ <uS}Iju» jjjaJI *ja ^1 jf^j < jj^" 
Ujbull 4*111,1 oLuliaVI JS J* I j^ # (jf^VI fr« JjUj - r 

. CiU^ftjJiJI Jb^k^j (J^jJI OlStutl <bnulb ^^1 o^J ' fc&M jUxIutfl 

J^lju-ul j^jj ,-Aj , i£jj£ <UaAl tfljlf ^1& <Jj^ *-*$* *l*W OilSj- i 

(jLS Ua dJuU SjliJl Jl CoAJ J^ljxxil jl 0*4, JAJ . djlill J I Jluilll J 

oaj jl Ijjikt ^Ualuil a5j . dJj () UotLoj SjaI1,I obV^JI 6b < j^ 

^JUeulkuVI jUxIujVI jj^-o (y> Sjj*o l$-»l (^uLul J* biLjM SjIS £* 4£^bj 
Ij^Lu V *y± ^Jti < ^^ V>^ *UL*S$ . U»5jji1 V^ 1 6^* ^ i) U^ 

_jl n k" i u V I Squalls Jx, Lajl J Cut J JojIj^uI (jl jK'umL j^J^I ixa.^L » 

jmIj^JI JjUua 1 o j . nVj < LJLjilj ialn'tl iaL^JI JjLuaU iisj ^^^ LqJS 

1 1) t i n^j JjjIjjoiU ><u^ll JJljj dlil . b3a^i1 J ^J^' VJ^?^'j->?4^'j 

Jl Lj^-jIj LkL>i1 JjJ <il^ jAJjil j^-Jjj • LujJj bLjit j Jj < Ja^jVI 

. « <J 

Ijjjucl o^UI () UJ ^UiuaV^ ' J^I^ujV ^O^a jljSJI lift jlSj 
. djlSJI oiS Jl jkfJ l^oa, bif>1 J) Ifiiuu 

a 

MA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
m m J±aj IjLlii iijimft SjUui ^ Jji jJ^jj^I £j'^ ^f* 4 .* 1 ^ ^Aa-J JoLjJt >aji>a Jlafct elfiil Jju Sj-ftlill Jl « j^ah\\ JjC JUa. » jlfcj 

: Jj Lai LfjuaJ « Liua^a^l » i_uL» « La^Jj^a. » <j-» *^L>J <jjS-» ^*. 

jfjjJIj J* Jiijiu UojajJ UAIjXt 0^\) ui «v JW>* V" 4 *^" £> ^^ ^ * 

. *taj&aJt eL2i£.1 Jt Usui eLaUJ tUuaUUI SjuoLxaj jj( A-\tl j/a*W Jc 
jj '- " IJSj , jitjfi i /*jw LiAaua ISjj*I JlojS jj*£* dti jj*& JjJli U*j 
hj^a ^yoi/ Juaij itCjiJUt isj&zJIj , £jSjil duJijjia^JI jl . Uj4+* SjiUo 
iijUxlutlfl tSLtjtl Ctlj*l£* J* SjJLi guaw Hi/ . Ijjc JLUu £1 Jt, XAlc 
pjju Lmc SjjIj JjaJj&JI i^txJUl pL2 i/U £ Ijt'tbljA *LUa <fo>,i (^jiiiaj 
jJL&J/ j(^£j ^ia j»JIa i_iSa-» jLaJL ^Sifft-n . ijjA^t £itutt\di\Uj y^jajl Ji£j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jt _>fio j2j . « Ujjl£ » jj>*j J} <w jj-uu jjjfcjklll (j-» 0%?* £,.">?" JjUj 
JlS 'ui Laxuj jJUU jSil u all jA «uuiij (( y^LUI jac JL^, » (jl$j 

, i -i^rtaift ,/ lfAjJ4j c»a./y/ flj2*yi ^Uu £M* Jasu y /J4 ^jUai jtt /J/ 
<£yJ f'jj (£&■"* ^« J*Lul ^JjL jiij . JjUlaJI HL dlj jutiu y> ja,U 
<j\ IjJljl j* J& *tS* ^ f&jSj jl . IjSjjM <Lxjj jt. JjlHj (J ySjjij 
ujaJI jlj . jjLuSUjat jA 0*^*11 jl tietiij IjjIjI Llxx p&Hj liiu lj*Sjj 
joe dlj jl LjSU JJj . jjSjJI SjlaJ J jJlJI ^iu jUtfl SjSi J^l IjJtS 
jjijlljlai fJt ljUS y~ k m una i r txJi pjbj jjjJlxjjdl jl LuUI gjj jsLtj g_i->io 

. pj&jl* ja j*L dtjj jj^jSj IjJIfj t IjjUj J 

tl Jjt^aJI tL&ji ja tijAj* jtt\t^i\ll jjjjUjlLuH jit jJjuj pj 5)j»l jjjl » 

Jjl fkSa} LSjJI J iiibj Bljal JS Jl* pjjif JommJI ySljjl £* yZJ . JUlt 

JSJ) _ JayJ/ jIjluI pJbj* fjA Sljtlj _ S}jaI jUmL ^ul . UujJUul pliji*yi 

. dx4 alj . jjjljii II tifiltj*ol j?l Uijc Ui/ p£J 

fit inn/ JUjI > aljie. J*»j yiJI oUUI it^yujj (>i> ^jSjJI JUUiM JuUijI J ^y ilUjJI Ju>| ( r ) d* • .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « jlu » j « jj^J » j a vJyij^A » jjs ^^ba^XI I JA j oLUxi. JjLu 
« Lm^4^J * jl jjuk£-1 aJLi < I jjaui « jJ^jujaa » -J <*y (j^J - l( jJ^"i>*A » J 
*UaxS JJuxul Ujj^kj jl Jj i Lftj^aj jj < 5iaJLU ^«yi j»^W CtaJ J& ji 
: 4jj J^Sj Ijj^a LLki. « Uj^Sj » <aJl vjjSj . U3j^1 Cj)A £ju£j «U*>aJ 
(jit OjSJj Ui£ Lr dj J jlJJL ^uulj < £^sdll jjj ^JU^to JLJ ^£51 ^ul » 
j3 tfl"itU-J UuA j ^jJI ijj^JI (jl J < 3 iaJil jK»V I jUal j^ii> JQA OJli Uul^S 

Cjl_)lSoa.lj oljLixolj < jliin jiiiiV t (£j£ jjLfl i <ioC (jS hi J-1-1S diLjJb (j£-» A-!j 
L^jil£j .bUla.^11 4jjL-o 4Sk_>J«-6 yjLaJJ Cut£ < ijjijlj^jjjlj ^juLajJIj ^julM 

. •LJajji'tfl E Jl 2}£jJI Jx. L*4j!j _>51uj!j . liLuJIj t^ua-jliJ SjjIo «LJjJ g^Li-ijl <4^-l>i SjLaAl) 
YY f^jLi? *4jJ*'^i"'VI (lh° l£/""fl ' 'LUoa. Lkj£j < Sjl->\tl jJJS. JjaII a^uj^o ^jjjjji i JJJJ jjjj i_u jja t>"fJ^" C Ci^Lul^t i *Jl^it uiU J CjjSjJI tlin'n ijljihjl J t J >* <U^jJI J^°1 ( t ) 

. ( &JU1I »>JI ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *jj*tl jUbL.1 &jUi &u»CJjjj, l pu* ClSj uj g, Jjixjd} '^ 

M t <W 

jvotUt Jan JUa. 

JjaJI juAj JLaSUUt cuK, « jUutfl ll» j^^ Jl l^ytj ok>^. JM Jjall 

: <JtUI . « »1j . m*U - L£ _ ^j^i - J^Ull - 6^JI - J 1 ^ 1 - lft>*-ll 
^La.V» <> j^ J jll^ ^jJlj , jUVI JS j UL jULI ^iSUI <2jU£ « j^ » 

JaJ <> li/Uc^ Lulu/Lu* Jjwai J/ <Ui ujijil fr 4J1 J& LU2 Usiiljlj 

. eUljJI oLtOxJI QMMaa 

J*1 dtia uj** <*** Jiju Q) um >ui uS/& <JM W Irtf* l^i* ^'- r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^Liajy/ (J ieJu y/ iS *+±i ■ ZjjS*m*JI aXi&Jlj <J3Uy/ f^ojUJ LJSUj- o 

. &J&MC Ob. upIjj &* fjjij ^ iuii ms <j>j& J! if*^ ^ 

jSJj , SjUJu jjc jxUJ ^i// jljhlJ £ui>fj OJOaJ £-»J JW o* O^ - 1 

jt£ IjHj IjJJjjIj IJJJJij JJfJIj L**UI J**J <j1 Cfi*i Vju>' Jj - v 

joe jljldl l+Jl JjSji djUit/ jj& JjMJ Luiu< /jL«" JaU J,/ i>i4J - A 
. Liitt Ufla jxiJu y *Oa.j /id yi/ « ^j',* ^^ j' 

6^tj jJi . jLaJVI A.AC i*5j ^J jirt-^1 j^l>o jAfc? -H"" 1 l^ SjAtiUI j ai*J)j 

O^A? J' ^^ <Ujlnm « IjjSjjljJj* » J « ^jjlf^ui » LaA ^L-uJjJI <J4 
« Ujjii » ^ « jjfi » U* jlj^l <>lJ3l ?3i*i3 ' 6^^'j l) SjaJJll ObV^I 

Jl jifiloj itLi^su « j^fj JV >*!>?■ » ^1 *'jjj 0"A) ^£M t-*^i 
^Aj «UI^I (jui^.) J « jy4J » jtSj < ^iLull ^5 ^"i Jl ^-^^ <U1j Jl i*SJI 
(tlii ^ IfJU-ij (^^Ju ^Ul iiAjjjdl jliflVI Jb^loA jUa^tVI f^ <UaJ ^ilLi 

^ISj jmVI 5^ <Ui CulS ^afi j> Jilu Lul oSufil ^JJV ei^.1 ^1 » 
<uJS ^uij < J jj ^jfcu Jx l^ji ciSj <^^ J 5^a j^.1 Culi IflxJj 

(J J J » n-ji" j^fJa "*JI-iJ j)^'ill IA4 Ac. j' t->- *'V I iJC <S_>i. (jiijuiG ,,'iiiA (jlS 

< cut^ j-^J (^1 (>> <Lj£! i in.ll cAiliuVlj oUlUJ.1 ait At jUIjVI L^-^aI p^jLII .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *i£ jL-a < x ,u fta . Ujaa. SjLvilt jat JLjjJt <j CiLi ^JJI aIjIMI ,_)AJ j £>^JJ &j 

: d>Uiilj 

taleuVI Cilj JLjaJI (jJJ (jijUlJI Jx <JAJus ?lt"iin(i 3iiiIjiii rljjjl - N 

. SjjUl uj>aJI Ciljlui j <UaJ»VI AJL IjUjI -Ljja.jU.j1 Sdali.1 

SjJiaJI S^SJi oJA j^^lia <Lu<olj j\ SaJJuu SoajJsI CiLjV^I jSj jd) 

Jx, Ind'ni jUuiilj U^l^uaJ JjjlJI JUJLl ^> jilacVl t>£j&H ^ ^'j^' 

. I4K Oljl&JI ^Luu! «»i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL m otljSj SdaOll ^Vl ^Qx* f lj3»L c*-*^ 1 c^j^ 1 <> SjjI—JI oLiUVIj ol%ll 

jjLi < <JUU!lj ^-uajSJI ^Ikoa iUU S^LU oUUJJI Oil* Lf-j , JjJI ^tUI 

J-xll JSUj (> dLG JjJI 6d* (jt US « ays "if ^^Sll Jjjil uJLL* dU* 
• C^"** 1 J* C5>?e L* JS i> J^l •-*>«»* (j*^J1 JsUilil Jut j jLS ,y» L j&\A\ 

<3j ' ' «."? Jj < ^JL>ff J I K""' 1 tf-^ f!iLftAj| f.V^A diiaJ jjlSj . ^xj j 

«_U* ()j « &j*l\ (3jQaJ| ,) ^Saj j^taj (> J^ltt ^^ UJSj ( oU.UJ.1 ) 
jfcuijj Soa^l £u>*JI iij>4aJI J JajlU ixujlj Jaloij oVL-aSI £c Joill 
oli^i *L£j| J] syoi. dJj dAj ^Mlj , oUjLO.1 ^43. »-»a ; ^^ 

aiji » ^i^ui i^os ^u) 04^x1 ooa ja ftuj ^^^ jj^i ya <)j 

a JaaJ| ujjjj jjJUI ^ ^ili^ oL^ ^^J ^xuii ^ou^J SSul Je. 

^Aj «Uifc u^ill p3 jSj , Lu^t UiUI jL« jl^j. J*^ ^ISj « ^U^i O^i 
JiUL () <Ui^ JV1 5^ JJLaj yUiJI J^Ji JaUui ja.1 ^,^| JjUj * » d .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tjaju \+jA djLi 4Sjii Je. <jiu3Jl <^ja \\*\\ ^U U Jj 
. cbj^uJI &UJI SjUaJI J ^J ft bdl £jj^ai,| JbLttfJI £fc CiU^iiu £&ak 

(J4 Jbit JLitV J J^' i£ *rHp *j*(J* 6* d^ *bi3j o^j (( f*^** 1 'r'^ ' n » 
ujaJI (j* *Lua*1 ijJJ^> 5^1^.1 (£j*>)a (j\ jf^J • ^j^ & £»t>fa»^'"H 

(,,) - jjjVi ^ijji o»£j « Jm' £l}* * a ^ aJ ' J^v jf*u t>«ijJi <c»l» out 

< i-Sjj^Vl ■..t-^Kill jLuiTuiiU .AfcUius (( i^LlmjJ^jjJ Jjjxiixtj )) ij^x^vJ,! 
<J ,ft-a Jb l(j_tin (jlSij i S J^lLI <Lu^*-ll <Uj^_&aJI lUo Ctlj ^n i 'tft ?jjh} >*J 
Sj-tlU <ujju|| 4-ijj)j n-% II A'vl j" LfK Cul^j < j^LjJI rl noil (j "GjLj-u (jj> 

J£.Luj> Jx. (jAAJI (^iJl 03j . Ja.UI j JaaJI <jc A-> 11 Jsuuu ^Ua-jt^. 
<JuA 1 * °"\ aJlj J-a-kJ (JJI «GjLujj Jx ha-k,">ll ajj i ^i-t iQill jliu"untl 
(jSJ _ <LLkuLa^ljdjl <GjLucl^ ifrt'i'tfti tJJj Jju 4Jjt 7T>ii j>-J i <Uj-uLujj 

lilij i3 CiXJSjj . <jj$"ill <iuLni JLalau (jl£ « j^olll! JaC JIa^. » yLi cdJj vaj 

rcJ' i rill {jJ±uj <jLt^>j AjUJl « jjS O^-lj^ » Jj'iill <JljSio (j l(j l-> in 4jjlai i_«j_)JaJI 

(jlS <il J_jSj « jjS (Jj4£ » jj-j^I ^^ >i2j • tili^aJI ^la5 Sjli (3 SjjlkijjJI 
j « (j!^LaSL » j « j^liJI a^t » ^Lia.V 4>j1*t j>5j (jl a*j S_>^lill Sj jlil s tl*nt 
jjlij (j1 jjjj (j^j aJ <jSJ < (JjjJ^JI on <j-"'L«>lj'iJI iiiU^UJI cijt j iiii l (jl cIjjjj^j 
(jjil! jjjjjUeujill (jM_i>,nljjJI jL\ rl>ui 3^*1 J 1 * J**^! u -0 o^ ' - 'j 6' Jf* Sjjbull 
(jii^xul^JI la& rl^" - 3^°i ->^"y O^J ■ j^ - J o^Jj^' d^* Ij^^-j IjlSItl 
. (jj^L-ll ofj dlS^UJI (3 ^^-j-« 1^1^ ^U- 1 ^j*'^** « MjO * j " 1 "^ JAi Jf* 1 * ' 
« j^oLlll jjx JIaa » (jujjjJI «_« j'^^ijJ.I I JJb SjIj| j jjlLiuj <G1 <GljSis j (SJJii 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
,>.j «« E ijWl ji* ■ f'^ 1 ■ » '■* *» •«» ^ jUo . .slsu u- u^i ^ ->M <-■*- ! J !-" Jf^.if". , £:, 
ImI ^ <u* ^wi ca-ij ^i • 5^ u< 0*» **> -£" *.V .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL □ 

l&L*. dLl* (jli < ^jj^II jLualJWI L-iLuacL frwall <jala.VI j-JLuall jljjltulj 
i . Sjjiill olllaJI ill* Jl bjiai Cilil <*ilj CiSjJI dJj j O^Ja. jSj 

Loj^Lj Jl,>=h AJkJdfc (jl^J i Luil^aJI Oaj JV.3J j (jjj'Cj'sliU LLcjJI ^-j»jj 

Jla_a j j*a« ij (_Luu Cj&>lu (j A j ■" uj~ ^'>* dl'int U.'J y"> '.'" O -0 JJ*H 
.rt">«VI j uiita-VI <j£l* <> t>l£ jjjSj ylla Jl IdA <UiJ JJ»j • oVLaJll 
j-tJI <j£ iii.-h.JI Sjla-a A ml i .it II <JjjJ1 SJ>^a.1 Cul£ dJj Jju j^foilj . (£j^aJ.I 

Lu <^iJI qa » : ^4j Ci3>J! dJj j « ,/volill ^ Jl-*?- » J- 6 ' cAj (jl£ ^ Jll JUaul jl JCiijv.lt jiui Oljlja. jAaJi iiJjfJ iljLt ^U JIja (jl 
iUoVl Jx jiui Dljl>k Jaaj V 14^-fiAJJ - ^u^flf^ ^ iowuji jl 
ijtat ^JLu&a l$lu Uifl dLu - JLu US* I t (bjjloljjjVi *^J L> 

. aS^JI dJj J jjSiJI *Ujaj 

Jjj cljl_>5 Jl jof*iu dJ J jaj ^ at is ill i5j>JI J^ ^^ dj^ ^ ^"^ 

. Sjjd .Ml S^ljXJiVI 


o .A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JL** , ^ L jA-a J <iLx-^l j-»S U^i, <>j ' ^^ S-^ 1 ^ i)j 

bjlj , Soaai.1 iiJ,>*JI ^jjfr*^' i) ^^^I V » <i1 i,» *1»1UI * J* oil*, 
. 5o*lj U 3 * ^ju> J* jS* jU*ou,VI CM **>& ^ P ■ « ^J 4f <*** 

ULuiJI jv-aJS Jx. JjL\3 *UII cid^lujl S^olj* JaJ^> <> « JT l_)-*-uJ1 i, \jft*>l l Jjfc » 

USa djUatti J CutS SybUUI <jl « j-sbJI oat JUa. ,, jU ^j . iuUJI 
tfjjJ.febSyi Lb c (JuJjmH ouijjZ » bbJI «^IaJ Jl ciAa jSi . *jjj* ^^J 
<Uuilj i <Gli>naj (j£>t&& Lt""' Jjk rtun'tSill J UjLu b*lj dbA jl <U 
ouu bliaa. jjy oAl^l li* yl fJ* LLJI u'j « cA^' Q"J^ U jf » e* 1 ^ 1 
Ofila » JJ J«ij- oUaaJI <jlj ( < 0*4*?* » LbJI ^! tf 1 ) *i*\ ^JJ^ 
<j1 « ^JjjS » bbJI jlii ***$ CulSj . J^l^l *ljjj qu^j « o^Jj^a. <JJ 
S^sl^d UljJ ^A Uilj < oik* jJj^J J^a a*^ <bl4*JI ota (> iJttyJI 

« js^bll >uc JU* , j^ti aSj . iuJbjil Saa.>ll J* jS£ £itiU» £ui Ctla*V 
jVmn} j^VI J (3^ ^Si ialjJI *L»L^1 £.^tj <Uu-oaj < bbJI jlaj i^j 
bbJI ailj . UJMaIujV iJibwfl ^1 Jfc iusjAJI D^ij ylk .Lut^ 

. <f-m<Vilb 

D 

jJaJI (jfc ^^'\^ <!« <JjJ j Sjj> Ola (iiJAaJI ££>?. SO^I <1jJ <JjSjXI lajS^il 
yill CjIjS jtl JS « j^LlJI die Jlaa. )) v_illaj . bj^jxu j ol>»JI ^ Jx, Auj ^Uj J 

XuJ\ <Lu jl£ La Ljjjj^j (j Jlu (2)t ^_iU~ 1 in t '^' »''" (j^-at I j| -LuJI I J-4 (jLj j'jjV! .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iikla ^oljl (jLi Jlilljj . IjjJ-lu u. i»S . o jLa juia N A Jj, « ,,< u LjJ^JJJJ j Ciljill j^j 
LlicLO f r ; M/-> l I^La-Lota (j-« /TV jJX. L^la £jjj (J^i (^ U"^' 4 tu-i'vll Sjjj^JI 

o ■ * jlalaj Lo_>3 jli<i'>aVI jjjjj (jJ^lVI jIim'uiiII <_uli « ojjUjjI pjij>l » 
l+»o» r^Laj-u Sjii o*j <lui <jj>utic- Jx, JOiJij /TV 1 Ujji S jjLL ^jUI iil_>L» uj^L* 

jl US < «ULm (j) ^Ijxll (3^A j£ jljJt 4J1 juLul Jx Ciljill Aui *Lu 
iAUXI *>UM Jjl^ JS jl ^">^\> tiuJI ^Uj £J[>«« jvatU « (jJJj^ jj Jail J » 
Ifljj JS <US JjUti fit fkJaxi UAJAJ IfjyjOui) ^lt j] uia-j iilxdl j 

. ^\jlu\ l$ji Ui 

(5j>iij <iUUI j SaViU 5^j*ll *4jjxi ft->ll tj jft^l fll <jLuujj Jl o iwA ij 

, <ikUI j 6JJ.1C olfcl jl (> s-Lfcj'ifl I jj» jjSa j3$ ! Sjj^aJI <iki» J| (jjjj^all 
>_ujjjiJ CtijUtj < QjL)^ (^ ^-**0i ^*^* ^^ * Sj*"' jv<x« <£_p. » <J OjJj-al US 

. JyitmJ J I <xa oLuS 

D 

. JilJI Ja«JI oVU-oj <fJjJlj ifj^i^l U^^J 11 ^ SjaHI ijjj*JI <j.a>fr~vJI 

QCAi Jji^J (jlS JAS < J-AVI tilJ^JIj j«*ji du M-oto j^ltl Ljlc (jla.J 
^jU JiiiaJt j Uj^i L« (j^J CjU.1^1 ij (jjISlail ijjLAjjual\ (jjatjjjiJI oIs-Ua. 
( LiU ) « 4jjC J-aa.1 » Lffiju 5t>«aj : (j jjlUn it^l qa (jjlt^a-a (JOJ {_\j*-* 
ijji^aaJI j LkJI <LLJI <jtj . ( LtU ) « Jiji jAa.1 a*aj> » LflJlaJ 4*>*a^»j 
Jl ^_>i.! CiLtUa. CjaAJj . (JjIcjasJ.1 JJ4J ^IjJ-ai t^ljJ! J cr* Sjja ^l ^J*" 
J*. IjaijJi oUlja.1 j> Jijl Looi OOaj 4ji3t dllA OJlSj . <JjJ IjJLcojjIj LajI 

Jliltl <]'Uu* a^jus <jIU j (jS^-1 Sj* jliti « ol jLJI Ji^it )) AuJI iuuljjj SOalll .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ol>U! al» Jlki ^Luyil <£&£»» oUU3l <> 4 \ift"i . uft oXjLa-«j . i^f.i. |^ 
. <iilu, Cilfia. J J <a.jl«AI oljiiJI Jjjajj , 1^1. ^UUIj 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
©^» JkjjLK 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL □ 


u>?> ,K jkjj <Uuij jkujJa^ tuSJI dJl^ <> y^Vl Cmil Jijj L uul ) J, ] ^i 

o^ J* <**, <L^ <*U 6J I^ J, ^ f ^u , ^ | ^. „ ^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL — '/'.ft » J ' ( ^ '" ' i'" ) « C^^^ JTJ>?- t ^'- » lA-° H irtmaj CiVL»-a j COT*'** 
fcjJt ) « JJ-tuJD cJlj » J ' ( j^jlj ) « J^j-^" 1 JJjl » J ' ( jLualSl ) « ijl^xlU. 

• o!>iiic j»-Aj^j - ( uP^ ) « j\fi j *"""" » o < ( iitL»l^l 
-j.olv^ll <C3ljLlk! j,Li_ u^VI cuJ! j <u I^LUt jjjJJI *V> yiU Jlj 

jl>^' cujj' 1 .. 1 * ■ "'* ■* u*^o ' *»jI>* ljl£il oKfo ' ^"*" ^ i* K*>j « c^Jjj^ » 0^ 

S 1 1 ~ > "t U CjLjVjU o"±iJ g/*""* <uia£. Cuu Iodic 4jLJ I jSLftj . <jUJLui^U jIjaIujI 
; Ciy± » U .' ft ?'' J**J-« ** .'* ■ n( ~ Luijt Ci^a. - \W \ <1uj jjAajV! CujJJ JjI >i'""j I -yjj^° o*^ a>?-*-" « <£*^ v -A?Jt>?* » ui « *> ^ I J-» j o»^jjJI wiJIj « i$±u& 

.jjjIjj^j <U-aj L> JI t-ucVl <>> 4-<o*xo Vlj-ol ^ft->fl < JjuoliUj dJLJJ <U CjjIJI 
jS^I <Lui Ujj^j _ jjLulJI (jl^j , 4,, i i>] 4 5a->_i (jt <Uk J>£ L 4jlu| J^L Jiaj 

4-lUI ^15 I jl Lot JjLojj j 4001^ ^j.nji J_jju dLiJI j^ajfi (jLi (jjlj 

iL-^1 S a> ^ Jlw Sjb^J! SjljiU iiUlllj jiiJIj . JLrJIj v LuilJ ^IJI 

jUMxJI Jilujj (jJLJu (joa. Jlil Sj02 Ifllala , <ijjj Sjo^a j-VI ^3lj j Ifit jl 

! ^ujLk L&frljJ Ct^njl oLtLkj! a'lKijt < ioUJt 

JJ-uu Jx. <U1I uuui JJU . f.|^uiVI iau-uj OJJ ,_jlll <^1J! jJLJ! JS 4jJ! Ciuu'i 
"^ (J <J^u Up^J t> J^l >i*J -lia^Lu j (j>J-atjJ (j^j^ialJJ Ijjl^ oiJ^ <jt f*,J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < ^ Jn> ll cj-i Jj^VI o^ ^ t^ ' " ~*>* * "^ ^ L " J '-^ •>* ^ ^^ 

. ^uilll >aaJI S>^ j ljJ& O" 1111 W^l -^ H oU ' ^ £** ^'^J 

D 

JjVI JU->ii i ji. -OSIL J*^ J^u jjiJI <>^VI cuJI <jt ^J LS u 

Uxi *■■■"" jJbdl jjoa. Culij < « Soj^aaJI jliVI jl < SajdaJI jjjaJI » 
. <LuLUI ^tfcl'tirtll Sj^ill j*a&5 < ^LuaiJI jwat &jIoxi 

Jji^-ajJl Si j1 CjJI-\j < <J j^Ukj jUIijU J*" 1 nfi <G1 j * 1 tu "^JLa. (j-« « (£J-u£ » 

< S,.\-v"tl jvjs^U <uL»JI 4j« ft-vH CtLalaI^.1 dljjl (j JaaJIj Cujj ai l«o'ui f Lala.iU 
Lc p-ISJ ijl -». Ur V 1 ^jj^jJI j^jj jl^ PjjjuiA SAa-llI <Ujjj»JI <jj^([ ft-N II Ct«bi5 (jjia. 

I J-4 die jmiui ajj . ^JLIjuI joLajJI (jj ' n" SjjAa. <Ujla_a (J^l ^A <La2JI (£jXuu 
lj itr 1 La j « Y jj » (jiiin-v'iH S_>jUa IsLLluI <jjLa. <jV Sjjii-La S_j£.jJI &.AA JJU f-LSUI 

u jI'X hI (Jjj cjU^IaJI /> , « 1 ,1 (_ilujL ij « jjl^-jjjl » j « i_jjjii_j_)i. » jjjj ^Ijjuo (jj 

vii^i i <i" VLt 3a>^ iJ^ ^h? Xj^f (!>' l "(j.'l** Jl?"^"' "*' Cy /t"> "^*i '-"">i < LsLu 

dlt a jijl^jjjl » <LujUj CulS JjLS < J Lv ^1 J-Cj . Jj^_caJlj (jAi'tll jjjj^- CiUuftj 
,J2l a*jj . Jj^ \$x>& ^y qj*>j (_jj^ <l aU n <LmajiII tdp J 1 A S V I (jl^j < i_>j>iJ! 

CiLiiaX. JS «-i3>J I_>«1 jJu^al <j! (( tJJfjS » (jict <1iojIjj *-Jj Jx J'^xtul (j^ 

t>fc jr'_>^*v ljl,>S j J-^»i (J4 <( , -A>Ajl>^ » j jj < (_j%A>"JI aU>3VI ijji ^ nm^'il l 

■ (^Jjij-jJI jLaJ*ifl j^i i:>U5iii « IV <_j » jl^>i» i^a 6_>jlk JbLxii (^a jjjjjl 

j5j • N^"\N jjLo 1 a . ^Tift j Luai j fliU o^VI <jfj v^LAll 1^ oii < JxilLj 
1 ^'j- 9 li LuljJ*- Jlj Lo (jl£ « LJ^j^ » _i , J^iiJI Jl ^Lla.VI (^4^1 
^Ua. jaj cucjl^il a5 (ji; jj ^Ijjjj ^V 6j>c j LjL Jljj "if <jl^ « (s^ » j 

• aj^j *IjV iVjMJI SjiJI 

W .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
At *aiJ Cuai J Z&yW SjUluU 4J^bj jjfc J>ij>i j^aj tfJJJS < ijljijxJI AjSj^oVI oUiUJt (3 J*j Lu}L ^ oS^JI ^ 
J^kJI jLli: ^£J JSL^iil j^u ^| JJ» jCLi ik,^ ^Vi 

U Jik > J^ ^iJI &1QJI jJUJI ^loL (jU oijll ^utt fo 
x^LiJI SjjoJI ^Uia.1 J dljjjji. ^1 ^JjaJb <> iULuilj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i^xluZ^ < j^aill fc-jui^l o<3ji (44S1 ££&" Cilaj^isJIj JUVb <tiiJiU^ <L*lui 

U^lcl JJj (JJ UCJ^f ' -'.'"V* <— iI^Iuj J^ic i-i_)la (j J-ekUl (J I (jL"-uj| J^jj J « CS^^^ » 

J3V! Jxjl < cil\ • ... a3 3j%>oVI SwiaJl! oW^JI (j^ j^ auL^^I J *"'->.' V 

: U4JI J^-o^JI 

a 

i^illj 4JiaikJlj «UaiLI jjx. ^ cJLill fJUJI jldi. <y &MS cut* 

. Sa^JtU iUjjjUl Jbj^fl-%,11^ < UiMtuj^^jj < jafJI : ^Aj bu ijjLuaJl 

. ( «tijia.V! t>. Sjjj .nil <JJ^ki j SJjUI 0>aJJ i- lmU ^jJI 

j <4Sj>4VI <JCaUJJ IjJA* Lfl^l Cii^luJ (jlS) i fjl»ll l JU.J j^l t> Aa.lj 

<kiuJI <Ay Jx^j \\\ ' ^xaiji JjIj! j <jLklJl (j!iUI (JJJ L SjIiJI jj 
JajkA. JJvlaJi » Cil nil-% (j-a (JjIj-u-U. « (^JjuS (j>=^ » J rt i fl^ 1^1 Jf"^J ' * f-J^ 

J >a jJ| p^yJoLi Jx. aJlj .iju j oaic. ,_pJlj _<GjIjV « <-«Ull LluLxJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL diLiA jla < 4X^lwj ixujlj cUlHI jdbdl Valuta jl dljjl £« - ^ 

,^-ajiujj jjJiJ t^j^J jl luj &M1II jldidl *0A £a JaUU) jl - Y 
Sjaauj 4juui3l JSLiuxj LJLuaul jLofib Vj < lf*^> ^"tl'tftll CiUftUdl 
isLisI jjjj)"wut,l j-iJA £a Luiul o-t t LJIj < aJUdl JA 1^ * Sjaj 

JLa*4 jj ^lJ«-" i^^a^' J* *4-" J* JJJ j*fJ^I ^ *^J^ IS ji^utA 

. JjJI j^lill 

— a jwoli » j « ^joj » j « j^j » : &MHI jlaLil <>aA *La*j jl - V 
(3 <c UjjSJ » j < hirmjjjl ^ « ^jjli^uj » JjU (*■*£*£ Uij^' ^jJ 
dJi jLi « i^>U^ » 0"f^pl £■* SjiJiLw £ko Jx *<p1 l^^uiaj 1 jl - Lite 
jxJbdl £L-a^ ^ 4£jLiU,l J ^hi L^^»1 liljicl jj£j jl 4Jlui ja 
Jx &uku jLj'u Cj*L». jjaJI I ifl ,-SjjaVI jl£>VI j^ *^f ^ Sjlia ^ 

. SiaJUl ol->V^JI 3ml mi 

j»JLxJI £ ( ( k^jjJjj^i. » 4i.ijLt.il r^aj j^ l^j 3 * jl i^-jj-"^' jj^SllI jl£j 

I jjfc jtj < JJaJI ^UfijJI j;*JJ ' <t-LU SjJjLfl IjJIII-^ Jjia* <G1 ^A £JLill 

. <Ujii4 jl >U4aJI Soa*it,l CjLVjJI cH^J J* 6f*-^ ^ 

JLa^a. » j 5 J-^j II <ja_>aJI <fj^(j n-% II ilLa. (J l<j„»^ lj « « jJfJ » J L±ijLuij».jj ^" v ' (3j 

. CjLjjh ho <L^.!^a ij CulS « _p-oLjJI Ait 

J LLlaJ ijij^VI <jj^jll oI^jUJ,! <JI$j jjd* « (^uVIj j"^ » j^=>- ^j 

(3 yLjy^' J ft a o A^J r-jjjuj i «Lijl lu'tninj iliJaJ) ^jajjjjj! A_a « Oj J).' ' ""J* 1 " 
(3 (_$- a -'- u J JhJ*- (JS^tiu ft I *"^V I t ±A Alt dSj < 1 1) « n ol2^La«JI Jljja.^? I ■ f\^ I nj < j^-Cfc* 
JULiJ <cj n-\ o I 0£. L>_ii <UljLsj J-^ ih'i <i-uj dllA Ci i n ilj ( Ojjll <j j J 'til l 4l) J - fc l l 

i±jA=klxul IjM Jjl j \ (jiLijjJJ (^y^SJI j^"VI j I Ju l j.un (( CS^^ C-JUy? 1 l ^- a B I d .'"^ 

(jajjljlo j jU-% jt OAaJJ ' ^« t_>uVI J jVI » jLi jJJJ ^?Aj ( ' - '"^ v ^ '^"* W^ 

. ijijj^VI <-oiL. Jl (jju-a Sjjult (^4 J . <UU2il^uiVI JJ^m<Lill CiIjjLU.1 jJd4 « CJJJbv (^Lijjjj » JljiaJI i^f j»l* <UU ituljj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 5^ Jl j%^« Jf>^ a 6 « v" 3 ^' ^ JUa. » £j> .La, ^jLjJIj n 
'fllftf.j l^S^tj Jj^V M~^ »->>*■" &"^ J s ^ i ^SkiAl i£ ^j^yiljlfau) 
■^ 03^ 5 VI j£<u V j-m *Jbv 3 JMiiutfl jV < L^JM^ix^l Jx 

. iiij^VI SaaaJ.1 

J l ^tiiij jt jaxj wi^uj < <bjj*-ll ixa^tll 4^x11 jwaLJ 5jb3 jl *5 

« . JjVI **joJb JoSIj^mV ^IojUI 

Jjtau .13 JbJl OluJI £3ju*a JfiLu jl » : « ^VIj j^I » >-ib-it ^3j 
j^ui^mJI jbwVf J £>oa. U jl^fc Jx <hrtTill ^tjjJiJI £J$AJJb j4^" J - " 

. a j w r>ll j 

jlfi CiS^JI ^^ j} j , bjba ^J^aj {i j jlc oo^ui jl ^4JJ V b\JI » 

ilS jl iiiLv!lj « j>(p l ia £J>« jj4;ik. I^i-ojij jl IjAJfliwij jj dji^uJI 

,} Sjj^Ji jk>^> » UjUk-L iu^xuJI jjj J* « ^Vla jVi » jSj j«u 
jJUUI J £j>JI 5^5 jS^ „ Ujbatb JaSl^ul ^j Jt jSj ^ , (< ^^dl ? JU1\ 
bak. j^Sb ^a *bij^VI iwbuJI fU1 SjjjSJI JQLuXI £*ojl fJ < « ^jxll 
J* <Uuii Ofl^JI J JafiUa jlj , b> I ja, LujS « Sj^l ^^ » Jx iaibLi jl 

• tf^' H 1 ^ 1 ^ J^^l ^4>* J*AJb Jlu « ^sb >, jl J* • 

OiUlij jt SjaUU iu^l iij^jfiaJI jui iujLu-JI Jjs. jSLaj Ja • 

! V : JjJI jlij S J^^l t* ^^^l .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iujjdl <bj^&aJI £a oLLiklll $ £jj &liVVtuil ^iKtm't JA # 
! Jaia^ : J>JI jlij S SjjLJI opJI Oljjia jjUIi 

<Uj ^ n^ I I <UdSj (£dll Afcill (£dAJ a ( j ij jb ijC. — i>£j < a^ji-o jjUJjj M^jJ A-«iuilj 
, S^LUb Sjjlll 6.XA fLafcj ioljJjl (£>loj < <Ljjlj^JI SjjlLI SnK">ll <tu_>*Ji 

.□ 

i a I n" tflU aJ-\"ill OLii^-Ll JjdaJI (_>uajjJ| AJUj (( _^allll JjlC JLuv » (jl£ 

Sjju£. «LuujLaJI SjjjJI jlixjl J^Lk dljj-ij-ij j 4mttJ jJk <jlS! Lojifi. 44jLaJuVI 
6 Lai (^ula.1 Lao jjSL <U-o Oilobuj <_>ua.1 dSj _ Si.KllI A-<6U <ul»JI <LuuoJJ 

jjljj N^ ajj « cjJjL^jjj dLjjji » SjJkLiaJI j ^j^j^aVI j jlml l 6cLa. aSj 

: Jj La 1^ i<Vi « jijlfljjjl » (jx f'Jj <UUuj <U Jasj i*"\\ 

Mil JjtM H -L^y/ CLtt//j» 

^/jj uiUxL dJ i_ui/ j? J/ Lcjsm if uiJ CtJ^j ^ .ha'ih Jp/ j/ JUI ^ij/ 
j? ^Ja&w/ SjaaXI CiLyjU j*^ji l^i CuiJa jUI CiIjmmJI JiUtJ , tf <i-\(» 
ij^tuj / jJUJ/ J Ja*i/j ^%mM ZaljJI &j2dm iJlaayi (jejjtej d** (jjlxjl 

, Joifi L^jj d*j> isldus J! Lu/j ( «JLu/ 

. ptljl^lj y&l^ di j*}1j <Ci£ ^Jt ui j i ji.1 (^1 j i JjIS pillion » jjjSdJI $» j yiaJiil J j adalUI <Lu>*-ll *^j j i "■? H J^*^ j^ ( ^ ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ijj^l f.LLiuj! pfiuun Ja^S <O^Jj < Sjte OliiLa. QIij Oil* ^J » 
<G1 litsua. pjjuu (J>jsj < Liijjls £t -OjLuaJI O bta lll fj n%\ (jj* jl 
A4A jl jflaJJ < 4ituLjj Sda O^lil ^ia, 5jji<aJI Jx. tijJUU jLS La 

fjjtiilj f j^iSt Q^J i-ij-^u 4jt-* JIjJLjj ( « jvaljJI diC » (^jujjijJ! jl ££l ) <jJI li-uj 

• « jj^Jyl » U^ ^ f-d-^' J-*' 

^)1"i->j >-&jj-li JjJ^-ll (jijjjjJI (jl J n" -> 1 1 jj-* **->! (J' (( OJjl^JJj » jLJjl jxj 
dL^^jJ (JjjSjU iJjj-u JjJ^JI jjflnill jUl^l (jlj i S_>JbLiJI (j <U Ijjja. 'j ■» •■■ 
jjlj , JjJaJI jjinill jj» ,j^ J*j ui^JU V 4j1 ^JjI >j . ^a._>V1 Jx. JJJaJ! <_>^H>J' 

□ 

i_j^Lj (j^ .Aa-lj ^-'JJ kl*J-i i C5J^ -*^r° (( j^»Lu> ■^ t JL*^ » J"" 1 * 1 . 1 f-L$ 

« j%jaLjJI OJX. JLoa. » \Si t \ W \ Jjl_>fi V • ajj ^1 < (j^jjVI Cm i II J I « (£ iiij£ » 
(j^. » jjSj^-a^l (_>"f->_>JI Uf^J *^^ Sj-^^lj ' ^.J^ll *l_"^»^ 'till d^LujIjil "llnilni 

« j^jjill <aji » (jJb « ^gi \_»*>s » (Jj LjJLuJj i_uii i^u jJlJI «ij i^till Cul5l_j 

J I LfjUcLua-o oil ■■■< ^^JjSJI Jjda. dya dJul J I Cia2Uj d2 3K.fr.tl 6 ^ CijL$J 
LuJoJjj Sj^i ( S,,W"ill a-aV\ Jx. <U dji] Lu aJLxJI pUwjl <^ Jj L^loj < Uijjil 
(jijLi. ij5j « Li-oj^J » Jjio Jjuj <G1 cillj i CiLojVI CjL5_j1 (j Lwajir>-> cljlj 
<JjS^ frl i Af I <UAj (J21tlj i i_xLllLI ^aj_jSj| 4jLl_>j J^j jvlii « jj_»j^a » JjiJ^Jjill 
. ja-JjUl ^ Ij Inf . uljjl (3j < S j-tTi ll JuoVI jJc CiaJi <K tiilj <Jja-J i J^iUlLu'i/l 

: Jj La£ « (^jjjS » J I <uLUa. (j-oi tajj 
Jtljc &mit t*ja.u &j3j1I ^ijJeJI oja J |i »iJ/ ,_uS/ ^/ ^fi Li/^ ojaj mJ 

err .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jjij . iULityi ljj^JI &L*. J I - LujjjJ jmjjjU JLH.U tua CxxJj jJ UI 4'iuinjJ! 
Jh> dJi (jc Uuxt j) jjiiJ L* jLiicLi lJjjUJI CulS Uf* 4juaJ <_Lpu tfdll y^\ 
ojUj . L)^i£ ^ilt^/ kj^tu 2La%m Js-j < JjaJijSJI laxJjJI &3Lu Js. jLL±I 

. ^LxJI jxSUJI j£ dJj 

, jajj&I J Sj.~l.HI f»-jy/ JUc? «u// OjLuo jjll uijirtt (/ iJ5^/ . l^uLJj D 
J Qi jjjj Cuts ^fUl Xjj^UI <»A» ^* Ijiti'i LJZ (jlll ifjJfJI JU2I £Luoj 
is. Ji^Vi ^ Lf iJ/ JjjJI j^J^u J l±i^ ^J* 3 f*"J* * £ <" ?' ■" ' » <ti>Luj tfij'JJ 
J/ Uj^jj ijjUxiiujy/ £alkll ,j£. hjAlt Ijmmj Ltje LjJaxjj , jaIII J L^luaji 
Cu&jjI ylll (sUxiy/ (Jhu L< j o Jj^aj j/ i l A^l ll dju» J ffW J4 <<J/j . Juail J& 
ujjuAU iiLuUL Z&laHI aJA d. LJa'i U (juj < Lfalc Cvxjj SjaHI {ls^I f-ujLt 
i>ja J Lt-t<L3> 4o.^ii ji 4A4 ,ihu j-»/ dJJj ■ JjjlII J& ^LS ^%ju J| (i_irtj> 
^IN 4AJA.it/ oif/ f/^y/j <Lu$J/ tfjl*y &-aliu.j SjLa <7jLxo J/ oUiai// 
<Ui (jiutJ ^jj/ Lilxa J Jll^jJI pSLJI JLlLlI Uu)j J Jlaj 

JJ mu Lilt) Jl ixllaW LSjJI LjjJuJi tfialJ ^i// 4*0^/ jU . lfi% D 
(^i/' ZjljU up ■ U^h JjLua gjwu <>» j^i// Jc LjJ JJ? , JjjJa ^jLaxmjiI 
J3Uuu<y iia^ Li L,<iAt llj jjaJI j* QJJa? CxxjLj ylll u jA t- u ll ojjb Lfj jxJjj 
,_aj , (jUjdl J Zlla i^cjuiit tQjtjS^d tiijA Ltj < ^LuJL jjft,l jAJj&ll 
- LfJj£.Lul, SjaUI fu>yi Sjcj i^jjuia LytiLe. Js. Cij±l I JU\ iajiaJI yji&i 
J*/ iu> (jtij OJLi jlil L&?j*1 ujxui ^ijj Ujti/ djU u ] jiulf y Sjljll *ji» 
. uSIjjUI {lLj} <U yjZl u \ <j£aj> fjuL j»3Ui Jl , jjJJI alj Ifi/ ?L& & 

fr OOaj , Lf^Luj LpuLtj (J MiJ J <»jaij Ltj , ittLW o/jLu*y/ *i» fr , ijajUJI Sjljj Jj l^ 5«u 65U JUujb JjiJ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4*4 Cuj^Ij i c>L^.%uiJI ^Hca ifMJf (JmjZjJI jJ&w (jLajjib jjjmJU Ctji't II 
J OJJfJ/ ZiayLLII jjjj duulj jjJ juuJ/ d/j jaj Cxblsj . £L?jk tiujLa./ 
5jju£ bLitff j «Tt<fija1nni Cittufltt* Luuitjj jtfj . SjjjaJI iiLiSJ^y/ £o^£aJ/ 
<»j/jy/ c)J W^ Ct-wnj? j«j . jaJjSJI J iJLJIj , (juji » £jno^6 iflu 

. 5j*mi ^y/ £<j4j j/ 04AJ (j/ jj/ Sj^ijis 14J jjy sjjs^ji 

CiIXILj , tfxiJjlj J SjjjaJj Sjhyi jl J dJj 4ia/uj y LuLmaI (.riiurin? oaJj 

t£J* t^J djjj*1 i>1 j jJili 'i? y ^Ji/j . qj^juJI <>Lijy/ J y_jiJ »-*£<■« CiIjjjjLUI 
«Ja» 1 iiiiiii J/ L> Jitij (/Jp iJ^uj i^jj jllfc/ y-^ ' O/jjjt'W/ 4J4 Ji^luj 

J <U// J«xi tfji/ ^ut/ y£ U51* Jli< JljuJI (j£Jj , 4J/j oa. J juid /JA 
, (uSjUiii/ J i>»jj < oJf// J I pSSLulj ^SlujS SmuJI JUujL ^Xjjaj dJt jS& CiLlhuJI Juaflj Qlj^lll ^ui^/ tlf 


u 

W; <u^i La <ui 6U. aSj « ^>iuS » j, nU N *\ ~\ N ^ujL J^l ajj jj 

(iiixJ« , jxSjUoo. (S lLe,j jiij . JjaJtf/ fu>VI jlkl $ jaujSJI J it}?! &Ju*2j JJfJI *ljjj o-la*. iUi, otAU ,) 711-PMH/61 ? li,1 J*aj , j^ , iiUj ( a ) 
. IiajlaJI Sjljj duiiijl J Lfu iiiuu iijjj . UjSjM Jjitun viouijl J iJLu^l a JA Jus) ( V ) eto .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . ~Jf ^1iK ladle <uk (Jti Uf /jo^T ^>uoJi Ji jhll ijA j| i_i»y / <j/ (j^iaaXj 
< if uUuJI fjj^JI SjUlLuI ija SjjLHI px%l ja^u ^y/ J*.!-*.* fjt jljSjiuo jia 

ys <j] j m l iJ (fjjjj ■ j»yy/ «u^ ^jj/ jjlj/ /j^j ^ jLcu*y/ <j4i*j/ ciLji&jIj 

uia J/ bia. Lu^e dtLxiU £uj*// jfjj^nyllj <Lt£i^y/ JjaH/ obyjJI qa 
. ■lajLlll SjZill iJjluUI (jjixjJIj | ifi// J« <Ua^ Jl/jj juL»Jli j/ji// /ia gJLeJ 

<^£ j^LaJI J ^i1jfi-\i lii/J Lij , ^U/ J Uiiii/ LLuo^Sa. j/ Jia.y/ ^-ii/ 
<jb j .m< j CiSjll (juiJ J ifXJj . ajjs. Jj ^ljjSJI j jOjUI ^JSjXI uuIjaj^xj 
fVt-JU | *iaLLLsLi Mttitt (Jllj SSjh&a ilLOj) jL±jJ (j* Uixlcj aj lJMLJI ljLiluI 
CiLxJjjum (jt. pXU-i't jiSJt jiSjUxL j| CiK->y jSj £dait/ ^y itaduij <Lu4 

Js' ^tit 1 lJ^ui SjaHI oLyjJI ,jLi oo£j ' $j*MI CiL^jJJ Ij-^j-jj /^^ii^'m 
Utf/j 5jLlH/ joe Jjo// J/ O/J/L frUajy^ifj . I4SUJ.J , SjaUI juiU UoxiLi 
d. t^TU CjU^jJI jl <u!Lj ^jJ/ ^£jJ/ 5a*iU ^y/ (ftaXJ jf jjMkh Ifj/ 
^ii SjaHI ^y/ 4L& J5Jj < IaaJLojj L^jjUc ^^aJ <jJ Uj>44j jjhlml 
(»4iA y/ . ^*^fk Jf^, J/ gtiaJ ^^i// Jjoi/ gJLuauj (je) <LUaJ Jjy/ £?>,,>**% 
lJ4JL^£.jJ&jijaJ i jt I4J jjX Sj*W ju>yi pltai Jjyt&a.jJL l+m ^flll JjjJI 
(j\ Jp/j 0/j . ^Juiitu^ ifW £)Ua. tfjjx (j*jjSi £jtt"mt.i (jji\ ^IaJ/ fUai// 
jjjli Cult aS Jo^U/ ^50 t^jocLuuLij , f>>y/ jjul-ya jljil Uxutii j^Haji^ 
j*u&1 (j) (fJJJLuij j&Jj . pJUJI J ft%jJI Ja Ml&aJI SjS f^dJ 1} y?l?i}j ?*■* 

jsosy &U3J&JI 404 jfiiy yj/j . <ufi' oj^j ifAAuji iiLijuu jjUoa jnUt. ^ 

pjcaS Jx. JajJL ?^kll Ltjlll adfl Vj < <fSjJ5^l oljU«JI »ifl ja^j j4> 

D 

(jM^a'll (( jjjLflJjJ » ^c l^-tii^ UjS j^iJ ika. Oct d5 « (juVI J o^' » 6^ 

Ubj^i, jLail^J jIjxVI o& Jii\ ^ jC^ <^ - ^M aJ^> «-^ ^j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL S.icU ^ <J%>»VI CjIjSJI *i^J oJLLj Cia-lj o2 £ul£ yjJI UjS j ^Ldl JxaJI 
^« <alu-1 Jx. J.^a.'ij < L&^JI ^%>^" J^"*^' CjlSjai f-*>»J « ^Ljllil^ » 

jtL « ^VIj ii ^Ijj . ituilj ?j i. « i m jc\jji « i nS i 'tl ^jj ^». (j^ (j-aiUJJ iiilS jjc, 

I j] AJJAll Uj^jJU) Uii.Tli l$_&J9jrf jjAj Lo /jICjjuj jjJt LnyW Jjlj < 7-^LmJL AaJi aLI 
jxLVI ullJj j ljjj£ jj£j « ^uVlj <j}M » <j^5 • 4 **"* " Lli,a.A,i,^»l <CJjLj <jl Lf] Ijj 
r i^J iUj Jjl jjiaj ,jjJI 4jjl£jll! i _ HrfVll lj ( frl J( ) M i l l J^JUl JjI » . j'fl ■ * 1| <Ji3 

<UaaJJI ^ia Jlo k ^ jlu£ » (jl ( « j^llLu » j « (j>^jj>^ » j « ^^JjoLi » 
3^3 <U ojj aai . « j-VIj 6^ » L*^ ^ i>*J' Jala* j^ #)j j^* SjiiVI 

^ojuuJI jj/GJI l(jinalu US .• jLuVlj iJdfJI lj.^5'. ( aJiJUA 3 »3 . aUJI 
ji4jjj? ,) &jSjAI cI^jLUI I j-mft j (jiJ! ^iLJI CjUaS jt jlajdl J^u 

US < UjSJ jj^U ois^uJI uS^» uouu ojjaia ,) jls Vj « 4'inA.n.i ,) dlj 

$ £4X1 0^ « chVIj jVI » (> JfStj a*u I jjS'G ^SJjj . Uxij <) « J>&^ » 
f 1 ^ j^i-i Ji^ 1 ¥** f^ ^ J Vj «bk ^d 4Jlj . jJI Jjlil. 
• 'J^i* U^l>j (> ojiib SoaOi) DbV^JI ^aaj Jt 1^ ^jJI « j^li ,, 

(4^ «aW tfiil iaaJI ^i« (>i < ^^jJ b 1 ^ 1 CulS ^ US ^U iAutU .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL gJi » (3 JjjrUI Ci fc U b lu i ) ^lil 33jjjJLI <^J^ Jifliiru J4 « J^Itoli » 

D 

a*-i Z-^J*- j\fcjJt l^jS uOxil <U oPjJUJ tfdll jl » : l$ji <d J^ « jt>L- IS » 

. UL- ajUj ^ijVI JiUll £jU 

*Ujj-ujJI (jo^ju idJl » : jjSjjjV! o»^A>U <u}l5£ U-=-j-° Lada.1 <j « tJjoijj^. » 

. £Jj-<-uJI «ilj*jJb <bJ Uft4 

( <jjajix«VI (jf,>l= <jt ,> :k ^^ U^' LojU jmm JLs3f <( s>^ * l>"^U^' u*-*J 

« j_>lijlS » tflfljll £a*j JJJj . jjhim^I JLaC.1 Jj>ia- J-t JJJ i_b^ ^3"* MJ* ' - <-> n^ lj 

ajj < WpjiA ^■ i '**" LloSj < j^aJI CjI^s 1^^^ ^ » ' U^ W cb% <JLui^J 
. « Q\u\\n\\\ fAy>\ Lt^jj OltSuintl ^ jjJjLuJI ,>» CttxUa. V} WA« ^ 

p^jLilj (jr^l^l J£J LiJ^J <Gl J aa. j JaxJI Jx. jJ JJ5VI o^ ""^ ' <l J^ » J 
tjLJI (J <J L-o>»j a5j . I ojjlr, jJI (^ jJI ^^J»jil ^ jjjlllll (jc jJalJI i-i>i-ojj 

j^j <jAln->, Cjlfrl^>^.l jLaj! uaj <Gt Lltlj < l, n j "i l "i-> l i ' i (jt jdwa ^ JJI Jjliiil .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^l^dl juauJI I4J uKif«f iulujy/j jdudlj itjaJI ji Ja Xailjil J* LSMIjV 
JajUl » j « (jljjjdl « J I jlj;fJMJ djjJiil (jLdlj pSZJLuj q) jjkl . UjS J 

iioi Ha fa) 4sUiMj Jjaji (jjALAa jjij . zju^yi Ld^j &413 (jjjJJi « jyji^y/ 

fjuil* JOuaJ/ IdA J JjjlmmV ^j/j 1 4 1 <£iw; L yuJjuJI Zaj) CiSj J iuaiaJI 
iaj&aJI t>JA diuut Jt. LuIja LSxLti <U0 i&j&k </!// Mil JMMjjIjji Y ♦ J #/ 
jleuJI u Juu etfjLU tUJtli SjaJW CiLyjJI Cula Ljjn , ^ujjujJI it)} J%a. » 

4J4 u^A* ^'^"^^ (_iLtW t£j£/ Jitij ^j/ tf tin oSy/ <d/J J aSlajiA, 
iuuJJL ijAA^t U* ul J* &*■* Uj&ljl**' (**'*«! ^i £)i Cyt (pljJ ^Jlj .' 4Mi// 
^^iiiaJ/ ujiXt fj^Aj !J) (JUUI filAJj £x*a. J piludl Oji^xj jjiJI fcoaJ 
(j Ltnt lb CiLiu ZaI fyu i ji ^j . J>a^i(/ oL^jJI yl . S^aVI &uj&I diljAiU 

iJLl&j j^^kulS ^UaJ pldiluil JML frc Sj&JI o jut OjfjL* jS^ . jaJI pJUJI (jjbu 
0* dfjfl L>* UiJ^^l 1} i&jfll uxJiii 4212 U (jjtfSJZ fSlxJj . SjjbJI utytJI 
Ijijj yjjJI <-uLa Cy> « JajIII » (jt. CjIjlgIa» UllIc ^iij j/ |V^aj y Luj . <UU1I ol^LUi Sjlalj . «Tt»UU Ol^iii <UU1I SjUJI Jl olu-jl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL CiLuUlu £&2tl Ji <U4 ijJjJI CilsUxJI Js. ?IsjMJ &jLaII SxaJUl CiLVjJI 
IALIjJI jjJJUl J LLjLuo 3&jj pUalll I la J*jj j2j • ait// IJA aLaJ JLjLd 
iutLaJI iKJUl oda Jj . IfjlejS*. tjJS Jl (S xujj , $jjl*J,t &&J*VI Jj^ 
JjjJI 4eJA'tn f-Uii.) jja Uj-ii £a Sj&HI CiLt/jJI J<itTi yJj*-ll SjHI i-lio'u 
Jj} pJh ^A JL» LijLu U,ljj Cti itj I <U£tuU jla J&lLj . &u>l* XjJjJui* £j£ij*yi 

« . <JiS iffjj-ll SjiJI t.jirt't jij^a fjt 

ixa,LaJt j) jtLUI oj+Uaj SjsJi pihU ^LumJI JUSmm^L yjjii» ^i// J*/j » 
. SjJjSjjIjj J Jl&ll jj&lbj Ijx± &JjAa CiulJ JptibJ/ jl J O^j ' ^V^' 
pu-ajl (jl diiXI ja 4J| Cu/j - ii&mjl oafJ gi£>ljll ^mK« f Ui»/ <=tiijj /jf/j 
A/J»y/ ^iu jUj <L-»LiJ/ ^JUlil <UjLlU/ 42i//j j»/^»y/ ^jaj^l 

. £j;fciy/ iu^i// 

4*jus>j* jlj (jdJIj Mil jjU T &j& til &U** O- 9 ^ /»1**»Lj CtjSJj ai/ 

jxj ^/^iLuyLi /jjL^. JOJ/ jijJI J <ua&1 tfJJI j^ujjJI (jUJI &i*IJ j* JJjSj 
ui jjjj ijjla , uUaaJ/ /a* £j**£° J I J^JuMi qI J**J (j^fj J^ J^jW 

is*te ■ t-y*jW '^ <* &! 'a 43 * 3 <J ; & 1 * cdt] a** 1 ^^ ^^ L ^ UMi 

LJj*mj JjS o* y^jj pSLdJ liaaj; (jl J ^Jtiwy pjlj . Imxui juuj SjaUI 
J *Uui¥i fjJI ija 4Jl ijaj) ^f dlj ,, ditLa & y dSjua &» diiaus » : a*a^ 

i^j'iy ue if/ <JbV ^0^' J ji ^ tO?e t) ? u y/ (* JUJ/ ^J 11 ?^ tf 1 " ^JL^' 
jjii// ^ !jMiJ <sti*y J^ft// /a^j afoy tfjjj ■ CJ^J i)j <3 Mj ° ijf * O' 1 "" 1 
t^ja// kJij4/ &J u'u yi* LJUjI pSaJI ^iiOA J ijjuiil// iMjjLjLjJI 4*ML 
jA i^j ^Jj ^i// PtfjU.1 & Mludl <Lull (jut*, tfj . JptfaJ/ 4^a/>4 i»Ji5«u 
^ Ciim^J ^iJ/ rfl/J <i/ tJLAt - Ltji J &j* Ui pLUbHU jjajJI tixih 
iutAaJ/ J,^j j^aI CuS LiUa. ^U/ JLij^J/ 1) JluLUiy/ , -i^lli-t f ^i«jli4 or. .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , jj^LLaj k^Lm Jph'tAi JSLJxll i^xlja jjJjLsJ *£j/ _ Sj^HI A*hU <UUdt 
« . « Sjjj^JI jjx*JI » jumI <xk flaJJot U Jl jjxllaZij 

ijJj*JI JjjJ&AAjl J 4j HuUmaI (fjll £ LLjyi jl j*Sj JjSI jl jjl Lf fAlj <J6 » 

jc <>ju*j jSJ fJ SssJUl CiL^jJI jl jdlxJI "Latjt Jl ujLZ*te ^ (J^lj ' SjaIII 

jyj. ji ^Oaj n/ <uui/ij ^y/ ^ pjj . ujs j op, ^ui &uj}v .i/jAy/ 

CjLakjj u\~i ll * L%M« jl Jj i IjjjuLUj £j£jjjyi lAxj~oJI SfiljS JjAA jii < jjjS 

LilS jlS ij-t.it/ Oby jJI ZtjSLz, J jjjj£ud,l jLS ja jjxJ ijjia'iil 4j.rn.ujJI 

4&ilSj Jl JajjJI lla JmoHjj Jj , LjS J (jSJ^I JajjJI jLuI Labi fuijjJ 

. SjjJuaJI 

jjjJu LuSJj < ^fiLxJI j*L*JI fj)jU tjj£ Ztj^a jiS dij ji t< i \c Lf £±.t CumIj 
J jjSLj giUdl L&Jj ' ^' aa ^ J&j J U^ y ZcdiaJI oia gXe jl t-Jjub 
UljUl jLS IJMjj jl <dl jijl jl V^O a J^J^ i \\y"s &jJu 4\*.Ij±ai tty^lj* 
dus lMj jl <^iijXI /J4 JJ Ltijst {jSa pJj , IfrJ (jajj ,jjJI f-ijjlxlXi Ixxa&i 
ja ixjllll lHI,\i"it<\ £-i bi&J jl Jsus^l kJjf// jlS Uulj , Sj^lil CtU^jJI 

It. Iflkjfl iiJtAIA 

: 4J^£j <GJLujj « jwauJ) Sic JLia- )) »!lk xj 

gj-nrtl) t<J In ■> o Jl£ Ixj aa L^lftiJI ,JJll oMoa^XI JasJ jl >a.j/ ^-u/ » 
l _ x xJUI I^j ^ iir-) ^^1// iajtixJI ?{jjLUL (Jjac l^Lz-z) js- SjjLua L&jLlcL 
L fi!l CiIjJjJujaU j-ui j-j^aj (>«j < <u// tA^j (/^' jAUil ajSUI IjA ^jy^l 
,, Jjuii/ yk Ajli ( a3i«j J) 4i«/j (jjiiull (jmIaJI 0L3J IaXiUI lj<si\iti jjjU^J 
L'uAtiti jxi SSIm^JIj tfAJI j*olj1 4JJ& J itt*i\n ixtj j£j or\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H 'ti? " <5%>^' o"^' 6* <( j**^ ^ J 1 ^ » 15^ £taai« <L1 £joj 

jtuQtl 1>J) ^ 4j1j ^ft 444 4JUUJ Ulki \^ JjU \\ f JJ « tfJ44S 

. « <C$jluli,l ^JLuaXI^ jjUHI^ 41111 {ja fjaut) j£ I j 1.8-.,,^ 
LiiJJ, Ja. jbwb i^ijVI 3tH» J jJjUl *Jljl oILj iiLujJI CutS 

yj , bSjjdl jAbva jjj « (i^Ji » jiS Slskij . bjS <bj),$ ^aajSJI 61i^1 

: ubwj] SaxJ <L)VI <>iA (y> oljiSVb <uk. ^jia»« jjaa. ^y] l^J J* U^ 
_ji)VI j f}LJ1 ^liua I^jSj jjL oy^it W-*?- f4^ *4^ E 

iljl <£kjJ,l f luajt eJJJjJ SjLfcl Sjj[>u3 t jjj jt^'tJ l*J-»a. jk^it byjJIJj D 

.joAJI J.UJI t \^A\ 
IjjjiIj Lijjil j JSLSlo <> <ui£j L <uaJ <jl£ aii < <£.j^JI 6J4J <GLLl»! 

Uill JjaJu (jl ffl?Ql fV>J - « J^a » JI>?JI f^bb ahWJJjVI <jUla. 

err .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL •LjjjSJI <t-oj^l C*jl£ ijii Ij^ivlj . LaJiJaj « i_ijjJujQak. » j « ^JjjS » ^jjj I 'n » a 

. LpLclal JSj <u_o JIjj V 
Ljlki. 6LaJl SjjfcUJI j JjVI J*UI Sjj tjli < Lf£ oljUltVI *1» <j*j 

CijIjj < i_ilj, i ,i<.uVlj (juLua-J l^jLi JjjIj^VI (jJ^*JI ^IjjuoJI <jLiu « {£dX& » 
<jl£ jli . oIjjJSjJI Cia.j!jJj . «_ij_>l=J! AAA j dJj (j^ ^.Sj.t-JI <lidA (jt CiVjLuj 
< SiaJLU CiLVjJI <JJJ S>»LlaJI Cjli^laJI Jju Ujlll jbli.V <JjLwa UIjj jjjlj dlia 
LaIjj JJJJJJ dLlA (jl^j . Ijj£ (jUiuj < jaJjSJI (jLiiu SdaJll! <Ljj*J! ^'JJ(| A "r llj 
JljJlxII AoVI Jx. <GLiuLiii JbdaJI (jujjjJI jjjij (j! Jjja ■ aaljtl .u.t^l (_yiajiJ <JjUv-a 
<U-ojiJi ij\ J J ■ ri"" <1jLuj oVjUJ. Ijlj^J LaIjj Jf ^ JLH b£ • iSlalail 4xuiill_i 
SjJLtuJI Jlj^QJ « v_jjjjjj_>a. » j « (£Jlij£ » <jjj <LoJLl! ell] Jjjj <jVI <Uuojli<s 
Cil^JjJi <j! i^j! (jjj&laJlJI jjjj oljjljlj! ijA l4a.ljA.Jj , <2laiLI Jx <j£jj*V! 
jl « j«pllll J-Ufc JUa » (jvuLual (jtSj . <^o oL>ui3 <j1 j! , Lj Vu <iala-s 

^^ J*^? ^ ^iw^J SjAlill jjlj jkjiaJ.1 kJMaJI jl j\*i-a^? « tf^ » 
£* <Lil3M* Jx isliaJI <LJu < <b > t>uuU IjIoaIluI jSS] « jwoUJI di*. JL*. » 

□ 

}l*-fl dll* <jl£ jii . 4 ^ , jr » <<n SjAIaJ! (3 CijjJ ,_jjJI oljJjJalll (jA*j CutSij 
JJil=kJ )) j^alc dill* ,jl^ LaSi < « Lljill jLjI^I » j^aJ^- <U£jjj>VI (Jj^^l ■"»>** LaS[ 
djjld ^jJI ^IxijaJI jL^VI J-a i-iMkJI j^alc Laut tilllA jjlS L£ < « iJiljil 

JLaa. » MJJ Lulj-° o^ ^ Malr. « (^Jjj^ » ^jiiijjJ! ^jl,itr>inrt (jA*j 

. iajlsooJI^ jj<a"tll ^ (jjluijdd jjJ ^LuSllt.1 

?U^ , 1 , I I 6 1* (jl^. j^aU (jl » <Ulj jl^J « j-ljf JJI III lii » 4-HaJ (3-'j^ 9 
<j1 U^aJ <*-« JxLaaJI (jlj < iajjjjVI JjAl! j Jji'tnitl <a->a JlaJ Jljj V 

(> jfi . J5VI Jx. v-jjjUI J ,>«'. . ., . 1 1 j <jSu>aVI iuiL^JJ ailji Jl (^Jjj 

6LaJJ <LojLLa jvoiC 4jjU <Lia.U (j^ J-*J < ^^ ■ ■*■> J "» ■ " 6«2 d i ■%, !'» 

j Sjjla SjL5 lisJlj <G| £ . <uj ^Li, V ^i^JI jUjVIj (j^j.n.AJI 

j^i JjJa dllA tjLS I jl j . jjkill J^'.utl j I4J JjJj V - iii-alx. <Skla .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JUa. » j^ii (jl ^jj <d£ JJ J £-0 « ^>Jjj j " .. t i " » jl^j • « S jjJil cjUV^JI 

jlj -i5 LjjO" £j Sj^JI jjuj < <fJ>*JI <j-o>SJI <$>>-ll j « j^aLiJI ^c- 
CjVLs. ^^-aSt ,^oj5j Uj-«jJ L^-aSJI ^Li dlj J-oj- <Ua K-ii^JJ jA LajijjSLj 

^_o JjjIjuJI <j""*.» <l«^J.I <jJSjIJ oljjLLi! <Kj j^Llt <uJI Cit>* 
ciLj" * Jx! Jl UjaSl^ a^ <jf <^«Lk ^jU-,. . " Ifi! Jl >^i; ci- > wM j < (j^wVI 

. J....IMI <kaJJI j y^lill u 1 ^ 1 li o— liil u^^ 1 J^ 

, s+±n (> cui>Ji ^ Atiii e^? ^'^ ^' iu^ J il, ub ' tf*^ 1 

D .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL * '. (JuJI j)-»'lll Ac dIjjiwJulj ^j»~ «■ 6jj It** I l(j I If ■ "n ju 

. IftuVi (( uijiij /j-aLuj » .iji.ii II Jl ^>^a Sjjuitj _ \ 

— ^i l u ll _ ^jldi-i . (_j. I ^,n"> iTij "LiLxil (£^jlu 4-\ i m'i i_J-Lij^>*j _ ,_oUjj » 
jUiJI j j tji j.-. i a . _ ^j>i ,j>"£.aJI _ L$J±"> Ac _ (j _i . ,.■ -> <j^l (JLo^ 

. <JLuJI Jx <GUL*}L 

«( jOlJJI ait JL&a. 

. L^uaJ « (Jji^d J*. » JjluJI Jl &qa£a SjjxiU _ X 

: Igj j i„„<i Jx, j j i nil > 
. SjjOaJI «J%>*Vl iuuLuJIj <J£ ,j%>»VI uiSj^U JUlaJl ^jlL* 
*Ltful 

« jwaLjJI jot JIas. 

• <JL«<>JI Ljjil J^jlioi ^III ^LliiVI J^ tons ' ^ k) 

« js-ollll OAfc JUa 

^ j^^ p^Jl c^L^j ^ jj| ^ (l _ /wa LU| ^ jl,^ B ^y^ jj Aj] ^[^ U ill OUI (> 4i*tS 4a-uii iajlj , ^jSjJI JjJu* JUiij) j ej^a,^ CiljSiXI j JiUjJI a JA 4t^4aJ (1 • ) 
ij ^UuJ! jljiJI ji«. Jjlrtm l £ul ijyja oljjJlUJI a JJ. ^Joai JUajbJI Sjljj uiuijl ,) ifc^^AaAl (j^pj 
■ ^A iLi^j olfa. gjjl oIjjjSj Jt dtUj JUayLaJI *«UuJI J j\J JS ylS aSi ,, ju>LJI .ue JU» » ju^ 
6*Jj>^l (> "JJ* Cil V"La Jl - i-UJI Cil^tiAl <UjA _ ^UdJI Sjljj _ iiajliJI Sjljj _ iuAijJI iuiwjj. 

of* .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (ju^jJI JmmJI » 

4*jjjS JufJ/ j;i£ kpjj CiSjJI jjuiu J Lflj , SjAlt elj£l ZILuij <>JA ( I ) 
SjajXI CiLyjJI Ji£a jSJ J cJLc joa, ^jijUl LfiLi jlj • 4J9jLi 4*i< >rf i<r> 

jjjoij^j? <>j£S Lfi^lalj (ytljS (jJjZjja) SjlS 1^-aC ^a£ <UaUu f-tfjUaj 
JiZljuil eUL ULujjJI (jGjjAj ji *'* "k J/ti f (-1 ) 

^y/ CiljIjU SjLuiJ iy> pIa La djZJj fja 4Yi<,ai/ dti ajjH La <0/jy (J iSJ y jaj 
Jjyj-iy/ ijijo JI LxiljjAjjy SjSLa SJjLzji iJLutjJI CtLta J J/ j/ , SjaHI 

. jjjiLzJI (jc. JjLuJIj iajLullj 

j\f -v II is* » Jc SjLAyi j*aaj q]j , ujxJI Jjj&k jijj VI iJLujJI Ctdaju ( j) 

■ " f^J^J 

(jA fiUjjJA (jjSit jS i JjSjjaj AJAJb Jla-y (JA fiJA tULtijJI *3j> ij) gt^lj (—& ) 
ia-ii Lu jJajj . <UjluiJj aljaj <Cjjj 4j$j (JAJ jLIaj LajaA LAtljl *- L H^ A 
LA j j ^ijajj , uj*JI (JJ*a J I jSXjJ ji <LiuojLilll jj tUiiLSJI 4mxUJL Jitt'tj 
■ lA-''Lh- u / Jljj H^fc 1 C^*"*-^' J I &?La i) ^^ ^ LuuJj , Oils | ^aJ7 

, JsjlJIj pjaJI frLbu LuJLJSLH^^I JI fit It nil j£jj US , JLaJI jcjj dJJS 
. pfj£ Uu jjj^sLu ¥j SLijLO Ijj Lull jjmj (ja JS £» ZJjLjAI SjjILj 

J JjJ fiLuJj JI 4^-iUgj JSLuj CxLuJ JS CuLi lit La XijLa JjUI ija ( j) 

JjjJI q^xj aAju jj) J jj&aUlj , SjaHI <LuyJI &?jJHl n ?H J^ ^'''Sfi'Ki 
(jl j£. jxALiUI ijjj jSj . ZdLJI ZmmLX! J ^jaj Lu UjjIj £ajj*JI ^ J irt ll 
JI iJJjjS Lfrj y&JJ (fill SjSJI (ja SjLHI LpLu £a &a± JjjJI aiAj gfiii 
i^jthtj , (jUJ/jW jtc JoJuaII (jaj i i->j*-ll JJ*± jlj^l (J* ^fjMj ' L»M*" 

. ijj •!* <Ujj ljx/Uj i aJLxU SjjjluII LbLljJ 

eLuko! 

* ini/#/M 

D 

orn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JI^JI jjc <jI^VI «_i>t JJs « tfj>* Jj^a-c. » j>&JI ut£ «JJ2 ^Ll axjj 

JU^. » _J 4lJLuj (>. f.U Jaj « (JJJJ^ » (jt jJ> iia. ^ jJlj . « S,.\~. jt,l 

jjjJI u-u^j . <jj^*JI (JjjJI eLuju 0-° Jac iJi ** d.' l ' " ft JjL'-'oj &*■} « _^-=»LjJl Jot 

: J-> Lt^ l(j Kit 

(JU^jil JUudl j) 

ifduu i JSLujj LfJiU.1 £J?^yi i) J*»J (J**^ O^jll (jl U^/ |*^ t>»- i - t 
• 4V.W Ui^ 0**i et^JDJ djle (je JJC Jl ^"tlm j ^i// i/L^JJ 

. ZtjjxJI 4$^' i*«iA j 'lKn J JjLujJI dlj XujIjj jjjuu 

jl OJ*j • £j*<ojil Id* Jja OjIj {fJJI CiLuLxJI jJtLxa Js, (jtiUoL _ f 
(jjjiS (jl Jl Ijilai ( JlLujJI oiA (^axj yju /jj^tf IX ) Zu^jlII JjjJI Jit* 
jUol JslIj (j^SUI iliuli Ja, £ljtib &Uj*JI JjjJI SjjLu J j&j j} tfjjj 
ijUttinii U 4jt(T*i JI jl#Hi Uj^j i&uUI i>ja Ja $j& (juLut J& jjjA* j,t\a 

. I^k iLluI (jt 

tjtxll (jS^ ,jt& , j& J^jil VLvjJI Jc 4jyL*xil j*ai jS (jjjJS (ji£ ji W_ i 
tjiaJI lit ^iij <uluI (jUi ^jLuVI (jZJj , q^li fy+j jx+all 4±t c^jL^ L^b 

Jljal J tUL Lilia.y lit lusblj , sjjjuS 4juaj (fill £Ail J £j*jJI Jl oJU 

■ Jj U IqaaIj (JjjjjJXI (joju 

o SjjxJI (jji^XJI (jojjj e&ilujl (fj* jj jjai HU ( } ) 

' **• ZJ^ 1 4^ ' <3J U J **"°J iS^ 01 (?) 
"S^lui ^y/ oijlj j£ 43U/^a/ ^ cfjAisrj JjSi liu fa) 

((jjfaXJb JLLu UJ) 
Oh ■ Ifi^ JSUiAil jlu y i*4taJ/ O^jIm (jl Luaa fdjubildJiVj-^ 

t»?*43 je ,p; gj u^iiu, ^l j uiL ^i«j ^ij , ^/j^jy/ CJ( y/ oja .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jLAo wii^j jLkJLi SjjLXI Jj i <Lu/Jfjy/ ^j^h" 444 jj^imI ^o£ oULu^y/ 

■ J J? 

Jxr fjz* <tib ^Aju U» £j*£jAI /J4 J 4jyL<aj/ u/juo ^J ££•**** i)J o* 
« (J^li^ jlUM JJ (J M< ha 

D aruij . inijjiii cfjii* ti\ r^"** jjjfci'j c^ y/ 1>* ^>v ^e* 13 <** 

*JU*£f ja j^aWI £#L jlS JUi • uUxxJI /J* Jt jy/ J Cl>ti j« OiS /J/^ 

. 4ULU/ iiisJ/ i^Oo// lu>ji <j* il-\\ia\ I* 


OfA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JSLW ^MLLa <> jo« J LtiiJ CiXluIjU JjLu ,> JxAJL ju La $1 . UJjj O 
L^Lhlj - aJiLaUl uljJil &i O^J 1 ^ ^ J* ' aJ ^ J 3 L^loIj (j& ZJ.UJI 

jUza! ja *jj^1j La* tfjiiidl cyilaJJ LJjuaj pSLuil IJA Jc LtiLaa. , Jj^l 

(ja LpjS (_iJta-i ■ pA JSLoa tja Ljlc £j*j Laj , ( jJauiU 4*jirtg jl • LuLS D 
CtSjJI J ^ , bjuOS. J SjL&La (yi^l fjiLuJI ijaaj ^JJ/ Oxi.iUjjJI LLuaill 
^.ii/ uiirA/ j/ lit tja/j / lUjmti {jjj La CilSHLUb Jj3j JLoJI o/j <Uu£J 
ytc il&JM oJA J Li^fciJ Olfa* fil&UI «J^«aJ ^JJ ^lii// ^yUi^/ JojJ y 
y/ JOuaJ/ /J4 j) Ajj^ljja^l (ja <Lti y> ajjij ijjil LaJlj , JjjUai// JaLi J*j 
ija Luluut Ula jj±i (jj jSa* La j jii < j'Sji^ f f 3-\ts> lj SjJ*0 Ha JS tfjj AjSj 

■ oUjy/ (jLLjj , tjUjil kjiM* pljj 

fujSJI Laji eljj* <T (<<<*(/ ojfl L^J pluayu Sja JS *Lalt)L CuljLi ,-ii/ ; LULj O 
jOu» La jj i jjMSujjjJjLuiLi £jyj (j jfin"! | iJJS' juts. (juy^JjSJI J CiUlhS. j* 

tf '^j ^/ jLi ^ij/ jiixk ^iA/ cu-uij < iuilljJI oULaaJl &1&* JUL aSJc 

(j! JjLaI - jjLudi fji£jA J ail JLuaiyi SjSi j>Jj£j (j* - CuS ■»<.>^4 

(jlS jSJj . a%imJI it-\ uIjmmI jjc a£jLI£ jjiau-u JiLa. Ala AiaS^aJ, Sjji-o ■ &■ *"■"/ 

^iUau - gjubjtl IJA J jlSJI i r iuu Laj jj . SjjJiLu p£ic CiljS Laj ^LuiaI 

. tjukll jja Ijjja Jfckluu iKuiXI J *>J^ Liljj dllA jj jSIa} 

IJA J aSj JLaiyi t^J j! cJu/W/ jLf Lajj <jf Ctj jloj 4±S /ii» fuCjj ^j/ Jt. 
(jljuil J J^Lcj > pi* £JU» CiIJ iaJuJt jSLua (ja ^ -\ Ijj jLS LajLJ£bja*/l 

oaxj J ijl jLLjSj , SjjLXI juJaI fSjf ^Lujl jtil - aSi dJS Lai _ 11& ^aj 
Uljj LaS iialSJI <Qjju> J ^Lx &* ^Jal j] &Jjj jlS tfill £jlojU Uljj 
, l+*JLx*j JpCyb uUaJJI /J4 SLaj q\ \mJ CumJj . ZujjJt ii^Li// Jt. LiA 
J& i,1 djM ti* LJJ Lajjj , <UL±a 4J jjSj jM -Us dJja , 1+aLia.Jj oljlJJIj 
Jc ?jSj y jjiaUI /i» jl dJ jSjf ji J ^jjIj iKjJuU pUJI Uijjuxi aXill 
« ■ ^tAjJI <UuLuj j4 bjLa i^iJSL La Lajfj , ^ibLc ,juLut) 

<Ut-d5JI Olj^iaj JaIj^ JS « ifAJU* » _J ^j*ij <LLlS X~*it<i SjJic 
JSJ ^^u US , ^^SJI ^jJdl l^Ultl jLbl j Uj jwaialsUijI j . ihnhntmi 

rX jki, O^J oliill Ij^J yiili^JI JaJil ,) jjJH,, ^jjiil j^OJI Jj* JUa. iJLui^J J.ISJI ^^111 (\T) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j j v*.^ *?* csj*- (j-^i (>^i u"M> ty^^ j» <( t^ j ^ * ^- j j 

AkuiiJI 4 j ,i Aal l ^1 (juLul Jx JoSI^VI ^JjaJI ^Ij-uaU Iju/n J;iL 

X <^l£j . <La(s^Lo J&] *-8ji>l=i j dJU LajJ l$aJ| J^Jij aj i SjJ&UJI (j£ I Jasj 
j-ajjij J^l Jx J l /•>■*! . rull !li j <j] « (jjli=kj] (j nnia i » (£JjJJ ■ <Ufib 

« jusllll tU£ JU» » jj^ii ojoaaJb jb <US dJJ ^1 ujjJUIj 

. j^VI J* SUxoj ilsLk <U OkU ijJj* <l»Lu £-^Ll> ^Aj EJ *k^ 3^ ^JL U* L*^ dl>UU1 Li^JI J,1 jl < j^l *iA cm ^^- 
• jJjVI j*i ^ Jj^3 JfSljmJ oVjUi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tjjZA "'-^" LjjJ-u j'^V ^'^J t£^' « ct'^jaJI Jalmlll » # 

£4 <Uau-a Uj ^SljJuiYI J>^' M*jb « tjulJJI Jlj*1 <_duj » • 

« Ujl^-ut Jib ffrU i U Sj j^xwJI J *LjjVI £J » • 

DDD Ja3 ,jjij , IjSjj CiIjj L»J-a^- JajisiJI di* Jx. 4$>aJI <jt M^b 
J^ f>H-" -K^J <JJ>» £JLi Jldij <tlJl JJ ^LalxuVI JJjUj >.j2jj . jl>iAj 

jl » : ^i>aJLj <ui pU. LLkl jldij jjjIj ^1 jt ^M j,uuuj > • ^ • 

. o^JI J^ ^Uus (> j>lj>^l fA jjjVI oUa Jj^aj J* j>iiuu ^iJI 

jl » . ^aJL <ui pU. LiiLu jljij jjjI^ £|jt \^e«, j^-^J ^ Y tjjj • 

Jjlfll Jluj , i^jA\ ^^Vl J^ij . j^(>?JI lj&Jj ^Aojj SjAliJI 

!! «j>^l Jl^xll o^^uo 4aliju ^^Iaaj jjSVI jV^-aJI jlS fl* ^ 
j^JI » . o^L <*« ,tU UJ*: alaij jjjlj £| j] ^o<\ jjAi^uj ^^ Jj • . ^jUI jLijVI Sjljj (jt SjjLu* £L4i«l jjjUj (\r) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjALiJI £j\y£ SSJILa ^Ij^udl oIjUujJI jj lititui ja CiLUI jj^xmaj 

!! « o^^ll 

jl » : u *ailL «ui *U. UjU"i alaij jjjIj £l j1 ^M jtiuiuj ^ Jj • 
<bj^ ,i£ g-li^^ll jAliia ja l^-l^a Vj o^ *bjj*JI bj^ui $ ijjuslxl\ ff^-»JI 
(Ulb^JI ulj^VI Ja. t£jJ-=4l j^jlaiijJI jl . (ij^-aJI o- t . u JI ^^Jbalj 

*V^A » : o-soHj ^ *W ^4* :i jlaij jjjIj £_l Jt MV jjbj ^* ijjj • 
jL^aj IjjuLiJj < Alia. jUxIujL Ij^ifntl ajjJI Ijebv ^IjSVI <bfcljill 

!' « £*Jj*-ll <b*j£JI j»xub jjjjUdl £ifcljill 

jl » : (joaJL <ui eU._>i.l I fljU"t jldij jjjIj ^1 Jl MV jjLu ^ Jj • 
jl VJ ^b* SyhUJI j^ibija lI^j xlj . 4la.Ua 4jjLuaisl £«jj (jJbu ^jj*" 
jjjjj , jaajJjj ^u£ jJb uill ^ o * Jx. Lj bj^uj J' <•>">"» <LSU3I l£jj-*1 £4 >&u 

!! « u4«iVI JJ >fcJt» j*t 

iJj^dLlA jl » . <ui*U. iiilxj jIjAjjjjIj^Ij! \^V j^i^i So £j# 

!< « jjaJJa^ll isbiAJI L >ali.1 j* lube \0» • Ct U i ii C»bjjj±«j 

.. lai.^ » : (j^lJL <ui pL U„»U~> jldijjjjlj ^Ijt ^*U ^jUu ^1 ^j • 
jfc Jjj jijl ... £j^aJI fkliaJlj quufiLftJ) j^Ija ja Lj^i-u jflsu UfjSJI I J* 
tfj^Jlj O^XI ... tfj>uJI ciXrT.ll jc j^bvJI UjI Jjj jijl ... Jb^ b bj^uu 
!! « bj^ui i»V^ jfc OljlSia.VI jUaiujb Joj £fljl ... Jb^ b jbUlj 

a 

UjJ fIa. « jj*-^u » tillil (> <jj^c <JLujj « j^sljJI Jjc Jba. » ,jill _ ^ *\ A jjl_>Ai *j'j-)J ' ^a>j^a>ll *j'ji J' ^-" JJ^ Ciiwjl Jij ■ ifj&xll <Uulu iJuuijI J >>>^>< iJUujJI J^el ^ t) sir .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^Udl ju£ JUa uUitttl tLalJJUl - -><-^» Sjloa Jl 
till tdaia. SjjLUI 4Lu^*J/ &jjjf*aJI (jtuSj 

a*Jj / titetfj Mil ioAjj ( \Sdt p%udl 
U IJSijJj <u*J Lulc JjXI ^jj jlj i itiLxJIj i-untl jjij* £VI SjLuJjAjt 

£±*ut 4JI ^MusJIj jJaJI <Lxi uljtau^l p+l Jux* 4J1 {fijMlj 1+aUulj JUbutjll &WI (jouu Jc fuioaJI 
Ml . jjJI J SjmS SjXj SjLxLII 444 jioaJ y/ (ja Uja dJJ Ja fulaC (Jbju&j 
LaIj ajtij Ctillj , £)tl SjLlu pilj £} SjjtaA (ja <ua U iuLaJI Ija ^Jlt j 
pJu Js-jj^l ajjUj Jaju qI SjjixJI jjJt^j i cfljJI &L*a. j* <Ui ale.) IX 4l» 

jj>jVi jjUu j jmLoV jjj Jimij tijut y; 4ia ^l y (f m j^yi Ija 

yAj , &I13SJI f^sjAui &J ftnaa Lxjj* JIaAI IjA J jj 1 '?.."" ZjjjxJIj aHLu^I 
• ujxJI t)aJ ojiiaJ tfUljjdll J u^xVLj , oSj JSJ ^JjOau y £u4 j iusji 

JQj y (J^u, (tiJj £ldol ^jfj , 4j j/jjj jiufi ^.; ^, ^ia/^ jtc o^j^fj ' *bl 

. « iXfUiLJ <J tijj jSJJI li/Jj 

« JjjumJI jjjuu .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL : l$_»i pLa. 6Jj JoAa SjajA. SjJ-ljjIj liilJ J J « jvtslil! ±±C JLaa. » i_sL-fi»1j 

D 

* p 

Jj-cJi fJj-uJj . l^ISj iaVI U ul-vi. Luuj o^j « o! jLJI j^j! » Jf-JI Jl <jLflJI J . iaUJI Cl^ilaJll Sjlal j . y-^ill jUjVI Sjljjj . £t»^l 

at .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j~u t p» ^y ipty dn > 1 r"h v 1 ^ ^ - j*<fy<M i £j^>j* j**tij 

lid ja/ Jaju y <jL u»^u Of,* LILu Lus Li Ja?j £y/ *jL«/ pa CMjI <j/ Jjuu, » 

ui yu ojjdu j^y/ j* ^*"f ^ <Jh ■ Uj5 V J* t*^ 1 * j j*i L J*j JLaLxJI 
^Ij . LLLu jU«y/ jjjJ d* J* £*+jit -^ £*& ^* ^/ a*-» ^/ J«»J 

4Jb &j j£ iJ/j , £j*ajll /J4 J QjjJ jL^y/ Op/>i j£j . jJbL* jji. j} 
L i-..^ d/ju •■'■■■■ <> J |»i^jy {k&jLui (jj tfdua jl±±yi dJU jLSjl 
CluaI <Uic LtSijI La Jt Ltjjal jmmj q] Jjt ^xa Loja dJJ pa jSjj . JUtfy/ 
Jalj , &j£j j£ JljJ &j CJJV^ CXI &LHI jSp VLmjU o 04 fOJI <i*j/ 
(ja*j , fijuJI Jal jja f£J Jill La i_ i i k i ) jmLUI ij) oSjjLmm (jdl Juxa, / J/ <d\ 
jjjlluS fiiJJ£j Lai Lilj . lmmj La i-*io £c yjjJluui q\ 4*111 \ dusiOa t^J 
jjc CtLajlxa aSJ JuiJ 4J/ i_tuu Ua CtijtiJ . ditiLdl pSJ JjSLm jjjxJI Jj£ jjjl 
jiLJI jj4 Jjio 4j1j t jJ^ij o& f-Lii jtS iiiaXI Jj 4'u?« (jlj JSjJuuUI gjL&ja 
J pLa. La una jA pStjJLi . LaLaJ piljU dlla. IJAj • (Jj±l ^^H* J*^f 
pa CtljjUUI oJAj Sja. J «M-it/ CillxLuJIj jjiMI (Jjjj Lllu ^ti^t// Cil^LLXI 
yJAj 1 LjLitj-i tJJ^e Js- JJjV <U afjjLui jLaulti Jim) La IJAj , J^utjJI 

. aiu uciou yu* *judi j*) jaa y 

. lilill <JLcuj £* 'Utuij oUS_>j <cjft% o dliA cjjISj 
: Saa. 0- ( Y- -"A ^j ) d)JAI J! « J<,tn,t.1l o^at » <> U^ - \ 

fd£*J,l jjjum ddil JUSLJI u^l^^ 
( *jjjaj/ » Joii J cdLxj JjjIj^JI (j* LaM (^oiy/ pjdl ^Uu» Sja Cdu>j 

. />j it)/ did .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^Ck^JI *U£. » fr\i till 6 da. JqlSU»_o J I (( Jj)-« in » lilill ,jj <U2>J _ Y 

: « cs_y 

tfOdk . . (JjJduJI (JAAjJI tUC » 
(J4AJ U JSf (jilj J^M tj) til L fMjJ dJjU3J (jl JJAiA JJ Jj&i <JSj . JjaJJI &£ 

ojjlLuj . Ala a ji-^i at &JjxluJI tjlj-?- JUS (j*J ■ ^*\ i.*mi £y* fc*j} V^ <<-*-* 
: « jyuM » liliil J| « (^jj^uJI <>i3w>ll Jjc » £fAJt (>> <f3jj - ^" 

i> ^jJlUW , tfjjxuJI jljaJI f±Lu2 <Oa LuUtj . £jj2 JUIIj» <Ld* Udx*j 
fuB tiua. JjjIjJI J ^»tSy Z^J Sjj*JI itu* Jaaj 4j; UiAt j/j?J/ f»jJ"*3 
juy ^Lf ^ . till™ Aijjj Sj^*J/ flj u hiuu yj , 4JLicj «Ou JQ* &l*j <OhU 
jSj . JjjIjjJI Jl <Ujl*j jji jljaJI SjUI iijLhj jhjJu <6i& . tjlj* uau fr 
. ?st2j Ail Jtbl . fSM* j4] C^j^ j 1 ^ 1 f*^ aLu ^ } 

< ( (Jjjjudl (JAAjJI JJ£ 
(Jjl^jJI Jj*. » ^uiJI Sda. .ksU-o Jl « wi^a-uj » dill <> <^L>J - * 

: « iSJi 
tfjilU 4juxiSj , tfjjxudl jlj*JI f>ji"J ijc jXitiul i l l i_uj/ £J2*I JfS u* » 

j*yt ( j^y/ j / &) jiij fujii *j*j v^«* *>**i pJjJ 1 ^ W 6^ ^^4* 

tjbclj fS^> i*+lj* <jl (jj^ J* J* J* ifJJ*^ljlj?JI *" ( I ) J^^lj 

. yta ojjLuj jjj* Sijj 

: « jyu^ » dill Jl « ^jj^lJI Cy**J\ ^ » C^ 31 ^ ^^ ~ ° 

j^ tfjjjLuJI jljaJI jyxLuj Sjjs* JSAuMI ^ 1^1 ?&&*• ^ ^^ 0t\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL aj jiiut (jA jiktii jJj . JxilL itxw jju jjja £Sjj <U UloIluj Ja&JL at U 11ml 

. jist&j Mil phi jjj* dijjj <*jj yL*j sioLuijit jjaj jijjj yi 

u 

JLta. » J| CjL-oj 'LAjIjjj AlJLuj (jt (J| y \ oUj ij] Jjjj <jl£ idill (jl jOjjj 
4-JJjAjl <Lj(J() h> II jjjni « Jjfl nill ^1 JaiLa. )) jiSnill f.t" .,,! a <( j^^,ljj| >.<■ 

(( J j ( ) i t ill ^&j] Jaila. » j ji i i i l l <_ uS.j < <IolS <C.Lui <JLo /c^Sj "ClLLLa (J I y>-^"»U 

( w >: 5JUJI L12UI -us c^ S^UJI Jl \^J£i 

. <£cLu SjX u* JjAjIj u^LjJL 4uHn J jjjum dLUI ^Ihaluil _ I 
. « OJftu JjSJ La J& Mtlj » *J$£ Jc Jlj La 4J/ (juAjil jWf £5LI i_ilt» _ f 

jjj , XjLfSjJIj jmMI J I (J ja^ 4jjI±1I 4*i\t,l jk+ijA (jjj*i< LmlJl jl jSJ _ r 

SaS Jaxll iuoji ji+J e ir $j (jjj pytjC. 
Jjhj plM (jdil j4 J^ii j^y/ JAlu jL Li/ JjS Lxa rfln'itj iLUHa. (J St] _ I 
^fla, £jt*sj£l 0t f-jM (jL plxj jSJ pJ ojAui jl $iA~k II Lilu , JSlojJUI uujf 

. (Sj^ kj <<"'<'* t^U/ <txL| 
yLc j^juj , ijj^Ulj Sjj^JI L}la u»iW ULc f • ( *ia. 4Jb jaAi <ti/ J JLS - 
. >ist.lj pjj J JiuUiAJI £ji£j* Lf fil 4Jii 'J^JJ ' CuJI &JLU 
fUjSJt jjuaJ AlLili {jc Ct^lj ylll jLia*/I q£ 42J5L* {yt Cfusijiuil - 1 
t_iik jXJ , 4><ai) 4JSJj 4jJHaj ^Ul^y/ julj^u OM cxU» ^Uf jLl yLa/j < A"U 
. l' J^-aV/ J /JS'j JLi LaS « jj)j » 4JJX* u*iji • pLjifl oJA J </>*' *J* 
J<<iji (jlS (jlj 4J/ Ijilj Ji-oji tUa>y (j£>jxUI (jt • a~-»« «^j 4J/ jil _ V 

. « Lo Lojli u^>ji ijl tjMJxai » (j5fl UusLi 
£4 i + jul K ft J (JjJ^Ijjjj , j\j Hnf l J yjOaj JOaJ/ filjj^l (j^ J^^* - A 

tfjxJI OjSjUL L^Lua iUUlf &LJI 
1 tLJuj CiSj (ft t) cyoL^JI Jl jnoau jl ^-tfcuuij » ; 'UjSii ihLUI a*a - 1 

. « JLzJI J jjJI itltisijj , JjjJi Lu y\i,Ulj 

n 

(( JjXjlu » lillil JjLujj (j <li^aJ,a SjLj dll4 Cijl^ N^"\N i *y> JJfr^ jj 
(j-aJU (jj < l (j rnii (_illfcl (j JjLlujJI 6JJ1 cJIjj jSi 1 « ^allll dit Jl- 4 ?- » ti| 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . JL^VI 

<JjJ LJ O-ijJU ,_pjl iojVI jJs j»UVI <i£ j jw.1^1 g,j*.,,„r»,ll i r **«JI y\& 

<* nl-s II <Lj,i<W J I *U,nViVI v_ilkj CuiJAJj 1 LjJ!AVmi1 Ac i'iI u->,rfc ^jJI Cuj&ll 

*JjSLJI SxC 1> pljill VI 4J£. r^pu *J <J£ ijJJ*-II aJUJI (j* ...u-wjj Jaojjj 4jJJ*ll 

tlUjAyj V\ a_jj t2uj£JI oiictj ■ '•j . ■»'!! pljil IjuLj Uiljx- ILajs cuj^il julcu 
<jj 5^ ,i 1 if. ol£_vaa ^1 <^lji LajjJa. Jx S_j3 (j* Ljj ol ^jtS L c>^ > »> j < *cSjlr"' 
(jl « ^oLoJI ,uc JIaa » (^Mj • L^JiUluil jc ^iljC cij^u Lpt ii!*-« SlxLLa 
(_y*„$ . «Uj^*JI ijIdiJI jjj juaII ^Llm (jdip SiaJiil &Uj*JI <bj jft«ftl t 
^o£^Jj ^A lfl3v»;vtl ^LuVI JbwiiJI jl ^jj Lftli < Soa^l 'ld;U J* ^al^jj jl 

. fluiaSVI 04£ S^ilb ^ , <&»jlia V) So*$Jb (j^w^l JS 

-ll.jJ.lj ftLlI J ft uu ^jSJI J* jl -"*^ a«L>i « a-uU *Jjill Jot » o^'j 

( 43tojt J I vJUaj <Lsjt "Ifa.IjA j <Uu£j uiy^ jJUJI .ia.jj • Leaf 1 "LuliiiJl 

{jaJiVI ( Lilt ) « <jj 1 n-> jJLa-ll ^ » f-Lfl « fujjli Mj^JI •ifJt » o'J Luajuaa. 

CjjjSJI CaLS I jl <xalaJI iJm i_i-> 1 dm i_Sjxu 4l»j&a. jjb <Lu,>»JI dj jJI <» <i> l> l j»UJI 

cii £*** ^*n jjjjj vv ajj ^jH . ji^ « j>>uu» dill JjLuj oijjj 

(^ill ^Ja&il I ii (^Jj jj ,tSj If' Juuxi Uul » - <ui frU. oLku (( j^aliil ^jc JU&. » 
u^a Jja-* (^JJI jjj-lJI j»i*1j lj(^i y? balj u>*JI flat! V] 4i« J ^'ti <n V 

Jx. JiU^JJ cuj^il Jl d\ji JLuoV UjIjjlIujI j>Jaj 6>4lUI Uiuj 

\ ^ \ \ jjj_jj Y S >jj jj . Lfj>eu Jjvia. Jx. Lplj5 diiuaj Jjjljduil cxolS 1 <d!iUluj| 

U^ikjJI lu >^jJI Luift 3 : <J JeL « jvaUl ikt JLa. » Jl « 4>Au » dliil <ii*J 

*^6 UtAxuj < JUJJI ^i\ $ £ij^ll Jo^laik ji Cuuaa ^1 ^uj^alf 
l^jj^j (^JJI &jjklb QjLckLi JuiiiJI ^a.jjj ' ^UoaVI^ (}iaJt j^Lw »UJVI 
t> ^UsaJI iauujlj JUftV iajSui 6jl^aJI »iA yl oij^ J*i ' J^aJI ^oSaj 

. (i (Gofc jAlU daxii j^ia. jaxJI uJLa. 

JLaa. » J^ <Jjk« iJLu>f « A^"-" 1 » '^•' ^V ^ ^ "^ ^ JikX! Y' jj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL d JA Ji« £ Ul^j ^i\s jiLt^" (>^ < * > ^ u^ 4 ^ ^ cP^i » : U^fLp J "-«^ 
liiia-jli jjj^ ^Lii Jl : Oflji jl lijlj «bl*JI *iA Ja.? <>j . iJj^aJI 

^iSjU d tf l> 6* (^ <J& U J* ^J * ^ J* C^^J 1 Jj?^' (^^ ( 
QAjal* tf oJI >iJJ foui'tlb j^JI ,) j i JUJJI fflSVI J &J+H Jajlfti. Jfc 

*|^u. Uoaa. UUJ44 yl.5 - (ij i aVi l jl oj*JI uu^J jl JUui dlj 

. « Ji Uml l 

« yvalill a^t JL*a. » Jl iJLuj^j « jyu- » dill £**j \*\*\ N ^ukt-utt Y Jj 

j pU.j . »l/u \j\\l ucXiJS j « of^^ » ^ £■• f" ^ *^ ^ W^* ^h* 3 ^ 

' ': (_y«aJJL> « Jjt 1 11 » lilill <JL-iy 

J ^Jjuua dit/ JMJJ Uiu Cy/J ^JJ/ CiiijlaJL Uk ( a£ioLiJ iu») j/ Jjj/ » 

Jjfai/ Ijjajjj iSljmllj fiUkiU IjjjU LjjJI tijau// J £i£y/ ^jj/_ VjJ D 
^£ ocLuj i_tf/>* jIajI (jjLyutlil < s %lj^aJI iiaJ^M J/jJ *J/ JljLZI- WUD 

ixaLxll ) ^jjSjmjJI SjUkll Ctljjb J Jjj L> o**? Jc <GUL*Ut &jj1 - WIS O 

, &1J&U (jjijSMI djf o* u^ ^l J^ CtJjUl £j«oj* o* ?& - IajIj O 

*ijiJI J-»* Cy> In -It H2a* ' is ' Cd ^'* |J (*-' ^ ' 4 ~ e, ' , 3~j tUMLxLulj cujSJU di/jic/ 
Jt*-ajy/ ^ Jit <U/j f 4j/j^ ^ 4j«Ic (> ^iij oJOii"*/ a* ^JJ y ,^1* |»mU 
^Uia./ JAJL/ <U t ii is xui <Q,1 US , tfjxll lSusJI JUAjU *** ^J» JAJ <LbJ <U 
IJA £1 SjjU y <jf fuMla jUjSJI jj£ tf-Jjii , iu-ai// (iiauJ Jlc ^jmm* Ja iAjy^A Oaj 4JUJJ iu>J, iiuoJI (j^ ^* lt ** ,, fr* y*fJ^JiH e*^ 1 ^ tf '**b ' »'* U 1 ^ J i»J ****' 

i^iajj j •'-•■'« «usuM ja ja* jj iiijjVi a*«ii*ii SjUuJi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jt (j£*J V 4ji ibJUajj±ll oljiUI Ja* JaJ £uj£ Ci/^5 J^J tr^J ' ^<W' 

jgu jL»J/ Ja* ylZaVL Ji* /J/ Lac JeLuiJJ ■ •*/ <j£*k" JS*&» ^0^/ J»J ()/ 
*jL2c ^/ 4>^)LL SjjtAjjLii) US , j^y/ J jcLojJ &uj*JI Jjdl o**iJ CujSJt 
£^y/ (j* fWoi/ Jaa. J| ^«J <DjU4J Cu^i// <> ^iiaj y (jjj*fl jy Cuji// jtfi 

Jjl j-±£ /yl*< <u f-fj < k"»j/ Li/ Liaklia lis^j ^l* fUjts *JS>« ji? oLi*^ ^J 
LjujU (jf JJ/ JfJlM IjHJ CujSJI jfcti^iu Lijji^Ki ixijj jjL/ J/ y/ <ti * «i « <&aJ 

«&/ juc fep&M £yi ijfc«j ^v J #*^ <4/j*j • j/aay/j pLy/ ^ i^*// juuj 

, rr . aJLuJI 

LuJLi <Ulc- Jjj » . ^LjLS ^JLu^J! Jx <lLAj « jvollll Jot JLa. » ^it o3j 

ODD 

^....a. » dliil ^t I Jj . -a N VA • u'-^'j i> O- ^ 1 j\« cMU* U^J ^"^ -«'-** 

I \il t \ a*v .ajj^t* I''"' 1 **■-" ojLU a&jLluJ iiu » : "tljii »1a» Jj>1» is^^f 
^ £ . « ^jSJI jljL) «Ui J)i1 <iiJI JjUl uL^J J^ 1 J^ ^ tP^-J 

, . 7fSSaUud oiSLJ (v^aUlj J^VIj jAaJb S>lj y 1 *- J> i:u > i ' , V^ 1 
lUwiVI ^Aa. I^SjOJ u^ t^' Sjl ^ ^ cr"^^ » ■ JA « o^ 1 ^ » dUil ^" 

.iadl *o* J ^U( li>| JS j . <ai4j Uuifi o^ji lil j^J) £i^ Ji IS;'* 
^ijJLt J.i5-Vm,U jl 'j-VI 6f*J j 1 ^ iJL "^' *b>b\X uiJ 6=^J » : J& 

ills u ^^ji ^vij tf^ji e*^ 1 yV ^^J ^^ ^ ° 1 ^^ v 

. o 1 -'- Sac tfllJ ^ aill <1Luj cJU» 

00 > .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL \ V ajj <GJLujj Jx. Jj j5j t tilill Sjjbo J I b»Uij^ « ji-alill SsC Jba. » jl£ 

^ ^jjLLt ii.jJXI a^jjUlu ilLuj jjjSUIj j&utll ^^ CuSlIj » : <UaJ b 
ja <U Cu-ali Uj < Ujj^J j? £VI SjLlu b ili4Jj ■ ^*l\ ( cjujU ) jlJl 
I'.^s.i-. j pUjJ Jj iJjjLuaJI Uuj£j ^Aj^st. o^laJ j* tlnnim Ua, < <bj^1 jxL&a 

, ■-■ l - » • - _pit Jl dJJ d*j iiLUI ilLuj dJUa jkj . « (>V)j SjUluUL ^jAt 

. JUL jj jjnnJI : <jLiutL 

,Va j '^\ ■!*' ■ -~j*" <U^ji" mil "ilill <JLujj jl « jvoLll! dAC Jba> » la^Vj 

' JjVI <JLuj_>JI J I <a>b3jl (j^ b-out bjJI b-b^o jl£ <Gl j_aj , ^-aUi ilda.1 

<lLIj aJj jL-ala.1 j 6_>ioJ *4-?"J C>"!J ' U "^"'"* " ' flj' r * J J UJ^? O' J-"*-* J** 

Lujj JiLui^l Jjbj jjjj jl Qjih^ ^1 jiSU!iU Jx ^L) OuJ » : ^L 
S^liJI j* JJSj 4J1 ^JUuj iS*l\ j-VI jAj < kifll^ilj pIjVI J ^K l nm 4JtS$ 
SjjIj jl Ojjicl aS CuS ^Li &LiLaJI Jj . JjLuj^JI oj^J SpUuJI JfjiKtVI 
4S>aJ,l ^IjjJI t> CtbJ. Uu JS Jl OlSij - Cuu j* Huj tfjSill JjLUI 

Jaaj ^ ^"t I il5t, jUx J LJujlibu Jbxu jijllll CuCjIujU Cijjb- ^la IjJO^ 
Ij^l (c^- 1 f^ » : ^^ « j-dj-ll ^ JL*^ » ■—fib-it aj . « JjJI I JA aill!laJ 
J a^oaCj ^a «jA3.VI jt<">Hi<ij »Qjfc (^ <UJI AJjJil U iliLaJI utalna b 
alA (iSjIc J-4J ^111 iajjSJI jxLuXb oaAjUl JS ^-jV ^Jt j - ^j ^Uu^VI 
uij^u j^^t /«3JI iaVI iadi. (^ >^uu >-S^<-" PUlakVI IJA jl Lla^d < <bijJI 
. « JJJaJI J ii'iint l I4J j'l j-»^Jj < l^ia.! j4 Juudl 

DDD 

•tbcJI ajj» CjL-ojj . SiW~it I iijjjJI **' 'JJJ) A 7 ^ J-l^i <xijJl!I ^Afcjj 1 Till i_jlj>a-Vlj 
iAaJi jjb J_jl CiVUla.1 j niA <jULka. da.1 (j « i-ijuijL^ » *_i5j Lojji bkl As Jl 

JM&kuVI J^>1 Jj» jjjSja-t II jjiuallU aJaj < H>*"" 6^ fc ^^' 6^ 6^ 
4ojjaJI *bjjQft?U j oMSjjUIj jjauill J j^JLuo^ ^xUl^Vlj ^buJI 

0d\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL djjUui AtSl^Jt &ijuaX\ iijI^AjjjJI (J\ 2Sa\ju±u Jixa liA jlj > SiauU 

. jsJjtiU ^uJbJI j^tallJ 

~ . j . . ..II pji ,*.!) ^j^aJI jjLmli <x<uai_>JI "LaLLiII « iji'^j » Sjj_>^ oIjjj 

IjjjjJI <Ljj^o n-N II !jj-\ mi j L^i^i. Lfil v^lIU j^l £jUe>UI aiA Jj-ualij _r^oj 
it ^UkJI Jiil r>* » ■' ""^ s>* L>.'<! ' " LiljjJu 1-aaC.J (jl « l^'^J » P>^ <ii* • Sda-lil 
JLoja. » i*JJ • ( 3- k ^- oJ J S>Ll J>a-Lu j « jjjl^a. » J*. 4-*-"=>J <U*iuljJ J15 J5 
C"L£j < f>j-o>ll tjt l() u >ft JtjJJ « jrL)-"^' hUwvl l SiC » J I <*5_>JJ « jvollll Oat 

Jl djl <> ^j^o^ll (jl J^ii j^-oj t>> ii»*j « ^Ij^JI jj^JI wuc » (jl Sla.mi 

jjlj * Saa.>ll ^Lji tjj (Jjjj-lu Ja3 CjjjJJ j jjJ « jUI -&l £> » <jV Jii* 6^«.l 

jl Sla-Liil >2ul£j . SOaJill <^>*JI <?JL>f*?-" U^?- u< J J 15 « 4>^ O^J » >^*^' 
<(jt LfrVa _>fk « JjjJI u^Ljj » £-« dujLJ Ctj^j ' lj>ua Ojaii jLiJ 1 i-wn 
iLSj <jji-r>U i„a->.n-»ll 0>«uj • OjijJJ j <UaLiJ (j"jL<u Jlj Lj < Jj^J La. Jlj U 

jli iili j «_oj < « dpJI (j^Ljj » JjjJI £-« iyjLa.lj Ijo^ iiiLilJI ! K ,. a II qc 
3 (jjoi^uJI jjlL^JI ^ jj-u,I ^>uJ.I <oa.jUJI jjjj v_ulj ot (^J '-H? 11 H ^ Aa ^' 
Uoaj «ui oxSjj « lail^j » <ui ojlSj ^dll Jaj>lJI laJ> <JI *J^> ^j « *>*^l 

( Y "). J< , , J A <fi| Jl 

D 

J Sj&JM ijSljiJiVI JJJ^ OljIjS jj^ *ljj Ixua. »J^< tfiH 

J Obljlll AAA CuK Jii . Sda^ll <aJ^>*JI ^Jl>f^l J t^L^VIj 

Jibj , _j"»j>o AjjijJU £ijuj u' 5^*1 « f b*VI . (H* I1J t^^-J ' ^ii tff J^ 11 ^J « ,ai L* » 

S^l" ^ »i» cut*} . « J^SUJU » (> Ij, ^fll (Uj , jjiJI J* dJi ol*ij . « WIjj » SJJ^- J! « 4^' 

" . -ulj l^a^j HU, j* jjJI 6* ^ t^ 1 ir^ 1 liiliiU 1) SJ ^''> J, .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL oliu.lll! J^ (> <JJ*t Lu Ifil 6*^ ^^ ' V"^ 1 ^ Sj ^ *W- 

ujiU. Jlj . -US oJUll fJl*JI j UJJ^ J^l ^LWtf! IJal^lojJ! (> 
« ^Ul Jj*. JU* » L^ ^J O^J^ ^^ Cljljill 6dA o^i ' l^> 

v .~-.. SjSii . S^>Lli ^ ^ otoi ^1 SajJaJI iiikJ! <KAl iU 

jjLw«j _ Sj^ u^lio J| e*J^ jJLS Jx OxA3 dsJjll Ja^ll d=Jj 

. J^jil LkJ! 
j oljljUl 6Ja j^t^i oa.lj <jj>»JI ^j^l uJ>*VI (jti dJj j^j 

jLaJVI olfcljlj ■ i-. <r, JI dlj *A*J ft>?-^' ^ oUVt lj < Lflljjailaj l 4 . ii 1 . uQ 

« ^^uoLiJI Jot JLa^ » <tJjS J[jla-o (jjU't SjliJI 61IA (J (jjjljjJI a-A| OjIS LajjJ 
<Guj_> >«VI £J)lj j £>"" *4j (l)- *"^ ' Ji^l (jjl**!! 11* j ^>fi . <jSI_>1uiVI 

LaS , ^LuiVlj IftLu^Vlj ^jLoISVI oVUil J <uj»l\ SjjiJI ^i^J <LKJI *ft>*a-. <>uo Sj^uaJI »i^j aliiia.1 M Jjlftibj , Ifti ^jIj olio} 1 l*5tlij Jji Up- Sj^ucu Jjj «i>« 

cor .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
it □ \^«Y jjJjj TV old LfjjjuM oIjj oia i^jjUl %j^l ^pJI J| £»$■*$ 

Jj JrtflU do^J yj^LUsI jliil jl J! ^jiAlj . UjIjjjLj 4.A« .tf> 3 5l Uj Li^uajaj 
4x1 jl £jli* jl <Cu »jti'tiin <^iJI SyblaJI <tt|jl ^lw ^A ^LuJl j»jJI liA 
4JUtlj.au &l£i.l AJjjJI Sjf^l j£j $1lo Jx oS^JI jxiij J j^Sj jjj , ^ulaj 

(3 £-5j Leu W-Lif u' "^ U*A? o^f H <( J^ 3 ^" ^ J^*?- * 6^ <iiAaJlj 
'Ljoj^i <jt Jl jjj^jj LfK (y^jj j^^ <iiLa. jUVl cul£ aii < <5A«j 

^^SJI jjlj / S J-*jU <Lu_>*JI 4jj_^-aaJJ <L1I mul l < U t,<a U JI ilua yJjf L° .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J*. cjJuulcI I jl VI rl>'i.ll I4J tjlSLj <jt (ji^i V jrjl^ll 6-° S>*lj^ l$\ 

,j\& l*J_xj • SjjsIjJsI iij— a ^f^-J^ la.}Lu LjJiLiliul j£ju 4j-k»-lj (_t«ljt 
< "U-IaC a <LuLluJ| Joj «U-a j t\t> « j^oLlll J-i£- Jl- 4 ^ » ' jl ^C' --ll-so-;* ' I ')S 

■ OJJ^ 
£% (^oJI JU«T.fljVI iii^^-Li-o j « j^-ollJI AaC JUa. » ^ILjLI J^l viiilS Lujj_) 

J} <UjJ Cu^So &LLu &ajj3 CiUliiio Jx jUifcVI Uaa, J £^9 4j| . \ 

. l()Sj<<i^ Ip't^m jIjaIluI 

OJLS j^LlI ^LubjVI (j*^ o* ^jy-" fr* Soa^JI *bj^b J*2 4J1 _ Y 
^Ul olioSlVill jla liiaj . S^^JI jMxl ait Ijjj^j J <bitf 
(j^AJ ^a OlB &*jyj*l\ «UjjJJ JSIuJt.1 J^^JI *L$Jl J* ui^tUu 

Ja1ii.nl I Olcjn-^nfl- U^aUs .AJU Sja^jJI £JjJ SjJ^JJ Jaljjull 
yia ^jjjirfjJI £I^jJI glSjjml jfc £»>** (jjJI <UluUi-JI ulj^Vlj 
I^'iL^SI'u J£j LfuuAJ ^A CuSji - Sja^II <Ufc^ojJll iJj^laJI L4H 
*L2 J^a-a t>SL* sJj . Soa.^JI <UjJ JJU ^^uisj $ iaiLaJI j*eVixl\ ^A 

4.a>.a.«^-> ^tla Jx ^Sl^b jl J*AJb tj^li SdalXI <bjj*JI ^ji fr *?^ 
Sdak$J) oxj Ciaai JH] ibiiuaJI Oils bJlj . £Jjb\JI i) *Jf^ 

^Ijla-VI ^^ ) « ^jL* J^ » ^"J^ (3*3 cM-Iti J^^ 1 jl - V 
«ULul <Jdi\ ojiuiVI ^Aj- Sji.JAI ^ kJJxaJt t^f^laJi j»a3Ulj 
jO^OJ 4JAAJ jl OjV jlS ( uMl^ll jo j^ J « j^LJI Oi* JUa 1 
^■^11 dlSk OJlS I Jl Lus^uack vJlkJI J OijJ ^111 o^JaJI ojfl 
(^ hwA>1b 6aaj ^J La I JA jlij _ jS^tl jfc I.UAJ Lfll^xaJb iailj 

<ujSj i>-oIjj ^Ij UJ| j < U^^iaa. ^Jbu ^ UjJJ oaj (J j < jju Lt. 

000 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « (^Uli iaJL* ^Ull Sbl y& fij • 5j*lill () «%*f 6 15 U 

D 

. <U p/i nil! jj , £*, U A^Oii j ^ ,^-aij ^J U i^ 1 JUA <^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL aJ ^j^uJI Qrj.ll fcjjab jU Lijja-ci Ljilcl jj>VI ^2lj j Cijl5[ S Ja.jJI L^jj Ctaj (jlJI 

■ Ljj>" j j>«VI iia <u*.jl Jx. Sjjill <U j£i 

ClU n^'llj OIJA.VI j^J t Jal Jn-»l l (jJ (JJjJjS jl (iilj Jx. "-JJpJ - V 
aj _ SJcvjJ! <JjJ jUo| (j VLal ji^jljdJ Ij^lalil jt « li^ f Q mS'iV Ijkfct <AjjjLa,u,1I 
<]Lila. (j a^jf Sja.jJI <ijJ aLjJ5 Jju lan<v> f^ijA i^yi^.] JJ5Jj . L*x>J-> La dllA j&j 
ijjjjull <jjj^ji=J] (j ?/£4tJ 6jJ Ju iii j aJj < Ujjxu (j ajaLIi jjkjkjjij Ijjii j-aV! 

. S.\-fc*il1 

ja *La>sJI SjiaJI £ Uj^mu ObU.1 ^Ul CjI^I^XI^ kyuLcA\ jl _ i 
jl dJJ g-% n't jaj . jaVI dIjJ^aj bla, LuLuiaI oiii> ^oA- \^oo £iai 
jjjj Ujj&j j* oalj ^Lill t_u£JUj cttl it,) jL^a- l$afi Laj j*VI *j$^l 
5j4^VI ddA Ja£ j£Jj . Lfj^ J* £tastaJ,l tj^cdj dJj jlij , Lpjlxau 
. S^a^l ilja j»Ua oju SaadaJI LJj^iail 4 1 nii ^Mj ^Jj < «-^>u f^ LajJJj 

jjj , £uuij J ^Ijilt jj 4JU. Jia. Syblill J I ^iadl jSjd JlSuJI jl - o 
pI^usU Llllu jVI ^uust <U1 jfc iluai £ljill liA Jx Sjlixa £um>j jS3 
. LJu^i&aj U^uto JfaOJ jlS" 4Jla jUa»VI fdaxo Jj , Sy&l&JI ^ &Jaa U 

djjj ^LS JUL ijlj^i ilU j jJAUaJI OJlS oii . dJJ uula, Jl _ t 
MiJI CiUIaju jlj^l I of! <bL^IutVI ajSu jl liil* j£» fdj . Sd^JI 
j&uG Lij^u £ jjaUa.ll CutSj . Uo^j ^I^IluVI Jj^oJI jl ^jLucoSVI 
j^ajjdl jli U jaj Jx.j < iiLijJIj Jit, I j* ^^j aUu SLaJj , IuAaluIL »Qjj 
JUa. » <UUj ^ux^l jjjiaill j^ 4J|j^i SSja, Jx. iaiLa. ^jJI Jjl^jJI 
I < ^ua j^jSj jl jaIj Jay jJOAaj t^uJ <QV IfSlS dJ j j&i ^Jj . « j*-ollll >U£ 
jli I jl Lua^o^ , ^vUl I JA Jx> <La.^Als £S^ ^j^i jfJ U iajjj l>Ua>^ 

. dcLxi UaljJLaJlj ojAj «JjLL!I 

D 

jkLil JQJI jk^JI J OJOJ IflAJj < jixa ClSj OJ-J cjXQXI CildJJ 

(^j^uiJI ifiAJI o>a joj SjajS oti!iLi. dliA jl Vjt ^u-oj a5i . Saa^JI 
6^ (J^i « ^ , >> tuJ, JfaJI ^* » Jf^t jfJJ < *UJI jaAJjd,l IsLlusJI ifc^a^j 
<Ui U Li^*J V (iill « ^-oLJI ajjt JUa, » j£j jJj . 4J <r.tj«*aa JsUuaJI 
<) joAUjVI Aa.) CfAjj Jx, IjjlS iLLklJI Lj^jwj ^L^jl j* iitfSJI 
. j ^S l u a jfAtaJl jjj ^^kJI <UjLa-a Jl ljtni.Afl <Uo&J oa,^ , (JMaJI 

fifiV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL uja £a uSila. J* CutS Zj>jjud\ <UuiUuJI ^^SJI USj JS <j1 dlj J* jljj 
fru.tJI ins jja ilis <j* jjSI Ja t^>*^ u^ tfj^l i^H 1 o* ^ ' £,A *" 
3 jLS SoA^Jt o*j bj^uj $ J^IjJI ^-i^JI jli liiAj . « ^IjxjJI » iJQSj 
jf t i.>* S^JiS ^a <uk. jlj U JSj « SjajJ! Jji <Uuubj iJjLaA JIaj «lSLvc! 
. £jjLII ^""■»^'"j « js^LUl o^c. » ialxjJ *bdl J^iill !([<*< i<ij iojla. 

•LujjlII ** >jj(] "■t. Hj <jjjjJ! S_^jjJI <£/aJ ijjLxll (^Jill OAa.j T^' ' ^* lij 
i J I vol •!*" *-jj < CilS_>aJJ Cujj^j dial »<Vtl OJ& IjSjbj ' J.a. » JJ l ([" ni ji S J *v*l I 
i_«>iu J>«VI (jC-ljJ 6^ ^AjLc • oa l^Ati VI <JL£*ji Lfl. l Li ft-% (j j-tTu .kka. CJ^fa>J 
. <U*i>lJ5 (jj^j £)t Jxtj <Jj-<-al <Lu}La <tuaji CiSj (^t (j l ^tlitj 

D 

s 'JOd "? ** ^J^-A' «LajSi->ll LiiSLla (iLjjt j jvj-^jj lillj J^J • *' ia -^' ^jjj*^ 
■ <j J J^' ^ a ^ Jf^ 3 ^ J^'j*"! f^ ^K i tit Soi^lLI <jj^«JI 

£±ua 3jK'J UjVjL^-o j SdaJil CiLV^JI oilSj . JfjSa Siiaj^il <JjJ pL3 J^3 ,>j 
^ 4$>L£il jJLuall j (_A,VI J^ OJ 1 *^ 1 U-^ J* J^'Wj V-^ 1 U^ 
<_>>*-ll (JJJ U J J^I *Lj-° (*.'■"«"' I Lcj>^" Ck>.j15! j3 , JxuyVI jj^JI j i-iljIaVI 
«_>>a-ll (Jjj SjlAo Lk <1l4 i«LSl Jl <Ul| ^*jj L J4J >_fcftij < JojIj^Ij 

^j^iill I Ia j^-sl-s jkfluj vl>*" oMju ■ U J j'^' 6 ^ f^^"^' li Oi'*^ (J^'j^U 
j^ill Jxj . « j^UjjjI » o^jll (j^LkJI ijJLiXI « dy^Ay*- 4fj' " *4 f ^ tS^' 
ciiLSj . (jJjVI *La (> Sjlil^liU (joUJI IftjL^ JuiH j Jfilj-«| oIjj 
^.LS Ja5 dUJi'tf! J^ o^ijl j5 o^VI ^J *U« J^UluiV iiiu^VI oUj^iill 
Sj>UI <SkUI V- >1. UJS ^>=^ <JaiS * l>1 VI UJUcI ^ U3U (j^ ^ ' ~ 6 ^ ] 

j ; ..- : .» Jjl ^ISiliJI fjj LjSJJ ia^JJ ^Ui^l j <K^il <-im* *U51 Jj 

^IS Uuj «iilj < i^jiuudl JaxII UluLw ^ (^1^1 CtS^JI jl « j^Uil ^t 
&al3l Jl ijj^l ijAlUI (> SjaiXI i"j*Jl ^Jif*^ 1 fcj 1- ^ 6^ t^^VI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL v _.'*-y". : oS^Jl ^^oiJ £ j^iaA &*■* *4b J ^ j j 1 * • ^^'j^V' ^^JL^I 
&u3 (^1 aLjUJ CiSjJi ouiJ t>J - UjUjyAa v_M$J (JjjIj^J J* gdLull jv^afll 
Jl Ifl^-aj Jos oUU Jt j ^lnrv-k j (J^ui o^JI jV CiUj^UI aofl 

j»W u^JI jls f^a+H J! tf* J aU3 6i J^LH <=»jiji (i ^ • uf^b^VI 

4^X4 ^jj uS^uj <US aJUJI jl aj « Lgji J^&uxll j ji tln"tmt iitlij t_j^a. 

ji^ia, j^jUa j»A La^ 1 ("4^^ J* fi^'i j'i^ *IM f4 Xa ^i {**)*" 

. jwilll jfc £lioJI (J ^J[>uiXI 

jl » : 4J«Aj « jusLdl JJ* JUa, » (j^jJI <Ul* JjJ • (t) « ^jaJI j^l 
Jilj SjjaJ.1 aSAaiil ojla. £&i j\$JI ">£u tf JJI JjSIjujVI £^^41 
<GI J^jaJ U3la OS JAi . o^JU (^J>iL4JI jjfXI a* &*j*i I^j < J^lj^j 
^jSj » jjmll jjj . « £>jfJI iUsLiil ^"iSai Sjj^Xt 3StVit ,l J^ySo ^ ,£au V 

J^l^ual &ti jl jSuu Vi - j^JI liA £ £* Ui jl jjAI » : 5UU « ^Jtj^Jt 

' U J J^'i ^ji^J O^ C^i ^"" ^ ' X% ^ ^3^ CJ^J * Sjjilw dLU dOA 
: « j^LUI ^Ufc JUa. » <dUuj . < r >« oU-aaclj £3juj jfc SjLfc idajdlj 
: itflS « (^jIj^jaJI fj£) » jauiJI Jjj « S j^uali US opJI jjieQ ^4 Uj » 
J^^uiJI $ up jkLSj ^aluj (>J (>VI c>^?^ 6^ ' j^^i l) t -* 5i La ' A;iC » 
<JOA jV 4..ti.a>li> i :t Jfjtj^jJ djl» Vj Utiat ^Uj ii-ijUXI J I J^Ltfl iatujVI 
ul^j tj>aJI (> ^!Aill J^S » : 4J^5j « j^olUI a^fi. JUa » ^^ . <*>« *Qjli 
aIxj US oyaJI (jl < <U jSutt.il £SjJut,l onrf't (jl jS^j LkJl (jjaSlld j^SJ (j1 
■_>^- ' Oj^JI JikJJ (cSJj < ijjSjotxll (3J' fl J^ <LuUuJI JUSjxuI ^A I tjrt^ , 

. « jIjjlIuiMI <Lu»jill liuiiij (_jJo*J jJa j^jVI 
jjli £j] « iti" in '1 » : JLii 1 <Li3Lil.l j « jlU_>tll ^M-"-^ » ajml l J^Jj) . 1\ <Uiu» . ^CmJI jwaaJll (r) 
. H la^o _ ^jIuJI jwaaXI ( I ) 

60^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JlSj yla. iojt &\ 0^-V gjj U . . . A« lai! tfjl Wj . liix^a L^i LiiSjj a£±uJJ 8 Oj Oa. 

ijl^. ».L3 JLj oil Jj£J (>lj . JUJ1 jk.U1 (JjjIjco dJJ oju _>al*j i_ij*ui < lf»lcj>iid\ 
. (°)« v> Jt jli JLuil j ^ijj Vj . V^ 1 ^k*>^ J I j^ 1 ^ 1 «=^ 

\ *\ ^ JJ.OJMJ4 Cijuill fjJ Cj Jit j2j < 4jj£>1I <*£aJJ <Jllll iuikJI Jj 
JLitU >USJb » LJjoSl (jjuJaj JJ^JJ £j-uo>U £ t->il CiK i m <utji <ia-l Ct« OiS 
* £UxLul>l jOSU £Jt>wiW loA j>Uit <jjO J>*J jl tf^**? ' « ^J*" 1 * ^ » 
ajj pj (^dJI *jaJJ <UuuJL jljSluuVI »Ofc £a ilLa. Ciaj jIjaLuL fflt i n'ri 
: itfli 4Ji5UU iitOi J « j-sloJI 04*. JLa, )> JfLuu$ . 0)« oju daiilJ 
^y , <£j>£tafc <Uwi CiLIac t^uft<<u j&aj <U,luiU SjiJb CiULt dloA CtuuJ » 
JUBj . « j^^kuoj oUiftuJI ofcLaoSj < flSiil OblAfi <UjUj w9>u J*i JS 
J^I^J jXjJH j! uaj » ; ( DMusljAI jJJJ ) « tf jjioJI ^ » ^1 
S^l (> lljJ 01 ^Slfilj - JUilJ jjojiiuifl Oil JoSI^J f oalu* Jli\ Jj JI3 
dJa Jl JL-j . iwtSlil Obia* ill jl - ObUia ill ojJ iJ^LaiJ ^ b 

-Lw^l <jjif^t ^.U UaJj JUil jj%- ^fJ^b ^j^^ 1 uAp^' (> ^ 

u ,.<:iill Jj Lfl* olj>l»J 4j1 ^AJ ^ J « Sj5 Jl. Jj>ajJ! 1 04 jA* Jx. j j"" 1 ^" 
J^JI <JL JxaJi (^ j)_>Slu < VL JuiZ J^l^uil J*a. jxOc LilL> jjli ul *-»« 

4jJL=JI S^l.-yij . <JjJI 604 jl_>21«l (> tiLi j-^>>« i> IjjojI J oJJj^ 1 

JU=. » JLSj . « Luujij Ijll^l o^5l » : « tfJ^ 1 » J^ 1 ^ « S J^'-^l . ^ ^ iai^a - ^jIuJI j±aX\ ( V ) dV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,t -. ..I I jjj . (( ij^jlj^aJI Sj^jfiil UJjjG i_i a ».u -i i_ajlaJi (jl jS-oJ u-uuji lA4j ' **■*> 1j.ii a 
J_uI>j-uI £_aj IjXua <-ijLa-J jl Ci ' ^"* ■ ""' ^ Luuji jj » : MjU « ^j^jilll <j±a] » 
4 .-y l\ /y, IjkjJji j! L u.'iji JjuO i_iSj (jl (J^-«J VjjI liLiVj . SjjUa JjJUjij (jj> JjSU 
JLta. » Jjj . « (JJ-OJJ [>» JJ^l <J-"4>i S_>jUs \ * J ft i <i"t jl oSaj Vj . jjljJeJI 
, dL I ,,,.1 1 t, \j . jjljjJcaJI qL I i. i -t , ,AsJ jl f jU'i i n l V (_j^JJ » I *H>^ « ^«*ljJI <±*£- 

(_5jaJI J!>iuJ1 i^Lcu (> jjl . <1a1o <£>*-o c^t J f-"A*JI uiJJI v4 l -b JuU oW -^ 

^jIjj < *Laljj-s JSj ^jIj fSJ J^SI jl jjV » • Jl2j < Li5liil jv^oiaJ <LLjJ! j 
LuJ ja>u jl ttjaXI JaS jjV ■ tJJ J"»tf dLla jl* UlS <Cs^UI C^ti Lis <G1 
^llil ,5 UI.U jSj - tUjai.1 CibjJtJI £*-aj jV( tPJj • £^l t> *LjulJ iitiS 
- «U-..„\ <J olj'tui Sat LJuoUl jLfl < OljjUail (Uuillbj . ObLJI olS^u» 
SjLM! fcsl^l rLI^I j t04luj dJiS , oIS^aj iLLilLl oljSUdl ^Lul 

. da.j^JI <XHaiJI £ 0^1 Jx LjLujfcl jjSj VI bfidAj . Uj^j Ol^jliail 

: Jj U ^Sl^ill ^l^a dJaJj . UJiliiu.1 L.aii 

l^iliii Llibii ^UuJI (J4 Sj^aJ.) iikuJ.1 (} Jut (^U J^ljidul CmU IJI 
jUauiljj oLtt,) ija ItJ^aJ j? ^A ^j-ilj jlfl < ilLaJI odA jAt J LI . S^ilL 
d^,1 <Ui>^AJ V <^ikXl CuS^u LuJ^I J Kfl"tV» ^ 1 iu^£ Olxj^uw 

. « lliifi 

4* 

^tala j£ j^-aa <Q1 qua.] JM , j J&& 1\ Jf^J j^ « j^>^ ±& J^ » 
. <ta1 jl <Uja Jj&uii, isokaaJI £Lla jt J^^i Vj < tifll^ll Jj^mm 

D 

jju (^1 j.i„n i,.iij j YT ajj ijj < jjuijujjj _>4^ai <jliij j 4-" CiLxuSLllI 6 j-4 Ojl J 

. Jj< i, ii jji (J _^aaJI Jjju Ji"->" Sti**."!! AojjaJI 4jj ^^ iv-% I I Ciil^ jjjLluI "Ejiu 

iLlll jjx. JL&^i » p-a jxij(j)i iill^j (Jjj^j-oI! j^ ijjS^il <jj)S ^ 1 1 ^LiAci jjiLujj . To <UAu> . JjUJI jvAaJ.1 ( A ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . cj*i!Ul^.VI jju SjytJI dlxil j\]ni\\ j Ijl« uLtixlt aIaL IjJjUjj 

null ^ya <UUlLujI i i\ lr-»~» t « j^oLll! Jot JLaa. » e,-a.ji (JIaJI ftj^l ijj 

" *>■ CjLcLui i\ (j An" jxj xi . liiAjJI t-Zya- l>' U ' ""'* I Jal 1 1 r-ill jjjt] qa dJ{y\ (_>»*Aj 
jLLjjJI ^iL-a » ..U.nll jjj <JUl<ail ^jUj jli < diiil « ,^oljJI Si£. » Sla.li« Cul£ 

J j . oV Ujjj-uVI aia j <Jl ^jaJIj . « jjjlj^ajl *jS1 » .iuoJI (jj, <JLS1ujI LjjJj 
A i Aai 4 1 1 <Vt o i_jlaj^jVI CulS LajIj < ^j^JI 4_^AaJ j^Ij-o j^c* ji < jvulx* j£ j jjj 

JLaa. » <jj_u iLiVI <ilJj £j13j <iol$j iLij ^;_>^ f-"yj <Jji" JjIj-"j o^*^ SjliJ! 

^LS cJ>lu.l j5j (\\o\) jjauuj Y1 CuuJI ^jjliJ SXmj UVjl Oils • 
-u,,,V, jSj (^^e^) ^a«jj YV oaVI Cfjtb iuQJI iJLu^ll Culij • 

ouiL<s> L-iut jJ^j « Ziyi J-fta.1 » JjojJIj « ^wsljJI iit JLaa. » fill Jj-aLij 

. ■*)« 'II l-lj^i gll«f»f.l (Jj l^^"* ^^•auj.yU juiaJI 04t » j^l {- iiiSU. ftiil ii If" Ji«> J* J,»""^ i^>>" J >=^l 
,1 JojiJil 4JSJ _ (JJIj ■ Ujj^u»3 J 4iiiUui1 j . (yi»J !> *J lfl"jlj »JJ -1"J t j-»Ull Oit JUa. » 4J 

-^ j rA j rv j hj r» fty aajj oBsji ii*J ^ls^i ^^ t)j ^^ J 51 "^ 1 i *> t ! a ' 

Hail ^Uj ■ ^ US £313*11 ^j j*i« ,) Sj>^ tf*J 'V^ 1 <> J-^ 1 ,i4 * &H 1 * J^ 3 isnr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL oj>«j...jI oSj (\^M) jaaujjj YA of^VI ^fj 1 ^ 4UIjJI <ULu^JI CulS j • 

« j-ualjJI J-lC JLo^i )) (j-JJ f Liil. 4 lififln ibjjjua CiJ^J t "Uixi Uj J ' uf J Ij^lj 
<JLujj j^Jkj ) « ^Ij^aiJI *.j£t » J uul lj « jI UjjH (jJjJI £^-i-a » jliuiVlj 

. ( <UAjLillj ip-li ,-.la,l«"l|j J t . j-,1 a" II 1 <]iLa* 

c^S^LujI o5j (^e^) jxauuj f» *IjujVI j^jl^ 4juIjJI 4JLupi OJlSj • 

ftjSl » *_o <G3uLSJ, <Li^jLk (( jT-caLlll Ai£. JLa^k. » '(['*•>■ jjja < ,**i l-s. a . ^ « . . .* 
i « Cj^ls J-o^k.1 » j « (j^J^a. jjjJoj-auo » j « jIUnll r-^L-a » j « ,-jlj^aaJI 

D 

l) J^*-* jM^ ^*-i3 ' *.A*m)JI S^ftSLa, ^ tfj,$uJI iuuJl u(}a. £jL 

• uA^Jf^"' fdX.'.' J 

J^Ijj OljIjS jjj^s ^| Jx _jUU! jjj L^^j^aa. 41*^^1 4i±laJI 
jjSl OJlSj , 4im l fta. il 4Sjudl jlmU OJalu U ^ .M«m ( -y| J,<| ^^ | 

o%j <*3JI Jj: j^j , Sa^Ii! lu^l i^-ocJI j ^iLJI f ihn d^tj 

. u±\d\ cx&sai ^o^^ji Jopj u:i: j^^i ^iJi « 5-1^1 

«^JI j>i » _ JaVU , ^ikjl ^> JS S^ J^ ^LLaJJ JU^ JLU ^ jjj Ul j Jull <>vi jl^j , c^l dJj j ^^aji jU:vi j jiall t ^uUi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . b^ia JS uSj^iaj l^^it-i »&au *La.jJ ^j-ail Jl 1jJ>b ?Hf^' ^ 

>u»b » 4JtSj 4ju Jabuj t£j^\ *1>^1 £utAA (^ Oa.j jxu^uJI J 4l«j1 JJU 
jU , QuluJfl IdA Jx uij<<in £Jj «Q1 JaaJI f^uu <jaj < £u1aJ J « dU.1 

Si^ft ^>£ dxJI ylSj < ^jj dJU b^J dfljj ^£ilj J*>" (jiUjISXI jli *f>»VI 

$JS di3 CulSj ) ^IjjiVI jl o^jJI ijl bxUjb b^dt dJI Jfuu plot^f 
. ( CijI^aJI fjj** Jx UjjI JOjj ui^uu uiSlj* iiJU Lui Igjfc CifclaJ LtLub^ 

Li f-.ru.rij £*^J $ jL£ « v\yMl\ » jl J Luajirt^ < « jalfc r^LaJl yUC » <blSj 
_j jUoj jiSl 4,ai..>,ui oljj yli b JaJ Jj . ojS (jfr « j^U » Ciliji-aj ^bj^ 

^ UA^ (^Sl^VI abwWI) ^buJI jijJaJiJ^ <^UiJI fJ^UI 
JaaJI OVbMj (>VI ObLaa44 jjj Jiloiil jU « ^l^i-uJI » (j-olusia.1 

. bjlL^j oalj cLLSiill (> 4JU ^la. ^Uud! jl JjUj ^Ij c^j>-JI ^uuJI (jl« < 3a»>1,I iJjill Jlo ^ utflj »>i&>ll ^&f «UJI iLiuUI {uiuu yiuaJI 
jt jdwaj « gJjuJI Until iUC » OU^uaJ CtilS) , aUb^j « jwdUJI Ji£ JUa> » (jjb Uj^ui J ilaiutll (>lnm 
: Juoui u&uaj iijju Jl JjaJj < (£j>ull £uuJI uja yJaj <Clu JMaJI Jiiil dJjJ <CaoHj < £ljufi^l li» 
iu*aJ^JI iijjJI ^fi 6>tauJ (jj^uJI ituull uj&j < CiUaloM) dljjljj (jt 6oaaj « £lj*<JI i lji>->l l >uc » 
»JA (jx. l^iLi « j-oUl jot JUa. » jLS Sa^yi |kUJ SjJiUt iJUJI S^iiJt j j . « grljuJI JLuaJI jja > -I 

0^£ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j3S] JjLuAI Jjca. « ^l^uJI hUft."Jt ^ut » jLa < <UJL^ jaj . « ^dxil » 

. lfj^>j (^ « ^jStS-vll S^SJI » 4J1 aSjj ^aj JS (Qti^usuj £lj o3£ < &j^ju«o 

j£j$ , JaSi IftjjIS &dlj£J j^jJ *T'n()rt £IL* Jl jfl^jJI jfJ J^*VI OJLojj 

. bus La^jli^aa 4LjL^Jiit £ l^xlt i.mtVi jl j&aj ^IJI iljjU 

J j < tfjl^till J « £.lj±uJI Otrt^ll JJ*- » JLa»j jl J^AJ « j^lx jl^tll OiC » 
iJUiuj^Lj « ^.Ij^uJI JJA=JI Ji£ » JJA ^j < Qk 4JJA2WI4J (^ill jbJVI 
ojjo^J J I t-flluilj < SjAlill J| 4l n U« o ja JJ£ J&u Ij^l j^ul^I jJ^l jAa« 
^r 1^1 ^jtilinj 4JI » JLs oaa < guLtj JflLxa J M-^j c£j*" SjLt ^JlSiutflj 
! « ( *UI«UH \ (( SjjaLlJI » —j Lj^iAa ^ulaj ja « jA£, {U&aJI >U£ » 

<> JLiJii (j3+b*3 ' U?^>" 6^ J'i^VI j3&& uJt)J 0i>^ ^^ 6^4 
J^JJJ ' S^l^i.1 xijj j* dllA jLSj < j*^j j£ Up'tn ^ .i iu Oa.lj ^ill S^ajJI 

jlSj , <Lu£a iliA (jaj « j^lx j) j A t aU jl^4fc1 UjSt j* I^JlSisUuaJI *V^A £ya 
jna-\\\ joe » tjuLa. J4 (_>uaiJ &ljLs-a I4JI jA £aM£JI <> JA Jx JfuJI JjJI 
ZLijjJxt tUja-<aJ». (j^ (jnl^ n jl Jjjj ^i « CiliDVI (3"*""""' V « ^t1,jxjjJI 

« ^^uallll uUC JLa^k. » J! <Ll« <U2_>jj liLlJ a-jjI aj < « j-oLc » j j 1 f i t , I j^Sj jl 1 (JjJj-oJ 
1 tfJLl\jb) ijA Jt ^.Tt ft till dJl » : i_i_>aJL 1 . n'\ WW jjn'ijni Y* ajj ^Lii-a 

JLaa » (juj&jU £a ^Alllj < SjJbLaJI Jl (( ^IjduJI ajfl"> II jj£ » ^l^j 
joaoJI OiC » jjj iJaUm 4oAlj5JI jilj , CtlxLui 6MoJ « juallll 4J& 

JUkA^JI AAt » Aft O Olfl « P^Jj JS Otic- « J^U j^ J<-» II iU£. )) J « ^IjxmII 

one .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £JLSIuj1 J^aS J* £Jj jlS t ^uwJ (ja « j^lx (kjSLaJI J4t » jlfl C*B^JI 
. <UujLaj gli (^jJI £u&Jlj taLjLiJl o^JLu] £4 UitA l^-yitfi 

(J4J5U Culij < J^f^ Ata Kik^llj jl^tVI Oau SjjIJAI CulS 
£*$ , *Uali UaUuJ oISjaIIIj OVLumVI CtilSj < t^^i J^J* oIjVjaK 
£>*j V (*UI S^jfcLaJb eoJIj aIoSVI (Ji" 1 ^ '^ ^ 'j^ty** i>^ 6^ ^ 

J I oLLaIIj CiUjjJU OAiAilj < UjUujJ JS CtJIjj 4jJlaJt OfiJl « ^Ij^uJI 

, ^jfijJlilj i^lJVI ib^j . iabull SjLUI ^ J^ttatf ^^ J^»J 

<JI ^jSLuifi y^iJI jjLu ^Ul &jAd3lJI ^aljJkl JS . aijJIj j^l SjIjI j 

! <Ojht.nl (J&4UJ • 4luau3 fia-i ^ JjV< Ssludl <> U^Ua.! H ^la'JI : <5Mj O/L^l LjLL ciK dliAj . ULuc, , t.^'.llj <auLJI <tLJj 
SaLUl (^juliu j^L- JLu^l J^ Jlj: V ailS yjJI KU1.I oljiil ioUJI SjLill ^ 

Sj'ojL* ol^taJ.1 5J>fa.t CulSj < oLa^lxail (JUjAJjJI ljjS-o jJl _ ^JJixJ J iaLdl 

< S,>aUJI d 4-Ldl SaLUl ^ 6jjl^l ^ VUsul (j'4 SaLilJ l!2> \ji* jt^ual .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL l«Jj1 o 1 ^ L^ju < *>L^ J* <J» oils: <l^. <JU ol J^Jilj . ^MjuVI SjU 
<>J ^JL^ J^j l> d Ji^ tf d ct^J uLS 4Jj Uilj « £1^1 » J 4j?j £ls oii ! «hnt*n,ft oe 3 ^ (Mr 3 -* W U? c 1 ^ - ^i ^ v^^ 1 ^^ *t^j 

: Ja L£ ( \ ) ^ £iU| ^ 6 k . ^uu^ 

<iUaj <«U.J (ji^"J < UjIj (jl£ ^jJI f^ ' tu-s ^U ^jJI lift ^L-ua j » 

<JljV f 12 , 41.1 j£j tlj^j 410^, (jLjJI ^J jj, JiU^JJ ^U . <\l,J j 

6,1* <jl q1*J lijjj , i_ Hmll iiC w> Aj| (JjlaJI Jjj tjLikJIj .t l,..al | 

<P ui^ ^*->^\ UjI Li . <ufi><ii jjuUI ^LiyVI ^1^ LJoa 

. <CUljS t . „>aJ ,, lj <CLi^a. i- >« < A i .1 1 Jjju (jll 

« JT^ImU Ol^iU UbJI 4_.j^UI ^Lu^jdl SjLill 

: (j^llL «Lii dUj , <j£!jiiiVI 

•Ui U^Alli CjIjIj3 . *l^ Lla SjjiJIj < Lj^ Ci-uw., Ciljl_>5 CijAua jiJ » 

a 

£*luJ.I ol^iJI SJ^t ^ <fil 3VI SJ)^! cifclU"...! J^jJuL <i*l5JI <£.LJI Ja3j 
L.UJI SjLSJ! J I .doLui, t^xj 2-0 J2lil jJl < -Gjj j (jlS <i1 « j^Lc ^-> II juc » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 6J4J (( j^aUl Siz JU^ » £jjj jjj . <( S^LaxJI dsJl » vJJ5jJ,l (V,l jl^l JjUj jt 
Jj (j (3iiuiJ <tl jl Cijt£ I jl Sjl nj i ui l OaJ <Uj (j tjLi J i_A2jJ.li » < SjLaJI 
« ./waUJI ^ J^ » fu %,(4i ■ « >^^' J*J I ^'j f4^^ If la tj_^u jj (jj^^LSjVI 
(jfc « j^U frfi-J I Jjifc » Jlcui , <a->aJI olkaJJI 6dA j <jLac! jSiu (jl 
- « J&l Sj^aJI 4-**L » JjuuJI j»^lu (jt lJjC (Jjjwj <? iaLuAll <jji <[p*. (jjj^a.jil 
tj*. Sjda-« <U*i CjLLa.1 (_yJilli « vr 4allll JjA jLa^, » 1 Jj <laj . <(jj| >» ,!-, "1 jjt ■_. .11— 

JaljiAil ja 4X^4^ &alfcjj Cjja iuMSJVI <t£jaJI jl cSvfc - ^ 

jOjiJI Oat » • jiA jVI yla. {£* bsJbUaUj , ( jjUiukaJI ) j»iyj| 

. « <fiit l i<if i£fl>o » J < « jUAJ (^J*JI JJ£ » J « « (^j^LiaJI 

^jjUJI quja Cil^S Ifj Culi <UujLuVI <Cjj^uijJ) Cib^lll j1 _ Y 

. « i£jjj&JI j^ua. )) »JL^J 

pfltAju i < SjLSJI J isLuaJt oU^Mj jjj LLx&l JUa jlj - i 
. <UJI IjolaS Ua 4*-^ jJ^VI *Uj Cilfi'n jl (jitaJ 

_ SjULII jia J juaLa^ 4J1 a£j « j^U. .*/»"> 1 1 tU£ » jJ^ui.1 ylj - 

(JjJlj < L^j-iaj jjSI Sj_jj-a Jail i,,, 1 1 n't CjLo^IxII jjlcrto CJIJJ LAdXJj 

. ^iirti'i 

JLoA. » <-i_>£. iJjLiJkl (3 (JjSjJuuiII ial noil frLajoil Jx. Sbia.lj SjJaJjj 

jijjill ojit > |»aiH ^aj < o^U:iU jjj,l Ji*JI 4j UlcLi jjSiLlj _>AUiJI ^^1 
- JjVi aiifaJI jl^"1 ^ ^IJS J4-0VI 4i** 6* ^^" U 15 « tf J^la^l 
Ct-aujj^ O^JJ Sj^l^XI jls I jiAj . « ^>Lt jii&aJI 0J£ » oiii. jJ>^^ JajuJ 
2^l>t»l j^» -isl^-aJI CiM&li dlJ () Uj I(}t>I->*i (.>ojfl Odfclj - l^Ja^la^ 
. <Qlsduijj <Uuibj jjtnU i.>K< Jiwlj j^ _ <t uiiuia >ll 

D .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL aH SLi (( _j-oLt .vi^rt.11 JaC » —J « j~oLjJI Sic Jl^a. » CjVL-ojI Cjjj£»j 
Oxj 6Aa.ljJI itLJI j jJi i LvLo-a uLualllj SjjiUJI <xLJI j jJJJjVI (jfJ JL-qj! 
« jvatill J_x JUa. » (jSj jJj • ^Jill d»J Luj VI <Jut^>JI icL^xJI j jkfi « ^fkl) 
JaJI J;A^c»Ujj iit U*1JX Lua jui-^ < J»*VI l$J J^-"J t _ r lJJ <2j^LJI <jfi Lin-ilj 
CidiljJ ^pJI JalxuaJI Cjlfc jft% n S-a (( _>«lx aaiaJI Jjx » <jJI Jj-ojj (5: ill .Lxu^ll 

^!iliiVI S jL5 (jc £^h UjM Jx jd^ ^Ij , <-J,„t,l oljSU ioL»JI SaLill Jx 
j^uUI I^jlSJ ^lll iaiuJJ oljiil LkJI <Jj>lJI <jj_>«JI SjLaIII oi 

LaJjjGj <fJ_>*JI <J-ajiU 1$ n il n->j < (^^>*-ll >-«-uaJI Sdivj Jx, i_ijijlj 

(_hJ.I (jjJZ V l$Jt j^jj^JI (jJj^JI < 7 '* ' "II 6^*-* ' I-^jI-ojJ^ (>t l^xUjj 

i^a_o _^-otlc Cinil L^jI (ji*JJ ' Ciljl n->**> I (j^ iu^^aJI <Llo»aJI <jjv».f LftJ 

<iLjl iijH <£,LU Lf&>^ cu.lii < lilus^ J I S^LuVI jj Jju <fjl+"' 

Jx «UIaa1j ijSaaJI IjL^S C"A>£ Ifrjlj . <(i|jJh|j <JLIj ^J>*JI t-UU-uJI 

jxLxJI ajUJIj <jj jd n-^l l <_>*T/-b v"^ (( j- ^ i*^">H ^t » jj»*>U Sal.uu 

Cilelj^/iM Jivjlj < Ijpijt-n Jx (jfn-^ II j^at a^jj ^dJI isJjoJ,! Cjlj2il 
Cjjlx aSj . £, .W"U <Uj>*JI <Lj^_a=JI Ijij Sukkj pJLoJ l([ I- I <_jaiLUI 
Cljiil <OaJI Jilijl 16^ I4I& Jx IjUcI ^nUll Ulja*. Jl jj-VI 

?- > l ' »U c»l^ill i-sldAt (jUia^ (JjjUI J^VI (jiuaJI jj13j < 3^ I,. .1 1 

« . S. wlU <jjjaJI <jjj(j ft^Hj 

(>> lcjj^-a o fl r ^ n (jUJI ll» <UuLul Jx jJ— a (J ill Jojjj^JI J=JI (jt orfJJJ 

Jj^>: _ j»-4d=kj (jjjjj^uJI LlxiAll t> JjVI (Ji^JI S jLS (j^j <jT : Lfijj Ljj^iJI 

elill _ Ijj>uj Jl Sj^UJI t> ^jjj^uJI LLxukJI S jlxlj , j^j, Jl ^j^ail UI^.J-U 
{jt ^aa JI *L$J ^i«4 .jiUiVI SjL2 (> ^L <x| jl _ iiSljIxLVI Cjljl_>i]l (jikXj 

OljS UMH _ lilJj JX <01aljAJ (( Jrflx jVJ^aJI JAC » t> jjLj J^OiO _ JtluAt 

<ui djl*i: J 111 I f.jj| j ^jl^uc (ji^u ^LiJI _ SjLiJI Cf j r * J^ yjJI ujiUiVt 

n .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , Soaj QtuS (^iuj (JJA\ jli jfijil ^£J oUjLtoJsl Jx OjaIcI I J] j < p^ jUa 
j JlaJI jl£ US Sj^Lcj il^Iula 4Jjj u&ucu jjjSLi lJ^j-u ^uIj (^oJI Uij j 

<>JA J *L^j ■ *C*' r j-^jJH-'AI iaSLa^j < JjaUI Ol^Ll iULS UMuiluil 

: Jj U SJUujJI 

_ Iq ia (LuIjS JS Cioai iajLujuj £^u»^a e^jUU Ci**jirQ I jl _ \ 
. ^%mS\ uUJ^J Ci^J^J JjaIII JJa $ *U$Luil t^j^J La ait Lus^uaifc 

qa Usjii I JA jtS$ < <L u U ut . l l J i>'J>H Ji»"iJJ JjSI j? l)Saj V - Y 
* tU """.' <£l M-" Ci.J.lt-i Ql j-nATt <b1 ^}^ j* J^ 1 ^ (^ £*V uj - ^ 

abS 1 31 ls aL» ^Lujj j? (jiaj ^jjUJI jl jl ' ^Vl jl jlM V - i 

. *>jA^ Jl ^(jotj CulS jlj j»Ltalll Jiui KaVi «Ujlu±a f.JjJI 

« ijju-flUJ OJlS US < ji^jJ) I JA & OfljJ-aJ j^ajJI j^oUt jl _ 
JaJt l^j JaSi jl £JjJI £uA J*1 <> J&4J Vj « J3JBJI C$>-£ » 

JojkiJI ^ * ' X " ^^J* LiLkiw. £«V! Jx JjtilLl « ^^tsljJI Jut JUa. » £_l j1 jvi 

Jx ijiij £fi.J JJLu <jl SjUU! J JjUJI CjLjLuU ^3. j fjua. j£i _ <1« S^ulUo 

iii^l J^JLj ^rnnn V >kVI JJ> SjLilL JsLiaJ.1 j^JI o^ • i " ' J^ Ltf^ J^J 

I^LS ^JJI LLa-yi oLtj^^o ^V dlj < L^Ij S^SUJI ^UjVI J^ ^ 

Ja. ^! ol IjO^J ' ^"J^ C5J 3 £-° J- '^' J Ltf*JUi IjilS jjAJIj - Cil^^iULi 
jfl jlSj < A^J <iuuilL SjjJeuk uaSI^C <J (jj^j J\ (ji<u iUi <jJa*J! P Jj JAi Ja-uy 

SjLaJI Jl 6ju ^JJI iijUl ^l^i aSLS , tf jjjSil jJp » ju&*JI pV> u^j 
JaJI ) - ( A ) fJj ^iUI I,***-* jl ae^J^' <> ^^ M ^"^ *A^ 

. <Uti)^ f^wJjJt; J* SjUill ^AAa jiO^J ci^ai 4JU VJi - ( lu*i>il 

a .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL oilSJV &<c>jUa Ci\JUt £jjj ola. **IJ1 ttloi Ujifi gtAjl iSjjfcu <Lu«&j 
< (jJJj-alU (> Uj4*lai] <UuaUJI Jft uia,j3 bijui I^jI^S jl (>JbLij . £ii«j 

. « tju&U (4^Ij,,_j ffc^53J S^iAltl iwj*JI fejj+*&JI <> baa 
. }Ui Jtj>iVI oLiot oLji. ot jjj . 5j3jMJI j o^klL J^U <ifcL-JI cl^S 

Cujj JS Ciil£ Sj^t^tl SjLi <jt (Jjjjj < CiiSp i_tk. <cl jl ^t dJj Jaj iiOa. *i 
JUa. » J^jj , LfrJLja yijW (jSLoSa o^>-J.I o^Jkll olji C*?.ljU Uj^t 

j <jja^^^!j Ja*"JW 6- ^*J jl^l cLi, jx oiK J^kuiVI ^JoJi 'jl-^-. 

. dll* .Ju^l j;i>U iJJiUI Jl Lii> 

Jx oj a l x aj a,Jb SlaLsj* U+uflJ oau; uijxu CiLlLuJI aoA juu Sj^dl 
Jl laSl*. <dJV1 ^ « ^lill A^ JU*. ,, _>j|ju ^1 JjSj , pLJil jj 

»Lajl JS J| *jW1 «U CuAij . AJilji jl Jij iidJI ai3 ,)j , iiilji Jl tf jl | jj ^1 Jt ^jS ^j 
dUAjjl <J J^ 2 Ui^ 3 ^ U !i b " u > 1 *>> J tfj-ll Oi^iJI LV^ j>» «*l" ^-=>i WJJ • 44»Uj 
UJ 4 ^' 00* 3 J J^ 2 >**JJ • 4*UuJI j^ojj « hit S^UI » . iUlS tsm l4jJt jjj « ifcUU » <> aJ U,li4 
SjaUI , ■ 1<J 4Jji jjia Mi j « 4tU« , & 4J iili* dllm ^U J^l «U jjSj iLiUJI y^ii ails, , ojI^j 
uSj fJj - <JjiUa j^j ui^u V 5U, j»>li cialjj , l^jju V 4iU Jjj . 4ij4jJ3 Sj-J ^t Sooj «JU-j , « hit 
^°3 ^ 'J^^J £*j.J ■ -AkiLl 0J«^JJI 41*1* Oaljj . -Ui A^-ii oiixi JSj jd 4iV ojSi. iijiaJI ^ 
(jajSj juu^ ^j oiU.I^J.1 jjjj (jUjj , yaj OiUol^l jj^j „ Jjla. yjkuw » jjaSalb 4Uaj3 
iAixA* jLSai* OJ^ 4J-U Jlj«i , d3otU* jjjl yitu^A „ J^Sjj , «u Juaii jaiJI oji 4aj>*aJI 
U^b • J^< J* « J*l» tfilauM » j^jSJI .J^uxij « ' ifilx* (> ^jilla, |^1 ^V ^ajU« Jt. juxj UJ 
iLUI dli Jl^lo <taxjj OilS tfill dJj (jl Oak Ulia rirtml.1 5>14uJI Ci&*«Sj , (j^iiliJI 4JL«U ii.yu 

" « j^sllll Jlic JUa. » y> jUS <UbsUJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL I jl SyhlSJI J I j^ill Jx « j^U fu&aJI jot » Sj^ju ^aSj- JjVt D 
*I^uj . <L3J!>UI *UjI J ^1 J^mVI Olij^i tUJIj . e£Um 

Lfojil) <j iiA^ij oliljlfcl Jjl (^itu JjviaJI i_>MlJVI o^ Cilkaill lilt Jj 

n 

j wull iLul^j iajSLa. Cii&ujjj < ^umj J Jluaiu^l ^Sa jkl§ l&Aj 
£ uiliiiU *J%j«VI Ol^l^l <) UJLi-o JjS (> yli (5 JJI « tf^j£JI j>»^ » 
<j£ jitl Lo£ i « j^iaJJI » tfti^S (} i^jLj^I^ Ctlrtll-fct,l Olul US Ljj>uj 
. iaiuJsl <bj^uJI C»l,j21l Ulx IjjU « £jjl jAj jUj&JI «ut » fl^JJI (jJJJu 
JiS bj^ui £ £o^j jli US oli/uaUl Jx <UuaJ t>«jiu o^SJVI ^oIa jIxj 

tjl£ LajjJ < (jJJ>ajJ.I JaUuaJI JJfti J| (j^ijl < n*u A.n il ml l (j»a JJC rL>J ' d ^^^> 

*Ut <uijbjj l^iJ5_jj dx>tP^ u^ ujj • **'■'*' <j**!>* tij (3^°^' '^* ^-b* 1 SjJhLSJI 

(j^oU » j.u.u,ii (jl (jici jii < w\\ _>j>i£t \ * |»jj ,3- t *" J jf J L> <J-° t^ ^ 

Cia-j LIU. J>^>il » « Jj>2JI cSj^i » o^-^' 6^ ^H>^ <i^-« tjilj « ^jjjil! 

SjjjjJI JLi.j J I <jLa!ajj '•jlf^J « C?_V*J^j' » J^ 3 " '*-'' "^ " Sjiilaii (jioaJ) 

(3 ajDf^ '-iSj- liUjS . « iij.na. >_jt .till filial (JIj < fl_u>ll SjLjJI J^j i (^jLiVI 

oUij: Ja^j (jl$j N *\"\ N ^£t Y ^ jiuj uj^JiiVI Jj^tu jLu j>.L1 S>»UJI 

. « jIUjill ry^-a » j « ^Ij^sJI AjSt » j»>fjjj ofJ-^Lj-^1 c>« ^"^ 

Jx j>fliJI Jl ojLcj < ljj><-u j <ulx- oLU^lJl *\j*-l (3 "tfill (j£ u^lj 

ajj . Sia.jJI Jjjj iijuiLuJI J^^l j <i-iji_>a-a Cul^ (jlJI itujill Aj^^l J^ <^L«JI 
J^ ClJl^ d2i < LjJO<-u j jlj^XLul Jj^>J l-i^t £iJ& jjl LfK ^ilkil 6JJk ^W*Un"> 

l^ijluo j^a. J^UJ Sjfj^ c/j2 cIllA (jtj < jL_>JI c»^j jLllt (jt i -tj*^" j^l^iiJI 

Jl SjiLu Lj^ui j J>«VI otj < <i«jLLa j> (ji^ ^ JL-oii'ifl i«iua J*J 
dJU Lja ^r . nn Idj jlj LuajK-i-^ < iiiAVI iJJ^-ILj LftJ,^ (j1 (jiaj J^*i»- jk.LjiijI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . L^jLxLluV lii^Jfl 3JjtVI v-^' OJ^ 6* u*H« S J*N 
jjn <GLi , Saa^l aft J^ *L>iil jiiLajicI Jl Cy> ^Ijj L* J^ *ljl <jl - i 

I q'.U'j , JjSLiaJI ^rtiS"" <fJ_)-»-ll <*-aUJI (jj (Jf*^ <laJ J>i2J jldiluj! 

ajj ,-jLuJ! "I~H oLlVul cuja.1 Laitj . « (joill c/>c » jjxJI I^Ij^j SjIj^ 
Ij^^ JUUJI *luVI oVISj cJiij « <LLij L>lc l^uiaUU S^dJ! c^li^j-LUJj Jj1 
<jkt j. o m.j j \ r f^ £j . <*i»Uil S>t J Jx jj£ oLLkliVI j^XH V^ c> ^ 
oliSil jt «>lfi1 ^-J M ^ jj . ^u>-J! oV^ 1 «> ^^ vr "^i «> 
^,- j t^ilS (ji^ 1 (j- 1 ^^ u^J^ 1 ^L^ 1 (> jAj- « u?"^ 1 f^ » J ^* uJI 

! « ^IjjJI ^ij^ » axuJI <*»\bi ^&J ' JLM-^ ^^ J^ ~& m s >^ aVf .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E . <i\jL Ua*i1j (^jo^JI jjjIjJI oljli i_ia»x.t (>> Sjli JLoiiVI .■><■> <jl^ 

« UfjJI >*j » *l>iil <jt J^l u—a- (j-»J • Sda^t jLuSljl Jbu (^jjaJI (jtn^ II I Jjli 
1 '^J J^J ' <^« J ^L>JjJ - >A*J Laf* JLS LoS _ 6jo1l1 yLiS J <H£ <GliljIc.l v_uSi 
• ^^ JU^ <**.M3 Cilia CiLaLpI <UuL> (jfi J-SJJJ < <J Jn-.u Lui JUM 6jJJu-a <jc 

<">: « ofjJI>»j ffj^i J^ » 'l>^ J13 • 
uLauuul fuueij <L*jV ilsU. pLVI JjJ j igjM->All j»JjiJI JJ*- AJill Utet » 

LoiUI ^IjVI jla^.1 liJJ UU. , Ik^L^ oJ^CiCj Zl* v^LL L 

J I u><uJJ f+iV < <JJ0l.l CjIjIjjJI (J I f^fliijl < tAjaJI (> f^J-"^ 

. <lijj^JI £ya I a_iU*> (j^j <jl !_>*> » (jtii-> II jjlj J_>ii jAj < 4 tn-> <i o! j^i 

<J^ "^i 'jL>* Sj^jJ.1 £j>culllj JSaJI j^ljl £jJ5jj ^j^UAJI ^ i_ilio 
6J-A'<Luj|jJ djj^ (Jj < (_jJjiJI J^itill I J4-1 J < f^ijil I 3^-J Cull Qi<->tj 
i_i_)Uu La a 1 A _> !j\& (£jJlj < J^ISJI p Li all (jula-o Ju m Jx, <Ui Atlt 

ijLLlil SjUj < <ul*JI (jlStjVI j i-ajJjJI SjL? aAj < IjiAr. (jjnio^ll 

fMjAoj t (jiaaJI «JI i«-ift eljJ-oj ' <JjUaJkl <JjJVI SjLflj < <Lj S m<l l 
jjSkiiU J^lijJI (jnUt ^Lal^.1 Ji*i lj-ot OjJj-alj . ^ Y '(j£uaJI (jujld* 
(j uft 0. 1 l (JjJjis (jfc ^jiLajJ! ^lo (.ills llftj < <jiu<»i!l Jx <UjJcVI Ciiilj(j 

. « <LUJI 6J4J L>jiA-> (jlS (jlll Sj^iuJI ^fSjj o^^j ' 

jJX. SjjjuaJ JJjJI <LluLjuoi <xa.jll (-a^ill (j-a^U (jnl-% n Jj^ it*> (Jl ULaJ » 
OiliiJj . (JAij^nixll (jjs Cul^ <jLi-axl jjj> <!L&,LuJI <JjJ^Vl (jl Jl < 6j-tili-a 

jjx. . < jjf j ' ' || 1| I I I4J '^■jj d)l^ (_pl' <LujLujJI J ).'"" (jl (j^>ji>*l>i u- 4 o^ 

j^LaJII Cul^ i_u-v t (jUjVI <LjIx (j CjJLS (j jj i nl , . i .u i l l i_i jP. Vlj pLAJ (jl JUaiiVI ^ ^iJllj oMii^l oju bj^ui ^ <tjijt-t.ll |v&>JI £Uku ^ 6dA Oils (\Y) 6Vi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jli»jjVI CmCJjojiI {J jm J^J'J • ** j''!r . Sjjuij (jj^ajju IjikLi < «tuiu-ujl 

M>o laU^o tfjli (j ^ylLlii i _ il-> J I (jjljLj (^Aa-I (3 La^JI <£kUtij 

'■■*"- jLt JaJlLuu (fill i_uJLujYI <J C)*v '^j\j < i_ftJ5jil <U ds^yiij . c- ll-v 

jktU ) JjVI iuulj>il J j/l.rt JX) < (jjjljjl uJju^o 1^-^ljJ (jiJI Sjlj^JI 

f- 1 ni^yij i ^ititij (ji i_iLajji <i« ojiUj . ( <j_m^ o-^ ii i_y^j (jjJLiSJi 

'I'll i3 ?rjU-> I.H-" CiljlCAjl (j'j 4_uoLx ( jviaJL rr iliV» jS ,«Jjl *U-ul mill 
oliia. (>» JjVI <3laJI Jiujj CitjJ j(>oVI (>> jjjU jkliaJI JiUluil J^a. 
*LmjI i mil 4-> i ALL! I 4jjlaJ,l j-ualicj i >Li-ojLi_U jvoll&j < <tajliil jvalo£ 

u.'j '"L""" t>° Jii *4i c L t*^j o^*-^ r.j'^' ch° £**-**' 1 (j-»JI ( JI v 5-»VLj 

CiLaSLa-a CaJj^Ij CiiLiltl Ci n"j < .ikS-wll (j ,-vfli n IjSjLJj (j^ijl ^jJaj^uJI 
! Jila-U J£ |j ^Lill duJa. C> ->jm*>t LfAjUj <j£J iij-iJJ 

(Jjj i_iMaJI ajla.1 i-Aa£ ' •'« (jJjJI J-*j fJJ^J' JJ* » *t>UI TJ^J ^ 
JclLs { Jji. Ijjl^j (jjJJI (JjjjjaoJI (jjjiiiljiull (JJJJ i u^LSjVI IslxhO 

• Lac-LxJI jjjjjjj (JjjojjLujJI : •LSIjjji'i/l (jjiiljUl i_)wnt <jftA,ijjJl t 4,UlujJ1 

jj < (j\t-ji II j jkLJI ^l^JI (jV l^-iic <JiiLaJ.L (j^JUaj jjjjjixuixilj 

! l^-> ijli ii n"u i_it i ii J I 

jLujujj Jii^alij j I ^« ^jjjJI jJ»j fJjSJI Sic » fl^l ^j-alitj # 

< vjMjjVI ^h> o>^ ^^ -^ J'j 5 "^' jo*^ ' uA^' uff oLi^UJI 
Sac j*jjSjj < <jjj j n-> II oifjj <Ll5-» J^ S jLill LLua Lcj ^ HI daJI JJj 

OJ-14III i_il^lJI j> <jLuaaJI jjj_ « ^jJljJI » <-ajia. <JUI : «bJI ijjlk* 
^jLlJI c _ > ulaJ»l Si« jL-ala.1 _ 4uWlj *m*- tl) J f J^UlJIj Sjjii^L 

jjIlujJI i_ULkj jjl jaJL V <jl » : M$l3 « ^aiJI jJili » jjmll (jo^Ltj \A1 J->i.n JjUuJI jdiAll (\o) 
. \AA4ai«» ^UJI jjnaU (H) 0V0 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ! « ^Ul jJL^JLl ^ iilLUI j1 

UjoC hguml ^1 ikilJI Jl < W )« ,jjJI jAj ^J^JI ^ » l»l>UI J*-«> (»J • 

Jt 5 jjjUI (Jjj I (j *t< <Tt ,-jJI <lLu*ijJI £jfc (jiJuia Cut^j . juza aa Saa^JI 

< 4AjLliJI SoajJI Olil^pjl j^j J>^> -^JU^ C&3 ' S^jJI 
, yj jjUl jjJUuaJI Jx amjUIj SjajJI di$J ^U^ajjJI ^j^floJi Sjjj-ojj 
£-» LJUa.1 UjSju L£ ^Ul oUUkkVlj «bJUvUI oLmIjjJI dxjj dloJ 
js-aLudl ,jA Uft^j*j jjJI (jjj jj^ jjxuJIj < c> 0^4-1 1 ^U .Uudl 
h\ urttll j* 1 09 j Juj^j^ < J^VI S^ktffcll jttVi jl Utj^fl < iijdAjJI 

: &J&II jj^VI iaJUu ^A 

. hii iitijvi ciijjifii i-i2j _ ^ 

<^JL*^ J! JUnVI Jl jL-aJ Lo>- j ^.UJI £-ptflL uilj3*VI - Y 

lnlr>'V II Jj-ulal) Ujj^uj j^&i ,JJJ Lo djj" i ti n ^gj S .i.ii f . jL*Ji wlic — T 
. ( LaIjjjjJ <=k-Lu! ) Lj^utjj^Ji (Jjj <il*J,l Ljlj'tfl J>*VI <fA*-oJ _ 1 

< J>i»T YA <Sj_>ivj oaaLu ^lll j^Uxll {y> oijJI li* J j^ ' tu lij^S oSJ 
^kUj^JI U*IL! US . L^JUI j jd-xllj <jJI 3-iL- J^ <JVjU dlJJj 
^ilj jSj . SaLSJI «Glkjl ^AJI jl^l I A* Jx. <jj u < ">H o^j is"^^ 

I jjk j^aLlJU f Ula.VI iajliil <Ul jjkfc . SjU-^ll 6A* Ja Lj^-aaJI (jUiJj 

^jujj^I Jx lf=k>L i_i=kj ( _ f jJI juuiiljJLl f$ utl'il < >i-uJI Jj5 ji>ll 

, ^jlo jk^i 4jL ,yijt ^dll (^j^UAll jvjj^JI Jot c> jUj^ Jj < iij^^AaJI . Ui iaii-s JjU-JI jiuai.1 (W) 
0V\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL n 

**A J fru j o J ij Jl ini'i VI SjUi JaL^a jx <J^tj <JJJ lj « jwaLjJ! Jjjt Jl «~ » (_uSLo 
• « (j c 'A>" JjLi » JjIjJIj < « jj>i-alo Jjta_» » ..Uttallj , « Jj±ic jjufcj » J^g.tji 

(_^_jj-i_ujl (jioikll ^jLuJI JjISJI (( J->-OAfl J*-*?> » l3f J-*JI ^UiiiI^j <t)uo aUJ I «Jl1L 

JU. ^1 Jx.j < « Jx4 sjii JUa. » JjjiJI jJtj < JL-oiaVI j*j S^klUI j ^Sj aS ^ISj 
. j^ dLijI <JU j <ull Cilill pUj « *U11 Ijc^* 

JS jju UlhlSrtji I^Laiij jl *£u ajS <QI ... j^ujJI SjLiui » _ 
ftSaa. j* <ui*j U <L u tlllj ^aS^a uif^ Iaa jl ^1« US jSj , 6oa U 

^SjjUlu jl g^J^jSj ja loiiUj j4 JLiA jlSj , (Sjy*l\ ciXuJJj ^J^*^ 

fvu4A4 jaj - (.jjjui - jil^j, < jiil,I jS lid iio^. U jV LJuJI ^UluiVI j^aijlui 

. « lij^uai J Vj UiLuo. <j) jSj jJ £,** L JS jl ail 

(juiaj ^^4-bjXI liA (5 I^SLuul fvSia Laxj jl jtifil til » _ u^xxjl O 

(> jlS Ufa < &oa Uj j»SJl ... bl^j SJ&uLi jjLt jj iiia. La j&Jj 
oxJJI ^JLuai, <LaUi,l *Uxa.^JI Jl ^ILj |LLxLu1 , ^Ll^i 

J;lill j>aLlJ V jfjf^ Ll^LU ^| jjiJ ^uS^ ^J^ » _ j^.^jo J.-ia^ JjlaJI ■ 

. « ojii- olit (^1 I^^aI^j jl j^ill 4«lf]l CiUliill ,ji*j 3 dJJ J»i. (jlSj , ^xjjy « jvoUJI Ait JUa » cilia iuaaJJ ^jj^a Jiau-u (\ A) .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
it' . .7 **«*ter.".* i 5w^! r '' ; "^ m ,... *%■ 4j « tf jjudl 0«>1U <Oil (J j^LJI dit <J ^J*" 6| - lytjH SaUoi .. jtfjj ^ |^J » _ jus^ ^ ^, B 
'i*» &Ailj . 6^ J y^VI tijbuj s a>(lW ^. tf ^ Ljiul 

. <£>;*- Oa^j jUxIliuVI 6^1 «) mm^II 

OVA .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
•4 J**W\ glioJI jjjj 1 $_jj-aJI Jasj ^jjill «jLiU J I j , jUkuJI j-iL-o J £\jmyj IaJjm luoji JL-aAJV) Ijj^-ai fvAj < £!>Udl itj^il) iSiaiU . Uoa^ &5lj bj^ui jl j^Jiaf fkA i>u^,pl SJjum » _ ^x-La^ll jjU jj|_>JI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ifjuiaj « (^jLuaJLI » jaL \1jlui dLu V - ^iiw- IJA <• j ji.i't JUL I 

! SajSc jc UUa ctfj V Sj^jJI jSJ < tf,$Ui>il 
« ... liA ... jaJI jiUI <t. bj^i-J ^^Sjj IJL 

JaJlj . 4 "i5_ta-> j£. as^l yi li* o^jJ 1 *J^ » - JUSfi j^aj jxoaJI ■ 

! t SjJda. Sj^uaj Saa^ll jjxj jj ^> , buAa. tfy US , <U OaaaJI 

tta Jl ilajuuu illuxa OuiJ Sja^JI jl <} iLLuJI aj$j » _ (^jjJI D 

... Soaj jm < JLusaJb lot j»^Sjj , Soaj *ja1| jvjSj , oaJI 

. « loxo <j*ilill £joi dJoj Uul ... Jtuaiul ^ 

j jl£ L JLoaJVi jl tfyd Bja ^S ^uM ijajllu » _ J^Sc jjj»j ja.g«JI ■ 

£u2>jjl* SjajJI ijj^J jl JluaiiVI oju tf-uili cU5 oil* < JL*, 

J^i < j M^ i ft i Jl <LkU. 3 Culi aUo&VI *0A jl 4 n,„tjilb (j^pjiflluj^ 
oLuu ObboJI d^j jl ... Uol £4**uail CibbJb ^QJI ^b 

. « JaU o^Sul 

AjAJ j1 loj) bJbj jJa2b U Aillj < C^bUui <UI LuLfc » _ jj . .Vi ft Jo-n n JjS*J! ■ 

. (^iUuj- j^jAj f^"t < 'bSljltiVI J* jl < SjajJI Jx ^1 jkSLJt uAUftb 

. « aSjjUaj 4JUjI j a&l ^j^i-aJI oJLuJI *tt*vrt 

. « ^UxkVI (>"J J! jbaJVI CiilJ jl bflOA JS jlS ^il » _ J^lc jjJbj Ja**JI II 

! <? obbalb » _ oujujJI D 

(uS^JI >U£ u"><t, IjJOd jli ^jibxaJI fUj&JI 04£ ^j ^Sla 1 0^1^ jl 
jlS «U*lj jl Jj < »*Ufc U JS j ji fl a i l J^b j] ^jh"n i n jlSj « j^U 
iuil^A <i>b <Uj >Ufi aLloA ^Aj aSIa JaIj jl£ JJJi . dUJ 4 ^1^"^ 
jl 4Ulh1iitl J jtSj , t 5iJl«j4 «Cta J}J) DiS ^iJI iflUtAJI >/ -a3 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jj aSi J^b ci^uJi jf«£M Jt^*^ f^j^ >1 - t£>*f"j » _ JjJk. jaAJ jaa*JI ■ 

fSwu&j jjSj j1 U* 1 ^ ^^* « dJi fr«J « *tf jb*J jm5 <Ulu*a 

« S <b£Ua 

« <• dJJ JIS ija . . . (^Jiui <i» Liila. « iifcUfl » _ Jjifc jaaj jjj^JI I 

! « tjiUJV) ^ ^Uua ^ulaji 4x1 jl » _ o^u^ll □ 

jjiil (^u-djiJ,J oAju jc jOua ^ 1,1ft tf^ » - Jk^ jf*j J^ 1 I 
sL>Jb bJLul j ^dJ UjjoSj jlft <>i U « tfa^ 4*1 3V I £ l^oil 
.^Ij bi3>* jl ... OtSjVI (> o»j tfl i £>j^ ^ ijS^Vti 

. « £uAUI £^bJI £ _ (^Jfui 
, iLSljoJtflj S*\»JI J 6*^ L ^ i*^' £V o\ » - iw" n 

. « ^JOJI £}bJI 1oA Wj5 U *SjI j < j^So^ < tfduui » - J^ifi jfV, JaaxII I 

d.tr. *iailfl1 U £j3jj Jaaa «GI .. S lA»S . . S *jj1j5 U » _ ^jJI D 

« \ « bl*JI *u>*JI *jji^ SjUii) ,, ^t 

jj4J &>1jJ J IfrajJ bS J£i ' »W^ ^ <fol^ ... iS^ut » - Jaac j^AJ Ja**JI 

^aU luiaJI J^ aVjl jlS aili dJJS , JS5J CaJI ,)^l* (uSaJI ^ 
. « j- r? l^nSJ Ij^U a5 I>»IS jlj < a-jUl J^^ f Jla*^l 

yS.H ^Ga I JA , ^JJJ^< J^P- {^-° ,iA « C^^^ » - &** ->^J J ^* JI 

. ^jLVJI (> .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . jiMa Cifl^Jlj bJS £3uiaJ| biuiSSl oaJ 

l$j Ud <jLS Lj < tf^jiilj J^afiJ Uf"^ ^ M/*^ ^'jfU' (> ^Vl Ob\a 

. tf jLi>JI Jl^o) ,jAJU bWaj *JjVI J* b^ifcj ^a^Jb b>iib o&Jj . jii. 

. « *iiad]| odA JQA IaAj « Sjl.1 ^w J jxul b*<-ojj 

i^ji ll«U1 OlS^fc £^^l $ ^tSVtll Ul 'tK.fi ^ill ^LaSJI 

« 1. I JU » _ oujijl D 

JjS Ij^tniS *VJa oJIS ^uLuaJJI <Tf> I II < (^lUwi » _ JAc. jjjkj jxaxll ■ 
j>j , &a£.jui IajZ*. ^iusI oiUJVIj < <U aldcVI duaL^ oMiJVI 

( ill 1 1a ) 

! « (^kUi-u hu Alb I^JLfl idiA » - J-iit jjJkj JliaaJI ■ 

(jjia. Ubu <Laa^JI inlaid 1 04 ... £aklb dfldusl bl » _ o^J' E 
bxL^jl jj>U j>.taJI yls. ^ JS ^Wij £Jj Jl jb^ J* >f«3 

« Jlj*VI o*ijjy uibxusl - Sd^l^ <l^ bu jVI oi*^ f*- 1 ! 
^ja.j < ^j*^ *bxajJI fiUtj < <buibm,ll olj^Vlj < j^ifcUoSVIj 

< ^aJI I4J ^LiaJ ^jljjlu J j^jut dyJu £ujfiill ^fcjj ^iil uIjaVI 

< 4 lUA *_kXuUI (jil . JTo^ll u&i J ji^j jxifi^iuill j1 u iu.l l Jj 
. « ^ut\ji.) JjStlj ^J ^aujj ^ (>uaJI kiiliS^ < j^jUbvjl (j£ (j-i^ Vj 

iilll jl aS^j oUjixa ju> UuJ Uj ... ffit ^juLuxulilt (j ul-vU j 

©At .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . £ub Sjj» ijt...u-w uo">n Li^ui tiida. U 
JUA^ ^am ^i^u Olattl £ «L-ajjUI *bjU*IuiVI ^jUi jj 

• O 1 ?^ j^J tA*>* 

. Uj Cau Ja1 <Uja ^1 »U *Ui 1^-iAJ o^Iuj J^l^iJ uj 
Uix.ttW t ^?JI fcU jWj < J^ UpS Olaill J^l 6V» JW CT^I 

<L*bJI (> liU . bjla S^» fc>*J <> dlj o*j I3U (jilj 
S 4JS ^j^dl j**X,\ Jaj3jJ U^i < l^ ^^' 

liA ^ alls jii ... jj^a. Jiui ,) S^^JI Sa^t ui^ ^"^ ^^ 
jj^ js4| ^JUal jiVt w .- tf^i ^ J^ tf jl ^ ^i ••• 6V» .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Oi c x.n. 1 ^ 1 ^v Ujj ... anii J>fl vi jj ySjifli a! • ^' fa* 

oaJI <> ^i^ci aS olaJL ^j^uJI uju&JI^ « I4& luj&ll £«yi 
(j) (jiilu U ^^atl Oil . CilSjVl i> Ciflj #1 ,) <U CuIa Ua ^3s1 
"J& ^h you) Lai dJ j$ . * Ujj&JI a£t <y* djix. ^1 Jjjj Lj , £^ 
(j?) jJuJi? Lai ^UaI j JjI jl . <U pU^JI Jt OjJS ^J ^jlaal La I j 

« . ^ouij SjjiM ^LiLLaJI 

... ( Oni«i Sjli ) 

JSj . «b>*iiJ Ijuja. y&j& ^jii ui>« - jkSUljj _ ^jj £ dJj jl 
1 ^1. %*l 1 1 &ij^a. Sjj^i^S UoJJbujj Jj iuiljjJI ^Vintl j^«] 6JA 
... ^fiLOatfl fli^JI UAu . i^l^^u f£| UJ^SI J^i J^Luu JOa ^i 
S^AlSJI j^J Ljj>ui jmsu> ^ Sua} j»^j yl j^aul V ^J 
... jiiJl jiSUluia I J *i j < dJoS . 4jJLaiu1j ^JkoJ UJjj iiiljiujl 

Uj,^^ £txuJ,l jUaaVI jlwJJ jAj < jaoSjJI SjLui » - ^LijJI jjU jjIjJI 

« •! IflS j>«VI oiA J ^JU jSloli bj^*< dAi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < 6ja U y\ (yt jlS Ufa 4Jl I^SjAJ j! b uaA fS«JJjj » - o^jJi D 

Uf jS J£j > SoaHI £jj/<JI ttj jf fta I I (jU < 6oaj ii}wt U jl 
^y^o^A I i* ... bj^w *ljj <Cj^ixtl j "SjjUI I^HaMShI JSj < <La-Lul,l 
<j} uiaa y>) liAj . iiAJ ttfl J^fl _$Aj ... <Lu3Uu ^1 £t ^jLi 
%*!>» J Iajaj bj^ui (jjS3 (>i . (jQkklj 4io £3u Jfc l>»jSu 
1»VI SjJjl ^4 Lulj < dJj JjSI is'J\ ^ oa^ Cm-Jj , laj? J^l^t 
. t^JAub i^/aXI oJuiUfj < I4JS ^J^aJI 

tutii Ijy^uuj Vj JJjJ o>J 1^*5 Jail,/*.) *fr*l^ J : f*i JjSJ dJU 

l*JS ttfafe£.j , JLaiiiU JjVI fjdl iu^VI I J+J Jld*a«,l J* <>jj * 

<ui loiS^ J^j lu^il fcyi £ J> JS # ^ UU , ^ 

« • 4ijft) Ls 

... f ruin Sjli ) 
« ? ^ <jyi**i Ja ... oaa oil , _ y^Sji □ 
. ( L>L— <3Lij ^^ ^^ s^yi ^LUi ^j, ^ ^ ,^^ ^ 

j LULJ tijic ^ . SjUJI uili. j Sju^j %L 0LL1J jJuu US ,, 

f oillj , tfjiUill ^1 ^ ^ , JLS ^L ^ , ^j, ^ ^ 

• uf^l ueJ ^ uj^aJlj . ^m 
3jUI UL« 11^^ , s^u,, ^ y^, £> ^^ ^ ^^ ^ dU-ttJfl USUI UB J IjSjUj l^fai ^H, JbU^J, ^ ^ £U1?>VI )i4 ^ 6 ^ LiJ>) ^^j, ^ j y , j .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL fjeHZ CulSj < jjjJI jjj Jj^ j^jjSdJIj Jajj *N ■ "•» H AjSLa (jJkj j J^VI D 
< i_ifcj I jl La-vi < .pujill aJalJ jjjSjJI <LluU_>j AwLiJa. <jJLSljl «L»jSL>, JjS mi" Sjj^jjjaj 
<Jli]j < (^LaIH (jnl->U <^»ljj -i*J dlj_j < <JjjiX« <Lijaa«J Wlui iujljjji V]j 
1(| Kifit Sj^jJI Sjl&lj < SjjJaJI <Uj£aJI jj jij Jjiiiu *j . <LjJlaJI <Uj£aJI 

cdJjj . Uj_)-cu j <Lojia. "Ll J j*\ i f i " Jjjj < j^allll Jut (jijuajJ! "L-ijLil i 4_>J*lLill 
J>a.J < SjjJ^JI SjljjJI J j*4Jla.j| V^W <_>«LLuiVI (J>a. «Ut_>J SjLiltuiU 

Sja.jJI ^yo jr^A i J^KII jUCVI Jl Jjj-o^JI JaJ j* < L^tLnt ij^.l^J) otjU->ll 

Ji2 Ja£, ^L ^.Liill jo 6^°^ "^ "^i J^* f-mlill JI4J Jlli-uVi jl ^jla. . SjjJaJI 

. Uiiiij »_ia.ljJI Ja.1^11 <ilS 1) <utj aa.1j < j^lill jut (J^jj^II <Lli* 

Jljj V j^aLHI *u* ^uaj CuS I jl . JUS £aIj *lj!ll 4J ^juaj L45 
, djlj ja LluJ jaoi djusU V| 5^ka. ill j^a^j jl Jjjj V Oil J < duu3j 

• -%*U ^<uU jl oj^i Vj 

ja o->iii'i)j < ^l£JI I JA 4xLaui jjx ;uJ£JI jlfi jULmVI otAf 
cua (J^JJtl J Qju ^aj jSi - jjjl jjj jj^fl jJjSoJI LI . £Uk&**/l 

JJ4JJAJJ , O^t JAU^Sj , julli ) j-UjOAjJI JA 3§i>ll(Jt /t^ltllf U 

^ioli j^jSjJI j I ait I JL* $ iljjJI (Lul^j p^-0^4 lluijj oSj . / jjjSljlui) 

•: (joiOaJI Jlilwil Ijl Jjtii I jU 

Sjlj^JI (j iuiLuaJI ciusLUI jLluiI »jj^o jjjJI jaj ajji j>*S^I & 
J iSji M* ( ^i ■ -SjSJI ^^ IfiLLfi dJjj < jjjj&uixlf Jl Ifllrtiftl ^>tl 
ZuitijA Luaal iaftla.1 jl ^^j US , lit J* iUjaJI ,) JjV< i^U,JI .-mam al«u 
£* olu»jliU <Ua.ju» jri , <bl3*uVI <U^>i.l J!^ dJJj , aIj^JI ^i^ 

• i^I>m iljail t>^j jt (jftuj'tll jjjir>KI> j« Qtlhj . Jaai j*m%II .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . J^lj^ul j-« aSjx* oIjjI Jx US j! . lijSLuixJI j>o!jU £jiUL» c^L 
\±j*^Z oili UUUH US yUl VfoU cL>kil ^V < SjjIuuJI oLIaJI j .^-. USj 
Ujo»1 iiiSjjj < i^LxJ! oVja (jc o5>JI o***i ^•i*^l aii till ilj . <LloUJI kj^ 

. <UaaVI <j-° jjjS ^j)*>nifl Jx. (j^jDsJI Cjlclft"i-vl oai£ SjliJI &.aa j 4 

UJ>^ Ji^' ^Lla.'jM (jlSj . ojjUJI j Cilcjdll i^ujOo j (jUUla-l jit 

l> i<i S*> ij . Sja.^1 SjL.1 £^3 j (j^xt^tl JjIjj j3» . olaJaill SjU yAaj 

JjlS }L <JJ(>iJI Sja.^JI SjlcU SljliU Hjj^jlAs JLS ;^a a^JLo < (jjftmS J[ ^j. ."■■> 1 1 

j^t CJ iSl L£ . ^iUJI rJ JI Jl j. Ubtfl Jfef^tS Jl JMiJI ^jIj . Sa^JU jkL 
5 JL5J^» ' <tjjil ^Vl Oa.1 JjSj (jlS ^jJI < £UJJI J^-JJ Jj1«JI jAj 1 (jjjuOaJ.1 

J (jJji^J.1 o ^ . At>I oatjluil J3) . (jXujU^j ^iljJI ^L»la.VI aSc 
Jf*a-aj « S»jLa-il oULHI SjLS >Ua-Laj 1 iaUJI SjUUI lV'i q Jx. dl^j < JtiAaJI 

: (>^ u>?liJU clc.juJ.1 iuyj,* j iU aic ^dll ^Lu^VI 11a 

OwjJIj , JSUJI jjUot Ja^xJIj . ^U^a ( JL^ Jjuudlj , J»jjJ| ^>AJ ^IjlJI 

, S jy: JjAa^, AiiaJlj , ^UkJl jWi dJixllj , ^jJ_>aJI jUj JjjuJIj « Jjit jj-»j 

. ^U^t jS at ocl fJ ^iil VI « ^ ^x^ J ^^ o3j . ^U^JI jAi ail^Jlj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL » jtyj ^LjhSJt 4£jija ^*5j ^ dJilj . <^j^)LJ 4ld /^ • fl- iuil i t_uuJuJI 
. ^.tftlTifl Sj^uaa bj ££^ ^ Ci^J' (5ja-oLUI otl (> li$i < &pJI 

Sj^-oj ^..luSSII <Luljj Cuila jv$ , *jJfll OOfclj £^a^U £ CiiiOJ 

ai yjJI c»LI jUirtVI ^Uj (jijiii < <Jojj-um jft JI^SVI dti <jlj III ojj I Jl Lt 

SjLS Jl Jl>ui Ctf>j^ . Ua <1ojj <jjj£VI <JjSj V <£>*. Uj fL2Jl >l^a. <> luuj 

<l»l£j ptijaJI j,t <> oI^jUJ.1 <Ajui JjS ojJjjj l>i£ I ij L«f* <jj^J.I oUJaill 

ijJaJ LalslS LiJ <jiLi ji^jLU-J Ciilli < l.iaJj Ij^lj ji^llLui oSj , (^>u»li 
JLa. 6fljJ (j^ J*b ' J>5JI I JA 6^"' tf^ 1 tfJi^ 1 jl ^J <->Uj . dIjjLU! 
h.*M, J^S IjjCnuiU . iiJ.lt I ija-lil! tjt tjktitl SjlS cJlxu fJ . tfjJ-ali tfl <> 
Cilli vjJii-o ^l^ajjjjL. (jLiAa. lijitj . <a-uJI <> Jli <iL lj% . CtljjLaJ.1 
<5jaj.ii o-jjjj cjjU UjJa. ^Ul JWtll oj£ ^ U^ ^ ^4 ^ ^^^ ' 'r 1 *-^ 1 
j»jSt <£.Ua.J < (jjujjjoli jjX |kA ^jufcjjAll j' ^i • *^jV^' tf* ^'jJ^' 
vjt ^oLutl u'^^lj ' U"> uali Jrf* U J.'''."" t b ' OH^°^ J^ L^'ji^' 

. ^ ; ~- oULai i>ui, Jljll oj^ ul 6^f ^ ^^ 

<iV c Saa.^! SjIcI ^J^J* i> Atfj^lj tfJi^ 1 u- 1 — 1 J* t L V 5fl u^ 1 

. yj-JI cMJI Io*j fif ut o^f^J ' ^ <"l^*JI j^il^l 6- 

«»LAS S^tl 6 JA S Ja^i Ja u-Mj « SOa.^11 <*ilill S^^kiJ! Cm£uI Laj> VJj 

j viwaaJI II* 02j: o'^'j • Mi 2 .** s >' liJ, ^ ^J> iJ, SdA ^ 1 ^^ «J K 

. yiliiVI Jx y^UiVI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jaill ale ^a ajjIj e<ib ' V 5 ^ i> ****' *** ' *"* ^ : j;, us ( ri jvSj ) j^yi £5Ui j* 1 u a n 

, urfuU) CtU.J JM-.-. <r> l.,.,.t,i Oljiilj o^ ^UJI Sj ^ ( u! » 
Sjjjll yioa. <J UiSa. ^1 < <Cu>a.j ajljIU-ilj *l»1j -U^lio Jx. UiUaj 
OS SjjUl 4 Of] ljl>aluil dr**i\ j*4 t>l*» ' lW <> UjJ^'j l>^' J 
■_i lU" jl ^J • fjJI li* J-^u-a (> b^' ' J ^M' J a*"*" f^J f^"' 
j^ , ^flUfct J I uil^-aiVij . iijUlj fyOfll Jl JjiaJI u^»ljXI (> 
Sdwll ^d'l'iij ^ivS'im yiuJI SjIjJ jl C>^ J^^Ll <JjL_» JS £,L 

: <tuaj (jtSj YV jkS, £iUI »iU ^ D 

c mt/r/YA 

J>aX a2j i <J\ <lj£)il iftflti fUU jkj ^lullj LyUjLu.'Cjl (jjflj.) ^l£ U 9 
xjlia (jitG "UjS JSj i aS^II <ia.jjj <Ujji^uiil JoVi (j£ Lot lj^<- 
Sjjj cil .1*1 J jSaj i l UjLo Uxui «_uu jjj i «Ui^% Mill <jLii£.1 kJLoo^j 
■ CilkLJ! jjiay i^jX-uJI vJIa*! ^ ^ill JjLI ^ ^^JUllj (>IjJI 
,jJUI J* £vUa iaJUl oljlllj JtaaJI i.UJI SjUJI jj^ <^ 
. j_iLJI li» JjJ-* ^Jjt (JJ IjLutl <^jLuJIj ^lOu/lUI 

i mY/r/YA 

: OU.5U (> <UawU4 T^ ^Sj £5UII £»J jlS 

' ifruxt Id4j iJtkil CjUCbuul Lj^faaJI (jiujj JxuJI &ai » 
: <*iuJ.i ol^SJIj JtuaJI ^Ull SjUJI Jl *A<1 .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra . <jj ^ j j rf\ I I <UiiUj *lg_a «LujjLiAJ jl^ fl'tn iVI ^yi ,-i v laj <Uaj-o i_jLlcuI 

. N ^"\ T jljl YA j uirt'ill 11a iLf* <j* JjaLujI liUoJ « mv/r/YA 

« . ll Ifl^t ■* fl *' •* '" ' 

• J3&3 J** &*"* ^"^J o\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

□ <LL^L UL( i£<aS5 ■ « j^-^l -^"J i£ l# > ' ' *>'* lii Ojbx u JI tTuini jUfiol £-*-bj 
. I o KLIi ftj bJUlj dO^^JI &jaj J,K<r>la"t jiiiuuj < dmi't £^Ijj 

<a».j-i Jfll"" CulS, [<Jj' ^It i o J <£.! jl Jl f in" u iVl Ciljiii IjSj ijlS LoJuCj 

Jx . Ci^jluiV Oft J.i <*> ^Jj . (cAjAa. 4j£ dJ j jl ^Jitfp) jl (c-lojI <«-"| » \M\ jjjisl Y pji 11 j>-olJJI jot JUa> » jj plil ,jc CiljSd* ( \ H> .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^iuJ 4a| ), Wl ^ ^»>iSl ° fjf <UUoa. J jifcl (Jjaj _ « ftm^ifill 

mVI ijj bj^u «bji^f Sjltlml dJJ £ Uu < (^jI^c jiiu JalniM' 

D 

Cuaxtj < ^aWjuJI ju» ^5j jkijit u^Jll Ctlj^taj CtfJj ^jjl » : Ij^i 
. Jj^uiJU iJjJI Ja.j diiiin n^lma jl£j < l >mAJJI Jsoub jus d^aiijjl Ui 

. j&aa j^o J3V VI ^J^' Sja^JI qGjJlu i) ^4 j*iflOA jl kJ>JU (>&JJ 

< Y ). «jJ>iSilb 

l$ji (^iXu iji^ in <JLuij \^*H _>jjjS1 A ^jjtij « jl" » <*jJJ v^vJ 
£ q>a ^Ul 4^*1 Aloa-Vi JUa. l*j uij^xi ^iil ilj>4l StoJeU ojjaSJ 
£L&a. j* *^aj <>l JjI (^ JJI quaUI iaj^o £jaAJ jl » dJj J I 1 *J'\» J < <3^^ 
j^a fs^a, ^A IajIj , uiUil ^j J^t^ Jjai ^>?- a t>^ Lij.y (} t^^? 1 *"* 6' 

^ dL»fa.lj U jl Oijjl oil » : ijxcjj d*j « jwaliJI OiC JLaa » <uk jj^ 
^jifa-lj^ ait ^t ^^ikSj (^a.1,3 j? Ouiuo.1j < bia.tj iUt (^uJ 1jj>^ liaylaJI Sjljj |) tfi« JS (>» jtuii ia.>ij . tSj^l o^r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Of^UAl (jial ^ $ SajaM oUaaJJI J ^ £lS aSJj . JjSicuJU <uUali U 
jjja Ctlun Uootj . UIoa jjjSj (jliusVI <£ c>*wJ tLi-Lb £&£ Jbuiil j* 
* fy.t?H %}** *Q"'"'?i jM . S^ill ^IjVuiiI (jc CmaaI j& , e^o^U 

<-»jt ujlic.1 j jLaoVi |fcj»i fi^lill SjliJI *X>a <jjj JjUujJI JjLj jktjjj 

t* £,^?"^ *>*12JI JI e<_y^ll lj>i « JJJJ » j « jt^fi » (jLa _ jU»Oa.L oil 

"UiiljjJ <j-oji cjjSLj <Ui LoS i Sjl -> *i H jj£ Jj jJI (j-oLAj 4ji >floj « _/-olill *'<■ » 

. ja>iJI 3^^ J SJjJlsJI oLaUjVI 

tiiL.lola.V! (jj> !j.ic Ij-ilcj • SjJhlSJI j bus C^IjJI (jl£ j±*iy ■ t-^"'-~ jj 

ojjuj .iij . tj i» ftl-v fill <t-> If. cjJj (^j^-1 uli At <LLuljaJ ■-■■>* '^-^ jli oLuuiaJI 

: LfLo J£ 5jj>Jt1j LI.Aall &jjb j £i}ljj| *|j1 

(j (jSj^VI i=>j>iJI jJt jkjUJ! ^>JaaJI (j1 jxlcl Jii (( JJJJ » —1 4,.i,<,,ujJL Lolj 

JUls. a L^iA jLj1 ^Ul iuiiaJI ^ j . Sj;^^ <U OXi ^111 4_u ifl^uxll (LuUuJI 
£4 4£Mih ^Lflj Jjio^7iIIj c?J^>f « jILu )> ^lj ^^-ijAI loA « jwiLHI jafr 
sJjlo (^1 *Ufl JJu j f | (jiAJ t£JJ| UaaJI ji » ^jlfrJJI <Uuft"> jl^j . « jjJIIui » 
uiU-il a^ . « hSA XjjL^mm 4Jjj d^Lo&b (JLifi^uJI jloJiVI ^a JaLxli jj ^A 

( r ). « i^^jfuJ <Ujj I4JI LjuIj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J tf±a ^IjVI j^ d& W* <M Jx ^l&l Jl <5}li]| ^Uiv! ^| jj, 
4JiiJI SjLj lojlill <i^il j ^1 ^ <iu _ .^^ ^i ul^5JI cJLJj] 
c^ j ^£ *ljA Jl <imJ! -u.jk . 3L^VI f oc ^j ^j^^ ^ ^^ 
• *J^ J| I jSI* « jip » j « j^ , ,> JS ^iL^ jl Jji « j^UI jac JUx » 
iS>~ L~ W-1aI o^^l tf^f jU , jSljaJI i^ J^ jl^JI y^ ^^i j^ 
Jfi»S J| ^1 L^I^JI Sjjill jf « ^LJI j4t JL*. » ^ 6 l^ , i^j 

J+.U jlifi, j* oVt ^ <Udu L ^j « J^j ,, jlj < da.1 jj-al. Uo UjLuaSl! 

n 

J£ ^j jL^iiVI jl ^»Af « -r*^ ^ JL^ » ^lj fjj a*j Ljjj 
(J J**JI j i,^ 6 LLct jii , <^UjVI <xik* <] c^K r Vl «> <Ac ^jkil L 
*?>H J* ^ i^i| » : (t) ^ ^ j^ d5j . Sa^JI jAu, JkU L, ^ 
(J <J1 Ji"* 3 ' £"* • J^ ^^2- OiS U« jSSl ^l^iu Ujfld* SdajJI 
■fc^iuJI Jl l*j tf 41 jl j**, j^| a ^Lu jsLk b J>u ^j 6 ] ^ JiaLs 

J& j dJJ £iai jl I 'ntV.m t Luli L d* Jl ... Lak ojiJI Ol^l^i, iuuji 
JaUli IJS dfti , jjdJI dJL ^ji| ^ui| ais os^ji j|^ ^j ^^ jjy, 

jl L^J ' tAA^J j* ^^ Lt-OJL^ U^ ^ < Lij>" J iajLatl j^''- 
Uj j , ^>JI o^luiVU jAfcl ^iil dUuL* IdAj , ^ISaJI «tuiuSS Uj d^aai 
jl Jt ^^p. V» ^L^jiuiVI Jl ^J>^Lf U dliA jSj jjj . J c^a. V Ja.j 
Uul Laj? oU^ |ja . Lj^uj J UJ ufl^usu ^1 JiUIuiV *L*ji a^V djll V 
Uji«i . JjSIi^I Ja.1 t> ^-ujj , Lj^u. ,) ilAl^JI iiiaJJI JaJ j« J**j Lis 
^LfcVI o-SjAj jJbLw jj da.) ^flalou V *Li>jiuilj CiLjLuw <LuUuJ| jjS3 
I « j^IUI Ait JUa. » , iu„j £ . « JlSlnit,! JJU3 '([j--i>"^ ^Ul ■ &.H<11 |j 
Soa^JI (xL*! jl fr (351^ jVI ^uiiJj < iujxll Sda.^Jb tla^ OljU ^1 ,, 
Sjj^-a ^^Wi j] dLu V iJiSJj . «U LuLul jiLi j) ^ialj V JiSuuftll sJd* 

. « <UtJiOjJk,l dJsj^Ji jiljJ 

U^ csjfj ' JL^iiVI f£a. Jil j cjU^UJI ,> ^iV.jj ^.a.uj 1 jj a2 jl^j 
: <iji 4jXo f G Jl .JuoAi jK I j&bj « o^UiVI Ja ^MSiVl oLdi. 
^i^ui lotj _ J4&* jVlj « 5ii« Sda.^JI jl cui oSa JU fel Jcj ,, 

: UIjJa <a^U Jl Joaj Ijjl^Ij . « uAJU-o JLuaiuVI jl -^Sl ^Siklt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jl LU4 j*ftaS , jwm J jjSj jl uaj ^^*JI J*^' JAH 6^ uV » 
^uaj jfj < £*£AI i^jxi\ Soa^JI (> SI>iJI iijJI J*iJL £*-oj 
^AJtUb jVI ^4* . 1«VI 4jSJ JUU j^Sj jl (jiAj ^jJI ^J^aiJI 
jSaj ^111 ilu-aaJI S^lill tf j - Firm Base _J| Jlaa (^j Su i i ll 

^Ull j^a. <i5 >a j U-uilj (JjSj jl Jl 6jl3 u HI >» 3^' '^* J^li 

/kiiu » 4jl «• j - r-j ' 4-$J J>2fJ N ^ "A N jjoiimJ \^ AJJ <lu j L_>MiiVI ialnAi 

! « (jj&uut *j!>13jI ^jk j* *^>" Sj^t UIslS U^jj H 7,1.. I ^jiij j1 <J o^^jj V l^Jja^ ttkUl j tW^ fcrt ^ U^J 

. <uL2a! oxUiuj < <JUuil e..^'" 11 '* ^'^ U^J ' J»** li *^L^i 

j j*J1 04* Jj (°>a jJ^JI J^« » j^VI &jj o3j • S^L* JL^ii^l 
<« j^ ,, dllL , l ^*, . oMiiVI <JJ ^LJI jjCy o& ^ <=*>» ^ 
Jl (S xa j$u* ^JyM » : <1 Jj*» elUL lalj <JI ^Ji « 6>*-l Jl <ulki 

j*»b jle J5* <OuiU JUj j^j <ii^ dill jl* yfiU 

jJi ,) tlp.L^ jSj >» : Jtfj « jOJI » JJ dULl Oilil JjVI jLull *ftlij 

, ,>uji 3 ajj-Jit ibjiuuiJi ai*jji o-A^ 1 <Lu ^ « j^ 1 ,14aJ " ^ Vl ^ ,JJ ( * ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^ibil £-u) joa.j , oULuJI Cuoaj . ^JjljJI jlfa. jt^?j jjt.ikj 
Jx 4%Iju (jLS iajSU Ja. Jl Jua^ill JLoial dii,l <Cu jLuilj ^ ^Sj 
j£j |Jj « jJlJI » jj^VI (Jy-aJlj . « o^laSI _ ^xJI fSela » • j^jiJI 
dJJU <> J^ujj 4laJ ^ <ui J}jj ^jJI «L8UaJ| Ou J] Ju&j 
«uii aaaJI » : <U^&4 dUI djjbj < jwaaJI Jl jUi < <^^a.'l S^a «< «* ■.*"< - ' 

jjolwj Jl « Sj i^ifk ^ij J^IaujI » Jijiiil) ^Aj < CiS^JI dJ j J (j^sLiJI *jjjj£«i 
C£uUJ JJJSj . « <fl9">mt,) Uj^xi » «Ujia. LaoJ^J ijJb Olo^luM ill (>a^ JU 
cGj^Ua JLujV i»j|jjl1wjIj < jjjjiutaJI Sjlill J4 jj£ ?ULI ^ dll.1 <Lfcj 
.j^V I JbLii> <> iiMj JxiJL «Uii JIm dij . dJj j a^w jijL ^ iusLaJI 
^ ^uj d^Jluj Jj^io 0-»X> ^'njj 4J-u j| jj , « <Uj JJX aLuA » &J&U j>o'ut 
bj^uj (jja SjajJI Sj^fc VI f\f" (^1 » : i>jj jlSj < iiijuUuJI ctiloAl 

■ « j***^ 

nap 

S^>aIU! *ljj «Ljj <Ju s >Uj di>u»4 « ijl^ui » ?I>UI iojii. <j] csj2JI L)^*V O .!,!* ^ * 
(jjjJI (jxuJllj o±zJ&i u» II Ch° UJiJ-"^' Jf^-H '-'^ '" ^ ' Jt- 1 -^^' o^Uil >l*J 
iiiljaUl Ijils^ll SjjJI j ZjJl& juz\ic ,jt L<^ < i-iiUiVI JAJ Ljj>^ (> l>?«^ 

Ja^ „ , alU'j . JA^j j (jj^i Lo Jx Sj^lilJ Ul jlj lijjic ^.u ,. i't Ojjltl 
uj>JI ^_o _ <cLlu ueAJjb o*-^ v^^l <JjL-o J^ (j^JJ c> jtc. & ill « ji^x^i 

J^ l,„t l SjUL iLLJI 

, S^oljil cj>lA j ^Ll^l oU*^' flailuil Jl « ol^i » ^IjiJI _>kualj 

(^jill. vo^' *L^t (> <Sl A , n , a A. j jaaH JUlcl (jja-j < oLUJL liljU-c ojIjj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL I J.AC ,jl « jjjjj » <JlS_j I4JJJ1J 1 *LiVi CjVI^j Cj*-' jl uf^ SjJl^ll 4j>A Oj£Ij aj 
(3jH>J i< Cjjja-i » fUJit ^o IjijJ JJ8 ,1b j tic. (jisjAll Uj ^.llo ft (jl£ <jjjjl Sj^l^ll SjU q* 

&\ jufc » JjI fi . ^jiAjU^fl &LU rj^=> <-ft3lj cull iulloj^ S^o^u Jl ^.loa. 
uiiUJVI ^JJUb jl » : L4JJ Jl3 cliljicL ^j>uJI ^^iJI 'rO^' o"^o « SjU« 
(jLlxl^ ^ji" 6^ Jl- 3 ^' 6^J^ utur>^.U J^JI ^Jt/^ ^jS"v"il aafaill jl£ 
J ^ Ji* if^** wjljjxb Sj$fc^« CulS (OS^a. tjt J13 LaS . « ^l^lj (jJjVtj 

ODD 

^jjjjJI (jiuaJI (j e»Lol m i V» V I L^-jLoI ^gJH j^jlll <jj_^uJI <Uj )S?» I I CiilSlj 

■•i'i' t m*\y jjJ_jj yv jj . Sjjmijiiiii jiLvll (3j ' ciij ^ i m . u 3 <£.>?-» L»^ 

Sjii Jl l^ii 6>kj Ciiti AjiJ^jJI 4» nl^ll jfclxll (j^VI JJ Sj£l<u "Lj^j^JI iajlvsJI 
Sj^jjJ S_>Jjl*JI (^jSjJL JlHa^l (j « ,/^Lill ^ JL*^ » *^ i_iLka. J OJjj 

JA j 1 i>"tti <i ^ CjjLs JJI £luJI Oli Pit (-UI «Lu£dJI » : ^^JL L^i pLa. jJjj YT 

ijj^,A^A\ JLuJoll jaoiSVI (^ (^j^uJI oJLuiJI jl jlaaj UijUcU J&aJi tP^>j 
g jltvxIfauVI laA (jSa* Ja j < 4»JL=kjJ( dJA CuiAJ Jffl ... Saa^UI ^Uj*JI 

« jvoLllI Ait jL*a» » i—iUexi. jjj» S^iftJI 60A «Uj_jjuJI SjSdtl OJjjl q\ J»JJ 

ijAy> (j\j i JLauJI dalSV^f lojft'"j «CtV 4"*til"' Oaj iailj Ljj^lu jJ^ju 
d 1,1,11 ^Lij JOiSVI jl oi^b |»USJI Jc 0**?^ V*^ 1 t>*J^ *i1 ^^ 

dJjJM Jx ^U^d (J I Olt I JSaJtU I4J1U >^UI IJA JXJ . 9- LojJI diuJ^ (j-fl^illj 
(jl <Jjj-lJI iojlaJl Cuilaj ■ « IflUHit «Ulj£j < 4-Jj^uJI <^jAJI ^j JO"? ^ tJxuUaj^ill (juuiU^LoJI (> alotV ^Jj*-" JJLLII jijUTil IJSjJ Uauij £)Ulu j oLxtll j^ju jlS M ) 
44*4 » ^A <U jjUuJI i^lojJI oi*a. ia.jj Jl jxiii JjjaJI »iA <U«Luu i^A»J o5j , yjjSjj^Vlj MV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <X* ■ J^^ J^ LfiJ* *4? <S^ J UljSai i»aJ <±*J*1\ <XaUJ! (juk-o ' «-'^ 

*^UJ! ^ul^ tea o2 <iL JL,j*ll <x*Ui] f UJ! ^Vl j, mv ^-i- -M U 
*j>k^ iJjU-a ^V <j^iU <j>ui <u1 l$J |jj L LJLaJI &1a J KjlALI 

( ( j^tlill ^j! jua.1 » ^jlSj « £jjj| jj1 » S^l Ciclialuil dii . Jjll 

' °JD^ J <^alo <4>»J 6*4 ( ' <kaJJI dt yja ) <^UJfJ li (gj^in*ll 
(_yj-Li_o a La I 4.ia.j , i 1.1 ft <5jjJajj 1 St&J) j(j k ■ £jJCk (( I ))aJu )) J I <Uk.<Iuj 
ij « ^ i _^ueJ,l uJJ^xill » ohUr. ijc 4jjl() it.j JdJ 4jJ_>*ll <A*LaJI 
tjjSLj i_ij-Lu <CuJja. (jli £akJL»j . <JJ_>*J! jMJI (jx L*Jft Jj ' ^jy» 
j (j »U_t (jl da.) < jln"> , « i u Vj < Ji.ljJI qj> LjLtkJI < -A> 1 V J^*" '*''.' ,w 

! -Gjl^i, 

( V ) : j^alJL Jj Lo Oliljlfcl j 

fulj^JI qL IjjUujAi^ pLal <GjlftMj Jjf jj) JAJ (j*a.jJI. Jjifi J>^J (*jit/ J/ * 
j*?jSJI juc jjiSdJL Mn't-yl dljjbj , gJuaj Jl <L*jj iSyeXI pU&jJI t+J&j* ylH 
^Xil tjnmjll JljjW <ULmj i±*j*JI JjJI 4x*bJ lilxJI &b*tl Jlu tfjSUJI 
L&jjL 4jl* t^iia. ^I//j < PXjnJJ J 4ijjiu» J oils yljl Jlj*yi £* < Ij t»\* o^ 
JjlCJ pjUl (jtMA) jSJ . IfjSjUJJ mu Lui <utfj/j <UJit 4ip JAJ tfSUL»/ <>» 
XjlaLaJI ojoxa J/ CtyLuxi/ plK 4 LAU i; *JJ*^ if<ui""J j^^ll HIS uila-i 
SjAiilt JaIjIj jSIj*. (jljje ■ o^jjju J &?ju*ll SjtiuJI Jl *jjjj L»jU/ ^JJ/ 

ialSL 41^ ^a; Uoift <UaJj . Jm£«j j» lf« ^L y *>U J^l*; ,»J4i/ ^ii fj 

4jy <UU> iuli ^t tjjjtel « SjaJI j*o* » iaJala {JLaI <LUj JSLujj u«3i< 
<t . lliui 4J£ £*uij fJj Ujjjl Jl Jiui dJJ 0*J JAJ . tfjdSJUj ^jiJI 

n 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL oilS < A >t f> ucai ol^Uil alb ' Imju* J! 3^- J Cy »J^ **i « <>^ ^ 
tf .isJ j « u^-Jt juc- J>^j » J « c^' ^ J -> aa "-* " ^ °^ ^ i3L1, <***** 
: « gSill jjI J^a^a » -J JWf « u*^ 1 ^ Ji^J » °>^ fc*" iJt»9— lJI 

^ jnu^ & c^W ^^ '^ ' u&^W * s * SbJI <* f* 

. « ( j^oUdl A*£ JUa. ) JUa. Au» 

Jiii JLc tfJ <..!f a ..U o fU 43lilj3fil jlj£ alcl fu - ^^ <> <LK olilj^L 
.Ua.) » $ UAJ Ui ^Ift 4a1j , Dj^ J ^J,)*uJI jAuiM SjU« (> lijUa . , yU , jm!jX\ ylb J| *UUJIj - 4»jif*»JI iuilij Jl *}1U« J^J^ C-«i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < UAs> «_**^>t <a.(js iijiijaJi Sj^i cui^j u-u ^u, jiijt jj 

« ^^-aLiJI Ait JUa. » ^]j jl£ _ J^Ulu/tfl oLdjli-s j « VjIju » U2>a LjjLS 
Jjk^V! jl£ ■ J-KJI J3tllu.*l j l^lko ^L: JLfij r „^_ t jaj jxj i }LK 

<j1 US , JUil! <> <L^UJ| olk^iJI J j^LUI J| JL^ cU jj U J^j ^j 
<5j oxL, . <}jSlj*JI ^Ij^JI r U ♦tfhJI ouii JjOj jl£ j^ill J^u-VI 
JU*ii*ib IjljS oajl « jwolill Oja JUa. ,, jj a*. J! oUjV! i> c*3j J OSjll 
^1 djbUI £ 3^1 ^ js Ub ^ j^^l>=Jt Jj c^ 1 J 21 1) oL*I^UI 
JUa. » jla JoStilbj . oLojUXt JoS SjjaVI UIa.1^ Ja.uj ^lS 
^aJI j^JI Ulsa ^l>?J» Sj^ll) ^ £jL>ll Jl 4ijij jikl « justll! jj* 
' b J>« () u!*5iVI 6* J 1 ^ ^^ 6*" *jjj*JI bLaUb <u£UI jl J* 

! ^jxll J^l <) <J t>o>u jlS U J* 6* J 

jlfa. jiaij , S^AlSJI J S^uiUa Ja*j jj LuJji Dj^ CjS^JI Ita <)j 
ifuii ^c jaj&l] ^h jj Lltfjj tfb^b jiSj j* fcjii () ^ ^| o\jAiX\ 

2j£.j oiia jQw OaJ jA4 ,) JaaJL Oil* iii-ui^ oVbofclj j -^'t 

3fuiJI oJA jft JjVI Jj>iJll jlSj , SjAlSJb iiuujU) SjliuJ) J £JLaU 
J J^j j^i>- iajaj 4J1 Jl joJij bwU^Lj jAi- jl^ Jaaj ^ou^ u4B^« 
j 4a« djUil afij . « 4tj«ili l^oilji J^j jU » <Uuil ^luiJjaJI <UajLaJI 
CiljjbUI jlfa. £Ualuj|j < j^UbaVlj jjouujill j^> Jdfc ^JUI dJA JUfij 
jj J . j^tB <UU j bolfi jAa4j ^ , <bau)i]| ([&4JJI jjQj jj ib_^dl 
UL»L-«s « d uitli » (juLxj . ZiylAj Sj^uan <UaJ ja <Uj Uu l^i mjSj ^Ijj xi< Lia^u, CtiJS jjjlt jSi » 4jjijtt IjutJlji Jj* jU » /04 jtc (jiy/ Li/ » !• .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jo**!/ JJAjll JaJI j* JJJ Jl ^UvJ Ja j~MJI jj* JU» o*j$jJI JLuiy 

j*£ CitjjJiJu jfocLi LUS jij . JUuujZif cAfULUI jtaJf t>*«^; ****** Cd^ji 
£+* iliac iuJla, *Uf«s: Jjju USj) . Jf*JJ|>i ^ lii** ,^ J < »i a J7 ^ 

LAj) liaJ till US j~a4 Jl «Efajn OU/J/ *jj JS Jmj> I^m £JJUj> - (%U1I jjI 
^***J Of>*"i * l^j* 1 f^fiiljuij jioij^jU/ Jjjjiuedl (j* A**J J/juJ (jujfii 

D 

CjLaI^jI JJju Jx. < l«fjfc£ CiUlajJi a j-4 jl a jsnUJi Jafi Jt*^ » ,J->j3j <jl£ 

< 1^4^^ o^j^ 6*j»»V 4M*.i diA 4A u* *£** u 1 4)^ ^i 

« jjliJI » Ua (Jjj_>juix« (joajDLoJ <j>?j \^*\Y jJjj YY ^jj o>a.j 

<iL <iVni il (jj JjV I 1 <->»*> o"iu l (jjjb.jjL.cJ I (jJ«i* *4->9^ u^ t-*j • * jiUaJI » J 

£*»"» li 'j^jl^> (jjill 6^' frUl«JI Jjk1 jJ> ^JjIjjaII ^JJ-ui* j£. 

IS all ax? UJ jA (jlS, ) c >L. jjiUiJjj » jt>^jJt jjj ( ^ ) fJij, * V » £jjL-JI jjii ( V\AA Ju*A laljJ ) j^UuJI al» 1A1S JjcLju ^.jij _ I4JJ Sj^aitl ^.JUJJI j1 _ ^JjI_juiJI oi* (\ •) 

no .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL w ' ^ 

^ #■** ' o^"v* '**' ^**"* B * i *'*f«* 


?Luij| j^Luj jju a*^ Oft J I Jaj ofl^-au £ tf,},$jJI £*ti>fJI (jlij CjIjSJI £ SjL&JI dju-ii ^A ails <UwU *ij>J tfcji J^Aj ^Jj uij^sdl 
a£ ^^o^XI IdA £lS . &l*Ija J I £.U*J jkLdl a3l£JI qa&jjj l^ai U» <UUdl 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjA iil.ia.1 ojjj jij {Jd r iulS juaAj ^aj , lo^lj lo^lj Sj^ill »jtu» j-S* 
1U^ Jc J^ia >hj «LiLS , *Uti fcatf {>^ . JU^ii^l ulfel J (jiuaJI ^ 

C3j J UiJi tfV ^^SJI ,>5U ^1 SUV J o*^u yV Iaajluw (jSL» j>J <j1 OSJJjS ^>k ulJB < l^>3w OuajJJ S_>AljJI v_JjJ fJUJI j ^j2 dll* oil^j 

SjliJ - J1A1L I+juuqj fJ I J] _ J3V1 J^ Lfik»j «-«>iu Lfijj Jj ijl^^aJI o'uiL 

Ij'tlVml Cytl».lj i <Cj-i-i±j I^TinJirt Cijjlaj SjAlil! (2)1 la j ft'T. *Vj-* JttifcV *4 

. oSjJI dOj j u-a^ill jU""' (Ji f-^-^"^ Lr*i>°^' O*^' £y*M U_}L»j j oIjI^VI oau Ifl £.jjJ tjjJI oiajVI uVUWI "Ujlai jUeul (> Cuul ^jj| 4UbJi (\T) 
»i4 Culi jjj_ ^TV Duu ^j^ l . j. II unUII (jt JLilj^uu ^1 (> j»«UJI JaC JUa fUcV- ^Ij j- t&jLw 
i tJjjliJI Cull Uf< \MV £ui u>aJI ^oaJ JjSj yl j^oUJI ±u. JUaJ ^oj (jij jdi < J->j->iifi ijjliill .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL y}j yi* tu^u/ J ./-^ L*&£ ^1 £»>u*zJt Cuii / i/ Lac JsLuii ^j . L^ju/ 
JMMAUjaji ^ii J/j , Ja/jJ/ Jc *Li£jy/ J/ «Uijj d^u/ £iS£a £*ju> CulS 
, l^u iuLatf/ CilMluutJi JjuxaJI Auaij jJj SjaUI CiLVjJI £t CiUMjUI 

. M 1 1 j?j&l Y ' /»jm JUS »oi* dLL) ^j^ii 

JAlj jJ^JU Jx. J, ^ . %j J\ j^kUilj j ( U )<j,j..yJi,l XjlLuJI <$ ^iiiiUtkjJl Oil 

JjjjaJI Jjjj+AaJI oLaJ Jj3Lij JomAj ^ii^f JpuJ <_»u/Li« CiSjJ/ ^/ - 1 
4iu* I^Jj j^,5U juaL JLJj J jip JaljjJI ija Uy^u JUtf , SjaW 
£u>£ ui/^X*/ iSjLwt tjA ii jSU Uj , jJUj J JLuaiiyi dxj yjxJI qa jjjuUI 
jbjy/ p jb. u«U jte J/jj V ^Li JU oSjJ/ uuij Jj . ojjujj (| 
Uiii piidJ yJil jii j/Li auU ^> ui^LaJf / J* DiifiLA* culj jij , yipjuilt 

• tu^" j v < - it * iy/ ^^v c»ip*/ ^/ iu-^y tii^' fly o* . 4jijj-Vt JijS^I Cil^JlMI iHSjj . iiljiJI jJJiJ ■ £Uai1 ^j Jj 
illSj ^ JlS*HVI (> Jiij jjUJ *Jl .uu Uai j*Jo j5i ■ <LaaLiJI jUJVI (> j*-l j-l*>Ujil li* iuaS (\ t) 

. « It jW« » jiVI lf*AJU (ilS US , <UjL-» SjJjUB (jiuu CulS Jij . jjjJt 1 04 -tuiiiJ jllit j ill jA 4J1 j| 
■sIjV^JI ,) »UUi jjSj , Syrtiil Jl jj«j ^,1 jiij jliaj ^ 4^ yi^ Uoit ^U^L.111 I i4 ^U ibUiJI J j 

• i»sL:U,l (JjjIoj t^ujjj , u jIjVI t3i>JIJ yjjl <Jl dJi imxn yU .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ( dj^Li jjja, i> £>ki ^jjta. ^^^J tfJAit/ t3byy/ £JL-« ^c tf 8j*h f/ OjiaaJ 

4-utA jy _ yjjj^SU idi/oJ/ (jjjulll J JajUI fj£j »Jj*x Ja/j *J(i» 
4jJ_, J/ jaj Uai 4juoj as L^J/ SjUi^fl Ctiu « ^1// JtljxJI *j& oJlclij ^/_ 

D 

IjUa^. ^jjljj Cul$j i ^js-a^Lo AiL SjJhUJI Jx. (jSLj^oVI ^L-uJI *>aJh 1 Jj j 

j <juiMJ! "inVillj JjJaJI (j Sj_ > a\II t^ujj^JI <a.jij « (£Jfj£ <j^W- »> 6^ *A^ fr^ 

Jj-o \ ,J. » , fl i, i i _jj1 jIjI jlijl £4>u!ui Cifc_>JJ j2 Saifciil Ctu^l "Lojia. CiilS 

(jl LaS . S j- » "il l tiLiVjJI (j « £xy» £*£■ Qjj » jIjI u^*-i o^-J^ J^ <( j 1 - ^' ^ 

^^jJSLik. » CjJIS^ . (_ycijjl/i Cmjii <-t-aU^ ^f>H^ <C>j^Aa (j pi ii'i *>ac 0-l=tj « ijy>) 
i^\ Cii~& S^'W _>xoijJ X jtjjlljj . SaJfJI 6JA Jx. JjJI ilJjJ ,jlll ,jJk « (j;Jfi£ 

( N0 ). <^ jmi oikiji «j-ui a^ ju., 

juu jie - LI/ fj£<U/ t> Ciftni tiJj . dJ &a*JI Lijiub js. j*£.) <Jl>S uijt.) y 
UjS Aij <jl£j i Ciytl Qi£ CtJJ Sji&A JJJS (Jjj ^Z _ j*aa jja BjjSS d tlnj-u * 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL uu ixJaS jy>l jj£ Cij2 jjJS pU] oiSj Ujjc (jjzLLa JiiZi jl dJita IJ&Aj 
ix«J/ Jl -d/aAL at, Ml tfjll pSIjll Jllejil fU tjjia.1 cdSj jilj . ^>i/ 

. jtaUl J* SjjiJI ojii yxtte} yi* JjSI IJU dijcl y 

'IulU <TiiS J/ jltj , tjj*} jjji tjU ^Iji, jt jiS] j*exa jjib Oa>cI jSJ 
"ju)j . (jjuAl jill pSIjj Ja Cf Jjc IjaMt jl yjJjLuf £UaJu*l jii» < *j**±* 
JiUt Jtxl J Sjja.jl,l ijujJI jjLUI jtil Jl**} *bJ e+jj j*U* ui^ 

*^/ ^j . t^fis <jl!\ juJbf ji jjhi.x ? y ^ii; iayj <// Jm* ty . j**> J$ 

ilj 4j JxIS filjc <LlxJjSJj , juxa jt /J;** /.iiJA llu 4uiii/ jaj jAj 'U^mVL 
jj*j lJjui Ojac jla jjftllLj . IULa Jljle Lix* JJeu lJjjjj 4iJa jl jdxj jl 
Jj*u 4j/ Wj LJlj . tfALAJ y (SJil AJiU Ld/j 4/ JIi»u/J , LjUaI j» Jjiel 
>euu dij J jtS Utjj , f&SJ* SjLaaJ p+A* j&yW j* OiJ^ 6 If** ^Jf 
IaJ <)f £4l»W jJ ^1 yuljil (fjJJA U ^AiJ ^Ju/ . 4j/>i*/ y* u^fj*^l 
)l Jt JjJu QjUfj , jlijjb ^jjxJijMii jl J*lj L# dj&^l jUI OLJS1I 

. ,»Ly/ ja jijj J dilil iJjJi iJjjUJI J £±2 

a 

LSL^it j l*J ^LS, UjLSfiL Sa^^l oLV^JI ^LkSV Ija^ Ijf?. JjjS J^W 
'^: <u-ai L \+±a *.U auaj^iJ SjSlo <f4>ffll oxy^ « c^^ » o"^ 1 J - ' """ 1 "' 

^i// at jcIMI jc CtbjljL* jt (jZULu dil jj*j**i JW t^Uia/ J jSili - I 
iiAoi jl d^jj jtSj . d!Mu>yi JQjja. S£>jM Jj^l Jl J^l^! tf-J«3 

. &44AI ojff l^ULblj J^lj^i J/a*iw/ iS^ 

Jjjil J J^I^mI 4j fjB tfJJI fl4ll jjJU Jijle oSj U* Lijicl jSJ - Y 
ZdLUI goljdl Jjsujj jVI J4lf*l fjZj • 4"^ *&J*' 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjJic $91 lfc>jJj - ujjjju,9Ij fe&fjMI ZjWI o* Ij&* 'JJ« <r»j^ ( 1 ) P iX ixi yAj , (jljkll o*JJ*J w»JjJ3 Ctljxtj Cil*j*** J^lj^} f&2 (-*■ ) 
, LSjjsJ uy* t) J^ a " uUjW j£ SjjIS tjj^aii/ JS/^j <Lu a a jy/ 

iiiiir.i l Jab ij.Jklji.1 ijiuj , 4aij^y/ Sj*2U CiLVjJI uumUu JoLuiJI IJA jl 

■ ZxlLUI ljU*$U 

^e £iU/ IJA Jju£ Jl £&>>? ufcj*! J&* ifl ill U** J J** 4 " jl jy^J <* * * 

. Ijtii jj£f (jj£2 o\ CfiA* IfJ^i , jijuol iljJ Jtiljuif fl . r 
j^Jxaj dJj jii . ^fSjjijj iS&d jL»f <> JfZljuil (jtSut £a '/.e « j,y _ f 

tfijZJI i>y/ (ftlj-il &jda^ Jjj^ 1 &L**** *&) CJ^ C^J 

« . ( (j%l ^ S jAM ltt,! 

n n»v .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . l^xLojj (^ijoj ^t^ *i*j ^jJb (jfij - UjjQj ^U* ai$ 

j^l dJ J j) fjj*j » S^aoXI ObVjJI SjbjJ jwoli S^fcj C,P4f *^1 ~ ° 
CjL»Vj-1Lj <UjjjlUj < ji^no 3 wrfi^ui %^l>« ^'^^ ^-°L^ <ft^"t,l « <Ui 03&J4 
<>j^iA^ frKiVtmb ISMLI ^ji- jL (^1 jjj fJ ^i < Uja*. uijjJLj , SxauJU 
bJb jwab j^xJi Jx ^.liul.1 jii , ^ V ttw S^uJLl ^SU £abd! 'Ux^JI 
Ijjjti SjVU,! ObV^I obvi dSliaa Jx. ^3) 4Jj J&UU U ^Aj , dJJji V 

(j&Jj < jN-alJ fUaU l>UJt2 Oi» Ujj £»l^laidl aJA jU jd£ Jx ^jjl » 
^itn'trii't Mj^b 133 j j^aSuu iJ^wj UJ* j^»V< » JfrJ k-»fJjlll jl ^jAJ jl lid* 

« . Jbj.o^fl^bbU aa.U jl ciaj Luti JI>aV» JS J j • bi5j4 ^l^i jl <ui <tt£tu<> JLU i)/ J £jlu 5aaJU/ OLijil iwttj Ot tii i j oijj , ^ac tfjJt pLaJI J 

4*>i y <uj >» a/j i*;M j/j < g^GJ/ jr asuji*/ j*/j**j #0/ ^ J *j^ 

pUll j! tfU) pualjJI (j*j . </>ȴ/ Jjiil ?L*Ju c&j Ltiu JLJU a*** 
fuoUb jb^U tflj J JUJI jixJtj , JLaJI pUdlj . <Ljl* j^ i*j^ jo*i> 

(SjUiluujjjjjUl (JL** f>jjb $ jJH 0*J ■ fWI &£J 0* tfj J* i) f*" 1 * 1 
4i* *_tJU»/ jl (S 1^J *Jtk #liij W^O JoujjVI JtjJill Jl &*# >/jJ J utuni 
Sj&MI 4AUUI LLa&JI £ljJl £ua ^ 4JLd/Lj , i*tjueu fSxa ita^j jl 
J ^W 4Juiui iJSjUl >/jj jj^/ ^^ Jj ■ CSM wuy e* 41 * 1 "r^ cr^' 

. pSJ LOU Mjll Ite j\S IJ} jjW & j** 

, iS ^aJHI JU* jjSUl /joi/ jJjj j^JI C>JJ* J3 I,*! ojb** p^J 
Ubjilj Liu// £* S,uLUI DLVy/ olSiUt ujIja ^jaaJ £u*UL ^jUOuuj i^^vi i^jUJi Sjijj 3iuj i*>«- aiisj , ^jiii <>Vi i>au.j « is ^ » ^^ # U J ^i 4 ^ V ) ( n«A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < Th<i*i <Li jjgjnr lifeUjj Uf» <OjJ j/ US . aJLfc// ^ p/j^i'/ <>j^J ixuuLuallj 
UjU Uc ii i n/ii't cj±**" J ll»i» Li**u ^*«u ^f/ j'^^LlU ■fn.i.olt/ cdfcftftaU 

j* t>3uy/ ^ ui^ 4iii/ yf* ,»a«/j /j f /j . iu/ji/ -Lufey/ 4yii(b <Ju*gj/ 

<<ni<Tn frj^-*} Sjt'itl ZljjxJI Zijj^AaJI SjLtjJ iusji <>jLii£L> SjAUttl J) 4i5^j 

Jauijyi jjJaiij , iJiZot (JJJ CiiSbUdf Qtujt ^i// i^iU.^ojXI Jja. Lf xx l^j 
jj iijsJ, (jLilay/ | aalac fijSLuj . I4JS oLc^i^ll *JJ> Jj* iuuxLuJi Ji\j) 

« . AtMA fcwUll ifiluiil jjIj^ \ t m 4lbliA Jfi oailj - V 

D 

. CijdS U> Ji\ S+'yttifi 1+lja.j SytUJI J IfuLiS ^xit luuaJI ^1 OJlS jSJ 1*1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £alu\ (jSjj , sjjjaJi iisj^»y/ Sjhyi oLuLuJ su** <j&> jsub <uic u^y 

CiIjjSjUj i JsumjVI JyutJI Ctlaj) I^-ii Lu itl^JI LLaSJI J Oytaj CiIjaj <Ha 
jti d\JA & (dj CiSjJI Jljb Ujj OlijLa <jlSj . 4jit^y/ Ifjuxil atflLnJI 
&j!oj aeljl ^Ja jij , 4xuiJ ija L&uu j^olj (jtSj , SJoaI j] J JLxiJiU 

; yJLtbiaJ/ j^u LiA oAj*1 L)1 -^jh • ^V f^^*^ quIm\ M^ji &^j9 

JLuijitl Jy*&JI 03^" J) l""l'"7 0j J ^^V V iX ^' i-^" iJ l> a ' v^" J' - ' 
< ss tiL*ii\ pJUdl J LfUaAlj , ^jaJI fdUUI J JUull UjjUjj , t+xij* ";'."".' 

Jj JusjlJ j) Ll/^kuli iJuS (jj) Cu ii (4 , j*oa (ja?lj& 4*1 JJ jl Lute (jlS HI j 
J Sj^JU! DLi^y/ LJIjAf ijt l-SOA (j) jiAJ jt jl , jJaudi iliuiX Ja 

. iihUI 

, ,_yuLaJ*/l JelSliy JLoji & JiS) Hi fuii ji Zisjs &u/L*u/ CiUujJ <u' u! - * 
Js. dcLuJ jj title l,ii> ia , a-)V/ ->ojaj HujUuj JwibaJ ^ tiu'i j/ jj^j Lis /jtf 
4jj( i <•>««/ Jj/^> JJAJ £■« ( if 1ft ftrl iJj'fJj , jISjjJ! SMj i H i t it, Ja jLau/ 

. l+ls; iSJouil Jc Jjj Ui jLxiiiU 

^ yai i/^L JLu^yLi y-aLJ ^Ui/ jl« Lijjj* ^c iJSjjj LlaLaJ jj - T 
|JUJ/ J f / Li a do 4SkU/ ^JAJ (Jaloj jj) j&u Ujaj ihjJoJI aJfJJ . jjijjliXI 

. iujaJI 

: ZJVUI oLcLikiyb 4ltj£* f-Lacj fja fijjjujj^slj £* ylkl** £y* £■?>,>* ^J 

J ^ntimj , SfiliSJI (JJjjJj JIajJI qa teja^A Ujj£Jj*k> J itj&aJi jj - 1 

(ja f^JJUJ J tJjioJJL* pjjtt • <L)U£Luuj jwaLI/ Lu/jLSIi/ jj} j* jSJ lafa - f 
^1// 4jjL<a2«y/ ^LtULi ^xy/ jJUJti |j-»j < (Jj^l lxiuJUI Jlj*1 j ut i i' i J*) 

qjAac Jt*.j _ CijIjJ Cximuia) Uti - SdaJUl iuyJI iijjfiaJ/ SM jj - f 

Oij JSf J jiAt a5Lc jjSJ JjSaj Jj ty+f Ljaxfij ItjuJ,! tetludl CulS jSj 
tf pljjj . tfjAI *jji*j o/jUlu-y/ JlJ&i oi^i ZtLi*JI J* jUicy/ ^-i - C£** 
ltt\ b CulS ifrt'tU jli . if^VI JUI o»b t**^ aj f* JSJ CJjIa itj&aJI 
£jjaj uulut) Jc pjifjA) JjjiaJ J pjjaS ojUtjj j^i M Ujmj . JU5U 
OljfjiJI CulS Ujjj , tfjSjil JaJaaJJI jaJ (jjf^f /j/jJ & • J* J^J ^<\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL a- ,'jjU ol *"j J** J ^ •J Mi ' **** <* U ^ J ' -•*"' JLa ^' ^ 
*a»a/ cbyy/ yiu u* jjch ji j±z *j*m iujxji ijjj^ji ol - ° 

. : u-.:.r, y Jolat/ *W *j*> uV e 1 ^' ^ ^ ' ?*** ^ •* J * 1// 

/; ^jju, ^;'ui . juj/^y/ - t r>"^' o^' & <x*j>*u * <** 
;>(* i*J jy/ *^*~ ^ c**'j **<*" J 4^>» *v" '^ 

,h „■■■■«. ^ ^auj^^-u/ 4^^V ^» u^ J" 3 *^ Ji ^-W '^ 4'- v 

: JjJLUI Jail// j~oLJ Ct^jJi jSJj 

jjjui j ^oaju/ oL.yy/ ^/a*; 4^ .3^* j»j ■ dii* j+m sjcUoJj 

i+L*. J 0*J fJ tiif "^ • t&UI J* SJxiuJI JJji y liSJ 4J OOS/j - Ja-jy/ 

jt. h--^ y j>m 1* tULij • **>ujt tjiuui M i) j^W 3* ¥ uj^ 

jji, ojG jt HxfjiijU^J^I fhic J IjmmLu* J^ii/ j/o*iui/ Jc o*Jj < j*» 
^^ uuu? Jjj SjtUUI a* & J 5o/j«/ JLiifcW/ i»^y/ 4j>* w/ - »" 

in .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jw»Li J i SjMid J* Jaft tjud jjjj lSjuj juxa J liaau U J/ j£uu JaJj _ £ 

{flu ^ii\ CtUlcjJI Jc lJ&jjj V Jjaludl (jlj , tflS WaUl Jc Lit j <OajZ*j 

jlj . 1$ ttit i JSLua Ja, ^l£ X&^ll iajiaJI SjjS Jc LaJlj , lJjxJI Cij*& 

Ifjaull IdA 4~tl i ti<\ Jc <Gjj2j jjSm «J^u/ qjjIIJI J juaLi J*s-.... 

, tLcujxJt 4hjlxL JLiSIi 4J/ J Ijjj , fUl£>L 4112 U JS Jf j*alj xaLuI jUj 

. «Lt/lI// JoiJJI Jc is xa t,j,j J jSj jSj 

, Uj^aj CiLtJlZalj i-tjxJUl Jc UjLuiUuj ^Jju j1 utau SjajAI CiLyjJI jl- I 
. iff f-LajLat IjJlS Ufa pj u%i (^elibtS; jte yujjj , JuiSai// ^C tfljjij 

. dlj J*M 

SjaHI CtbyjJI £a jjjj y jjj ix»jxil _ ifhlljutfl oUtXaJI £J<uajJ> J - f 
jU £iU135Ujl , lueUdi hi, All CiLcUaJ jwuj ij , tf^lLno ^cljj tf J/7 

OU Jl 5jaO(/ iujxi/ 3jjJ4**JI J jujSJI tfAtlSUI yClkiyi jnl^t/ y / _ f 

4hW ^jjt^+Mj »j^U' ciL^jJi ijm Us* djj y owjia jh» ^ _ * 

jit hiiA lL jaaj y/ LuJcj , jj*yi C>» jjJbJ iZjitiu &}j LuJ jSJj < (ji^-^l ' y^jV t) Vj Jeu^jVI JS^I i) y i}j}hW JjIS jjc ZtjluxiSlj IxujUw 
c-lux&l <fj ^d ft? I I <j ''ilrn-> ^aJ,l JjjL LSUjI dllA ^5jjj < Soalll cjLV^JI Jl 'jjLojlSI 

. Oljlui ^Jjl (3 rt_aill jjx jXjJ Uii 1 ^* <jl ft 1 11 ft~» (^jLluj L Jx. S,\-t"H ijjjxll 

D 

in .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 5a»Sll oW^ll eLSo— 1 6- J^ ^ •»" ' ^> ^ & pU ^' ^ H* 

^l-Oj t> *jf*lj « A**** » ' iUjJJ l e Uft ^ ^ ^ ^ * ^^ * t ^ jJI J*^b 

^14 413 C.^ lit 4i| ^5ifc1 (^iiilj . eLa^J! l $&^ u*^ S^UUI fljl 

J* JAA* « a«J^ u* » U ai» ■ ^^^ J 51 ^ J^b""} ^m-l 
»bl J^'>"^ *"*# ^ ^ «£*>»t ^^ J* J>^^il J*l <> « tf ^ » 

JU*» a^^JI f« ^Si^aJI aiA c> *bi1 Jil Cu>«tf Ulp.j 

^LUi ^Iju « Jja » £?j^ J^b"! C^ U**^ 1 jb*" ^ ^ 
4i1 j < W=U\ 3 5^^J» Sa^atl obViJI **«b«i 3 J**" »^> i> 5 J^ 

Cj^f ul « J jL 6^ » J^' ^ U J • b^ ^ ^^ ^' ^ 
^y t < ^^1 aljl aSj . JCoaUj 4aJ«1 JI^V! JS J ^a « djA , Jl 

so^ai cbv>» j cA**^ ' l5Ju ^ J, ^ «^* ^i u ^ (i l ^1 - ^ ^ nt ii^J 143UU «w <>^^J ' <ft^' ^J 1 ^ 1 S J'JJ J J * ^ " J ^' ^^ (t>) i^r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D 

U*"H j l*^' c^j'j^I 4-01 o»Sj N^"VY jf>»^ >>4-^ 6* £»$>" «^ Jj 
<u!iL*i j^j <a.jj JJ (^UJI uiSjil ^>*jj . LjS j acl^ji Jx. ^jji^uJI jUjVI 

}U.L: IdCju) « jjL (j^a. » ^j^M jAuJI yJk \ *H Y JJJjSt YY fjj Jj 

_>jj . (£.>a.i JtLitAj <JoLjjl i ; i>i.M <uiU ^JJI Jcjil j <gLLL> (j^ « j^aUll die 

q* <U-»-ujj <JU-uj <J tiljjj « _^oU]| die Jtaa. )) (j»uJjJI Cjjj Jx. ,-£j_^«VI jjgiull 

^hm/ ^Lud 4j£j^y/ &y/ jy </oixf jtuSjll 4jaj (fill jLJI QAt dJJSj 

■ ^h** J uj**jj Jj irtii't ii o* jj> &y pSiaj&Ajti ,jaj jjij , jjjj&i rr 

{j i i ilal Oj , ,ȣj>Lij J/ /jQWj . JittjLul J jjjill &JMJ Jclia SJUjt IjjaI 
fkSLdl LfltjS jf Jjij ^1// I^j/ju^Lj JjjJU/ dUyjll itjiA joaj 4j /j->ti ^17/ 
JLhiljui^l atJLdl jSp jSj^I ti/iiVI ia-ui jf ^j Hit jluju J 

. Ujaj iuiuj/ yiijcsu y/ jdLaj y *jui/ ^^aj gill jtw o^ ^^ 

<»j/o«Iw/ Jc Jai JJj jaji ij , iuU. ^>wxi JcLU/ /o« J L Uxll (fj*Jj 

. X-IJJJ fa tint ptXif 

jjL . fju frf* 

« ^SJijA*tt jAui ft 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL UJ^Ui io5<-f CjUlA fjt J.VII ) Ijul.ivfi fVSJ 4 tl,<U J/ Jjb jAuiil 04 /". . ft-. ,lg> 

Of etj*y I ££j , LjS J BjJoaJI CtljjlxUL JM*iijAj , <Ud» I^JJ 4f*j) 
jJ tbjjjdl gjjtj mU M.iji dLut q) LiJ ^mHjJI (joa . L»JLaJ/ OiJj A» 
£a*u> t> Uj&tj L>*JJ ' Xjjfijutlt ZajistJi ibuuljj i^jSJt oAl^ 1 J* CAuoj 

LL» pSjfiud cs&> til f&jUJI h f J3 U* c *^ io >&■$ ' ^J^ <JJ& £ , j',>" >JJ 

fr^i & t »l ' 0*" ^ Jt»W j' t*M£» j^ tr^'j ' ■&*£>+ (f^J^I 4 t ?u taJ ' 

O/ji// J*ia J^ai /J/ n 4if (J Jlc jtJ^eu J ^xu JjS cJS ^ (jjtjS&ij 

. I^HMaj Ifulj tfutij 4JUaJ IjJuuj 

Jju*j £J*y Uji Jja isjy j*»> *&>*> o^' t>' ^jJj*° g^J cr 1 . 1 * Wj 

jSj . 4j.o L .uJI CiUijlUI gtjlo ubljjluil J JaU lJjJ&JjA Jxuiil CaL) jjji 
lijaiu/ tjt CtJ-iloj • t>y/ tydaji jCJj (jl JJ idjjjjjj $ plljl lidij CtjAj 

. SjaJil CiUyjJI kJSji /ju£« litAAJJj < L&jirt\it 2,\n"ill 

D .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Uflu «£>iu> &! <jli^> jJifcVI (^u^iJI £>f jJUU iojVI »iA ,'^.A jl jij, 
W^ I4K L>jVI oilS tf ill LjS jmcj « jt^lS Jjai >, ^^1 j^ j| , ^LiL 

Jj*. <JI « ^AuS » <lu,j J* « ^aUt jjt JLa. » J, ^j&l T\ ^ Jj 

Mir jjjjs; n j Sjam 

^UJt jjLUL ^juiAJU fb) i»5u^y/ 4«LWi otau/ guljU {Sif* 
isMla Jja. &LLUI JUII oLaj iJimi Jaa tili dtiA jju fj 41 jfccjj 

ails/ ^i// <Lii^y/ juu./jo^/ &&*tu jy/ jbj tin a*j ^ , 4iic o*j// jj 

j«y/ Ja/j Ltjjfa.^ <3iUa> ^c ^JUj> Jlixjlj , ^.iU/b ^JUJ/ ui^ui pUiAi 
jJJBj iaii, j> ^ fpjf Jtijio) pjA* dluLt ij jjMJ Li df jSj , k?J*J Sj^lil 

jmW iiUi/L. ^t*// ^yr cuUjm wf */aw |*saiLvi-f ^jiu ui/ _ y^; n .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Uulj ijc jiaaJI QAJLi _ ijij_^y/ joj/ji// Jf UUa£ /jjj£i jjii/ Lu/ _ Luli D 

/Jus jL jJLuiJj < LjZuic Uj£ jjiu fLzJI j»jxj ^ocj jjii) Lu/ _ li/LJ D 
. jjjMI Sja jJA iJj&LUI J iijLuo ZaaLuu jA Jf*ii/ 

, 4LUU SjS & l+J Luj • SjaUI aU^fjJI jL Lulilcl &ii l jlxJ j) La illj 
^JUi/ .jaJUm jA JjxJI J* jdlSJI jdLdl $ , \AjutU bjAdl fl*l itaujU 

. Uaut Lfijjij jj> jj 1 i.tni'hj suaJi OfAf y 4jy > o/u£ u js &^> 
ft***" 1W .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
Ixjjl ^^ia. <JJJ^-1I ^Jjljj-aJI <Lojt *Lpjl *Aju el Jik-i.II ^juiilj iJUJI jl£ Lo 
^ljJjjjI I jj» Ijjj < <aj_>*J! SjjjaJI <Uii i_jj1v j JjJ^ t^J ^^ IJLJ i Siaj 
j-jJj Jcu^ijVI jjoiJI j S^UI jjjl,>« (j JJf*J CiVLalaL <0lo fjj^J <jt£j JjJoJI 

. Liii=JI Ip^j Jlj < L^Ij: oLull-i J I S^jjS IjUiit Ciit 

jSj LiMiJl dL* jl iAJ^SJI jtJjI^uaJI iajL 4jiuuil lauij jJUJI ^auj 
Cu-sjaj < jJUJI j*. <QJjc j2 OilS ^Ul « jjJ! ajuMk » Sjut] iub j^Ji £ 

jaj Oiiij jJLdl ]^u ^j ■ <u5l^t Vj tfj^ L* *f*^ ^ j^ H i^ 1 *-" 

jaaVI j^aJI Ci^it ^ <Lj^la ol^a cilia jl <LL1S jfjLui] jaj jaaj Uip» 

- j^ill Jjt dill ^hol^JI ^iUJtl CulSj ■ t>*JI Jl Cii-ojJ 

■Li. Jx. Sj kim JI jj <tjajij i")Vsiu Sjjj-all 4-fc.lnill CjI^JbJI J\ - \ 
Jajj La jl jlol Jx. _ <J>i^. Jl J-Aa-Vl j^-fJI JLaji <j* - Jj>k Cj^L-oIjj> 

■iit >UkVI ja-f-11 Jajiiaj din in" Ci-> > * <-»T JJS Sj lawuJ I 6Jf^ juu jl - V 

■\\A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^j^aj '^■■- t ; Lpl US < (juj^^iJI SlJi jit u^ajVI >»ailj aUiL 

. ^g^'ij),!! JajuJLL <Glil <kij ale 4jj^1aJ! 

. <uuluij JjlP^II (j^'j^ 1 f-*^ o- 6 v-^^j ' *S^->*-^ 
JUoiil ..jUtl j Ac sJ. _ 5jjU J5VI Jx.j1 _ Sj L ).^->„o LpiUla 

t-iiUw, <J ^x^q] LUilll lift ui j" ' U>kLiii Ji OjU. jj> ( Ljjjut 

(Sji^-'i \ (j-4 CijlS yua-o ^)1 i_u>i]lj ■ SU^Ull 6J4J IoxLlua aJUJI <^|£j jjj 

. ijs*. Lu La.Uil JLv j 

D 

^^ - > l1 l u^a. SjLS j_« c itl'-^ l « &oi. <jj i-Lujjj » jjmll I (j ..ut^ (jlS jJjJI tiSUI 
cj^I^a » j^ixJI ^k: ^.j s^jiu ^.iUI ^ISJI jAj « }Lu ^j j^I » ^Ij^ajl 

' a ° ■ *'*» t/ 111 c^ 1 ^ 1 v*- 1 ^ 1 ^.j^- ^"^j • *^ ^^ (_pJt LySaJl j JUL 

J I '■^^■-^ - <^»VI Vw >aJI <iU jl <JM51«I ^aj j Lply 2-ijj -Gt^J ,-JiUJ! 
- « t*^ 3 Cl*>U*i ja^j ,, tfl « OlS^J Cll>UUi J^ » : ja^l U^ljj, g_jlyiJI 

« Z^^U -iojisJI axa.lji iUu^t f u *uuj • ^'>?- tr 1 *^ k ^ ika J| J>^ 

. JiliiuiVb .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^ilaiUI j* aac tfl jIjcVI J ^j'Aj « J >> XuJ » cUjt,t M-*>° *Jjl^<u j*Ll 
JUa » ^ yl tj^« jtS ^ *^UI «-4*«i t^aA £lf$- ^ L ^ JI <) U±?^- s ^ , 
_ jjOjLfc - <L>jj(}ft^ll jl aa*j 5j^jJJ jJjUdt aaxll j <uUaik. I4J4 « jvoQJl aa£ 
^ OULuj Jjkfl _ ft^S^a 4LJ3 ^Aj _ l^a,^u ijiaftlj <UU*JI OiuuSl jjj 

. oUaiJI pjj jfi^a 

SyuiVI j^ J-^ <-i^a> £-3,3 j*a < aVlSifcl f '>^!i CiIjAUm ftLS I4J* 
aS yli is JJ ( « JJJ^' ^ l* J^ » j^VI jl* - iijjxuJI «CilUI 
>Li bait j&m JiS « a^Jtui » dlU l^Jiui ^1 - Sjlj^JI () Jjltil 
pIj^VI ^t^J (> aac jm _ « Juxifl » j^VI Jt JjVI «Uitlib 
JLu xi < £jJUU jfj^S <Ui.c\'.\n qa SjAiio DUoSla jjOJ JjtSI - jbiill 

i.^.^ lj^3^4> U_ii a§t tl Oj^jj J I cit*>% ^a jLt Aj < t— ftjiV-Tfc (J I 
<Ua.1 a&* ftllaj fl oAlfra $ 1 Jjj ^au < ii JjJLuiil Jjju £j <G1 <US jjju 
j! »tVtuu aJ SSlaX\ $ gLojIj ^ULfc jA ij iittj j « Ayutt » diU 

J jviaJI *5ajlaJ (JJJjuj ubixil ^Aj « a^Xui » diHI Jj> 4iiLa. uUuj] 
J jail, I cijiuiVbj < Ujj^S (} (5ji,luuit,l jLuilLj < <h»UU 
, Ijirt^ift U5U ^xui dUI £A 4i*a. $ « JMb ,, Jlij . IfaSa. 
d£»JU AJtjj • <UjOa«J 2u>£,y£jA oUuil j£ fjSu eiiLi jA UJlj 
« jdi » j « j<<i">t,l aj£ » aA jjLAll f-lj^VI (> ^*aj^ f^AJl Uoifi 

»lj«VI <^A » d^JAUil U l^litij ( J^JLui Jl ) (( dXu4 » J « jl^ » J 

. oeb^JI J ^l£JI ^aJI duo g^LiLu iJ^uj ^1 l>»itlj « jlj^-Vl 
< «uk jjajAiil pI^oVI ^V^a oljl^ u>ni t t « j^xui » dill j*^ 
^ Jj . jxAjjj-afl J^LL^I^ f^JI^I SjjLusaj dJj £j£l j»j 

. I^i ^.<->ll J^.UI ^.■ tL '' 11 Sjlcl <jiwu Liul ?l».V.o Sj^lill OilSj • 

Jl <jlkLu JS J5i <it \MY j., .:,,,„ Yi fjj t jw*lill jj* JLa. » oJ^1 jU 

Jx » JxuJI <(_Lutjj OjJa. (J jxijj (jnl-% ft JaC Jx, lJIj-uiVIj fkA o>oj2j bjlj .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tf ill ^aj - <lj dll iloUJ Lkll <!*!! >* ^M o"V* 

. y^ M it i* n ti ' ' ft 1 1 

tf ill ^aj < <JjalJ Ui-Jl <ejl J^b <jJL*i3al1 <^fl' ^ tf l*iiill o-M 1 D 

. C»l,l III J Kill J * *'* ■ " > J*. Ajij 

ULA5 j U> UjUlcL r LVI dt JUi-ii- S>ftlill oil* ali dlj J>i, • 
."l^jill j^jl^l <-3t oLdi^_ Jjdll Ujjd ^»j . (JL«JI J ^^=Jlj ^LJI 

□ 

.^13 S>ttJI Jl J— j mYo-L—iljt-iLi—^ Jj' l^L^II a1»1~-j 
di (jl^j < <«VI u-V» o»& « cbLJI j^I » d^JL ^Slll - « >S » <> kt^ 
^iiJI a^ » <~J 6^J ' i/-^ 1 ^^ Ulc ^ <Lt ^ ^ ^ ^ 
L... J jl^VI Llj.Aill fJ^ AJW <> "^ (( CjI jLuJI ^ * fr*"U • * - > * J6li, 
j^t » f+ij • « y^iil ^ J* » J*** 11 ->* V 1 ^ ■W 1 " 5 ' 6J ^ cr"^ 1 o^ 1 
Jx ...^L fLUJ u^je 0-^1 J jb^ 1 JaL-iJI fJiB o^ »j^'j <> « ^IjLlJI 

J da. Jl <>JI j^L <iUii» J— y tfdll « ofdll Jj-oa. (j^J <JJ dxo.! » fLVI ^ 

yMJI d*c » ^ u^^l afj »L2lli IdA jj . ui^l 1} v*^ 1 * <d - 13 ^ •*■* 

iu^xJI Ajj^^j^oJI —!-"•■■" La£- <JLuu « oldLJI jKpt » Jl j-mLa JI^-j « ^fU.1 
<^ t \, ^ flkLuilj OtijL fU Lo I Jl fjiilll lift AdcLuA <!*£ (jt AdaJUl 

f.^ d*j ,jT c.>' u """-' ^ ^ <( ° ,jl - L ^' ^ " Jj <J^ ' (< «^^' "'^^ * S>i ^ 

. « j^aUJI dAt JUa. » Jl ^J?-jJI a*i VI 

« ol jLuJI jy\ » dj II <uk (ji,^ Ljit « j^allll Aac JI-«?- » csb U^J 

<i! _ UVjt • Jbil Sdfc j o^-^ « -►f^ 1 uP* 1 ' ^ » t* ^^ J^- ^ 

wildft^jU Ij<j^"j (jl JiS oldC.LuJ.1 (jfc (j j'i-tu (jdUl *VjfJ LunVin (juJ 
tSjii V <il ipdiil <ka.^U.I A 1ft d*j <Jj (j^ (" ' W* U>^*Ji LT*J' 
,jfc Ulj < iaUVI jkla. d^ Ufi jif V^^' tf^ L^ 1 J^- ,J ^-aj'j" 

. (jjjj.rto (> IpVLiaJ j>-=»jj 6*^ •Jl'i*^'' J^ jf* ' <fa-jl^JI jU^VI 
J^ui* « JyLLu » dill (jl »Ji& u^ ub ' i»Jj«-uJI j* JjVI jA*a1I .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^.yilj'tMi'ifl ftLifi-l j SUioll JLac-j JLaxJI cjIjLaj Lajjiii (jll! 

\yt\ » Jj-o 4» ft i ii Lo JS A-vLi aj « j-^aLUI AiC Jl n-t » J*Jj • (_yjl i m-> II 

jitll > ><* 11 J!Lo ^jjjS Mjjjj i_<jaj Sjjfclill oils jSi . I>ia. « cjIjLj-uJI 
j Jj-i=»j Lo!>Li.tj Viol ^ , t n ^l n^ j < uu*- aIj JS (>» I4JI tj^aiu « _>fkll 

■ U^ 

1L0VI jjl Jjiui jL^-1 c)- 4 ^' (j"° CujjjjJ N^"\Y j \n'\y 11 \A ajj r-Lj-oj 
,jikxaJI IsLvj-o Oa.1 >L±J^ «t yf" J^2 <JU (_p\P oLtLij OJJjJj < Cilo jS « Jjia.1 » 

Jlijjlj < Lftmj aUVI SUj Ijj cut! jt (j1 pIjixuo <cl jl cxuJ Lj . <ult jllll 3^°^f 

, J>ojJI j <U«,_u,U j>«VI CjJjj . 04*JI Jj « jJJlII wU\j )) JJ^VI <JjI J I <tiiiMi. 

<0i1 jjx. » tU&aJI ojla o^UJl j»L3 js. ^^Jl JJj ^.U<^> *Uiua 4x!j| Ctilxl 
&,&« J « jjJI » J^ oxj IkLdl J* J^IujI ui^tfl liA ub « J^' 
j*JI J iu^uaX) SjliuuJI Cuxjj . eUius 3 0jA<a3 uil^l Jx Ojlj fo lu u> 
^LuiUI JaUAH (> ifc^ia^ vj^iiiU juijKII Sjtill jl l^afl J^Sj £»3jjj 

. « ^lUI ±& » af^3t-ll f^j^l 

JjVI 4"K%11I ^ uj^UjVI <ul* J^^ tfUl cr ^uiJI ^^Jl jtSj 

! <<>a.jl^ jl < O^jJI 

*.«^"H SjLtyd\ ijj^f&aJI OSjofil ^1Y j A aj.nn TA ^ ^Uoaj 
«U3Lulj ^yJI SjfcLJL jloJukul Jx l^t? CLiklj . cH^I () c^ji^H 1 fU^ 1 ^ 
^ju &U\ ^jxW 41JI liA Jl 6j^aJI juaxll J^jaJ (> L4J jiw Laj 
^jjLuw ^ «Ulji5l ^Ia jl , 4J^J JlaJt Ua ^jjtiJI <) jl JjiuiVI ^l>»1 t^V 

! ttuiaJI juajdl 

D 

j « (JjoJI JL«La. » Sj-uj1 tjojj « AyuM Jl » J4J ii%jll!l clSliLaJI jSj fJ 
j^VI ojj ajjjU'iII oLuiLUI ^U. jLi , oUjVI <> o2j ^1 j 5jJd ^<uJI 
o^aJI J^ Jl J^.J ^lj— aH>u-VI ^u cfi "<H^ S J^>JI "4^ i> ^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <J — LoU 1 a( | vc « ^**jSi\ i.i tj — ^Jl » Jj' — " '■ > ■ -''" ' — J— ^Vj O-aj 

O-a (^^A;^ jl JjloI ^."aU'.ll (jt Jx ^T*aJ < i ^ - "'' L"^ - « 4>**" J' jf^' ^ » 
J I j-oVi J^ojj . J^V [nfiC. JjUlJI ikLu <ilLu (j£j fJ « t _ f ujjjVI » (jlj < (>jj| 
JMju*.L 4.jJ*j„.,.Jt Cil^ill CwLS (jjp- N'WN <l<-u (JjJjV! (Jjj <aJLJ.I k_j>aJI Oa. 
1 -X^ij i'u rh j'tiMj JIjlSJI jajjjjIj < 4-iL' ii (j-ajJI ^L°| J^-^J • £^LfcuJI S^Sj jjjlSkill 

<S^L»j t jjjjja„>,Jl «_o <GU!yLc. iijlj-o JjLa-j ^ j'tml l 6,1a J'jk u^' f'M u^j 
« al^i » dill c_>^ij J I j»3u jjjjj^ajlJI £_a^^a v_a}Li. i_>Liol ojIS . ^jjj^-lJI 
a^.j fu < CjUjVI ,> oSj j ojjlj iaiUJI jJa^ <jf « al^i » dill .-iSj* J I ^JLJLJI 
Ct&ap oJ>xLJt jj^ olSiUJI (jl (jJb JUk ^1 J^ <_i}U_ll <^j1j Cul^j . <LaLJ 

^nuUII l«JU. Jl ofjiJI (j;U <3iUJI JJU (Jj . « jl> » JUI Jffc Jljk JaliJL 
« jl^i » dill Slij JJU « jjjli » dill o^ J^ Sf^^l ,jJa^» JfC. j V! 

iijl l_ujj « cAfljtx) u^-^l^ » (j^f>°^' o"A>" ^^ ^^ tr^' SjjUI jj 

dlitl C>\i ^fii Jx. jjlJjVI J-al^l JaiJljJ • i^ijVt Jj^iJi J SjJda. <k.jj» <JdJ 

f\±i JJ-laJ VT SjjJ Juau OLiii "t-ipj iSlilc jjl « J ftt l » »LaVI iaa.2 dSj 
(jjtjlJ! <jjJ jjt CffJ^' 4jISoj (juzJj • « J**j-u » dill (Jjjj « j^IUI JJfi Jt-aA. » 
J.I jVxASl «Gli I j£*j < SjJdaw <*^.l>« JJ ^llaJl S^ftliJIj u^L»>" OfJ (^JjJSlJI 

<iiuLaJij . N*\ o o <lu> Sja. j c»*5j ^III SaAUi! ^Aj < U^u> >.. i ll, ?> lJI SjaUji 

<_l3liul Jx <>ajJ) j»-L*t J-j2>» I Ja.t « JjAj-u » dllil *5fj (( jvaUl iiJ£ JL«^ » V ^ 

. jk^LbJI ja.l^a. ^IjJ <lljx j^a (>uJr ^jL>i. iJji J} .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL I 0^>_— L jl ij$-^> '-ijSj ' <UJj*— -II uiS^i jjJJ i_iL.ua. *1>a.l Jx SjjlS 
ji-oj jl dill jt Ij£a« _jj3 jt CiSjll _J j j SjJilill Jx. jl_ Uujj . « Jj*^-, » 

LbS! . Sjj__j <ia__x1! _^> <Jl_, j <dk^j J_.l_ll j H^-Ijj oil- (jlll iJj^Li 

. LfjL__V 4_JUloj1 S_ali ojIS Ijl l__ ^__|| _«>__» J_>iVI 

l^jdl jfc j&-l ~i^-auj < U_^_o^a !(} tlft L^-aui jl£ djj^JuuJI jl 
SMi Cii_>J Ualc lua^j___ . < 1 tUf j~-ll Sj^p a_o J-.J11 j) < <LulJJI 

. IfaLS j_ JjVI fbVI £ b^i*_ UoxtUi 

)jj b . U J-j^ ^-^j bJluul £jjji^_> oil- jajJI (^ Sjjlll jt ^rj-wirt 

. ^jil oljjaSj <U culi ija^JuJI J jk__JI jl VJ 

^_t JUl-l <LubU_>Vl3 4 ',"" 1 ^"" UjLxjI J_j (JaJI j Sj^llli- ^ 

t-a.1 jii Ja_»j _ bjixa jtS jjj ^la* _ tfj-ai,l ouUJI jl j_> _ Y 
cl_ Ij^a.^ ^iau jaJI fr (£ju-i,l yvuL-JI j^lill Sjbji . £L_4 
y_J Ijl d-l *3 , £uj*JI Sj^aJI <Ul& j ItjUaA Omjl jl_JV 

ut> jli , ^1 ^ U Jl «L1«JI Sj^iil ^^_aJ,l _;>um o^Uil 
iu___j ijj^xuJI S^uiVli ' jb-_MJ 4L12 jjo4j ilU. ^__j J^A^il 
jjuw -)Ja_j jl jJJJj < <bj-aJ,l <LjjSu~*J| S^_11 jd jIjaIuAj 
-a_« .) C»Lti_fc Jl jjuiu jl jjj jjoi-l jjj CiUftUJI jt (^j^a-j 
iajj t> jlS Lj , ^_»U,I j^JI JjIjI J da- ,) «L»jiuu_l « J_ 

. U/sbl jjjjjju-JI <u~~lx <i iitjjJI » 

iJLuuVI <til_ll jjaaJI ^ jjj| (> i__i_M J^_j (>JI J dj^-ll jl - r 

J (JJLUJ ^Aj i ,£-A_ll UtlMI (-Aj *LUjJ«JI SjJjaJI <Uti (3 ^j^VI 
Lii Ala Jx^j _;iil ^liuJI 4jjj jfi iU_»i ijjlJx-JI <llljl^a 

-4 jjd-JI ji_uj SaUL <UIUaoM Jl j^aj as jajJI ^ iiji iljj jl - i 
. « jl^J » J « 00^ » <3 Cil JJb i»JjJLuJI 

\ ^_JI -JL_J Sjl^Ji jl* j^jJI j ^UVI f-5___JI f Uu jl _ o .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ! ^Lu» ^^^JUM Ji.j3 « jUalil >» (> « JjV » jlS jS« jijj 

D 
fUVI ^^ c^u ^jji (< ^j „ UVI j^ - « o-^ 1 » jf-VI 6^ 

>>j^-1 oj^Li ,j ^^a. L, *Lit ^Ifc di^-J • Sj->'v1I f-»5sU LjUJI *.« n: > II J| <>JI jij 

<*•-** ^.JiAJ^J 6-» « tj.ii-> II » jj^VI (^L^lj • bSjl2 oHxb t^j « s j>^' 

* O^W^Jl (j « J>vm j> villi I j^ai j JW fj^' J ^»J ' ^ftl t u i ^ 

f+3 SjjJbLa*. CiU$Jbu» I^joJ Ujl » : itflS <4» Jj^Jl <$» oUaOj , «LL» ojo53 
jljla Sjjj&li -bajj^VI J3UI CljiUs (> CutSj , SjSUjJI cJjij . « SyfcliJI 
l fl'*fl ijjj r^ - cf^j* "f't (^^^' r^^l olailx Jaaj « o ^ TV alitiiil jji » 

(*4jpUb oj j^a-H J*- *WAli Jlfj « « J^j' a * a - 4 » cr^'i (< OP** ^^ » 

< ^»>iSl Y »Li5UJ1 £_Uup > Sj^I^JI £&LuJI £ Soa. jUaa J I 4a>Ub l>li 
. S^xihoJIj ^MlaJI <ja ^jiiusu ja i ftl SjjjSJI Jill I SjiUo IjOaj JLlAj 
Jx; « ob^ » J 14 " J| J^ 1 -^ ^ l^iii jl ^Jl SjjU-aJI ^aljV) CulS} 
^A L»1 j . f.$'\A Uj-rtluiTn ^ JQA ui^f ^y^J ^j'tftjl l *bj j»"il l jjjaJI 
Jt « Sjua. » (>» iLv»JI Ij^ yt ^Ul jV (^JjiUaj tjJ>»u jl ffljlti 

^ ila-JJI oja (jl £^klb \jij£ aaa < <u l^ils; U ^IjU ^J ^uu V 
tjU^S aSJj . u^fJI ^ SjjoaJI Sj^UI Oho i^.^ U^J *»i>u< Uj < <CaiuiVI 

J J {k^^aj (S^^ 'J 5 *^ 6^ H^* <A£> tf 4 ^ 1 e^ , >> J, u 1 i 1 ^ ^ 
4JA -!)-'•—■" J>-dJ aj>* £J>ba-ll c*JA : jjiaA 6^5^ JJJJ jkAj « SjAUUI 
dU j-t (Vg^lfl i$j^ 3jl*\j tjAj < jAtJI 5j^j Jus JajlLuu ttUA Jl ^MuJI 

jlacl uJLlA ciilS L»£ < Uiia Y£ ♦ Jx ^j"— ' oUIUII iu>ui iiLijJI jildll 
j^^n ^jli.^ll 60* JS £>] <3jUil oil$j . UjiLkl. ^!>m JjjL^JI (> 

nY« .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


( SjJtl aiA (jl>«1 jUa« ^j < j^uU.1 (j-ai jjii U*\Y ^JJJSI T j\$jj 

. « jjJljAjJI Jx Oaaa » jUta fO-^i « oUjJI doX Jam » jLk J^ljJI : UA 

jUsta £ CJJJJ < iiiliil SjaU OfrUUI outt jjSj > <V "\ Y jJ>iSl A fkjjj 
yso^a jAa.| » jUL JjIjJI JjVl J$i» (jllljlis (jlijJ^Xui jLjjjUs « £taU,1 » 

iiloia J I 4^a.^j ditl aX « jni^ll » jf-»VI 6^ CiU$J*4 Sy&lSJl Ctitt} 
CmU) (All JjUSJI jiuu Jx ud JJlj £^L*J1 <j* CiUaS £JJ JUuSj « (jljaj » 
feLaall Sj^ill ot^jS ja <Jm< Ct() -^ jj oSj < « Soxus » £uja Jx 1.5^4 £<Juj 

Jx » Jai«-ll Jifl Ujl^Wil CJjS Cljlj ^iil 4Sj*i.l ($J < « SdXuS » (jft 

5jUI £ ^UsujJI oljiJI yU Jj 22 J 1 **' fr* S^ 1 ¥ U ^ JI '^Wl 
S^Jj d Uj) J jQJI ^MJeb Cil JJ OS ( (^i^JI (>^l OljUl (> ) « jtaoj » 

uUiaj *ltLu «LlajJI iajiaJI Of^JJ t £]2JI (> oU&alit *0A Jj 

. SoaaJLl 4^jJull <bjjfl'rt-%.ll (yi iljiuiXJI SjxluiXI 

D /VJLflUJLSM SjljU cwli Sj>i UjLlcL <h*tft>ll Sj^UI SafiLuM lj^a^j <^jj (^1j ■■ 

r"_jL=kJI (jj> »^u LkJ_iJ» <tojLiil (jTj « <L^L ftlhll CiiSlI (JJ jjnir. -lAJJ i Sj-a- 
(Jl l^a^LJa fJ^Jj < jjLLJJIj 4> ImVL «lln.a tl <jjj « i .J I CjljjUaJI (JJ Cuj Lai 
A-a tdlj i3*l>> (j^ ^-°^ ' o'j^*-" ?\t* •&£ S^3 O* f-f-* ^>i«A. Laj SjJkllll 
^(j^j Sjj^l Jx. ^loUJ.1 jjtj « Uitj jj^ 3 ^ (3 Sy^JJ^' ol^^iil <JjS-ujiJI oLijauJI 

in .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ujli dill* (jtj i <Ua^aJI t^jLaJj (jC Cil^J Si „l-v*U t <JJ_>*JI <L»j|_j4-<iaJI jj! ,jAa-n 

. C 3L-U 

5$_>au> J «.da.j J*iJlj ^j lW ^J « J»^ tf^' <J***^ (j^ - ^ 

,jiJI Sjj* mil JjLSJI (>o J Jc j j£>e >* Uil J < ljJj£ o*^ jl»»Jl <j^ ^ L*^M> 
(j! L£ _ (( ^Jj^ua » <3Jaia j j$JJf JjLSJI 6d* |v kt ft jjfj < LfrjtaCJ ^ t^ii (jiw 
!([•■<■■■_■ ,jlJI 4_tUa.ll iSLilU 4Us_--il J>f---ll j - <lu_!l _ « _JU>u_JI » ,3lolla 

. Sjj-JJ SJjjj lf£ - « J^jJI » 

c*lofcluL« ^,jSj jj? ^ ja\ u\j dtt Jjlio ,) -JUa jlf$ ■■ 

(jlaJI u tu> II J n -*'M <_,! Jx. < jS,-i\j ia-Lut S-o^.1 £uj*-II ijj^AaJI 
<j1 Jx _r-"ij a5 (j-«^l j igj.' ^ " _g,? ^ < ii r J>^-j (_;l <jV idlj < JuSjI "UJj^luaj 

( _ f Jbj i OuLuojJI t_j>a. ijl i-Jjil (jj£j l -4>"' l4^>u>^ <bujJaJ duLuul (jLi < i_j_jlaJI 
j_u-CJI i-i^*-; V (jSujaJI lJA <jt V^W- d| <£_>**»il (J "J? ^ ^ V'fl"'.' fJ "tO 3 *^ (J -4 £.J^ 

jUalilj r-^LuJLi S^cLuull jl i ri'O {y\ (jl£ Jji « j^iaLllI AaC. JUa^ » Lalj 
JLoS » lUmllj (( oIjLluJ) _j_jal » lUiiill Ju-ujU aSl OlSjJI (_>uiu Jj < ^ 'Cilj^lolll J>»>JI J&J J*aj> ^jti'iin'i V |>ull j Sj>jJI ^Uojl (jl l^jij (jiol Oui JiU . i^ljJt lift jluail ^ CuS ( ^ ) 
j oju jit^jjj j>J (Infrastructure) JUwM Uu Jl ^UaJ y* SjuUc ^1 Jl« jliiVU > ^^uxtl ^j&ui«il 

O^Xa CilC^Jo4 (j*ub « £udaJI g>uil (jfjSJ > 6'> IC >::ta -' ^ ^^ Ca^tti ) (j-»fJI j //>J^I 1>^? < " 

£Uia.l ,J Jij U^uilt ^afj Jl « ^^sLJJI jot JUa » i^ipl jUul Ji J - ( \^"iV Jiui i»Jo»-ll CiUuljUll 

« JijjJI (j;iJ Jawij £tjiil dJ j JXJ, J (jlS J4j . l^lji ^ <0^a.j jjjl ilLw^l «oA ^ jijj < ^Ijj^JI o^iaJl .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . <Jn"t->U Cilj^kil! •LuiljAt i_&K i_j>=J) (jl$jt 

,_4 aj-4 (jlj i LtJjJa <LajtAll SjIajj Jji£ "(j'lftjll Sj_jULi (jjjj-tlll *iljj j^A 

i <jj1 JJI Ifl'^j^ Ifl mill «*n.Vt aj i 6UJ>VI i<AA J I «L*jj iijI^aJI otjuj 

J-l »~ (J I <Li.la* dLiA <jj£j JliAj wUJ ij J,aail CiljjUaJI (j-a vJJ-"-" tJ-ijj Ladixi 

. [^.ijiij (_^a_>ij ituljaJJ <Lpli]l •K^aJI Cuvlj^ 

D 

_jjjjS! ^ ^ ajj (jj,jiuuA\ i_,mnii ji l»Lj <^.,>i « j^Ua » jj-»vi £jJ»jj 

: «Ui JU \\\X 

. ljjjuUI Sjljjj *&/ SjIjU ij jleuJ.1 IJ$j jjij^u Y 
dlj Ja JjJJIj , (jlaUl Ij+f (jjijjAM p+ilet y AlSaJ/ eVJ+J J&J** u»«ia.J 

JAjJI t_Jj»xi COS jtfc OA^/ -Ui./ ^J < ^lOJ i>jJ/j ^ JoC (/O// / J-6 Jh^*-" 
IM ? (JAjJI i T t**M jJJJ y / JU . . 4l»ljS J*/ ^J < <Uil* Ja.1 (>4J / 4iljA 

* r ^ t^ i> >» d ^V»j ' ^*-^y *^ J*t Ijt&**l «utta.j j^i< y CulS ^Ij^oj (j| j^Jo) mj U»i iij|>xll jUu* jl Uijj . UjUiiM j Ctlj iloill JUilj* J>aj (j* »jil J jifl J 

■\YA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j&i 4J1 dJi yj . JajJ/ Sjjli £ju* Uiifi <Ui£ jUo jS jj*um dUI jf dJ> V 
-UtfcaJ 4jjjLu* (jltlj (^Ul i-***- SjIjI tfJaJj JU* koic 4jL-ac/ 

4)/ L.M...M ? iili/o// JajJ/ oJ>5 J J^Ji» *Llaj J>*ui a«/ ^ (/i// L> » 
C^^jl ■• 4*«ai ^> 0*£ iS± i>^l J cr^y f SaJI ^ '^ -tttf J ^* w 

« o l+u ^jS Ji Jl i*Lx J jUd/ Ouu/I H < (_ya^a-kJI 6 JJk plj^,V Ij^jlo jiL-uj i—Jjjjj <J1 « JjX l u )) dLLLI iJLl j3j . Ctlj'i i iij 
j ; '-"M ^abU i»L»JI iiXAaJI j IjJ^cJI dij IujIjjJ <iUj >A*J IjJbU. <jj£j ^la-j 

A_tU\*i jlc1 (j1 jxji « jjA-uu » j^ Ulp. N \ A > j jn iii j j jaj Lajjjj at j *i « Sjt j^U 

Jl JU1L « J.r>_tt » jlfclj _ t£>a.T S>a !jlj)ll ^luIj^ < < > i i tj tiLuJU <j1 <ijiua 
*Ujj-<aVlj (jfjl-tri.nl, I <> <J iajiaJ ^1 oltjAaJ.1 Jx ol JJLj « (ilij v-jljt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iiHI <Ui.t £J> Jsk J*j1 J I jJklkll .kiaa J\ JjL. « Juaui » jjj>VI <j1 £-3l,>Ilj 
ioUJI oUujIHJ jj-a*j j Jjjj dill <jl£ Ljifcj . « dj^C JUL < tiljJMa. » <ajlwxi VI 

< dill oLuJju u 3lnl (j . - V^ . lj « Jj-ajii » <jl£ uiii < dUilvllI a-^i ^' "^Af 6^ 

<ij1 (3 O^^ff U^ ^l ^.'^'""J (J^ 6d*l<. jlja. Jl *lu*i>L!l quLj ^,ISI liL=Jj Jj 
Jx « jl>i.VI el>«VI » <c jn-> ft <Qlui ^111 jkJ^fJI ylxLul j^u (jt^ jSJj . Jbjj Lj 
fQ31 J « J*A*« » J^«VI jl - « JjXi-i » £-« j»4tl>i-a JteU Jfc _ « Jo^ji » 

6* *JVj? J*J < <±LUI J^ <T3Vt *a <£Jjlb j^jj jjdutL ^U 3jlj>U <CLuljj 

^VLi • <J>Xu* oA J « J>fcui » £a <lUi U JS jl djJJ « J*-ooi » jl£ jVlj 
JOSJI j lijyujJ\ oiyil <QabS *U$t J f l^tu <uk j^i ^ ill »Lkj ajij jjSVI 
SUa. Sji4 J'^o JaxII «UJ>» *Ui| J jl < j«JI J « jjoJI JJAa, » Sjuij ju 
oliafcl j , J jJI £olaJll J) SjqJj ^ $^- U^ ^Vl < <U».jlaJJ jJjjS * Jlj 

<nr»A <t>ll <jLa. j <jl^ « JirtiS )) JJuaVI (jl «UaIj£JI ujUtut J I ^JiULuat jllj 
Lfi <jLxa. Qfth'iil ^ ulfi 4jS_>J Sjj-u] J I ,, ftVu SJjojj (Jji "^'jj JAji i ld£ul« 

s dill I oLVjJI j Sju<ll oUaLJI Jl Ijj^-aJi 6fLu1 <j1 dlj j Lu < i.ih^o jaJ 

j 4 mu\l| <jia | jljjjijV I ^yj IX^j (jjlirt.t <JU> lj)-> iin'j < p.u^l (JlllLj < <USjjj)V! 

. 4jJjXuJI SjdUiVI Uj-rwft 

(jJjLuiuitl ijA $£.j(\-\<\\ <tutiu JaL^j « J^OJJ » j^VI j^ b^ J 
j^t » XiuJIj < ( Uib ) « aljt JAa^JI OJfc » CtS^JI dJj (} jkfiuj jJOfiLuXlj 
jlS ^ ill « &A$ JUS » jjluJIj ,, I (^j^juJI <UAjLaJI JjSj ) « uil&uJI 
jmVI <Laj ^e>y ( « tltflfi » Sjj^VI ) « J^i » £*$} t}^ui djLutb 

(j^VI Sj^a) JS Jx LSjxoa IjIkui to « Jua^i » 4Jo& asj < djlj^ul ^jjIumj 

Jx jlS « jiAj) JUS » jli ^S^j liA jkiA-ij < 6&ULlj oI^jUJLI UJ Uj 

. *bSj>aVI tfjSjXI Ol^LaJll «Ul5^ S^Ua «LLa 

^JSl^lt j o^ J-" 4 ^' <ifi.Li o1 Jl 4jAfjfJ i3 « J*^* » oVLojI jfAij 

jt jt-uil^JI (Jjj . Uai JOoVLi « Jjium » Jjij *jj-i Jx. <SJLoXI j ^UajVI «i*aJ 
SjUinitl « jialj! » ilitS>Ju <Cjn-\ ft cjjU. (j-a IjJjS I , «J>. i .uj (^iii (jl^ « J '■ -».»» » 

^ « jjjt^u » dltl oLj^ ■ u,ft jjji g-^^j otaj o2 culi yJJIj < <jjj*j-uJI Jjlh^ J*- 

Cj2jJI (J*»*jJ <aJUj dlj j pl^-ui •Glijj-iaaJ IjjaS CiaXJjl Ull l«£ • Jj>^l Ciljjb .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^lyLa^a OtitiVi l JLLs Luajio->j t 6iuo Jxj Loji 4-ildfc jl « ^fvollJI jAfc JIas. » *_• 
<j1aC t^Jf^H j *JJ^ tf* 8 *^ ^°A <jjj# « r-l^jjJI . Vift-J I JjC » «_a Sjj^luJI 

« o"Je J tSjf 3 » <^>«-ll *>•!* f^jjj u^j ' 4)^b J*^b JbiA^I ot$>iii jiljj j 
. S a -w i l l oIjV^I J 4jjj**JJ SjUJI j^i jjiuJI l$I5j ,^»j , <jjU. Jl ( LiL ) 

4j '"Vii i i S^xa-j <L_j]a Ij_>=kj lillaj (_>a>.j ,>*$ ( wiu ) « A'J>£ i)"">_H' Jut » ijlSj 

jojjVI ^joj JoUjj'ifl aljj < « Jir»_it » jj^oVI <-uU Jl <13jj ,jiJ1 JJ <Lut 

« *r>C » <1jI (j-a « J i n_l i x «-UjI JaJ r'jL>^ I n fl l , u 5j_4L-o-o ir>tt*>ri !»'"•«■ 

jjjjVI Ljj_>a-j cjMjUI JiU. g-oLi>j yxijij ( L^-Lj ) « jJ^c » iU jij . I LiL ) 

J ft .i ~ » "i <c_^Jj-o COLlill 6±A Cm^j . djjjjaj J | "Ujjjaj (Ji5 jjj> (jJ-^- « Jj-Qji > 

*_>'jj <3 Oif^-^' o^JJ^' a* *jf^ ^^ lilljSj < JLllj JjjIjJI ^JU. ujLUil 
AjjSjJLI ^I^jUJ.1 <JLSj J^.Ij eUjSVI JU-jJI (> J>it JJ jIhj < '-"-y^-J <*^jUJI 

<liC (^JJIj < illijJI aifi JbJiJI jjjll « (JJ^L* U>?* s J-^J-I ft/* Uj i^j^oVI 
gjia. » iJjfx i-illfct J « (_>uVlj (jVl » ^wic-Lj jwU <j1 JJU Lj-uulj Jx. « (£jji£ 1 
JjjIaJl <clLua Jl (juliil (_J>5l ,>« <juaij « QjSLo » tJ&J ■ UjS ij « jjjLiaJI 

j <l*Jj < ifjill <SUoJI ilaJJ <CLuIjj jju Jx>V a>>^ f- 5 -*' •*** ' *t iS"*\ L«j 

1 J4J3 . cf uJJ>ll 4SLUI jAu" JjJ^ <jL<C>J Jki v-ijduj JjdIjJI (jl djjt iiaJll »ji 
JjjjaJf oL^jjii jUol (_ju1j Jx _>^la ,jl £jJj ^i 4jj dll <J»UJI ilaJ Jjj jjt JJU <ili 

«ja-a1 jii « 5jj$_>ll cil^jlaAl ill^>l IjjJ^ 1 « uj^L 4 » c^- ^ LaJ^j • ijjill 

. <Jol.Vu JjVI JLawllj -GLUIaI ^>j1 LfJI>a.lj <a.llil jialloj JjjIaJI 

D 

Jjlxi « J-uewii » JJ-VI (j1 iaa-Mi iilajJI Sjjlll |wLi Jx. <AjLJI ^LVI jj 

. « LjjjjuiI (jj^jJIj » 3^ J * J" 1 * !^ * jf*^' ^'-' , ?' ^ "Uilillj « IjiL x joii 
jj^VI ^Li»l oVU-o ,> jlUVI »JJk j oi^VI cuJI jiLX, ■ ja<-j 

in .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J^ajijAt'Ji £Util i-ULusJI ija Ijj jij . j¥l UacLuJ Lu^ASb tLtjjudl JUj&aJI 

J jjft-j? (jJJJJAudl jjf J^J ■ XjjjLiJI iiji^JJ IfJJcLiU J lMSjjM (JJJ 

Qifi jjfUJ/ J utc^j y ii&Jj*yi itjiaJI CulS IJI UjjuJ *&j*W OljcLd.1 
Jx. UeuLa Jjujui J *>*J*J **■"' J t^V* J^^' t>*yk ^J Jjt&aai »u>«£ 
L _jJ/^La, (jLijj* » du ka /j^jjb> /^/ « cjm.51j13 » J * J&*lj1 » &^i}uj Ss-jA^i 

g] jjj ?J ( 4^j-»V' J <LiA,LaJ/ *jOiJ - tf^^' CH^' ^J >* -**¥ A^V 
jLc l^ji oJmAf Ui^*^h J^U lK^J £/t"" ^-<' *£a1*« XiAuaJI Js, (j&ljiAl 
i f-Uoujj JUL fj» LtjJ^ £■* J'LzJ tfl o^j^ ^P L*J*£J ■ iy i ttiAA fiji^ 

L^-ii jj)^-j jjaijVI '""*" JpMJ ^fcjo^ " (J-* ^jjLi SjSila Sjijil 6dA Cujj 

Lpi frLa. j5j VN /TOVN jkjjj Jao^j ^j < _>i1 ^jj-ajAj « Jt< n/t » _>f*VI ^Lftl*l 

<LiJjjdl 4jjjj*aJlj . tbjyujJI jxt gISXjJI SJLoa qa JtAti jj4*fl tilj-i » 

JjLaj iSJH j*atJ o* JiJ* f 1 ^? - * J*^ W CO 3 fyj*^ 1 tuj** 1 d\ - ' 
iij^AaJJ »oaJU/ O0yy/ if«J43 ^i// ^^J/ 4^^ y ' '= ,G >^ / L»i - f 

^jjjjU* s**ixt oLijii yti - w f— »ti jSj* <ui *j**j (fill oija J - r 
'. out; j 4i 4-jj y tf i//j - v**^ 1 f&u ^ ^ <> ^^ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JJjLauil cAjjxa &) JLtjjjuuJf £"Jj-*-" 1&UII 4ji,ja>jUu y y;JJ/ CiijJI J- t 

jii < « q\ ■ ii-» » <dilL <ijjj < J^ooi » JJ-*VI <3!Afc OJfcllj < o^jVlj 4aJ>a-uJI 
,3^1 in _ ic *-»jf JUS » .Jjnill jJkj I " < _'K j>» L»^» ^?o I * < '■,'.' ij 1 -*^' ^^ *=*i^ 

<aK j lis* *!>Lo3 6^"^' 6^ •*■" * 6 j ' "^ * lJ ^' 3i J ^ a J * J ■ <v' » ^?ui3 

. ( « t --\iitila. 

^ &jlii ujj oaic ^a// jau*// Jumsi jc 4j**\ <}i*j j±*yi c>! * 

oj^t Jusai pUZtl ftjtJ . (JmmjxSI ;jii JaA wA/Lxj J i ii-tl £i/>// J uij^LoJj 
a«j . £)i*JaM ttV t^u^J £iuL»A> „riau£ JjW ^fV-^V ^(P U^ < iiitfjy/ 
4Jf oii*j jjJj > JjjjjumJI J iALUi gLojVI Jc lijLLt (Jmma. dUI (If (/jj/ 
ji l^-ii ^jLi/jJ/ u&jil (jii 4T.i<i'i"if f £Jj*u £<*^j^ ,'ua'tu ZjjjxjoJI ^£j jd U 
jjxyuaXI (jauijJilj eljuJUt Jjiiihj [j/ J«Li (jJ^y yj* » JO»-* XJLajj . j ^iij 

JLU/ J^ . ^liil l tfjjxiM u^jS j£ JjuxaJI JjLa Ujjj . £iJ>*x* J/>«/ 
^J/ ^jjUedl t-UjOJ la N i^ ml JUjLiuii (jjteJoAJ (jjjjjjyi &U . (fjS&utjdl 

« u^ 1 J ^ -^"^ #Lii / ^^ 'J^e cr^ ±>jj±*JI J di*ij; 

1 J>fln" « ^JfjS » ,_)^1_>U SJ*j> Ifit jc^i.1^1 ^H>J < <*jlj SjSlo i_»Loj ^j 

CtSjH J j . SjaMI Otjyy/ J jjJj}udljLi £> oj^tcj t^' J^» u' JjV' 

J VlumUm u L CiI 'Jj£ti Jl ^OaJ AJU / «Cjjja«J/ iuluull J Zjjtjll j^ 
SjaUI obyjJf lf*ji3 ^ JLjLeui^l o/j*L-4L» _H*Lli J/ Jsm/jV/ jjJUl 
q\j±jjM £}^mmI JLajIaJI jjjj £* J*c *Ui* J j . Sj^UI i^fjxif £tjj4**JJ 

?j*b j* &hw j sj^ui obyy; i^u^, tj/o*/ & 0^ Jumv u ^ojj 

iM^^JUl -££!// Ja SjjUil *fy *JlijC (jt. Jt^ji uyc; jSj . i*l*JI VWxH* 

J*^ 0^ ifJ* O^J ' t&J^ 1 JiJ# £Ui*yJ J^ti j>*j OljjW 0*J ' V 

. Zdjdl ^UojVL JLLu Uti dJUJ £mmjU i^oji ^Uia.y/ /i4 ^> 

irr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (i^j . Tt-i-^" <utj*i (S<>y v^"V '^'j **"£>• J**! u**** i>y t^J ^ 

Uiljt iLaji <jA B^aaXi OU^I j| JLAaJI Juvi oUUl^l tf l$S> UiJ* <**> 

iijj fruxu* (fill J*?u uaii**j ' Uj*.t3 yc &pu/ o/xtftii/ js *u*y 

i J.^.i j^j Jit* ylnin.i jl JaU (j*Ji . <i/j Jl ttLbVLj . iSbUI 
, ijjjxuJI JLLLMI JLmLuJI J tuLai?! J*lj*JI Jc jSp jl S**XI CiLVjll 

j "aiiLiJ yiit j*ljxJl o^ju jjiU c£** ** a-* 5 ' Jl J*** Cf -ttH ai/ *•* 
, sj*w ouyy/ 4s/j*-a ^c jUi*y/ ^ 4u«uy/ itjjxuJi Iu,LhJI ji _ r 

^ i-riy 4Lu^J/ Zijjttyt! UlieL*. uliuu j^y/ f U// J| OjHj &Ij**1I tJAj 
Jjj jjju* <MI ts±4 tfj . SjjL ujAjljJut IS+uiu \0 JUij**JI tsy Jil 
ai^iJi ?*J ' ft* "^ **j*u&* iSjK W/jfil— jl C>* W^ J*** •¥*" 

jilj "f4*lt pja+ll jC J^i & J 6 J** KP <s" ^JtU* J** 2 ^ <J hLu 

^aj , o^VI cu^JI Jl l& lj*>& ^^^ ^^ ^^ "r 1 . 1 ? 1 "" & pilUUU ^ 

« . ijjjxuJI Jlja-I LfJ 1 ^ 
□ 

uui- ii»> J c--i <&**# o^^ 1 j-*^ 1 6^ ^j J «J| UUua - e 1 ^^ 1 

ASj . Ja^VI t5>^JL. a n-.^t) ^jiil (>VI «jj^ u^ 1 ' jL^— >*^» J*J 

Je L£ SjSiil 6Ja ^-1 u^> • £L»V>M j jl J J3 o£? ul u^? u ^ u s ~»^ 

. fiijxJi jj i#it £W*ii ti+j - o^yi Jl &* 
sjsjtijjjmji c>» **&* ^ o! ■ dijj (^ s**** ^yy/ j ll» j^i j/ 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL lit jAj . ubuxf/ J tfJlHI Jt d*a*» &j"*? LfJ^ J J JLUi ^J 4 i$ J! J** 3 
ptMuilj . SjlaMI CtL^jil J* Uaj M Ji $ ojXjJj dJ jUj uitf JX» ti>*j jil 

ojj^i Jt-xi* &\ Z*$l\ iMUl . ( uJ/iau jiatM ) <Ull £»(^ai iaaJu j) 

. (jujJjJLudl <U&lj4 ija Li/ »y.hf\A y <i*u jj-sti. (£ud* J &tu< l* *\'i *J*."J 

dLIfe OaJ ZiAjLaJI fL*ji» £\jlu> (JjSj ijjuii jA jIJ Ijl jl , Ua^ CtjJ 

Uaaj J I ZijuaLJI iy XjjjJLuJf ^ijLHI Jutjl JAxil J Jj*I// <jl JooJI nj^t &* 
jjjj Juxd (Jl ■ JWI j*eL> uJa* j^ jS i+tl j£Uj jjx** SjhiI jl ■ jW^' 
<y jjSj Jij . ^1 i J**JJ dJM** iSJj*+» - ifJU** ^J?'^ riCaJU*" 

. ^ytji^LJI IJJt J 4xU> J/ ijH^IuiI jl dUk cJXuxl/ 
I'uKnj J u^J ■ J^-^l f 1 ^ 4i«Lu* ^A J^/ ^1^ t>J-" J tUJLaJI ttttiiluii jl 

4Jl jjjum jt. ^^iaJ y <tif*/J/ y) U3T j^OJ/ iiju^Lt jl £*£ljll j*j . jJUJ/ 

J*if/ JjJ jJjIouA* f+jf jJ^XjJij jJJJJAuJI j[» lit J^li ■ Jli" tJj^J/ 

. (<tfjix* jjtx* ISM) 
Jl yJI & Juoji fbift/ <ua>3 J*A«y/ ^ u& & ' o^uiW H* J*J 

: d*U (jli JM^JI IJA Jj . JjJjauJI itSLtjiiri OliiUUI 

. j*o\J »Lx4 (iiM)Ln) _ Lu(j D 

. /jgu^ LkLaJ J/J Jt^SLi 
j^^axu ^Li 4JW ^,y/ rtii/j , ^«»LW LJ/^« ctSjVI & cJj J 0& J-u« t)/ 

JUb^Jaj «OA J £>» SjSill OJA JjtaJ (jj Jc dl*l \J)j . jtiaU/ LUa, djLufiij 
^^oti ^ J»Uli yj £>aJi dJJ ^j . JS$* Ztjjxi^il LjjjjU 0\ ■ dJtil J*iaJ y 
tfbu Ltfu,U« t)! 4J c^iJ tj> £jh"„,nj . ^jdl jdlxJI J jxs&ll MuJI OjbltU 

. iJli// iJ/o<»y/ JjS-vli Liiwy Ji ^-aLi 

. <>j3Ci Ja./J J/ *Jj ( / ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ijLuO jjSj i^jim IjAj i CiJSjmJI J I 4?\i ^Jjjuii ij^J ojf. Uuj aj Ijl (_i ) 

{ j-oju f>Uyi Jl IjSjajj (j) j^n lit/ (jjjj j . t -i. n JI j* £*j3J Lii/ J/ <U OaJt/ LaJjj 

J<-atff ^j» ixli/jj/ oU%-oy/ t^aJU j/ ■ ZmJjJIj CujaUI olaJ/ J * t pii/ 

/it J jT«thAU oljuijll (jAaj Jilt j/ <sftUurfi cP-JJ ' &tju>LJJI fy^ljL JJjb 

. IdlS UJIjaI it.j*j CutS Ijl Uc JfiluOJ IJS £lj . #ujy/ 

jjj/jo* J Jocj ji jl* jjxuj fjf . Uu£Ia*o J& jj}j iUU UjLteb JjjjjluJI 
tjjjjji.i.JI j£.LJl4 |»fiJ t)ajj ■ Jioi /^jf jj fJ iJJSJj < i~ u . JM . i ijj. i ut u 4J| ^U/ 
jl 4i/j Li^ifcij pQi ija ?AjJ<u /jaidli j| JaLi LUjJj , JjSljutb j-als_i UJ 
JLc / J^aJ t HJjUj JtuL^s iDlxU^ ^ £*!» V «Lu-ai// <*J<P ti«Li4/ j/ <U £J*& 

4-ijJ Jxaj y . £jjjjjl1J Jjjljujf Jfa. &\ u&jbu ijyu lij/ Ui , l^iic f^aj* yW 
. Q5U j*->/ ljjUj ufjjy/ t>a'^ iJj" Hi/ i> <iW of/ 

Jlij ^J (( jjjJI aa-w* » ^L*ifl (j'u cjU>1x« ijttj « J-^iJ » jj^VI ul - ^ 

. dli» ^» SjjjJI J*i i*jlill 4>2j (jVI jAj . ^JjXiJI j « u 1 ^ » 

JU-i j « JjIj » j « iiU » JiLu «iUftj j-» JL^I Jx, 4iU « jO»JI » 
. uiuaJI o^Ui^ Jye'^L; 'jJ**^ H f^V *-i>P-^ f^b ' ^^ 3>^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j ^u<lnH (j^AU ^MuJL ikaJJ f+lljjUaJ ^jjJjXaJI uiJ^ 1 

<^ij hjjui LM*. dllA tjj^* U^ J!**^" >**£ ' "-' Vj ■ -^- a -° Jf - 6-»^' 

. UjLiia-J <c j^cAj » pMat ^Ualoul (jLoill (JJJJJ * i .J 1 Jol j .i f»H 

\±& £jL±J t>* J*l£JU l^2>* £^» fJ - Jt>°^' o-* J^ *J * (£4^ » £-* <J»t*»l 

« Jia* , j^VI ojtl J3j . iSkll.) J iiaiUJU *U£illj oUj^oaJ' U^ 
jjaj *U£JI £ jSii 4JU ^tauVt *Ua*i « (J±-f<& » 6' 6* ^ <>fc dij aiu 

D 

jjuiil « J-^;« » jj-<»VIj <jlil >a*j « tsJf^ » 6*4 i»jljaJ' olj^k; ^xjjj 

tfl u^j ' t> u J f 1 *- J >^ 3^^ Jl^^" ! J^ ^^ ' 5 ^ JI 5j ^ JL ? t^-^ 1 
ajsi^i <kiJJi oiK 6^ J! « J- 3 ^ » j^°^' *}y+) ^^^ ^ **#**Jb 

«jti iJiAj • u-fll Jl ^^ aLI *^ CpH- J>^J "^ t* ^'^ **" ' UU 

^ jlSL. J*»ll ,3^2 6l Je ' ^^^ Jl ^ u ^ "^^'j- J* W5L£1 oi ,Jj 
jw^C fii « ai J jS^I LjJS u^J J « J— #4 » J^> VI ^^ ^^ • ^^ ta ^ ^ 

nrv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iolfJI oW^Jl ^ dJj£ . « ^^^juJI <jL*l » Jx. JjS^lj « j^lil SjilLj ^j-ualll 

. (jiU^j-uJ) <Cjfta,n A^£>3 " iSJ^i' UTV^ " ■>* 4LLSJ.I 6 J4 OJJ (£JJl 
6J4 j <d<tii'u Ctja. La <Uu^ <jfc U ,1a. J] yf ■ <■»»» « (jaoJf J* f IjX^xlt » jjfi 

J* (jji-SUJ jl 4-i*J A^ui jjjj ^A - AJUJI J <GhM, >">->) J JjtpjJt jjU-04 

: <JUJI Liill 

iljU-aj ( <_i$>kll CjuI£ La^A t>uJI (J JJiaJt jklkiJU uil_>lcVI fOC - ^ 
(iilj ijt ,>Lu£.L <Gfc Lfiljjcl <->yt."t yiJ JjJt (> JOC jj^I Jx jxilill 

jj . jwsl^l 604 (jlJ JljSkVI -Lmd jj i OUaJI fUaill .-Uttlll Sjlal Jx 
JjOaJI iUoiiJ L>SVj (>J JJJJ uijxu tfjJ&l (>^' (-^^ ifUoi* 

6Jxi jijj ijl ^iU* < 10 j^ij (^V JUJ.I j«1L iJ>«j 6j^Jj dJJ uj - V 

li ^LLi^j (fjLui* U»jAi lj>»-a J^ftiJI IJ4 jjli I jl Uajj-aa» < JjLiJI 

hj^\ jlliVt Juii V*- IjJlUSUI Ol/Sfjj ^iJjVI ^^l u^oaJli 

□ 


nrA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL S^Us jUalif jot Ja iy>\&}\ jUm £ OkuA mY jxoi^ \Y fjj £j 

t$ ill ^JajVI uljfWI C^ ^ u « *>*' J*" * J^ 1 -** Uail2 $ SUUlt 

oJJb ,l3j « ASjtUt-o ^j* » J « & aj'^ > jf uia-i » jljUkil LaAj < jUsuL-o 
*<)'<* , gilJi ^ ja 4»UJI uijbWI £* ,J U^i • J*** ill ^^Vl Ua*S 

« iiiuJI JjJaJI 45Lua ij^i *5Uaiuil t U l tUU ^fj^xa djjlia Cutfj 

iiil^XI Cujj < iJ&aa iJJi Jjb] Jl J$> frail »AA f JAi &J2j£ ijaajJI iajiaJI 

JaaJLj . <Qtt«j'>"< L ij' *"*■'* 5jl*-i ^A SjUd! lJoa jjSJ jU <_$»aaJ pint 1*111 
iiaj **»;-*« JfcUit* JjU3 jtS a jVI SjliJt *iA J jD^Uill <Gins1 U JS £li 

! {jjub oLiL^>[ jjxj U^A^3 £*3ji E t^ ^ j^vi t^L^ ^ We* ^j 1 ^ ^b ' V 4 "^ 1 ^b^' J* S J»^ 
. yiiyi ipijtA* ^^ ^-^ V^ ^ <jje-o V^j ^ jL ^ c 11 ^" 

jli . c*J\ j 5V»VI ?f*l>l J^Vt JLLjUl J>^ ULf*1 So^JU f-ul J^ j 6^J ^r^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL t^o'jj UfJ SjjIuJI Ct^Luiljil jjj» Cin fl S la jit <Lulkj^jJ! iajSLaJ! Cifcji aSj 
U^J • U^fJI S U& -kjD-i- "-iljItV IjSj>«1 Ulajl illLiA <jt ^JlLJI j 44^jUJI 
<^J>J*JI ^xalj*JL» jOa.VI <jtj i SjJAii >taLij> Jx (£jJ»JJ <_i1 %- >JxVI lift <jt Ujj 
iojSaJI ^1 (jVI (jia. la . .. a lj t.juJ <jt » jli»l<u lJIjjxVI <jo>i; v-i2>« lijJ <j1 I4JS 
. « ^^lajJI i-jljUul J£ Jx <lol£JI S^kuuJI diaJ cUlua j SjjJaJI 

_ 4>iJI CiLtjA^-ttj < JUIj ujjIjVI Isjla^J < JjL>ijJI CjI$>lS. <jV ttlJj- ijjlkjjJI 
£jll« wi^S da.jj (2>t itjJJ 0UL0I <jV )) £;Lo_uJI ,j£aj V <i!j Ulali l^jtj ^IS 
Ciljlui jia L4AA JalajJI Jcl^S O^Sluil (jlJI fJalll ^l ft"n>, « I JjJXj Jlaj jt < (JjlA^I 

^Luoji i_jL*ia. Jx S^>ka.j <Jj ) d ■> ft c/ifLiaAj JLjjS liUj jj£ p^ ^j jtj < *^L>I» 

jMjljJt JUIlll 

yi* £IjloJI &JJJ q) (y> jtiJI jjjJi ^Jij/ iai . iSl^uxll CilSiU. (pjL> IfJui 
Jjdll ?L*j jJiLI dJJ Jc eUjj . jLaJJ JCiiaUl jijlutl ^jaj J} ^uJI 

1 Xjjwj iiif\^it 'i Sjjtajj . tix^fji jjj ^Aaj qU 4tlt ill CiljjInWJjZknui L> 
4f>>< uJlj . tJSjll ^juJLu Ja.1 (j* J**U ixHJJI JUoaJI JLtiJJ pSLd*. ^jjS} ^ii 
i^Lusj . Wjuaj* jj*yi j*udl i^Uoj , jMM* dUf JUX* J I JUiUa JjLmj 

. jOLuJI otl ai£ SjUumJI if%^>VI £tt.jUJI jilij ic^u^ j Liu) j « tfjliS » iui^ JiUj 3 ^JluijJI Jkol ( % ) 
• -5-ojVI j <Ull olloaJI «Ua>i u&u uijlaS LuLu « j^jlui » dill Joiwt « (jJxiS , ^vuJJjJI yl laA^b ( V ) 

. I4UVJ If! i«^ »J*J 

It' .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra . (jjjtUU <L*jL*JI SjjIMI *\+>\ - r 
jjjaU SjjLaJU iiSaJXI Jl (jidl Sjji juu oiij/ Jiil CtljSJi <_ta*u - T 

«LuAt/ kJljleVI ijaj jJiU* JLoJt JLL* jjSj y\ t-i K i.i t ytj fLSJI oic jjtAilj 
JUlSjii pUZJ fiLuJI IlojI (jZAI j* u& d>J • Saxaa {Luai iiiU Jijio pLS £t 
jilt* fjjSi lJjujj . SjajXI pa*fl tewljj JLmmVI u^i Ulit Jc ci/^Sy/ jl 

: JLJUJI <LiUU/ OlJaaJl jLaJ/ ^jjSt ^Ij 
J^(uj. jjXfJI Wxu <j» ijiJjVlj ifJjJudl aiyUI Jfii ( ; ): dli filJil 

. (jjfiAjtl (Jjrfltll iuj^y/ ijJJJLuJI JaJLutt/ 

pljl^l J& Iflu JYifr Zjjuzjj /jjm J/tAjtl tiJjxJI XjjjjaaJI jSjj - T 

^Lw/ j^ ifuWj i+jIj** f i&im* ^kJaif (fjudij , iJjJi oLtiyuyi 

. fijJUUL (jojJlLi jjjJioiyaS IjijuxLd (^SjjIaJ.1 Jf^tit/ J joxLuJ/ J/ 
»jlc/ £>&u ajaj £41* jjjiifiln ^4 finnii JIiujLU/ cdJLuJI jldi&j J/a-u - f 

j3(c(j JoaJU/ oL.yy/ jjLtf Ui , /huI/ iiij^.y/ £^a/ «Cuu ja* Wiii 

ij^b 4^*^ y/ J J*^ u' ^V^ ^^ ' ^j^ 5 ^' JLUuVI u&i JjIa c dj*\ *^'j djU3 Co.(jj . aiaiJ.1 oi* Jl Ola.4 4jjj*ui jj* oljS JU4 (il IaIja* SjLilJ SjU»JI »JA ,>aJ ( A ) 

CiUUjlII j bjijjt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jiju J| JUS i«juaJ/ £*+V ote J (SjjVlj gj^M f&>*3 j*** u^t J 


D t>> JLia.1 j^j jfcLiAj J-&I» <jt Sjlill 6 1* JMi. ^UsIluIj i Sj^UJI j <jSajJS\ 
oSjJI ellj j (JjjSVI (Jjj uiiUJU juo^II i-i ti nil J*Jj • yj*M ud?^'* ^ v t j ^**' 

4illL « ^^LJI .AaC JUa> » *-o <jljl„ja. *\ja>\ J*- « jjLj » jjJ^dll jlj-^J jA 
d2j . «Cj£J ji^j (jt jaJU « j-aUJI >Ufc JLaak » (jl£ o^^' (J^V ^** - ^J*^' 

j K^a:. JWdUI j£c\ « jjL » j^sSJI (jSJ _ <d ^ V |t+i f^ J[ c* Jjj ^ 

LfrJl nVnul j «J (jjL ,jb ' <*•» g-al'ii't.' (jl *U.JJ <^^*J' **^ AuJaJI Jjt <*J& 

jkL ^Ula.1 JS 4ju <jL£ i*3uj £,,1 *4iJI p>ui lyiV^'l liLuA iif»jj < <** -Clf lil j , - ,>J-«-»ji N V ^jjtu « ^jjjS » <JLuj « jjU » <ui ci" cS 1 ^' fJ^' ^^ Jj 
,«ui!.£V 6^4^' 0^ ^j^^t ^IUaI.1 f>Aai . ^iUsVI Jt *^^ 

MX .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (JJJJS . (J jja (jtuljll 

fJUJ/ JSLi* fJiSlJl ji I^JJ ifi Jul £*m) iy Jjl J* q) J**W yJ J JjV <LJ/ J* 
(JLdJ £lL»/jJ/ of^XiJ/ ^fiju jl US/j o^tf oil* 4a.jLi <> J> £- ^^x// 

Citiflitfin (> Uic gOi Uj / lu tJ/ ->j>«J/ oju /jja/ o/jl» JU\ H&uill Jj 
- {jjjjuu// iu>»J/ 4SW/j i 1 ***" 4VLW 4U#-*?"" L& Jj>AaJ/ J* jtt/j 

£uja// lilaXU SLSjJI p&lLUljl & , « jM j^a. „ jjjSjJI SjAUUI J ^j^VI 

oljS cuJij <L±1 ija j lilt iJjfS/ jA LuLulj iLo) JJJ jti jilj , t^uJ/ jjoa 
CiLJUdl fajfl-imi ULu li/j Li/jLa o£/j . JaJ/ J/ SjaUI &uj*-II JjjjfaAJt j* 
ijjill *>LaJ ^."ti.iiljni y* &#&J Sai'W ^w/*-" fjjjjtaiU jc OjOus ,JL// 
^ijm y* Jjy/ CiLcLJ/ J SjAl&JI tjA £J j/ </u// ykuJ/ ^Ji^/j ' y^' J> 4"^>" 

Lt^tiji 4)/ J£aJ/ a^u/ yjj . ^tiijj </i// >»jj/ jtc tf"*f(u/>j <OjIjI JUtl J| /ja 

jni£ j^aUI lb$j 4Jli fu (jtj , tfjjf&zJIj ^iUI jhuUxU/ Jjj J^ju JaJ/ 
fSlaJj . gjLaJI o* 0*}^ Jl)*-' £(9^ J/ ^^^/j ^^ J^ £^aJ/ g, : i>irtf/ 

j j/>5 y ctJtsjftAiiij izjuiyt &» t+jjj** q) us , £juxii 4uu^; o/jjuj/ 

Jk XjJj_ iuljjc Lljj j* <uk t£^ki< Lac Xuii- (1J/ 4Lluu/L iiUJ ^(S jilj 
, itli/aJ/ <tjji^u J| J^jK/ ^acj j-uJ/ j^ jc jUiyb jninrv If LWoj j/ 

^u»^j iiiAjJ/ ^HW ^UJtf-*?-" ^J^ V 1 ^ 40Jl^ l'»"i,'foi"tui/ Cutt ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^iJI UiaxJI oUa+ll mJ> £UjJI J (fjui cIjmIlU Ijdjuxi Ctal Uuljs j&u 
Ct* COaJ/ yjJIj , CtSjJI dJj J « ajxua » <&bis j| tLlUJUl Lbjjj* I^J^jJlu 

ijJxMj q] Ct^j ^111 (ptijll dhj SjaH.1 IujjJI Zjjj+a*JI jl dJ asj/j 

J fjjii j!j , (jJjUoJI *yjA jl iJjaj Lu/ Jc . jaA\ jjja Jl JjjjmjmJIj 
jltaj J j i JUjU Jjic Ct*j jjiaju IjJtS , iijymdi &>?"" •bjka-H &^ 
tj-Lxi lac ZjJjjjmJ.1 jUuI jSj aJ Iajjj ■ 4j /*al* Lt xQ-dt. uu-o J <-Jju£ 

• jaaIL JjLi « ij^uJS » Jl AjJLuj J « j*otxll due JUa. » u-Atj 

(jti . (jajJI JJJ*. J& XjJjXmll £a Lja. Jjjj y SdaMI £ujjJ/ jjjjjjy II jl » 
ebjjQAaJI juuj - JjjjjuuII &uj*JI SSlai,! itjia. jii yajJZll cAKaJ/ 
, gJuJ,! jilM^JI 4Atuij (jdJI £jMI Cy> UiLL { juil Sj*W i^jxil 
fdUUI J SjSLudl JMWi-yitl £LJ>jyi JjLuef J <>jj^ H^b 1 <-^* J* ^u/j 
jM . 4Uutljjj ^aU.1 LUL j* IftuiJ £jjj j] JiSli.it/ JU1 HjIa»j i (fJjjJI 

(jaj . 4vL>* f kJ ^^ J* J* U*^ *J*M '. ">^ J^ u^iJ^- - *&' H^V - ^ 
/j^j. IfiJLa. t> cJJu iH^O ^jjjluJI J ioJuJ,! Cilj&JI q\ JoaJI Juua. 
jjjjULJI frc pjyjia tfj^* i) dJj Jj^j jSj . jljjxJI J juuc/jJ/ jjiaJLf L^alj 
fUUI jjtUI f+tjSjj (jtSj • jjjjjAudl ^^Jj />&aJ tiua. SjAl&ll Jj jjjjjj^l D 

J) <Li.Lt 5jjiui <jS>^j « _^-olill jac JLo=>. » iii*j \MY jf^AjJ ^ ftj^j 
,3iljj . 4jSjjjiVI cjU-jIHI J^jS Ljji <uk £j12j « JMuJ! ^Sit oj* » c^jj^I 

5 Oafcilt j^oVI CiiK dljS < « jiiL» ijj^l » Aji^^tl jjj,«.uJI jAj i (>ult j <-ojVi 

lit .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J JLiijJI j^us l^ui) Culj ^iit jj^aj) <jV) ^ia. CuS J&J » D . liioJI <uj*JI lijofAsJU LijiUj Lki Uljlfcl uijjju Sa>lU oUV^ll LySa. 

! ^^1 fJUJI £J U. ^iiljj glLaJ] 


nto .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 


! cAjlc^I 3 j -"='J ^'j^'j u^J- ^' 

jl Lao ViUmljj /^jiiaJu liljliito 1 ijn-ijj yuUul Jx fr^l (juii (jfc uv^ 3 -^ 

!S •u.joi.j- j jvflu JiU 3L&I JAC J*ULi o^ioJ IjilS 

dlj j L*j . aefL-»VI 3U2V! uJl>1 jt Ijlmj ilELJ.1 KjaJI Jx lfijj2j IfljS, 
. LjV dlj ciaj IJI (^uLaVl uil>VI *V> olij ^^ 

0U>J U*ll <1J! CJ U. JL^u ,jt &Lb"i ia^ ^Lu o^ ' J^ 1 ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <iwull oLtlliJIj < ^bjS^Jfj ix u tL t,ii l\ 6jjI^,I - lutali _ dliAj # 

< «Ui Sj$jJ.I jw»U*JI <> fJkjofc jt <jjJu-aV1 jUjjM uiljal till j j a^ .^j 
ujllS jjj Sjada. <aJu-Q ^j i <LJj jijJ JJ4 oJjj V SUaJI Jt SjjlfiJI oliUjVl 

! JjVI iAje^uj Jit iijjyj-aJI^ 3 \i >a-> I) IsjyJiJ) a JA jli _ 3 unit) iu^aJI ^ *jjj-~ " i Soajj ' -'<>"' J5VI Jx. jl < JUjVL Lalf* LlA^IS (( ywalill JUC » j « ££jjjS )) /jlS 
jjj . SjaJil iujxll ^j^^f^vJI ,jJJJ S-Aaoil oLVjJI (jjajl , Ufriu , Ja«s 

J>t g] L|£.jx^» (jc toiikS ^1 (vf« .<. ^ Ji-ai ( jioj iU , 4jiA>5ll » . » ■ ^ tdJj ^ 

. <JLaJI 60A j (Ja 

J I 6jt: Ijlil Lolt « jvaliJI joc JLa. » J liiij « ^ jjoS ,, £ jj jUj 
J joa^JI J.LUL, SaaJll oLV^Jt JljSnl ^ Sla£ « JMuJI , ^^U ^^ 
-^ ^ ^oLS^j ^Jjl^-9 aLu &ul\ ,, ^1 « J^LJl >, ^UJ J^ oi ^U ,l»i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL OtfaJI t^L^VI uiljLVI 6- SjjSj 5^5 Jit oo-J tf jit ^Uc dL* culS LjJj 
f£*j «Gx*a1 JaLjs (^aj V L^j l >u »ic. <Ui$juJI oilS aii , <uk k*3j 
ox) 5 J Sj3lc <^L5 ^Liyt ^j , ^L-iVlj JI>aJI liLLtuJI ^^ , jljaJI 
VJ^JI j tf_£***JI Uj^xj ASau Lu^j | >ua 3 lft bJUaj^j cuK dJJ&j . £,L>1I 

3£>aJ l+Sjfcj ^jj , o^j-JI J^i j l (|"u ? n )jlu,) j^j , iLia.jA, , ^jxtt 
. j3Ua. LAtT IfK 6.AAJ « j^LUI Ja£. JLc^ » J l^lot aI^j « IjjjaJI i^ill 

1^- W ^ di&J ' iK^I J « f^U ), (jlS dJaS, , £ aj yi ^ aJaS 

jylLU ^i.V! ^Lill ol.^3xf *L±JI a \£ aii , ^j jjj LJ j& ^j 

. ^IjJ <>! <iku ja^VI ^J! Jild- ^j yjjall 
. jIjAj Ok *S^» jjJ L«J <j£ Liat jliuiSLj LSj3 
(>j - ^Ij^' j <^.>?. ^j , ^jjj^. j S jja.^ ^ , <jj_,3 oils Luiji 

• (^ <jt c*»^! 
Jj-ill j £l^l c^ltUs f£au Ijjj l^xuiuJ a^; ^ Ui^ ^ JfSljwjj 

• i^jVI 
elpJIj , JjjiA\ ol$>i Uj^l S^J-^^Uii din c^K J^aJI jLLI £J Uj 
* KX&S s Jtf^ (jAJ ' Jjd^JL. <L^J| olj 4J.LJI IJU.1 LaLaiSVI oLu^^Llj 
oVaUIl ^Li*. ^ o^>t ^^uJ| ^ , ^^]| ^1 jst^S £,1 Jj 

' . l^iLuii <jSaj V ,_pJI 
L)L£ < JU^VI JS jj « v^>°J ai »-* (j^^ 1 J 1 -^ 1 Op < ^J t> ^-t 

■ 

jJL-edl ^Jjj jjji: Laic, « <1ul» <liaJ aixi , oLjVI <> laj\ j <*IfLI j^illiJl 
l^jf 6^ SjaUil (> ^^ QjJuLluu (jJJjilj Uljal ^Li < jLLU i^JL* (>Vlj 

^4A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . |j>kla jlaUJJ J*auJ 

J.ii j jljxLuil Jx. Cul£- *(_j*i JS (3 SjaJiil CjLjV^I Jx. SjAXXa ^^jjjJI j^i 

Sja*-a lj,„«1 oaa»j 1+iV (>jJI u^ ^i-» ^e>°^' *^' Cia ^ i> CJD^ <^UI 
CiL-ai aJajj ( (^JufJI tijt 1 1 £_« jj^V! j^jJI ('LSjJI ^aii jjx. Ifl (jJL ^Sj^^aJ ait 

. iwjxll Sjj>sJI <jjui {y> (jj^^laJI ^^uJI 

<kaJ jjx. jl.ui.nl Jx. I^il£ SjISJil jvolixll Cy ^Jf^J ^^f-># o' &] 

j'-<ll -j »jl~ I ^JaIJI ia.jJ J I J^aJ Sj->"tl CjLjV^JI £-*> ffri pjmi J <vV>l _>kaJI 
! JjjiJI jiJbjax. ^Jl Lffra.jj *J>»-a Jjt <> tAjVI Jx. I,>a2j fJ Ijd^^ u^ J* (jLliJI <a>jj Jl J^aj <j'j>* ^^*> ^fj^l J^LA' f^? d\l* OJ& LoJutj 

_ 6 jI jU Jui jJliJI (JUJI ^ Jj _ l«JS <u>*JI <Skill oiS ^LVI »ilti jj 

^Lu^lj JjIauj <Ui O>floj < OjUcj iy-Jit ^^5 <Ui OfcjL-ajj « oliLuilj JjOaJI 
oLi JllJUj < ujj)iJillj <x.l JVI L^JjIj < jjjUI j Sj^UI ol$>J Jjj ^ jjU (J 

«Gt^ (_t*all (j-« JAajj . SjjjL^oJI ?->IuiVI La.^J_pii j <1jU SJ>i5j 'ji>*-« **-K IIa 
Ijj Cil . Aa uILo CuJa.1 ^Ij^VI ajj» (jli < Lj-l^a. La» <xijaJI S_>jJ>aJI <iu (3j M* .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL • « j^>^JI ^ JL^ » j « ^Aii^ <j>^. » • (jAi^UI j jjp 

j*UJ1 -kjojjVI J_>u£JI j (_>ajVI jJaj^i OaJ Lflji Cu-alt (jjJI Sjlill ^ dlj CutS) 
(At ^L1 jUilil j LSU _>i.VI Lf*A«j Jls jjia. j Ijujj-u ^>J: <j] Ij.aat £ult 

D 

-ojl/l (j^ 'Ujl ,_ m 1 <i~ (jl (j^-aJ (_P-1I <LjLujLL1 njlllll ft>r* I^jUl&I na,ftj l^iLuu 
aJ< 1 n o j i_Alj^jj Lg_fll^)Jol J_i_lajj 1 I (j 4 1 1 <">JJJ Ifl'unih fk^-S ij Jjiiiil ■ i ~ '"■'■ 

£y> J-&I jjljUl J-* <j->j\ « n-a. U Sjlill 61IA j iil.Aa.VI |jLu-u £-jjj (jlS LaJjj 

5j-u£ 3l>* 3 l3o-^*-° cimia! 5ji=iA. « ill 1 11 V <L>lSJI Sj_jj^JI *-luj Ja ji.1 o^Lwl 
jjIj j (£j=d Sjli <_;! cul£ L" jj^Ij tf£>*^ jJUJI Jj < .L-uyVI ,3>i2JI 

: iudaJI 

^ , o 1 ^ - (W ii iSj£M t-^k s^^^ 1 ^W l - i, > lt, oM &h 

I LLki 6 JJ Ixkj .,rt< dSj < ^^^oVI o"^' Lf'sP jiuaj j-llla jfi « jwsLJI OaC 
,^aJI uiljal jj()t-."il <£_>xa Jx. ui>uaJ j>JI Jl UJ^J c^^H « J^ 1 ^ f^ 3 ^' ^ » 

j>»JI ^ij^O fta II J^ C;>H-1J l>^ll -taiaiJ.1 Sj>— Oil$J • « >4>?JI » <ilai* 

iLJI ol^UJ.1 j ^l>^JI Jaj CjIjUVI JULSlJI Sj4a.1 u^ ' ^^ ^ W V^ 1 

>. » ^j . L^_J Subtil c.U>1I |Jix* ^ij^j < <3U1I j *{y*X\ ^tS culS 

Jyj frL*luo j « juilt (ViSaJI Alt » Jl 6JJ Ja^J Sjlill <> « j«aUI Jft .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . ^LUaU jxJjIj . d*j> tfdsj . L&JJ (j? Ml <> J?Jj ■ ^^aJ J& 

. dj^J ^jc ujJJLa ujum JlJ Jp, fjA (fill 

«.-f. fit SjJAAiij £-HutWj iU'Mi CiljjUe diJJb (jt Iti . O j'" y H & &l ^J 
^ ititi/l J,s\u*ij . (jW JjW SjilhJI CxLaj ■ jlj^ J} J"*> ^^ 
. uauuj f' aj* ZujjUJIj , j a axfO J Y 1 ^ jm JjuIjJIj XMjJIj > j tai . ai j M 

Olti Wj ■ u'j^j Ob** J! h**Mj *aJ«,y/ jai^/^w £Aii4js, uij&j 

J I £Udl i>a UuSjA* JZuj ufj^J t»0?- i ^^ a* 'V^ d kLitf/ jlu/ 
it . jjjjii-l 1 J ji?f\ II JiljS ,iui Jac (jU pLill j* ll*ltj , LtclijJlj 

« (JJul£ » <j\ « j^LjJI ***■ J^ » ^^ - - ^ "J J ^ ~ J^' f^' ^J • 

otjjIxUI fr (r) <S^> J* JJ *L*U J £>9I 4*// <JK» . ^LtaJ, ^3L</ ^i23 
. dJJjjiUj ujJUt dJjij , i±iAJi ZfjM^y ^^ J03«y «Lu-iiL. *jxiy/ 

v y».» tfjju* Jt {Ml jSj . SjAUJI C>jSj1j luijlutlt X&Loli j) « Jio^MJilj » . JM...M oljill fUJI jiUUI yisa Ijja. UiSj yU tf iJI OljJJ t>o*Ji ouJj ( f ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL fj^xijjj £Jt , j^LajJIj <Tt> hu*/l ajjjuu ^jy (*)disengagement _J/ 

<il/j Ptfiy / jht i rttn j {Ljll Jjll £\£j , Jlj^i/I JJAJJUJ jAiuuXi 

JjLo <jy/ £*"»' <j"*yy ifflj? <) *l? L* &l a ^ ic ' ^iJ^ iJIJJaI Axi Lcjac 
LuhLjm JjIaj jl uaIjJI o) yjlj Jj . ujja jajUJJI *jtcy Jab J jl . <dSjl 
SjiaaJU , dlj JS^'u fJ IJIj . (JJJjujJI JaUiJJI iJULI Jl Jy~ajU (£J*I »J* 

jljjxJI jclji jiJ^i j/oi/ (jjfj ZdLUt 

i~*jjdl iJtjicL JjJaJI JaUUIjjfia jlxj JSJj , Criuti ji Juaji jl jiib Jc jjj 
i lAj^S jc IjJACJ Cidajj < L i Ui f/ SjjXll jl <>11xjj i ijyiAA i^tuiS <Ldj 
ZijjjuuII JoLJu j£ Sjjt^JI J J5LJI £aJ>j pjXI j» iZtaol £tia*i CuSjUU 

ts»j-«; (ji ji o^dxi y ^ te&uxi oijjmi jjjisj $ pj>ij ijaj jjjoji js. 

JMdbjy/ dJJSj , jjJIj > Jut jut Ji aiii . JLaJI J aju> f-^ Ji lJSjua 

« , fj'tnjtf ibjjjA-s II Jx hinnll jljoluiL 

(^j "iU jjttiaJi oijj cuis ^*\y j ^ -*^ j j4-& j^jfi cy ^^ ^j j ^ 

{jja Ljj C iVs n"» <Ja*JI JLo-Juj (3>^> (j <a-uj|j 4&J*>-> j 1 ^-" CtC-ttijuil di (j -4 ^' (3 

j_jjS JJI Jj-«3J Of^-J • O™' < Sl^lal J£ Ac <alojJI <Lu^JU] «Uj^fl a-\ II Sjlnj i n (JjjaLvj 

J£ (J^ J J ' S^-<.!aU a-oU iLxJI jjjjSi nil « OJVJja » (j^, L^uxa « u*uu i-iulj » 
Jaj a(jl]| (jjj»^li »JJ>Sj jjtS «lj).iMijJI JjdaJI tfjh ijA JJ£ j (Jy>J < t>«fll '■^O' 
^)1j . ^P-aJI yljlll J-l^ J* <GkLuj Oa j3 JJdaJI (^oA" fLW lA (SJ>i ^ ^ 
. 1\\m\\ yijVI ^.jLi Jfcl^S j (jVI SjSjjila LfK <fj't\l)l Sj>iU LjUil ^jiJI 

Vi i " jVI (Jj->-iJ! (|>C IuUXj aJLuI ^ju> <a1j (_J1 (J (_^JU- jj! La ( _ ) u ; ulJLu Lajjj 

<j*t^,l.l i_flljl»Vl ^ CjUMjJI iiLLiJj < <LujaJI SjjJ>aJI <Uui (3 ^JLaII ^& {£lj 
644J jOudba 4Al jLSj . CiUlaJiVI SjjxLj SjjjjJj Is^JLuaJ yi^ « til < ul l 

^n 3 . ^"Lke^JI ^jSbJI oJU Ji d^Jlj Ji^uit oli^i k$xJ>J\ 
^1 nib li) Olf& (>aj < l^-^jLi d*3 <CSlaall (>a (ULuij (jaJiSft « c^ 1 ^^ » t-H^J^' 
« iLa^auuil () jiUxJ) j1 Ub> db^Lw DljjLa^ S>^1 j *UUj JjjLlaSIIj 

Sj^ji ySjj-VI "JljitVI t^ cSj^" tf^' ^Ela5:lJ, t> ^^ t^ 1 * 11 ^^f^ 1 
< (j^Vt CuJI J I LxjjSj <QliA Jdl&i « ^i«lj1 » 5jt jl quI^a kjAJj . (>jJt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « jjlfJU J UJ I.U4 i) cll> 1$aA] ^LSj^Vt »J$jjJI _>« it^AaJ, j^liAa 14JU jlSj 
j d ii iVna u (_£JJb £j_y»- JU » —J f^SUI db\Aj < « ,JuljLv jLa,j^» » j 

- Ujjib { JH\ liltl&SUj < UljJ ( JH\ 4SjjLJb « jvdlj » £-a ^". M f *■■■ itujUa 
fUj^oVl fvLo'i l^oi dui V f^^ <blaf JJ {rbou iiajXujJI £ aiaJI j£jj 
« _£JL»b £j,»a dLa » -J « j&aljl » Sjlal ^ ulao (_>^j f*»5$ • bu ftiitVlj 
« i_»J_u£ » j-uojjJL ^1111 U'u% 4J1 lAljJya « J< ru9 » j_wVt (j^ Lijbui ilLuij 
SoajAI Ob^^il jb jSfp jfc^j j£ O"^^ 1 j* J<-a^ <CtU - £_uLuj J^ 

dJftfll^ i^jj^V! LiljIcVI b^s Lu (jVl (>uJI t) &*2tjJI SjjjaJt cij^l 
J I uiLuiu < iua^jLuiil la*jyo IbXia^ Li ■!,(>■> Jjuj ia^.1111 <L»jxaXI iijiuixil 

Jjjj _y-«>£jl u-W (j ul-S i O _>a *tuaLa. <GtaJ JjSuuuj Jx. (_J)>I1 jjilxulj « _£J_j£ » 
J I 4\y\\\ 6AA <UuIjjj dffcj . <j£jjj»V1 <JjSjJ,t u!iI_>jU-LI <JI£ju « jialjl » <Sjui 

^ j^jJI jjo-jYI >o j If. £llo] JasJJ «Qai^j « j^j^ » aoaj aLI ojuj 
pl^a.b (_f«s>AJ iLaiJI *iA J&m (jlS^ . "Hard Surface" ,< oKnl) ^JauJI » 
: (_>jp!j^t ^ JiaJJ «Lta ^ xuJI _| <b^j^aVI S^SJJ i^jfi 

0^.1 ,3 <UsuIjaLJ 4-jJjj lli JI J J Cil^UaJI _y da»lj Ojmj JLujt - LafJjl 

J^LujI JLujjI _ ^tlll frlja.Vlj» ■ M^liaJj SjtAyuuilS ,>1 ££ ^liaib IxbU 
j^_t ^Si <U<JjjLuJ1 <fiLiU P^I^X Ctljbjj j*^ftiu ^jij^VI CiIjaJsI ijAjJJu* 

Cul^ Sj-u^ <_ub,J ?^iA Joxuj Ctl(ilj^.*if! 6 JA <Ui Cillfct (£.111 CaSjJI i)j 
JaLuu jjl LoS t <Gii« <3u^>kj Jjjj « (jljJia. » J « o'->?^ * (3"^-° iJ JjaiaJI 
Ac 5juj-« i3j>_>kj J$JJ (jJJjjJUuJI <j_L]jk>uJJ (j^ JJ*HJ « (J " i -t I I » j « jbUJt » 

J! S^_lLjJIj r-^iLuiJ! i-jj v >4j Ja*j> (j1 L«S < u-^jJI i3 JjbSJI ^L-uj_> _j***^ JbojVI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^MlaWtfl JaLiii jit, . (iLiJIj l*J\ J I j£.si Q>jk> j£.L^L Ijj (>jJI J^lj 

O-ooJI j jklx. ^LxLaJ j « J}lujJI » (.yujjjJI i_12j CiVjU-M 6dA aLIj # 
"vO""* J^ *J a ^ C^U""^ < fVftil l *a£" d^lal » <j^ j^^'m.1,1 <Ulki. iS iL 

. ^I^J! J£ <> o^VI <^jj Jl j>.VI 

j^ai .iM/ i (jlS 4Jl « ^XJ>* (JL* )) (^Jjj-uJI JI^>laJI Cilj£.i« (j^ jJjjj j 6^' 
*V.juji1 i n-> I {jC 4LolS 4-> < in I ti o't ■ -"'^ jJLi < 4 n^i-~t itill 6^C.L£loj <* K' '"" ' 
S^SJ bLtlSS 4jj i<"»*» Ci*>" Ct* i i->j (_e-"' <( A "^1 » aLoVI SjLuji i_i£>i _&Jkj 

(j*. <jij£3-« (j cS^^l <-k,ii<-i i i i<*>'> i_u£ <ji La£ 4\dj^l uff^LA' 

4-oj)S ** 4a«JJSj t P jl-ii tl (j-ajJI AUal 4S I « i (jlS (^jJI (J^jJljVI (jl in->ll 
^-Sk-lja^a j Jf=JI VJ^-J ^ <i*Aill 4lx«aljj 4j (jujLaj jj^J 4J 4jdA Sj>ul 

I f> (j \ i > Jjiillj j^iLit jlj^-ll J-C (jjjjjli SjjiliJIj (j ln'nn lj (jSj aJj • 
(j-o (J**-* (jk'wnlj j 4j_>ioil SjLLuJI £ul£ Jii JL$-*>^' ^IjjJaj (J^k 
Q-y-| <j£j f^ t>*^' l3 <J>^I Ol^il! (jl ^' ■ I -"J^ W%Jl> J^J" 
O-ojJl (j SjJkliU 5-oUJI 4,1, uLi, nil r^yM JjJJ ^L^-" JL^ajl JajLua l^J^aj 

J « tja>4 6^ » J'>^' v^ J^' Jf^" J^ ' J^*J ' SJ-i 3 - 6 <iL;il»j Jij 

« Lf^Lill J^l » eljUl ,y»j < Lj-u^il otjil! SjU J_>j1 da.t ot ajfj^ij ^ 
Aj>naU Oljiil ol » 41a ( « (jjjJk (jli » JljlaJI ^ ) ^* jH"* ^ ^ J 13 
J_»ju1 iJj-ui cA^aJI j 4 j ,i •t u J i\ Sjill (jl J-«5 • (>fll (> L«L«J ' T ' - > " ■ ''"' (>J 
SjJbliJI (jloiu jjla. o-ajJI j ( _ f Axl lJjjlu SjijJ Sji dlllA (jti < L»jMj Jl 
Jt^iaJI ^kj • « ji»^J yilfi J^Af ;{ f 1 *^ J, hi^ ] ^Ji^^ 1 ^^ Jl 

^jji,...,,,.!! V -Gt JJKk.1 c1jj ^ill » : <JjSj ^J J^ « du^ u^ » 
^1 fje a^ Ljj ^jlBtl jIj^j . JLl^V! diJ 4>JI j^^J Oef^l ^j 
j t ,,, l,,„ d ,Li" 4j1oc jJI^I j >* (>jJI j SasJUI j«!>U JAi3l>« Jy?.j 

. « ^lUJ! f UJI ^t^U 4^>* 

: (^L 4^4],^ ^Jl Jl tf>t Sj- jU dS o 1 ^ tf ^ « J- L ( k ^ JI ^ » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,-ij^a I) oic tjjij*- » 

pSjUaZJl J JaJj ( jaJI Jl Jt* LtMC jat*. f^JI JJ* £J> jl* &W CtljLJI 

IjjjS Ulji juSjj jai 

jjiiuJ/ jLitfLy , tfl dJ ujSI . J*lsJls*»JJb ^Jj^ti pfiJi j\ 4/ j*.Jj 
jl (jl./ jSj . j/^aJ Js. SjUUI £yJ>& A-MJ" 1 *i/ ^/j , <fcL« j*j ^£»^y/ 

Lij Ji» JujjJ ui>« tf JUiS J? {s*±J*yi J?*-^l £-W >*J . (JMiS j* *%> * ^ 
jl ui^xj di/ jB/j . ZJLxJI ZjjjjUI 4ji?Jt z£,jjL*WI *LuLi /ja. DO«- 
SUA 3 JasLa. qjJUI jl JAJ JLUf J yibeu j\ Jt 4ii dflj ujik* £#±3* JLA 

pUdl j^Vb Juul (jLA*ajj*yi & yjUl jLZ**4lj j^t) JUjjximII jjim ) 
j) jjjj JULufJt >lUjjJ (jjji jjJ&dL iijuia. JuaJi jSj . juxtj Jjjjx^JI 

Ja-su jlS jJjojVI o^J J*^ A-ftLiu *^>4jja Ctflil >&* ' J^aJI <V-" ^^ l .n j lt . * OaJ 

Jx, c«j 4J l^aJLaa j^V Sa^LUI oLjV^t ^ dM ^1\ S^j^^ *b>?JI 
^iUUI ij^V! ol^Uail jtj < (>fJI 1$ tfa**uJI J^-^t '-s^jJ V 4 
fttdJI *ULa. ^ VJ ^?J^" &\£ ty fr 4 1*1 nnn ^ <Lj$jluJ| ^ ikaljAI 
^^jJI *^ t> j»4flJ aJ 4JU Sjau; « Jusj* » jJ-»VI Jjj • J^aJJj Jtt«l^l 
. 4J>lia Ot£ <U JJJJ « JojJ-" » ^<d£ jl^ < <Uic Uajui JLlA jt « (^^^ » 
^Aa-i jtSj « DjU jlu » j^uJ.1 y>J tbj^^JtuJI £ (^Jj^VI Jfi*^l J^^i 
iaajUl J Uxk dUA jl JIS^ , tf-utipi *S«^UIj ^J^XuJI j^VI C& *^* lai, 
J « ^jxii » o^jJI dQc U ^4 CtuaJ *Uj>*JI <L«-Ub « J^ » ^JSi 
jjAuJI iljUji jSJj < « Jjluto A^i » *UJ£j Ifllojowl J*-ai» «tJl j - 4ULu> 
jl ,, dJlii U Jl uiL^1 ji dJ j oaj iuJ U « jili » jjiuiJI jV ^ fJ « OjU 1 
i^UI j^JJl Jl *uUiAl a^uu Ji^ ^Vl **& jl t^jJ ^^ jiuiyi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jJ^VI J*Sul^ . « { M-nn jLua Jft «US la* Jj-o^J £j^ika Sjj3S jj^a. 

ell j^j , L^jUj^Ij Lj^ulJI j_o jjjt (jjUll ixiLu Lusjill (jl j^iJI jx olj aij 

ffs-ajljluil (jt ^kiJI t-Sju-oa SAaJll CiLVJI j iolfJ! jJLuallj ^^Ul (jAaj «_» 
j <A— ilj o^ls <ajll Jl (jjlJ CjL^j CiSJI !i4 jj . (jAuVI CuJI du£i jl 

-yJU « fsA 1 * a"^?jJ 4^1 » J^ 1 Jl £">>" M.I.6 Jl SjIjI (> SjjLa SjSift 
XAjjlze JjJa <Etttf dLya , £>**// J j^y/ jjtui ^ j»if// ..ihtU/ /JA J » 

<j/ (JSju LaX. jiolil uS^uxi (>ijJ/ (ya 4jIj§ ui-hiu ^^U pLIS/ &J&*/ JLLtj - T 
/ l^Ju qujSlj* iuti^y/ <> J4 (j/ £u*i>ljjl £aj _ pfttitf J oioaJ/ *>K'.» jioaj 

- ojIjmumI Jjt Ja*JIj , y> LaS JLaJI plj JjjSjAj , &111JI JUl^y/ ^iu_ r 

LjJXjuujI {^ul*.} Ijl ZtiU ^yaji <ui tjaSui JLla.1 liAj _ SjAlSJI J j*oLi ^Uaj 
Ljui U. ^oU/ ujLau CujjI LaS <UL3j (jajJI J ,j2>ji\ IxaJo tfj Laj*a* 

« . LJIjHuiiU Sjji^a Lijjle *jSj • jAJ LhjLzJ 

iiiftl <Lu^fc i-j^ J I J^xij < Sjjb oIjj 4»JU1 *^jjt u^ C^ljj 

- VJ^' ^ i^O *'J.' OiJ^ ^J^ tejluuu j»jj dJu Ls^j l^li^kui jljjj <LuUaj>jjJI Cil^ill SjUS Jl j . joe j ^-JUajjaJI j^UuJI ujJaII >jii4 JJ 3j$At,l »ia (> ^uu Ctluijl ( t ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL H : |jj La (j^allu <ui fLa. 

('ijAijyi cujJi » 

(.iui« t a-s &fc/^Ltiu* tiaaJLi iJ L>j i A^d-// f-jjud LLumI OjLjI j3 <ULu4/ <>a* j^£i 

^ ^oi* jjij &«£t2i JLU j/ j * ! »• ! .» ; ^y/ ^j-LiaJ . /jju* U jI3 IJ^/ LuL <>y/ 
&m/ £llu/ (■unit Jaa>lt/ CiLyjll jf jj^jiuxxj j£i . SxxHI CtU^jJI <Lta>U 

()£lj • d-ujjdl SjJJaJI 4mJi J| 4jjjlaJI t't-% Htrt<\ tLLajxJ ijjjj^a jA La JS 
J t>LJJLa I't-iltuyg Js. liusj*. (Jj&* y fjl*' ^J CT^^ '-"■' ^ ^ OLiLuia, 

. (>a-J/ J JjjjiloJI CiLmLumJI jjj£j ciiLflll 

<LujJl// *Ljj£4aJI LJJta ^ Jn1">t/ (J*iLlua^I jA dJj fra jia±! jA U Jxij 
J JLitiy/ j^ J^ (JjjjjxuJI ptejl Ji. (jJjjLS (jjij j/ j^jLuj LiJLi JjiauH/ 
4cL§b dblutyitjAa Jt Juoui tiiaJ LtS LiJLi ^/ja/ *^) liajLus; ^je jj . (>4jJ/ 
JUxlml £h &j*XI £*. (jjijAJ j*£Jl Jc . <LoLiJ/ <<1->li<-i<i j^Aa-i dij jl 
oLy^JI <u 3JkU LjLmJ (juJ UuLaj^j £* ^jjc fu&j ^\ Js. ^Lij^l UuJJI 
<>LaJ U kuLxL U j/ iln-\il t ate J tfjj jAj . <U i.uy"niu yJ Juxti ji aJ , $ jlxH / 
. CtljJL ZjJjJLvJI 4±>J*-H 4^m/ •ixtiS Jt. JdLiaJJ Sjjjjuo SamImm ^ jadl JouujVI J^uilLi i>oliJI f-j^JI J >>>*>« otltvT.il I JAj , 4"ij1<n J « i^JJJi » jljj) <U^&u ( ) 

. f\ jiSj Jj- 1 ^- 3 ( Si->"it,l itJjJi-ll Jjj i J4jv>JI ) 1«V .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL LuISaJ Ja j3h LiuiiJ/ Ujaj _ JLtuSy/ ^ j>aj fjai// J* tluu J^aJ (JjL 

Sjtij Jj ^jp Jj J^ui LJLtjsJl Jl ^ jJj y- ll» J* LU jjxi Uf . JUiy/ oi» 
4SiaJ/ aii «Cu/jU» J/j < j^a J I £&*? iJSpl IJA a ) ^Ij J J ■ <tfia, 

Itj&aJI Lilj2£l tp3*3 J*. J£luu UjI ^jJsaii CtljUc u ) pi ^Jj/ q*a J 
ySJ iplkijAll JUpiaJI J* JbJu#1 ) J gjutu £nbj J CumJ (f xSJj . iJIp&VI 

«j JLuJaJI CiiMiUJL LuUlal Jjji-s Js. UilS UUjj 3Ui Liajs ID/ if iAt Jj 

IjIj . jaiuta ^ ^^1« 4u>x// StfjaJI «V" ()j ' c)^ J ^s 1 ^' '''-> W'^ < ' 
Ol&te Ji^aj Luu< (/j! y ^IiU - up**UI Je J*Wi f+UI JjiiaJ L'ufaii. i/ 

, ; oaot / iu^d/ z*j#a?JI s^j J up* OH J»h ^^ Cm ^y J* li V 
^^ Jj . JLLLiy/ ^-ai/ Vj^j ^ /oku JuwiJ p^;^ 4A4i-s J/ yraJfJ 

Ijl bat a pSiMj jjfite 11*<4* J ^J^i 4JLi Uic Qlu ^fJ/ ^tfluaj Jt. uUaaJ/ 
. Uai Jt. fft) llui&b f^J qAj±» (jl JaJ ti^ y*(i 

^1// JJ4+JL J1*XJ <«j| oULeul O^x ^a// -Jjjiiy/ ^fiUU, J& ?Z1 Ij&A 
a 1 cuwa.1 ^ii/ 4AUaJ/j . JaJ/ ^ Cuifi/ ^1// JSUoJi Ja jbuy ^J^jxi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 4jlij£ £ubj ^/-alJx JLj Jif/i'i dj\i!i II i>jj» Cutij ' l)^" ^K-'It J SjaHI 
Ifi SjaJXI OLyy/ (_>/ tjSj&ui J j^allxJI aJA 4^a Oilij - 421aH/ J *jjoc 
t^JLuLiu J> ^jjjj , £u>*// SjjllJj IxjjjJI 4ju>jMJ ijjUu ijja a* oltsLujI 
ZuiajJI jU»L*JI o JA pa Jjij/ Umvh(,fi ^J/ £u> . 4lalaJ J/ J" — y /ujU 
Jj*/ ^jf ojj/ ^Jji < CiSim 4LL^ls iJjLa-jJ 4~> : i"ii «u// <_iA Jj La (jiuu J ixtjjdl 
, A&iitMtA Za%Ji Jl rvirtfia Cos" / cy**ll *T til fta Jl jxSUuuX iiuii/Li ,-Li/ ii/ 

jj J tlku J£ Utjii fj» j tilnu u 1 juy UoTuf i !»iit yii^y/ ifJUtiX) jjji^a fjb 
CtUyjll u t Jlj Lj . yjlj (jtSj , a" u t i t Am Sjjtla Jja* l+IS ZljLaJLI ojSJ 
O^Ji £,)■" J} &»k» t} c *uu ii Jm - u Ll o JI SjjIMI CijIJ (jf j pi* SjaUI 

t , £}jL>J,l <*04 Jl* J 4ui£J od^HI Ciby^J/ 

jjxj yiuuA J£/ jL&it lsk.jfiLt £i//JL» SjaMI 4hW *&J0 a ?-H L)l - ¥jf C7 

ji ^1 XSjjJeJI f) Jajjj (j\ jutji y &1-1H/ £uj*JI &>jj4 " >// j/ - LuLi £7 
tliLu yj / jijuM&Ji ,-i^1r><(rtt (_^ia ('I olio *iJJ^J Uj aSjtiiduaf ftJSI Lfrj (jjjjlaj 

JJfaflJ/ /JrfS J p^^uj - JS 1 ^ C»' (f** Vj - L^J* 3 u' &**iW ^VJ*" ^VJi"? ^ 
lajiaJI g)JJ>y jl ' (jljMJI tfj>i* fJ*J ZijjxjmJI tCiJUl Sjufll fUiSI 4Luu 

. jjiojJt ij ii "i% i f^ctiSj Li£j iiic 4JLu J>U 
Ifuiij jlaj y jjlalll ^ . ul^ .,1 IfJ^*/ J *>■■'"> "U/ 4"^W *„'jj$"? " L)l - ^"^ o 

DyjLtJ fL)/ tJMJLt// <UjJSul LJjijJI j£r SjjlS , &*Jj*JI tjjLJjJULa *<1 ■ 

ialjSJL l^ hi una plus J 4_u^*J/ ^y/ yjAM ^aJ ^Ouaii/ <Lu/jj£j JoajLU 
ai^Uio JS' J uimU/ jjjSjJU jSJ Jam't LUU _ ( jalUjJI ^Jjjjt L - ailaJ/ J a 

f .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Sjj> tULa fjLiJI cJjUu SjaHI tLujXJI Sjjj^aaJI jjAuj JalS j* Sjcj Jc e-Lu 

Jfr*kU/ <?>i-i CulSj . 'Jt 4jij tfill / &JJJ& (jiuijll^^iitiU dcLuut/ j jjutjjjut 
<Jjj {j} Lid 1'ii/c gjj 1 1 1 ■*'■■» .^- ^). ■ IjjIjjm yLuaj/ SjJbtltl J jjU/ j/ ,JUx«J/ 

<&} JlS 4JSlj • fjirftl <>J0J £Ji£jil JtlSjlf fJj ■ jLlity/ jJjlil liltu <>& 

jS (^i/ j/ jilc/ ^ii/ ^^tu «U i/y/ L) ^jj jii jaJj . <ii»5j I o ^j Zj^jU 

•tiitj 4jJ IjjUu jaIjJJI <LijJjJja ^jjlaluj ja2«// JatS jU / d/j /ac Uiij 

CibyjJI tLuLuu J Jj^lll ^tl-kJ J <>J^iaJ JaJU Jlil c^i// (joJUZJI <Uuii 
J ojS? Ujj . M<>1 ,att ^ <»/aii/ SdaJUl &Xj*JI 4*JJf*?-" ^'f' 3 *' lai ^ 
, JsumjVI J^luJI J dOaJi/ Ctbyjll ^JLaaj £l*li Uifi 4J| tfjLI j^ij q*A 
. lilu ■ffnl-m ijjxu> (j\ dJJ J LfjJ y <tiU - *&*£?' £^<m tA>"J ^f'i 

iUSjj^yt JjtHjJ/ ^JLuxt &\ J JjSj (jl J* cjOja ^ ' JjU^y J 1 *^ ^ U 
Ji Uu ^L» y <LJ1 J*. IjjjJj ljlj^>l j^>t J3j ■ « ty^ J& " *&J* ^^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^oLJ » of v *l>- i>«-^ jLJf Mli* ojiiSi aJU J « t-ij-Jl » <-^£j . « 6j*-bJ! j 

. j^iiJ i^na'iH 3) JajUI Jt^rtjll oLlofc £4 ft^j ^A 

i-i^a. » iJlio ]js « c^jjj^ » c>"A>" o' u*^^' *-^' i3-"-b o^-^HJ 

*■ ': jLi LaS I (j 1 n'l (jlS « ^gt lttS » — 1 Sj£.la « _>-ajS ljjjjj » 

^? ^ o^ui/ >» <Lu£ </a// f .}<£// J jti// <>> dltf Lm ^J jLia// <> JIM jl 
■ itf 1 "" jjrttYtn.il j) ja LAjI iiiS Laj < ZjjjjumII 4Lujx// iSlaXI jjiuti j*^IJ 

fijjj ( j^yi j*jJI j ySjjjyi jjioujyi ) uujLaJi jjiouuyi ^idAimi j& 

. dlj jjlZjUj liAjLaJI Sjljj J gJuJI j£lj j*e>Ut 

. diSMalll ijt. SuLiJUl £uj*-!l itjjfn-yll £ J j J^-" A J^^y y^ ^^ & 
, dtlA Jl j-Lkj JjLdJI olijlSj Ljjjwj i-ilu jjjj ibfjjayi LJlj^Jil I'jUaj 
jh Sja jaj Sjj> j^oLJ UjojJ jSj . <LoLk Sj&J Jjja iijjxudl J Jf>jw u'Ufj 
JtatMul Jjt jj^LiJjJI <£ifli Ji*JJ i^J UJ . UuIjSJ giLol Jc <jujjj V 

juaJL ) jjkZ JIjJaJI jl ■ ( Z&jJziA Sjltc ) j*o\J JjJ> ^yjjLJI JjkuM^fl 

ujjaJI (jtijl &*AJ ( XSjmmJLI u^iJ/ tjlfjj £uJ> '(juj\) j>tu JjjutiU JljxaJI 
tjjlf ( flijJI jjjj J£,Lu4 jhJ Jjj .liv\fl : i J JjLu dljSj , Ifudj ilSjUHI 
Jf (JmjJ dj) l^j OaS itujui SjuiIja ,y> J Si 1 in j . ( 4AjJA* SjLc ) (t_i«a 

jui) Ujiiio jjj jjjumJI Js. JolLusJI dJj a£jj JjIa Uaj j^oLi jl trjttn 

j^sLJ jj , tj%l (JL*. g;_i-n<^ IJjjjSjj , jljuLLuLt UijjS jSj . ( Hjl^a SjUc ) 
L.i<s\iJI uiiLlu// jif ja Lij . jajJI (j* gjjitJI (jt U&jc jjttty'tlL ^jSmm 
ja J& Lijj cMi 11) SjajJLI &uj*JI «Ljjn/n^f/ &5Ua* jl LjslJuSIj , Hxi 

jU ( Hjjju) SjLjt J (J^*i J ^*JJ ' jfo ^ J f^J jjnjLua *$JI fj&jjSU 

Js. Sjliyi jl 1 jLa>aJI j) Sjjj i^iltkxl JjLaJ jS Sj^li.1 4&j*-ll &>jj+4*JI 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ^(jjj (jj) dmli , 3Ui dJJSjAj , j£}a jiij Uj* JLaJI Ijjja JS yiS j^j 

/ iijd^ji SjLu. ) JIaJI CiSjJI J LLa 

« J* J* ■ J ■ J 

u 

^jj, JaliuoJ )) (jc « t^JfiS » _1 "Gj^ia j « J*J& » <UM ji-iil ^ill lift jl$j 
<jl£ <C£Jj . jJj£ Ja. Jl !->_!-. irt _ <( jl-v-JI j JV4J (J^AjLAo ^fil (j^J^J (1>* (J* 
jJ-aVI Lfa._>la <kiJ <jU-i.hI Ijj.-rdl <jj5Lui*JI o!jjUJ.I <J C*-aU Lfc>i Ij^a. 

. t JiU, » 

f LalsJ jj . <UjjJU-JI j « ^JLpJ' J^*JJ » l' """^"'" « J^Ua » J^°VI (j^ 
J <jj-uaJ,l &]jll\ JjU) dfiLi" « (>Ata. jjlil! Jjil » eljlll £J> «Ui illj^ 1 
<_><=>_)£■ t l^lSj «bjSnnill CjI^>jUJ,I jjJ-« « Ciilj jlaX. » *ljl]lj j (j- 4 ^' 
Jx. <G1 ^dit jii . ijjyu-dl Ja.!wJ (£j5Luuxll JjaU <Joa. « J}U» )) JAaV! 
« tdjjj )> <Sklo j Ol JlljJ < JjJ5. a- 1 .nl I JLui j JjLSJI (J^*JJ JIj-sjI 

60A pLjjI (j* jjjJ flltui j <-+>j£ J^ ••• ■" > *Uiu| cj^Ij " ^^ ^*J 
Sjli jaj ciMkiL l^JLLiLJ (jjs-* f4l* <^ali SjS f.LuJJ| i_flJ4J JjLj»JI 
<jL$jLUI Sjill 6iA J| f-uaj ol L-oj1 £>»J»b . ^-«i>f <j^ ^ nUm" <-jjjJj 

. LjjjljoJ! "j (jxoaJJj JjLiU illa-o J^»J (j-alaJ! Ja*JI SjS ,jLs 

< CjLioaJ! (> £_jill I jfj ^Lill C.U»UJJ jUa| j ilai jJj-aaJlJI fjJj 
pljl L_ijJLaJI (jfc Cg4>t-i.ull (j^ujjjJI jj^jlll Cm" ' t i \ j < ^Lcja! J_>aJ.jJj 
tluu «biaxll 6Jj» jUa| jj . (( liljJJ » SiLls j 'JLaAJI Jl <liJj < (jjsjl 
J-a2 a 1 oJJjlJt l$j < iilxll JjLill (jlalio j o> Lliuil 4ji*c JaiJU 

(jjJIj « <Lillil Ajjjpirill CjLSjjU <jUI^2 jj> « j^ah\\ JjX. JLei^ » iJ_>fcj 

<> I Jj (jiJjj < ^^ua>ll Jxal j> Jluij . ida. L4J L^k. olclj Ifb^i 0>"i£ 

<>u^ <\i*.^i Lin^ Ujldcl gja. hLxl\ 6dA U L < 3 . 1 .. . . U oUaU i«l*JI SjLSJI 
: Sia.lj U<\y,i <UbikJ 14^ juil^ « J^Us » jjjVI j-« uJ^^^ f^' ^J^' 

. « ^Ij V » 

\\1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL kJjtaJI £-jLu>) uSIjW Jx oujoj V » u u - ^j <>j^bkli V ^u- J^ 3 ! Jik-lj 
'! <t tf JJoS » -J <G}£J4 () « jajS » 4Ui Q i ril ij'J\ jtn'il) oa Ji: _ « j^VI E . ) n tjlK'l l Ja^Lj S^lr> II JjJii *j|j jxt (Jl J^kj 
J£ {y> fAj Yis Vim I ^ja. ^jJI yiU.VI iSjjjil jfij-^ jJ> j^aJaJI lift jjlS 

jU ^ill jjSiill jjlSj . (^jaiJI J <jjj-<J.I ol^SJI Ju-i I^JjLSj jjU < UjqjI f— »1>t 

<GLaji<, J J Jj-esjill ^J j3j , <ULau-uat jiaj <fa*J <>i LiLlo IjjSaS SjJkUiJI 6di J! 
U±*J J J^'j (jjJJj * mi l (JjjUoJIj CiljjUoJI e>&J 4-si \ JJ (£dJI C»5jJI Jxoj i Ijiu 
jki if^j ,> LJ ikUI j^SiUI IdA I4JI ^U yUl djkLJI OJlSj . S^lill Jl 

: (Jtlll ^aAll jLt isj^i <jl fvi <i1 

<Jj^AaJI diljSj 1 <jWII Sj^UI Aua Jllill lyaA 5jj_>*i. lilllA (jl _ \ 

S^jUl j^ V->= JI 6i* j>i J ^ucl^ll LJl>iU <xLoVI oljill - \ - Y 

nnr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j JjL _ <( ^J>aJI g.''"'V Cf ^" J* J^.1 » 6W J>^' J J( | ' t i l l (^A>^l 
. rt-ijljJI ij SjjjS qjI •> T>, t (JjL^o j-Aj < (JLajYI 

jUI jkUa">.»l j Cy&i ^*-^JI <JjU1I *>JfJ JuaJI JaJ! (jLs <jjlj _ i 

^jjjLil! jjitj < Lffi of^l^JI ^t «LLj yjaJ! i^jiu ay>j*j> ^Min j^-CJ 

. jjjjliil *V> j^-IjJ JUI (> Lf &j L ^Jj < j^oxiiL Ifcik 

.^jjUl j JI^VI 
D 

tijjjilj JjlaJJ Jlj-il J J cAjaZ j2 AjjjojVI f^at^l c^u oilS 

, ^^1 ( ^i 4a j J^JI J ^ Lit, J| u>il^ eQUI <j& d^J < biJM 

JLJ.1 11a j UjLui JL>*3 LxjLLj^J e^Kj , jb-^VI aoa f^l o^ ^ 
LJaL fi\jj ?jj>»JI oljlij w *Uil tfill « cxiaJuj » jjaU^-^ 1 t 31 ^ 1 <■* W ^ 
,jK <£Jj . Ij^U U>b* « ^j » «jStf fJj • ^ V tUJ! V^ 1 «3 J 1 ^ 1 

dis-.... £L>kj JaxJIj < JHUI Jojt^. *bj J^ 1 a y - v 1 "" ' ".' afi^ 1 O^^ 1 
4iiL oLJLju ^Ir.M.ll «alj3j « cu^j » jvlS a2j . <G^> (> ja*JI JLjjV L.US 
CJLL N*\ 1 Y <1lu oUjVI <> ^3j jj < <^>JI *L^u^JI j LjJaiJI pIjj SljaJI 

tf j4 j ^1 L^ . LuJ j ^ UVI S^ 1 J 51 ^ o^ ^^ •** Jl (^^ S ^ 
. jt+Jutt JAXW aiUJI « J-ju » JLiujUl JLicV JL*li <4^ <^ l^-A» ^U' 

Ju Sj^ aU«,1 c^ < v >« anij >» j^jL^^ ^luil SjiJI Jilj ^ 

J 4u.Ull J4*JI ol>» ^ oJljT ailsj , <jjWi ,) JUUll u^JI J^i « a»i*j » Je Jl *!^ 1, f 1 ^ ( v ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL a.\+a cJjS 4-ueUJI J-aaJI C)U3 C.lja.J t> SJ^J jli (J^\ « g^JJ-uJ » JjJ^jUl 
a-ujI j^>J dJjSj < LuujI ,3>"i ^v^?" lil -l^^jVI l5>^jJI Cy CjLLaAj! £jLtu> j Sjjjfc 

j SjjjS! S^-Jj oSia. iuoU. oLiac SAa.j jLS ^ill « jjjJSLo tsjo> i f i » Ji J ^jjJI 

jtjij^ ?j .J null SLaJI <Ja. J} « <jjJ£Lo » Ja.J y,>*JI Oflil J\ Jajj , (jliLJ! 
Oils oljJsLii! SUa. (jli lilJj ^5 - U«i oVm Ij < j\>a*JI ^ula^a <J>uaJ«J <Luiiu 

( ( (jliL^SU Jj_)U » Alii Ujj Cl3 ^' o^ <^ u^ tf^b ' o^j^l vl^ <*■&>+* 

. <>JI Sj>i o>=J CjSj^ Jli\ ^j3JI < -«! > ->" c>^ j^IjAI J**JI Jl 

' j*b*l t> LaAj^ (>i 4)Afi^ &3 O*^' (> *^! ^^ * ft * * > CiULvitl 

jiuu fjj , <j>uJ J j>L« £jL2i <) aSjS^I j^U DVlij a^*a Jft Mjh ^tj 

U_JI (U^jli jlo^VU J'«sn.,.Mi S^tlS l^UiJ] «JQaj < <uatLuw j^ <Lotk 5^ 
J ^U.ta. C4l»l <$ ^*J iyk*^ jj^ j^la d\lA jlSj , |»Aa*J j>«jUJt 


S5U. (> 4iajfJ J>ua) <> SjioOll j-VI (> Jit Ji« OilSj . (^J^ J-1 (> « tf j*«t » »j«) COS ( A ) 
, lu.1* SJlft". tfjwl 0^>?. » tfjJ Oi»« J»J ' i}jU»iuiVI Vj?*t ¥ ,Ua f^ 1 ^^ (.'i*- 4 ^ 1 

giijy js jjiuu'u* »w"i Jb' Ujit "V" 1 ifii. ^ ^^ ^j^ 1 Ji^ 1 6* 4t >*^ ^ ^J ' 6,J:f ! 4UJ 
, d^H aJi i p^ j 1 - ->*J ' tf^^" 1 ^ ^A^ "^^ ^ ,ji ,i ^ l, olSj ' 6,J;j! J! ^ jUJ ' ° UI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . Jbj Un'iui VI Luiji ^JjA> J£ () ^^ 4JLcuai Ijuiti'tl CtSiLfc ^111 iiuiJ^iJI 
jijj (jX (jjj iuuia Jit 5L Uj^la. J^iuil j l^^j CvLa. o5 £3jiJ| »JA CulS 
(£juJI O^-H ^^ ^^1 ^ £ Liu] is}jjJL! J^wi Cilia jSj . <>llt 
(>jJI £ JQSJI a i djl^il ^oltlj - jSI>*JI Sj^jj dju <al^o jM & jJI ^jftJI 

■ 

<j1 (^J^l V-3^' ^ tr 1 ^^' J^^VI -kU^a t>^*J ^i ^^ ' lH^J 
VJLH^" ($ <( O^J^ » Ji J 0* *^?J* j'i^ f*^^ f4*l"°' JVt l m iusjiJI 
Jj <ijVi & *XbJI »Jj»JI >*^ (3 « Of" 13, ^J^" » Of^S £a frlj smrtl l 
fy'tAjJl ojoaJI ujS Jl tyiuu^ j^Jlo^j \jS,y IJiAj . JIjjVI a*-a 1^15*1 
1 « jn^lt.l » Ol^a Jl ^UuaJVIj < IfJj^J &ua>ill j jttVn 

D 

(j1 ii.j jJi\ <jIjj j sjSjji iiiiaJi jjis Jj , 4jIji1I j dj'Af '^^ l^*-*^ 
j^i^JI j^ bat jl kJ>*i yt (5^*4^ » : i -i> a -'^ tb^ <bli <£>*■ « j^ 3 ^' ^ 

^SJ <bjXd lusjj* jVI Uj^J LsJjIS ji±3i () J ^ Jaju I^JlS J4JJI <CSjJjll 

« JjJjJI laA Jx Ojifc yl jlaaj 4SJal4 J <UUUJI i*,.^! jjjjSLilfJ! Cibjja 
UaJJtj < ^yiaaJI Ji^J J 1 ^* Off Ji^i Ci^ Q ^'" J^ ^Jj^' Ci< A>t5 Oftfl 
JSU-uyll j* ifi^^a-a <tuuiU () (5 iaj jlS <Q1 j^ ^uLuij jujj < «Ult jAti 
^aS\ CiJLoj JSj (>4Jb JjaaJI JUa. J (jJ^bJI iSjl/l (> aat J) <^^t 
,J c O^ 41 ^' jJ 4S1I aofc » Usm. Jt L«JL*$j jl b>U Ja jlSj . (jot (3jj1s jc 

■• UA° JjVI <JLu_>JI j «iU. jii < <ulj jjumj Lji ix^alj JjLu^JI cwISj 

(#J* UJ* jf?^ 1 ) UJ9- iSjiP .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jk-*J 1 >^«y J*l* ^ J^J <~JJ<*J - 4?J j±* J* J**JL juti dif jjjj 
iuUy/ juj/y/ Sj+*l jl pJul jSj . JLUji J /jj^Sj ^sJ JuJ/ji/ tMJtfa jJ 
4iujj ,=Lii/ i-ijjSj i t'nln ii ^ Jm> LtrihSiii)/ LijJJij J L1J/ 41ajj Jl J^ - f '■ , t f. 
jj£3 J/ Jt-a&fJ i f$dl £&*-> <rt'u-> t^-ti ujMMJjAJI Ja.jMuij , Lu 4l«Li 

• « J^y ^0 

6Jj»j0jjj k ^l>*VI » jvLSj . \-Ajj^j oUijilj JL> =kV! jtj < ^^LJI jc Jj.r.U'lli 

4-v. i A _^£lJJ1 julj < j-a^l J i_ulaJ <SjJjl CjI^S tilliA jl ."n"* ,&jljj£ 1(] K oLUaaJi 
JjLS^JI j] 4-v , Al l 6 j-4 jj! j* jl$j < LjlLujj j Luaj-uaikj < ^JUJI j Sjjj£ 
O . U'i jis . * 'aj-slxJI ^j ul-s-a (j 4.1 n , i i. i j Ci l i .uS llajj < i'Ii till *}?Li_o £ Jj V Laj .^.,t^1" 
jvj^xII (j nl , ?>„a j JU Ljllaj_>j eljjj o*^L> U^ U^ 6"° ^ ^aS^ J « >*JJU » *^J 
^j^J jlS (jJX. jj ^jJUaJjjJI j-aLuJI i_i_jjll,l ^gAfc l i u a dSkl jl liii « lyjja] )) «■ If 4jl 

^ajaS jjx^JI jJ*J ^jLuJI j*UJI ^LaJt jl » : JlSj < j^JI JiJj Jl 3->l... yi 
(^jLuJI ojOlaU jl^l jJ^J' 6* l^^aj &ulisujjJI ^ ' ^jij^jV I *^^ 

^=JI JLiujLa jj ysj « Jj^j j j'tmS i l l ^J>"1 » jA <Uijj| jl CiJIia < jjaJ 
^^SH.1 jljjUl ^5*xu (J Jaju jLS!^ « Jj^jj O^jJJi » jf^l ^JUflJijjJI 
^LuJI ojal*U jjLjS Lolls Jaju jlij \^*\T j»lx jjLu jikl ^i^ ^Uaj^JI 
^ajIHI j'.j.u.-tlVI «CSjAJI 4jU <Giu3j Ux IS^,^"t jijjjjVI O^uia &5 . j^fc ^ 

jjiuju JJo JSj i ZijSxaxJI CiUuxLuJI L.tyc] jjs OJU , jJj£ (jj?. jja*lt,l fji » 
tUS Culi (f&JI CtSjJI Jl &XJUJI ZALUI i-ijzJI Jiu> £&IM CjIMs Ojloi (ja UjjS 

, JiLjjjJI dn 

4J^aJ/ SSjiJI y> pLui/ J djlLul ^u , li)fiA< ^JUaJjjJi (jliil> II Jl J>J* ^OJ/ 

Jojla± ?ljj LJjLaJ fjSS ^uJiJiui juflj JjjjJjSJI tj'ititt'ij JjSa^UI , « Shr>i,\M 
. iuti// SMaII u^JI ?\jj,) , Sjj jiJI filjmsJI J jmJI pi, ^iU^JI -Ui OJUJ1 (^iit CiS^I ^ dJi (JlSj , \ <\n i ^U V (jxtWI Cf jliJ fk^AXll yula-4 4uJ* ( \ ) 

j»u. ^ jisu dJi JjS giiu. jS aits 144 sai*ii,i tiayi 6' 
'■nv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 41i^x <IlU£ SjI Jl Jajj jlS jjjS jl uAjSj , JUj&uixJI <atyUm jc <U& 
. « £ t , jn<i iAjJ » J^o£ « Si Mr\ II JjjaJI iSj&JI » oLIac ja &Ji$Uo jf 

ifi* jl , tLJUJI ZdLUdl ujsJI pI#iiL CjLtjJJI *jjt <Ojj jd jjjZI ixuAJUj 

ljjA JLaj ijjfAa J <iijMMlj « iusLaJI ijjaJI iSjAll » J ixiLuaS UjL^J JjISj 

. 1 V1 «u« J/ Hot ilu, j* SM.I J jm3U/ J jjjlCjmUI oLLcjJI 

l^h li tu , ( &&LLJI &jaJI SSjill » CxiSJ , ju^b CibUeudl uj* JIaj fjfjl Uj 

. lujijyi jjjui ji 

Lie Jjuu jjSuujJ.) elduiyi jji?jy/ j» jljkJI dij Jl [S auj jjji jl jjjjj 
iji UAjiij cJjlaj jmJjjJ J±a , irtftt Ujy «%>% fyfyS> "t Jn jjicxjj 4'mb 
Jla Jj*JJ (fJJI tf .ljKi l/ JjJjtlll jAj , ZfJjAJI (fjtiunll oyUi. ^Jw Ju jj/ 

. Ci^LaJI OJA 

J CXeLS SjjUl ) jfrJil Sjxj liilM SjjSlI »b$ jju jaJI Jl _jjjS 4ajj jij 
l* J>na Jl jt djlj , <S}Uaj SjlJjxJI jdili <6I jSJii jaj , ( Ml Y dJLui jtnui n 

ijjtaLj jJuLxJI (jj&JI » iJLUI SjlxaJL Sja alj Ctitftj Lja jjjS da.j jaJI Jj 

i^tuLUIj , yjjjot/jjit JiLSJI JL*j ja Ml jj ii tt A jls jSi » jjjJuUf jj&JI 

• /jua ^j^j u^j^l um^U jjjaJI ZjjLaJ, jjaijju , fjLHI iLXJ 

. « ft - Ct » jtjle (j* ^-"Jj ^VV'V t) '"^ ^"Uj 

^lo ^j , "ij^' &*mj"*lJ*JI Ijjlj jJJJI jdajyi j* jj5S tfjj tja j\ij 
!»j£ ^mjUuI yic jLJlfl// LJUajjj iutLui jl , jjJSLa JjJjJjSJI JaiLaj(/ uSHll 

JmuJt Jj j^f-ll J f J> '±*i? Li? ciifj^ 1 ^' U t*"n <'j ' u*?H J ^Sj^i ^*i £>lj&yi 

. itlc <La>jLi JajMjYI 

J I iUjSuit. O/iicLwU <U ijil/ 4j L«Li tau)LJ_jJ 4rr<a.'u itio jf jJjS jjS IJfJj 

^j-o jjjj u*^j ' (joydl l^jfjf IaIuuI fjUl 4ntaHI Jm&Uuu ^jaJUI Amj 
^ jj^J f$J jUmmI jjdJI XSjjjll j^iaJ/ oLujj ^io/ iLiJ^J/ Jlj*¥l jl gfbljJI 
j£l Lij^-i (fldjluul <Lua> f » • ^Uu/ ^£ < 4jJjx.lJI i&UXI j* ^JLj Cuf 

JjmzJL ( j l*!? Uii JsV/ jtc jjj£/ jtjL-aJ aj* <r X±al±JI SjjaJI iSjiJI » 
h. . (Luti// JUlbUI ujaJI fiU&l J Sujjxil elj-\i<\\l J gidjjui SjSUe SjUS Jjli ^nA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL la* (>o ^vit c5 J ^' Jj^aiJI jj « <3)j>il » oL*-**^ 6^ i3 jJ^* c5^' <jIjS 
■ ( u )« IjflLu Jl <>uJI j> » <Gljic ^ ^jjlj , ytSSJI 

, £j!aJI &Uaia <S<m\ J* dji^! is^ ^iJ® V-5^ ^J^ 

5^3 4xaJ » j^fli y> hluixi\ (> £,$111 liA 4J«, jiuil U jiail J*Jj 
jjujVI &*$} cJ^aJj ) « ^ajI JUS » jjmoJI jlS aai , ^^lII (3^1 <j& « Sjjja 

, (>4uJI () tfj*uJl JbLuill &uijJ*3 JUti yfi J$$u»U y» 4jj$xu»JI £ &a,UU 
^ UAjJ£j (j±Ujbj jJJJ J I 4"ihuil^J J>a^ 33}3jU Jt't^"< OljUitt CulS$ 
^duu « jkA^I JUS » jljukul £%j*1\ Jj ialaJt O^io Uoltj . ^usl^jjd! 
U jJI « c> a,^uLa. jtJkit » axwJI ^Aj < sbj^iiSLuiVl £ bj s $3£ : ifl <UiS $ <U J^ojj 

. U49J qa ^iludt SjLaJ ijjfc 

ciljisV JLaJst fc^lj « u^Vlj CilSjuiJI (> jil^J Ojfla jUSV) J^aj 

! UjIJ ^ Jilj CjUoLjjI 1, (| i ^t J jlSj < ^a ^} . o SjjJa 

J^^J ^.!iUu ^u 14^ ^ja ^jill <t*fcj>MM ^Aj >^AV <Qw « Coa, jljjl » 
jUaiVI CA1 - >>*lj^H () « l>"i*JI » oUUa Jl «L-a^l^ Cil^j , (jljjV 
^j^j UaSj Jj51j*uVI ^UJ! jjj.j ocLuu, ) « jjjjj j^oJi » _a ^xl\ 4ij d^jS 

<1lu t>uJjb j Sj-o J^V <jJ1 ^-4>*JJ ( >A*J Ux» l ()\fvj l=>, jJjjj JjjIj^u) frljoj 

!! \^^T 

cJ^jj , j^jJt oUioc ^ Uiai oSjUu J^I^J jl ^4 Uii jSU oaj 
< j-ijJI JUa. ^ 2|^uaUm ^M^IM u^uaJ ^^*jj &aiuj? islitul 
Ca^j <L*il^JI « fjij^ia. » SdtU (Jjs JbLullI lift o"jUj OI1IS3 

. Y»o fekiu* (n) 

V .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J* Cyui\ S^a\^ fr {S\a py> ^Aj OS^JI JJj J ^>JI J^tl^VI 

i) J^IH ji^ uO^Ji j^vi u^j - j*»vi ^pou ^yi ^^Liui 

! « ^*jLa » : ^A 
. tfjSJI jl yjj.1 J 4jJ<gJI jjUbUaJI Imaj l^j jju ^ ljll(.«,ili jl dJ J 

! Sj-uiLu CiLujj 1 11- a 

jUj _ djiaj ^Mj-uj i_U>^ C)l$jji< _ oI_>jU^ S^a.1 : t£>^' 6-° ^J*- gfj- 4 

... ^11 ... (^^Lift, 

frl^UljJi I ^L.o USj <isLa>.VI g_llajnilj < ,_>1< ,jfc Sj^J—flJl i_*3lj (>o J&\ JaJj 
i[pj dSj « Cjjjjj » 6jM> <La^olc da.j jj jJI (jLuJ <Jj^(] n-v, l>"Aj <( >->L$-"J jl,>* » 
. viilJissVI y* jli i , i i i n jjj> (_ij__j5j J^Sli« JaC-J C)*J liii'l 3^>° J' 

<JoLu^j jL»S da.L iiAJj (jt jt=wlj < Lfl?^ V->* 6^^ ^"^jj Sa* CiJlSj 
a*U . S^U S^IUI Ji < sr )( ol^UIl ) ^iUJJI ^liJI vjSSII <> ufSA^I 

Ci^jJu (j ^^ U, Sjjjua - lUjliilli <jjj(j ft-v.ll 


ny- .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra D 

<Uludb iliiXI « l£fll£ » (jrf&uaS ^i^.J afL uo ^ SjIaIuw <Kin-> 4Jt£ 

! iajjuij <QSlj SAW >Wj . . &i».j^j ^y ijj-ojl Jx £jI&JIj oli'j 4u* ^MUJ! 6-VI * j-»U* 1 ^^ I4JU , aii <> jW j 4.U oU~-£} a^U, 0~* . WUul ■w> .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra juaMl^yi d^D 
& — ^ 
jjt <— ilc 1 $-&! ui^jnil a ! o-ajAj = .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
□ jjjj La <Ui < J^J iSJ* < U j > ^" ai j^i JiJJJ cL JILuij t jjlj La <Uuit Q.'V.t.i.at 

• ^2^1 t>"^J j jii-JI yja.jli.uj Laj < jLjjJ"5M 

La.Lu-a ■ „ , a i < Vil Lj <*-uAjJI iilLull OJdJk jS <Uo^ill (£jill (jj> oi^Laja. CajI£ jii 
■ (3'->*^ ^ « j»-i-uL« j»JjSJl Jbfi » |kia. iui L^aJ *Jj (j jtioil <cLuj (jj£j <U 
{"•^Jo <> JjjIo JJ Jlj , «jj>lj jtjlla J I -UjlxSjj jl^aJI jlS J3 tla.ll IdA £& 

^iUi tjj « ^vuilS fujill oja » J* (j^LuaaiiU Sj^it.1 ^aJI SxL* ^j 
jia ^LajJI 5jl^ u^ucu « Jjlj^l jot (JjLt » *l^ll! aj^aj £ts ^jJI OljJaJI 
(> js-oQt «ua oJli ts'iM OAjtt qu& & , £jjl^ujJb «QiujAj « ju-uU » SjLS 
UJ^P^ UfcJ**^ Uif^ 1 *4ioj3u« ()j , £AiiaJ,( ^ti'iliiiill tf^SJI 

ciia. JJ Lia, JaaJJ jjuLuij , jvAja^j ^SIjaJI J^a1\ <> SjJOfc CiIjaj 

■vvo .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL MMMlii u^Vl J| f-pJLJ jl>2 LkiL^ °A *l— tj <^Li j^Ijj <Gljtt 
ASM tj^j . <jj^„cu«1I ol.ia.jJI j e»uJ> jv^Lii ^c oLjk* 

Latj < f LidJI Sj!^j JLo Cuj-uaj « ^LaJI » SacLS ,> L>jU 

jLkl! (jlj , l«i. Us o^ , uejU=J! ^ Uj f-is tf J>i J^l 
« <UJUdl » SjcLL L*Jj^» lU^? u^ « f-^L3 » JjUj 

JVI *^A *l>d JjL^J tf ill jA « J^>^> t^aj » JfA*J1 

. Sjjj-uI 3 •;■**■ 3JU j « ^LS ^jjSJI J^t » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ]^j . 5Uli S^LLj < luilj 5_pLk JjVI SjSUJL c&J ^ ^Uj o^^ ^ 

jx Jli « ^-.13 » o^i «iU^ t-j . .£>. ^»>^J o±j*^ « ^-13 » <U« fA tf^ 11 tfV- 1 

^^Jl c MuJI ^jU= (> jdc l^ 4,Li <dU^V <JjU^ <a>Uj *ll 6JtiStl 

WJ1 .jji, o^J • L UJI s ^ ^ oUjai1 ^ lde ^ JJI 6jU ^ J 

C^aIjj lj"f -'«^ Ciltluil 3juu>\^ jJlaLaa jl.i*j £jl>& J* oSaj2j 

^ , £U J! Sjlj^j o^i> ijl^ o3*j3 oa5j dliAj < fclidl •jto ^ ^J 3 

jLS c £uUaJI » <> iojtiil <Uj4i,l oljill CwoSj Ulpj . « ^M » _J Idjuti 

Jl «ui ^jj QU» uj^Jlii J^uij j? JjUj ^jj^iuiVI I to Jib t> jis ^ 

JbL." 03 ,( ^uiU "fLijill o^ >. jl* ^ jl^ o^i (dj • 4oift Sj^l ^li* 

. « yolls ^jAusj » JjSxJ! (j^UJI «U3i« jjaaj it tfilafrU .Uj . Sj^iJ Jbvi u^ 1 fcj^ 1 J ^ ^ i3 i °^ ^ ^i S ^ UJI ^ LJI dj 
nvv M .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « . . . -jJl < jxiklj^l C1J4k1.il j < afj^i Ctlt-ifj < CilJUVt 

iukjM Lfjlfa-jJ CxLjj < SjjjJI SjLU (_ja1o>1I <_>ui=J.I cAjLj cJIjj aj 

. jjj^QJIj o^^l (> j^>lit oil*. JJ CoJI uj)a CiljbS 

, l^jaa. JjS « jiuduLS » jub Sj^jJLt j»it Jx ails S^aIaJI (jli U JSaiijj 
«^U, jU&aJI >uc » J1 <Uaiu « jwol^JI tU£ JUa. » <UjS ij jJI uUaaJl ^ 
Sj^ill j»jj 51 ja <$1 \^nr jjl^i ^ ^jjUj j>uJI J I44SJ Ij$*^> jlS c^oJI 

(^: J^Sj « jwaLUI jot JUa. » «_uS S^uiUa 

^^ai CiKmVi / ^xiy/ fLy/ ^i* , •it''^? t/* J ->"" ^ c^^ u* "V 1 ^ >' 

IjUJij . jjjjuallllj , UjxJI qjmijaJI • jjjUill _ CWjI Zujill CilWI q) 
• U*j* U* Ufll^J ■ OBJ &] J juj qI q&u SjjSJI jlj , Sjljjj Sjjj quIa* 

. <!^ju/ ^ (jsjj . ^LLtsy/ jx$j y^ , Zuj£ Sjjj &I ojJj lij; </j> $isj 

Cuijh La.Uus uLal//j 4juuLUI ZeLdl jIjju $ Sjjlll CjIjj ZxaoJI jxjj Jj 
Cxikl tluili Jj , £au£lj SjJLaa Jj%l ijSlsjJI jia UlJjJLu jSj . j/jju 
(i)U// jjfi (j/ jft> Jj . jjj&aJI iyt uiin'tll I^j J/ ,j3Lty/ u*jfij ' ^>J^I 
, (^t/Lm/ u)a (jjJlajj SjLS f^J quU.aU q) J/ . JLSjAaJI tfj&ll JIaj y iJjt* 
£&*■ ) &A1JI u)a q) jQ&j, IJA qjj . ^tn^j cj)^ yj <»Ja.j JSi yfSUI L! 
, 4ili/a// jjjjj , tljjjJI Qoiij ciiU jjjtf jaJ *j>i// Jl* yyuy ('Jiac 
. liixJI uja qa Sjaj^i\ jjjJJ • £tfidl jjjjj > iiAjlaJ/ j/jjj 

is J j ■ (j u\.\j Jf Q* (j**j*M q*j*-H ^%/ O^j > jbLM^i/ Cy u"j? H ^ J ^ O^J 
fijj . Lijw £xJo IluUlu Jc. JljxJI 1} QjjUill qI* J2i < LfjjUl it.uL.ni £LjI 
•^ 1^ iSj^VI Z±tj*ll CitttJI q1 Liu/ ^j/j Jj f « (jUti" » jJJU 1 y^i^ /JU 
^ia Jajj Sjj±a jj£j q1 £Jj$uu JjSj qJ uijLe jlj , ihxJI jljAJl jjjjjuu 
ixjjl jia (jj CiXh tjlM f-UuiVI a ] jl OJJaJ/ Sjjlll quLx* lJ/u y a yi \V, l^Aua to ^Sj Cum .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL JjuxaJI Ja,/ &J , SjljjJI J j yulaj.1 JjjfJ jjtjs, JjmoaJI JaI j> £uull 
j^jJxJi SjAl&l J u£&uJy JLuajy/ J* Ju-aSjj . LUuisdl Oljlj^ll Jt, 

c* C<lS iJS/j • SjjUl J IjSJiJjl jjdil JoUaJI ^ jjjS jjc JJXj , ^ 

Ijuku, JJ3.J fij jjtf UJJJ SjjXIl jjSj tf ^tj^l jo* frj . Sjjlil Jul** 

■SjjUl 
£ja U,j , fuj,UU jljxJI J Jlaa U JjA jj IjxxloI CuijuJI <j) ^jbjlx* 

a 

fOi a^ ^L^ c3 o 1 ^ 1 v> Js-^JI C5u>^l fU^I ^ y.c^j JLojl J^l tjy 

. « jf»JI jt ^5UI ^jJI d^.1 ^J , : i^ 1V^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL U5 ^jSj j S^aUJI j SjLc f l& ^ij| sja.jj| jjx oVUl=J j <CL^c1 <> jjju 

^L fJ^sJI ^ » J! '-.-"^ « ^vallll Joe JU^. » jk jjl_>ji YV A>J jj 

; ^j oVLi^l j SjLiudl }Ui ,U ^ All ^I^JI Sj^l SjL2 ^J^* ji^, ^iUl 

: iJ^ULj <jlkk j « ^^Ul Jail JU^ » JUj . Sja^l 

u y JiJ ^j . JljxJI SjjS j*j ^miIs jK^i jo*j ^j^U/ ^LuV J utfj*/ 4/ , 

JJJ J>«J J? aLilj? Sm UjU pSLJI jjlc J JutJ M , glsJLyuZ] oJj L* 

j] zap AbljiJI 0J4 J j SdAjJI oytiiay j>£*. &JJI Sjjlil SjUS ^uiau* 

. £*ljus dlj jijj pj iiSJj , (jjjUill £t iJjaJU u>j<x plLJI jjx 

gj* JAJ <^ ldJI JlJJJ * 'jjjJ' O^J ^J &*JI u>JA fl£ £j*1 tfAXudl 
) jS jj jd 4J/ £di*y dJI t^elj , SjjUl pLS CiiJ ^^a-uJ/ J £lS . £jjji4 . jjjJu 
,jilj . oll*Ul,l J «tijLaJ US , ids rtXsLaJ jb cijte *!)ljdl jjx W 4jUai 

J*J • *ji^ W t>?-^/ J i<-*j/ j<*j - £Wj// jniJj <LiU* jJt«9 jtc JjjiJIj 
uaiI jSJj Wtfjtu &UJI 4xUa. ^ ^Jj . 4aJ/ /ja jTiaJ,/ jlj / ^Si e-tfM 

■ 4±1I C^jmmI j«j , lijaJo JjJ ^Sj iS lxj jAj , ZiayLLJI jjjj uluJj ^JUoj 

iijllfuaj . £hm YA Jlj* idlUlj , Zum fA Jlj* ^LMj ■ &w f> Jj^lj* 
j*j 0tu) Jjj iutlA J £aIju3lj fifxj CmM jSj , SjjXJI tjttl^A tj* jjhjliA 
, jlkiyi mj* Jl SSLaII jju jmiJj , lAuzaJIj S^xIjJI 4xLo// JJ OjUoAJI 

*tjM*?JI £■* &*lj ^>3(* UjJJjJJ uiftlit/ ojjj&i pfil ?+aXS qa jt^J 
, Jjf// Sjaj (jyjj f-fjM <// jxjlt jjjj y IXtt f$J cd3 jsj , Sj^MI &uj*-H 
jSj . dlj jjjiui jLi JIjjUI £* oaH jj) J Ijj^uj ^jj^ ^/ 2^^" y (s^ mjj 
Lfjjvi yjj jLaJ/ tfl £jj . y^/ juza ^ JaJJ y/ i_j^j LjJ"J (j\ <^ta£ JIS 
aajj dlj jjuj . J L u i l la j^Aia j! SjAUUIj j/jjLi jjj ^mfQa oLuut JIjaJIj * 4Jlijbjj 4JIHJ „ ^U (i rfii II JJX » _l <uUa& J 004 Jaaj « j-oliJI Jj£ JUa 11 kjkej (> Sj^j*^ ( f ) 

^rr iajui in ^ o^j uUui lofJ ^^i (j^Jij j »j>^u ^i^s oi>ii 

'J' i/'j 4 - 11 o^f?-" j tr ^ 1 J*f^ tJil)^ (jJJ-a jill SjliJI Ail « ^^u jrUJI ojuij » ajijUI ji na i ( i ) 
ill , jjiaj) ja 4J iljjj j»_jjj| ^^ij J ^ju ^1 Las , 4jUuUuj (j^jU 4JV ^j-oUojJLi U«j « jutli » «UAtl 

« j^ljioll 
. ji tii 1 ,1 (jUasj j^ii J clli q\S ( o ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J (j£Lj y ^ ttUt/ J J /yufj . dJj Jx. jijJI jilj jfj . ^y/ ^ 

yjLi/Uu f4j • J^jJ/ »i» Jjaj^u tu^ii i i-i'iikA /J/ y/ iajZaJ) fr» jj^j ^j 

JUj ^ JL-aJ/ ff/ jlSj £y>5J/ f Ltf oju JLUL// /y\tfjj jlj ^/jj/ *<■* i f_, 

. <_y£ij <Ly£aJ7 u ; iiAiU/j JJ*J /^oi/j l^fj i,^/ 

(^dby/ yuiaU/ y/ <UUc ytfi . /j» Syjutf J/y*J/ ^i 4jLau ^1// jsUt I Uja* 
iuA - cuji// 4^&At 4ii/asj jfjsi/l <USJH J*tf1 J& tU&lj* £* ^y ^ ^ 
4JI JuJiUx J JSj . SjjMi^ifUt lJj+II yA ^i/f £j*yLi JI*i3 ^y/ ^ y 
JilJSj SjfLJ J I Z*L> J fLAj , £ijy£// J>Ui4/ J ojLai Jbjll Umm jajj 

Jbjy/ yy Liji* y* $j4*yi Jx ij Ld AJ j) IjJhj , £aLu)j Ctljlh 

pLaI uMaj gJI < itxijilj obLiiiJ/ Sj^j . /aa tflljc- 4&3$t "'ijiuil 
JfMjJ? OL&Jijj UaUJ/ y* O/ySUs jtfi JjuoaJIj , 4jySui*J/ <L»*Lijy/ 

£x*J Ijtttelj . jujjUJ Jtj* t H ^w , ujw /jy-u jsj . yjyljlj yjjj y y/ 

j»JM Jjf J &SLau, yjJJ ^ /jjjtf / Jac fjjtfj , ^^ jy; 

J,^l//j yuia4/ (J** (y> yax/ J/JJJ/ juc J^Lcj . tfcuW/ y« «ULd/ 5jji// 

yjai*j/t» J-Ui^W/j^_y4^/Jyju < ,^i//l f L 1 /<l, y^uyilUj^" 

fc^' t»' tf^O Jj • ce^ 7-\" - yAjVI y«>iJ/ jtc O^ivJ/ 4*J*,I MJ 

Ob ■ ^>J y ^i* IpjIUI &UA1I JS pux Zjjju> J yuo/ ( ^ A4 CuiSj jij 

& t^y J* uj^j • y^u/ oj^j Jj&mi ji y^LLu tfj) jjii 

U/LUf/ /ll jjUJU 6*J/ yf ^j , ia^ y^ij 4^iU uiyt£ ^iiW/ jlc ^L? 
- <**"W O" 15 I f H^ J* ^ EJtjy 1 J cudkl Jla tfjjudl y? Us , 4Jb^ 

J/j ^yiw y^ yi(JaJ/ <> ^j^ jaj .uxj/ ^ Jj{ ^^j, jbliiLJ d/J 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jjJI ZIajXI <>dA J jJjVI tf-l djjj lAjLc piluJI jj* jl JjSjA JJuJj Jju Jus Lai 
lujSJI CtlteJIj tjilj^W/ ij& gjjS £*?"* dliA y}j i Sjj$S pita*] Lfcii uSjjmm 

u B «Ofclit ^iua ^alj jiaS fjJI *iUJ c 1 ^ <>* * t *f LuJf * ttLuJt ^ 

(31 oju t^ j^VI CJ^ JH\ Sjytt SjUU JjVI u^' £ (i b ' ^ jUJI 

: Jj US o^l 

Llj J^ j M^l^ Lu^i bjJ V^ W^ cr^ 1 C^ 1 -^ ^ " 

, ^a^ jjd^ o^j^ ^ U**-** ^-^ ^^ ^ J s ^^ ^J^ 1 
jjjiUI ot ^ • j*£JI ^^ oM J J^ i) ' ,a As L^l J a^e*f u b 

Lj^ o*i^l iu,j*JI <^L=JI c^U U, . f^Vjluj v 1 ^ 1 ^^ ^J 

ox^JI jJdilj . C5^l «a^j Jai^ J ^ J UV ^^^ SJ ^ ! .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ip ■■■*•■ j> j-ifi jl VI cJ iijl^iVlj jUaI^VIj *W1I <a*?.JI 3SU, 

^a t J I <_,j>$-aaJ1 du Jx. jjTGJLj CuJlji « <JLJ| clJj j *Uoa.VI <liiuu> 

. Jl . — a'.*y I <u£j CuKi i » tkluu La 

,«jL*j Cut j JLeiiVI j-c Ci>» .-i-usuj lu-u . Uj^joj j ^^Jl i_i*jjJI Ljjt 
jLoal^VI U.^ e - ^JH^I JMjLLjVI CiLLkljl _ ilLifi Ci>» Sjlfi ujJL-uol 

, JjjtLiujj JSjjic jjt _>JJU Vj liLuLt uH^ 5 Sj^ 1 -* '"* • O J ' "S^-^lj 

^ iljjjdl Ci^-uit (jla. . ^JJ «A*J Lojj jljjj Sj>sJll.l JjJI Jx. Jajj 

^c. JiUJI oi^JLi jjl; jJ >i \\*-?j ^J J£ • Lijo^ j ^^1 o^iJI t^l 

J if j j-uiaJi Lc l«~ ■* » VJ <£.jljll <Li_>^lLI <jjL5 j 111 (jlSu jJj i <Ua.lj 

<ajVI d^jLJLl jc ^^aJ *ajy ^j^-i fj^' '^* C^"" 3 ^ f^ ' y 1 1 '" ^ 

<t . . . jJI 

jUaJlj < £uj*JI SjajJI I4JU d^ jUXI d JA joaj dlj oju jUJI ^^oaj 
jU»:u»ilj < J 1 ^ 1 5 Ji^ *SjLj*J ' t3fSJiJI jaJI 5jjJ JjuIjj < (jjLajVt 
JS Jlj , j^t>a-lli eUJj-aj jl jjuj SybLflJI J) oaj jJL JJaaJI tfj.^1 j»Ui±ll 

. jlia J* £ ^vt 

ftljjjl JL-aiiVI »^" > - j'la--- Jju-oillU 7-jjJlu tiilj JJU Sj_jlll CiULu CjjIjjj 

n 

jjj aujSJI *uc » pljill JLSItl (jja. aia < ,3-ui-oj j SjLVtfLi ^iU. Ujj £l£ 

fJalj » ..^■■■11 fcli, (jC (!>!«■ tj < JLuaiuVI S_>li Jljla ^j>ujJ! (jiuaJI JjLS K (jjjl 
uljUjJI O^J <( fJ^I ^Lk » JjjjJI l^jJIj • <JJ>J )(1 n ~>^ <J-uL\j jJjj « jjudlJI 
j n" Cilj! >5 ■— M tA ' f-j ' <G_>jluI <a-o itahKin ^ j -i. t u ^ J (J «USjjJI Sj l&u i l l Jl (5j_jjujjI 
JLuai^VI J*J <lo l^i>.>uJ ^ 'sV^> U? 1 -^' -^ J 1 All J>« Cil>ii£. o%aJI j iajiJI Jl 

jx cu>li (jill SjLHI (jt Jl j;i-uiu ^^ioj (>. <j>uj11I uLuVI Cia.ljj . ao^a jj 

JjSjJI : aJk Jal i ■ A 5jMj j J1<uj <j£>a. CijU L^jt jOjj cT^'j L$J& u ^' 1 U%?^' (^"U 
(jiuaJJ LaLc IjjLs q^Cj < ^J^' <JJJ iJi <%Sjj CuJfit (5 ill (( j^LjVI (£$1 » 
Lull (j-ltj 1 <=-l>J <JJJ jl <l %2jJ Cuicl (5 JJI « (jJfiaS Jaiilj » Jj, ft»J lj - (^j^JjuJI 

. %Af .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jjjcj < ol^l Vb Jl ^j 2 c^t cs^l « c?je->^' J *eJ » «Jt*s*Jlj - p.Ull ojIUJ 

• u " ' ;.'?* " VJ^" o^L>* SjLSJ Llujjj 
j (( ^Lill ait JL<^ » -j jlaij (> « ..ijLc jOLJI jot » ^^^1 J-ueulj 
u ^Lu^UIj j-^Lu> JL-ajl 3-^*^" ly^ k""" ! & a^it » «LiJjfj S^LSJI 
^J Jl ^*-a i_iJL i_sjjji jl>»J! o*4 f-*>*W f-fifj < Jxiwj j Sj^l SjLS 
ji uo»JJ u^-l ^^? ^*^ *-h** f^ 1 uU^ c^ ub ' cf^ 1 

• o>if^l J* « j~°^JI ^ J'-'e- » -1 « '-ijl^ » lv^^JI JL5 jvi . « jljjJI 
_ jja. ui3y.l • Ufi l>!U IxS^j jj^l Ljo^u j Sj^jjJI SjLS ^ lliit llil » 

• <] JL3 <ULuj_>J! aIa « j^sXjW sic JLoa. » Jx. « cJjLc. jv^LuJI o^c » 
<g|j , jjjJiuij j Sj_jl!l SjLSj jI j£j ^ LjjijiJj JL^xiVI tj^jLa-i ±+i\ » 

□ 

« ^IjVI ^sJM » -if£*J1 6^ *-A> fc ^ • ^Laj JjV *^=>j cuil Sj^Lb ika.V j3j ( JjVI 

^Ja.! j I " ' _'.'-» u^ - (SJJ^\ O ", 1 1 ? ^ L ^ '-^ O^-J lAJJ-^' ^-b Jl <j-*J (£^\ 

I j-a j <dHc! jS JL^aiuV! j*U»j (jl^j . ^MIWI £&j Laic « S^il » ^m. cUljij 

(5jJ » 6^ <jUaL" i :>4 j m"< I jxj < CiSjJl (_>A*jJ Lj'j(>j-u £jLi. &Uj jjt A*j Jj^ mil 

jj , A. 'ui'i" jt 6JJJJJ (j <4>J-^f fJ 4it ULl*Ji tjMiJVI >.la5 Ci2j (j-v mil j 6Jja.J 
OajSj^I SjLll (jjJa>ll (j ul-^nllj 3 -> 1 1 ni l C)ljiU laic I JjU <JJJJU ^jLi C»3>JI (juii 

ikLJI j SjiaJjjjl dllA ^,1 cf i«j liAj . L^jL2 ^utj Jt IAaxW j JjIAj J 
jUj » Jo&xJI ^A Jjl&JI <ULl9l1I jjIS Jl JjJS ojlj uij£ a&fl < lji,i^ 

• vj^' O^jV Li^j jfftj <^tjJ *l»jj J J ^3j <j;iJi « tiJjJ^' 

■ j^YI OVVJ J j^^'ill Jj^ C»3j « jwallll Jot JUa. » ^ J JSj jJj 
M , iuLuul iiskLJ ^»j . <UU ^^ JS ^J^aj £wA£ll dul^l jLu ,jlS j3i 
JA I4A « JLuaiuVI >UU 4i3$i liLuaJl ^^ >iA Jl JIaj (^JLoj J 6da-» U jlS 
0^>ii» <UUaj^ , LiS^j Ua^ftuj iaftuu bj^ui J ^Li ^iJI JLuaiJVl fUoJ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , (^jjxJ) jaJUJI jSUj uvp-i i J i iKh *UilS^ Ajl^tu] jj J^SJIj < iaSLxail 
jUlb ^1S jaaSuu. YA ^ btfui J 6aa. U <j1 *?o^ fru^VI fJbJI^ 

. *jLt LJliafj JLaiJVI (y bjti ail 
D 

jbj J^a (^llaj CulS ^1 DtcLJiVI <> 1>1j . (*Jljib ^ 


"Xho .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . JjUtf LA>?->» ^£^1 <^ ^;>"uS>jJ< oUujVIj ■ « JluafijVI » 

Sja.jJI (jr* ( jlj^ ) c>"jLo A &>*. i_Aiiail ^at <>> : (^jjaak^l At,! - ^ 
JjJI Lfijlij < V^j <^=>U«. Sj^uoj Ijj^j j%a« o-° l£ Uj""^ lt^I 

AJ Xx. j*j& aS tjl^ ^JJI l^-^ 1 ^ ^^ ^"^"l J| - ( Jl'^S'tVt ) 

. ijjljijl <L»S>l_)JuJu'2 I 1 Ju.i ££ JIJJ, <j-aLa. Sjjj-aj (jti.t-OI <j-oj l-i* itill £ya 
(jjjljil! Jjt Lajic Ijoit IdA Jjfc ( _jAS j.inlvin YA AflX- (jt buj 

c^j jjlll (Sj&\ o"- <SjiaJI jof^ l*Aj ' ^'j^j- 8 (3 U^i SjLaVI Cjjj$Z tsj^ 
2>.~~.i.\ \ ^JliU Jx. JluaiiVI jxLki vJISjj _ Ujt^uu jrjU. t> JL-aii^l S>a1Ji 

. iiCjjiJI ^uxut J I ijlilfiV ^>/» SOjAui <ajJ (Jl fkUalll II* «J> « , nr ij - «blia3V 
<j_>ju Llloj ljj>"i J Sj(>iJI ^uia-o UjAual c pJI J>J1 oljl^5 CulS aaJj 

jJj^Ail |»jIj3 olui, aii , <ji IjSjLi (jjjil LUc <jj£; (jl Jj3 JL-&iiVI Sj-I^l 
: (iljl^ill L> ay^A UaJo < Jllll ^a-ll1 Jx. cilli Ci-uu <j>liaj !■'■ •>•*> ■ " VI 

jAL. jac £_>k> CJ IAJI <> Vlj-1 l^^oS ^Jdl LL^JI ^ . JjVI ttiil • 

cLjS^ oljlju ^L-juj ' ^ji^-^ 1 pLjJ X> f-- 3 tr*J ' * majl ^ iJI • 
« cs^j^ll ( j>oL«i » j « fJiaJI JU. » j « (^ujU! jJib » j^^j < JL-*iiVl 

lAn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iJj.il! Jx. ^ jU.,, .1 1 IjJjU tjjJJ! (jjjJU-^il^l jlS. J^xiuj < iuwLxll 4aill • 

Jl <<~it'iV I Sjli (j Lkjjlj^ ... -jj \j 

S i,l -t "ill <LljjJ>J| «Ujtj)(] ft-^t IL> j ' j ■ *■". 1 1 

D 

jte mV I ituljjj Sjljy JS-ti a2 Ljj><-u j Sj^l SjLiU (jJlajJI ^ i la . 1 1 (jl£ 

iUaj LI, a.,, Li a.L3 ^ jJI i, tll->"H (£j2 |t i A") SjljjJI CulSj « j Ur t ul l ^M"» » 

Lj^^xai j <Uj.i21.jJI ijuojSjJI (,£JaII f j«^ " > < ■<■»» (^jJI i_iJLaJjJ! jJkj i JLuaiJV! 

i (JAjSljliiVI <jJJj.la.jJ I 4$>».J < i-U*JI U^J^' ^L^J ' &*^JI iJJ^* ■ LT*J 

. S.l^jJ.1 4aj \jul 4 * .»s. U k 

La^Jjtj < L_i3jll j Ijjj (jjjj-olfc />fvrv ,, > iis-dl i_)>a. rtJLuxl Jj-oj <jljjll <jl£j 
j « aj-ul5 AJjill JJ£ » J-C- SjJjJI j JjAjJI i-ija. JJJ 0>f^ 6^ " L "" C^jJ' JjVl 
4jjjj_II <auLuJI Jji <Gj-uaj1j •jj^l oljji*-« j ^Lijjl <j-« ^ J <i4a. loj t jld»J 
r-^Li^s » jlxuVI jAj Lijjujj <3 JJii^JI (MjjjJl (J JJ J-'_) U' fj-'^'J — < *-°i £ ' 'LLubij 

. £j* 111 4Sjji. ,~ujuij-o J21.I 4 > 1 1 4 "t jA <jlS « jl lrml l 

CulS ais < iloaJ Jjl j^J ^-J^ ^1'^** (3^iu>J (} ^^Jl £uV>ll ^'j-3 
<Lujjdl ijj^AjJI Sjbtiujl jJju IjLu jSjjj j^uj l<u£ 4jj^uJI jAftlfl^H 
iUI dJj jlij . bj^uij ja& jjj cbj^&JI Soa^JI Sj^ju <LLl£ Sj^IXI 

. Sjj^ <b^dahj iljUxa <^V olus (j-uLi-ul £^>$± J*Sli LojjJU 
< d'..l ."II ,-.l«IL".llj iiJliJ,| ^jjgjl (Jaj oLiiiLuJI l.,11 i mi <ULa Ij^jbj 

iLl JAj iajl ^IjJ IAj ,3,1.11.1) J (j JjOaJI iliijJI ^Lj _ L^SjiuJj i_jjU>J1J| c- i'n ljmj 

j ililiiil JtSjLiil.i ijjjj^, y, _j L^ISj ...ft„i,iii L> i_ii 1 iu /v^-t.11 ij <i-«-o <Sj S i, t i l i 
1^ IS Cujjiiitl \j^Jxi _SJ SjljjJI lV° a d "V ' '" ■■■' Ij^j5 Jj"'» »" jac f-ijj>i' (j-" '*-^- u 

nAv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < l^3j ^31^1 i»#JI J C5J^I J*>llj ' <fl^laJI jjjjlJ »Lu>ll o^J V^J v^ 1 
I4JI Ju*3> ^aJI (^l^x]! Ji>JI cAcLlJ j djLiu ^l£ iuis. j^&oj ^ Lal3 

. « ^g J « u , i ,, l l nJLua Jx. » J mi 1 1 <Luiujj 

« jvaLlJI Jit JLo. » (j"±iji\ J| JSJJ (j! JajJ « u»in i_JUs » quail ^jlS 
JauJI l( | ln-> (jill <JLu_>JI CulSj < (jj^VLi <bj_jjaJI iaj-aUJI (j (£_>A. Uu> Sj^co 

lj )»rt"^ l ^il) ^j^uJIj jjaSljjdl jl^p-VI » 6^ lt* <JL0 « V^ 1 V^ » 
diA <j?j _ ^I^aJI^ ljj>*J j«a-» fa-eu <Lij^ Soaj j^jjSj (^uwj ft ^1 

. « £u±aj ft <IJLaJ Lsj , jIjju £ (^^a. U J*ij I'rtnrt jVI J-^-al 

jJlua Jx. » JjjjJI <Luj1jj J*\jC. jij 6>»liJI J} Ja-<aj o-jLo N ^ ^>J jj 
''Lu^'' U^J J" « A-uiliJI jLfi » „<ju i l l "Li-uIjj ijjyj^i dij <j (3^43 ' « {S^* '"^ 

jjJ « _>cLuJl Jl^-S » iJjLMj « j-jjJaS 4Ajilj » ^IjJJIj « j(>AJ ajjSJi did » j_jjSjJt 

UUla.1 <uill ^a3 J « j-oLUI ,.u£ JUa. » oat o^jU ^ o ^ (}j 
• tfj^"-" s ji^t o"^ lhA) « tf^Vt <i^ » tAf^b ■ Ujy^^ ^S)^ 

\j^h ( ^IjJUIj bj^uj ^uaus ) «LjMill Saa.^JI dQjUjs oi&Jj nAA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E > (jxijLa j(j 1*1 t ^ ) j i<^i L« L^jI i ii l a c*flj«"> i iili <UjjGJI Sda^l dujLi_o ojILoI 
JjVI o U iml l Jiijjj • \ "\"VV <liu Jj^j! ^-ii t>o JjVI ' fli«Vill Jflitnl cjJxoIj 

. CiL^abjlJIj i£Jl>JI i-iitLiV 4lol£!_j <JLa2j Sj_j-ua f k - u H>^ Sj* a ''"-^ ^ Sda^jJI .r-^Lin-a {y> 

( s ■>: Jlill ja^JI J* oQjU^IJ JjVI i.„U 11 j^^ a- JjVI c.Ui.^11 tf> s^ 

(_jJ-ujj L iill cJi (jl 3^*" ' ' l^-A Ljj" : '-> (_5 JJI iil dn^-H » : Al lllflll jl^j J H "II D 

*JtP u4 jiSjjL^u ^ InU'ilj , ^jj^uJI !_ n ■ til l *j>-^t c?iJI .r-alll J^ a'CVio'iI 
q^JIaa U«j) j^ka. dSj . •LSIjljjjl <jjsdij hj^j <^>J Sj^jj ^ Sjai-VI LjJO"' 

(jAjjllll ^Li^VI Ija (jl ' Liji>uj Sjijij ciUc ^pJI Sj>lJI < jljjJI Sj^ <> 

All < 1 'uJ kt . . . u-vlmlm SjjLSJI <jt (jjdSllo Laj] < CjIjijJ &Mj JU.j • «^j 
Jx &MUI oljjj ) (j n--.l l <jjj <jjLj| Sda.j j] jLajl tolSj a*\»,o ■ '•■•vm! Ljju^a. 

. (( «l n , i 1 1 1 1 «Uuj_jj,X« (jai ul 

<±ki Cil^ki. jksj a ] usj <j| LiJ (J5J4J jU » : ^^f nil) £-1LuO J* itt"M □ 

2-uuli , Sj^lLI JjjJI ^U SatU jjjSllj , jJl^l J Lfjli^ Sda-jJI ik'OJ 
1^1 < jjx^ jjJZ JULum ^* oVI V^J' u! • >^U j^t JjJ UfJI f .rt"o 

• 4^-dLH Sda.^ij Jyjuajl] js^ CiljkaJI jJ,>Sl1J 
J^aj.Cu-iJ Lfil CtuJj < iL^lj ^u^ul Jx lfrl»,.^j <^^>*JI <J-ajJSJ1 Sjii j> tjlaj 

. « Sda.^1 ( ^ i> uij ^j^ Lul ^^JJ ^UjJ S^liJI J I [£*. jilj , <jjLU Sjii Ifjl j ^aLaJll l^juj US SeliSj jL-oiiU tfa^w i i«io_i SjLu .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL f. ■»■ "" S.V>jJl tj*- ajISJi |jl Ja"n-'i (jii jjJj (jlSJ,' '^) (j^ 1 ^ J ifU Ijj».jj 
\^A *tx. J LaLiLS Ijjl jJjJ jj *li23l (^t Jijjjj^.jj. i Sju2».j »_j^Uo jjaj 

. <U*j-o CiilS! LfJl adaj «,t n,ry,llj 

[j\i « JL-«aijl V S.A&.J LAJjjJ lY't^lj i JjI^jlJIj Lj_j_j-uu £^ Sj^jJU i—us-jl (_il 
liijj£l jU , <SJ=^ ^ irtS'tl <-*JJ^- J<u-iJt V <fJ_>J»JI <uVI <jV (£j*Aa.j J^iti j 
t.1 ■ ->"■ (jl (jpi^-l CjJSj j%oj> j Sjj Ljjjfc Cii w n" jll t i,. fl u a jj V < ta.jJj Jl uia'iVI jlla 
Aj JjV ij^Jj ' i-' 1 ' ■"'' al 'ioj.1 La jj* i_>jIkJ.I jLaJJ^I Jl Sjua.jjl (jl i <jJL-aill j^om 

£ ' 4JLuJLl (jl < <a I j m \ '(j i rtjju (jl JjV AJuualjus Sac tilliAj < Oljlui (j- «■*■ 

IaA JjM-vTt (jl l.ti-vll (jjj < Uj^jj (j ^£_>^lj yuauo (j <iaj13I dluA 

(jl (jVt Hi U^Uai.1 J4 . . j^J Jx JaljLU (jl ^V IJJI ^A tf^l £Jtutfj 

^a cuuJI uja. jls I Jl . s Ljj^-u £-« ^ <X3k J ^ - - &J4JI ^^ t* *^J f^ 

• i^UdYI 

. I4J jIjaIujI Jx Lt] IfK bjjM ^ S^aaj 

. vJiuilio a&J J^filu oxJI <Syx £a 5 da. j 

(> (jlij < IfijUj Sa^jJI £jj»j J* «_dSJl ^Ij () 6xJI o)a. (jl 
J ^LusjVI () ^Jj (^ aljl Jj dJl» ^jSLi jdj ! JLuaiJiU DOfA ^1 tf^l 
dJjS . . <LajjA dJJ jjli.) LJ1 j < JLua&JVI OJU <L^pJI <Ub^l ^ IfuiAJ jw&a 
4jUuaj (} 6*JI ui}^ tfxij jiJIj Ci*ij ^Ul oljUuiiJI (jfc jkiSlJ jl jjV 
j) (JSL4J ^j1j (^ <LHloo JSj , juatiJI Oit (jjJJ Soa^ (4^ C^ J ^ ^J^ tf^' 
UJli , jsollll xt£ jj^u Sjaj 3 iUjjjJI <UVI <t^li<i« Cul^ ^J [J±* t Ja^J 
j>JSj) t^iJSJj j«aUdl dA*i jkKil V (jVI Wj ' <^^ iU OaJ jl fjtVtm't 
Ijtrt^.fcfj lJU , j^VI ^Stl V ^Jlj • • SaauJL! *fJ^*JI *bj ^fl->l l aflj O^J 5 
. &4J Jjiiuxaj (^J^Jjj P^-a^il (j&jj ( SjajJI <>J4J j^suj J luinVt (j^jHII OmI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 1 <j$ilaJU y> la ? Uj^uj J jVI Jj-a^Ji ^A La : Jluii £l ojV dJ^S ■ $*$* *-&-«1 *0A JS 

. (^da Jx buuiA. wija-suj ^sJ ^ r i A>"u (jl (Jj^jla dJj 
. <bda»j ixuulj iujljjj (j^flojj (_>AaJ tfjlflf (ja Jj^ 

! JldA jjju da&Jj dLiA . . s dj&u) JQa Ja 

Jaju Lul ULb J^fll ^j£j^ , <GbLuJI Sja.^1 fQjI CuOa. plio^l dloAj 
Jjj Lgjjlajiii < <*jf^ <bdl*.« iS3*i ^^^ JjISIuj < plldaj USIj .*•»>•>■*, ..a 
olj^VI^ < ^jjaJI ObxajJIj < jloiu cila. JjJj < IfiS jLxkuVI 

^^Uauai Ox alij (Jul cGLsLuJI So^jll OJLUI jfixJI did (af ou1 Vj 

? . . SjJsl »JA (jlolaj jjl iJuS 

J* ^la. bj^ui ^ f-j* JS Jx djUaJ) ji^jiuj gijj Ijlj5 iialj . ^JliSluJI 

JS Jj-<XUJ <CbJj^ui4 y4 JjA J««tfLU JJj JAJ (jAl^ jfAJ IjljS Oajlj < JSV) .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra *^ »», *Jf f * * *-A '\ ».* <e > r 1* 

4 * i«i*v 


I) -UiMAJI Sda^jJI <Lii»Cu olxUii! j (JUJI a^-JI (JjJj S.ia>.j [JjiSj < j^filill Jot (jJ'iJ Sia.j JjJj i AjjUvjl Sj».j 
Sda.jJI « '«*' lJLi£ itaJJj <a.lja-oj r-jj-oj J£j i.tiul^gj (j1 f IaL*.VI lift j JfVj 

J^oJI ^b £aaj <Lidj1 Soaj (jjjjl* ' J-'- a *->t Ui^ *^J cjJjjIa •\SY .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 


J. 

•St 'mil I 1* .* .1 » jlj*j'j ^J>"J J-" to •uji I jifl - did J uLLj IjaI gJol Vj , o5j JS J So^j uiiOs (>ajj . . Uk 

« . J iSuu tl 

<jjU3l Sjaj jjiaJ j^u-u j Ifil iMiJ! <jj^*J! JjjJI ji*2 u t >* o^' ^k> 
<Jjlu iiulj^iJI J>Lj aJ5 < *. ( _ ff ±tJ! I JfJ J^iaU L*,lli* S^kaJI ola ijj& ^5 
^^ j LJjjJI j^Lj jlj Ij^i dJJ <jLu (jt f^I' o^j • Ij^j1 a^"^ 

Mr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j ^Wl ^I^j Sj^jJI ^.Jki ^dij l»iac j^wu jJLo Jx £VI «u c _>^> Lo (i . « , *^dl j^i^ ol^ill j 6^J d >U o^^ ^ V-^ 1 6i * <k ' s -*>° 
^3J , iu>*JI Sda^lj <u>JI i^L. ^jU > J,1 ouu^JI v-»*AH u 1 ^ ^J 
, Lfj <1« liUfl Sj^L K,„>ij Lu^^i a^l JL*irtl cH '-^ AS !i * ^ 

<:LiJI jl51 Sj^l c* ...o ( u-jL. ) jl :l <> <>t5Jl <-e^=> 3j < l*»l* W*j 

saljl cu^ij Ljj^ J ^^t e^J ww* 11 ^A^ 1 te* ^ jUJ,J 

jttll'^l S^ J^Gj - ( j~U- ) JWfl YA ^ ^ Vl ^' ^ • ^^ 
<«^JI ol^ fr^l 6i ' '^^ ~*^ ^ lj S> ^^^ ^ ^^ 6 " V,J 

Jl , <^*JI s^^J L*AJl ^ M J* ie»l >» ^' v^-^ 1 J^ i ^ i 

. jjj uu c— J WJi s^i 6i aJ-n » • J^J WJ^ 1 ^ ^H 1 D 

^^ 1*1^ tf All ^^11 je>J' « ^^' ^ ^■> JI ^^' ^ > ^ J 
<^b .Ix^V c ^^ lu^l <^> ^^ j o^ ailj ■ ^M^ J 

^ ( tf >VI 5-^JI jUJVI J c^J^' li» J- ^^ ^ ^ J ' ^ ^. U 

^,; ^^ ^i ^ ^3 ^ ' s -^ ^ ^^ M * *** " 0A 

"\ ^ i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i i_jjUjJI <jJj1 ~ ■-- ■"» djZ lift (jl ciLi Vj < Sda.jJI j a,i.i-%"u L»JaC aI() mil <ull 
<jjU*aISVl CiLuljjU liij llixtii Ijjjj Lajjjj Sj^JI aU (j| ,_aj <j| tdii Vj 
4 wn'ilL J^S (j^i u'.iui ailj . . Jskl^il 6l1a jA.1 <^m h i n , | | S.Aa*_yJlj < 4jjiiu*Jlj 
uxul ( oi^J-uj (jiin-> J I rLLvj L^jl (_joL)j J jfl-> o JjjjJI £yt <JLiU-uJl SiAs.^11 
(j£i aJ LfjSlij < 6Ja.jJI ^a*J 9> IjjjjVI ij] d*JJ JjISj 4jlujLxu «U»jl wJLjJb Cijlfi 

(. nni (j^> (J_jl tjj "*.>'' tjr^J ' 4mAj SJjIj <j^>aj dulS_j Sda^JI ■""■'-^ 
i.uvt t^uJJjJI jLi^JI JL3 LaS . . 4ni£'JI Dj±v IjU, Jt unit . <j-uSj Jlmfl'tVI 
<LuljJ (j* JjV < iiiK j;i£ L»Ai.j i_ikljaJI <j] <±ua\l\ <Lj^"ll I >" ~ \r JjJ 1 (jottll 
(jUj < f-UaL] idaj V (jla. oiJJi>]l JoxJI JU La£j (tLLkVlj Jl rf-.a'tVlj Sda.jJl 
LLifc (j£JJ t> <jl£ I J' t£j->l ^ ' <*JOiJI f.lki.VI <_>u£i j £& (jl JJ>4 V J2VI Jx. 

'- >•>_> «LojLSJI Sja.jJI f ju-uxa (jj < Jl 1 <iA.*>y I ^Jx. oacL-u ^-Xll Sj^jJI pltvLl «LujIjJ 

. pLkA.V! dlJj JS i_i,'i%T> (jl 

OjjAaj dJSj ^"W aIc j ajjJ! <ja*Jj \*\oA aLc iSjLJI Sda-jJI Cuu Ji! 

L)J| < CjjIj Ijji>uj ^ Uj . jIj Jjl^a-Ilj < <Jjt>J 6*" 6^' ^U^ ^7° AJaJLlI ^^t 
. Sj^jil Sj-iJi. 6jj-^a . 6dA.jJJ JjJ^> J ^J . t ij jj^i'll rA*.3ij ( Jbid^ i— i_>t I J-4 

t Ijliaj jl^aJI Jioj (j1 ^Jj^l l 3>ulll (j A^l J ^jki. dllA ouJJjJI SaLxu L 
CiljJI jliaiVI Sjr^J ijhnl^ J-aiJt ^j!ill! j> ^,l£ itlJil < SJ;1*J ,^ Jki (jt jt 
Ljjl dSlclj , ^yJ^aJ! J>ALI I JfJ ^l^uaJI Sjjc (jliaj aLI JjjiaJI J-uiJ Jla* 
ijj>j ilUita j^jjUi (Jj-tSill Sda-j (_j_> fl -> "1 f^iajj (JjLSfcJuuii < t-ijU-*"ill j l'ir> ^ 't jJ 

<lu, Sdl Sa^l iculjjj JL3 Lolx jJL jJL^. ^c jj-lJI (jl eLi V , J3l Vj jj^I V 

jj£ (jx dJ^S < Jj^kll ijjtjM ll» Jl« JxIaJ V ixuiiJI (jLi < iiila jl (jxlli-u jt 

LflujjLM JJL£. VJ (jixi VI LiXJ 1 SLa.^4 SjSfcJ (jJb I j| AJ S.iSfc>JI jjlaj (jl J_>i*il 

Lul (.g. ^ i j njl l ^Lia.^1 I JA (jc (jLu (jl (jJUJJ < LlujLiil Jx: I't'Ca.,,..^ jjj (j_j^j Vlj 
^UaSVI (Jj> <isJ Jj^oiuJ (j^Jj « (jiillll ^^ill lift C»lJ *J < Sa*.j]l ^a»j <Ui (Jjl>jLu 

JjLuJ.1 LoiljJ iit^fi (jLJ Lflc jliAJjj . Sjj^ <ik&il iujI^JI IjjII <j}li]| .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL iJ.vXa <Ujud4i /.jljs^^' 6^ ^ ' *iii\>il lu i a-t . " eAIill doil j>Jb !jjl£ JluaiiV I 

l^u\s iiiic <LUa. upjN n->aVif I CyM jSJ < ^j>! «ujIj o^Jj i^a* iiS L^Ui) dill* 
. lijji iu*'^ j-stjJ ^s*?^ ^1 v 1 ^^^ '>*^ iaLxiJI Liil^l <j| 

, ju S ■■•* H ^j (jjjf*' 1 (j^> < l>'"- > a (j j\t '' '(J Sj(jjJi SJuU (jJJoj U "'? 1 n JSLuu 

SjLill i Sj(jjJI £>*• ^*J CS^I J-* (j i i l-^U I j-* < <Gljl_)3 jJj-oa olj(jl uinl l <a-iljj 

« . jAi/vn 4_uA2 111 4,„i i i,i\1U Siia^l i Cjya jl Sua. 

CwlS Ji! < ( j, in" i in ) JjL1 YA jla iudaJI 1 djL-u » : ^'uhS kkilj *tjJJI D 

Jx lIiIj'i ■ 'il * ■* ' - «H 4 >t->jJI 4 iStUllj 4-ujil itill I^jJjLui 4lfl Jl i^g'tVI 4jjlSLi 

AjJI jio 4 AJJ3i.^J ^JJ^JjjJI l_ H„n i l | L^JjlS JjVI AJfJl kVloj ' J^^- (3^>^ f^*-!' 

ilaj . JU-sviuVt jlalJI IdA <a*j j L-i^jlJ JLsyW j C^L^Vl CildJ JjVI 

6j_^ijI SjuJS ^iil^t o (J^oli l13j 1 Jl 1 <•>">) ^1 4-UlX« <^v <L>1 (j-Hi I ^ '" '- a - 1 ^ dlUJb 
. SjijjJI CiiiJ aj Cilin'il (_i-ll OUu() llj Cju-LII «j tft> (3-0 

> fkSLaJI ij (jtn-vll eJOA Aa.jJ V 4dt JjV! ijJI jl& (jnUll i^uiJt! all 

jjuj ^ jJ1 jjjUI ^A.11 j^Lol LoiLoil L-i^S^il elJjj < i!^l Jjdll ,jjj LaUnl 

>-«<L>*J.I ^>=kjJI ,Jjfc Sjlj^JI Q,Ki.ti jiJ < %ia (JjIjjj j^C Jjjj V L<u 3^-°^ L)^ 
^jj tjiuaJI j jfltVtl UAc oUI>vl Cwjj < J^jJjil (> aa.lj If^utjj < f£J 
US 1 y^uil jvi^a <£dJI C^j'j^l U^^ »jlj)!l Cijajuslj < (jJ^>«J (_>u^ t> JS <la 
JjJI (Jaj 4jjLa^VI Sda.^ 5,^ii (joj-uoAJ aUJI c5^' V^>1 V^ U^?^' ^ a 

AimJI U_>ka.1 (j1 ^^ui diJj « Sda.^1 frlajl i-,i'i->">'il oMjjJoj j tlO" (> J="^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < flxll J ruUVtl lj ^LiaJI <Ua.jilL u-alkjj , Zjjli] LjAa** ^ *iJ&J* <*?-l >» 
SOa.^1 (> cliijU-o j fl*j 1ja3 <jt Oj^j ^^1 <laJJ| 4< 1a ■"■■» »" ? 1 j3j 

pJjJI Sjxh^j li«> (j^oaJlj SjLUI ^L jJSj! ^1 , VUSt ^j VUfct Jajj 

uiVl jkjjj Sa^j j jjl jLJI aJu ^ ft-vl .. . i ^111 ^u^uVI ^-a>J <laJ JjSL&u Ij^i 

« . ^i'i i it J I 

( J > ""' ■ ;"" ) lW)' ^ J ^ku-J.1 (jlSj < jjc. <ii a , ^ j ^j^UviJI aLS Jil , Sda.jJ! 
£..'* > "-'" S JL!LH^ lA^JI ^Uoj ( (jujLa ) jl Jl A pL ^5 , <J*a.jJI <JLkJ| 

Cia^j jtt oLjA-JI fXjj , g M^.nl l l44a.jjj ^jt.nl l l^ili. J iji.y,! 
(> Va» 4it jj-JaJ.1 j^j , JjajJI Sjlfcl Iu,ljJ lit Ja J_j V I fjjl jlaj , SjjUI 
6l ^ Vj < Sja.^1] JiJaJI jikiU (jjSll ttJlS <JjJ UJ ^ <jt LSL£ Sdaj 

. Lc Ijjju ^.^ii, La13I Ula (j^ db*JI 

* J>^>JI 111 jjiaj Uj AX.^^ (^aSL Ja*J! ^ oujjJI SjL-u; L jjVI uj^ikllj 

« . liijA J! 
j Ua^>. liilj , f.iki.1 sja.jll jjjSj <jt (jJuajJcJ! j> » : ^luiJt a-4i j*aai,l D 
^ u^b ' ^^^ 6-^ ^=^ 6^ lt*^ ^ u^J ' U^ u^j^-" j^" jj Ijj>^ 
JLaiiV! Sjli j u%=Jlj <=JLJ.I oUU! ^ jU S^Uul JS Jx ^UiSJI 

*(_jJaaJ j2 (Jajj 'S ■ » £ ^a-jj . SjjjJ! , Zv^.y\ LL lift V^j < J-oJjJ j».Lt fUluil 

. 4S>*ii c ujv ^ikivi 6ja ^jUi j^ jaxii ^ ^i ^ , K^ai ^i 

^j^LuaJI ^hZil l j».U ^uLoVI I JJk Jx,j < <jj>*JI Jjall j-j^a. o±* <ioLiJI Saa^L 

. <fJj^l Sj^jJI Sjiij llojj i_ia-uiJ! <LatwlJ 

oVI t>-j . . Jjx jJIj VI l fljn- . j V ^pJlj < Sa^jJI jJij < Sj(>Lll .Jidfj ^jj ^AJI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i> Jfa.'G yjdJj < (^Ja. Jluu JaaJI iiljJI liljj Jx p-"->Tu <Gli ciLJjJ^ < LlAjjXj 
4>iUo Jx. yj t.nla . U Jijj yl ^j!j , LaJL^s j yujj JUaAjJI yV < Sja.jJI JaJ 

J^L? JU^VI 604 Ja. yl jilfcl CvutU . LjimaJI 5aa.jJlj a.T < «jjL<xu»Vf 
Jax^Jt j jja.^1 C iUlii , Ja.lj ^ ^jt _>kS J£ j ^yaJl ,_>,«,, ?Jli . ,_n .,<»» 
' 3'j^l VJ^ J J J?oi' ^MiJI yniJ^Aj i Lj>uj JLuJu j J^a^l jOUJI t^uii jA 

jAa.lUI JalaS V 4jj^*JI .-^jauSJI yl . iiSHI <3jJ! yjj JLii ^j* .-iilla.'tflj 

« . Ijji jikjJ, . Llkil f.}l£JI ^aHj < iut ^t J\ 

^b* *JV iiiiaJI j y£i jj yLeuy U Sjjj yl » I OtUJJ cJUa JUuJI □ 

' ir\*^' o 41 ^' |>_>U->"I LtjjaiJIj <jj^»jiJi <ui c^Lx ^IjaJI <j£Jj < <u*ii3| 

Jf^ Ji (j*jUo i_i}lla.l dliAj , SjajJL ofciajJ ^ CS J -£ U*^-° l3L>*^ ^.AJJ 
ixuLuJ IjuiS jiti; j yLa.VI v-ic.1 (j aldijj S^JkUJI culS idJiS < tillj 

CilylyS jlaal JjJB iujlllj jLlIc^I £_Jsj^ I OA £-l-»J ^>*J < iojjS 4j_>U*iiJ 
Male Jaj LjJJ—J v - " yJJ Cwu (jjJI Sda.^11 yl (£ja,l iia.lj yj> eLi Vj 

dii Vj , jljjJI j ( jjJjj ) jy£ \ i j Sj^l jj^Juj «(j-»>yi tfj^l f^^ LuiLut 

yujjjVI £j-=>J j <Jjaj£ lala. ,,U8"iin Sia-jJI IfJ Cu-a>«J ,Jli\ «-lka.VI yl j L-oj1 
uJJaljXj jS'Gi y! yaj V Sjia.jJ1 yl jUlfcVI j ti-ai yl uaj L'tVS.l < SjjJaJI 

< <^LLll UL\ jjt ^Lio <J Jl^l yl JI jtlJI CjJl yl Jjyl dj^ . J^UaJt 

D 

jl j < $\ift-% «Uij » dLu> jl « juallll dJX. jLaa. » _J Lxtolj tajj < ^jlAikj 

. SoaIU ^ujXi\ 2uj^asJ\ j-o SjlajJI ^ j^VI tJ^aJI ^ jjiJ « uUU 

^Ll5 Jx y^oljltl 4£Ufcl ^^^^ l5 « j^ ^! ^ JUa. » ^ J ySj aJj 
uidu yX iil"t^i (JIjJlJI du-i jl jIjju yLS dijS < Lj^ut^ ^IjjUI j-j S^ 
$a JU U$ _ _pSl 4jl* i.aNi"uj jIjaJI loj ii^ij <CiU jjuiiij jlS^ < Ijj^tu .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <b£j _ « y\£. AJ&aJI jot » -J dja iaukj uuSj « (£0*jluJI jJLus » _J <Uu£u 

jIjaJI Jjj « <U$JI Soaj » «bl2l Jl- « ojaJI 3 da. j » SjjS J dL!u jlS 

< jj^oajj jlii-i 3 jtlaj&aJI «>JjjJ U JJj jlS I jli JLa. ^1 Jxj . bj^ujj 
j^Lia jvA la fawAlb (jduLUf tJ>JU ^ja Uj"u->b (> ^J*^ «*Jibij Cfc^ 
jliuiS 4J5Uo«ilj < £>A«J,I (j >* <UUiV (^'J ^ < &1L&JI «>JA Jj , <Uk 
*b>*j J J^^LJ jlaxLul Jt j£j jJ 4Jli JI^VI JS £ j < djj* C»li^-oiJ 

. Ij VtlTi Jaajlj jl V^ < UjLloa £a*Aj jt ^it->"u « i.i V Sjjja <Ljjjjvj 

< IgilrtioLfc S^Alill jjSjj < bj^uij ^IjjUl^ j^aua ,1 1 A3 SdaJb £uj£ ^Jjjj **> 

fiiiihm CibMaJb Cut j'l &J3 fJ SLviUI j^Ulj £uMH jU < j*1 (> jib 

. (^ulajj jld±_» £4 JS J IfiUftiAn UJ 

^jij ^jl^aJI kyLu* CiilSj , joj^JI «Ulfc jli Jfl£ < (^ja.1 *ba.b £49 nM .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
4 ^^9 ••• □ 3>iiJ1 J cS^SlII ujjl>« Jx, oljia ^1 cjIjjJlU! a 1a *ljl JxiJI ^jj c*iK 

. {H%JL> <Jjlj^ i_iljJaVI i-iilLkL ?il"i^a _ jAaJj jldij ill >ia.t .A*J Ja-ujjVI 
O^-OJ V 0*ifUla.l Jx. (£jl»Ju liij^v La (jt j »jft-^ll (Jjl dLii lilllA (j!L jjj 

fU» 4oL _ ( NMY jj^ ) jSl^aJI JilELjj <ijSI>JI Sj^l jLuaSil : iJjaJJ 
(J (( aj-uLS *jj£JI Ja£. » >1U*i UjS,,. AJ - ( \^*\Y j i nil i ii ) l>^'' (j aj_)jJI Jj n ntj 
^s ?Ihi1iii Jju JjJtuiJ j JLaiiVI aUsJ jLifil fv!t _ ( N ^"\ V jjl_>ji ) jl^*-" 

. ( nU (jjjjLs ) ijujLtul Cu_>-ua Ol^^-H 

JjJj dill* C»jl£ La£ < 1$ .iiitl <fJJ*JI <liajll j <JljLlLo J*i JjJj JllA OJ& 

; iiklLL iajfll <J,L«JI ^ua\j3tl\ j iuLla J*j 

jij . ( _ > uiij| ifca.lj^j JJjlJI <>> £jj <jl£j JjVI J*iJI Jj I Si tUj ^H . nil l (J ■ ■ 
■*.J\*> II Jli£. » (J I aJJ .k-> I <jj£ i_iUoa* (j « j^lill JjX. JLaik. » ISJJ V«« .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL £* *lil/y/ 4ld i-dbj < ^hW tULsLallplxJI ij^VU XjAjHiLk giuUI Jusul » 
jj^uia J*-aj' jSj . _/va*J ijjyLuJI yxt Ss%jl1\ &aj Ja] £ya Cixij JUS 

Jt. JjjJb yX Jij-W *C^"/ JJJ l» '^ c)^ 'J/j ' (T ^;" ' i * J 1 * £"* ^*^ J^ 3 ' 
4^muj , ^^ /»# ) " lV ' Jj» tiaa. . Lu^tij &Jia, yixj J**»j/ a* jjt5j . <Uua 
Jwa^ ^ diijA J JlSj . £JJ">L> JljxJI Sjji jju &) _ Zuma jlc pa ZblW 
jj=J-f J***** <*>*/ uh ' l r!^" t/* l '" 1 "^' ^li" ^* J>»" t>i(/ - ^>j^l >***> 
jljniuil tjl ( &iAj Jail* ) J&J ■ jlj*-! 1 ^UP >**i It-ej"** Jlii// <-il*il Ja 
jA JJJ fjo lUfllnij (jjll jjlj . ijjyuuJIj juxt J) I J* LJ juu t ui t djiMJ,! 
jjj JL&JI tJii»y HeLujH ?j8j q) i^iAjJ V 4j/ <U»J Jail*. JUij . jjjimmJII 
j) ijSLaj tii/ Jtij . uy*JI ifJ fjh jl Juait ytS Jj if xiAl JjjJb jc (j j/ i ty ll 
j4j JjSj U Jl £LlL</31/ j/j*W Jt. <>aJ Ja JLm *3 Jtiill l4ULI Ja J^li 

dJj JXJJ , £AUU fjl UjIJ jImIluI Jt 0AJ Jjil pUj • jJaJI ty JJjJ y (JjtAt 

ifUAJ J^fi u' *;"*'£ J& If" ,*f« iiAjJailAj iMMA Ja (jsj ^jaI &LUu> Cu3 
. f JLJj^JI WaUlj ISLLdl yj±A J JJLii// Jl (jJ^uJIj U±>J*aV JJ^i <j» 

: <_i_>aJLi J Lis i <jjjt,,i,,iill dUkjIill 

J Ce^M 1 A'A 1 '" 1 /y tje^' cs# J^' u^ y' t/ u H' ( 4^J -*** 6^' 

&JJI JLujJ^iU gutil <_jJU» j£ e&ijjljfi rV^ju 41/U ihi&t OiOA a/j o«jj 
, pSfjJI QA Sjjus ifjaju y ji DLiljai/ jy li*yujol\ J\Jlu*i jl J*^f ^} JU 

y/ o*j 4niii,/ JU/ jS J^Aii jjj , UIj iULaJi 4i3j4j jjx^ JaLaJ «_«»j - I 

. joiajy/ OJ J JaS uiau) 4J/ Jjj/ 

£U1»I ?jj JjixUI /ju» j/ Jc (jJuulaJI o* JUSJI lJIjjI Jl JUj^I C£*i - ^ 
. SjaW £uj*JI tbjj+AaJlj 4jjjajjJI qC O^JJ^ 

. MLau^JI (jc Ijjju j*i all tf1 jl , Ltjj J OfiJ^U £<*l*l & j' Uji - f 
. i*»j Uita. £mMIj > ijUalm jJ*VI tfjjtuull iJjlaJI JLu - i tijjoj i (f+Jj&l yiAwiiy/j JUiJI lJILI JjJoj itijS jiijlolt titsuj - * 

. jjixUlj ZjSIjU 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL p&i J/ (^/jj < taitjll jji 4->y dij JJU « j*oUJI JjjC JUa. * (jAiikj 

uejlAll J dljUiiU Jju£ (> jjjS ixiLo JLujj ui &'m J » 4JLxJI t>M 
alaij J cuJa ^yUl oIjjjjuJI (jLi ■ tix!>o Jxill jj (jlS (jJjVI J ■ ■ 

^1 jiXI i}j yUt <j} oI^aUm OaLSj i jajVI () jjaUsJI 
>JI oLajliu JUSWL <Lj£aJI oJUu jJjiU iiijkS\ ii^JI 
CjUjLao DaSjj . t-ij^UJI 4laIoji Ua^&I dlj jlij < SjAUJI 
» aiuJI Sjl^j oHSiwIj < ^jaj JjS l$ji Muj alSbiuil 

JJI lift jl ^aVI j L> >^lj ■ jJi>Ub ttjaalU U2>o <Uljj 
ila^j jtfju Auk*. $ cil Jji < Jj^tj^J Sj^LS jtil jjtjiS j) <^^»f 

□ 

-I L^i fj& ^Ut otjil t> ljJILj UJL* jliUI ^K J^ Ijwl j j ■ ■ 

» <jl£ ( SjJkUJI i) S^>JI oljjLa-* <Ui ^_>aJi Cut£ tfiJI Ci3>i) ) \^"\V <1uj 

( r ) : SjjuulUJ JollJ ^Jjl « ^"^ » 

(5 aLuj yu^ii,, i«.jVi j^i ouijj « c i^s » *♦*» l»^j < WH 1 fjj 41 -^ 1 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL &y&}\ <Luj*JI JjJI ufJ tfjSwtfc jUj) &>t3b o$*UI jl - ^ 
, jjUouJa jJjaj Jz JoaJL lofco, j ft'^n ( ^tjAJt - ljj>« - jwa^ ) 

. dJ J Jl. Jl la>£ (3^x15 V Oils jlj . 6MUI J^ Jb &uj$JI £UJ| 

aS SoaHI <bj>»-l1 <bjjfl^ll <L£j^VIj *£fj*-ll olatL-atl jl - r 

J^l^ul Ji^ JeA tf V *»l»i>dl iai^VI J* J<-a*J jl J& bjOfclw 

. tUaalll obJljia j* dJj t w>"t>t jl jjj 

£uj*Ji iij > j4AaJ| oUalaa-4 jfea. *jj J£A«JI JUill JaJ! jl . t 

j»iluJI ^4iaj djoJi- c^i" -crS^H o^J J 6*^ »Ja^' 

£l,ji1 JS £L3 <Uifc o^ , JauijVI j^l JjJ (>Vlj y^ulSVI 
tiljIcVI a**ji ^> tfV iijSwaJlj *baLuai5VI oljfcLuM 

. 4j|j^au 

Jl \jjiaA ^_i3$U jaixj 4JI ,, : <^2 Jx <jU*L j « jj^v ^ ,, jS, alj 
jjj (iJJJS cj-uJ^pl £* UjS ^SIL iiji-u Sjb)j fbill jIjjQujI J* 4j| £*jj 
4*aaV AjauiJI <btf>t ^a » <i! dJ J Jl ^Litj . « uMaJtl >'-;' 4jIc j jl jiU^I 
0"%* 6i* ' J^^V Soaui.1 CibV^JI biajS ^Ul J^JI £Jjl><-o SMui 
J bats Ixjlj d^JI £jjl>o jal^ jl ojjai- J J4UJ J^l^tfl *l^l 
• « J^^j 6'jf^ ^ ^i>" ^ SjLiaaJI ita^^' ^Iu<Vt *^i>« 

^jJI « jj^j>?- jj j^«Ij » Jfj^l *Ij6j 0*^0 Jl ajj ^>I i. m ,i « ji^jjIj £»jul>JIj » 

C->Af O' <J%>°^' j jt «ii l l JjLa.j . <L1 5aa^ ^Jjt j»j , jjio-JI jj<A3> J 6l_>S 
IjIjI iJaJ jt j£oJ ^ULuj Jx ^.l^uo jjSI Jj ^1 (jl J^l^u-uVI clja>JI U^-J 
AjJ • O^ <J i-^tU.1 Uai j^jaS (jjJI CjUjVI 6JA jj « U J J^' (3 V'L* 8 Jf^ 
ObljJafaoVl dOA jj » :MSL2 « jjjjL ijj^llj » jJu*l\ Jx « oAfO^ (^ » 
ii^l Jt |JU t Ua> DlJMriMM jl JUo^b b^lji jVI jajVI J ^jL*J» 
jl jaj oS j1 . (jjUjy^llj j;uSI^*J|j jJJjAiaJU j^ Ol^jS batal «bj>«J< 
<UUL*I jSuu V £^U9^ loAj , ^^-^ Sjbfl OaJ ^sj jS ^JJjVI (^H' 

. « J-uljxuV ixtullb .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jl^dl j Ljj^j j-m ^u Sda.^1 jl Jl joJfi itf^-VI Ol^L^ai OljJjB 
^yU) Jx Ij^S jJ^j (>J iiUJI JjaJI OJUi 0^ < J'i*VI U* J j • %jl» 

jfcl dljJ jAj - J^uJI jjSj jl c^ 1 <( U#J*?> c* >' OP ^ uJ 9 J ' ^ 

<u j^ru s^auM c»bV^ij UPLH 6^ t f tUj ^^ dliA ^ ^ 1 " ^^ c-b ^b ' JP>^ ^ *->^ Cr 4 ^ <( ^ » '-^ ^ jljaJI j! ' ^^ 
<J ^ tf Ul >^JI J^* <J1 *♦« ^ ^ V1 f^ ^ U " T ^ 

(^a^VI CuJI Jft c^^i^ 1 C> e* 3 ^' ^^ ° 3 ^ 1 ^^ Jj , 

ju-ju .tf^ , fiij . s^ixi iu^jt ^jif-J> 6^ ***M ^ u - tl 

« JGU3JI "^ISiUu Jj^t « 6W> U?J^' » ^^ -^ ^ 
o^^ ."cjMli ■ ^«jVI j^I d t^J^ ^^ fA* ^'^J ^ Vl °^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL &kiU Jl « j*J$ » i^i . JIS US < d infl'n IfjjIjA &»j*i 0*2*23 l()<At'i El <>JI iV>T ^A j^j^il a^ jj ( j^U YV ^ ) Sj^JI ilUuJ! jj ^Vlj 
Lj^l o}UUJ,lj J^^l J*^ ^ Ijli ^j^il jlki ^1 Uilj «.Lii 
JI j^oSIj <uU^k kl^ j « ^j^ » 6 l^ . £j| , ^^jSJ! Lji^j ^.jl^^Jlj 

dJj £lSj ■ J««jVI i3^U Uaii- 4*« Ja*j yil y^jSJI <y>U u-aijJI jUjwm „ tf jjb jj^ dU , jyUi.1 

Of •"" lAfij • tf-J&JI t>VI (J-la-. J JUujVI j^ilLl «UoUJI J<jUI iU^MM yt Vj>" *1»a tS^' i* 

Sjiil j 4 -|t.8-UM lj . 41U>JI ojfl ij^oll oUlixJI j jjUl djJJ dljiiU OlS.) iijjj ol^l dli i CujujJj 

. JbSjUl .UjSaJJ .OxulI <jc Uw, jlfiftVlj <Ua« JI <0>jia. D>ualj , iiil.lt OtjiUM 

iiajLaJI Sjljj oUia ^Uj dJiSj , 4Mi« J iliyaa ^4j , 4u»LiJI , ^AuS » ^Ijjl i». > 4^4 ( ) 

»j'jj J l*i« gMU d^jj US , iSJ S i i\ iuii* Ouij) j iJUjJI »iA y< ixuu dliS iajjj , iA^VI 

. i^iiuiil oljiiJ &.UJI SjUSJIj , ii^ai,! iu.jUJI 

V. .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *-Y/ ^y, u+ ^ ^ a ^ jjUJ ., ^J J 
******* IM* <U/j. J J~^- ^ ^ ^, 

L>u SjjUI xjjl J J!**, i43JLuiJ 0J ^. y . jaa/ ^ ^^ 
W *U**« <***«; *** a- ^J*J ^aajt/ jr^/ * J(if4? j/ .!,„., u 

. JllllJI 

ant j <ioaj tf juj^ yia ^j^uz ^ ^ g fj ^ t ^ ei ji Aj 

*Ki «_u^ JUiljc jj£ oljjLu ^jjyf jpM j ^/^ ^^ ij^j, 

jn*J* £ f j^l u '4*» u^l £^»? HJ -*jy gtejiy/ jii/ ^c>u ^jy. y^/ d 
/L-*X/ 4^i i^jy/ j^/ jdU jgnji. 4^ uJjy J jW/^y/ Jijl// y/i 

ilt *&* <Sf X? CulS Lxjj JLjjxJI af^&JI jb <U LLixiiJ ^jj £fju> jAj 

tfjjjjf ^-»<*'> y/ ciioajtu/ i/jj ^jy/ j^a// jjj ^ (^ <t<y 0^1** 

d& < <Ufll£ oLiLu-i J^>i ^ ^j/ <Li/ ,_^£ 4^alt/ ^jyuui ZxdlijJU jJ^jJ 
!Xau (_)f fjj^ljuit g tint nil Lit ^«j . ijjiii «f ijolji-] J I Jjaj iiUoll Ciil&lis 
J^a. C*J^a. La /j/ ^f.iSt/ ijxiuiit £,i<i m * J) 'VJ-^ ^">^"'? ti/itt'i'"/ ^£ <>j^' 
1 JSS Jf IjJIjaJhvl pjjJI tfjza jlit iUopz+ll lMIJSJI jl . tfUjy/ /id «_i^o 

v.n .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jjt SjtLuudl ih ir (juuLi La ZLilc SjJ^aj o**j>£ SjajXI oLj^jJI - LULij D 
tiiifif uujii £t*u pALdil IJA JiJaJj- iSiaJ.1 J jJo* ^Ijlaual &JJ* tfjli} 

fr .UJKInn U jL£ Uj . Jjaiudl J dij QjJ Jjaj y/ Jel ^JU . SjaHI 

4jlj*b o$*jl* LiJL jJumj Ua LuLuiUui j* 4J5UI juaj U jf j-u/oj 

duo £*j yj - SjooHI £hj*-II £fjj4(kyit Ljlxs IJA (jjii tjti , e^UI £*bjJI 
i ■■» i+Uc jj^i/ Uulj . p£J CtAuojJ U Jx. &»jaj UjLuaI |4Jj &uy- Sxlj 
tu/ j£ . o^uJI J dJJ LJjfJSl tii/ jfiie/ US , ijjuuUt Um*sJU ^jxll pJLdl 
iujjU/ JjjJI jl < J^tjuil tj*\ uLma Jt CiISjaJI o JA jj& yb Luio y>u£a 
JbJbdl aiaJI ZoJoJl Jc tLLyi Juaij , Jjy-ajdl jxHUL Ifui&J ii.lt jl jllI 
tfjJLi , 4ikW J <SjZ.1 JUjJ mJ> ZljJ <> jljJ*JI <j*jL*J US IJU JUbj . l+ti 
tljidi &) LajI cf i*J Uufj , ljuiaj JjiljtMJ J* uj*JI eljlcl ^uJ <Ul*J 
Litjj J jjlUi (>uiJJ «Uixi Uj , M o 1 pLc J <Ul& OAjj Lt jAj , JjZljwJ 

. JUJI 

jil <Ojjj*i> jjjj (jjJIjMLj , iSJU LUUulj LkJ '/ jSJ i£lui Lij/ Jj&JI Sjiuoj 
UM £* yjUia XjlLlu J^li (jl Ll^JJ . t'i'uuLtii l JLuiLuyi f-iJjLXI £M0JJ 

, *"j *j . Sjjjuo 30 Uxk Lufi ^y/ /JA g;/«Ai y/ J^Uj < L*jUj«>/ 
<> id ^> (^aju jL«j tjj^i// Jl ^Uu ^i/ *j IS^> /a*Luw jij/ Ql , ^iSiljAj ^■OiJi (J^y/ L^JmJjC ;> 

, .uic c<UiAJU/ l »a»j ^jj/ q) JjSj. 1 1 ir jji* rv fcjUu j^u*l o-i^ 


v»v .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jjt jjJliJ/ ^ilui/f jjS », V Jlu jf* JSj& tyj*JI &V ujxJi pi cLA faUj 
. JLtdLt hj+A j&ljj oi/_ faJI Sjjj ju*b yj/jjuu// <d>L£u Uu>\^» , ^y / ^i* 

. I$ij4 Jj&aj Uj JJfrxll #JA ^Jt-Si fa iUSjJI ijiSjJI dlf-lja.1 fatu a ] JAyj 
i) tr^O*** IjkiZi j) jaJ DUaaiU fa oJ/oj/ Jjf k Jl dli 0*j JSii/j 

• fail J JJAJ JAJ J* 

fcU*/ cLVjJI til i^aii ^i ciijtluuJJ ^iijt JsumI j| j j^y _ y J? D 
(^»»-»J rfii/ jxjSUI itju, fa .ojj , J^ jjou , o/j*M/ oia j/ - -iJ&^y/ 
' ^ ^M ' a ^ u* &M ' a&l < SjajXI IujxJI Sjj&iaJi ^uui <u 

. (jhljU pLM bjAj 
fJaJ^ Uilj , aii a.j tfjtil Jtyi f aij y Luij i) D/aeU4/ aia <)tf U-» ^ 

oy?4js« jjj jy ^j jWj . Jm*j j* j; *ui*u/ j3U/ js j Juiy/ j*i 

<^*V cd ^j^ a Cil frk ^ CuJj , itfj^y/ cfaeM/ jjj> J op^y/ 

dljs _ Ujtjiy 4jjJM fUt j^JU Ujj*Ji 4^,jju dlj j& , w iiuu* 
cSjS fa tH^J*" *<"»*' tA»j If/ 4^*11 tfZJIlijXuJ! 4jlu/» ^ i^aji 

*?>•' i>' Jj' li'j ' iHiV/ J CiJja. ^ olj/>«iy/ Jj jUjUil Jfi/- LuU D 

[f*i Ot»j>i ^Z iibLaJ/ ^wLiuii/ jUiLu J*i j, DJlS Olj/>utfy/ oA* j/ 
Lifck t> ^huJj iMaJI yA tfii _ i^ijJf J t£j^' /»Uai/' J^» yJjy &*j&* 

. M u l ' l't jjl l»i,l Hut 

Ciljill J ISfaj 6aa/ iuuu// SjjXU ^.jIjU / JU*y/ J iu j,y/ 4^SaJ/ JajjZ $ 
t j-uaXt Jj (fa^jll J pfj Sj±l A Uj Jflubi lfi« j/^/ ^/ j^i// itiJjy/ iaJutt/ 
J/ <Uuilj ^Jjitl C)lj*kM £3tui aJt» ^^?^ *^** jl 4-«A< Jj^i" '-i* t^ 6 ^J 
XXjjiaJI pjjIfaUu <UjUo fa fajjl JOJI pjjJI J <Uujj , UmLui Q»y SjiM 

oh or** ' ufMxfJ u 4 ^ 11 J hj^ 1 u)^i-a/^Uuijy/ jjjujj « ^^1*4 » jijt* fa 

• ^U^ </jw/ ui«*// ji /yii j/ , (ifw^sA t> j*fjj/ /jji«» j*yi o 1 * V«A .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jftii , liclXu SJLudui J iaJuU/ CiljSJI J LiJAjj^a (jiJI JjuMI J, ffjut jilj 
-tfUaJJ/ eM OJaJ/ Jii\ oMj*ft JS pLji ^Jjifl ?ljUI o^Lu> ,JjLo J 
S tSu ■I'"''' Ac uc <"»■* LaJkC 4i£ dJj >*& aj - <uic tUjSaJI Sjleuuj ALttAJ 

. Lfrio lAjJ&JI 4lWo tLutllo Jjl J £j±ajj 

, jjjuu dlXL tiljua ,»tjy/ A* f>JJ J fjirt-V.fl ^^^P Cut* 4J/ tJ^AJ ,*iI«J 
JS 4fW ^o// ,*i/y/ ^ fjLali &IjuaJI *ja Al Jjjcl CuS oils pL^I dti Jj 
LflS CumJ SjjuS <_iLu/y HImsxII #JA Jc L^ojja CuS dJj £j> (S JSJ . LLj 
, JUjjxjjJI J ySW pUaiit i*-uh lJjcI CuS J&J < SUeLxlt u>Li J JaJj hu 
CicUojuil jJ in"/ CuS J&Jj • LfiljjUuUI &*-uk £t (jOjUlt 4JI lJjcI CuSj 
*\';t* £* <U»3la jjS) CtULaul J I Lxaujjj <*+±u A] JjJUu dill £a Luilsut 
Ijaaj <U fjJA tjSlcl L> JSj AjajLuxa J( IjjI j**2l fd ^-ijf Mil J+uuj < j^eudl 
Jjotuj Alj • ouu J/ »juu Mj Al <MI ^Lkuuil jJ tfUu ^oSI AtSj . ajiU 
Ijl Lfu jie y i'jAi' tijuilj t^ OOj*! Vj ' /»J*iW JfAJJ f»jiaU/ J^*3J/ 
. <>j.Mj jjuu (jUI gLojltl Jit J LajLA*. , tuijMju CuLS Utijj^tfl CyLui La 

Jc jJtjij Al JjLau pijil dJj Aa jlSlj , £*uu fd dUI Al JaaJI fijui A*j 

JS jSL&aj , dSliua lift Ajj , yjjSUI Ujmma oLau^ ImUltA ULaJ/ J2kit,l 

. LfrjxJi yjlt] At Jluu jjja J jmmZ Jtil fUxdl 

SjjLoc jjxAaluu y AjJJI *yj» 4 tilnu uj U jJA 4J/ Asjf Cdj Laj CuS Mj 
. ytil-xll ojLula Iji^jIju yj Ijjljl* jl J* ' ?&JI 

ffJSJ , CtSjJI Aa 3US <&?J*3 iyjiSl AjM^t y ^Jiili iS^euil p&jlauu f+Jl 

. JMiiA jleiaJ, p+uiiJl Aj^OjJU 

IjuaIj VjI iili/a// iuelUt Zdj)uu £$j JjjjjluJI Jj , jjjitl J 4iU . IjSAj 
. SjjjaJI SUaJI SJji {JJlaUI £jMit tt p^i V <& UJ 4 ^* Oi'^ J* 

-uyLOa/ AC j , JotMj*/l jjJJI J pLuJI jLuj Ac JLoLHujL fuidAj - ti/U D 
jdUUI putty. J Crull ijpl SjjjSJI ia^oll JL> JS Jc CuuLi jSJj . SjjJoaJI 
Ac glijdl LjjIjIjjumuI Ac jJiJ L L, nnn SoslHI &uj*JI Ztj M*? 11 »*** ^ 
iJUuu^l illu* jilj Al , CtlJJL (Jj/i// oift J . Jdljujf JjLdij , ifuiiJ 
. AMI fiUJLxJI jJxjuu doaJUf £uj*JI &jJ+*?JI 

Lac City) jjJj lJ^-u Lfil LOU Jj < I^iLua uicuj SyiA\l *JA £&jfu LJS oifj 

JbjjlujjJI 4jLuuu}* Jcj , ySjs>yt ftLxJI &IJI Jc jjitUI a*-aii $1 <ulc ^ 

SmMJI oUauJ/ Lojux* , liUSI oLLUiy/ L^ii ^jjjSj lJjjH J A±Lxxu Cil*i*l tJjfiuiJ LfrlS iauoJI 4J4 Al v»s .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL tjAjll jbJdil jl&l Ciaji fjtytljuiyi 4jLiaJ/ JmjLIus ityfii SjUj - I 

. pU 4AJJ &uj*JI t-ijtiftllj 

i jSaj JLUOj i J'uii-%11 ill// Jlil jaii isldLoll ja. pi uiyu J^ljuit jl 
uLuJI 4iui'i jA griti-ii dtu// ^ J/ t-ijJU tfj/ Lai , jaU/ ^^aJ/ jjUi// 

. Ub/^j oil* Ufa ui/^y/ JS ytc ZlojjUI 

» jjAUijSj* j £j$3 y of 4«J^l// D/^i// JU < <jW0Wj h^*-" «*• iaJu " 

>jjf*aJI (jl Li£L*y Li /J/ uojMxi , -*£"* oyjLuJ J/ £Jjj SjUjUI *JA jl 
i.?l vjJtaJ/ t> US/j jIjjjUI jii UJlj ijlj>uu /jjf /jjj ^ Jaait/ 4u^«j7 

j ^juj /jUjU , c*uJi j tW W tw*» tfJ s sjaui oLyy/ oji* w/ _ i 

t^aJ , ^LOKj J^ij^H o'j^ 1 Uj* &#* t*J ' dl&j»W CP ty - r 

? f^u/V/ <lf*/>t jImjumI 

»Ijj pjj J*1 & «i/ J/ ^-©1 ^J ^»j , JaiJi cjUia J fSi <d/juL Cii^ixiJ Lu 

jLuai /j iifj^y/ ^ju/ c> ^jj ^j*i\ tfrui jsLt* 5j*w oLyy/ <Ui 
& y ja* jsuuj . ja*i/ > y/ -Wjj.^y ^i $ . t^jiti 

Ju (f*£au 4joa >» Lij/j < L£iL>. L>3Uu ^ jji/^i/ ^y/ f^j < ,*3U 

iA t) . ilA jjii , ujxJI glluo J} <Uoj (SjlJI jljJ* (j) dli y±?JI±> O^J 
\+a Ujj OaJj iJ^u/ iu^ <Lf < tfuUfiri ±**H J! i^J^I & L * JI if ' t&^l 

1 oaiu/ Ja«J/ Jc jSLt jd IJI j*JI ty+lf* 
SjSj Sjjl* d*L1 put,) jl , jjJuiS . 'Js. di*J Lm> ^ di £i«J ^u\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <G)j , fSjUaa. J <ull jujJti U u±ju jUu 'Jl ioaO//j (f lLIU /a&ujt*-' d*l 
i^ijuJj , fj&jAll IJjJ p&xtjlxa ja 4jLujl jjjj qa Jiiu o? jl 1*5/ J ^MjmjJ 
eU>ju*yi ia.lju» J <ull &j*ju jl . fSJ JUtS . 4j iiioiaJ/ LujUlx jj& 

• (*****! J 

D 

■ Ji ^ 6J J O" 

ylll XaIjuaIL <-**)¥ ^Jjj ■ fUUb IjjIjSj juiju V J &*jj*l a£ULuj CuSJj 
jSLtj iAljtaJI t>j& Jlaj 4Jli , £au fUjuit LaSj . Ifii fS^lj) (3* ^ (**0*' 

SjaJJ.1 ^«y/ jbJ/j^ AiJ/ J/ juJjm 1 1 Jl j**fl y*ilarf <>JaJ/ tf i// elj*)fl Jt 
. dLitfiy/ (^ai J juu» Jti £XH^" (**"*** dW & U J ■ O^l Jj U? 1 jo&J* 
jloiJilj J oSjjUmj . SjaUI patl J pSjgj <U plS <jdJI eVull jjjJI jjj 
Uj&iM* di±* isl IS 'jl CumJj . SjiUUI Jjj*jjjjjJ , idJj JjuiaJ Jc SjcLudJ 
. L*aLj 5U* jjSUI dULiyi ^ J** Jt. Joaj lJIJo*/! ^ 

£JU£« Li/ ^o/U . UK* iH^ljjjil! oXStJUll £L>tSJ! SJIjJIJJxJI ji* . LuU 
. (jJjV/ J^kuJ/ J gtiuixf/ JLui jljAiuil SJ&uiA j* fJ>) jA Li jajm y 4J/ ^t 4j 
J/ Jajj ZjjIoUU ialuiyi ja Ijjj* Sm^Sm Hut J& OJ+ui Sj^VI SjJiJI Jj 

TV J «£a»j[>t/ yllLuj J Ctauljl US , jfii*/j . <jti J ±>jW jj£ JjiluJ.1 J 

HI jSiaj UJ f&jL» isljil u& (jZl <* JjJJA M-Lua JLujI jjW j* jl . jjU 
. g li i i U t JUim Jf jjk\ If jjjluxUI IdA kMjJ X-*y 4j fbiJI 

• tf rt-i(? if/ J14/ IJ4 SjLjj jjJAjJi fSJl jM jj&uJI ja £alu) jf J ulis jSj 
. jLirfl IJA J tioai// J uJA ujJJ jl (fjJSU .£ jjA JmmJI Oja-j 0«j' 
' dfjb J?-* &l*J/ £*AaJI J| 4Jj , ISJjal (fiblj* jjil (ja JA tfJ&U JmmJIj 
tfjltj . UtlZll yJSlj Qlalj jAj . IjJjJ&i V ifjAJ ZaJ^yi £, jaJ/ J^ Jj . . iJXui. fry*. » ^ffjdVI O^jU ius^aJI 30-J^ 1 ^^^ ( V ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . «>^ii// OtU J SjAtMJI SjUj Alt udlaLuj 
fjUui J ii£j (fie f-^j^t ,jjj JU12 ZtjM J oUaLU/ eJAjteJc IjSiljS J£ Jajj 4«,'.»UI Jx. JLujjVI j>uJI (j JI^VIj oljt^JalJI ik^J « (£>*£& U>a* )) 
-A <Cla»j (j <UujjLujV! d **(j' <- J Cui^J < <J3iaiU SjujJ JxLuu _ dli, lVin i l ,l £y> \jla La 

J^auJJ V^ko IfcLoaJ ^ j2j < (jlaliilj ,>*l>t^ j S*%>*^! ^J^J*' C)!_>jUil 
^j1 (jlS^j < iJISJI jjAo « (jj^L j^ » t_w£-« (j jic CiLJallj jSUaJI Ja 
£jLil jUlJI f^jj <JIS^JI jjAo JcLoa « ojllajt j i ^% » JA <Ui (jjj xaU . I I 

JjS <_jub. <JI <ll£JJ <u-aUJI C)LU*JI JJ^« >* « U>»^ U"*** » 6^ 

jfJI s^cLJ. JUslill 5J.UJI uyaJI ^U <> >^ tfjil « J^l^-VI jjji-JI » 

>A*J L$_i (kjij ^1 oLJxU £-*>. olfiafc (Jilt ^ V>^' ^ ti** 2 f 2 ' ^^ ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ! <G I J Laic I lJjJU-u S J ujM Ojlj La£ (( Joj I_)jjijV I 

lj C^Jl>JJ' d^L^*-"] f\X>^* Sjjlj ^jJ Jl (jii ftTvlin « (j^jllaj] (just's » 
A-o (JJUlLiLi « Qj )"K*J » jjU <jjl (j I jn i nft <j^ f Lo!Ls.Vl d*J A, ft.».uj Jj < « <JjajJ » 
4-ilc v_S_>juaj_j < ££j_jill Ljx.jjaiJ. iaj^UI Jljilj CjI J*il Q<~**> L$J (ja-*xu JjjIjjjI 

. jjS La* i -j tui t 4 "tftfr , a jjl « ££_»J£Lo » djjl jilj 

^ '. Jj La (j^auJLi <jlS ^La* jii 

jUJVI c»LjI£J <JjL«I U.j1L» \2jjL ^U Ijj^j jjjj , LLa.VL. ^q"" 

p.jij ol Li^ki <^.j <> Vji«^ (jx^li . <jj_>*J1 cLjSaJ! Jl ^j^ j-ilu. 
Jl Ifuuij fj C ^LJI ^Jil ;> Lclyit UiiVI 6dA Jlo Jl jhi^J\ jU^VI 

D L.,4a4 ,>i5 tfUlj ( \^8A jjl^i ) yii4>-JI ^s^uill ojadl yJ^iaJI >i^l ,) « Jyij^i CUiu » 
Jl Ojl {JUJI J tfjf S Ja-i 4»jS^,l oIjjLUI illSj ilsuil^ 4jj^uu 6da1 tjiJIj « ^Qu. » 04* J* lata. 

' tf 3 ^^ 1 l**.*^ 1 V^^J ' ^<>«JI SjUiil dJMM £JX 

J.ISJI yailfj « oiS yUjjuJl » jiu^l >Aj . illS^JI ,) oljjjiJJI 4iaJ (jiulj l^»3j SjSi. (> ^ ( ^ ) v^r .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL u^l Cut* I jl L <JL*y « ^j^ , ^JL « ^L a*- » J— 3lj 

« tf ja& » ^Jl f I3j . « cAiUI iu,ljj SjLI » _, ^ « J^l ^jj , u^ 
^ l-i>ifl3 « tf^L » -* Ju»3l u-ujVI CmJ! j ^jUI <>YI jUl« « ^j:L 

<^-~ U^xj Sj^^ill Lut t^J ^1 Laic S^liJI j Lu>£ ^\ \ jLi 

j^uJJjJ/ Jjinf) ;; 

•fyjf yf jjJ £*< i i j U ^oua ^uij t>4 Jli^> Liii^i yjSji y/ LuxiLw yjjj ji_ f 

. yJl^J j/^ *<-iJ 

Oj*j±i ^i ji* U/j , Lij^cjj ^u^ LluiiJ( aaJ ^ . ^iy >J/^// <iiui« dJj 
j^uJ/ ^Lc ^j^Luij CJjJI utniKJ ihuij JjjUti IjJjJu Ijlj . Jf«J p+uJJl 

D .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J>3 « J^b-tfl ^jjl^l e^ 6* « j-^i ^ J 1 ^ » ^Vs ] 

£*« «"iljiS »> a^jU Cul* ^Mt J^l tOA Jk jJ U* - f^lflij 
dj Lofcb « >iu fciL^Jjj » jy*^ J^ 1 CT^ 1 fej , ^ ftj| H 1 * ° Ukii 

^ in ^i u^"« j^ » 6i *?%^t aijjiaJU ou^i« ji uau-yj < ulu bju 
i^ttua 61 « tf^ » e" 9 ^ ■ ****** ^ bL " V^ 1 6- 5 ^ VI 

jUW 1j Sj^HI oLV^I <ui Lu <£ fJUJI o4 « -r^ 1 ^ J 1 - 4 ^ » J Ji ] 

j^JL. ufkp-tl U^-^ 1 i=-I^JI <^jA« ^lj . liudaJI (JaJI L^>b^ £>* ijjliJI *UV» J* l**jfa 4u»li>JI ijJlS- Ctlfi jki , »JJ J«j « tfj>4 J>*aui » jjiS^ll t4f«S »jSi* (^ ' ) 

_ iiajlaJI jJJJ - iu^t ^fjj - e'jjy t>"%-» O^J - ^J 5 ^ 1 **&" ^h^J ■ J* ^J 6"" O"** 

. 4.UJ) Dl^LUI ill* o-iij v>* .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL [ • j^jlj^l 

jl uiAJ «G1 tf^j Soa3JU ObV^JI 6' J| «^f^ i) « tf^b »' jLi? - t 

Ifil (> oSUll &a.ti<> C>IjL)j ja,USJ1 cjjU Jl bj^j bjjbj <j) c ^aJI <U jjSj 

Ajftui (3-o (Jj L i ii .o j jb\.jS till J J.'" 1 J ^^ « .T-^bll <Xi£ Jba. » Jjj 1 
<aJLjlj^uVI <Ujiajl <jl (jjija aJJU <j|j baj *<■>■•» < <Ljj^1I S jl null 
. <Jj-o->J Jtlia jjt ob^Luo 4j1 SdaJllI oW^ll <Uj&aJ ^kaS <jt O-uaij 
{_)iil , % ft frl i Arl (jj «iij Sjbjj r n ■ "" (jl Ci i <*< 9j 4 iluljjaij I <Laj£aJI 3I ,Jj 

Jail J » Jx jijJI lia »Luac! r^i f^J <J>«JJ Jtlil (jSjj^VI rj^-^! 

(jSLaJ V a.jJ5jJI IdA ,jt JJSoJu <i1j < S_>Alill j j£jj bj3S jja-i aJ <jl ia.lj.ua _ <Uil ^ Ujlij^at 4lLu bj - JSbuj <> <Uk jviAJ b J£j ,Jfjl>uil OJ& 

& |Jj . <jajJSiJ! jji. j^ jy-°U? "-^J Jb 1 ^ V" 1 ^ Jf* J V"- 1 *" 1 ^^1 
cut* b^ j^bi! J**JI bJ di$ C5j'4>- s'> ^ U ^ °^ • C,VL ^ 1 <> 

. 6jJob\-» 

j^, ^Xlu^jJI ol^jbUI «uk Cil«v> !jjj2j SjJhUJI oilS o5>Jl dJj i>j 
Aui JjSI^uI b^ ^ (^SJI SjS^lj <*-iljJl IUJI Jl jtJ* jjjSsJI (jl^j , bjL, 
t) Cu5j ^1 Jjbvi <UaaJI »JA jl » : jjjSSJI Ji%j • dfO^b uU-VI *bl*JI 
: ^ ^AJ Ujj l^ r^baJVI abjJ -i»5J ^^ t^ 1 i* 1 ^ 1 tf^' 6 ui l 
i^, ffl ..-.-< Ijl^a^l J ^^ La^ IjuSl oULVI ^bkll pV> ol - ^ 

. ^^lJI jb^VI jt « Sa=Oil obV^ll 

vn .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 1 4. > A»,. ; t <5>J;^12j jji <alfcot jrtlij j o>la*J u^' ^LolaJI eVjJk ui - ^ 

*J~r » <jULcJ ■* J '* "^ * ' J^J ' ^Jjl fttSlI 4 -> l lllVlj Olfcl * ni VlS UjjJ £>*-* 

« • ob^' ^o^f <l>t J^ i-ij^ajj <j\ U^k a^*-^ ^"1j 

jiii%ll t-i^A jlijl ^'nft jl » : J>3a <ilJj Jju i3^Luija.jJI jj>&JI j^Aaj 
£Iaa. <GJlSitol Jj5 « jjjj^a jj Jail J » ^Ijj^it o«^j J} CwaS JjSI^ujVI 
Jx Sjijjj^ tClaliffl SjUu SjaIj S^a JjSl^guVI jljJ-bJI £^Ujj <4 *$i» Ja& 
IjJkdOJ Ujaaojj , £i4j£JI ^l j^ « nl l ^ ibj^aJll ^jjl^cJI dfcl^^ *JLux» 

: jjJUl&l jaI jj£3 ui$«J SjLiJI dOA 

»oA jj j > J^IjjjjI j^£ (j^jJli 5jV>U ^dVI JJ jw^4 laJj jl LI _ ^ 
js £UJI J jSjJII £j>JI J bla. jl^l JjSIjwiJ gjWli .A 41LJI 

Siijui S\U\\jlu^\ SjLkJI jl Sjjjju* LjpJb j**aa jjj jl Ul j _ Y 
JjjIjxuV ^ 4u u Jjm ^jiuudl (3^*JI jl£ < «Uladl dJA Jj , Jjl 
tb&JAJI Sda^JL Joui^VI (3jj-uJI 4iaj j^. jJJOj jl JoS j^^l ^J^ 

(^^4^1,1 £Jjl^fflJI £UIJ}J Ji-OJ j) JjSj < \AjJit (fjASkJ Ja£ (^U jl 

« . JalSJI ^Uill oa. Jl 

^^jJuJ » it^^a.Aj « jjjj^a. jj » <J U"w i i l jl j Jjjj < jj_>Sl)l «UuSjj Lo iii>Aaj aJj 

£Aj ( laUl Jlc JjjIjojuVI jljJSJI J^ <£ j" ' " " J^ >-»2>tl Jf^ <J-« VjJ « J^SjJuI 

D 

^atLuw da.1 ^j « j±££ jjjU » jjiSjJI jls ^nf v-itus ^j 

j*Lb U jjuj . <U ^31 JS ^Ui> 1^4^ J49 , J^^J J} La &J>Ja* Juij] (QI3 
j*^ « jhj » j^dJI ^dftLuto ^da.1 $Aj « j"t< ii9h^ jiU » jjjSjJI jli 

vw .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ! Sjauuj 
! ! « jwfl4 jit ja'I VIa4 4laLuLiJ VU .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

CD LfjUj <-i2jjj uijjm Ajl^aJ! <j1 tillj ^Isj (j£j jJ _ \MT 1 i>.o iUljj £* 

(jt U»J,>U d)t£ . Ifcik ,jlS ^1 <k£ill Jlfi Cuu <ji«j <_i5jll tf J\ . LfailXy 

^^Jl Ja*JI ^^lu« Jx. *I^uj 3-jj^HII Sja^JI ciljjL^o^aU J*i jjjj JUa j^S 

, jjjjuull yU! ^Lf iJi; iuitUI Sos^l oIjjUx ojIS L> <Gl id*. ^jJlj 
c>^H^' W* o^-" iP-" <laSlll Jit oi2jj <JLic oL-ttiJC jIjAj ojf»&} 

VoJI oLL* oJ!>! £ , isJUl ol^iU LL IjSU ^ ^ j]| « ^CVI ^ » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ioG JjLa*j SjJda. j-oll«J jj_>jJlj ji^^JoJI oljlftf J^ 3 ^ ^oiaJ) < f-lili.'Vlj 
. (^jjJI jj-wJsl J jlil! Jx. £i*j3 <JU. lilt CutSj 

n 

i*j a2j « <^j^J cJlj L <jjSjlujl1I oLIajlIIj <uii* cJIj L j>J! j £U-ajVli 

)J> (jt <adll S&iUI CulSj . uwUVI ^jjji! ^r-ait j>flaJ jjSI ^jl^ujdl i_ju»jJ.I 

>fii tLui ^j <G^J. Sjjill Sail (jl US < t 5 '^-' Jal&LLV JajJI <GcUaluil J ^u 

. jUll! Jx oSLijt wU jjjidl 

afJOJ (,£>». (( (£iix& jj>a» » (^iij^VI t>"JJ>JI £■» <J *-UJ Jjj-olij <£jj-iall (jufoJI 

^*jjj-11 J/i jlii « j^llll *uc Ji&a. » t^-K^ « j J v » j >>i nil Jv2j 

: « ^Lui$ » 

jMy/ OT^O -8 "^k^ f-^ti Joi. yA (jJluS (jo^jJI (jlj J SjJjLi.1 IHiti U ji » 
ju Ml y/ p+UljitijjjjJi JJIjl t) ULu dUf>L» <J>4u Jy^W / JA <>*■* , SjaMI 

fJi\ pJtjA hua ciLc j*i . itjtsJl & ^y J*WI JSt J 4?^/ ctilsJ 

Jlc »joaJU oUjLot tiijJA J I (j J Ujji Im &j* jJj < Jmu£1aU ^'j 
Jj & JJJ j-tf jAj • XjJjJUaJI alj&llj SjaIII £*?j*JI £?jJ+*?-M J±* lij^aJf 
*+*lj* aiaa. /j/j . ^Ul.tLUJI J iLaiti cuLf ^11/ d^Slit/ £iu ^Ujlutl t%m'i JUa (jl US < (^j^aII <Uuu« ki^uijl j J >*>» Lji^lj i Jjj j ^ it^l l <UuUj Jl Ul« < ain*t jab Juijt .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jijxj US tajMI »o^/ cLpjit J Jliiiy/ MjjIj . jjjJUI jJSJI SMj yi 
_ "<LjJ*aJ/ <Luj**/ iShitj *J*W *±fj*M *fjJ***JI u*J - *"**' «-">W 

. jy/ pU// j#jZ"*ii £>** J u-^ ^^ 4^' v"'^' <J y ' ^' 
jt&i t Jjjjs , Z^J* **M otjfiMi oljjjKjM $ J* us. ^MjU ##3 

. J*J/ J tfjJA lAI rt jaJu JailaJ Cdlj U Sj*2XI *£j*JI *?jJ+*?-H j' 

pii < Hxi UjIjS (j£xj u->irt> Cwtf dJaJjt/ 4^W *?JJ+*? JI o! OfV J^J 
t>y^ ,»4j « tf ai* >Jd! I- Jl fruJI J *jj**U OljSJI J J* J«»j Otf^y/ (> C^J 

uilfc a»j (>*»W J^^y J^V" 4J}jl*^H JSj ■ i^lJ^t *±*U J lHj 

(( . (jlbJjJulj (j* XAitiit SjJiA CiUJju 

_ 4040? jjSj oLj li^ t>; jfiS*l islit fiijSU £Jj»aJI JjUUI ^jjj 'Jt Ct^i » 

<Uk pLuj . iiiuxll 0* f+* tnslaJ/ ^UJL £j*JLla» Juuj^iuu// j) jS jf tf 
, iiiuJt £y» <Ll»Lu» £liau>t Jj , <LJ1 (JLLiii L.ai* JuxiJ jtc jjlJU (j) dh) 3U •VXN .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . <LjUu CiljL* SjAl&lf j* £*-*>J i^fJI i) &j"*U CttjiJI tfjj Jlj La 

, Jaij* J* CiLLxuijL SjaMI &uj*JI JUjjty»aJI ^ ^ ' ^J^ ^*^ 0*J 
yill ljUuVI ytuu a+ij frLtj . XjSUjVI zjjl Lu+i £t JUS jlii i^j^J 
Itjj^JI £\ t&j&A filjj jjjUI u**Ju jl Llxuu Hi /A» £»j . dij Jj CttJ 
SjaHI CiL^jJI £U<aj juj SjaW p*bU 4labi Jf*J yti y 3j*W £uj*JI 
piil jSlcli , jaVI IJA jf ^n^ i till tfjjj uuumjj . (jjijieJJ Vh**o lAjUlcb 
Mii^yiijjuj SjaHI DLtVjJ/ &*jS* &J &a> iiajjJL iSjj*+b f+i j^^tixkuS 

OXL*^ J JLtJjJf LuluLuj ilualji ^jajjUI J iuaLLJI tfJjfa. j£*J £/tu4/ 
Luli , LjitjjSW liaJLoa Jjip jL t^ull L*ju* JaJ IZIj . iJjUlil i aUM I 
« . tLOe Cf jdbj jh LjJ t't-KLiuj tZtjIjaJI Jj&£> J& LujJi iJJii dJii <^Si 

ilia* (_UaJ» L^jIjjoju (jAju j <ULui_>JI (jl (( _^fiLJI JaC JIa». )) o*** 1 ^ 

: Lfcii JU <ka.!iL. (ilia jju ^jjI j»j . « jjIj o>a> » jf i < J l dljj «utj c5^J « ^ 

J 4.1, „(..,, J ^aiis i^y/ Ifi* itJaJL jlll Vbjjlljjb $ j/u*2W J* 4J} , 
I^Lii Aaj> qJuu oii* <Ljj*uJ/ <jb (jJuli jy j/u*W Jfi >4j . o**U 

fjbjjx* tjSjj'yi o^ijJi £4hj ' c*^ 1 J o^ LtJI ^W 4S ^ t ' JJ * 

CiljLuUI o^i LajjIuu qujA 4JI » : * j*oLW JU« JU* » <-&-»/ f" « • L *e' 
oUbUdl j£ Lu>ja if* ^Uui yl J& jAj . 4^1 J^ H^uj J Sjjljll 

, «jl£c tf^aJ (fill cs*V ituJ* &lJI ty U* O^l J*±*Jj^l 0* j* 

« ! ^UaLJI (ja a Sj£.l3 j Ujja.j jiJfcjli <J%>«t ^J^*- 4 t^^" *>AliJI Oa.lj Jii- (jJ^JI v>^' 
iuuL^ ^1 o^e^l Cuill j ^jSJI (>^' o>Aa-* JjIjj s^f^HJ • ^ <3 « o4*>* » 
jjJAlJ ^fA-Luj - 6Jd»lo ^>^-1 «-JIaa1 tjiU. Jl _ Cull Lufl (j Saa^LlI oLj'ifjJI 

VtY .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL , JjlMI joUy/ i^jli ^£^"» « yjjf&ll » JjJaJI LujJ eljjj o"ik) J^^J «-^w «sii/ 
-^ ^c ^y/ yl* IjJiU jSj , iotoi jjjit £jjj jjjit jA LuJ jlSu* j/u*j jl 

r«i Ujjs ctfjtiuu _ inr £ju/ jw/ j / »^Uaci ^iw *uait/ oL»yy/ 

J j . JaSi JjjJjJI £l2Jl pjuy j* jAJ j£ pja3 LxxJ jti j?lj . j?jj jjj%t 
JtAt kJjui ZULU I iluJt J j 4 jjfl* &U J I pJJLl IJA JjJfJ lJjui iajUUI ZmmJI 
« CujS » ^4 J^JJI liA J* LjjJ jl . dJJ jju SjLjJI Jualjjj , jjjle f* ' Jl 

. Z&j*! O/jfiLun Jl &*L± J jaj fdj , (fj*l 

. Lis CiljcLua u, IU I 4y\< « fjuhjA » SjcIS Jj^j Jaiuuj « „ uHi II » jSJj 
jL JIajjj ( SjcliJJ ) LJ SiJjLa jcLim JjisLi SjcUUI jjaj j! ^xoj jAj 
Ctl mLo» JLlA jjSj (jl SjcULU eljxJI IJA Sj*. •i>iiii SjjajJI iiuujJI 

<jLu (jukyi SjclS J Ljjaj jL <Lk/j^<aj 4J liiJaJj jl ddc ihSUI aJA J 
Oi-o LjjJ yJJitjJ jIauojja La ( i}jfto ) plaxll SjclS J jjjjUoj^jJI Jjaj J Li 
J tJJjAj Jl jjt+AI ^>LJI J* iJtSj (fill jusLt (ja l^Jc eSULuXJ £JjL>*a tj) 
MJ » ,^^1 djfoll o^jl JjiS jl dikj , t^uy ybbdl jUudl y> LuJ 

jL OjSjj jl i jttii idlj i-JJIaj . « ixloVUf i-yill *jfj <Ujalxa 4a/ju jl 
j» jjSJ lJjujj , Jjjhll ja tfijj* LjjJ CjJocI ^Ul ^ *&j*itl ClIjUHui^l 

. dJJ jjJu jttj^jjSJI £JaJ jl LLlLc i.n<rtf/ 

L»jLa. jjSJ jl ddvj , Jjlljuiy tUjUdl oUxlll ty oxj djuuuj jS LAj/ if hiAJI 
. qhSjlH jl JjUjluI Jc pjx+lb U[s*-U ^tAuu jl i^jjj V LJJL <^xljjj , 4x4 

<LUc f-161 J JjS j4 41LUS Uoic (fU&ll J* Ujiic UUoJl oSjj dJl M*1 
jjSJ iJijutj 1 itUJI Ju nl un it rfj^i u^JU <aUI CujjI jSj • UA ajiLJjjiuiS 

• iSj*1 *j* *^j Ctlti IJI Ijjjuu . . rote fa , jjjjs » ^iuijji ioi, _ ^jiii tjjji ^uIm (3iuj u.j**j ( r ) 

vrr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j A^LiiJI (jiuJU <j] jjVI <L»1 <j^J ' "V'fl '" UJf^ (j-> 'A (^ jJI ^jpl^aJI uititill 

jV ItjLeuMI VLdb &*UJI pSULuj Jt y-^l oju ^£iL Ojjui » 
. ^L«J/ ^y/ jle JjYI jjStUt l+J JLjluxiaW elubjW 

j/jxiu// jtc (j|j . utf^t/ i+*lji ^jihlmi Li JSj ^iiijL«i j/u*iu// ^£ c >aJ 
gilt JaaJI J^Ij* Cj*^} ^J ^ " j^^l *** iM? * lp**J ...... Jaljt 

D 

*jaJJL j^JJ Aa. Jl S_>ka. <fcj-uu ^jjjJLJ! (Jaj JjdaJI UiU^"t Ji £_l^' JO^l) 

SjjSJL I^ILjj i^U. ott^ jjStL jSljaJI J I v>t S>»liJI cul^j . c iLuJJ 

Aift jjUj . jjI^H Cil.icLuJ.1 <j^*J JL^J^ t ^ u »^ jij , ^.jj J^t jjj LjjIjjaJI 
L^ii *-U«. « ^Lu d>J » ijl « j-^allll Jjt JLoa. » ^« <JLuij Ij 'viu ii CilJcLuill 

^Ijill J| djfcjl (jiiU dJUj < JjVI <eo>ilL ^-uL»-uij isS k3ut ^^ W^ 


VYi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL «j, <k.lt <Lli« « jjIj a**- » c*%>^' jf**^l v-illa ^j2St TV ^jj Jj 

At <uJI « ^ "'-^ » <j*>±>^ a- 6 SjJda. <Jjiji ilLuij 4 «lwl « ^-oLjJ) -Uc Jlaa. » 

_ HijZljsJI ItyjxaJi umn JUOm Jiii jJu£3 ^oaJU/ CtU^jJI jl - I » 
L - r a.-- Uij ci^k J/ J>*03 jf iajiaaJI o J4 j/ Jj Jfti J 3 ^ <i*^>J • *«>**' 

^jtfj ^* - &V*" Jj**^ t> ^J^* <>»>* L<tf - «=><«»>» <» JaJU/ CiUVjll jl - f 
. ril/j iJ3Li Jtft fit*// J ^(j 3 '^j' tifti * u' /**.* ^jy *•** J "hj-W 

CtbyjJI giLeJ, iMMJiL (fjp* j*1 >> yhjM 'J 1 *" 4/ ! aJut " * jl */ 4/ - ** 

. SjajXI 

SjjLu (j) jl . SjrLiil fu>yi jujtl/ Sjaluu JJJ Jc e-lu SjajXI CtUif^ll jl - t 

. jjaLm JjLc Jaj jJtuj (j^sd &dj J 

ujA Sjiil Jf tfjjj jSjSIjaJI #UJb. <-ul* j* £*"(i J^" J* J^^ 2 (*1 til - ° 
. 4dbU/ fdLeXI J& tf-jJ*// Jj^JI OljUiAl (fell (S JJa1 jl jiaj ihiJi 

jti- j*JI J dbjuiyifjM JJ&i j» ZijjjujJI <U*j*JI iSltXI JJS Jljloilb- 1 
^ rn.lt jS jZljzJI J Sj*M &hj*JI tJijj+d*JI V* 31 ? ti* ^5** MaP cW 
Jn SjaJUl CiUVjJI i_iJi-* j* SjajumXIj &J&I CtL* t-\" i -* yi futj (jjjjjxmJI 

. HjS jlS Ud jtfi/ iJtpLUxa Jt ls l* , jJj'lAjll juU&U/ SjlcLm 

ijjiiS J* JMI zjjwVI J £j&* ^>" ' is^jty 1 CJ^ 1 o 1 ^* til - v 
jSj . Ijjjljjtj tjJjb &ll± (jt SjIjxa jj£ CiL&SUu jju XjajUUI oIjcLuAI 

/>£hi /) * A I' *^ I. UVif faiLtab | k m 'f*\\ &J3JHI JLxJtJlJI ^'jjjj ^"^ C^44 /«43jJL2 

iu^«J/ jjjjjnytl jf J& JJj &] jlj . j**tt J it^A^a Sjjt^u dLUt^/l 
/s/ja/ J/ 3U« ^j^j j5 ^0?-" J/ y*fy j/ J(>* j' 4iaJu«/ Jm(>j SjajJLI 
<Lu^J/ iijjfaaJ/ J/ i/Ui 4j^x« ^)JAj J ^^t/ t> SjIj^I £Jjlj if xjjJtu 

SdaJXI i^j*Jt ZijjjjLaJI jl jju\"i jl ^.Jaaku V SjajXI CtU^jJI jj - A 
jLiJL Jauuj , Sai'iII 4jj^«J/ Zijj+&aJJ ijjLuxiSyi jjljil £&j-fj • j^j^ jij , ^j&JI <U2iM Li^jl j Js^Lm JjSiXI Jusl j . i.j^f*aJI iojlij Jl JU1I jijjJI j I4I* f^ i uV i iuuj 

vr© .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL « . IjMoa tiUu&l SjikjJ,! &uj*JI ZtjjfrAaJlj iiir^y/ aj^JUl oL^jJI 

t jmi't ^ .i A" uijxti Sj^lUI (jl jyuaH^i j^_j < ^>jljaJ| 5JX.Ljj.i u ajAj iifcjjjJuJI LjS 

<ull LflSj ,jjJI SjjjLiJI « cjOijS » iJLuj J! « ^ollJI jjx. JUa. » ,yu-a1j 
•tiiUJtj <^»l«-o o^Si I jj j-^.iijj < i*U <JLuj Uj.vj <il » : <J JUj « j aL » 

t3 -Uiuij wi>cu (JjJJU* Jx, (jlj < jixiil »j-ui jl (J-jU VU-* JiL V Lu Sjda-a 
(( . t£±>J& ^ILuj Jx, <lo Ljj£-e Ijj - i Ja. IjJjij - wjj-uLII CtSyll 

tjLLij « jjL <j>a. » jjiij-aVI jaiuJI tiuu \ \ ~\ X jJ>&f Y^ ajj jj 

JC tf i tau i CtLjLu Jl j&UI Ojui) Ja^I pjj tjj* tfAJI IXuiliJ f-Uif J 
<LLUj cua/j dij . uj*J,l £t JLaJt l+Jtlji £ jiljaJI iajiaJ^jji// .ujtiJI 

Zuiui dLiAj . ialwlj oULj j3(iij lafij jlljlj « ijljAj > #liu 12i»j JS*fl 
. jjJoJI J IpL iijlj* jLa.1 LU1I cjjj -O/U tujS 

< ySjjtW jjiuJI 

jjuj^jif Jim// (jjijery) 
jj* oajuij , jlljadi fyyiH SjcIMIj iiUHI jjjtSUf ixjila t-uS J£ Oiuslj 

4Luiu/ ottijjjjsi rr. y i juu ipt// ji 4j; (^ J>«j ^ t^k^" >»' 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jLuj&JI (ja aUu £Msu i'tAinU *$A tja JjJjjjPS\ Yo pjj Jj . jjLLjj fu> | YY 

& cjfiujs jfii qpu» <^lk» jjj&l y y J j . iS^y^Ji ij^t *yjl at^ji 

D 

4£.jLuj Ciil^J - « i$Su!\ )) Jx. 6Jj Sj^-ui-o dXJt « ,/^tiJI JjX JLaa. » tjfc 

<j£J_ &2> UljJ ylS; ojj - <iu-flL oU}U. jllal J iiaLu^ <jSj>«VI olatLullj 
<utj J (jSj aJ £j£jj-oV! ol JtLuJ.1 Jx. "U«a>a- (jt t«£ . j»JJ *A*J LojJ U^flo JjSaJJ 

*j_>Al o! j>u*a lij^lj v-jjSj • <£$>*■ <;_>^ Jx. Ja2 (^t J^jJ j ojU^j "t l^^jl LjilS 
YY <t*AaJI a$4 pLuia j^J ^jUj jwu£J ixtuLUI 2 sl u d \ <jjj < *l^ij 

. « j-VIa » «CuaJL ^j^VI l)^^' ^ff ^ *j^j ^^ ^ « ^j}^ 

(jSJ « c^JfJS (j^a. » _j <^-ji W^J tT*^' ^ « ^-o^l 'A^ JL*^ » <j^J fJ 
f-'jjj <U^j ; Uj « ISjUljuljLi » SlUkiIU (( (£.lu£ » Julcl jj>a *ul 6J£. JJU ( _ f JLJjl Jij 

. (( t£<JfJ& » uuc jju iJjaII i_USji) CiVlft">->l (Jj> <ijLLx ^ L^J i_t_>clj i (jjuui 

<< &_> I -*» « Q^iAiJ^a. (j^jjlJ » L^ji Qj'J SjjLJ! )_i_^JI (j-a 6JjJ^. <ia.j-o M>V (j^J 

VYV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Ax. « jwaUJI Jj£. JLaa. »-rjj3lj . l, »^ .< tifl « (j^iuJjA. » ijc ftjjijj <iuumj Lo (jSj 
jj>L J^dll <a2JI ^ j"imi(i Jx. Jjda. J-aJJ-a ji*J (jLa. dft o2$il )) jt « KjbljJjL » 
(jl JjV SJjIaJI tjj^JI ij-" Silica. <la.j-» F"?-J^ J* Jj'i" AJJb aLoLs < SjlaJil 

: i^jbfl ^La. 4 w«-»-> iti <uLuj__>j N^W jjui.i-ujj T «_ijUj « j^J » < ul& Jjj 

LJjujj . pjl&JI f>UUI J L» CitjJjU^jyi pje qIJJja.1 juj4 jit, Zjjju> J 
fjt IjaIj JjJjjJI ZaImJI jj£ jajI < c?J±& O^^ JLu*' t> 0*J* ^ ,ja ^ u/ 

ji JJU14J* (J**$fll (jti Ijlj . JjjJI ^/jijy/ JH l Ltl ll iJ MUMJ fll ( JMi l j'tj il 

SjSAI ifJglf <j*?$jll Slij (jli < if-uJS CiLmUuj ilutljj Ac <Uj£ ijt uj&1 
tlLiI Jl (jjp Ujj , SjaHI CjL^jJI CiLmImm <Uajj {/■ iijUl ojj JjuIj H ul JJ <1J JS <^ t XkVI ,> ^^3 ^K tf ill i^JI jejl^JI aL <*u> J»^ 

t^la. J^a^l ^jj J**J ia^li Jji.ii jUjLi -> *A ? y£ *lt ^j . <Jll <> J Jl ^jL vu .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . <ui j&L ^Ijj-oJI <j^ I>»Luj Jjilll (^»Sj • t>» L <2_>A1lJj « I^jJc Sjki ^^iLL 

_ V <> Sill j SdJujJJ <jjl*JI jac <*jLJI Sj^dll j <JJ^*JI cAjfaJI <-*>* o^jl 

. jfcfJAj o^Ij (jiJI oLiiSlll! jjLSjJ J*?-»j ' ^*>*J' tAj^aJI v-^ u^jt **-"0i> 

jjla flat o>"i V^>*^ U*J#?-" V-^ O^J^ •'I—JL) <jl *-*^ fA* ^ 
&Lul (j-o J^jjIj-uuI »-l<U <JLiSJI JjLlujJI t^ujjj (jtj <xuj (j-o jjSt jia djluiil ^LiJI 

« j^UJI *UC JLaa. » t>ua.tj . <jjjxJIj iilkldJI IfljUiU. j O^Afilj < f\>ua>U 
jjjJI (jjj i iil i mil JJ <jUjuJ flai jj^fajj i-jjaJI (jl$jl eLwjL) (M **W t>^>*J 

a^icljjli JJ ffjufc I^iju^ajlj »ilLU fj^jfcjjj < « f Lsfcl i n ft <UfJ> jlkLt j«J»jX*^J 

. Sjjiiftll 
^U < La.L^a <lalUI ifcLJI j <OLllo J| f^aj Jla. - <uj*J1 cA>f?JI tJ>a. 

^iijioa C*aj oi^^J V ^M^» U^^f f^^ Ui^? f^J ^^ >? JL '^ i^mln i a jj 
Jliua.1 « <^V oJj-i » <*-<> (jl$j « ^r-alUI Jjfc JUa. » ^vAa. jj o ii n j N"\ fjj iiJjXuiJI j JljXllj (JljyiJIj jiljaJlj u^jVI • t>SjJ* y^i ylSjl fLujjj CiUUiaVI J ^j 3 " 1 ( V ) 

. 4,iJa,l ^UjJI U i.Ki, ixjlill iijSuudl iijUiiuiVI .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ,>a.I ,Jd>la J^ <*-*-«" *J^ Sjka. i.iIUTi <_jJ>*JI *Jl*JI j ^LuijVI q\ - ^ 

jSju (jT Jj1 .jIj (>i _ jUxiV I ^Jt JjJ ioS j^Ji d*jj jlii L£ I jl _ Y 

(^j'nift Jx. VI (jVI "lijiaJJ (jSlxa V (^^xll jLJ.1 j (^Lut Jj»A*J (5^ 
OJkjJI (3 5^.11* Cti ml (£jda.j Ja£ ,_^1 CiLul^al (jlj Lusj""'*' • 4-ajUi 
j Jjj *J j^jLaJ.1 4i,uLiu q] la£ _ l$-Lo olj^SVI uj iml l <j^j < (>»L>JI 

. ^>JI ylUrunVI SjLj Jl VI ^W 

(jj^jxJI i_aS^1I a^->" ^iJI oljn)l<ii->ltj oL j< i <il l oil£ l»f* <il _ V 

. L^oi JJjj dfa. (j] 3->*i i n"» iljLall (jLi < (jVI 

t^lj JUJ ^w^l li» Jla jjU , u*J* <-3 >"> >&* <£*t I Ji ^i - i 
t^aj ) t^^.ljt ^Ul JSLil fo.rtt <U« JS^I5 <j1 olaJ cs Ail _>U»V1 

. ( £JI < ^jill - tf^l^jJI ^l^-Jlj (>jJI J^L^" ^ a&? 0^ 
2-^j jjSL-j <Gli < <1« wjjjS f^i Jl j1 < cilJj Jl J>-»>JI u£*t I Jl - ° 

cjJkjVI «Lu Jj^ <*jtj JLuj Lui L-oj^i. . (J j , rt. .i ftll J*c £-Ij^ 

. ^U.-Utl <&£i,l ujilja. iJLjJ 

<jt£j . <3j£i oLili-U LtlHSl jl jjj « j-sUJI a^ JU* » J& f& •*** Ujw 

jjLJi;* u. jjiaUsJI cjLusj . iuD>Ji j4i.ij . ^^o^ <i« ^^ji jU^v 

liij J* : JlSj . iu^JI aii^oJI u.j* 6^ ^1> » 6» 6 ^ • d >'^ 
£*lli iijiuixlV jl , : J5JU J>kul (^ « « ^> «"* 1) jlaUx^J 
4>aj»5 , "l^ ^JSSi ySJ OS^1 ^U jSJ » : AJ^S Jl J-»j j^ • « *"^ 
i^Ali £U *5jUI j^l^^V alOJ^-I J* H»l c4*JI () J^ 61 £^^ V ^u^^wj^^^-^^-^IM 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jJLdl ^UiaV S^fcjJb JOaJLl <LJji5l j>lc| ^ . « Uj»1 Vj bJjl d^*1 V 
jjSL* ,-ia. UuAim jJj-all bLaS JS A^vtl «bUI (^^Ibaa Jx, o^xJI *Luj£jJ1 j 
. «U j^ifi Lud iS5j j^j J* cHi^aJI uja £tSj) *^h 

D 

Sjlj^o-U_ WW ^ju*x*ljj Yi f-jJ tf 1 - yU*^JI 11* *liW JtJI ^jJI Jj 

i.uul (jJ-oVI « <ji)»ii-k (jJLaJI JUc » J j iii l l (J I <la ir> in'i JLujjU <Ljjj*oJ,I <Ua.jlaJI 
J_jJJ "taiJl (^ JJ i nn Jx, J-»JJ^ ijl SjC-dJI 'Uik.jlj 6. \->"U «LjjJl1I <Jjj^_o=JI 4-ojia. 

Cuj£J1j bjoujj (jajVlj U^J U-^L? jL>*JI i> l£ oik.t jk^JI (_>uii Jj 

<jli lilJa £*j ' <JJ>«-uiJI d)t Jj J^^ f4j • J-^^I ^ J-^ U^liilj-o JjI^sJIj 

jJj»VI *illtl i-JjU <jfJJ « Jja-uu » lillll (JJJ kJ^La. Jja.^ ijJjJUjJI 3n.i-.UJl j^o 

jl^JI dLu ^1 ?jt,«»-> I I Sjill ^ _ dill tjujjj _ ddil ,_uli ,jt j cLi dliA 
J! UA»^i 6^° <> 4>l^l ^ J5in <jlj_>»JI <*aUJ! (_^j ^aliJI jja^^lxo J %i i a h vr^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ±JXx> ^1 (3 dii dllA u*el*- >4>M l^oi dixit (jlJI <at^-a>ll .-Sjt^liJI Jj. 

U+JI gilllll 0- Iddt JI^j <jt fU S^tV J ^IkLtuI dU . <^UjI oil* 
: gUjftl SjS Jx <JaiUJ.I ^ 131 < j^j S>ix« j^ <jf a^ *i la £ 

J j.^l l; }Li£ JLjj*JI cAcj^l djixl jj^J • a" 4 * 11 <> fcUJI ^^^ 
oil* dii JIjJIjj < tiLSl^uu'sri clcj^Atl J I Ji-3 <jl J** u^l 6L* Ja 

ui3>fl <> <_>uaJj < ^lidll uiSj^ j> ,^JJ*JI ojlktl jfia^J <V"0 ^ 

_<u_>*JI ^IjVI J* O^Vt »L jy^sl 5^1 oL^ll MX 

C jln.-,I1 ioj^JI 4dJULI djUJJ >£ll tUlfil dlJjS . j^Llo j4fi &>^ jt 

o^i j-^-jS (jil aL JS <> olj3 j^u. US; < Kp-ill SjUJIj .-ujJillj 

^L«JI Jl j-3^.1 d** iSj . J^l^l ^ if^lj- LjLL jy.1 di~ tf ill 
Id* *Lm J^JI *d±j « ^joi-All J- 1 *^ » Jtu-VI fj-^^ 1 u \.'Uu . U ll 

. « Sy,_,U,.,l»l ( jj^aJJI £*&!<» » Jl d*J Uj J>aJ tfdll oLiSJI 
i^tj LJ i^dlil Oil* I Jl VI Oljljill 6dA Jl j-u^ll J—e u^ ^** U^ f4> 

ji^ dij . LfcuU-ij Uj-u'Ijd -UljV pIAj Ijlj^j . iu^JI oU^UJI <^3 J SjU 

l«jl <^SLlc Jxa. d5 (( J-uaji » jJ-VI v 1 ^ 6^ d\j ' ^ 0"V ^ "k^ ^^ <> 

dliA (j£» (J « 4j*- » «ilUI t* >^1 1 J* J" 6^ %>• ^j W**^ ^b ^ 

« ja^i » j^vi £* iUL-, jdJ^i^Jij ji_^Ji ^>3 dii . aj j ^j . -a- ^j^ 

^^11 doc » jiALI JL (^la. ^^.Jl i«Sil j-j> ^Lf" 1 ^ {^y o^** fb 

< -.,^11 jjj^ « ^I^LJI J*Li » u>5SJI L»4m> « ol jLJI j^I » dixJIj « ^ 

jjJu « ^dll jjip d^l » diiJIj « tijlt fiLJI ^ » a*A>^ ^" cf 51 -^' .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL lujxl\ <jjj+**.1I jju olaiUJI Sj^ J* (jttWI 6l*J 6 1 *? j^ f3 < &&« 
( 34UI .xuttJI J* ui^ (i 1 * 31 fr* ' *A*3*udl *«j*JI ill*tlj Saattl 
jl^aJI ^ijlaj Otfila. <W Jau JfrxUI j < «U*Ji %>*$ o 4 ^' J^Siutf 

,1^1 ip.lL j^J • J 115 ^ ^^ k "' i>* J^W t)* 3 H - j^i 
_ 4Jlj , J^l^wJ *-« iaiuJLl S^l JU*2uiL l-UJfi Cuaucu ^J/dl £aUI 

l$J jij*33 ^ill Ol A.^1 >L^« U^i^ 6i^ ^^ C$%^' i^&jJI 

. « [Am2> ^jaJI jjJbdl ^aaj punt JjSI^miJ E "i >uii iiftijj ux>> J 5j f> ^e 11 ,;iA '^^ & wt 

< oWjiWIj aLjulO ol/iV.lL UA» ULj> - « ouUii » j Sj^ iu*u UL vrr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « jMlVlj <^uL-uJI (JJJ J-uailL J3SJI <a^» Jx JJj Uijf jA Lojlj _ (j^- 8 tS^ 

' <^o'_>J»^JjJl ^*J^!bU L«J«-3 £f"-°l i^^- J} « Q>ioiJ>a. (jjJJfJ » l^J ^J 
CfA>» J-C J j ' rt~J I <> <iSL<u 6 j>ia ^l£ Jjjj , Lujlj^it jk^U-1 <JJjb ^^* <>J 
j fcjji J*^J <jl£ ^J'"^ .tii Uj-n.t.1 *UJI dAJt rlla (jSJj < oUlAIiMJ <->>. 
<1Llua (JjSj ji i_jjaJI fr_ u'ijj .it, Jjj^vaJLi . ?'tjp -A* >ii <Jl-ut« oLiLaJujI 
! <j| j^ « Sj^ua )) i_illn">j CiLLkliVI j Jj^^ <j£lj < « ollLua » 

Ou^l JU, #L» jJj - ixuiLi olaLuw Ufbu Oil* (jiujVI CuJI <> (jfcfUdl 
. ^aoju f.foiiil l>»^W 61 f^ >^ ^ "^ ^ u i) (> ^ 

^ ~Lvi cuJ» J ^ ^ J^l ^ ^'^ c^ af-'i ' ^ 
£>I^> JI ^ ^ J ^ <* J J ^^ J ' °^ ^ ' °^ ' .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 0)i " Relax baby, this is your President" « JW>j I J4 ^iiila L ^JiaW » 

□ 

<j£j J dJii < fJUJI *2»Lutj-uj (> *^ J£ Jf?-1 <^ l -A> a J 6* Jjt f^ » 

< jjSUI Ififc i_8>ctj < <jU1I iuiLxJI i»«ij j L«jI J oiS (jjjj . ^LIaI JL^» 

^.j ^ ijij: o^ {^^ ^j • c^ r 2 -^ vH %"-j J ' - "".' | « »^j cj 1 ^ ^b 

« . s. iVU I oLVjJI J^.1 <>» C£\) ' J-^ <!>■• 

. <LujX. (jj CjJu-u Lt>«J r « ' ""*> 'JJ f>J 

_ —l;» jilj . Ujl&l (jioj V <]Lia. (jli <Jfa. <j£Jj < JloJ <i1 «-i_>fcl Cu£ » 
, bLIjJ j ■■■-.' LtxIuSl LuV (juiJ dJj Llki luilj < <ju> (jjUlJ <jt _ ^jac. JjSj 

« . ^il JjOj dliA (jSLj fJ <iV <jSJj 

4JU.J /thin ]±> tf ia. « c^Jf^ >* S ^J •*** JtX-^ Lf^* 2 ^ f-^ * ^ fr*J 

(jjiaj IjljJJ ' (J^fjVI CujJI j JbJaJI Jj-uJI £-o Jft*i->"i V SLpJ! jl (J^l^aA* 

. j^VI JJU laa.lj ^Jl>=J' uljal J J (H%^» 

a 

^pJI yjh Sj=klil oLX>U <jii.!JI iiuLuiJIj « Q^ujjja. » <i>** oilS jUj 

< S^i^JJJ iW^ll j tf W ^^^^J' ol*U~ jLuolWI a^ Jl oljISVI Jl <GjU 
JUL. oltjllll oVU- j ojSj L« jflitj ^jSt oLcLaJI 6Ja j^'G o^ ^ 
, oWjilj ^IjaJI j ujLucJI £*.Ji ^1 olj-aVI jjcj < i^UJuVI cj^LosJJ 

. ^Vl J^Luy j >*Uyi j^ j^'GJI cLut^!^, 

(jjjjj » J SJ0«1« oljLil « (j^jxJI <*j1 » JMi. « J^lfjj;jl » cXilajj jj 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D 

JUijj Jwjlj Juiti u^l JmmJI Of fJ^ 1 ^^> JI &J*** - ' 

. tfJMS J*ljM U*pjH 

J/ Uc /ji. ifli.it t^y c ^f Jt c> JjfjZjLf^ 1 Jjf"" vf J"* 1 - f 

-! oo • u?i <s** ^ ^^ & M^*** f^ ' <*&" J t fi 'j* *£* jvjZj J J OUJ J*lj6 4&J Cuts /J/ La X*s<u ti3MJ {Sj&i - t" . rAV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (jJSL^ » J| etjx. «U2^J JLuijb Jj^JuJI CKIJIluI dS <jjLuiVI jfcL&JU <xxtia oili 

£-*j . c*jl\ ttlJj (3 o^jVI cuJI Jx Jl^li cul£ ^t oLSjJI ^U.jixuij .u .k II 

□ 

ix^ijVI ,X>Ai\a «uLiaI jl^Jil j>5 ^ ill jAJI 6jLlil ^IS, , .k^jVI j^All ^i 
- « yUjj I j » ofJLi oUjjlUI £*aJ £UIaI <) ^ oSi . Lj^ 1^ «diU ,> 

« J^lxil ,jijJ » iJLuij Jl SjLil <ilki. J dl J Jl « jj^uiija. » .JLil aj , ailudl 

J^> Ci\Jji ft oj « JjSoit » Uli JU ^ijlj , ^^-Jl icdlJI ^aj^ v lit1 j <JJ 
Jjc <Ulj « Jkijljjuil Aua "LxLutl S^ill Jl ni>"i 1 11L IjJdfJ ■"■'"■^" ^^xll <US]| 
_>laU-a JJdaJI (jSj^VI t>aij>ll £* iaJJ <jil SjaJLtl oUV^JI Jl ^i*JJ ■>! ■>«•.. ,. | 
jifcj . « Uiui (^^Jl (»JI*JI t 4 ^ V^^ Js^lj^l ^ tA>*I» yill CildJJfLlI 
l3 <JjLaJI Ij l iii Uni Jj^aljlui SjajJ.1 oUV^I <jl » : <JjSj (ilJj Jx « jjjjxuija. » 

<> o'jj*- Ue^ t^ Z&^U J ^jJ c^l t» i-kAfl s,i*iui- Ifil VI ^jVI j^l 

Jiill J| ^a, U <2}ILI Jx J^SJI IdA j (jlj jjj . « <ikill j ^^kt J^J j1 <Jjj 

Juil^ujl ^a Cx»^ u^i v^^ i3j « oUi;b » 'H JU| J v^*^ 3^ 3 iJ jai u^li 
^yiJ » ilUuj Jx. jjJI jLuj (3 ellaSj _ ijj^lll <iUaJI jj^L j> aUI <JLuJ 

. Ij UU j > _n ■ rti ol^Lal Ja^j ^15 _ « Jjliil 

J .^ 1 ""' 0>*JJ « U>"A>^ » CiLaj>uxi Jx. ^cj^luj jjj ^1 S>4lill Liu Jj 
<*UJI C.IjjUJ.1 <2jJ^ , LjdJI <5lkJI <1aAj , ^jUJI Sjljj ,> ii^Lk J<X <iaJ 

6L* iika <JLa« j J^UJj Sd=JUI cLX>ll ^ ^b tr^ 1 a> U;iJ, 3^ 

^Ij^l t^uij vjjL « ^j^i Jj^a^ » j^Jt J| « ^^-sUI Alt Jlaa. » tjlaj . jaj\ 

. « jj^iiij^. » CjUaja-al ^Ijl JboAll SdaJLlI AfJ^I ilj.^fAaJI iojia. 
VfV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Uflu _j1 J Lac IjJjii jjinilL <fcLala.l J*J (( (jjji Jjjus-s » J^jil wi^i 

(") : L) ^JL. <Ui *U 

ij^li/ JWj y Lu «OjLW . yl» SjtJ Jc fiVu jihlU ySjjtW jiivJI fil* » 
jpu» J UJuJja o^S 11 <V*I ifM CW 1 O* iijs^ 1 &* J^-^ljj^ 1 " 

Ltjejj y jtl <U*&*yi luJbutlt u* yLu/ O/o/L JltU /A» JJjaJ/ utuljJIjtlaj 
Jj 6JUUJ* q^J\ <U13 L. jji tf fcthlmi y £>*JJ ■ 4kiiJ/j Jjlii// Jj 

; Jb Ud ySLtjiW jjitntl l^LU*/ oUa*3Li Luai <>/* . **j*>jll it»LU( t>j 

. -uic Jill/ uMI i«ii3 
ia,UJ pjJAJ SdaJUl Obyy/ ^ ^ IJA Jc tMjZ iJjui j2JI i*jjill $ - Y 

. p±ui iSjy Jcti* SjIjIj JmUM 

i**j - uijiii oils u^> _ ,jAuuj <jju, pijii a* jm dJi £< (tjiji*; - r 

uyxli <La\1* Cttujf 
(ajLLi/^jui/ 4-»/oaJw// jjSj lJjmJ , 4JjSj JcliXt lit Jl» ^ IJ&J - I 

. <Ljjj ixUI g;tijy JLajUl £03 
fi-LuAat 


vrA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jiijj <)&'*«<>> j* u ^P* SjaJUI "W **** ^ ' 
)j V .f„., {L+ij* sj*xi Dbyy/ /./jae/ u^ *.»**' 4v^ ^jM*^' 

W ji 1 ^ 1 »#• d^-w- u&" ¥^ je^ **j^' ^~-" ^^ 

<jlJ jj* 'ji/ . j^w jjai **** s ^ JUi °w ^^ ^ ^^ ^-^ 

jjj ^ £« ^ui// j Jo^it/ oby^ii ;>ut/ ii£^ ij^ /.urta ^y/ 

^ J dlj Je J* U*j . (SJ*>j*j1 yj* U" J* u ***» ' J°^ f **i* 
jiii/ ^f J iiJ^uo// iMjolt &&»U ftfj/jj JjW O* ***& oUVjtl 
JaJU Sa^XI isLyy/ 01 J ■ Oitjaill *L" <L>>> tity oLJtS^j tiLfiSi^y 

tijjt*aJi &>j** 0^ ^ u^J ■ ^J**- cJtV cr* 2 -^ <^*-" Cu i *^ 
w/ 1> midu hullm^u jiLj^sJi ^uuji j**Mj uj* *u ji &UI put 

, ^LxMJ oUJlitl d ji jjm £jfJ» y> SjUo&JI ((jJdAla) <> jl , JLxJt 

Au&Lk ^J(w £jj J/ Jt^jlll J I f.tdi.dl (fjLuLu* aSjj ji Lft^t S jrk . V ,f 
LaJuiyi ^Liii/ Jt UjLa, Lbljjel j&j&t yAj • yd* 0ttLu] J& i-ifjLiiiU 
XJlSdJ SjLixXI CiIjUlaJI J'ijt\i fjiuui , oLuLumJI aJA £* LuJicJj . ijjjJJI 
&U4J* (f) Jt. ialSJI #/^y USU* CtUuJ (fl j) . iiji// SMikdl ZdjjJI 

iuU/ l&jjlja SjLj J v^/* (S^^ Jj^ £J A '?I Sjj-x'tfi joe ijjjut ^afij tJSJbj 

J I yXUU yJll yJjVI JjLuJI J itLUI I'llKlljlir" A4 fffuftj (J*>J*JI IJAj . Jj tilt nil 

4jjt oi^JI Ji Jj^jj , iijLaay/ ijjjdl JUa j* Jjdl £j** JUSluit J-»JjU 
JL t<jta IjUOcI jIIxjj . iikUl gjLi Ji alaj J/ J^ ^ijuatf) &jj 

« . jlddl (jo i&j*a*» jf ij^l iuylaJI Sjljj uAuijlj , yrjSoJI iuil. ei^jl dJjSj , ifSuj-VI iiajlaJI Sj^j Jitij {> Y) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . dj^kui <juii-j jikiivi coil ^wi ^ . usl u jji <jt ^j 

D 

04*. (> ofSUI <Jj L.Vi . nn ^iaj jjjtu Lajjj . ^ua.] « j^uuja. » <jt JJJJJ 

<X» ■ jl*« uj^ <Jjldl *ljl <jjj*JI djitiJ! jlM ^ Jx ^i>ueu <j f u _ « tf jjj£ » 
J <a.jaJ! oUjIjlJI jx, jj£» jS cjlicLA* iaakj j3 Lu> , <Ou,Ijj <> jSa« c»Sj 
« uj-uja. » jaL. UM jjljji YV j I ji^j , uijjkJI 4 1» j Sjj^i. ^jj <SkiLI 
: Jj US «u*i ^ , , ^ui a^ JLvj. ,, Jl <i* ( u ) tf ^,t, V U*L J,1 1.LS Jl 

(j^yt Cull// » 

4ic o4tSS Lu jji.L ^jij , ^xus (^jj/ p i#UI atfyiulj* itllu D/ji 
jmmU tfjL* *j/,/ Jilt jL Dt .i t . ia/ US , JnjJjLU/ ^UiZ/j ^IjlxVI jlaia #4 
fZaa Uoi tJLCLJJ ^1// LLai// Lul* ^0 . oVb-. ^ 4jukkuJ Lui L*jJf 
/i* jl^Uul (f ^j , ^Lx frtj . I+jUoj $4 jaJI Je j*L>Uj , Sjjj^eJI 
CtLuLuM jM*i2 SfiLu^l Js. Jitjxlt gJeSj , OMJJLaJ/ £u iuLiil/ 4HJL jjxJiif 

. ypoULt J LutfiUu j*al Ut ( jax*1\ Gwaju 

Gfj & J bjjuol (jjjux* LuL Luaui pSi jgjl tf JmuJI lit) J jJ^tj 
£-* l+ej&J ' »****/ f"VI JaIj etjdl jjUlUI oLmLuu UjSjmmJI Jt ^kt 
OjLtZlt jf^Oml Jl gAatf Ij+jj . JUUI oJA Jit U/ Jill #^1 OltjSaJI 
fifjW JjL* JIj , J*mjW jjJUl J fSjlW cbjiaJI pj , ?Sltj&*. p jaUI 

. ZJjLILI Ihfl.rtit Jja aSjLt 

J* pj* 11 t T u ^f a* j*£> pW &** <) 'itjUtrvyi fUi»y/ j/ fjMitt j j 

IjUjI ^jaJl jl ^^ui jjfjji lJU>1 ^ y^jf t _ )AiUi ^tg ^j JUjj^jf 
tj -jif i 'i (j* Lojc LulLu Lie cfjjJJI fdaJI J*a Jl Jjmm Vj , icjit Sjjj* 
J IjSH (jl pilj . Jhi4j/o//j Jn4um J/ ' u^J^i fiXHij UJ^ L >7 ^^ 

. fJLiJI j* iSltUJ, U) J tfJjiJi jLiaM uZJjLt JtiMM IHI 

Jt« t^taj t}/ LUk jjjuj 4J1 Ijjiicf ^ , UliiJ tf fr fubU & jxt y f)ti Uj c (JJiii\ l\ i i £ u i tj.ftjl i) <UluijJI J« ^uu ^JJJ _ JaujVI ti/^'tj ikSlaJI < g^uu^a > jljjl f^^J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j*a>yt otfti/b cdax&t Jtj . JUtf/ OVl^> &usj3 Ja jSjJ jl 4jjc CtSjJI J 
Jaj tf p*yi Jc #f ZMSJI itjlZdJ SjAtSJI J tj*J*l*1 &M uijxtl eUcjl 
J..-^-!» J I at. J yill JbulLuiil HmJUjSjJ LuIj . ZxaLJI JiluijlL IfjUlLx 
ijju Lui jjLxlll 0* fjA uiLii/ yillj • Itlxit <T-> UtuiU £*Ja {dtiUI u,Imu] £* 

. elidl (jjlxUI J ifJjsdl 
izduaJLI CiVLxa CJ^jV L*t JajJI ihUI jjx&VI J q i Mmm jl J*1 tj+l 

ijj'uuff A*Ju (jjSjujuj . Lulaji* juu fAlilll J iixi f^W (fjll (JJjM ^u^aII 
Sj*UI i^JjJdl JLjjf^Jlj . Sj*2V OL^jU ^J < ^ J* Uja iUUt 
J utfaJ/ iJaiSJ* (jjUOf iuoa , ifJait CitiUxJI JUL*, fr ^Lw& &XH jjSzU 
jtttfJu LIlU/ djj fjt Lojc Itf-J frwjUlj ( <-u*l£t/ oJA ) Jc iiaiLxif Jjmm 

•GUaLSjl <*uJa o«jJl»j < JjJaJI ^j^VI o*»J>il «-4S>* {JluK Jb^f UJ^" 6^ 
« jjL ^a. » (jSLi^VI jjiiuJI J^ckjl jii < jllaaj!iU _>i1 cj^ui dlLlA ^l$j 

. (^>*]l fJUJf 6L=J <ili^VI iu,LxJ| (> jj^AS dli* ^ <jt <J jSja ^1 oȣJ>\ 
J*A » c>uJ^ib ^Sillj < oujb Y (kju SjAlSJI J) « Ci^JIj QHutji » J*-o$J .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL jUx » ^ ^^"\i j^t v\ jj . jilj.1 4j ili aw ^u « c^Jt » if»> 

ohjju If** t>"y <j' -^' ^ ' ^ ' » ilLujj « ^j-uii^ o)^ » til (< «r*^' ***• 

. ^i/U jatfl jSi £a i^jjJL j] I^UaluIjj Lu JS JjLa , ^iyj J^ljJI 

t±u <UjLlXI aOLmljU Jx. £%L,yi lu»ji fSULL* fSi ClxLU jl jJJJU*1 jiij 
filjui , djkuii LuUlAl OjW ifUl oUj^ojXIj JSUMI j» jjjxII Jj* ^iuj 
j\ UUllj , Ujxj ^mjVI <ULUI SjiMI J| jl . Quit j* Sj^UI CiIMjUI J 
JLjjjU) JUjj^aaJI jSi j* 3 ~ .~-^ Sj^uo aSi^aj Cuta £±oa Uijui Alj 

. 4JJaJ/ iJSja JS J IfAi/jJj ' SjaMI 

<l/j jl jJtelj • JjJI fiLuJj ju jJAAt tf .<n4(.*if/ JLajV/ ^Oaui j*j*f jjjj 
Jaluj J (f jA , ytidZi jl Lib Qihiuri iuLuJl SJii idj^l otfJU// £Jaj 

. (jl fSUL*j l+l CH*>*2 yjJI JiUll Ct» jP J j*** ^y if'h 

flic Jl Ojjh UjUel J| (ffc« ajb&b ' ^J*^' pW J* &**! JW 1 1) l?* 1 

. UMuj UIamuI JS) 

. <L?jjiH HaImM jtutti/ j*a* ijSy* 
(fL^ QJij , ijfjjAyi - luj*JI aLiXxJI JjjUAJj tfuj* SjjLP* i) j&h 

. Jalj iuaji 4j jjSJ jl tf*i liua jjUJJI JLxm CfJ* ^ ^^ lij 

4<j^kj £jj*UI JXi. j* yM Ja1\ CtUL*.lU,l qaxj uU^sl j) JJjl yj/ y(*- 
fL+4+j jjiil JS ciita 4> JiSJI jjJUU ifiUIX. ^Jl^ 1 LJ V' J^h ' U JJ J . iUUll Ol^lMI JijA Jlj . (■ ljj>JI y«la- 4-AS, Jlj . iu>>JI »jljj Jl Cikujl U-u u' ^ <=<ij^vi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL fjft Z^jSJI OlUJ UjS*3 l*;tuet» ' ^j" J*l j*lclju> dUft j/ .- Lull O 
J tf J!iSfl tyUAZmll Jja// Jtil-a* <f3*> jm/ - iMjaJi **1tl lfi« < *J*l« 
"Uj-" n ^ tf <#»*' CH» J^ 1 i J>* u/ /A » ^0 U J ' ****** «-0^ 

, Jillj JJJI yJJ ja) jMU*i» , dlaullj ,»jtt// u£ Lcljuo JLui jl : U/tf D 
(f J A JI pMJI £* Lajl** Jjdl ifjluu Jc ajjj £lju*ll /J4 o-J+fJ 
, Utji JjVI UAjU /a. jlj . LjuJ» LailZ IjajI jiMI fotixJI ^jJjJSUfj 
is.jj jMaW Jt, o*A?J ' L*jSijiSf 00*^ X^jM jxtjiW jbJaj 4J1 dJJ 
j» pAjjA Jl uAVL jlj . UiaJ jlSl IjJjij jl •»*#» 0* «0% U J* 

. jjajiW 

jUul Jl OiJa 4+Lutl ^y/ oJ* JaIj J UcULaI ls,tju> JUtA jl : Lulj D 

jijl Jt yL-jy/ IfjA IttSf cijrfiuU . tAutljil <UUj JJjIMxJI jjSJI 

£ifiLua>y/ iijsdU , LjJ pjfj ji^i** (flj JLu/Ludl ij^JIJajjjj < CiLIai^II 
yjbfll JilU/ J Jjj Lt JbU/ IJA J jSJiuiV jjlj . Jj,u»VI l+ij**i*j 

iM&j *->j A i •^mj-' oijLiiiy/ Sjs jj Ztj* (j) j sj^ui 4"^W ^jjt^y^ 

J&j <tJ4*lf Sjx^j , £ljHail liA IpjJi jjb ^ Jj} ftSJl jilf (jjfj 
J jiAJl m± ^ilUa. Ljib J| Ljbxy/ OjUl Jili , yilejJI jjurn// J-Jjy^> 

Jjiljml (jjjj , £uj*JI JU)tl (Jm £ Ijua JtiA tfijuJI Jf&U iini'tlU ■ LuuLa. D 
4j^u2 eULUf jjj iijhaJlj ujxll Sj*j Jm>j J <LlcJJ JLa^uJ l+»Ut (j\i Jill 
tlLaj aiti/ LS , Uajj^j jljaluii JLuyJIjafj^lJcuMj SjtlS ellblj , ijA,Vt ^» 

. H'l £u* jum Jc jIjjmJU }leljjJI iiLu- 

(jl (fA SjaIj SjU. J tjJijjjl JUI CiUaaJU/ *JA jrt i-i fi j&u J& UjjJj 

j»*fi fiiujj , Jjajl uco« (jis ijj y/ iSji^jAj^u ji , jiiuu jl tfut y fXuJi 

,}j*m4 (jUI ejj+ll jjj <j«l, jl jji ajMiuj y UjUl Cu*Ak U+* £iljJI 

. iLoUdl 

vir .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL UjjJ>jjt£jjJuj , isiaJ jjuu j*jj . JjjUI Jt fJM flLdl /J4 Jit JuiaJ 
flUlt Jjiiu* f+IL Ji+L, & JS Jl JjLoJI (jjUOII J) JUiJtj J*Wj ixUU 

. <GMSj 

if LjLi fuiixil U+aJij i&jttil SjaHI CtUfjil jl CJjil jJu J jSy ^Jlj 

. ifjUj S*>UI Obty! 

fSi ir *«ii US < SjaUI cJLtfjU jfijM J* <#-**** U* 2 ' Qj^ &** 0*i 
. UjUu2 JjJAaJJ ylll lulixll iJjjmU J C L*JJ) JS UuoaJi 

■ it 2 ?* 2 jj*r Jj& ijt^j 
fit «<w 

. flilll jU jaLo V Jj . ( jwalill Akfc JLa. » ^Jl £•• !•»«■>* V% « tfO>* 
S_jfcJ Jx. Sj|J<rtanj 3ii<V*t5n <JLu_>JI Cut£j ' « ji^lill Alfc JLa»- » 0*£)^ ^1 

ait ( Oj>iJI oiUUllj ol^liJIj £;jl>«*!i oVU- j ) SJyJ^ l*U tfl 

yt jjL Q^a. 6jji*- JJ *Ji. » "Gl till J a*f tJLatj . ijylauj V JUJ! tfji*-tl 

■L>H* SjSi- jlafcl <1* t_JL LlfiJI jj <u& » -015 L Jl Xu^is ( j-»UI Ait 

"CLiili* Jl Jjju j! J* o'liu Jf. Jx <LuiljJ C£*i yia. -U <dl3 L t^aiiJl; 
tuSoi » SjLj *.lflil Oijj . Ja.V >ift>* j W^ (Mf >Wl5l J <*- jM*aii!U 

<"■«*> Sj'eJ 3 ^j^ 1) 6^ tf^ 1 t^^ 1 Jl * : '' 1 ' , fl >w ow « t-JjAdA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (\±t &Lm2Ll» (jC Jtiuuj jj£ SjSJa 

JjL .QU (Xf* jAjJIj jO>ti)/ JJC JUa (Jtt^jit S*UUt a** u^ijil o/orfU iu>U> Sjjuu iiay Jij , /» j*eUUI oift 

o-eVO • *isjM iadmV jUiiy sj*ui fyyJi 4u**?J/ *~>w 

CtjjJU JUajlaJI jjjj Jtluu ujIa (jt <Sja>1 Sj> 4jJJ jmAI Li . o^l* dijJutS 

J i S*^>j < 4W tf±fX o^JI J 1 ^ <Mj ' al'MI *** a*?*" frb *$ 

lu^jVi JyAJI j/oi» Jj*^a p\j\ jLtjJJI IfUS J Sjtluu Sj*UI oLijii o\ I* 
^JLjl t)J»"J? O^fbH > ^J ■ ••tfO 3- ^-^"V ****' **±*lti J* <L». . pUjJI* S,I\j« . baglaJI Sjljjj . UjSiJl iuil. Ouijl J J^ tf >l g«l J*j3 li« . ^tl V£« .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL ija CijjJIj JmmJI £* 4^*4* filiilj^otj ijuAjif <Jli It J* CijjJIj jjjjJI jaLuu 

■ oAji - u°J <Jj/ jai/jNus^ ^y a yi iikaj y sjaaii iuj*Jt i*jj+*%ji j/ 

SjaJJ.1 <U>ydl &jj+*?JI £*±*f J pjSi J£a . <LSL cJlj U U&JW j) y/ 
ixiSUIj 4LJLU Sjj&ll (jc JS Jjiljutj cfjJj , J^IjujI <U*lJ ija L»j22 jZJmmj 
<Uic Jloaj La £t Sluibu) Sjjbl* <LxLuJ ij\ j* Ujj^o &ly U j£ Jjunitl 

IaImHJ jL&ii/ JS iuijUdj ^j^it/ oLyy/ fjiiuij . <Lj^J -Ulw/ i/asu^y 

t^aij J *JaJU/ ^Jj*-ll £jjjfr**JI iS a» Ji. hj &JJJ f -*li til iilJaJkuL 

. q2>J - jJ>jl <JL5S if 

Jf J1*3j Ui/ <ta.j jjtk ^U jtut// ^j j ^^ jJLoa ^da-i 4J/ jau ^i/U < J J/ 
J I rt i m yj ^) ^MmUI JLum ajua'iI U ulujj jIjcI UUoIlo* jls Ijl Uri Ct-*tll 
t> JJ&* Jf /a4 <)LS ^j . JL»J/ UIjjUua jit (o*>J -0*J >*M&M J^ 
(/o// 4>£1// JU/ acjx// J4 . ti-ij 4J/ U* , iij^j 1-, U J* Jj,<\-kll hiiAII 
£aa*J ImmUL <Uk (jjbit jlJ*Li>yi juldl qLmUI jLxui tf J du> y 

j2d . IjLoLaJt IfJhjAij fitting Ujj , JUta.^1 Ija jmjJj j/ SdAJil aLfjltj 
pAii^y < i-JjLxUI JLd l*uuj\ SmIMI J I ULa^L , SjaUl oLVjJ) Cull 
elutAJI J JjLiSJI ^j j£ £-0^j tJ U^>yj Zblilf jljil £y> ^OiV/ 
(j) (jjj OLjUi tljAJ SShiyjJI liSljjuiyi oLjj+AaJI jLajI ZjuIj . ^a.jlaJ/ 
1 pLSjl "jjJ qJujU (f\ J* tfjkJJ y ihlSUI CiljIJJI oJAj . lX uMj JUJl 
OjSli tjjiSJ U jLamm^I Jt Sjj&JI fr Ujj JiJ j*t , JjjJI o*djdl JUcL 

. jiyi djUi UbJAM jilt o/w^yL fdc jc 

SiV\1tf &*?j*JI jjjjjtiytt U&m yl£ Ujj 4J1 (jjiujj* fjujljJI jUftcf J j 
C)I*IjaL (juiiJI hiirti £jZUi jSAt tj* (jl* IJli ■ J$Ua £+> J^' Jjfiljuifj 
Ulbuttti dJJ jjSj q\ i_ia.j < jJLxJI J (JjmHaJI yjjjjdl (ja ihlSltj i/jLii 
< Jouijltl jjt&ll J jMaA Ujj UjUicL < SjajXI £*?j*1I *U^*?^ iMMJJU 

. JiL* tiljiuu djUuji 

gilftiuii SosuJ.1 IfjjxJI jjjj4<i-\ll ijl jA fjjutijA /jujijJI jLIaj Jjf-J (jj-llj 
- Ij2>j1 uii/ji// CiloaJLul JjUaJ |A>uu UJL tjJA J SjaHI CiLf^fjU j£Jj <j7 
LfUL±j • tij/Ji// ju£ qa JS Jt IJA iSjuuj , JLaJI tfjlud,! OiC ^yoj 
CtLVjl} aSjj j; ^jtiuiil UJ/ dij J I iJLusu . if j£UI jjtajJI ioa, J« SjJ>Ldl Vi-\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL sjjLjui jiijy/ e'^' t> 4 /i 4 t " J* JeJu * JI a4 * ******* a ^ J ■ mu " 

DlaLua/ *J*iU %W ^jj j » ">^ jb foaJU/ abVjll *Jj2*3j ■ yiM 
j*yu (jl Cj&I djaJJI IJA jL JS2JU Aiijjc < lii\S £u>tf J SjS J} iijjJu 
MjaIuiI 0A J^lj^j Cr" ^^ £>* C& J**** *Jai(/ iujxlt JjjjftaJI ifl 
ixjjjJI <bjj+**JI £y> jSi J^l Jj*"*> l*& JSUAj JLtjji iaJmlj ijilil 

. tfjxil jdlxJIj SjaW 

abuiti- J &1 >& -^ sLU/ •** o*eV u, u - ^J^ ^Ja/yti JUL UJj 
ZxljJ OtJUu> £xej d#* J* 00 s3 J/Mj^l <*** *-*^U / GLfiTjII yb tiblu, 

jjjloU £Pu± £*J) jA £*jJJI EUxU Zxljdl VtSjJI (JtljV) ^l*JI JjJoUl 
J- t... yf i/aaau// AJ* Je. (jOjaJI £t it Al i. i i SjyAt <b «tu tll &*JJ*1I iSUeJI 

. \jLU jf Hit XJJJJJI 

jSi . JbjJJi *SUcdl JJjjJi iJISjJI aUjjit Jj* JLia J £%mU £Pj*$* i) 
ZjjjJI &UaJJ ZJjdl JUlSjJf CtViUue J* S±*W Zuj*JI Ztjj+AaJI CXuojltl 
jij 43.JJSIU liij al^xilj jlhJiJiU ihliJI jtjU Jfii Je ( MjjUl ) 

."lWJw oSj J JUjJJI 4»0il/ Jbljdl JUtSjJI olJUJ> JjJ S**UI IujjUI 
4JjjJI VtSjll o* iajHil OUujlJI ij S**W iujjUi 4jjJ+*?JI OU,/ UfjJ 
$U . dljfj**/! £)IS aft . Jji*lJI jl i*yu*ll SjJdJi aUi3j3 ^ ZtjUl vu*u 

SjaUI &ifj*JI ZtjjjjLaJI juutii iusLi, Sjjuaj uajjJ uj^J? O^J* u}j 
UJ4+ &Lu (jl IJA 6Li fr U* *>jM VU*" ¥J^ juu J 11 oL,U ^ ,j ^ 

Cu^jL Jii . JbjJJI iSUalJ IJjjJI MSjll £*L,jJ t+u»!*±l StaUl oL^jll 

tju J~t...yf A/j-i In./ J jviill Jo*u> IxuJ Jauuii J/ SdaJUl dU^lj 
(f A A 2 ifl dti Jxti y IfJLi jj& Lul . J^IjlhIj SjaJUt lujxll £>jJ+*?J) 
^ .iuiitt jj lJjuuj LJl l+*Aj . JLLlljmyi jJLMI ^aiJ jl Jfjiljutf 
. ujyaJi Jal** j* ^it tfjJI C/UtJJI J SjaLuXIj , JauijiTI JjJUl J OfjJjlH 

vtv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Lt Jja^jjjLmJI jii , dliity/ IJA SjaW aL^jJI JiLul fJ jUj . Iajumjj 
liljutl <Umj j+a tf\ SjjJu (jOjUuum SjaUI CiU^jJI jU ixloli iinxt JjSj 

lAf-ljj Uji jf , SjaMI |fuy/ JaIj eljLU huijtl j^LJI Obit J iljj sj) 

X&UI jijjS jj! j>jSj Uti L&jjxll iHJUl fiSUI JjjLmJI gJf - fliaJ/ J J 
ujaJI ialutlfl J jl . &4jJiiH £aJL«y/ J eljui , gluuJI JLmm jl tfMJIj 
( dfjtx* Cfll iaJi *1 Ojj < Ui* j» cSjJI jl ■ JUOW J ai/ - SjjUJil 
uAjit ML*, Jl jLlti , jjLmII Mi IJ+I . Mil j» VL^XI am M . fi»*i\ 
**5jJI JJlu jl UUaiiMt j\S HI Uc l^ii Jeluuj I^iuUm pli cfill jjutijA 
c J^oaJI ftjlxj y Sd*UI <L*j*JI Xjjjt*xJI jit £il jjSU j*eLtit Jj* 
Ijauki JJ£ it Uiijf I I*-',"-' ■■< ax&aJ j&*fc JM*^ Uui U) • &JJJJI iaJutVI 
fA. (SjaI iuiSUu filjAJ <Uumj J jjSj jl J <>y/ jtjjiuJI ujcl jii , JLxil 

jjuujA (jujIjH XJLmj Jti Jjmm <QI aJjSj jutLdl mc ts^jJI uLaI j£j 

f& jLl*I Jl gti*J iuaa SjjUaJI j* j^i Zadu/ifl (jyutA Juaaj ^IjjSI W 

Lij jju . 4j1j , JLuiLUI jc Ixaujj jji, Sjfi* <uJj f»t£> qI jjiuJI 0* ^°J 

. ja! Haj £yJ>jXI it jtt tin ! dijJijjA filjjjM o^J 

J . uj-9- iojuVi SjiLJi k&^JI (>lt1 \*M ^jU ^V ^ ^44 - <Uijl4 gii |J SUli« dJJ Ct% 
) j > aa j (jlSj . j^Ji <> JS1 4ju ^1 _ jjujj 5 ^jj (> pliul Ji*MI Satti 

!! « La«^JjS ix«La. £ 

ViA .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 

~>»JL <%Jo J a J i « J.i « l) jLuiU ^f«iVI ^ft>ll « iJ>iij>i liiliJ » <jl£ 
OfLij - (( Luxtjt )) S>a.UI j^o Jx _ <tjOJ^uiVI J] UaJL <j* aLI <Lu»*i. <l*.j 

, «Uj J j ^. iuVI (jia. <tuuaJI jiujJI tXA Jl^la « LtUojt » SjaLJI ^fla Jx 4xa IjCd* 
dJj£ . joiaj j JLaAiVI flkj Jaltu (jl JAJ <UJa1I 6Ja.jJI <iaa3 Jl <J_>iiJ tkl 

. Lc LjU «LaA»3 //-All iluiI] «j <£J! .iic u tMal .d li.i ,'j 4jLT ,LjI ($a*ojJI J* Ijjl5 <uajj (^^11 l_J' — T "ST-" >7" -S U, --> — — 

J»UI jjjjj < jl^aJI J JujcjjuiJI l+j jkU ySil Jul all uJJ ^j i>*J ■ 5>»Ui] 

j O La . bol l ^s <LmLm pjjaj « a-uili ("JJ^-II J^C » Ja^&ui JJU IfJXjlujI ^lll .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 3f3^ Jl fL.VI ,> ^ <i S^U Sa*1j U U_>*JI *_o*-±J1 ()^(A^ 
<ij** ^UUS JbJjj Ifriu a>il. VjJj fcfci* LjtA Ulj,} olS Lijj « W^j 

trV UI jiiiJ L^Ui V^S cljiill o^ i* tf ^ J^^ •* l »^ , o 1 Crf* - J 
Lu ,>j . ^JLUI (jAi Jku, < UuUJI <LLUI J^S <> jl£ «dl J u$b ' uiJ^ 
jijl <il fi . JUatiU U>j . Ljj-y j— u* Sj ^ ^J 1 ** ^ ^ ^ 

. l^bLSj Sj^UlI U^JI <faM-^JI t* oUiaJll yi** J J*iA*j . jiU c > Joel \ ^Y jjLo j ^li^uJI ^j^l *>JI t^ 1 *^ ^ J 

tjjj jSUuJI 6- jjiS UJ djU <i*** oUSU ojIjj « tf>»t 5>» U,>*JI »^' 

V >JI ja^k Uact ^ jbSl Jl lj«3il ^Li jax. Uij . o>JI j UUJIj 

Sjj^-aJb dii ^iju jl jjJ . S^AUUI >A O^Ij ^j JV <>-3 ' J** i * V ' 
^bj^ .'syiQUI jli iujft f-ljfc Ji tf>1 ^> ^^ ^ ^1 
JUa. » ^* ImJIIoa c-Cu «u«ai « ^a^ » jl JJ ^jj «) « ^i^l , 
^JbdJ j^UI ^1 >. Ioa ^ dxuiu» ^i^» J^^l ^ <( J uaaJ, ^ 

^j , t5 aji>-JI JU3VI JUL- J jtiH Sjlt i °->^ t>" UVI ,JA ^ J 

oc j^j « i^-vm »^j-^ s ^^ ^^ jLsd J i ^^ 

^jS ^ &o. j JL^JLI «KAll c^-b • LU U-ii jc J a^U JiUj 
Ujx, ^I^VI cl£ ^ . <1jLUI U^LVI d>ll aSji cUiUll j Sa,^ JUL- .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *ut>JI Ali\ « Ijlj » (> La>ji£* «=*•>• I O^ <3 « (jiJ^^ » U^J ' « ^ "4j I » 
<Ui iOaJi « LfiJS-d » (> IjUa^ O jift SjliJI 6JA jj . « v-ijaij^ » ^^Lia^uJI 

'..a e. jjjIlo yfc <_j>*JI !-&•». i <•> t>»*J (3 b* 4j| Uf* J^ *■>" JJ yl^H *iW^ 

rlss <jt (jJau ,jlS <g1j < 6ataij Wiijj «CUuljj Cy ^^ tf^' jyaaJI « fb*V1 » 

Jx <G*1U « ^p-oljJI JaC JLaak » £* lilJj JAJ J *lil Jj! Jj . ^waSVIj J>fJ1 jj!\j 
j^A AjljjJ <( (.yJ^jt » <*-J J ul L*'j>« <ka.M^ ^f -^b « Cf*J^ J 1 » yU**- 

I jaj . ^p-sj SjL*j>J <**S*3 *>* ^i ^^ V^-j 2 <3 ^*-* j^ tr"b ' ^-*^b *jL*ii 

^ jjI (jj^a-jt CA » : «^j ^ ^J 3 O^J ' ^^ J^ ^ « j^^' ■***■ J*-*?> » J* 
('ij ) , *.■■ 1 JL2 j2i < jixjjjj _>Uaj j I '« j^a* » f Ijj ij (jl£ Ladle. <la&.^LU «.!* Jia 
^ilj aj « . « <u3L».t (jj> Lal^ Loal j jjlSl J*** Jl ^LuJI (jl » SjjUoJI *Lu jjx 
j culSjj . « IjIj »j « 4^-SLJt » J| ^>tJ! ^jj Sjii Jx « j^Llll ojx JUa. » 

djl*-a ^W (>> Lfj jk. Lu> iijjijjjJI «Uj>*JI Cit&UJI *Ija.1 iii^alJ <JjU»j3 <Lj1j 

da.1 j bu.ftA lliAJ LjJ£.j . S^Jblill j oljj^l (jl^ S^CdJI "U^JJ Jx (jlx^xuil ^aj 
Lfa^a JLij i ^Vl A>fJI »U « jyuSLJl » uiij < CjLI^aVI <ikl« J I SjLjJI aLI 

^t <^iUj Vt » : <fjfV>VI <iiJL -ui^ 0^ a^ I Ami. « I jIj » <**£>! <u^s: 
^fjju <j! K irtlj (jlSj « s jo nil! Ijjk iLal Ijofjj i-iij '->>ui j^j^JI J^oJI 

4dkLa jJk LaS y I 4-a-_)-a MjjLul! ^Jj 'O^ o' '-" "' "**' '^* (JS i ti I j (( i_4_»jij^ii » 

<jt (jkt cu^ I jI U Uj*j <1I^u. (jlSj . « S ^ jJj » : j>i]| Jx c»l3j . « I jlj » Jl 

SjLjjJ « *-*>Aa>^ » —I SjCJjI <oa.jlJ JM «l i u l Jx « j^llll AsC JL&a. » 1 _ > *jaj_>JI 
i jvoj *J^J^ (( '-A^JL^ * —I 4^13 *jxj (j-ablc da* Jx. dllA (jl (_jJj (jt$j < j^^a 
(3 Ajjujjj SjLj ) (jJjijjjjJI jLaJ^U « j^allll JaC JLtua. )) LoXJ a.U ^jjjjLj Jx. I Jj 
Loxit Q t i A t jxj . ( j'->aJ' Sj^j olitl j N \ ° A jJjj j ^fj-"' *J^JL> ^ ° A Ju^jI 
. <jTj < lU' i i i 'ij <jL»1 f jojajl! njij jjt « vUliu'i llitj < lot ^^a jjjiJjjJI Jj^LI ji i n 

J JjLualll jjil La Olt f'j^uajjcM I Jil i u.i « j^lill AiC JLaa. )) (jt^J V0> .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . JIaJI jxJI ^j^Ju <> JjVI iUjJJ jjijj 

«^ l^i aIj*VI tfW <>JI J o£_ \<\"U J^t ,> Sj^VI f L.Vt Jj 
j| » : J JU tf JJI « ^jj^jI (^SJI » ,>» i.j^ol.1 jl£j , jiu^ j« l^iJj otilj 
jUjVI <> JjU JjI CiVltta.1 ^t^l JJU u^*a US fSaib Jl f jli jojSJI Ja^l 
'is** <J' C^'i ' S J^ 1 diA u 1 ^ 3 •i'^" t>"Vb <uu lis a5j , ^idjuJ! 

Ui • J*" i| **• **»* (^ ^ Jjl jufc Uxa jwftaJ ^SJ ^^Jl JU3VI JJ 
jl £iaj 4iu 4iUi5Lu jl Jt Uiaa. USttl oSj , 4*l^uj iiL, jji tfj^Lu 

ju, « <? *ixk^ j tiij ^usj «gi ui^u jis la! ), <irLuy . « soji* j^si 

Jjl ^ lofcj Jjj^I j^Ji J ^yi ^| ^A |J4 » jl cJij , « J^ «Gj » 
«G1 » 6jj jl£j , « jjU JjI oVttl*l jwo^l jl l f A * t jataiud Vj « JfU 
^j , JjS j* 43^ jft jjU Jjl ^1^*1^1 ^oa.1 j| U^ ^uj .Glj , J^u 
*a&j ^aJlj < fciiaiuil U ^L ^1 oAit jl ou^VI j* jjSa ^ M 

O^jiU ioUl SjLJJI (> IkjLA Ja.V <( <jJ>a.jl » £-* liuJ^JI <> CiCji) 

i> til <4^- S^AliJI <> .^iu.iUL SjUJI l^it ULuj -J I J^ ^1 J L^^l 
J) jiluu ^1 cui^l ^jiSI » : ^i ^ . « ^Ul ju* JLaa. » ^jU 
*}"*} ' " Jf*J itujUui SjjiS eLtiil iUjJ ^V kJ^tij^a. ^4 jyu ^1 j , jiu<^« 

D 

^j <«« jlkiVI SaSL Jx ^j^j « ^IJ>uJI L^UJI Jl J^^^ JIUI ^ 
jl l£aJI jaj . « iLj ^ J-^t » c^jj'^I a-A^I jjL« d)1 c.VLila.1 j <hu± 
J AA J3* U* « ^^sA" » CiU^lx* J I |j4$S tJLol « iLu jj ma) » jl JUu 
5jb5 J S^iJLI « ^usQJI ,uc JUa » iilio jftj . ^j^dl jJUJI J j^laJI 

. &u>*JI <Ua^&JI 4Sj& 

jLi < gj^XI liA j>j . j-l&JI dJjJ ^aJ| ^,J| ^ c^l aij J « %u jj .Uaki » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL SjUV jfc_>SJI Jl « iL» (jj » Mjuoj « jjaij^ x <a.jJ jjL» Jj! oVLilsJ d«jj 
Jl IklL (> « iLu (jj x jLj . LUL j Uj L « a> Lfj liiaJ (»a > ^.L»t <S}13 Lfjjj 
<jl£j . 4jjJ&ujVI Jl _>aJI fla.^! jjJajxuf 4>»UJI Jl (jji>iLJLl t Jjj < _>SP>aJI 
. j^oa-iiJIj fjXLuijW ^jluill Ja Ij^ « k-i^ij^a. » £* jiLuiil ^I^lJI ji^ll 
' ^*aolaJI jJJy « j^-ojja. ^JjJil x (>* J£ j jijMn jJ) ukijjl frl i r>f I £yt (jlS 
' ^W*^' i2\iai\ jj^j « ^yiajyLu x j < ^LiAJI jjjj « j& i Vn ja, » JLlujUlj 
c ><ajj « <_fJja.lt {S^-$ » J ' ^?*J^' <UjLoI3VI oLS}lxll jjjj « u^/dti'iKm »j 
<Ua,lill Jxj.« I Jtljj x *<A£ja> JJ>»J U^H> * > -»j^l.' "' l ■ " » j ' « !.'">■ " <jj I x JJ>*-* 
< Cli\ « I jlj » j , n v.ijjtuj^ « <u.jj « LiijjlkJ UfJ » dllA cul£ *i--~~ -*-H 
<jj| « Lajlj » ^j « « LiJla, x 4_jjjj2j « uijjij^ » jj^l « (ja-jOdui x _j 
<**L. j iujAJI <ilj| ^1 jV iuijlj ujilSj . « IjJl^J X JJ^aS a^JJ « cJjSLjLu It 

«*k J*J « IklL j 4iu j _ ^.LVI aJA Jila. « i-i^j^ » £* SLaJI CiilS 

• "^ •***! J' SjA 4 - (J*^VI jaJI u^jia. Jl J>uiVI >xJI <> « It'lUijj » S>i.tJI 

*jiif jl ^>f C^^lj ^ uj>JI |JUJI ^LLi J^oiJL lila Ja.jJI jLS jii 
SjSi J^a. ^jj If^lix* Jlij , 4jUaa.iU Vj 4ll&u1 jiaftij ^ . 5^« JjV 
Vi*^ Ce 4u-U-Jlj ipajliJIj l*m\ lulj^l J^j . iu^*JI *U«jiJ» 
OiJ oSj . Jo5L4l J U^a3 JUialj Ujjl^j l^Lulial J^j , W» »iA 

OUaVi oa*j 3 ^iAoii Sjji* ^lin oils m . ^ai^ jj^ji ^juji ^u^j 

u^ J>*^JI ^ « U«-jl x S>LUI oilS L.ii* Jlill Jj^u, j^ ija. j3j 
y^l. UluJ , Sj iUI ^ J| ^jUi j^vi a5U ax^ 6 ] Ij^jill <iU^, 
>B-e oi J^j • ^jUI WJSVI •ULI ^ tf ill ^i^Ji jL^vf ^ L^^ 
UlLj* lil , ui^^ » j|^ Sj iUI ^ Jx <J ^ j^ j ^l jl^VI 
^jllai J5U ,> jlttf^ . Jl^v, tfJ ^b JU3 x : d J^ « JW^", ^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL < ilidadl tjpJI «f«>ttrt aju I^aJjOj j>J ^ul . tfiiaa Vj £*!* V tf iJI *b^ 

Jji l^a ajj iJS jm o^ e,^"""j fAi ' tA^' JU^' 'c**>*J • « VJ 1 ^' <>* *^ 

. S>*llll <cla) <U Jailfl yl JjU.1 joi^a JJjIj jlfa^ Kmftft Uj—a. Jx, JllA 
(>o U JaSllt <^1 J)U.1 ^1 <i CxiSj < <JUuJ\ Ufc (jU f tu^ ***>" i^-i (j^ J^b 
,^1^1 J,t kiUn.il V lit < J-o^l t : J J& <u cAa,jij . L^-J.! oWaVI 
f jn. ->-. JjLaJ dlU iajSaJI tjL. S^lill ,> Ijj>£ Jul3 Jf5 Cult ail . t ^lSj L. 

InliMi tf>u .1 lilj U US 1 31 VI la* f*i1 V W j < J fS^-2. j^Lo. JL32-J 

« <aJj^aJ t^xiJ'U- US <a.l^uxi dak J J lJ J U J ' G J* » : ^ >^b • « ^J*^ 

jj.^SUI I jjk u^ ^ oil Oi » : <1 cJ^j « S elll'uu laLii Vlj ^UL, ,, : 5liU 'J* Jjj 

OJjUu.il f$ « dcai^ o' -A^^f *$ Wj ' J^ 1 * 3 * 1 ' J*^ J^O W : L*"' (> ^l* 

v *HHj»"--lj < j^UJI ^ J^ J^ l-V^ UJ& ^-A^" 1 j***-* iJ ^ ^-^ <jl 4y*J * 
J31 lilJUluil <jlS I Jlj . .fUjirtM 3U3- >k Lilj - dloji* lil&U 1^1 oiJ Ufi 

J^>JI jOS j> (^alilil Uulj . Oil dljaS j> L-aUlil I JA (jj<u yl« < 3^^-" ^* 

Lr JU*u « i-fciijDi. >» u^J • « ^»>* J, J ^ U:lJ, I J^» - S^ ^^» ^ is® 
h^uLiL ^^L5S -GU Jlj (uy < Vji*- <J jiu <1 Oli U <j1 » <V^» U^J ' r 1-14 ^ 

D 

Ji.a Uaicj . !yUU l^i «dUl^l J& S_^lSJI Jl « ^>4jl>^ » J"*J ^^j 
S^aUII ^1>i iSjiil 6^ ^VJ ' 4ejJ^«Vl <> jU»iJU ckj a*. <^JI j^5 Jt 
^ISj . VUAilj IjSti «ului j ^>*aJ! oilS i*UI J^-a5 Ji <f^^>JI <il^-H ^^^ <> 
y^ v j£ fJ dij >. : J d>2J ^Ualu.1 ^ ol «uji <ijc J^a 61 ^ <-^ U Ji 1 

. « fjJI laA i3 «Cu1j I* 0%* J J H ^ 

Ji3j aii . J^ill ^^. Ja^L t ^u U ll JU^VI J>U> Ua^jI cu* u^^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL CiLl (> C.U< | , t . -. i i .b <jlki iLo « Uijlc » ijuAJ\ a t iOa. tfUlj . JliIa.VI 
. JUla.V) (3 SjuiIaJ.1 jx*LaJI iuiUik, Cu^Jt (kJjS^JI <j\jtt\ 

« CiSljUl* » (3xii <J| « u^Jij^i. >, jlxj < jumI^I Ct^IJI Uiitj 

C^J 6'^"^ (,>u4ui SjLa joSti ( > L> oajVt dOwta. J^ai dij , iiiiJJI «LuuiU» 
^mUa tfi] |J , : J^Sj 4j gja.) o> 0%^ . *L4sdl ^Lfcdl <^J 
« ? ila.^1 Jl^ U,JU> S^uJI Jtiiu. JA », ^illuii ^Ij ^ , « uSjUJ Sjil^lj 
CulS ^1 £Uual| LJ^us tf ^j JJ OJJ aaj « SjixJI » _j dduafij Lit 4jJLuj 

* JA J U* oljS VI • JtjU . . Jjjtt » : J JjSj >SJ . <jl>«1 J| t^Vb 

!! « S}l*JLi fj^Sa U <Uut\ Sj^usJI 

fc ^ e J| LjJ! Jinl ^ui « ^^l » s^UI j^b Jx ^ilSlI £jLJ| c-ij^ 

(J <ijk aLiSL* j ^ Li <£ fjJI ^V U. <iL<JI Jia. tfSj . dU.JI ju^l 

f}LJI Jj£. » J*A Lva « iJtyAjjL » u l£ . d^o Sjliuu i'I..i«j t Ja.V - - ■ ••"■ 

« ij^pJI » S^aLJI j^Jo j! juuo LaJ£ 4JU laiAj . ^1 ^.jj J^ jldij J 
« %? 6? ^ » i « j^UJI ^ JUa » da-jj c o>ujjJ » pLi4 i) iiwI^JI 
« ju>QJI Oift JLa. » ^iLo _ Uj^is Jc »jUal»l J « uijLfc fiLJI >ut > j 
Jflaiujj V 4J| « cijU jkiLJt oat , _1 ilSU djj uiaa- ^ « iLu jj Ma>\ » j 

Jl »ja jaj jl « ci^ij^ >, Jl cillsj « ^waLII ajt JLa. » Ja-^j , Sj^ 
« ^3">jj*. » (jua.1^ . »jja J j^VI iJi5m j^laj ^ « u^,L j»ilmJ| .ut » 
j»5LJI a^fc » 4aiLM dja OAfl , ja1 dajjj V ^. JJ j^aij jl ji-J ^3>AI jl 

C^f « ^ Oi » 1^ fi ■ « Vjl ^u ^rtH il uj Jj » : « LijJij^ » -J 

jjj <> iuaaJI JJ dJj j* j^ ^ . ^SjUl jiaiJ 4jjU| ^u*j| jjU^j 
£ tf*i^iJi u>JI jja J* |ji> ^j^dl -JUJI J ^Lc^uiJI aUitiVtll 00 .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i^M^S «U Ojm^Mj « tf jbu« &* (kSLuiVlj < «Lu/lJI <U«j£il tfjUaaii 

£t*»UI tt^J JU*a5UI ol^LjiJI (> JUL, v liA tfj < ^j*JI H w ' 
Jbt* k iV\\* J lujaJI JbfcgJkll ol>VI cMjuu o°J*^i Cb f* • ^j*JI 

1 ^ u iSb^ 1 J! ^jy* £1 j^** (> ^ ab s^»j ^u soaij ^j^ji jJuji 

j^ . « fefc^AJI ol>Vb ^^jdl fJUJI J 4jL*Uui isaj I il Ijltt *Jl*Lj 
£ Ua U1 j , 4jA fScjlxi V fSb. IA|i - ^JJSI Sj^ ctfUia.1 jl jjU JjI 

a 

ttf*J C^ U-A U ^t » ^ j— i> « ^AiA » 4>«o "^ <3 o^Ai j3j 

j>* C MA ^jj| oiS dJV diSUI Lul j . C 5U ^JJJ oiS dJV dxiU.1 V » 

« ! 4" hunt ^" 4,»A,,hj 

D 

Von .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D 

J^i* Jl <U Soil* SyfcUUI jUm <> £-i£i « tiyjj^ » SjSUs jSZ fd 

« UJjiU » J <bla^j J^l^l Pljjj oh&j « Jjikit ^iJ » SjitL Oils ^la. 

<MP' uf-j ^ »iu J~ J* "cuij Sjbj "isjb iii^j ^1 

<U*S l+a>j« «(3J"^» JB 4U -JaSI^I ,1^ ^ Jl ^^ 

Sjljj Jl l*» IjaAJj (jl 'juA> ' a^'j J Lu^ Ijjiui ^ric <iili j-alaJj 
jcLa* dll* (iihrtM .lj , Ul*x o>*JI f-uiL UU U-IVt-J IjJ.-.J i^jUJI 

jl ohJI ^IjiuJI fcbJLJ oSl^ (3J , : ^J Jtf tf all <^^V) 4^>UJI ^jj 
*I>JI U^ifclj . « DljliaJI oSl^ Jlo Cuu^l l^lj , uiSjiu £l I^J 

J Lij ^^ (JS4 jj j^ « J^ixp , Sjl^ C Ui 01 t^U.! u^J 1 ^ w *^»j ^ n ?>J old, as„ , uj4 jjto „ai s^^i ow^iJ , j^i » Sj uj 0^1 ( y ) •*^>* VaV .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL EI . <luJI 6i» j SjJblUI <j^u ^aJI ajA-^JI fl^JI Jjdll id=JI £^j *J l^jli dlj 

Cul£ dli < <j2jjiVl Sja.^11 <«&u lf twi^t da.1 iilAjJI jio SjAliJI Cul£ 

JUa. » ajOa. LaS (£j-u*i.l JaxII Sjjfl itilt £i}liJI _yljoJI (>«j-a. « iiAjji^l SjjIJI » 
plirtull jl jJI <LC^oa-e jjj&j jvaa CxaU I j&Aj . « S_yill iinili » j « j^ilill tlj£ 

i3 ajS*. jjsZ j3j _ IjLI (>*;j1 j (jua^utlJI * Lia.1 o*j _ JjVI J**JI J^La^l 

. ^ji^l JLuiill j Uj^jj Utjifcl S^aIUI 

?mU II <j£Jj . L*a.U \jAijM <Juji*i\ <uUI jjj* J*?-* o^ 4W-* *>*IaM CiilS 
CiIjISjaVI (y> (JjSAl\ : LL^I o'>1 <> la^JL« Ij^ culS^^U JjVI 
(} £^ui» « Uj^Sj » j4U^JI djlil ^ ill « jMlj'ita] » jISoaI Jia S jhtntM 

UjLil dfij . ^jMOjJi jnn'tll ^ cfi^^'i - H<aH i) l^ UI (> ^Ul J A- 
(J J^laj &y^>3 <UUiJl Jljj < JU j-u^j « IjuS^J^ » L^^pl JUuub 
«Ufi>UI £uVI ^A ^t^uaojdl jl SjLuJI l^t j^s^ju VI » ^^1 ^&IS 
« Ujjij » o^jJI <HaJj < jj \% II Sjlaj j*. ^»J^J >?^' f" (l ^ ^JJ^*JJ 
() ^Gj ^a <Ql3 , £jjUJ| j ^Vl J^xil ^ Cul* ^UafjJ jj J^ u;^> 
jjJuLku^JI AA^uil ^JJJI Jxixll JJt j| «U Cujj JiUa»VI 0^£ (ja « IjSl » 
Jl ^AjIdJU Jlcu IjpLii 6oa ^ti lj>*lj *1 < a^IjaaIum Jl jkA^tlabMi^ 

. j^iuil <> iJ^i* ° % Jl Y ♦ j;U U .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL aVI 4dA (SjWzt 4-"*^ J^J « ^fJ JJ » U*K>M J^" ^^ J^J LT^-i 
j aIc ^pujjj ikoLo _>i.1 Lfj uijj-oj ^IJI 4JLjiaJI j£, (±jja-li < jl^VL ilSSil 
j lj>a>>* jfc£ la J£ ja-ti da. Jl j-»VI <U J-uy dSj < J^lSLtuVI JoS jMjaJI 
< 6jJL« f-^aa Cul5» ( _ f jJI pLj^&ll CjUL «U-o J-ojx all ^^la. < iljlj i fl->1 j* jjnilll 

IJu jl Jixj Ja J*Lui; «-*3>i j a i t i l l 11a ^-» « <£j£j±i » u^jJt j*Lojj 

j* IjjjiVIj ? S>« VY (*>">H (3 < *^-° «>^i jAj J^J^' J-" ' ^ J "*""". ' ^J"? I.' J^-* 

4>jjjJ » —I Km> ■» LIU UjA.1 J| Lfljl t> e»il£ jaJjSJI Sj o^'nm jt dlj 
• «uLj j jJIaJI j Ja.j ^1 <i*a. I l»j > *\ ♦ A Jl > AV\ <lui j* « ^ujLJI 

j£! « r- UJI SjLajj JoUoil f jlj-«J <_>"U»lj <„>"La>jJlj i_lA dll A-a^u-a AJk) Jx. IjJajjj^j 
(^uuj^JI Ci< ■ i n fJj . <%J>^- _r-t tJ lfc>a. IjjU J,>ajj£ JJjU* ° j* >£1 

H«U1 jVlj » : J>1jJ j^laJI Jl ^oUI j* ji2 Lilj < ja-ft IdA die « <£jjjjj » 
CfcuJ^ . j^l tftji oluUb di «uil j1 fjcjj ^Aj < ^J^^a JI^^AaJt >*Jj£il () 
SjajU&jj jl j&aj (juJ^J (jtudSJJ C»ida. ^111 Sj-vi U jl ^dual j) Idxluu 

SSJUm JSVI J* jt &a*»L* j4J>ll Cutoi ^1 OLJjjiVI (jiuu CulSj 

ojiio £lj33b jkjSj ^ . « jVlj loA » Ij^s <bSj^VI Sosk^JL udlb 
3uj<mf SjLS frULulj < L&*J*t J^J JJIaJI ia^iak ialfll Jx (>a1i 

D 

HjJi luuAj <i*-a>J ^ jlS dii < (£^1 6>o |JSli jl <Ulfc jt Oa.j JLllI |».jj| 
jO&ll JU-a 4>u jl LftJJU (j-aj^ll jlSj < <lo IaKj J^ji\ jvllil JJ> U^uall 
Cm1£j i jjj^aIJ iJUl Ajfll 4j-\ljirtll «t niUII j^Lk-o J a. i iijj . fcjjiAj l~ >-"^ 

(j-»>^ J«lk» j« f^l 6aaJi jl OJjl ^ut » : JU <Gt ia-jli* oLiSLlx <^uk 

iilj^l J5S ui^ j* Jjl Ltli . t^A^U jl^a.1 Jx ^1^ j^x« ^.uJj 
o .oill lijfiLiLft USjj til Oil Uiu) d^fil ^iisJj , «uSL^u.j &Ju*l^i\ 
Q^jj Uil j . ll^i LU ^3^1 V ^lui ^ loAj , ^liuVI Jl ti+?.>i ci^ui .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j jl JJjxi jjlaii jjj IjjU. <Uuii da_j <jl JU &j . « UkS^bh (^ SjljXI j* jffi > 

LjLjil JSJ AJdJj 4-aj£a. Jxo i Aj^laJt <LoIaJJ Lu> jj£Ij jiillUU <U*J : j->J>LI 

jAj i 4-olfLa.Li Lua^llj A-iljJI J-«VI J>^ jjuJUall «Uijj_ tfJSjjil J£] Ja.lj iJuJ^f-J 

j> Vjl U&tjfll jSau jl <ulj £ JT-ijiinll ijl^uJI iia&j . SjjK <JLt *L-£t 
. jjaaJI j£ ^l>JI JSLJ^ l^lAoLt ,)j , UL>jy\ _ ijLjW JSUUI Ja. 
j&j$ . JjOaJI fUMiSj J^a l+jlj^ fr« £l>» J* ^a iljj JS jl » : iiL£tj 
< gujtt (jjSUUi j1 < bil^JLa. ^lia, ^1 Jlaj V JJOaJI a J4 jb aIuu buta 
CiliUuSluuVI JJJ^ JoSI^ Jx CMiuij Js^Jaa, Jys^ LjJlj < jal ^Ubk jl 
OuuijJI <UiolSj . « J lt"i< nt,| tfjjSJI ^bjUxkwVI ifltSjAll Dljblftl jl 
illa-jJI Ifj jklS j^LII olaLiSiujyi ooA jl » : ittlS &&JI aoa jjfi « laj^Si , 

LajI ^A « jJUJI HoJLjA. Jjt U^JLLAJ » A4JI UOSU l^fcjlj r j^UJyjVI 

. ^A Ijo^^j jl JjS Ij>^>4 jli U l^fti^'tuil <Jl£ Jijtl V ttU < iiLftJ 
l_yjjti ,$au$£JI >.i< ii'tltt <GI JjSjj « jjiuiVuitl » Jla Ja.j *y*2 Uxktj 
jjjj j! JiS lj>3hJA jlS ^aJtj&iU . ^Oilj £ JdOwui jLu ^Juil 
. fUjQJI jy*&£ *<M juk« <tilii^ ,1c j^Luu <Qlitu jlSj « jytniVniil » 
^aJjiJI Jl Jusj ^»jL)i1 Jjl <JJ Ji«4 j] « j /HiiVnftl » _j jAa.VI jlS 
UI3 ^Lk t>i VI J < <Lkti} »^i 4Aiiasl 4JI J^Aj jl j&Jj , ^UjU JUbj 
? W J Jllu j^^j ollW jlj - l^jiJijSl ^iil Jj51 jl ISj^I jlj ^U J^l 
i^ « jwaLJI Jot JUa. » jiH-ulj < ^L-uj^Jlj djit.1 daoij « . Jjlulill ^u« 
6^ <^Ji ' JJA^-H £>UI^> jfc 6oaj1 Cu£ » : ^13 Jk^laluilj . <U^S JoSj jl 
i^iljj^ ^j^VI ^A IfJU ^ ft il< nil £49 . Lluj uijlj^ u 11 ill JA Cil&ljJJI »iA 
(j^^liaJ) iLujj jxt \$1a. Jl ^Luui JaI V (j-ul£ ' »^4ji ^jLaxIujI 

. <Ulfc ,3iiJ jl uu o^ku) liAj < ^jlilj 

<^li j- j»ii . aiaail iliJio ^A U«U1 Uljl ^iil iuQJI tlfc&Mj 
6aa j^ L.tf.l.rtjj . jVI yla. ellJS Jl>» Vj « <>>*^* SjjllJ ^jUabj jjl^* jkU 

jlj ^Sa. , ludJ L J^UlLu-V 1.J5UI <^jl JVIj 4ali]l jjlj^l *ill*i V liil <KAll 
jj>j jj£ ^jIj j I4J Ja. V <Kuiw 6l»j . jVI <Jt UJlA"*"^ 6" 6jl JjluuL ll»S 

. jj *- N N IjjcLuuj j1 ll« Ijajojj jjlll f jU'tiiiij £ i i"±; > Ijjfj jjl*jJI c»L*iii*l 

CjLuK*I (> l^jjJ L j-uai jV jlj*luil Jx. SjaOll i»JJ*Jt ilj^fAaJI jLi lif^ 

J^a-o jJk JMiluiVI jli j>«Jii« jaJi Jt^VI JS jj . IfJjU i-ij^aj CoJ S^ij 

! « jL^12l » <kiUI 6l» ^Ij^ likill iiilaJI jb « ^^^f » .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL <JjJ! SjLJJI Ljyiii . idjdil SjbaJI ioj^i «U*JU ^A ^^-oiJl j>»SaJ» 

lAa.j CiaJ jkUJI jljll j-» Ujjlj* £jJZ Ifil dua. <> IjJii liuC Uj Jajj jVI 
Jx. Jjjjuua-* VJ U-f^U 1 L>1 CJ^"""'' V <&£■« 4A4j < i_i_>*JI CjLaj^jj jlj-uil 

« . >o3,£ii Jili ii I7 oLiil J^J» f^jJJ V jkjSHJ \-\yu0 

1 <il\j^.\ jJjj ai uj^\ <JLuu Jll* » : « _^otiJI Joe JLa=>- » i^IoIluI |Ji 

Jjj J£J <V>I« <L2lijl a^>>u lift LJLocI *IaJ jt L«x£j (joujll ( j . Sjd ua £_>13l dii 

l*lc <ail£il flla.L tjL^j <JjJ n f ijlj jVI y*«JI <> 4jt tfjUlfclj 1 Lii^il 

js. ($ttj A^juaj jiub qa OJU&1 ^ 01 ci 15 * (^^ ^Hj • Ja -U 

« . (j*3^i«fiuJI ooA Jala ?ULJL ^A4^b JJ IjJ^ jl o*J 

^j , JjVI ^i^uilllt ^Ula.Vl j* <ik* (£>U <fLuC «iKitm dlliA OjI^j 

('). <a1oUI LjtjiuJ ^SUI >UI ^ Lu^l jj£ jl «j-IUI Jjt 

Jj 1q tS t"ti nj j| Jx. « juslUI tUfc JLa, » j^p cf^a.1 *Uitu4 Cu&ij 
Jl C5 £^kiil 4iJ » ; ilili U^4 4li^ Ioj aSj . J^I^J 4KJU ^ , 4.1^111 
j* Ijjt dLu jl Lj£ Junlni->ll ttuudj , <LuiLuA I4JI ci^u Uluu ibLpJI 
Uftl^o ^iU (> lMjH >l! Jx jtL LL.1 jj^^uj l^lSau»1j Lii!>Uj 
^a iJiltVi j^Jj . ixajJSVI lilSttfio J bL^il ^j>* ^j^ l-"'i < 14*^ Hj*^ 
dJj Ja^J jaai Ujjil ^Ut J^IjujI <U^9 jxu jjdJ , SjlulJ d JA ulL^I 
o>uw tfw CI43.J ^Ul 4jji <•>'>* I) iltkll ^uij ja Jf^^l jl j« bliij <y 
J^^l jxi jjUUI oVbwo jt |xSJ 5U^i« Ijj^ Ijjafil aij . Ub^il 
jl,u« ^^ , iaiVI jjojJI SjUi j* aiu oVbw« ^Aj < USjjil v>^ 
JL1 iLiil j^uift ^Jai jl ^^ V bJli biiU j*j . o^UI ^ j^jjJI JjUUI (3) Uilj tfjlijtl ^ oftU < ljJ>*i1 f* CiU^jUU i}1<uj ,j«IA (^ji-u jLiitl (jt jii^i jU Ita j 4laJ ( t ) 
iuiiaJI 2uLO$i 1 UUI l|'n 11I jiii jUs{ (} dJ jj 1 yiu di ifoil J J Lib) (juj al j£Xima <blfj Ifilc f* 1 -^' jvdMl 
(j£ ^lalll iJ/-ou -Ulj . j-flj ^JUai, Jh ii ' iIU ii^a- »jj^> >4j < (jUAtiJI »Ui, jJ^jJI jAu»J,l ^ 
4JlSj ^J jojj tfiJ! it ^^LuiUa » j_jlo(^VI a^xti Jc JJaJI (jjoJiijiVI cUtjJI uaju C^iiljltl 
US < ^jiVI £USJI j djJJ jSJJ ^1 4J ^aJ ^ loal ^U_ jiu-ujJI jj^l jjijlull uii ;> it jilt fjirt^lh .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL LSujit j£ jixk J^lj^l jU ^jjIjI pft^ftj l^xiofll j»Jb I it ujjt jji <CJ8jU1 

« . Ujxll Jt. jiaik ^A b jlk&j 

^ £iilS Sjifl ^laxi jAiji.1 oLuIa pLuI J (Gt^^j 4Jt^j1 4A^Aa*a JjJj E : \^*\1 <lui Jljlo Aattl l (jJilLo i /uaj> OJl^ 

. ( \\m jjUu ^r) s^Aisji (} ^u^fc *us ^j|a • 

. ( mi ^jU ) « .JjLt AiLJI >ufc » ^5lj*JI 

**& j**§* alS*JV J^aJU *i**W (jlS mi J.' "I,"" 6 ffcJsf i)j jVtj 

, l^Lij La^^, IjjuJ^ <jt£j . <Ljj^iiajVI J ojSj jl 3ji,l »iA j i ^5j (jli (ji^c 
JLiJI cLilioV LiLStfLj l >4 :> ^ J^ J J3VI j^^i! ul a^ c> 

iuLjJI iail! (jli- SjLla^a LiL^S J iaU CiljI^S Jl J*Allj J-usjj d2j < C^iLjjxll 
U '"''' ^^J U-^ a 11 ^L^^i • <j-ujLm <jaL£. OJlS Lajjj , liLt.'viuil J>a-o jj£j aj 

. JjVI iaill jlilj gSto <^!^> j 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
SjAlilt J isili ^yu^i *UH «UaSj>i C 1 ^? (J % &>i tP^'j ^J-fc? S_>i*ia <JJ>»J1 (^otjVI Jil J ijm (jJjVI aLjo Jj^a-J CiLfcJ^i-a Cut£ _ 1 

CiLljlJlj \j inS'i jx. c*L2 yjj) J^jJI (j-aAji • <*j^>"ifj 5oJLo ujL-uj^ Si*J 

Uj*j (JJjVI iojii. tJJjSj < (jluJ <*j£a. (jl *j < <j OJtJ Lo jijj jvJ <JU 
Jjl jj>i]! <ffJ*JI J^jJl U*>Jf?J Sja.^1 <JJ>>JI 4jLH3 *i*JI jjIUI J| 
JLj^Jj ^L-uJl ^ . dalv i.uj V Ifil Lfcii <iLj <Ujxu CiLUoaj « ^oU. JjC. Jx. » 
JJ5 (ill j yV - J^jaklll olc-jo^A iiijj <jU»J <uj& S JjLuJ jt a£J £>\j£ 
£tAJou (j^' o1*iLH J^o LjjluA Ji.jll] <U*mi* JjjIjjojV IjljJSlul jfi*± 
(As^J <J>lkll CjIjSJ! £>1 (jjia. j . JU. jkLl (jl JJt 604 (j^u L" <J 

. jju (jfiiTs J Sda.^11 <;ij^>aJ1 SjLSit .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL 
Sjftlill J ^jWI *«ill j*S> £^1 V 1 *" 1 1**% J - ^ 1 •*** jjLUI 5-aLSU ._>K1,I « ^jjLAll Aaa.1 » JjxJI <UA4 (jjill jJ,>2iH (jl - V 
Ci^Ja JAS < <QAfa lf<>ljJ (jilt i-jrlm U J| jL^I ^Jjln iii Ul l 

(jAljJI Ci5>li j ixSl^l <JJJ*il «LLlcJ] JJdfJ <d»L£iJ (> <j£» <j1 Cijn^ 
< ^_>i1 5ja.U j>j . <jJj!>U ^J^^'j V""^ 1 VvA^I ^«^ u^VI Jx. 

JLS iua. 6jJj23 <> SjuI.^1 lajjuoll j <Li£ U till j £ JLaJ <>J . Li*& ("^ 

iiiAJI j <A[ cua J (jllo J£ j <_iJu£JI <lxJ1 L^iillol (^jJI cjlityJI (>j » 
(5jjj5ui L _ r^" ^^ (£-*&"■■ ^ * oL«tiA _ ijjit Sj^-ojj < j^UoiJIj 

<£>»-s> <j-=»>*- J-* Ijf^l U>J ^^ Ut . ar . Vi UpIjj (jl j <ta;l>^o Wi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j^Jt J\ kjVI s^xl <> aljj < I jjJS hi*. Jljj V c>JI i«j1 oilSj _ V 

,lJLaJ! Jot » Jli mil LfcJ La-o Ijj^ J 'j L*'A^ V-^^"^ ^ L*^^°f.>^ 
Uljj Sj^Ao^iuJaU Jju (jt «UjjJ«J1 JjjJl <U-oLaJ ^L«JI iJxoVI <c <jjni^ 
fl-^-'ll <JjU_sj i <-tlftJI "Uj^aJI <Jjn>fAaJI ia^Lu Jx. j-oLjJ! ijj » : *4j£j 
jj> j4ia jj»j . <jjUaj^>JI <LmU i nil j ijjLJI Cil imu JI £ys 1 -vju .aJ I ^ it If. 
JiXj lillj jjl (jjiJ iiLa^ua 4jjSj L&j>j i ^jjjilUj^jjJI Jj-Jj^j-uil Cjlatj^ i <•> j 
L m'-^1 I (3 l-AJ^J j i inn |Jx. "UJaJJ SjjjJI £y> LuUajjJ 'Jjmi'v (J I 
Jj-oj (joa* ol^tuo J-J-^» J I dJj JJU *l*JI of^VI j^J-Sj JJ-ol aj — <c JilaJJ 
3jj^faaJI Jx ^jUoJ^JI o'j 1 ^' fck jil » : JjUl J! <-ulfiJI <G>ii j 
Ijt-LJ. 1 I lii'u Sjl>uaJlj ^uiljduJI (^ ljf*J I>Aa. < /in i l l <jj^>xJI 
LjjxII ijj^aaJI £y> JyjJI J} J^'Vft.' V t^jJIj « <£J-U JjaxII ^^InaluiVI 
. « LAjjluLj <LujaJI <iklll Jjl-u-i Jj < umir* i <t*t,<itll 

a 

^jluta jx *^>*^ lileliill jIjaLujIj j»3fla <jt (j-4 <UjIjJI <ui*JI CulSjj 
Uivj oUjVlj JSLiJJj ULASJI (> Jiiai ^o^J ^ilJaV) J£ ^Lt i_.UI jtH iO| 

J I i«iJ! Jii ciit jjt i«>*JI JjaJ) <a-oUJ ioUJI <iLVI ojljt - \ 

[jjL«j (jj 'JJj2j jjji^ll J! Cjjjjii 4 JjjIjjjiV t5Jl>JJl JaLjilll S_j_jWa. 
JjuIjjluI <GJj ^jJI « ijjuuj » JtLLo olulS^I ^jC £j i.)->" i dl-> iio 

. « Jjjljdbul j ^j^jJI JaLuilll oLuLial pljl jiaiJLj ,jul i u^V I oajliii* 
£j1 » ^>fbj CjU^lall 6 JA ,> «L*L L jjl ( V )6jj^>Sj j jkUII o^ 1 ^' J^ 1 ^ {" 

■ > J iI 'i'C iii I (j j> ,i ^>% jSj < 4j^uu^£ LaLSjt a^jIjL^ui Jfl-»1j < a^OLjLc. J-4 
Uli j>u»j < <JjjI^u,VI iijiJI <ijjll j Sj^Uoil <j!»VI (> ^..,1... 

Jff*^' ) tfA^I cr*^' f^' , S^ fc J^ 3 ^ tf" ^ J cyfio j o ?» n ?\* L« 
CiLujt LaS . t^lijj isAH^ <Jo.Luaj « <u>V ^j <uilS » ( o"iJ^i J 
<jjjJI ajiUll j ^jjjIU Jj^jJI (jjaiill JLoxll j> Ijjt LcLxi Jw^l 
« iij-ajj » JcLL. L_uUk. Jlj . jvfjJ»c a*j Jcliil li* j J-«*Jlj ^juuii^iJI 


.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL •H** '■ cf\S ' tSJ^' J^JI io-lU Ja*j JjjIj^jJ j <£>U i*t»-» <iltifi 

, liiSill 6U! S tUV >.1 jlfayj • ^V^ 1 ^^ £^ ^ ■&■*• 
« <j£jiaJiil » J^JUij _ IjjIuj jVjti <JAJ^-° ^ ' J* ^> d 4 x '-' ^'j^J 
iswLsJIj _ uAJjJ <jj'"'l*(| fi rjAJJ "Uij < liua. (J ( <Uiuklll <LujJj4J) 1 
"LiaLw A-o jjIajJL <SjAaJI CiljjJIj oLijjj>ill ddjjJ jlfa. Ifctij i 4j>**JI 

jlai Ciilj jl L-aM ^^l JjjJl <JU»UJ <«UJ| HLVI Ojljtj - V 
(j olilLj < <L*Lill JjJI j (jjjjd "*»H J*-1*HI Sj^laa. (jl t->j*J! f'U-uj^l 

ciiJj (jl iujjJI JjJI ijuaUJ 4-oLaJI iiLVI ojIj! cdJa JJ SiUit^- V 

jlS, < 4jjf^ *%>°1 J JjjI>u/>M iaLtSiill Sj^jkk Jl <A4^*il <Uill _>& 
Sjujj IfrAjfo jla. jJJj aU (jlll o J j'^' <Loj£a. (>« SjSi* Jx. *lij dij 
i JjjIjjjjV dj>U r jj-otli i (^tj L> <U»x.jt JlSj I4I0 jit "UxuiUI ^J- ^ 
£o (£J>i "if » dll4 SjUjjdl CjLlLaJI (j1 US < IjJJJ L)*^ uW*^ A>?J^l$ 

*■ -. « lj^-Ij jj Ifl j If Le i .am y I 

(jl cujSUl <*j£a. jjj cjtjSio Jx, *Uj lj^a-1 <ul*JI <iLVI ojlj1 *5 - £ 

J >L^ . ,_yJ^xll gjiSJI 5Slal» j (jjIa-VI JiiioJI J| <*UI jki CiiJj 
- iijUsj^JI ix>jij| jl » ( V )<ajj*JI J^jJI <ju>UJ jxUll jJ-aVI Sj£j* 

^.ISL*. Jx. ^jcijij jl "Ljud^Jlj .U «i.all JjLujjj iri't^ m - Jlill J^-u J^ 

jiL <JjJ LI *y$J lja>,n.iuj Vli JjUUI aIj^VI Jf«2 Jx oULfij'ill aik 

H i mti b 1j)U* i n i VI "■$ *'*•■ Cuo^i l^jl iJj . LjLLjjJ VI ^f_p-f jl ^j'^?"-' 
. « iJjail oUllUJIj J^-IjJI 6^'^b (x^J^"" ^li-iJI a>J^ ffj*- JS" _* _ > /t /Y J jtijJ ^j»JI bill j*3>> Jl . iij«» (JftaJI •»#* » 'iH 1 ^J 43 ( A ) 
J - \ / r / r J jti* ^ijjJI bill j<3>» tit « bjwa. ^JUJI Jac , .Mudl jjjli ( r ) 

. *l /t /Y J (JjJi yJj*!! bill >i> Jl « Jti^jwa, jlIUSJI jjc > Jjiutll jjjlj (\ ') .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL j jljjl LLii JJ OijJI Ull >i cJJs u' ^J^ 1 ^J^ oa, ~>b ~ ° 
S^JifcoLil alj .JU«- JJ ^^ <> ''^ S^ 1 ol >l 
Jl jcaj jUSj ^uL-j tfJ^'j tfj^ ^^ >* lk - ^i (U) ^^' 

JLu,T J* o-Jj ,^13^6* <£b» J^y ^Ui J* uAJ «it dli 
j jojS Jj>x Ljlij < infill u*b i) i^ 1 -^ **^ U**^ de^U?! 

LjlS j,l US . ^Lt Jila Jl IflK*- v^j ' C->*" ^^ ^ ^ ^ ° " 

_>flj_ jl r> * <auu£i* (3 ^IjjVI t-Luo j Ji.i nll 4jjjt J-^ <j1 U^^Lq £l£ 

oUUI dL* <jl US . oU-ju— U>5St jSlijj kJ^t J**-> <il jJil^ll i) 

D 

. bjy J S^jill SjUi juKfl l>^j « JaflUkJI jj^l » pl^IJI jw^i.i'i ^-A 

jfAJjl ft ." 1 ?*' UjaJI ^Ualuil Ijl £liaj j&Aa Ifljlf, f-Luaill jl^ , Ja^^L 
l^^^jiaj (jAi^i jaj^I.1 Jl ika. fua£b JjiiS 4Jjj < <talu»t,l Cil^ill (ja *t|^J 

^> Jl "^1 V'V.'K' J"="L>J ^f^ oljbl> Jl cij^jj tjj^ajJJU ^j IjUj 
ii^lA CjUju^Ju, ^LluJU L»lf<. J3J! ^jAju (jt Ijj US . Ll>fsJI ^Lju-ojLUa.VI t> 
UJ J J* £>^l JJ J a>UHf l> ^^ ul I -V ^J^J • *4>IxtJLl j,UaJI oLa, J^. U>j 

. JaxII oUJj^uui j Jj<-iJI eljUUI 

< JjVI Uill <> l^ jjt ^ liiliii l«ill jj^, Sa « J^xi » jj^Vi ^is: 
,> Lji ^l Uj , 4^JUJ ^^ a2 Lj^I J JAIJI j. I^J! ^1 U_^lj ^ISj 
ja«VI ^jlSj . « jv^UJI a±c JUa » ^j <1ij clS^UJI Jl jjju tjj aS ^UjJI 
Ja ^UAiJL. » CLL j « JUUI ^t » ^I^UI <^3lii J^an tf jj| ^ « J .» ; ^ , 

ajj ^ u^iiia ^ ul^ ^ski ^ 6 i , .kiuii ^1 ; p)jl jf ^ (( j^j ; . -\t /nor ^ ia,^ i^. jLi j| 5^ ^ (U) 

vnv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL S Jji-jil ajLill (jjij CHji\ (JJL&J jj . Jt^-ui JAJ JoLj^jJI (3 A4J«JJ cSj^-1 Vfj^ <t - ^ 
. Jjjlninlt J^t J-o ff 1 1 lit, I JaxJI CiLiJlS-oV LpljJjSj OJct ai i*J>*-II lA ?.'> II 
. Oljljjjt jljS Jl J^uo^il jlaJJ « JakaJlj jljljVI 5jjlio (jSLiu LflfcLuj 

ODD 

, <5jJ5j oLI iu-v jf*j -j^'^l ^j-~* * *^£ J^Iajj Ck&.lj (_jjjl1I jJLaJI j f-LJajVI (jl 

(^ L»o jaSt f L-ojVI OjSaj VI J < £ijl,j»JI fLojJ dLujiVI (j-o^ij i—fljL^laJI (jtj 
. olAj!j-all La>jduu> <LuuJI <UjjaJI <LaSJl Ci^J-ual (jl «Uu L^ajii <-»•■> « Sjla-o 

A^-j (( tj"i"t rj>^ » JJJ^iill SjJkUJI (jl Jj«aj (j| pljakVI 6dA ij £>.Aa* dS_j 
(_yjJJ_>Jl jjjjSjjj (( K-Ijjut (_. oLu> » nUnilu (-ilJIj < LflSj ujaJI (jjjul^Sjl 45>_}a. 
« (jni-% TJt>^ » jjjSjJI Jf*A*J (j n i ffllj IjJ>Sj *IUJI Jjlj i_u£ (^jJl oLo^Jjuiil 
jJ_>illl lift Cyc 4iunUII <^J^aJI J *La- to jloill CilLj • ^ja-il ^l*JI j ^LajiU oa/ j (jjifll yJljJ IjjSJj ' dJjZJI J jt'tthi utill (jUuUI u*ju jtfj Jt*2l 
JUitii Sjji JUuJjl IjujS jxfil / CtijJI dlj J <-)j«J/ tjusjiJI iijA uUail 
4i tint dllA jl LaS , frtiua JalS (\tti\1 M^^ (jlj • J^lj" 1 } J^lj (j* i a fa t n 

. SjaHI <Lkiydf Zijjjnyll (jdJ uj*JI (jt^jiJI &ja. Jaujjjj jl jj?& f^J 

^JL tjzJJ Li . £j*ojXI IJA Jja jUtMJJ tjoUuJjl jUby jIjxmmI Jl f+il Ui 

i±*j*J1 XjjjfriaJI Cuti filjiM <LU%IL jjl jxi jS jkjjla , Uula hj /jUu ^ IJl 

. £Slj y] fU) ujxJI jaJjjuJ.1 IjxiJuJj i jiljj y jl JiljS SjaJUl 

dUut ljjXu jkfjj i iLxijjI^JL jjjUrua LjUJxlt ?yjA q) gjjAjj&txll Jjfj 
jlj i jitjaJL « lYutrnitU » f^jjjj^. ja Sjj^o jMaij < * r »^»-'V i^"' J* 
Ifllfdf is)jtt 4P y> It I <i* II ob^i JUulJL j^tjaJI <»taJ/ £>1 f>4* £jj* jj&^l 
ja IdA j! jii*J cJjJI ijuaj J l+JSJj , SjajXI £uj*JI *jjj+*?JI J[ ^ 

. jxUmli <U jjaJi q\ utaj (jjil ujLuifl 

Omjj JVJl i) &j*JI oja •cjj.iuj (j hiihu i tfjj+JI yilAj gjj* jj&dl 
gnat J jjJUI tsuUuJI ^Uj/ _ <OiJb Jc fiUu - <U Ijsj^jmm ijua <U3U jl 

HuJi £h* ^ojjj y ffi/ y/ £j*>jV i?Ju- j ^ jl jjjj jjj Mi utsi* VU .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL i Ja.1 Jl j-a <U Ixa^a < wlinl,! JaaJL Uu^a « j^lill JjX. JUa » jt£ 

»4A CutSj , ^JaJI JJ y-^ J&JEb Ci^lu jS ^*JI jJUJI j jUiiiU iiAaJ! 
4iUc] £ jlS d£i dl J £49 - «Lu^±aj» JU1 Sj^ll OjaaSj £ <hi ulo ^^ t"t'i £« ^UjVI 4ju I4J4 uWtm UJ1 upujl J 1 ^ ( «*** ) ^b 5 U 1 

n 

. « >— ijlx. ajLuJI Jot » ^uxkjJI <LcuLij ■*■■«." JI4J jjl^jul (J ?■ Lj-Aj V I culSj 

. « £j->!>t,l <JJ^*JI &J&\ <Q1Jlu j«-4 6da.jJI j^£.l >4_j i ( _ f jljJI <iiA jaa 

^1 pIjSU ISub jvQUI ;> ^111 d|^u J^l^ul Ji^la ^L4I JajOJ 3U^ . tfjijJI iiULi* I.JUUj\ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL E jjj&t ^ii . U"U <1uj ^u j i^ill ^il <uli]| Sj^xll JLill ^ jjj 
<b*aakj < SjLaAll jj£. JjdJI oLjishj JjJ fLuj_>J jaJ^- 8 S^aIaII j OAJul > *\"\ I 

. i_»j»!^>l! ^Sjj> jjjj <Gj$-ui <Jjj Sjjiit (^j^I yJL?- J I <JjJ i"\ 

jAIjol » jjjUI I4J0J5 Aj-uiaj V SjLaOi.1 _££. Jjdll iaS Jjt jAt^ll I OA jj£ 
^Jafc l j'- tui ^ i3^» S _K><> V^J 6 *U* ^L>^» Jl**-^ Si V WV 5 tij 2 •*** « JD^ <-ft 

« LJjJI f-\^i\ Jl <b 4Xum SjSUs dAaJ jl^ , jJUla. j^j jt Ajjl ^JJt » 

< J44JI ^Ma j^ I^jj^ ^Ul J^SaJI Jt J}U ^ *|^J| (> 42\y±i J& fa 

. « *tla 1>aJLj V Ifja. £Ju-aoj ^^iL ulj^Ji ^"J u' ir"^ J 

LsjjlS fjujLij « j^jLojoiu qiaijji » jAj >oj^I,t ^ ,>aJ _r«i»La. i_jjIc dli* (jl$j 
jaij^j ^ . AaI Sjcj (jjj S_>Ali!l J I Ji-aj j2j . « U«>«>1 » JjS j (^<fJ>ll 4fJ^'j 

! >«j$J.I JUct fj+xZ 

u 

(j^^l I JA c_JUe> aSj . JjJI <^}UjJIj *}LuJI ^^jli« tjC jilt I Jj-usV Ujfa* 

. (3^' '^ <Ujj_)Uu dA-a Sjill 

. <Uji<Vii II <SjijJI <,i.nu,i..uj i [gjis\\i\\ j_un")ll <UjlLo _ T 

. Si \til l J-oVI <JLujjI^j <jjLxo ^.'"'"'J ' iS~ n ^ ' ^ (jifUjJlj I'lnift'll _ 1 

. IdjiAljl <L«^Lujj JjjJI SjLujj aIjj^.1 - ° .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL (> 6J>»-» jlstla fLiulj <JJt>J1 SaJLuVI iJJ^J J^*a. fJ^ajJ ' ^a a IiJI 
. l^jliJV lOif^J 4aJ-LuVI a^A jLSuil £ioj < *JJLjjJI <a1luVI 

. LjSLmkJI Ofcl^iJlj iJiMa.VI £^?> ^ - A 

j aSIJI SjaaJ.1 <JJJ*J' SW^fAaJI v-yJJ-a « <y^»JI >***•* » J^"^ L**kj 

aJc. j <SjiAll JjjJ! dljiuu JSL1 bu-o^o Lc.Lajiak.1 jSxj JL cAmAx! SJaIJJ jk^VI 

« CuIjjj » Jl jLiaJVI f.Jfc <a3 tjfi, jjL-aJI JjJI ojl»lllj ^.^L**J1 j^lijJ 6^1 jjolJ,, ^^ tfiJI j^uVI CuJI ^ V^ <L±£ JLJj ^ ^dj 

Jl j^SS U ujSI (UusjJ ^1 i 4iui OJ^au jSj Sybtill tf jj ^A$ I Jjjujj jit 
. 4j£^3 4uUj^3j <ULL &JUII ^JUil j. JLH V l*u>\* VV^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL Jj.ftrv.Ji » j^jj^jJI J| Li,.aa.<ti LU-A djjjjjjij j S^kfcjJ.1 jxjsVI (^dl 5a>"itl <^>«-ll 

Iju^jJI iMimJI » 
jL < 4&iljlj i ifjjHI (j)j ej* 4j^ftSi,ua J p(a LiUaA ^jj&jf jtAutJI j* Cmii'i'i 

D <Uuua duuijl ()j . itsjlaJI Sjljj wiiuyl J J>?>>« 4jUij*j « ijj^ jjam »j>»S^I SjSi* Jus) ( ^ ) .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL J* V***»' je*^ & drb • e"*^' *V J/ ^»h »**' *"■<■** je* »ju*» 

J*-J/ fit Ctx3 l+*jua3j £u>ji &) J^SiJ Ui^ 4u-»/ (^/ Cuaj /j/j , <Ui* 4jJ**» f* J*%> dJt {kLu iu-WL jAj ( SaxUI ^y/ Jl fUJI ^^1 ' 
VJI (jtjSHUS c,iSj . L^UuAi i^UjI J /ja, J*lSu jj>j , ji^Jilj J 

juji & e^y uW jaj .<s±x Sjhi j ^y/ cujU ^jUt 

jSj , JLJI ixtAu tf ±u* iaJuzl ^J^j ^ /^ ^j „ ^-^^ , 
Jh*dtSUS OiaaJ/ u^ijl JUjj , (fMO tl ^i^y/ jijJI ^j <&;> U^a 

j^ qis ^.nMriM <>; (^iUaiy/ j/ ^jiajj 4iii*y ^jj/j . ^ja;/ ^jit oucuji ^j ^ o, Wj4 ^^.j, alMal ^ ^ ( yu ^. jsJ| • - ^ | ^ wuij) • 

vvr .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL o j>'" '«."'" fM 'Jl ^oa. 4^jU jjjUl <l±j j^yi *te j tilu ^iUi// 

i?JW u?l aij ajic y*J ajuuj*. uV u*j±eaJI Jc JaiMjyi jjJJI J ^si/ 
43/ U,j , fliui £ ^y ^j// ^ ^ , ^ji^ ^y, t ^ 4// ^ 

kf* tf*V U J ^j J ^j <a&u/ j^ j^y ^/^y 44 ^tljj/ dju yji 

t*jj*1) t^WI pILu*, £l 4ji dJi y U* 4Jlj Us . Ujji {LjjUtjXI U44J 
HjJi djSj U jaI ^ <U Cujj/ Uj . * t+ueuu (je Jojuu CumjJ ( Jjlljvuij 

iuiUJI jj JmJJI jJH JUL-ii* Opuij* yuAjH 0) *#& J i&JM ^Uu,! 
iuAMM UIjjj lili^U a mjs i^ jSXj jAj , tfAljVI Js J* Itju^l 

C,W ?Ul*j OjiMuj aljlbj &jlju» jjaJi, ujdi yu pj ^^ pui 

pjtl* 4JJ upMJj* Jl (jUjW *^/l O* (."rtiiS jA £tjm <t\ ddjU JjjUl JtSj 
O-Ab./ Jll SU&it C/^J> tf 'UXSO'^Wtj ,j*u<Upjij (SiiljjJI J4 
. jLiaJy/ fJ* j*$a dJjSj , ^JjJij^. SjUj IjSj , (jjvujz. CtltLo SjAUUI J 
>}> 4J/ Jc Ammaj ( 6JUUJ* ) <uL*£ljUI 4Jlj^ CiiJJL (fSjjMjajjVj 
. i^ljiu,?! pUJI jljV z^ij & uUUlj (Sj^i ^JLu^ jt. ^u 

Lii$4 j^Li ju±» (jit f+t oSjl\ j*a*c tf JjJjLd Jj( y// pits J JUUJI JUoiVlj 
piUX jl ilLuUi , ^^O j^jj UjSjj Ijjj , Ujafi jJuu pjSuj L4JUL* £cjjSf 
. pjj JS J ijxu»)j tr txu»1 ^uuxi jl USjIjj i-uluuj jUaiuU/ J| UjUaa,? 

dfJJI J i&Jb ?U1 <mii ii^i^k Jaj / j/ 4il CM 44;^ Jj>I// jmoajj 
^jo«» ^ .MiAj ij] JaJI iiuJa $ai , UaXjU £1*11 qSjII <ud ^Jj JzuijW 

. JjSj Jit a 1 4Jc u&tjjl • *' '~ jl 

VjljU U2Sl^oj ^u»3Liy Uuuj , UuaJI *j+i <JI t^uii piB J^ljwlj 

. <Lxj> <Lwja// 

■' UJ^J* J* J*JI /J* t^j jjju Jill MjiJl & dJjiA jjjlll &j*jj 
. (fldjyJI ifj^l >JXiJt C>» LJ>jI Ijjiiu* _ jfoiW jjJJ) Wi .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL lAus (jjib p+Uajj , ISjjal J (jUS/j-u// eUijuel jluU 4j jijj JsJI Ijaj _ f 

tfjiS JjJ JiuS Jl tf jjui y <0* gltf JU/ gitlUI jjSJ U+a JaJI IJAj _ r 
ijjSj >J^m ilLUI jV - (jhjjmJI Ciij J &d* US < tikiXI J &jau Uti tfj±1 
jLajy/ ^i» Vj , JjS £^7 ^itiliin y Sjjjaaj it K h <ULuj 4/LaJ/ oJ4 J 

JS uLail Jl ffjjj $1 Jr^lil J Jjilju,} jj JiUol *LLu Lu JaJI IJA jl _ t 
j^x*. Jfiljui} Ctcl l tun tl IJI tljJLui IjjjSjui fjt (Lfjj yjSj q) jSLaj JL , uyUI 
iutLudl <Luuj tfjJI ljjIUI JA JL* tf J j£ IJAj , 4SH.J (JjuiAi jjjil 

fr SjJAi/i ctijiuJt j iijuiii^/yi 4j£jU(jisUj dix dJjU jjjiJi ^jSj _ o 

foijb Ijllo jSj . dJi £jj fkjj j^) LJlj , JSj £tS US fUb JcLus (J Ijjdaatj 
iu^iU pAJAj Ijtjis jkAj JiLujJt pJtjbju jb » Jiii^y/ utfJUxij , tte 

,( . Give us the tools and we finish the job 

OljilMlj ^jVI frVlj ofckCLLJ/ J SjjiS j^Uc C)l dxijU jjjlll JMj 

J! u& u ^ j* J^ 1 m* uh • ^S'j J*-" '•** J! *j*^i uipz Ci^uoi 

■ *il^> dJj J U 4Jjj*j (jjuujjt, (jMtijJI jIjjLLuI 

UtuijJI jmmJI gXJoj 4fa (j* Uuilia ajoJ Ui lJjuzIIIj <LLu2 jjj frt dudh 

. Lbljj (jJJI iSijledb 

'jjVj &JJJS &Uaj 4jSIju> >JjcI ^ .iLljU jjjlJI pXSjdJi ^JJjIjJ O&J 

<ui 4hL*3 uVuSJj- Uovfi; jt tfi tiijjcji ^u jslmij . (Xfutj* ttu*. & 

?Ulj . jj<*LiijM« pUI 4JS tfj* pOlSJI u<tj , I iA ,) dii V j £Mx4 4JV j . jJal* 

D 

« 5^^VI UliJI oUUJul ^iU <LIS1| Sjt> ^JI jus fJ JI ^^ Jj 

Ja-U, j^ Cj+u\ JSj , l^Ji tf jS>ll Ij*±jL\ ^ (kLilJ iL*Ai Cuiij 

Wo .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . « jjjjjJja. » J tl>ua Y<3*\ N"\Y<5A Jalio j « u*uH>?. » -J . ibJ ^IjjkJI b^ ^ Uj^ jji 3j^ ttjju a*** mi j^iy \ t f jij 
J> tf j>«Jt Ob^l £lj^»j < tf j,HI tf>?JI J^t db^M. J^<^VI 
jvifc (> ^isi s^t jt i^l tf ill ^j^-Ji obffeJi ^J • ,a * 3UU ***>*• 
n fjj £al*l ^ jJI <>VI ^ibJ. ^ial* <sy^i ^jy* cwaSJj . ol^illa 
Sjiu SUxa tUilj^l bj OaK2 ^iil i*+U\ oils* . jl JO*il iJiSU jA*4$i 
JoS jtxuilj gaSa SyW ^yumL ?y% Oil* b>Jj . fiXfilutfli to!** 
5*y*W ^Aj , bJli iu^dl jLual^jd! bai Uj , ^l^dl <> U** 

! ^ajjlj <bjyaib 

D 

Jfajxi. U^s a*W£i ^jJI f l>?.VI »iA aauj _ ZujxU ^jVI J*j 
Ji Lui i "fcpi\ <> JsJ^ . ^I ^ lltb jfc fbdl j^MI <jU -J^l 
tf jlau-aj . £u,l>«j »uMS £* ftrtilio ojUjj jlSil j . i>lj* £a f jLau 

b^iAJuj , IfJUu bJ %?jbV ^jSj . uil>VI £5I>« bji alii jjj . oSjU£j 

jy Sj#3o 'fa* JftUj" j> J Jftttjyj0fr,X.j3 b ^i bSp^j , 4U>\j± 4J 

0«i4 Jl Sjjb 4*k,bV cj^j . «la.U <bi*1 up. ^SlaaJLl & JbA OilSj 

• OS^I 

< ( biljil ^ t-o^Ai ) Oljtf «Uba« 4l*2j J«u3 Ul^o JbA jl ^ 

i (»ii £ULi ^j . Af aaIJ, ^^i W^y*** JJ 1 ^" ^ Ul i .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL D>ilS3 U£ < OUU3VI JS Jt OJUa jS CulS.b$laaJI £lfl dJi c*JU ^1 

ai^ij ' Lft'U* &^j j^'j jijiiVJ oUJUfi i^ssjj "^ali J^xii 

. j«SaJlj . Ja.lJb ^jUJI JtaJHIj , Ifl.Airn uigaJI ota u iju 

joiU (> dliAj La tiL^I ^liU i^LL ^ jiij . 3o*LaU iia.U 5^1 

. ^U*VI J ii^SJLI jliJI 

D 

aid! aj J5ii» OS «Ui^ , Jaui^VI j^iJI ^ ^l^xll <j! I4I0 Ioj oAl^a 

JLufiVI UJ • 

«*** u»iV» 6^ *M ( fUui v> xJ ^a, « oy^y* » j) jVI^ vvv .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL .j,i,ii.j.,j,i,iiiyi,ij,i„i,ii,ig^i,n,.i„i,L-i.i,j.i ,i ,iiiJ,i,i ii,j, iL-i,j,'rra 
.j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL *Ujt ,„fl,o ciuiijVI liAj < tfjSoil £*■&« JLuJ&jl JJ Sj^l SjUiiVI Oia^J 
^jJjj tf^fui JMa. UJSJ JjdJb fuj , 6^1* j- 33 d\ « oIjLuJI 

f jSJ « jukJJIj <Lia.jiil fl^VI jS^« » Jt Cwiui _ CiL^lMI 
LUua cjliiJI JJ> oJU <> dla £lSj , £u>*JI **UI JJ l£**jh 

Wj , ^UjJI <£aJJ;l J jjj jJ olaiU J^>VI u^JI d i^L«^t 
tj] $ iitj SjLil j^s <Uuo^ $ <uil jjJst j£d £aJXI IJA £ pU. U VA- .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL © j^j *¥^' jituUJ ^ » fjj a jail I CiLV>ll JUajla jjjj « ^Vlj ji«^ o>* » J^'j THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT SECRET 

JE I094/363G Middle East (Secret) Cabinet Distribution 

Copy No, 13 RECORD OF A CONVERSATION BETWEEN HIE SECRETARY OF 
STATE AND MR. DULLES ON MONDAY, DECEMBER 10, 1956, 
IN PARIS 

The Secretary o\ State said thai as a result of what we had been told by the 
United States Administration, and particularly the threat to sterling, we had agreed 
to withdraw our forces from Port Said virtually without conditions. He was, 
however, much concerned about the repercussions if in fact we obtained no 
satisfaction on any of the issues which were of concern to us. For instance, wc 
had received certain assurances from the Sccrctaiy-Geiieral about clearance of 
the Canal. It now seemed that the Egyptians had obstructed General Wheeler's 
journey to Cairo and we had no indication that any of our salvage resources Lulluji tela *J5U &j£a. 0*13 &jA$1\ *iA 

tSj* 
lauu^yi jjyuJI (jLJu ^fjiXjll yt \ y« iSjiuu J* / (£judl ) Mjjr*^ 

\ r flj *i«ull " JE 1094 / 363G 

. jju jL (J ^ o "t 
U** Vj . Saaiil dUV^JI *«}£» <U Ittxbl U iajii «jl liayLsJI jj)j JIS 

Jf*" 1 J3? 6* ^"'j 3 V**" J* ^'j jS * ' tf^p^tf' 4 ^- 1 ^ (3JjuU< jjj^UI 
(j) (ji<u ^Ul gilldj jjjii ^ISj _>juuj 4J| jos . JJaaJI <La.lill (> Joj^ jjii VA^ .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL . Sli&JI jj(jiM jtub SjaIU jm^U aI*JI jjjjiuJI j« $,\\* o oIjjSIj bjilJ j& < JUJJ 
ja LI jl ju£j U (jjjjj aJj < SjAliill Jl jl»,aA JljiaJI jkui Pilar j*^a jl jVI i^J 
LU &utlll alSJVI jiu< 4f" ($ bxtuj J j^jJj ■ Aoitluu i-S^uj LU djulill jUuVI Cilaxa 
J] CiflaJI JjLc luuu jjjt-ii^n jajj < bAjjA, J*J jytlt*ijjAl| IflnStij jjjj j jtni j^j fo 

(J I j±aJI dJj j-ii. Ji^OJjJI AJJ jJ 1 jl ji AU UJ \ Y fbUjVI AJJ CiIjaJU dlj Cl^lll (£ fdJI 

Jjlauij <U£ q-Miu'u /ji^- ^Uaa , -\in"n uiS^jJ tih'uin dJjjj . UaldaouiV i_>i'il'u UJJjJ 
£$J Cf^JI aUoaJI o^i 4P £"Vbdl o«a*J $ AJMJI ja Uj^J' 1 "J ' Sli&ll ja jjflnti J 1 1 p-uA 

. (^jik.1 Sj-a MSJI J I tiSinil Ujj^ 

-SJLuj iiklj jV jIaxjui! Jt OS oai < JtSjint,! J Sbill aU&j ^Jajj bjij _ Y 
«Lu& aUJI jjjj£ujJI j&l < Sjjja. CibjbJ, f-jj && , jJ^iSJ Y 1 J &,jjAI aUJI jxijiuJI 
. IjauS J&] jtAus) illuii.1 aiA ja (jjja iM^A jj jVI LiiLj 

31&I J( Ju>jill aIi aJ ^ill SjLMI abJUaJUj , OULUI *JWa luu] dlJAj- r 
(^ «LjILujjJI CiKl"iftt,l SjjLaa ^ j^uaU jjjjtAlli . iTjIp-Ij^.V-4 ^ i v u bj£ ^ia. I j Mi I'm 
Sjjili lU jj^oiuui JJ4JI J d*Ji Vj • SlJSJI Soxli J Sja^aJ,! j|jl,l Jx, l^ljluilj < j^u 
j jiiJ 4J1 ^udI^JI jaj . Ujaij jjjlui j^jj J Ci*3j ^Uf upJI jljuM i-i." "« ^b* 
j£aj 6^i ' 1\<I^»'M Ab2l JjS SjUfttl C>bJUai,lj , CibJUalJ 44A fctn a «b,a>*Q £-"J,aJI 

. jjjjJElII (^lftJI Jx. iv«aj , j^w J juMt-ijjJI blfi^ll J^J j^ dJoSj - I 
&UaJ ^AMil'm Ol^l^Skl dikJJ (jl ^LsJJ <U9 Jjiuiil j-»j < SjjUULi ^j^^ii j_jjj^aj,li 
£)Xi jJj . Sotlill () u^J-aU (jjJjLaXI (> < < ^aj JUIcI Jl £alii>VL dljj . j>(j"iKr>n<i 
«-JJl>aJI (> 4mA1 jJil ^JJ-a^il Cy> ljJUJI IJA (j^iJ JflJ . Afif- £<jsVb J^U l$) 

. SLlaJJil 3iU,l J aUJI tfjjJI ^1 <^a.j (> tf jiVI 

(jyjjj jl J^jVI (jLsJ LuI-mhM jLij jxi^-sJsl ^a ^UjI J I ULLaj2 Lul ^Jj_ 
do* jjU-a jSI^JI J c5>a. LaS < j^VI jjbZ jl VJ < ^taj^l j« ^^S JSUuil oiA Ji*^ 
JjS JaSiuu jJ uLwuuVl jl 31 J*iilj <i>to- J« dJj jjSj V as jSJ . Ijjj j« 52jjJI 
jiaj VI Jt • ^1^ ijLj-uV < jf^j^ 1^^ j^ n i 't jill jl Jj aU Sjiit j) 1 ^^^1 

4l4AVI ja «tJl Hi JOAl j&J . jij* JljiAJi f> t^»Jf tf J^! ^J 2 (AfJ^ U* {^ ^LtiVI 
oiA Jlila (^jaVI JSluii,l a JA jUb aj5j ifSau J3V1 Jfc jl 4j^3 iij J^ejM j±6 jl^ 
, aUJI jj3jS.nl I illuiil dJA <U«Al ojSU £j33j 4JI : «La.jlaJI jJJJ JlSj • SjSiJI 
a^Sj LiJU < j : t(|tn"ilL t 5l*jj Uuij . SjAliJI Jl «Uuaxj aUJI jJJjituJI jsLlu ^ iJAa. bj 

. SliSli «UoaOLaJKl c?ji».VI jloJUlb JUajVb J*ilb 

liiSJ (juJ « ^jiu jl Ha Culls SjaoU DbV^I » jb J^l jl quH J AjJ-uJI jSJ- "\ 
^JUi j| jSJu bSj^j J* Ojjjj yiJI awl £jlldl ja IjoSS j) jjj^uaoj Afil VI • bUS 
jit , idlj Ij'tniAj jl j^xjJbituj V bijla aAj . lUaxu j^j ja bjbwiJl o*J Juaal ^aj Jx. 

VAY .j,l,iy.J,l,|l^l,lj,l„l,ll,im,l,t-UI„l,L-l.l,J.I ,l ,IIL',l,U ,J,IL &bl\ ^JoJjIujVI 4/'>H ȣJ J^a ' (>0"ii'i U UjJbdu jt jjxilaiuij < t*u< n pUujI dUA j] 
Idfl (jliiaVL ^uij V Uul 0*1 6^» L>1 ^ ^ ^l ^J^ 1 Jf jj tPj • fjVl «U Ijdtj 
^U,l yJ^VI AJJ jAua tfill jLJI iJJJLuij j3j . SAaii.1 oLVjJI £aj£a. uuLa. ja Jaxll 
IdA cjiiSlJ Uirtaifi 4iJ jj-uVI J JfuJt JUj . {juf^ll t_»SlJ jji »</* Ulill ^ill £aKJ1j 
jVI lM^' SAa»UI CiL^jJI () jaJI jl Jl jiaka 4j]j < liiui j jurtn JaluJI £a uU&aJI 
jb a^xLuSI Ujdko« jlS tS^J^"^' <lu?JI j jX ' A ' OjajI j^jJI Sjtna.ll jlj < iaLfc Sjjaaj 
ja IjdSti} jl Jji> dJj Ijl*^* jl jjajJaluu IjJjij jaJ ^j V> I j itsuljia jJiUJI gJLaa 
jl yuVlj JJtuiJI JlSj , U^nm aUJI (^jjJI jjjj y^aJjSJI J J*aJI jj jLSa, . UuLajjul 
Uij , SoaJUl CiIjVjJI *LaJ| £*aa J pLjIujVI jL3| ,/*=* $ ifUj&JI (^^J^f" J 4 *-" 
jo£ . (jjxujj JljiAj jajU djjjjjj J&a i-j-ma J j <L3jJ}JI JaljmJI j} , hiuu ^LilkuLi 
jj j&ju dJSJj . Soauitl dLjV^JI J {kL*JI tfl^JI £jaa*a jc jjuij V LiaiaJI aia j! 
Jx. JduAJI jL jjic jsa. . (JjoLJI jjj SSjSj Cil5iU tjlJik^ LSufa jVI ^oual ,j! jjJ,! 
jl j^aljJI ja jjj dlij < jjjjaVI u^J*" j' fj*" J^ '-wji* ^ (^ItljluiV) «4J^J1 
LjJ uiiiiji m Sdaal.1 CibV>ll &«$&»■ <UjSj (^dll axjll j|j , UuiLa. Ijja <Ua ljjlD 3S111 
(£ji«A iiuiJI jj daJ Lajjj . ftfoJI uixJlSj SdLjj &Kuia <Ui 4a.lj4 CiSj J Sj^ CabjJUus 
^U! <UskjlaJI DldcLotl (jdt&l J I ^JLuLiui dJlj < JOuaJI IdA J La Ja Jl IjOulia JljU 
yuVIJ J*u*H (jSJ . ^Uoil WUaVI tJuJlSUI uAjjxS Ja.1 (> Soaal.1 dU^jJI L^jSj 
y) (>a 5S3 Jt j4j . 3^5U Ijjju y 1 UuaL Jt ijiaj AJli luuljia Ijjxui dLlA u 1 ,iFWj